Schepping, intelligent design, evolutie – Ontstaan en ontwikkeling van het leven op aarde (2)

Schepping, intelligent design, evolutie – Ontstaan en ontwikkeling van het leven op aarde (2)

Bijbel en Wetenschap – Geloof en onderzoek – een wetenschappelijke benadering

We hebben in het eerste deel van dit artikel al even gekeken naar de vermeende tegenstelling tussen schepping en evolutie, en daarbij geconstateerd dat het ene gaat over ontstaan en het andere over ontwikkeling. Maar wat zijn dan toch de punten die veel christenen doen menen een tegenstelling te zien?

Conflicterende tijdschalen?

Zwarte gaten en sterren

Wel, allereerst is er de tijdschaal. Veel bijbelgetrouwe christenen menen dat we uit Genesis 1 moeten opmaken dat de schepping zich heeft afgespeeld in 6 dagen van 24 uur. En dat op de zesde dag Adam is geschapen. Wanneer je vervolgens de leeftijden in de geslachtsregisters van Genesis 5 en 11 optelt, kom je voor de geboorte van Abraham uit op 1948 jaar na de schepping. En we weten dat Abraham rond 2000 v.Chr. leefde, dus kan de aarde volgens deze opvatting niet ouder kan zijn dan ca. 6000 jaar. De Engelse bisschop Usher berekende de schepping dan ook op exact 4004 v. Chr. (hij wist dit zelfs op de dag af te vermelden, maar dat vindt je in moderne opgaven niet meer terug). Anderzijds gaat de moderne wetenschap er van uit dat het heelal nu zo’n 13,7 miljard jaar oud is, dat onze aarde zo’n 4,5 miljard jaar oud is, dat het leven daarop zo’n 3,5 miljard jaar geleden is ontstaan en dierlijk leven ca. 0,5 miljard jaar geleden. Dat maakt het heelal ruim 2 miljoen maal zo oud als in bovenstaande opvatting, en dierlijk leven altijd nog bijna 100.000 maal zo oud. Dat zijn zeer grote verschillen. Daarnaast lijkt de bijbeltekst ons te vertellen dat elke levenssoort apart door God is geschapen, terwijl de evolutieleer er op neerkomt dat alle leven op aarde is ontstaan uit één enkele oervorm.

Jonge aarde versus oude aarde

We zitten dus uiteindelijk met twee conflictpunten: de tijdschaal en de mate van Gods bemoeienis met het ontstaan van de verschillende levensvormen. Aan de ene kant zijn er de creationisten die geloven in een volledige stap voor stap bemoeienis van God met het proces, en in een jonge aarde. Aan de andere kant zijn er de evolutionisten die geloven in een universele evolutie,
en in een oude aarde Maar strikt genomen gaat het daarbij om twee verschillende aspecten, al is het wel zo dat een universele evolutie noodzakelijkerwijs veel tijd vergt, en daarom niet valt te combineren met de gedachte van een jonge aarde. Maar de gedachte van een schepping valt wel degelijk te combineren met een oude aarde. En het is daarom op zijn minst misleidend om de theorie van een universele evolutie te ‘bestrijden’ met het argument van de leeftijd van de aarde. Toch gebeurt dat op grote
schaal.
Die overtuiging van een jonge aarde is echter volledig gebaseerd op de regelmatig terugkerende zin in Genesis 1:

“Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste (tweede, derde, enz) dag.”

Maar in feite weten we niet precies wat deze uitdrukking ons wil vertellen. Hierover zijn in de loop van de tijd de volgende opvattingen verkondigd:

 • Het voorafgaande (de beschreven scheppingsdaad of -daden) heeft zich afgespeeld gedurende de voorafgaande 24 uur.
 • Het voorafgaande is gedurende die dag geopenbaard aan Mozes (die het vervolgens heeft opgeschreven in het boek Genesis).
 • Het voorafgaande is gedurende de voorafgaande avond bij wijze van instructie geopenbaard aan Adam (die het mondeling of op schrift heeft doorgegeven aan zijn nakomelingen).
 • Het geheel is een ‘dramatische’ voorstelling van Gods werk. Zo’n dramatische voorstelling vinden we bijvoorbeeld ook in 1 Koningen 22:19-22, en in de eerste twee hoofdstukken van het boek Job. Het geeft ons een ‘gedramatiseerd’ verslag dat de essentie beschrijft, maar geen objectieve werkelijkheid.

Het is hier niet de plaats om het voor en tegen van elk van deze suggesties te bespreken, maar het is goed om te beseffen dat we alleen in het eerste geval kunnen beredeneren dat er dan sprake moet zijn van een jonge aarde; in de andere gevallen weten we daar eenvoudig niets over. Het betekent dat we voorzichtig moeten zijn dit argument te gebruiken zolang we niet zeker weten of de Bijbel ons dat wil vertellen.

