Schepping, intelligent design, evolutie – Ontstaan en ontwikkeling van het leven op aarde (2)

Schepping, intelligent design, evolutie – Ontstaan en ontwikkeling van het leven op aarde (2)

Bijbel en Wetenschap – Geloof en onderzoek – een wetenschappelijke benadering

We hebben in het eerste deel van dit artikel al even gekeken naar de vermeende tegenstelling tussen schepping en evolutie, en daarbij geconstateerd dat het ene gaat over ontstaan en het andere over ontwikkeling. Maar wat zijn dan toch de punten die veel christenen doen menen een tegenstelling te zien?

Conflicterende tijdschalen?

Zwarte gaten en sterren

Wel, allereerst is er de tijdschaal. Veel bijbelgetrouwe christenen menen dat we uit Genesis 1 moeten opmaken dat de schepping zich heeft afgespeeld in 6 dagen van 24 uur. En dat op de zesde dag Adam is geschapen. Wanneer je vervolgens de leeftijden in de geslachtsregisters van Genesis 5 en 11 optelt, kom je voor de geboorte van Abraham uit op 1948 jaar na de schepping. En we weten dat Abraham rond 2000 v.Chr. leefde, dus kan de aarde volgens deze opvatting niet ouder kan zijn dan ca. 6000 jaar. De Engelse bisschop Usher berekende de schepping dan ook op exact 4004 v. Chr. (hij wist dit zelfs op de dag af te vermelden, maar dat vindt je in moderne opgaven niet meer terug). Anderzijds gaat de moderne wetenschap er van uit dat het heelal nu zo’n 13,7 miljard jaar oud is, dat onze aarde zo’n 4,5 miljard jaar oud is, dat het leven daarop zo’n 3,5 miljard jaar geleden is ontstaan en dierlijk leven ca. 0,5 miljard jaar geleden. Dat maakt het heelal ruim 2 miljoen maal zo oud als in bovenstaande opvatting, en dierlijk leven altijd nog bijna 100.000 maal zo oud. Dat zijn zeer grote verschillen. Daarnaast lijkt de bijbeltekst ons te vertellen dat elke levenssoort apart door God is geschapen, terwijl de evolutieleer er op neerkomt dat alle leven op aarde is ontstaan uit één enkele oervorm.

Jonge aarde versus oude aarde

We zitten dus uiteindelijk met twee conflictpunten: de tijdschaal en de mate van Gods bemoeienis met het ontstaan van de verschillende levensvormen. Aan de ene kant zijn er de creationisten die geloven in een volledige stap voor stap bemoeienis van God met het proces, en in een jonge aarde. Aan de andere kant zijn er de evolutionisten die geloven in een universele evolutie,
en in een oude aarde Maar strikt genomen gaat het daarbij om twee verschillende aspecten, al is het wel zo dat een universele evolutie noodzakelijkerwijs veel tijd vergt, en daarom niet valt te combineren met de gedachte van een jonge aarde. Maar de gedachte van een schepping valt wel degelijk te combineren met een oude aarde. En het is daarom op zijn minst misleidend om de theorie van een universele evolutie te ‘bestrijden’ met het argument van de leeftijd van de aarde. Toch gebeurt dat op grote
schaal.
Die overtuiging van een jonge aarde is echter volledig gebaseerd op de regelmatig terugkerende zin in Genesis 1:

“Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste (tweede, derde, enz) dag.”

Maar in feite weten we niet precies wat deze uitdrukking ons wil vertellen. Hierover zijn in de loop van de tijd de volgende opvattingen verkondigd:

 • Het voorafgaande (de beschreven scheppingsdaad of -daden) heeft zich afgespeeld gedurende de voorafgaande 24 uur.
 • Het voorafgaande is gedurende die dag geopenbaard aan Mozes (die het vervolgens heeft opgeschreven in het boek Genesis).
 • Het voorafgaande is gedurende de voorafgaande avond bij wijze van instructie geopenbaard aan Adam (die het mondeling of op schrift heeft doorgegeven aan zijn nakomelingen).
 • Het geheel is een ‘dramatische’ voorstelling van Gods werk. Zo’n dramatische voorstelling vinden we bijvoorbeeld ook in 1 Koningen 22:19-22, en in de eerste twee hoofdstukken van het boek Job. Het geeft ons een ‘gedramatiseerd’ verslag dat de essentie beschrijft, maar geen objectieve werkelijkheid.

Het is hier niet de plaats om het voor en tegen van elk van deze suggesties te bespreken, maar het is goed om te beseffen dat we alleen in het eerste geval kunnen beredeneren dat er dan sprake moet zijn van een jonge aarde; in de andere gevallen weten we daar eenvoudig niets over. Het betekent dat we voorzichtig moeten zijn dit argument te gebruiken zolang we niet zeker weten of de Bijbel ons dat wil vertellen.

De kernvraag: hoe of waarom geschapen?

De fout die iedereen lijkt te maken, is Genesis 1 te lezen als een beschrijving van hoe God de aarde heeft geschapen. Maar voor onze behoudenis hoeven we dat helemaal niet te weten. Bovendien gaat het hoofdstuk niet over de schepping (die staat alleen als feit vermeld in vers 1), maar over het bewoonbaar maken van de aarde, die in eerste instantie nog woest (onbruikbaar) en leeg was. Wat dit hoofdstuk ons in werkelijkheid wil leren is waarom God de aarde stap voor stap bewoonbaar heeft gemaakt, zoals Jesaja ons duidelijk vertelt (Jesaja 45:18, waar datzelfde woord ‘woest’ is vertaald als ‘baaierd’). Daarom is het enige dat we zeker weten, het feit dat God er, hoe dan ook, voor gezorgd heeft dat de aarde zo werd als Hij die wilde hebben, en dat er die schepselen op kwamen te wonen die Hij daar wilde hebben. Hoe Hij dat heeft gedaan is niet van belang. En dus is elke discussie daarover een verspilling van tijd.

Overeenkomsten en verschillen tussen mensen en dieren

In feite vertelt Genesis 1 ons ook dat de mens in essentie bestaat uit dezelfde aardse materie waar ook de dieren uit bestaan: beide zijn geformeerd uit het ‘stof van de aardbodem’ (afar = aardse materie) en zijn zo geworden tot een levend wezen (nefesj), in leven gehouden door Gods levensadem (ruach). Het enige dat de mens van de dieren onderscheidt is zijn vermogen om God te kennen, en Hem dus bewust te dienen. Maar de mens die dat inzicht niet heeft, beschrijft de Schrift inderdaad als niet meer dan een dier. En dan is een beschrijving van die mens als een wat ‘opgepoetste’ aap niet eens zo ver bezijden de
waarheid. Het enige dat we zeker weten, is dat we door ons moreel inzicht van oorsprong een duidelijke meerwaarde hebben ten opzichte van de dieren, en dat wij van onze kant dan ook de plicht hebben met die meerwaarde iets te doen, namelijk God dienen.

We moeten dus concluderen dat de discussie tussen creationisten en evolutionisten in feite gaat over (bijbels gezien) niet van belang zijnde aspecten, die de aandacht slechts afleiden van waar het wel om gaat.

