Doel van Stepping toes

Eerst en vooral van harte welkom op deze website.

Vroegere nieuwsvoering

Société Pathé Frères bezorgden vele bioscoopgangers hun eerste kennismaking met wat er over de wereld gebeurde. – De gebroeders Pathé uitgebeeld door Adrien Barrère

Vorige eeuw werd het nieuws voor het eerst tot het grote publiek gebracht in de bioscoop door de Pathé journaals. De nieuwsfragmenten werden gekenmerkt door het Pathé logo van een kraaiende haan aan het begin van elke rol. Zulk een logo is eigenlijk niet slecht bedacht als men weet dat de haan iedereen met zijn gekraai wakker roept. Het nieuws moest aandacht krijgen en hiervoor werden de mensen opgeroepen.

Iedereen verzameld rond de kijkbuis om het laatste nieuws van de dag te vernemen verzorgd door het toenmalig NIR vanuit het Flageygebouw te Etterbeek (Brussel). – 1958

Vervolgens kreeg de televisie in meer huishoudens een plaatsje en vond deze het een doel om internationale informatie aan de kijkers aan te bieden. Met de commerciële televisie-stations (in België en Nederland vanaf 1989) werd dit medium meer afhankelijk van sponsors en adverteerders en kreeg hun informatie ook een meer tendentieus en gekleurd beeld door de zeggingskracht van hun sponsors politieke en andere organisaties die hen voorzien van geld om te overleven. Sommige tv-stations proberen om hun nieuws-uitzendingen van hoge kwaliteit te houden, zoals de BBC, anderen werden meer een stem van de organisatie of politieke partij waartoe zij behoorden of zijn aan gekoppeld.

Beeldvoering

Nieuws kan een redelijk beeld geven van de volledige scala en de verscheidenheid van het leven en de cultuur van alle gemeenschappen. Graag brengen wij in die wereld van een overvloed aan informatie ook informatie bekeken vanuit de bril van de joods-christelijke waarden. Dit echter zonder vooringenomenheid en met de eerlijkheid om zo veel mogelijk verscheidene gedachten aan het woord te laten. Dat ook inhoudt dat hier teksten of gezegden kunnen voorgesteld waar wij het niet altijd mee hoeven eens te zijn.

Schakel in samenleving

Wij geven toe dat de mens, als onderdeel van het universum een kleine schakel is in het geheel. doorheen de eeuwen heen hebben de mensen zich verschillend ontwikkeld op de verschillende continenten. Meerdere culturen zagen het levenslicht en verschillende vormen van samenleving werden uitgeprobeerd. Nu nog is het voor velen zoeken hoe men het best kan samen leven. Die samenleving is volgens ons zeer belangrijk en veel moeilijkheden onder mensen zijn ontstaan of worden veroorzaakt door misverstanden en door verkeerde beelden van elkaar te hebben. Om die reden willen wij hier op “Stepping toes” zulke misvattingen aanhalen, met het besef dat wij daardoor zelfs enige malen op de tenen van iemand zouden kunnen stappen, vandaar de naam “Op de tenen stappen”.

Afhankelijk van maatschappij

Hoe men het draait of keert zijn wij afhankelijk van een multiculturele maatschappij, waarbij mensen van verschillende rassen, uiteenlopende culturen en met zeer uiteenlopende geloofsvormen in een maatschappij waar ook meer en meer mensen wonen die helemaal niet in een supernatuurlijke godheid of element geloven. Om de vele misverstanden bij die vele gemeenschappen weg te nemen willen wij hier niet alleen graag een licht werpen op de christelijke religies (trinitarische en non-trinitarische), de verschillende kerken en denominaties, maar ook kijken naar andere religies, hun interne verschillen, bijvoorbeeld soennitische moslims, Shia of sjiisme, soefisme, Ibadi of Ibadisme, Ahmadiyya en andere “Moslim” groepen of Mohammedanen.

Plaats voor inspraak en overleg

Wij zouden graag een platform voorzien waarbij inspraak en overleg kan gewaardeerd worden door al de betrokken partijen. Onze betrachting is om dat soort nieuws naar voor te brengen dat kan bijdragen tot het algemeen welzijn van de gehele gemeenschap, gelovigen en niet gelovigen, of waar men ernstig over moet nadenken. Liefst zouden wij hebben dat het nieuws dat hier gebracht wordt zal kunnen helpen om mensen anders en beter te laten functioneren als beïnvloede betrokken en betrokken gewaarschuwde burgers en / of politieke actoren en niet alleen als passieve toeschouwers of materialistische en politieke consumenten.