De kernvraag: hoe of waarom geschapen?

De fout die iedereen lijkt te maken, is Genesis 1 te lezen als een beschrijving van hoe God de aarde heeft geschapen. Maar voor onze behoudenis hoeven we dat helemaal niet te weten. Bovendien gaat het hoofdstuk niet over de schepping (die staat alleen als feit vermeld in vers 1), maar over het bewoonbaar maken van de aarde, die in eerste instantie nog woest (onbruikbaar) en leeg was. Wat dit hoofdstuk ons in werkelijkheid wil leren is waarom God de aarde stap voor stap bewoonbaar heeft gemaakt, zoals Jesaja ons duidelijk vertelt (Jesaja 45:18, waar datzelfde woord ‘woest’ is vertaald als ‘baaierd’). Daarom is het enige dat we zeker weten, het feit dat God er, hoe dan ook, voor gezorgd heeft dat de aarde zo werd als Hij die wilde hebben, en dat er die schepselen op kwamen te wonen die Hij daar wilde hebben. Hoe Hij dat heeft gedaan is niet van belang. En dus is elke discussie daarover een verspilling van tijd.

Overeenkomsten en verschillen tussen mensen en dieren

In feite vertelt Genesis 1 ons ook dat de mens in essentie bestaat uit dezelfde aardse materie waar ook de dieren uit bestaan: beide zijn geformeerd uit het ‘stof van de aardbodem’ (afar = aardse materie) en zijn zo geworden tot een levend wezen (nefesj), in leven gehouden door Gods levensadem (ruach). Het enige dat de mens van de dieren onderscheidt is zijn vermogen om God te kennen, en Hem dus bewust te dienen. Maar de mens die dat inzicht niet heeft, beschrijft de Schrift inderdaad als niet meer dan een dier. En dan is een beschrijving van die mens als een wat ‘opgepoetste’ aap niet eens zo ver bezijden de
waarheid. Het enige dat we zeker weten, is dat we door ons moreel inzicht van oorsprong een duidelijke meerwaarde hebben ten opzichte van de dieren, en dat wij van onze kant dan ook de plicht hebben met die meerwaarde iets te doen, namelijk God dienen.

We moeten dus concluderen dat de discussie tussen creationisten en evolutionisten in feite gaat over (bijbels gezien) niet van belang zijnde aspecten, die de aandacht slechts afleiden van waar het wel om gaat.

R.C.R

+

Voorgaande:

Wetenschap en religie zijn met elkaar te rijmen

Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden

Bijbel en Wetenschap – Geloof en onderzoek een wetenschappelijke benadering – Schepping, intelligent design, evolutie – Ontstaan en ontwikkeling van het leven op aarde (1)

++

Aanvullend

 1. Taal van de Bijbel onder ogen zien
 2. Begin van leven op aard: schepping of evolutie
 3. Ontstaan van het lineaire denken
 4. Kosmos, Schepper en Menselijk Lot
 5. Het begin van alles
 6. Van chaos naar ordelijkheid
 7. De Schepper achter eerste levende wezens
 8. EO-directie: ‘Wij geloven in God als Schepper’

+++

Gerelateerd

 1. Dhatu 5: Sunyata – De Leegte
 2. Terug naar de zee!
 3. God-Hypothesis: …in the Details
 4. Life aand Living Forms Present a Problem for Materialism but not for Biblical Theism
 5. Treadmills: Proof of Intelligent Design
 6. Mimicking a Neural Network–an exercise in Intelligent Design?
 7. Creationist Wisdom #896: Is There Any Hope?

Torens waarvan de top tot in de hemel reikt

Het zal de meeste krantenlezers ontgaan zijn, maar wie de technische pers volgt, weet dat er al enkele jaren een race aan de gang is om het hoogste gebouw ter wereld te bezitten.

Wij zijn ver weg van “Het Witte Huis” in Rotterdam dat rond 1900 met haar 43 meter hoogte het hoogste gebouw van Europa was en werd gebouwd naar voorbeeld van de Amerikaanse wolkenkrabbers.

Home Insurance Building.JPG

Kantoorgebouw Home Insurance Building in Chicago (Verenigde Staten)

De hoogbouw hausse die de Verenigde Staten aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw overspoelde werd echter niet alleen aangejaagd door technische innovaties zoals de veiligheidslift van Otis uit 1852, de toepassing van gewapend beton en staalskeletten maar ook door economische prikkels als een stijging van de stedelijke grondprijzen en een daling van de staalprijzen. Het 42 meter hoge Home Insurance Building in Chicago, van de architect William Lebaron Jenney, gebouwd in 1885 wordt vaak beschouwd als de eerste echte wolkenkrabber.