R.C.R

+

Voorgaande:

Wetenschap en religie zijn met elkaar te rijmen

Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden

Bijbel en Wetenschap – Geloof en onderzoek een wetenschappelijke benadering – Schepping, intelligent design, evolutie – Ontstaan en ontwikkeling van het leven op aarde (1)

++

Aanvullend

 1. Taal van de Bijbel onder ogen zien
 2. Begin van leven op aard: schepping of evolutie
 3. Ontstaan van het lineaire denken
 4. Kosmos, Schepper en Menselijk Lot
 5. Het begin van alles
 6. Van chaos naar ordelijkheid
 7. De Schepper achter eerste levende wezens
 8. EO-directie: ‘Wij geloven in God als Schepper’

+++

Gerelateerd

 1. Dhatu 5: Sunyata – De Leegte
 2. Terug naar de zee!
 3. God-Hypothesis: …in the Details
 4. Life aand Living Forms Present a Problem for Materialism but not for Biblical Theism
 5. Treadmills: Proof of Intelligent Design
 6. Mimicking a Neural Network–an exercise in Intelligent Design?
 7. Creationist Wisdom #896: Is There Any Hope?

Shabbat Pesach service reading 2/2

The Intermediate Sabbath—Losing Heart in the Wilderness
English: panorama of a wadi in the negev deser...

Panorama of a wadi in the negev desert, israel (Photo credit: Wikipedia)

When the Israelites were delivered from Egypt, they came through areas of wilderness on their way to the Promised Land.

Even though the Israelites entered into a covenant with God in the wilderness, and came to understand their identity as God’s treasured possession there, sometimes they responded to hardship and barrenness of the wilderness with discouragement.
In the wilderness, they also lost heart, lost hope, longed for Egypt, and grumbled, murmured and complained.
For that reason, all perished but two—Joshua and Caleb—who followed the Lord wholeheartedly and kept the faith.  The bodies of the other Israelites lay scattered across that vast wilderness.

 

Jeshua is Tempted in the Wilderness, by James Tissot

 

Even Jeshua spent time in the wilderness—perhaps the Judean or Negev Desert.  The Ruach HaKodesh (Holy Spirit) led him there to be tempted by the devil, the adversary of God.  (Matthew 4:1–11)
The Negev is not an easy place to live—even with air conditioning!
It is a land of snakes and scorpions; a place of great danger.  And yet, the wilderness is not a punishment, but a necessary stage in our spiritual journey.
It is often God who leads us into our wilderness experiences to humble us, to test us, to refine our faith, and to teach us perseverance and endurance.
If we come out of it alive, we do so “leaning on our beloved” instead of relying on our own strength or limited sufficiency.  (Song of Solomon 8:5)
The wilderness can be our spiritual university where we learn to trust in and depend upon the Lord, and only God knows how long that lesson will take.

 

Holding up the Torah for all to see at Jerusalem’s Western (Wailing) Wall.


For Believers, in the vast space between salvation and the resurrection lies the wilderness, a dry and thirsty land where water is scarce.  That is where we are sanctified.
Because it is so easy to lose heart in the wilderness—our sanctification process—our response to the trials and challenges will determine how well we make it through to the resurrection.
Discouragement during our wilderness is an especially powerful weapon of the enemy because of its enfeebling, demoralizing effect.  Hatred, jealousy, fear, and other negative states may cause us to act foolishly, to fight, or to run.  But at least we act.
Discouragement on the other hand, hurts us more than any of these.  It ultimately saps the energy right out of us, causing us to sit down, pity ourselves and do nothing.
Discouragement causes us to give in to the temptation of the enemy who whispers, “Just give up.”
Hopelessness is a very dangerous state of being.  In fact, Scripture tells us that “hope deferred makes the heart sick.”  (Proverbs 13:12)

 

Jewish men sort through a table full of prayer books at the Western Wall in the Old City of Jerusalem.


+

Additional reading:

 1. Israel God’s people
 2. Commemorating the escape from slavery
 3. On the first day for matzah
 4. Around the feast of Unleavened Bread
 5. High Holidays not only for Israel
 6. Suffering produces perseverance
 7. A new exodus and offering of a Lamb
 8. The redemption of man by Christ Jesus
 9. Atonement And Fellowship 6/8
 10. In what way were sacrifices “shadows”?
 11. The meek one riding on an ass
 12. A Messiah to die
 13. In the death of Christ, the son of God, is glorification
 14. Festival of Freedom and persecutions
 15. 14-15 Nisan and Easter
 16. Getting out of the dark corners of this world

+++

Wadi in Nahal Paran, Negev, Israel.

Wadi in Nahal Paran, Negev, Israel. (Photo credit: Wikipedia)

 • The Message of First Importance: “Gosh” (lifeconnectionscounseling.org)
  Some people over the centuries have called this day “Good Friday” remembering when the best human that ever lived on this earth was murdered by humankind.
 • Holy Week, Passover, and Boldly Entering Jerusalem (thewidowsmiteyblog.wordpress.com)
  This time of year can be a bit busy for pastors, and I consider myself to be both Jewish and Unitarian Universalist, so this being both Passover and Holy Week, it’s been very busy.Of course, according to the Gospels, it was both Passover and Holy Week. Well, they weren’t calling it Holy Week back then. I mean, there was no Christianity yet – Jesus was an upstart Jewish leader who was making trouble. He had a bunch of followers, and they were all Jewish, too. But the events of Holy Week chronicle what they were doing around Passover. They were pretty busy, too. And Jesus was also tired.
 • The Lamb of God Who Takes Away the Sin of the World! (drmitchglaser.wordpress.com)
  Behold, I am going to send My messenger, and he will clear the way before Me. And the Lord, whom you seek, will suddenly come to His temple; and the messenger of the covenant, in whom you delight, behold, He is coming,” says the Lord of hosts.This Messenger would purify the priests so they might once again offer sacrifices on behalf of the Jewish people.  As the prophet writes, Then the offering of Judah and Jerusalem will be pleasing to the Lord as in the days of old and as in former years.(Malachi 3:3)
  +

  The Lamb in Exodus 12 is a prophetic portrait of the One who would come and shed His blood for the sins of the world.

  The Lamb of Isaiah 53

  The prophet Isaiah develops the significance of the lamb as an atoning sacrifice.

  There are two key passages in Isaiah 53 which conjoin the idea of the Messiah with the Passover lamb…

 • Out Of The Wilderness-Shoshannah (christinmesite.wordpress.com)
  The wilderness experience is a time when you are hungry and thirsty for more of the Lord, you become dissatisfied with what the traditions and doctrines of men offer in the church, and you set out on a journey to seek the Lord and receive more of Him. You seek the solitude of Him alone.
  If your church and Pastor is hungry for more of the Lord, and He is actively seeking Him and being taught of Him, and preaching as the spirit gives utterance then you are in a good church, but there still should be a time of seeking Him alone.
 • Living in the Wilderness (bradfriedlein.wordpress.com)
  While part of a Rabbinical studies group last year, the Rabbi was talking about the Israelites and their relationship to the wilderness. And how the wilderness has greater meaning – like most things in the Jewish culture, than just being a place where they wondered for 40 years. For the Israelites, the wilderness is this place that symbolizes that time when you know where you’ve come from but you don’t know where you’re going. And it is in that place where you encounter God. It’s that place where God comes to you and reveals Himself to you in new ways.
 • A Wilderness Experience: Loving Prodigals, Release, & Rest
 • In the Wilderness: Words of Encouragement and Admonition
 • When Faith Falters: Relearning Rest
 • Sustenance for the Wilderness Journey
 • A Jew and an Atheist Host a Seder (opineseason.com)
  This past Monday evening, I had the honor of joining a good friend and his wife as they celebrated Pesach with their four year-old son. For those who don’t know, Pesach (Passover) is a holiday which celebrates the liberation of the Jewish people from slavery and their exodus from Egypt. The Seder is the ritual feast that marks the beginning of the seven day holiday.

