Schepping, intelligent design, evolutie – Ontstaan en ontwikkeling van het leven op aarde (2)

Schepping, intelligent design, evolutie – Ontstaan en ontwikkeling van het leven op aarde (2)

Bijbel en Wetenschap – Geloof en onderzoek – een wetenschappelijke benadering

We hebben in het eerste deel van dit artikel al even gekeken naar de vermeende tegenstelling tussen schepping en evolutie, en daarbij geconstateerd dat het ene gaat over ontstaan en het andere over ontwikkeling. Maar wat zijn dan toch de punten die veel christenen doen menen een tegenstelling te zien?

Conflicterende tijdschalen?

Zwarte gaten en sterren

Wel, allereerst is er de tijdschaal. Veel bijbelgetrouwe christenen menen dat we uit Genesis 1 moeten opmaken dat de schepping zich heeft afgespeeld in 6 dagen van 24 uur. En dat op de zesde dag Adam is geschapen. Wanneer je vervolgens de leeftijden in de geslachtsregisters van Genesis 5 en 11 optelt, kom je voor de geboorte van Abraham uit op 1948 jaar na de schepping. En we weten dat Abraham rond 2000 v.Chr. leefde, dus kan de aarde volgens deze opvatting niet ouder kan zijn dan ca. 6000 jaar. De Engelse bisschop Usher berekende de schepping dan ook op exact 4004 v. Chr. (hij wist dit zelfs op de dag af te vermelden, maar dat vindt je in moderne opgaven niet meer terug). Anderzijds gaat de moderne wetenschap er van uit dat het heelal nu zo’n 13,7 miljard jaar oud is, dat onze aarde zo’n 4,5 miljard jaar oud is, dat het leven daarop zo’n 3,5 miljard jaar geleden is ontstaan en dierlijk leven ca. 0,5 miljard jaar geleden. Dat maakt het heelal ruim 2 miljoen maal zo oud als in bovenstaande opvatting, en dierlijk leven altijd nog bijna 100.000 maal zo oud. Dat zijn zeer grote verschillen. Daarnaast lijkt de bijbeltekst ons te vertellen dat elke levenssoort apart door God is geschapen, terwijl de evolutieleer er op neerkomt dat alle leven op aarde is ontstaan uit één enkele oervorm.

Jonge aarde versus oude aarde

We zitten dus uiteindelijk met twee conflictpunten: de tijdschaal en de mate van Gods bemoeienis met het ontstaan van de verschillende levensvormen. Aan de ene kant zijn er de creationisten die geloven in een volledige stap voor stap bemoeienis van God met het proces, en in een jonge aarde. Aan de andere kant zijn er de evolutionisten die geloven in een universele evolutie,
en in een oude aarde Maar strikt genomen gaat het daarbij om twee verschillende aspecten, al is het wel zo dat een universele evolutie noodzakelijkerwijs veel tijd vergt, en daarom niet valt te combineren met de gedachte van een jonge aarde. Maar de gedachte van een schepping valt wel degelijk te combineren met een oude aarde. En het is daarom op zijn minst misleidend om de theorie van een universele evolutie te ‘bestrijden’ met het argument van de leeftijd van de aarde. Toch gebeurt dat op grote
schaal.
Die overtuiging van een jonge aarde is echter volledig gebaseerd op de regelmatig terugkerende zin in Genesis 1:

“Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste (tweede, derde, enz) dag.”

Maar in feite weten we niet precies wat deze uitdrukking ons wil vertellen. Hierover zijn in de loop van de tijd de volgende opvattingen verkondigd:

 • Het voorafgaande (de beschreven scheppingsdaad of -daden) heeft zich afgespeeld gedurende de voorafgaande 24 uur.
 • Het voorafgaande is gedurende die dag geopenbaard aan Mozes (die het vervolgens heeft opgeschreven in het boek Genesis).
 • Het voorafgaande is gedurende de voorafgaande avond bij wijze van instructie geopenbaard aan Adam (die het mondeling of op schrift heeft doorgegeven aan zijn nakomelingen).
 • Het geheel is een ‘dramatische’ voorstelling van Gods werk. Zo’n dramatische voorstelling vinden we bijvoorbeeld ook in 1 Koningen 22:19-22, en in de eerste twee hoofdstukken van het boek Job. Het geeft ons een ‘gedramatiseerd’ verslag dat de essentie beschrijft, maar geen objectieve werkelijkheid.

Het is hier niet de plaats om het voor en tegen van elk van deze suggesties te bespreken, maar het is goed om te beseffen dat we alleen in het eerste geval kunnen beredeneren dat er dan sprake moet zijn van een jonge aarde; in de andere gevallen weten we daar eenvoudig niets over. Het betekent dat we voorzichtig moeten zijn dit argument te gebruiken zolang we niet zeker weten of de Bijbel ons dat wil vertellen.

De kernvraag: hoe of waarom geschapen?