De mensen die we zoeken te bereiken behoren tot alle lagen van de bevolking. Ook staan wij open om iedereen aan het woord te laten. Zij die willen deelnemen als schrijver, een beantwoorder, of gewoon als lezer en terugkerende bezoeker, zouden we graag zien als actie ondernemenden die het belang inzien van het gratis delen met elkaar van ideeën. ook hopen wij dat zij er in geloven dat we van elkaar kunnen leren en groeien zoals huisartsen, opvoeders en geleerden, zoals de lezers en als schrijvers, door samen deel te nemen aan het proberen om deze wereld waarin wij leven een stem te geven en er een betere plek om te vertoeven van te maken. We kunnen niet een expert in alles zijn, dus we moeten mensen uit allerlei deskundigheden bij dragen tot de ter beschikking stelling van informatie met iedereen die geïnteresseerd is om meer te leren.

Elkaar voeden

Wij denken dat we kunnen elkaar voeden, en door meer te weten over elkaar dat het gemakkelijker zou zijn om elkaar te begrijpen en om misverstanden te verlaten, meer inzicht verkrijgend in de waarheid en werkelijkheid. Wij geloven in de waarde van het bestuderen van de dynamiek van de gemeenschappen en de complexiteit van het openbare leven. Door naar de andere mensen, bewegingen, organisaties evenals de historische feiten te kijken zullen meerderen gaan inzien dat het misschien belangrijker is om te focussen op wat wij wel gemeenschappelijk hebben. Dan zullen velen ook tot het inzicht komen dat we misschien meer gemeen hebben dan we denken, en dat we geen reden hebben om te geloven dat het onmogelijk is om met elkaar te leven, versterking in praktijk en het onderwijs te verkrijgen, waarop de weg naar democratie kan gebouwd worden.

Wij willen er naar streven dat meer mensen tot het begrip kunnen komen dat het een veel leukere wereld zou zijn als we meer kleur erin toe laten en niet iedereen hetzelfde gekleed hoeft te lopen of dezelfde smaak moet hebben en andere gedachten er op mag na houden. Meer mensen moeten inzicht en openheid krijgen om te begrijpen en te accepteren dat mensen verschillend kunnen zijn en denken, maar toch vreedzaam kunnen samen leven.

Krantenstandaard in een nieuwskiosk

Betrokkenheid is een risico voor iedereen die betrokken is bij het ​​produceren van het nieuws. Wij als burgers kunnen niet voorkomen dat wij slechts kleine elementen of enkele ballen in het ping-pong spel van deze continue draaiende wereld zijn. Terwijl de journalist in het “Journaal” of “Nieuwsuitzending” neutraal zou moeten zijn, willen wij verder gaan en dat naar voor gebrachte gebeuren analyseren en verder bespreken. Hierbij niet schuw om daarbij een mening in te nemen die niet gelijk hoeft te lopen met het ‘mainstream’  denken van onze maatschappij. Wij willen de aandacht vestigen op wat er gebeurt in de wereld en op welke invloed dat voor ons kan hebben. Maar wij willen ook na gaan welke gevolgen dat gebeuren kan hebben naar de toekomst toe.
Wij zullen de nieuwsfeiten niet enkel als feiten presenteren maar na gaan hoe we kunnen omgaan met hen, er op reageren, en hoe we achteraf de zaken moeten aanpakken en ons organiseren.

Niet wachten

Maar we moeten niet wachten tot er iets gebeurt. Preventie is belangrijker dan een toenaderingsbeleid of een achteraf wonden helen. Uit liefde voor de ander willen we waarschuwingen en brengen op deze site. Wij willen de ogen openen voor bepaalde gevaarlijke situaties of ontwikkelingen.

Het kan zijn dat soms bij het geven van dergelijke waarschuwing, we misschien op de tenen van enkelen zullen moeten stappen, of een (figuurlijke) klap in het gezicht te geven. Hoewel het nooit de bedoeling is om iemand pijn te doen, kan het zijn dat we nog wat rode wangen zullen tegen komen in onze durf, bepaalde zaken bloot te leggen en op toestanden te wijzen, welke in onze ogen in een degelijke maatschappij niet zouden mogen voorvallen.