  For this year’s Seder, my friends invited a living room full of mostly Gentiles (non-Jews) to share in their feast.

 

Enhanced by Zemanta

Patriarch Abraham, Muslims, Christians and the son of God

Lazy Christians

English: Faithful praying towards Makkah; Umay...

Faithful praying towards Makkah; Umayyad Mosque, Damascus.  (Foto Antonio Milena/ABr – hor – 08) (Photo credit: Wikipedia)

Having to reply to some blogs on the saying that “Christians are to lazy to study and have no zeal for the deep things of God. I fear that they will not stand against the wiles of the devil as we enter into the tribulation. People will rush to Islam because it makes more sense the trinity is nonsense created 350 years after Christ from Greek and Roman Pagon tradition…” on a.o Shining light blog defies scripture! Where has the Lord God gone? and some other blogs pointing at the “stupidity of Christians” who consider Jesus to be a son of God, we would like to publish some of answer here too.

To consider Christadelphians and other Bible Students lazy to study and having no zeal for the deep things of God we would call unbecoming, because it are people who have no paid ministers, do their own searching and Bible study, organise themselves their own meetings and ecclesiae (‘churches’).

According to us it is inappropriate language to insult those who try after their working hours, to earn their living, to daily read in the Holy Scriptures and to regularly come together to discuss the Daily Bible Readings. Uncalled-for reproach we would like to defend all those who sincerely take a lot of their time, daily, to study the Bible and to look into the spiritual things of life.

Preaching Christians against not witnessing Muslims

The last hundred years in the so called civilised countries the citizens could find all sorts of Christians preaching at their doors or in public places. How many people are you able to encounter who never had a Jehovah Witness, a Mormon, a Pentecostal or Evangelical Christian at their doorstep? Those so called lazy Christians dared to go out and speak in the language of the people and present the words of God in the language of the people. How many Muslims offer the Word of God in the language of the people? How many people translated the Quran/Quoran/kor-Ahn/Koran in the many world languages? Would you describe all those scribes who tried to get the Word of God made clear in the tongue of the many nations as lazy Christians?

English: Muslims and Christians united for Egy...

Muslims and Christians united for Egypt by Carlos Latuff. (Photo credit: Wikipedia)

Many Christians do go out in the world and are active on many platforms, internet sites to proclaim the Word of God. Can this also be said about the Muslims? Most what people hear form Muslims is the hate bearing words against Christians and non-believers. But where is their call to the love of God and the love for the neighbour? How many Muslims actively show that brotherly love God wants his creation to show? How many People did you already got on your doorstep or visit you at home to share their Islamic faith with you?

On the streets, on the internet, in special places open to every one, we can find more Christians, proclaiming the Word of God and trying to get people becoming a God loving person, than we can find Muslims doing that.

Thinking all Christians and all Muslims are of the same lot

Looking at certain reactions on Islamic websites we can not fail to see that many Muslims do have a wrong idea about ‘all’ Christians, thinking that all Christians are the same and do think the same. Many of the Muslims put every Christian in the same box, like we can find many Christians who put all Muslims also in the same category.

Like many Christians do not know that there are many other non-trinitarian Christians than the Jehovah Witnesses, the majority of the Muslims consider all Christians as Trinitarians and blasphemous Islam haters.
Both would better go over those different people with a fine-tooth comb.

An earth-father or patriarch

Many Muslims also do not seem to understand the sonship of Christ, though themselves consider Avram/Abraham as their patriarch or “aartsvader” = “earthy father” or “stamvader” = “tribe father” or “father of their tribe” the imam of their nation.

“And remember that Abraham was tried by his Lord with certain commands, which he fulfilled: He said: “I will make thee an Imam to the Nations.” He pleaded: “And also [Imams] from my offspring!” He answered: “But My Promise is not within the reach of evil-doers.”” (Koran 2:124 Yusufali)

Meaning of Islam

Harper's Muslims and Christians

Harper’s Muslims and Christians (Photo credit: Wikipedia)

Several Muslims, Christians and irreligious people forget what “Islam” really means. The Jews and Christians have and speak about the “Shalom” or the “Peace be with you”.

That peace, purity, submission and obedience brings “Islam” from the Arabic root of “Salema”. As such “Islam” means “submission to the Will of God and obedience to His Law“. It is considering oneself part of the Peace of the Creator God. Calling yourself as part of the ‘Islam’ would  mean you are willing to give yourself to the Creator God, Allah, the Elohim Hashem Jehovah.

Everything and every phenomenon in the world other than man is administered totally by God-made laws, ie. they should be obedient to God and submissive to his laws. Those that are in a ‘State of Islam’ are persons who have given their inner being to the Most High, willing to give their ‘body and soul’ in submission to that God. We all may Man posses qualities of intelligence and choice, but they all are their  and we only can exist because God allows us to exist. We as creations of the One God are all invited by the Creator to submit to the good Will of Him, Allah/God and to obey His law, ie, become a God fearing and God loving being. For the Jews this is becoming a good Jew, for Christians this would mean to accept also the one send by God and to follow the teachings of that Nazarene Jew Jeshua/Jesus Christ. For the followers of the teacher Abū al-Qāsim Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Muṭṭalib ibn Hāshim it would mean to become a Muslim or Bahá’í.

According to the Bahá’í, Jewish and Christian teachings the human purpose is to learn to know and love God through such methods as prayer, reflection, and being of service to humanity.

The word Allah in the Arabic language means God, or more accurately, The One and Only Eternal God, Creator of the Universe, Lord of all lords, King of all kings, Most Compassionate, Most Merciful. The word Allah to mean God is also used by Arabic speaking Jews and Christians.

Already from the early ages there were people who considered that there was /is a Most High Supreme Being that created everything around us. Through the ages there have always been faithful people who wanted only to honour that Almighty God of gods. There where also people who wanted to love that God or Allah so deeply they also wanted to know who He was and what His Name was. For that reason Allah let his beloved people know Who He was and how he could be named.

 (1)  And יהוה {Jehovah} said to Mosheh, “Now see what I do to Pharaoh, for with a strong hand he is going to let them go, and with a strong hand he is going to drive them out of his land.”  (2)  And Elohim spoke to Mosheh and said to him, “I am יהוה {Jehovah}.  (3)  “And I appeared to Aḇraham, to Yitsḥaq, and to Yaʽaqoḇ, as Ěl Shaddai. And by My Name, יהוה {Jehovah}, was I not known to them?  (4)  “And I also established My covenant with them, to give them the land of Kenaʽan, the land of their sojournings, in which they have sojourned.  (5)  “And I have also heard the groaning of the children of Yisra’ĕl whom the Mitsrites are enslaving, and I have remembered My covenant.  (6)  “Say, therefore, to the children of Yisra’ĕl, ‘I am יהוה {Jehovah}, and I shall bring you out from under the burdens of the Mitsrites, and shall deliver you from their enslaving, and shall redeem you with an outstretched arm, and with great judgments,  (7)  and shall take you as My people, and I shall be your Elohim. And you shall know that I am יהוה {Jehovah} your Elohim who is bringing you out from under the burdens of the Mitsrites.  (8)  ‘And I shall bring you into the land which I swore to give to Aḇraham, to Yitsḥaq, and to Yaʽaqoḇ?, to give it to you as an inheritance. I am יהוה {Jehovah}.’ ” (Exodus 6:1-8 The Scriptures 1998+)