De fout die iedereen lijkt te maken, is Genesis 1 te lezen als een beschrijving van hoe God de aarde heeft geschapen. Maar voor onze behoudenis hoeven we dat helemaal niet te weten. Bovendien gaat het hoofdstuk niet over de schepping (die staat alleen als feit vermeld in vers 1), maar over het bewoonbaar maken van de aarde, die in eerste instantie nog woest (onbruikbaar) en leeg was. Wat dit hoofdstuk ons in werkelijkheid wil leren is waarom God de aarde stap voor stap bewoonbaar heeft gemaakt, zoals Jesaja ons duidelijk vertelt (Jesaja 45:18, waar datzelfde woord ‘woest’ is vertaald als ‘baaierd’). Daarom is het enige dat we zeker weten, het feit dat God er, hoe dan ook, voor gezorgd heeft dat de aarde zo werd als Hij die wilde hebben, en dat er die schepselen op kwamen te wonen die Hij daar wilde hebben. Hoe Hij dat heeft gedaan is niet van belang. En dus is elke discussie daarover een verspilling van tijd.

Overeenkomsten en verschillen tussen mensen en dieren

In feite vertelt Genesis 1 ons ook dat de mens in essentie bestaat uit dezelfde aardse materie waar ook de dieren uit bestaan: beide zijn geformeerd uit het ‘stof van de aardbodem’ (afar = aardse materie) en zijn zo geworden tot een levend wezen (nefesj), in leven gehouden door Gods levensadem (ruach). Het enige dat de mens van de dieren onderscheidt is zijn vermogen om God te kennen, en Hem dus bewust te dienen. Maar de mens die dat inzicht niet heeft, beschrijft de Schrift inderdaad als niet meer dan een dier. En dan is een beschrijving van die mens als een wat ‘opgepoetste’ aap niet eens zo ver bezijden de
waarheid. Het enige dat we zeker weten, is dat we door ons moreel inzicht van oorsprong een duidelijke meerwaarde hebben ten opzichte van de dieren, en dat wij van onze kant dan ook de plicht hebben met die meerwaarde iets te doen, namelijk God dienen.

We moeten dus concluderen dat de discussie tussen creationisten en evolutionisten in feite gaat over (bijbels gezien) niet van belang zijnde aspecten, die de aandacht slechts afleiden van waar het wel om gaat.

R.C.R

+

Voorgaande:

Wetenschap en religie zijn met elkaar te rijmen

Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden

Bijbel en Wetenschap – Geloof en onderzoek een wetenschappelijke benadering – Schepping, intelligent design, evolutie – Ontstaan en ontwikkeling van het leven op aarde (1)

++

Aanvullend

 1. Taal van de Bijbel onder ogen zien
 2. Begin van leven op aard: schepping of evolutie
 3. Ontstaan van het lineaire denken
 4. Kosmos, Schepper en Menselijk Lot
 5. Het begin van alles
 6. Van chaos naar ordelijkheid
 7. De Schepper achter eerste levende wezens
 8. EO-directie: ‘Wij geloven in God als Schepper’

+++

Gerelateerd

 1. Dhatu 5: Sunyata – De Leegte
 2. Terug naar de zee!
 3. God-Hypothesis: …in the Details
 4. Life aand Living Forms Present a Problem for Materialism but not for Biblical Theism
 5. Treadmills: Proof of Intelligent Design
 6. Mimicking a Neural Network–an exercise in Intelligent Design?
 7. Creationist Wisdom #896: Is There Any Hope?

Torens waarvan de top tot in de hemel reikt

Het zal de meeste krantenlezers ontgaan zijn, maar wie de technische pers volgt, weet dat er al enkele jaren een race aan de gang is om het hoogste gebouw ter wereld te bezitten.

Wij zijn ver weg van “Het Witte Huis” in Rotterdam dat rond 1900 met haar 43 meter hoogte het hoogste gebouw van Europa was en werd gebouwd naar voorbeeld van de Amerikaanse wolkenkrabbers.

Home Insurance Building.JPG

Kantoorgebouw Home Insurance Building in Chicago (Verenigde Staten)

De hoogbouw hausse die de Verenigde Staten aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw overspoelde werd echter niet alleen aangejaagd door technische innovaties zoals de veiligheidslift van Otis uit 1852, de toepassing van gewapend beton en staalskeletten maar ook door economische prikkels als een stijging van de stedelijke grondprijzen en een daling van de staalprijzen. Het 42 meter hoge Home Insurance Building in Chicago, van de architect William Lebaron Jenney, gebouwd in 1885 wordt vaak beschouwd als de eerste echte wolkenkrabber.

File:Empire State Building by David Shankbone.jpg

Empire State Building from a Park Avenue skyscraper. – Photo David Shankbone – August 2007

Decennia lang behoorde het Empire State Building in New York met zijn 443 m tot de hoogste “wolkenkrabbers“.

File:Petronas Panorama II.jpgIn 1998 gingen de (tweeling) Petronas Towers in Kuala Lumpur daar met ca. 10 m overheen.

In 2004 ‘verbeterde’ de Taipei 101, in de hoofdstad van Taiwan, het record met meer dan 50 m: totale hoogte 508 m (meer dan een halve kilometer!).

In de stad Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten werd  op 21 september 2004 begonnen met de bouw van een toren die op 21 juli 2007 de titel ‘hoogste gebouw ter wereld’ mocht verkrijgen.