Christenen en de wereld

Sommige christenen kunnen zeggen dat we gewoon de wereld moeten laten rond draaien zoals het gebeurt, en dat wij niet openlijk mogen reageren op bepaalde gebeurtenissen omdat God dit alles laat gebeuren en wij niet mogen interveniëren met Gods werk. Maar volgens ons heeft in de Tuin van Eden de mens de heerschappij van de Schepper God betwist en heeft deze Almachtige dan de mens de kans gegeven om voor zichzelf te zorgen. Hierdoor moeten wij dan ook zelf voor ons en de levende wezens om ons heen zorgen.
Wij kunnen nu niet alles op God afschuiven en Hem de verantwoordelijkheid geven van alles wat er in de wereld gebeurt, zo wel goed als kwaad. De mens is zelf verantwoordelijk voor wat er gebeurt door de keuzes die hij zelf heeft gemaakt.

Wij geloven dat het een kwestie van naastenliefde is om op te komen voor anderen rondom ons. Zo moeten wij een stem geven aan hen die geen stem hebben of geen recht van spreken krijgen, voor de zwakken, de armen en voor mensen in nood.

Schrijvers gezocht

Stepping Toes - About Nov. 14 11.32Om die reden zijn wij ook op zoek naar een aantal schrijvers die het niet erg zouden vinden om met ons mee een aantal artikelen op een regelmatige basis te delen op Stepping toes. Vanuit hun visie en kennisveld zouden zij dan iets in de aandacht van anderen kunnen brengen. Het doel is om mensen meer bewust te maken van hun omgeving (mens, flora en fauna, het klimaat), te spreken over de manier van leven, het gedrag in onze maatschappij, of de manier waarop wij ons gedragen of ons moeten gedragen in de samenleving, alsook over religie en spiritualiteit.

Personen die willen deelnemen aan ‘Stepping toes’, of een andere open platform , moeten bereid zijn om de mogelijkheid te scheppen om meer over bepaalde onderwerpen te weten te komen er er verder meer informatie over te geven aan hun lezers. Hun participatie moet hun bekommerdheid tonen betreft het welzijn van de gehele gemeenschap, en denken aan de zorgen van burgers. Zij moeten zich bewust zijn van de behoeften van de media en de politieke actoren waarderen, en bedenken dat alle burgers als belanghebbenden bij het ​​democratische proces moeten betrokken worden, in plaats van louter als slachtoffers, toeschouwers of onvermijdelijk tegenstanders.

Als deelnemers aan het proces, hopen wij dat wij meer mensen geïnteresseerd kunnen krijgen om ons werk samen te doen op een manier die kan helpen bij het ​​oplossen van problemen met de openbare besturen en door het bevorderen van een brede betrokkenheid van burgers.

Steeds mogelijkheid tot bijdrage

Degenen die zich niet geroepen voelen om artikelen te schrijven kunnen toch nog hun bijdrage leveren. Ze kunnen het niet laten bij enkel het ​​lezen van het nieuws of meditatieve artikelen. Ze kunnen ook de artikelen delen en linken naar de verhalen, artikels of opmerkingen.

Wij nodigen u uit om regelmatig langs te komen, of u te abonneren op onze teksten zodat u deze rechtstreeks in uw mailbox kan krijgen. En voor het geval u geïnteresseerd zou zijn om aan te sluiten met ons, om je gedachten te delen met de voorbijgangers, bent u welkom om contact met ons op te nemen en uw diensten aan te bieden of een bijdrage toe te sturen.

Hoop voor wereld eenheid

Wat uw keuze ook mag zijn, willen we dat u en allen die hier langs komen, samen kunnen genieten van hun tijd en de hoop voelen van de wereld-eenheid, die de mens in het grote heelal tot ons voordeel kan krijgen.

Peace Love Write

Liefst zouden wij nog meerdere mensen zien die samen met ons voor een betere wereld willen gaan.
Hiertoe verzoeken wij onze bezoekers om mee de boodschap van vrede uit te dragen.

Liefst zouden wij zien dat wij meerdere mensen er toe kunnen bewegen
om de liefde voor elkaar als het meest waardevolle in ons leven te beschouwen.
Wij hopen dat wij de vredesboodschap zullen kunnen uitdragen over de landsgrenzen heen.
Alsook durven wij hopen dat wij meerdere mensen kunnen aanzetten
om ook die boodschap van vrede en de boodschap van het Goede Nieuws
verder mee te helpen uit te dragen.

Het zou fijn zijn indien nog vredeboodschappers zich konden vinden op Bloggers for peace
en zich zouden aansluiten en inzetten om de Goede Boodschap verder te verspreiden.

bloggers-for-piece-badge

2 thoughts on “Doel van Stepping toes

  1. Pingback: Bijbelvorsers uitkijkend om meerdere lezers te bereiken | Bijbelvorser = Bible Researcher

  2. Pingback: Was het een jaar om niet op de tenen te trappen? | Stepping Toes

You are welcome to react - U bent welkom om een reactie te geven

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.