” (5)  Thus said the Ěl, יהוה {Jehovah}, who created the heavens and stretched them out, who spread forth the earth and that which comes from it, who gives breath to the people on it, and spirit to those who walk on it:  (6)  “I, יהוה {Jehovah}, have called You in righteousness, and I take hold of Your hand and guard You, and give You for a covenant to a people, for a light to the gentiles,  (7)  to open blind eyes, to bring out prisoners from the prison, those who sit in darkness from the prison house.  (8)  “I am יהוה {Jehovah}, that is My Name, and My esteem I do not give to another, nor My praise to idols.  (9)  “See, the former predictions have come, and new ones I am declaring; before they spring forth I let you hear them.”” (Isaiah 42:5-9 The Scriptures 1998+)

Those who love and recognise יהוה {Jehovah} should all be united in the same love as their Creator. Submission to the good Will of God, together with obedience to His beneficial Law, ie, would be becoming a child of God or belong to the People of God, either by what the world would call becoming a Jew or becoming a Christian or like the followers of ‘their prophet Muhhamad’ would call themselves to be a Muslim, as the best safeguard for man’s peace and harmony.

Worshipping prophet not followed

Quran, Mus'haf_Al_Tajweed.

Quran, Mus’haf_Al_Tajweed. (Photo credit: Wikipedia)

Many Muslims do not want to believe that Christians would worship the One and only one God, Creator of heaven and earth and everything around יהוה. But lots of Christians consider Abraham also as their patriarch who witnessed the Wisdom of God and who received the promise for all God loving people, first given to the Judean People of God, afterwards also to gentiles, Christians and Muslims.

“Were ye witnesses when death appeared before Jacob? Behold, he said to his sons: “What will ye worship after me?” They said: “We shall worship Thy god and the god of thy fathers, of Abraham, Isma’il and Isaac,- the one [True] Allah: To Him we bow [in Islam].”” (Koran 2:133 Yusufali)

“Abraham was not a Jew nor yet a Christian; but he was true in Faith, and bowed his will to Allah’s [Which is Islam], and he joined not gods with Allah.” (Koran 3:67 Yusufali)

Chosen people and their faith

Christians do believe in God (in several languages a title also said like in Arabic: Allah) and in the ones He had chosen, like Abraham, Ishmael, the other patriarch Jacob and many other prophets whose books we now have assembled in the Holy Scriptures, the Bible.

“Say: “We believe in Allah, and in what has been revealed to us and what was revealed to Abraham, Isma’il, Isaac, Jacob, and the Tribes, and in [the Books] given to Moses, Jesus, and the prophets, from their Lord: We make no distinction between one and another among them, and to Allah do we bow our will [in Islam].”” (Koran 3:84 Yusufali)

Son of a mother

First of all there is the sonship, like we can find Jeshua, the prophet Jesus to be the son of Miriam (Miryam, Mary/Maria)

Koran 2:87 We gave Moses the Book and followed him up with a succession of Apostles; We gave Jesus the son of Mary Clear Signs and strengthened him with the Holy Spirit. Is it that whenever there comes to you an Apostle with what ye yourselves desire not, ye are puffed up with pride? — ome ye call impostors, and others ye slay!

Koran 2:87 And most certainly We gave Musa the Book and We sent messengers after him one after another; and We gave Isa (Issou/Jeshua/Jesus/Jezus/Chesu), the son of Marium (Miriam/Mary/Maria), clear arguments and strengthened him with the holy spirit, What! whenever then a messenger came to you with that which your souls did not desire, you were insolent so you called some liars and some you slew.

Koran 2:253 Those apostles we endowed with gifts, some above others: To one of them Allah spoke; others He raised to degrees of honor; to Jesus the son of Mary we gave Clear Signs, and strengthened him with the holy spirit. If Allah had so willed, succeeding generations would not have fought among each other, after Clear Signs had come to them, but they chose to wrangle, some believing and others rejecting. If Allah had so willed, they would not have fought each other; but Allah fulfilleth His plan.

Son of a father

Many people in the world do receive sons and call themselves children of that father, but we also find other children who consider the previous prophets their father. Like for us Christians the prophet Abraham is our patriarch and father.

About the Nazarene Jewish man Jeshua, who fitted the Plan of God, it is also know that many say he is the son of Allah, the Only One God:

Koran 2:116 They say: “Allah hath begotten a son”: Glory be to Him. — ay, to Him belongs all that is in the heavens and on earth: Everything renders worship to Him.

Koran 3:47 She said: “O my Lord! How shall I have a son when no man hath touched me?” He said: “Even so: Allah createth what He willeth: When He hath decreed a Plan, He but saith to it, ’Be,’ and it is!”

A son to Allah

Allah has taken to himself a son which we consider to be the son of man in the line of Adam and many prophets:

Matthew 1:1 this is the genealogy of Jeshua/Yeshua the Messiah, son of David, son of Avraham/Abraham:

“The book of the generation of Jesus Christ, the Son of David, the Son of Abraham.” (Matthew 1:1 KJ21)

English: The Bible

The Bible with the Gospels telling the world about the son of David and son of God (Photo credit: Wikipedia)

Matthew’s first gospel tells us about an angel of Adonai who appeared to Yosef (Joseph), son of David, not to be afraid to take Miryam as his wife; for what has been conceived in her is from the Ruach haKodesh, the Power of God or Holy Spirit. That what she bears does come directly from the Most High Elohim and the angels tell Joseph and Mary that she will give birth to a son, which they have to name Jeshua/Yeshua/Yashua/Yahushua, (which means ‘Jehovah saves’). It is because this son fostered by this two common people will save his people from their sins.

The virgin conceived and brought a son on this earth, and they called him ‘immanu el” or “God with us”

“20 But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, you son of David, fear not to take unto you Mary your wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. 21 And she shall bring forth a son, and you shall call his name Yashua: for he shall save his people from their sins. 22 Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord [Yahweh] by the prophet, saying, 23 Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Immanuel, which being interpreted is, God with us. 24 Then Joseph being raised from sleep did as the angel of the Lord had invited him, and took unto him his wife: 25 And knew her not till she had brought forth her firstborn son: and he called his name Yashua.” (Matthew 1:20-25 KJBPNV)

When the son of those God fearing people grew up, he learned everything from them. (In case he would have been God he could not learn anything from them because he would have known everything already.) Becoming an adult he went into the river Jordan to become baptised by his nephew John and when he came out of the water people were astonished to suddenly hear a voice from the air. All the onlookers could hear the voice of Allah, the God of heaven and earth, who let everybody present hear that they could see His only begotten beloved son.

“16 And having been baptized, Jesus immediately went up out of the water: and, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him: 17 And a voice from heaven, said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.” (Matthew 3:16-17 KJV_2011)

Son of David who received from his Father in heaven

Jeshua went to many places where people could see him (remember that nobody can see God or they would die) and found also witnesses who shouted for example “son of David! take pity on us!”

“And when Yahshua departed therefrom, two blind men followed him, crying, and saying, You Son of David, have mercy on us.” (Matthew 9:27 KJBPNV)

The son of man promised for many years had come into being and received the power from his Father, without Him Jesus could do nothing.