Lang werd de exacte hoogte geheim gehouden. Op 17 januari 2009 bereikte de toren haar hoogste punt, met een hoogte van 828 meter. Inclusief antennes en vlaggenmasten is de hoogte 829,8m. De hoogste toren mocht als Burj Khalifa (Arabisch: برج خليفة) met groots vuurwerk geopend worden op 4 januari 2010. Het koelsysteem gebruikt het equivalent van ruim 10,2 miljoen kilo gesmolten ijs als koelwater.

File:Dubai skyline 2015 (crop).jpg

Horizon van Downtown Dubai met Burj Khalifa vanuit een helikopter

Intussen is bevestigd dat de toegenomen seismische (aardbevings-) activiteit, die inmiddels in Taipei is waargenomen, wordt veroorzaakt door de druk van de toren. Het gaat nog om kleine, niet voelbare trillingen, maar het is duidelijk dat de ondergrond bezig is te reageren op de enorme zeer plaatselijke (en variërende!) druk. Soortgelijke effecten zijn ook al waargenomen bij zeer grote, recent aangelegde stuwmeren. Het absurde is dat, anders dan in het centrum van New
York, schaarse bouwruimte niet de reden is voor het bouwen van deze giganten. Het gaat uitsluitend om nationaal prestige.

File:12062008 dubail mall galery.JPG

Een groots koop paradijs: Dubai Mall

De betrokken landen zijn rijk en kunnen het zich veroorloven. En rijkdom wil zich tonen. De toren in Dubai vormt het middelpunt van een multifunctioneel complex, dat onder meer het daarnaast gelegen grootste winkelcentrum ter wereld, de Dubai Mall omvat. De toren ligt aan een kunstmatige vijver met daarin de grootste fontein ter wereld.  In het geval van Dubai is zelfs de vraag naar (kantoor)ruimte niet de drijfveer. Integendeel: men begint zich al af te vragen of men al die ruimte wel verhuurd krijgt, en de zaak niet een financiële ramp dreigt te worden. In dat verband wordt al gesproken van een ‘toren van Babel’. Maar de echte vraag begint zich op te dringen of niet terrorisme maar geologische instabiliteit misschien de grootste bedreiging van dergelijke bouwsels gaat vormen, en of dat ‘toren van Babel’ risico niet veel meer in de klassieke zin moet worden ingeschat. De moderne mens lijkt intussen even ver doorgeschoten in zijn eigenwaan als die ten tijde van Abraham.

An Escape Mechanism

To remember

 • God = a ‘wish fulfillment; a fictional father figure projected in the sky of our imagination + created by our desire for security.’
 • Heaven = imaginary projection of our extinction + death
 • religion = psychological escape mechanism => we don’t have to face life as it really is.
 • atheism = flight from reality > projection of desire not to have to meet God one day + give account for your life.

God does not believe in atheists

escape

The new Atheists quote Sigmund Freud, that God is a ‘wish fulfillment; a fictional father figure projected in the sky of our imagination and created by our desire for security.’ On this view, Heaven is an imaginary projection of our extinction and death. And religion is simply a psychological escape mechanism so that we don’t have to face life as it really is. Well, of course, that’s all true; provided only that God does not exist. But if God does exist, exactly the same Freudian argument will show you equally convincingly that it is atheism that is the flight from reality. A projection of the desire not to have to meet God one day and give account for your life. If God does exist, then atheism can easily be seen as a psychological escape mechanism; to avoid taking responsibility for one’s life.

–John Lennox

View original post

Scientific Proof is Unproven

Scientific Proof is Unproven

To remember

 • common misconceptions of science = idea of “scientific proof.” > Science =not in the business of “proving” theories (or laws).
 • Everything in science is tentative
 • Facts are based on our best understanding and if our understanding changes tomorrow so will our facts.

Finding the Messiah in Hebrew dictionaries – 1.

Brit In Jerusalem

I’ll carry on with more about my trip round China shortly.   My blog follows a sort of ‘Reader’s Digest’ pattern of stories that start and stop mainly on themes of my faith in Christ, travel in places of the bible and other countries that interest me.

IMG_20180615_201345529

This week I was really blessed to get this set of 4 volume Hebrew dictionaries, these used to belong to a library, I know that the Hebrew language actually gets ‘updated’ with new words for modern things, these books are from 2000.   So I don’t know how out of date they have to be to be retired!

I’m not a biblical scholar.  I have no Jewish background in my family as far as I know.  I’m a Christian who did some volunteering in Jerusalem, and I learned some Hebrew out there.   Not very much, not enough to be much useful.   I can’t remember many words…

View original post 231 more words

Did the first followers of Jesus have ‘church’

Did the first followers of Jesus have ‘church’
  A. Amos Love searches for the the word “Church” in the Bible.

Makes an interesting study. An interesting challenge.

Print out every verse with the word “church” in it…
Read every verse, over and over, again and…
And ask yourself… Ask Jesus…

In the Bible?
Did any of ”His Disciples?”
Ever?

1 – ”Go to” Church?
2 – ”Join” a Church?
3 – ”Lead” a Church?
4 – ”Plant” a Church?
5 – ”Pastor” a Church?
6 – ”Attend” a Church?
7 – ”Tithe” to a Church?
8 – ”Look for” a Church?
9 – ”Teach” Go to Church?
10 – ”Bring their friends” to Church?
11 – ”Become Members” of a Church?
12 – ”Apply for Membership” in a Church?
13 – ”Call themselves, Pastor,” in a Church?
14 – ”Call themselves, Leader,” in a Church?
15 – ”Call themselves, Reverend,” in a Church?
16 – ”Give Silver, or Gold, or Money” to a Church?
17 – ”Build a building with a Cross” and call it Church?

18 – *”Were any of **”His Disciples,” ever Hired?”**
As a Paid, Professional, Pastor, in a Pulpit?
Preaching, to People in Pews?
Weak after Weak?

In a church?

NOPE…
NONE of ”These Things” exist in the Bible…
For one of ”His Sheep,” ”His Disciples.”
Who ARE, The Church of God.

”These Things” only exist in the church of man.
They do NOT exist In the Bible. Oy Vey!!! 😦

Seems those who do NOT “Go To Church.”
Are more “Biblical” than those who do. 😉

If, In the Bible…
Jesus did NOT teach ”His Disciples” to do these things?
And, ”His Disciples” did NOT do these things?

Why do WE?

dividinghisword  replied

I wish I could heart this, like it 10x! Trust me, …

I personally no longer desire and follow the model of ‘going to church’, where there is a building, a pulpit and an offering plate. I go to my Father’s House instead. The church is the faithful to God, not faithful to a denomination, a dogma, or a preacher.

Do You Want to Believe?

The “WEIRD-people” from the Weird world may have very weird ideas loving to belong to the Western, Educated, Industrialized, Rich, and Democratic world but seem often to be blinded by their politicians, like the present presidents of the U.S.A., Turkey and Russia, who are of the same breed and love the tyranny of a dictatorship where they must play the lead, over a a group of people who are caught up in human doctrines of one of their religions, be it a very conservative form in Christendom, or in Islam, or in Russian Orthodoxy mixed with Stalinism.

We may be asked to calm down, but what happened to our family members, our teachers and friends in the 1930ies and 1940ies is clearly printed in our heads and  here in Europe we see history repeating itself.

In Christendom there is also once again a growing hate to those of Christianity. The ones believing in a Trinity got their agricultural fork out again, trying to get down who believe in the Only One True God of Israel, (Jews, Jeshuaists, Non-Trinitarian Christians and Muslims). Those who say they are Christian often do not take on the attitude of Christ, who should be their rebbe and show how they prefer to live without a God Who has given mankind His commandments. They want others to believe we do not have to keep those commandments any more, and do live accordingly a life full of indecent and immoral actions and foul language.

Our best hope should not be on that sort of community but should direct with open eyes for a better world where people of all sorts of culture, colour or race can live together in a global community of loving and sharing people.

*

To remember

 • We all have friends who believe things that seem crazy, but we don’t think our friends are crazy.
 • People adopt beliefs based on several factors. If those factors are different, then the people tend to adopt different beliefs.
 • Differences in factors as: region, economic class, ethnicity, social circles, information sources, + life experiences lead people to different beliefs.
 • differences show up mainly in emotion + intuition, which influence our political + moral judgments.
 • perhaps half of Americans accept utilitarian + universalist ideas, but also value loyalty, respect for authority, respect for the sacred, individual liberty, + support for the common good.
 • disagreements exist + also a few genuine crazies + haters: in a population of over 300 million, that’s inevitable.

Don’t let a tiny minority of crazies and haters blind you to the fact that most people want to be good and to do the right thing – even if their idea of “the right thing” sometimes clashes with ours.

 • Screaming at people, calling them names, and dismissing their concerns as unworthy of consideration => on-going conflict + social disintegration.

The Thousand-Year View

graphic-01-newrepublicMy latest blog post for The Jewish Journal:

After a bitterly divisive election season, there’s one question on everyone’s mind:

“How can people possibly believe that?”

What “that” is depends on who’s doing the talking. It means one thing to Trump supporters, something else to Clinton supporters, and who knows what to third-party supporters.

We all have friends who believe things that seem crazy, but we don’t think our friends are crazy. So we’re completely baffled. Are the people who disagree with us ignorant? Stupid? Hyper-emotional? Or – this seems to be the favorite – are they just plain evil?

It’s usually none of those things. The true answer is simpler and more innocent.

People adopt beliefs based on several factors. If those factors are different, then the people tend to adopt different beliefs.

In 2016 America, those factors differ a lot – by region, economic class, ethnicity, social…

View original post 589 more words

When there is secrecy involved

In this world there are lots of denominations in Christendom. Lots of Christians say that the non-trinitarian christians belong to cults or sects, but clearly than they forget what the characteristics of a sect or cult are.

The many non-Trinitarians who found one or another denomination in which they go to meetings are all free people with no obligations to that meeting, congregation or church except to live according to the commandments of God. In nearly all other Christian denominations of trinitarians we can find churches which dare to say they are the only church by which people can be saved or “go to heaven”. Nearly all of them are weekly asking money to their parishioners or even ask a tithing. Whilst in most of the non-trinitarian churches the parishioners are free to give or not to give any amount of money and are not pushed to do so. Never are they threatened by a so called burning in hell for ever, because such false teaching even does not exist by them.