“But when they persecute you in this city, flee you into another: for truly I say to you, You shall not have gone over the cities of Israel, till the Son of man has come.” (Matthew 10:23 KJBPNV)

“Then answered Yahshua and said to them, Truly, truly, I say to you, The Son can do nothing of himself, but what he sees the Father do: for whatever things he does, these also does the Son likewise.” (John 5:19 KJBPNV)

“You have heard how I said to you, I go away, and come again to you. If you loved me, you would rejoice, because I said, I go to the Father: for my Father is greater than I” (John 14:28 KJBPNV)

Jesus himself clearly speaks about his Father in heaven who has handed over everything to him for a while. Because Jesus comes directly from the Father he, like any child, knows his father better than anybody else.

“25  In regard to that, Jesus then said, I thank you, O Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and prudent, and have revealed them unto babes. 26 Yes, Father: for that was your gracious will. 27 All things have been given to me by my Father: and no one really knows the Son, except the Father; nor does anyone really know the Father, except the Son, and he to whom the Son chooses to reveal him. 28 Come to me, all you who labor and are carrying a heavy load, and I will give you rest. 29 Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and you will find rest for your souls. 30 For my yoke is easy, and my burden is light.” (Matthew 11:25-30 KJV_2011)

A son of glad tidings

We have Jesus who is … “the son of man … lord of shabbat!” (Matthew 12:8) but also “Mashiach, the son of the living God.” (Matthew 16:16)

“And Simon Peter answered and said, “Thou art the Christ, the Son of the living God.”” (Matthew 16:16 KJ21)

Allah is the One who gives the world everything we can see. He is the One who gave the glad tidings of a Word from Him that this man from Nazareth would be the Christ or Christos, the Messiah.

“Behold! the angels said: “O Mary! Allah giveth thee glad tidings of a Word from Him: his name will be Christ Jesus, the son of Mary, held in honour in this world and the Hereafter and of [the company of] those nearest to Allah;” (Koran 3:45 Yusufali)

But it would be wrong to consider that son of man, son of David, son of Abraham, son of Adam (see the genealogy of Christ in the different Bible books or gospels) as being Allah or the One Elohim Hashem Jehovah, God Himself.

“In blasphemy indeed are those that say that Allah is Christ the son of Mary. Say: “Who then hath the least power against Allah, if His will were to destroy Christ the son of Mary, his mother, and all every-one that is on the earth? For to Allah belongeth the dominion of the heavens and the earth, and all that is between. He createth what He pleaseth. For Allah hath power over all things.”” (Koran 5:19 Yusufali)

“And in their footsteps We sent Jesus the son of Mary, confirming the Law that had come before him: We sent him the Gospel: therein was guidance and light, and confirmation of the Law that had come before him: a guidance and an admonition to those who fear Allah.” (Koran 5:49 Yusufali)

“They do blaspheme who say: “Allah is Christ the son of Mary.” But said Christ: “O Children of Israel! worship Allah, my Lord and your Lord.” Whoever joins other gods with Allah,- Allah will forbid him the garden, and the Fire will be his abode. There will for the wrong-doers be no one to help.” (Koran 5:75 Yusufali)

Son of the One Greatest Elohim

Jesus (Jeshua/Ishi), who never claimed to be God, told not to worship him but to honour the one greater than him, the Only One God to whom Jesus prayed himself and told us also to pray to.

“Therefore the Lord Himself shall give you a sign: Behold, a virgin shall conceive and bear a Son, and shall call His name Immanuel.” (Isaiah 7:14 KJ21)

“But when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law,” (Galatians 4:4 KJ21)

“30 And the angel said unto her, “Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. 31 And behold, thou shalt conceive in thy womb and bring forth a Son, and shalt call His name Jesus. 32 He shall be great and shall be called the Son of the Highest; and the Lord God shall give unto Him the throne of His father David, 33 and He shall reign over the house of Jacob for ever; and of His Kingdom there shall be no end.” 34 Then said Mary unto the angel, “How shall this be, seeing I know not a man?” 35 And the angel answered and said unto her, “The Holy Spirit shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee. Therefore also that Holy Being who shall be born of thee shall be called the Son of God.” (Luke 1:30-35 KJ21)

” (21)  And it came to be, when all the people were immersed, יהושע {Jeshua} also being immersed, and praying, the heaven was opened,  (22)  and the Set-apart Spirit descended in bodily form like a dove upon Him, and a voice came from heaven saying, “You are My Son, the Beloved, in You I did delight.”  (23)  And when יהושע {Jeshua} Himself began, He was about thirty years of age, being, as reckoned by law, son of Yosĕph, of Ěli, (24)  of Mattithyahu, of Lĕwi, of Meleḵi, of Yanah, of Yosĕph, (25)  of Mattithyahu, of Amots, of Naḥum, of Ḥesli, of Noḡah, (26)  of Maʽath, of Mattithyahu, of Shimʽi, of Yosĕph, of Yehuḏah, (27)  of Yoḥanan, of Rephayah, of Zerubbaḇel, of She’alti’ĕl, of Neri, (28)  of Meleḵi, of Addi, of Qosam, of Elmoḏam, of Ěr, (29)  of Yehoshua, of Eliʽezer, of Yorim, of Mattithyahu, of Lĕwi, (30)  of Shimʽon, of Yehuḏah, of Yosĕph, of Yonam, of Elyaqim, (31)  of Melea, of Menna, of Mattattah, of Nathan, of Dawiḏ, (32)  of Yishai, of Oḇĕḏ, of Boʽaz, of Salmon, of Naḥshon, (33)  of Amminaḏaḇ, of Ram, of Ḥetsron, of Perets, of Yehuḏah, (34)  of Yaʽaqoḇ, of Yitsḥaq, of Aḇraham, of Teraḥ, of Naḥor, (35)  of Seruḡ, of Reʽu, of Peleḡ, of Ěḇer, of Shĕlaḥ, (36)  of Qĕynan, of Arpaḵshaḏ, of Shĕm, of Noaḥ, of Lemeḵ, (37)  of Methushelaḥ, of Ḥanoḵ, of Yereḏ, of Mahalalĕl, of Qĕynan, (38)  of Enosh, of Shĕth, of Aḏam, of Elohim.” (Luke 3:21-38 The Scriptures 1998+)

“40 One of the two who heard John speak, and followed Him, was Andrew, Simon Peter’s brother. 41 He first found his own brother Simon and said unto him, “We have found the Messiah” (which is, being interpreted, “the Christ”).” (John 1:40-41 KJ21)

“Then answered Jesus and said unto them, “Verily, verily I say unto you, the Son can do nothing of Himself, but what He seeth the Father do; for what things soever He doeth, these also doeth the Son likewise.” (John 5:19 KJ21)

“Jesus said unto her, “Touch Me not, for I am not yet ascended to My Father; but go to My brethren and say unto them, ‘I ascend unto My Father and your Father, and to My God and your God.’”” (John 20:17 KJ21)

Anointed and given tasks by his Father

“how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, and how He went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with Him.” (Acts 10:38 KJ21)

“22 For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son, 23 that all men should honor the Son, even as they honor the Father. He that honoreth not the Son honoreth not the Father who hath sent Him.” (John 5:22-23 KJ21)

Prayed to his Father

Jesus did never asked for himself something to himself, but asked that not his will but the will of his Father would be done. It was to this Father he prayed and wanted all people to pray to.