Anna in Shadowland is a web-blog from a certain Andrea which represents the view of a disillusioned girl who left her own church to have an experience in a Charismatic church influenced by the New Apostolic Reformation. She writes

Every so often I receive testimonies from people who have read my “Leaving the NAR Church” series. There are more than 50 of them, and I am adding another. These stories are precious to me, and serve as a painful reminder that there is hope for the dear deceived ones caught up in this insidious movement. If you don’t know what NAR is, I hope you’ll take a moment and read What is the New Apostolic Reformation Movement. {Leaving IHOP and the NAR: Sammy’s story}

She has a testimony about how the good and faithful God she loves and wanted to serve opened her eyes and removed her from the clutches of the deception, lack of discernment, and false teachings of a movement that has invaded the worldwide church on a massive scale. {An open letter to the church I left}

In Christendom and Christianity we may see many churches who claim to be adhering to ‘authentic New Testament practices’ but when we look closer at them we find all sorts of practices which are not according to the lifestyle of the first Christians (which we can come to know from the Acts of the Apostles and from civil writings of the first century CE).

Today there are several churches who love to attract people with their “Speaking in tongues” and all sorts of trance movements, even not minding to have people in hysterics, shaking on the floor to the very contemporary music of Hillsong and Bethel (not to be confused with the Bethels of the non-trinitarians), surrounded by all their technological advances, big screens, and coffee bars, and all the other comforts of modern convenience that they manage to accumulate around them.

Although it sure is a whole lot of fun and I have to admit, you had me fooled there for a while.  {An open letter to the church I left}

does the blogger says after her eyes were opened. Continuing

I was really starting to climb up that ladder to sit there with you because I’m sure the view is amazing. But thankfully I could never quite manage to get there, and these days I actually find it rather insulting that anyone can claim to be living ‘authentic Christianity’ just because they belong to a certain kind of church.  {An open letter to the church I left}

The blogger Andrea thinks

seeking after a truly authentic apostolic life and experience would be completely unattainable, because I currently live in 2017. {An open letter to the church I left}

but than she forgets we do have enough civic papers, next to the biblical account, to give us a fair image how life was by the first century followers of the Nazarene Jewish master teacher Jeshua (Jesus Christ).

Naturally she should also know that life 2000 years later is so different that we should take that into account too.

Today we see a growing amount of people loving the ‘New Apostolic Reformation’ (NAR), a movement which seeks to establish a fifth house within Christendom, distinct from Catholicism, Protestantism, Oriental Orthodoxy, and Eastern Orthodoxy. Some of that church, at the moment, say they are ‘Charismatic’ others say they are a ‘New Testament’ or ‘Apostolic Household’ church and do not belong to the Charismatic movement.

For sure all the modern Holly-Bolly-Woody-Booly modern entertainment forms a very attractive asset to lure people in the community. At several places in the United States certain movements took place which were noticed by C. Peter Wagner to fall under the same denominator. Unlike several sects or cults groups it is not some secret society or shadowy organization. They started to find like-minded people who had no intention to overthrow world governments or undermining the Church. For many of them the “New Apostolic Reformation” started off as a name giving for a movement that was going through the established church. Nothing more but a term used to classify a subset of people throughout denominational and non-denominational Christendom who seem to share some common characteristics.

In Christendom we may find lots of churches which not only worship a Trinity, but also believe that the Holy Spirit is with them and moving around in their church even in such a way that this spirit would choose special pastors, giving them a special role in the Church of God and/or in the Kingdom of God. They may come up with many different stories even telling that people got ‘gold dust’ on their hands.

One of them was the wife of one of your pastors/elders, and she very excitedly and animatedly told us how the ‘spirit had been moving’ in a certain meeting, because the people had seen ‘gold dust’ on their hands. {An open letter to the church I left}

Andrea remarks

it is easy to dismiss the ‘manifestations of the spirit’ thing when someone is interpreting a verse of scripture about ‘being filled with the spirit’ or ‘being drunk in the spirit’, while you are sitting under the cloud of false teaching. But when you realize that these kinds of ‘manifestations’ are actually completely absent in scripture, and had been completely absent in the church until only a couple of years ago, that is when you sit up and take notice. And then when you realize that during all that time it had actually been present in the occult and Eastern mystic religions, that is when you start opening up a whole can of worms. That is when you get up and walk out of a meeting before the end, leaving behind some dear friends who are violently convulsing on the floor, and shaking in fits of ‘holy laughter’. That is when you walk out of a large WOF centre from a Jesus Culture ‘revival’ concert, feeling like you had just walked out of the depths of hell, and all the while absolutely hating yourself for having such feelings and for questioning ‘the work that God is doing through the moving of His spirit’.
And you’re asking yourself ‘Is this really the God that I know?’, but still you are convinced that the problem lies with you because you are ‘not open to the spirit’, because that is what you’re being told over, and over, and over again. And then you get pushed, and pushed, and pushed to get baptized so that you can also ‘receive the spirit’, and you’re left scratching your head because you had thought that because you were already a believer, you had already received the Holy Spirit, but the word ‘obedience’ gets thrown at you over, and over, and over again. And this is when you start to see the indoctrination above the doctrine. {An open letter to the church I left}

People should come to see that at such point they do come in the danger zone. There it is, where we would differentiate between a through church and a cult or sect. Whilst non-trinitarians do keep to the biblical teachings and are not pushing people to come into their church, afterwards demanding all sorts of obligations, and not letting people easily go, this is typical for the cult groups we notice in the trinitarian churches. Also when people then want to leave such a church or group we notice the leaders of such community want to give a ‘guilt feeling’ to the person who wants to leave.

Andrea gives a nice example how such cults or groups work

Instead you preyed on my hurt and my weakness, and used it to set your trap, so that you could be the ones who avoided the issue. This leads me to believe that, despite the deceptive façade, you actually have no idea who you are or what you believe, and you are carried about by every wind of doctrine. If this was not so, you would have had no problem answering all the questions I had first, despite any other issues that might have been present. {An open letter to the church I left}

Backsliding term used within Christianity to describe a process by which an individual who has converted to Christianity reverts to pre-conversion habits and/or lapses or falls into sin, when a person turns from God to pursue their own desire. – The story of the Prodigal Son has become a representation of a backslider that repented. Engraving of the Prodigal Son as a swineherd by Hans Sebald Beham, 1538.

In most such dominating churches we can see that they try to put the guilt feeling by accusing that person who has objections of being a backslider. Saying that the faith is watering down because the person is going the wrong way, spiritually. They want to have the doubting person to believe all lies within him or her. Saying that he or she  is regressing rather than progressing and that there is no proof any more of a commitment to Christ or that a certain standard of behaviour is not there any more.

DivideTheWord.blog, a cloud-based ministry who claim to have as purpose to spread the Gospel of Jesus Christ to the world in such a way as to be available to all of God’s children, saying it is free from denominational judgmentalism, free from race, colour or creed stipulations, brings a testimony

Having been a member of an independent Oneness Pentecostal (Apostolic) church for fifteen years, gaining a 4-year degree from a Oneness Pentecostal Bible College, and being involved in many ministries within that church, to them, I am now completely backslid. I know the doctrines. I learned the dogma. I defended it ardently.

I justified foul behavior for the purity of the doctrine and I even considered, as they do, all other Christians, lost. According to Apostolic Oneness Pentecostals (the majority, there are personal exceptions) all other Christians, be they Baptist, Lutheran, you name the group, they will not be going to heaven, because they do not follow the Pentecostal doctrines.

And when I finally had enough of the stink of judgmentalism, elitism, self-righteous pomp, the hypocrisy of their holiness standards, I backslid. I left the church. I’ll never return, nor attend another Oneness Pentecostal church again.

But something miraculous happened to me, and to hundreds, and thousands of others I’m connected to via this blog, my YouTube channel and many recovery based online groups;

I backslid, right into Jesus {I Backslid Into Jesus}

Also Andrea writes

I can assure you that I am anything but a ‘lukewarm’ Christian. {An open letter to the church I left}

The woman who likes to think of the NAR as a ‘mega cult’ or an ‘out-of-control cult’ seems to have not such nice experiences, though at first it looked even so attractive she left her ‘old’ traditional church.

For her

Praise and Worship during a Catholic Charismatic Renewal Healing Service.

It is probably important, at this point, to also note its interconnectedness with the Signs and Wonders, and Word of Faith movements. And that it is also known or characterized by a bunch of other terms, like ‘Dominionism’, ‘The Third Wave’, ‘Kingdom Now Theology’, ‘Joel’s Army’, ‘Manifest Sons of God Doctrine’, ‘Charismania’, ‘The Seven Mountain Mandate’, and ‘The Fivefold Ministry’, to name only a few. And that its precursor was ‘the New Order of the Latter Rain’, a discredited movement out of which a lot of current day NAR teachings is derived. It seems to be an ever changing, constantly evolving and expanding movement, which is what makes it so hard to pinpoint and, I believe, is part of its deceptiveness. {Eighteen Months in a Cult: Prologue}

In Pentecostalism there may be found so many subgroups that often people can not see the woods any more because of the trees. Some of those groups evolve around one ‘spiritual leader’ who can have many people under his spell. Some groups have an end to their existence when the pastor dies, others have a longer life.

In the book ‘A New Apostolic Reformation? A Biblical Response to a Worldwide Movement’, Geivett & Pivec writes:

“Whereas the Latter Rain revival lasted only a few years, NAR has been around for more than thirty years – since the 1980s, when the office of prophet began to be restored. NAR teachings have gained enough momentum for an entire generation of young people to be raised in churches that promote them. For these people, NAR teachings are at the heart of Christianity.”