“9  In this manner therefore pray ye: Our Father who art in Heaven, hallowed be Thy name. 10 Thy Kingdom come. Thy will be done on earth, as it is in Heaven. 11 Give us this day our daily bread. 12 And forgive us our debts, as we forgive our debtors. 13 And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For Thine is the Kingdom, and the power, and the glory for ever. Amen.” (Matthew 6:9-13 KJ21)

“Ye have not chosen Me, but I have chosen you and ordained you, that ye should go and bring forth fruit and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in My name, He may give it to you.” (John 15:16 KJ21)

“And in that day ye shall ask Me nothing. Verily, verily I say unto you, whatsoever ye shall ask the Father in My name, He will give it to you.” (John 16:23 KJ21)

” (40)  And coming to the place, He said to them, “Pray that you do not enter into trial.”  (41)  And He withdrew from them about a stone’s throw, and falling on His knees He was praying,  (42)  saying, “Father, if it be Your counsel, remove this cup from Me. Yet not My desire, but let Yours be done.”  (43)  And there appeared a messenger from heaven to Him, strengthening Him.  (44)  And being in agony, He was praying more earnestly. And His sweat became like great drops of blood falling down to the ground.” (Luke 22:40-44 The Scriptures 1998+)

An intercessor or mediator

“For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus,” (1 Timothy 2:5 KJ21)

From the texts above we do hope you can see that not only Adam was the son of God and Eva His daughter who created them directly, but that also Jesus was created directly by Allah, and therefore he certainly could call himself son of God. But he offered himself also to be one of God His people, one of the most beloved ones of the Most High, Allah, the One God.

The 2° Adam was like the 1° Adam chosen by Allah:

“Allah did choose Adam and Noah, the family of Abraham, and the family of ’Imran above all people,-” (Koran 3:33 Yusufali)

We as children of Abraham and of Adam should look at the man who made it possible to have the relation between God and man restored.

“O Children of Adam! wear your beautiful apparel at every time and place of prayer: eat and drink: But waste not by excess, for Allah loveth not the wasters.” (Koran 7:31 Yusufali)

Son lower than Father

Today we can enjoy the many things and look forward to a better future because we did receive that son of man, who is also the son of God and now sit at the right hand of his Father, Allah, the only One God Jehovah, who is the greatest and without Him we can do nothing, even Jesus not, who is the faithful witness of God. In this world a son or daughter may become higher or better than his father or mother, but they shall never be able to come in a higher position the the Most High.

”  (5)  and from יהושע {Jeshua} Messiah, the trustworthy witness, the first-born from the dead, and the ruler of the sovereigns of the earth. To Him who loved us and washed us from our sins in His own blood,  (6)  and has made us sovereigns and priests to His Elohim and Father, to Him be esteem and rule forever and ever. Amĕn.” (Revelation 1:5-6 The Scriptures 1998+)

” (18)  And let them know that You, Whose Name is יהוה {Jehovah}, You alone are the Most High over all the earth.” (Psalms 83:18 The Scriptures 1998+)

” (3)  For not knowing the righteousness of Elohim, and seeking to establish their own righteousness, they did not subject themselves to1 the righteousness of Elohim. Footnote: 1Or did not obey.  (4)  For Messiah is the goal1 of the ‘Torah unto righteousness’to everyone who believes. Footnote: 1Or end purpose; not termination.  (5)  For Mosheh writes about the righteousness which is of the Torah, “The man who does these shall live by them.”  (6)  But the righteousness of belief speaks in this way, “Do not say in your heart, ‘Who shall ascend into the heavens?’ ” – that is, to bring Messiah down; or,  (7)  “ ‘Who shall descend into the abyss?’ ” – that is, to bring Messiah up from the dead.  (8)  But what does it say? “The word is near you, in your mouth and in your heart” – that is, the word of belief which we are proclaiming:  (9)  That if you confess with your mouth the Master יהושע {Jeshua} and believe in your heart that Elohim has raised Him from the dead, you shall be saved.  (10)  For with the heart one believes unto righteousness, and one confesses with the mouth, and so is saved.  (11)  Because the Scripture says, “Whoever puts his trust in Him shall not be put to shame.”  (12)  Because there is no distinction between Yehud?ite and Greek, for the same Master of all is rich to all those calling upon Him.  (13)  For “everyone who calls on the Name of יהוה {Jehovah} shall be saved.”” (Romans 10:3-13 The Scriptures 1998+)

” (21)  “And I shall call for a sword against Gog? on all My mountains,” declares the Master יהוה {Jehovah}, “the sword of each one being against his brother.  (22)  “And I shall judge him with pestilence and blood, and rain down flooding rain and hailstones, fire and sulphur, on him and on his bands and on the many peoples who are with him.  (23)  “And I shall exalt Myself and set Myself apart, and I shall be known in the eyes of many nations. And they shall know that I am יהוה {Jehovah}.” ’ “(Ezekiel 38:21-23 The Scriptures 1998+)

” (28)  “You heard that I said to you, ‘I am going away and I am coming to you.’ If you did love Me, you would have rejoiced that I said, ‘I am going to the Father,’ for My Father is greater than I.” (John 14:28 The Scriptures 1998+)

” (3)  And I wish you to know that the head of every man is the Messiah, and the head of woman is the man, and the head of Messiah is Elohim.” (1Corinthians 11:3 The Scriptures 1998+)

” (15)  The man went away, and told the Yehud?im that it was יהושע {Jeshua} who made him well.  (16)  And because of this the Yehuḏim persecuted יהושע {Jeshua}, and were seeking to kill Him, because He was doing these healings on the Sabbath.  (17)  But יהושע {Jeshua} answered them, “My Father works until now, and I work.”  (18)  Because of this, then, the Yehuḏim were seeking all the more to kill Him, ‘because not only was He breaking the Sabbath, but He also called Elohim His own Father, making Himself equal with Elohim.’  (19)  Therefore יהושע {Jeshua} responded and said to them, “Truly, truly, I say to you, the Son is able to do none at all by Himself, but only that which He sees the Father doing, because whatever He does, the Son also likewise does.  (20)  “For the Father loves the Son, and shows Him all that He Himself does. And greater works than these He is going to show Him, in order that you marvel.  (21)  “For as the Father raises the dead and makes alive, even so the Son makes alive whom He wishes.  (22)  “For the Father judges no one, but has given all the judgment to the Son,  (23)  that all should value the Son even as they value the Father. He who does not value the Son does not value the Father who sent Him.  (24)  “Truly, truly, I say to you, he who hears My word and believes in Him who sent Me possesses everlasting life, and does not come into judgment, but has passed from death into life.  (25)  “Truly, truly, I say to you, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of Elohim. And those having heard shall live.  (26)  “For as the Father possesses life in Himself, so He gave also to the Son to possess life in Himself,  (27)  and He has given Him authority also to do judgment, because He is the Son of Ad?am.  (28)  “Do not marvel at this, because the hour is coming in which all those in the tombs shall hear His voice,  (29)  and shall come forth – those who have done good, to the resurrection of life, and those who have practised evil matters, to a resurrection of judgment.  (30)  “Of Myself I am unable to do any matter. As I hear, I judge, and My judgment is righteous, because I do not seek My own desire, but the desire of the Father who sent Me.  (31)  “If I bear witness of Myself, My witness is not true.  (32)  “There is another who bears witness of Me, and I know that the witness which He witnesses of Me is true.” (John 5:15-32 The Scriptures 1998+)

Men of God

English: Abraham, Sarah and Hagar Русский: Авр...