Andrea was raised Reformed, and writes

– that is, the other reformation. Whereas the NAR is a falling away from the authority of Scripture towards ‘experiences’, ‘encounters’, and ‘new revelations’, the Protestant Reformation was a return to the light of Scripture. To the eternal things that God has already promised and revealed in His Word, and to recognizing it as the only truth and authority to live by. Hence one of the battle cries was Sola ScripturaScripture Alone. And even though I do not remember the emphasis ever really being placed on the fact that we were Reformed, or being taught exactly what that even meant, this was very much the culture and mind set I had grown up with. {Eighteen Months in a Cult: Prologue}

For the Mega-churches and Pentecostal Churches youngsters are an easy prey because they are not so much interested in pure words of the Scriptures, but like more “ambience” with song and dance and special actions, like seeing people going in trance or watching unbelievable things like people nearly going mad.

Andrea also admits

when you are a young person, still searching for passion and a sense of purpose, it is very hard to disagree with those who say that the traditional church is ‘dead’. And hymns, structure and doctrine simply does not seem all that relevant and exciting anymore.
So for me, when the opportunity presented itself to become part of a young, vibrant, hip & happening church, suffice it to say that I did not hesitate for very long. Even though the circumstances of how I came to be introduced to this church was accompanied by a sense of hurt and rejection, I nevertheless grabbed the opportunity to join what seemed like a genuinely committed, and caring, community of believers. I was hoping, and expecting, to have my faith nurtured and strengthened in the process. {Eighteen Months in a Cult: Prologue}

Question is how much such attractive groups can nurture a person in the good sense. We should know it is really god’s Word that must give guidance to people. It is the Bible which can give us the most correct education and foundation for a good faith.

When not much attention is given to the text from the Bible, people shall miss out edifying material, for reproof and profitable for correction for building up a life according to the Will of God.

When to much attention is giving to the pleasures of life or to the human or natural flesh the real faith can not grow. Mike sojournerphoto remembers

I (was) removed from these organisations many years ago – initially with judgement in my heart – but have since watched the ‘Toronto ‘blessing’ and such stuff thrive. I became increasingly appalled at what was happening and now am amazed that it continues, ever more subtle. I remember a dark day sitting in ‘my church’ sometime around 1986 or 7 and the band deciding to play on after the service to ‘continue to seek God’ and as looked down it was a though there was a dark pit (not visual, so much as metaphorical) and I felt compelled to leave the building. I later came to recognise so much of this as seeking after ‘the flesh’ and to equate it with James observation on the ‘earthly, natural, demonic’.

Therefore let us remember that a true Christian church should be open, have no secrecy for its members nor for the outside world, and should give most attention to the Word of God, it is to readings from the Bible.

Eighteen Months in a Cult: Prologue

+

Preceding

Lovers of God, seekers and lovers of truth

Some one or something to fear #3 Cases, folks and outing

All Souls’ Day

 

++

Additional reading

 1. Ideas about Religiosity
 2. Religions and Mainliners
 3. Parish, local church community – Parochie, plaatselijke kerkgemeenschap
 4. Expenses, costs – Onkosten, uitgaven
 5. Contribution – Contributie, bijdrage
 6. Follower of Jesus part of a cult or a Christian
 7. A small company of Jesus’ footstep follower
 8. Matthew 6:1-34 – The Nazarene’s Commentary on Leviticus 19:18 Continued 5 Matthew 6: 24-34: e) Anxiety and neighbor love
 9. Why we do not have our worship-services in a church building
 10. Why we do not keep to a Sabbath or a Sunday or Lord’s Day #6 Sunday or the Lord’s day
 11. Breaking up with a cult
 12. Evangelicalism in France on the rise
 13. Do those who want to follow Christ to be Jews
 14. What is the Full Gospel Business Men’s Fellowship International (FGBMFI)?
 15. What Doctrines came out of the Shepherding/Discipleship Movement (SDM)?
 16. Place for a fifth and sixth house in Christendom
 17. History of the NAR cult infiltrating the marketplace.
 18. Wagner the NAR and new wineskins
 19. C. Peter Wagner – The Don Quixote of Evangelicalism (Part 1): Knighted as a General.
 20. A new bible translation from the New Apostolic Reformation (NAR) group
 21. Using Alexander Dowie’s “altar call” system to suggest that they are God’s instrument to furthering the Kingdom of God here on earth
 22. Brian Simmons and The Passion Translation Deception

+++

Related

 1. Christianity Is Not a Cult, It’s How It’s Taught
 2. So you want to be a Christian? [731]
 3. Cult…
 4. Cults around the World: Heaven’s Gate
 5. 049 :: Cult thinking
 6. Sects in the New Testament
 7. Q17: Sects and conflicts
 8. Cult Accusations Against the Body of Christ
 9. True Talk: What goes on within a sect?
 10. Same God – Different People
 11. #Tupper #Saussy PDF : Exposing the #Luciferan #Jesuit #Cult for what it is. #Catholic #Evil – YouTube
 12. Church of England downplayed extent of child abuse allegations, ritual abuse, padeophile cults, multiple personalities, FLDS – Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter Day Saints
 13. What is the New Apostolic Reformation?
 14. New Series: The New Apostolic Reformation
 15. Churchwatchcentral create a boogie man
 16. Should James White be disregarded as a valid voice in the field of Christian apologetics?
 17. James Goll Is a Tricky Devil: He Deceives After Warning People About the Devil’s Deception
 18. Prophetess Stacey Campbell Participated in and Promoted Catholic Event that’s in submission to the Magisterium of the Church
 19. Make Your Marine Demon Tap Out Through Full Immersion: Jennifer LeClaire’s Spiritual Hacks to Drowning Marine Demons
 20. NAR Nonsens
 21. N’ar John Silver
 22. When Church Invades Your Home
 23. Blame Cindy Jacobs for Terrorist Attacks and Tyrannical Leaders
 24. Psychic Fishing Expedition with John Edward and Shawn Bolz
 25. Cults on the rise in social media
 26. Cults of the World: Synanon
 27. Cults of the World: Aum Shinrikyo
 28. Cults of the World: Lundgren Cult
 29. Cults and sects – Jehovahs witnesses [702]
 30. Cults and sects – Christadelphians [703]
 31. Cults and sect – World Wide Church of God, Herbert Armstrong [706]
 32. Children Of God #Cult Was Hell On Earth. #Scotland
 33. Rating Cult Websites (and some background about the cults)
 34. I said #no ..’#In14ways #MercyfulGrace
 35. When Control Sets In – An Excerpt from my Book
 36. The Fall Rivers Cult
 37. A Bunch Of Rich White People From New York Are Being Arrested In Connection With A Sex Cult
 38. This Isn’t a Culture War — But a Patriotic Defense Against All Cults
 39. “Choose Freedom, Choose Happiness” – introduction
 40. Introduction – Prophet or Profit?
 41. My cult made me do comedy
 42. Card Catalog Review: Breaking Free: How I Escaped Polygamy, the FLDS Cult, and My Father, Warren Jeffs
 43. Bethel School Of Spiritual Drunkenness
 44. Drawning in mystery or Secrets with Courtney – a brief series on Scientology
 45. Video Comparison: Matt Chandler and Bethel Redding’s Shawn Bolz on the Same Page: Kooky Practices of Charismatic Things
 46. Are Phil Pringle’s ‘visions’ from God just as infallible as the NT Apostolic letters?
 47. Todd Bentley’s Vintage Heresy Oil and Prayer Cloths
 48. Experience Outweighs Scripture Implies Apostle Jennifer LeClaire
 49. Dr. Michael Brown Promotes Baby Throwing Evangelist Smith Wigglesworth
 50. Greater Works Epic Fail: Why Did Bethel Redding Need to Buy so Many Groceries for CARR Relief?
 51. I Backslid Into Jesus
 52. “Be strong and of good courage; be not afraid”
 53. Jesus The Way (2)

Genuine Christian behavior

Genuine Christian behavior

“14 Bless them that persecute you; bless, and curse not. 15 Rejoice with them that rejoice; weep with them that weep. 16 Be of the same mind one toward another. Set not your mind on high things, but {1 } condescend to {2 } things that are lowly. Be not wise in your own conceits. {1) Gr be carried away with 2) Or them }17 Render to no man evil for evil. Take thought for things honorable in the sight of all men. 18 If it be possible, as much as in you lieth, be at peace with all men. 19 Avenge not yourselves, beloved, but give place unto {1 } the wrath of God: for it is written, {2 } Vengeance belongeth unto me; I will recompense, saith the Lord. {1) Or wrath 2) De 32:35 }20 But {1 } if thine enemy hunger, feed him; if he thirst, give him to drink: for in so doing thou shalt heap coals of fire upon his head. {1) (Pr 25:21 f) }21 Be not overcome of evil, but overcome evil with good.” (Ro 12:14-21 ASV)

.

In this world we may encounter lots of name Christians (worshipping a three-headed god) who hate those real Christians who prefer to live according the Holy Scriptures and to worship only One God.

.

Very often those trinitarian Christians like calling the other ones names and sent them all sorts of hate mail and wishing them eternal torture in a place they call hell. With such fear-mongering they also try to get others to their faith and to keep them in their denomination, calling all other denominations works of the devil. Often we do find in several of those denominations also people who call themselves Christian but who are not ashamed to use such vocabulary their grandparents for sure would turn over in their grave. Today we can find lots of so called Christians who use one f… word after the other as if it is nothing.
.

Each person who want to call himself “Christian’ should make sure that his or her attitude is in line with the teachings of the master teacher Jeshua (Jesus Christ) and should make sure he or she can be an example for and of the Body of Christ.

*

To remember

 • God planned for all of us who are alive today, to be in this time for a specific purpose.
 • Sin invading this earth for thousands of years > influence seems to be growing immensely => Many being led astray from confines of God’s covering + walking along broad path that leads to destruction.
 • imperative Christians carry themselves in a way that demonstrates character of Christ,
 • hard to win others to God when behavior is just as bad, or worse as theirs.
 • trying to witness to people + tell them to turn away from same things being caught up in
 • When we do good while others treat us badly => our resistance to retaliate causes a seed of love to be planted in the hearts of those who come against us.
 • important to be rooted in God, + have wisdom + understanding of His word, because Scripture tells us why theses things happen, + how we are to react in them.
 • church should be of the same mind, + walk in humility.
 • church = direct representation of Christ
 • Instead of fighting against all those who attempt to knock you off track, show love toward them, + let God do the fighting for you, because vengeance is His, and He’ll be sure to give them a spanking they’ll never forget.