Abraham, man of God, Sarah and (Photo credit: Wikipedia)

Already in the Beréshith, the first book of the Holy Scriptures, we can find The Supreme Being making all things. As the Great Designer He is the Originator of everything, including man. Adam and Eve (Ḥawwah, the mannin) were His direct makings, His children, who could call him Father. Afterwards still many men of God, or men coming from God could call the Almighty Elohim their Father.

” (7)  And יהוה {Jehovah} Elohim formed the man out of dust from the ground, and breathed into his nostrils breath of life. And the man became a living being.” (Genesis 2:7 The Scriptures 1998+)

” (18)  And יהוה {Jehovah} Elohim said, “It is not good for the man to be alone, I am going to make a helper for him, as his counterpart.”” (Genesis 2:18 The Scriptures 1998+)

” (21)  So יהוה {Jehovah} Elohim caused a deep sleep to fall on the man, and he slept. And He took one of his ribs, and closed up the flesh in its place.  (22)  And the rib which יהוה {Jehovah} Elohim had taken from the man He made into a woman, and He brought her to the man.  (23)  And the man said, “This is now bone of my bones and flesh of my flesh. This one is called ‘woman,’ because she was taken out of man.”  (24)  For this cause a man shall leave his father and mother, and cleave to his wife, and they shall become one flesh.” (Genesis 2:21-24 The Scriptures 1998+)

We have received men of God (i.e. children of God having become adult) who brought us the Words of their Father in heaven. The chosen one from God, Abraham was allowed by his Father in heaven to become the witness for God and the father of many.

“And strive in His cause as ye ought to strive, [with sincerity and under discipline]. He has chosen you, and has imposed no difficulties on you in religion; it is the cult of your father Abraham. It is He Who has named you Muslims, both before and in this [Revelation]; that the Messenger may be a witness for you, and ye be witnesses for mankind! So establish regular Prayer, give regular Charity, and hold fast to Allah! He is your Protector-the Best to protect and the Best to help!” (Koran 22:78 Yusufali)

” (17)  And יהוה {Jehovah} said, “Shall I hide from Aḇraham what I am doing,  (18)  since Aḇraham is certainly going to become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him?  (19)  “For I have known him, so that he commands his children and his household after him, to guard the way of יהוה {Jehovah}, to do righteousness and right-ruling, so that יהוה {Jehovah} brings to Aḇraham what He has spoken to him.”” (Genesis 18:17-19 The Scriptures 1998+)

On those men brought into the world by a man and a woman, allowed by God to have children, God brought His blessings and let them also announce the marvellous action which would take place in the future. (The one of Jesus been born and being risen from death has already come true).

“Those were some of the prophets on whom Allah did bestow His Grace,- of the posterity of Adam, and of those who We carried [in the Ark] with Noah, and of the posterity of Abraham and Israel of those whom We guided and chose. Whenever the Signs of [Allah] Most Gracious were rehearsed to them, they would fall down in prostrate adoration and in tears.” (Koran 19:58 Yusufali)

We, having found a restored relation with Allah, the Most High Almighty God, can now also come to Him (Jehovah) and call Him our heavenly Father.

+

Please do read also:

 1. God is One
 2. Only one God
 3. God of gods
 4. Creator of heaven and earth and everything around יהוה
 5. What are the attributes of God?
 6. “Who is The Most High” ? Who is thee Eternal? Who is Yehovah? Who is God?
 7. The Father (Jehovah) is God Alone
 8. How did the Trinity Doctrine Develop
 9. History of the acceptance of a three-in-one God
 10. The History of the Development of the Trinity Doctrine
 11. For those who have not the rudiments of an historical sense
 12. Is God comprised of three persons, or is He just one person?
 13. Altered to fit a Trinity
 14. The Trinity: paganism or Christianity?
 15. The Trinity – the Truth
 16. Trinity in the Bible
 17. Trinity: A False Doctrine of a False Church
 18. Trinity And Pagan Influence
 19. Questions for those who believe in the Trinity
 20. How do trinitarians equate divine nature
 21. The Word being a quality or aspect of God Himself
 22. The Great Trinity debate
 23. Newton not believing in the Holy Trinity
 24. Only-begotten god (OBGOD
 25. 2 Corinthians 5:19 – God in Christ
 26. Preexistence in the Divine purpose and Trinity
 27. On the Nature of Christ
 28. The Christ, the anointed of God
 29. Christ begotten through the power of the Holy Spirit
 30. Jesus begotten Son of God #1 Christmas and Christians
 31. Jesus begotten Son of God #4 Promised Prophet and Saviour
 32. Jesus begotten Son of God #5 Apostle, High Priest and King
 33. Jesus begotten Son of God #6 Anointed Son of God, Adam and Abraham
 34. Jesus begotten Son of God #7 A matter of the Future
 35. Jesus begotten Son of God #8 Found Divinely Created not Incarnated: The Anointed begotten Son of God
 36. Jesus begotten Son of God #9 Two millennia ago conceived or begotten
 37. Jesus begotten Son of God #11 Existence and Genesis Raising up
 38. Jesus begotten Son of God #13 Pre-existence excluding virginal birth of the Only One Transposed
 39. Jesus begotten Son of God #14 Beloved Preminent Son and Mediator originating in Mary
 40. Jesus begotten Son of God #15 Son of God Originating in Mary
 41. Jesus begotten Son of God #17 Adam, Eve, Mary and Christianity’s central figure
 42. Jesus begotten Son of God #18 Believing in inhuman or human person
 43. About a man who changed history of humankind
 44. Servant of his Father
 45. For the Will of Him who is greater than Jesus
 46. Christ having glory
 47. Russell and his beliefs
 48. One God the Father, a compendium of essays
 49. God loving people justified
 50. Proclaiming shalom, bringing good news of good things, announcing salvation
 51. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #4 Transitoriness #2 Purity
 52. Fearing the right person
 53. Christianity is a love affair

+++

 • A good example how certain Christians misunderstand the word Allah and what Islam should really mean is seen in Allah has the Same Behavior as Satan (justiceshallovercome.wordpress.com)
  In his text the writer does not seem to recognise that in the Bible you shall also be able to find many instances where God call unto destroying of killing other people.
  The writer seems to focus on militant fundamentalist Muslims where perhaps “The Altoyah muslims says that Allah is Satan” (Never heard such a thing) “The Terrorists of Bin laden says that Allah is Born out of Lucifer” (where can we see this written or hear him say that?), “this means the same as that Allah is Born out of Devil, this means also the same as that Allah is Born out of Satan.” Where he seems to forget what Satan means. Satan is any adversary, so it would not be abnormal to call Jehovah God the adversary or satan against the evil world. The writer of the article clearly considers the wrong viewpoint of certain Christians where Satan has become a devilish being which has two horns on its face and lives in a underground where people after they die will be tortured.
 • Conversations at the Mosque – Islam v Christianity (sianarulanantham.wordpress.com)
  During my visit to Bahrain I took the tour of Al Fateh Grand Mosque. I was asked to dress in a Hijab and was shown around the building.
  +
  My guide was a young lady called Faiza who had such a sweet humble nature, it was a pleasure to talk to her. She had a profound love of God and a desire to serve him and dedicate her life to him.  She was keen to share her faith and I mine.
  +
  So what did I learn? That Muslims believe that:

  • There is only one God and our first commandment is to serve Him (although Islam does not attribute a gender to God) and then to serve others
  • Abraham had direct communication with God and Abraham, Moses, David, John the Baptist are among the prophets
  • Jesus was born of a virgin and was God’s messenger, the messiah who was foretold in Jewish scriptures
  • Mary was a very special women, chosen by God
  • Jesus healed the sick, raised people from the dead and was without sin
  • There will be a second coming of Christ, which will be a time of judgement.
  • We can communicate directly with God through prayer, we don’t need priests or rabbi as intercessors
  • There are angels who God uses as messengers
 •  In Secular Sunday: Losing My Religion, Part 1: Christianity (rebekkaksteg.com) can be seen how difficult it is for people to understand why God allows certain things to happen. THey donot seem to understand what happened in the Garden of Eden and  do not see that when people thought they could do it better than God, when He gave them the right to rule the world, they should not blame Him for the things they did wrong.
  She also writes:
  I left Islam, and in the end, I couldn’t see any convincing evidence as to why I should believe in god at all. All I see is fairy tales, make-believe and wishful thinking. And I’m sorry, I’d rather be hurt by the truth than comforted by a lie.
  +
  God orders genocides, murder and torture of other people, but that’s okay, because those were heathens who were damned anyway. God is okay with babies being born with horrible birth defects or cancer, but it is our fault for being sinful in the first place.
  +
  At the age of 15, I really began to see the hypocrisy of many of my fellow Christians. The girls who were leading the worship sessions, and spoke about “saving yourself for marriage” were the ones who went all the way with their boyfriends.
  +
  But if God is truly good, why would He allow so much evil in the world? If He is truly all-powerful and all-knowing? If She exists and we are given free will, this world seemed like a test designed to make us fail.
 • Christian-Jews-Muslims and Concept of God (makashfa.wordpress.com)There are two fundamental points between Islam and Christianity which,for the sake of the truth and the peace of the world, deserved a very serious and deep investigation. As these two religions claim their origin from one and the same source, it would follow that no important point of controversy between them should be allowed to exist. Both these great religions believe in the existence of the Deity and in the covenant made between God and the Prophet Abraham.
 • Damnable idol of “Catholic Jesus” erected in Syria (ivarfjeld.com)
  In the midst of a conflict rife with sectarianism, a giant bronze statue of Jesus has gone up on a the Syrian Cherubim mountain, apparently under cover of a truce among three factions in the country’s civil war.
  +
  There are no limits to lawlessness, when people mock God in the name of “Jesus”. The law is crystal clear.  Man shall not make any image, in the likeness of anything in Heaven above or on the Earth below.
  +
  A false lawless copy-cat Messiah has guided the Greek Orthodox Patriarch, lead astray to follow demonic powers.  No doubt the Islamic forces agreed on a cease fire, to let the god-mockers set up their gross idol.
 • Pakistani Police Hunting Down Christian Who Dared To Correct Islamic Misconceptions About Christianity (midnightwatcher.wordpress.com)
  “Police and a banned Islamic extremist group in Lahore, Pakistan are searching for a young Christian accused of blasphemy – with the extremist group calling for his death – after he sought to correct misconceptions about Christianity in a Muslim book, sources said. Sources close to Adnan Masih, 26, said he believes that if he turns himself in, he will be killed by either the Islamic extremist Jamaat ud Dawa (JuD) or the Pakistani judicial system, which makes blasphemy against Islam’s prophet punishable by death.
  +
  A Few Simple Questions for Muslim Visitors – “The Qur’an teaches that, according to Christianity, God acquired a son through procreation with Mary. In the eyes of Muslims, the term ‘son of God’ is believed to be, and is therefore understood, in a literal sense.  But this misrepresentation is so far from the basic tenets of Christianity that any serious student of the Qur’an should begin questioning the veracity of some of the teachings of Islam on this error alone… Because of Mohammed’s misunderstanding of what Christians believed and practiced, Islam teaches that the Christian belief of the Trinity is a polytheistic teaching of  ’three gods’, characterized as the ‘Father’, and the ‘Son’ and the ‘Virgin Mary’ …” Read more.
 • In A Few Simple Questions for Muslim Visitors the writer misleading says that the teachings of the historic Christian faith that was delivered to the saints would be different to what the apostles believed and the many followers of Christ who kept truthful to the Only One God. The so called midnightwatcher also does not leave an opportunity to react, which shows how much reactions are avoided in the fear to having it answered properly or to let others disagree or show where the person goes wrong in his thinking.
 • U.S. imam: Muslims can take the property of Christians and Jews (cofda.wordpress.com)
  Yasir Qadhi (aka Abu Ammaar Yasir Kazi) is an American imam and college professor who is described by a 2011 New York Times Magazine essay as “one of the most influential conservative clerics in American Islam.”
  +
  In his sermon/lecture in the YouTube audio below, Qadhi begins by calling Christians “shirk” for being “polythesists” who believe in the Triune God (three persons in one God), instead of Islam’s “monotheist” god Allah.Then Qadhi really steps up his verbal abuse. He says, since “there is no deity worthy of worship except Allah wuzza wuzza,” Christians are “by necessity and by definition … the most evil of all evils.” Like all “unbelievers” and “polytheists,” Christians are “filthy.” They are ”najusa” (feces, urine) — “a filthy impure dirty substance.”
 • Test the Spirit (evangelize4life.org)
  My recent (predetermined) encounters, with a Jehovah Witness and two Islamic Saudi Arabian students, supports John’s admonition. Both religions deny that Jesus Christ has come in the flesh (not God), and insist that He was but a mere man or prophet of Allah. The Bible describes Satan as the father of lies and is responsible for promoting error regarding the true identity of Jesus Christ our Lord. According to scripture Lucifer uses false prophets, religions, doctrines, and more to propagate satanic lies in order to blind the eyes of unbelievers from the truth of God’s Word. In this same chapter, John describes the work of the Holy Spirit as “spirit of truth” and the activities of Satan as “spirit of error.”
 • What is a religion? (jesuschristzfreedom.wordpress.com)
  There are several, or dozens, or hundreds of religions in the world. I’m not sure how many, because measuring where a religion stops and where the next one starts is like measuring where Alaskan Inuit becomes a different language than Canadian and Greenlandic Inuit. Because of this, there is really no way to know how many languages there are in the world, either. If these people can understand these people, and they can understand them, but they can’t understand them…
 • Once again an article on a site which does not give any possibility to react is What is the Bible: A Summary, and Some Important Highlights (servehiminthewaiting.com) were the writer also considers the New Testament to be the story of God-man which than would be Jesus. She understands that Christ is a title, rather than a name, and agrees that the prophesied Christ had come, and accomplished the redemptive work which he came to do, that is; “having never sinned, he died for (our) Human Sin, and rose from the dead, thereby buying our pardon, and commissioned.” Acknowledging that Christ Jesus died she also should recognise a sign that this was an element of humanness which God does not have as an eternal Spirit. God, who does not tell lies, can not be tempted, can not sin and can not die, said about that Nazarene Jew: “This is my beloved son”.  when Jesus would be God all the promises made in the Old Testament would be false conceptions and would have people to believe that god must have been a terrible tyrant and unjust God, because why did He wait so long before He made an end to the effect of the first sin. And why do we still have to wait so long before we can see and enter that Kingdom of God about spoken in the Old Testament all the time?