File:Empire State Building by David Shankbone.jpg

Empire State Building from a Park Avenue skyscraper. – Photo David Shankbone – August 2007

Decennia lang behoorde het Empire State Building in New York met zijn 443 m tot de hoogste “wolkenkrabbers“.

File:Petronas Panorama II.jpgIn 1998 gingen de (tweeling) Petronas Towers in Kuala Lumpur daar met ca. 10 m overheen.

In 2004 ‘verbeterde’ de Taipei 101, in de hoofdstad van Taiwan, het record met meer dan 50 m: totale hoogte 508 m (meer dan een halve kilometer!).

In de stad Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten werd  op 21 september 2004 begonnen met de bouw van een toren die op 21 juli 2007 de titel ‘hoogste gebouw ter wereld’ mocht verkrijgen.

Lang werd de exacte hoogte geheim gehouden. Op 17 januari 2009 bereikte de toren haar hoogste punt, met een hoogte van 828 meter. Inclusief antennes en vlaggenmasten is de hoogte 829,8m. De hoogste toren mocht als Burj Khalifa (Arabisch: برج خليفة) met groots vuurwerk geopend worden op 4 januari 2010. Het koelsysteem gebruikt het equivalent van ruim 10,2 miljoen kilo gesmolten ijs als koelwater.

File:Dubai skyline 2015 (crop).jpg

Horizon van Downtown Dubai met Burj Khalifa vanuit een helikopter

Intussen is bevestigd dat de toegenomen seismische (aardbevings-) activiteit, die inmiddels in Taipei is waargenomen, wordt veroorzaakt door de druk van de toren. Het gaat nog om kleine, niet voelbare trillingen, maar het is duidelijk dat de ondergrond bezig is te reageren op de enorme zeer plaatselijke (en variërende!) druk. Soortgelijke effecten zijn ook al waargenomen bij zeer grote, recent aangelegde stuwmeren. Het absurde is dat, anders dan in het centrum van New
York, schaarse bouwruimte niet de reden is voor het bouwen van deze giganten. Het gaat uitsluitend om nationaal prestige.

File:12062008 dubail mall galery.JPG

Een groots koop paradijs: Dubai Mall

De betrokken landen zijn rijk en kunnen het zich veroorloven. En rijkdom wil zich tonen. De toren in Dubai vormt het middelpunt van een multifunctioneel complex, dat onder meer het daarnaast gelegen grootste winkelcentrum ter wereld, de Dubai Mall omvat. De toren ligt aan een kunstmatige vijver met daarin de grootste fontein ter wereld.  In het geval van Dubai is zelfs de vraag naar (kantoor)ruimte niet de drijfveer. Integendeel: men begint zich al af te vragen of men al die ruimte wel verhuurd krijgt, en de zaak niet een financiële ramp dreigt te worden. In dat verband wordt al gesproken van een ‘toren van Babel’. Maar de echte vraag begint zich op te dringen of niet terrorisme maar geologische instabiliteit misschien de grootste bedreiging van dergelijke bouwsels gaat vormen, en of dat ‘toren van Babel’ risico niet veel meer in de klassieke zin moet worden ingeschat. De moderne mens lijkt intussen even ver doorgeschoten in zijn eigenwaan als die ten tijde van Abraham.

An Escape Mechanism

To remember

 • God = a ‘wish fulfillment; a fictional father figure projected in the sky of our imagination + created by our desire for security.’
 • Heaven = imaginary projection of our extinction + death
 • religion = psychological escape mechanism => we don’t have to face life as it really is.
 • atheism = flight from reality > projection of desire not to have to meet God one day + give account for your life.

God does not believe in atheists

escape

The new Atheists quote Sigmund Freud, that God is a ‘wish fulfillment; a fictional father figure projected in the sky of our imagination and created by our desire for security.’ On this view, Heaven is an imaginary projection of our extinction and death. And religion is simply a psychological escape mechanism so that we don’t have to face life as it really is. Well, of course, that’s all true; provided only that God does not exist. But if God does exist, exactly the same Freudian argument will show you equally convincingly that it is atheism that is the flight from reality. A projection of the desire not to have to meet God one day and give account for your life. If God does exist, then atheism can easily be seen as a psychological escape mechanism; to avoid taking responsibility for one’s life.

–John Lennox

View original post

Scientific Proof is Unproven

Scientific Proof is Unproven

To remember

 • common misconceptions of science = idea of “scientific proof.” > Science =not in the business of “proving” theories (or laws).
 • Everything in science is tentative
 • Facts are based on our best understanding and if our understanding changes tomorrow so will our facts.

Panoptic Discourse

One of the common misconceptions of science (that even those with science degrees fall prey to) is the idea of a “scientific proof.” Science is not in the business of “proving” theories (or laws). Anyone that says science has “proved” so and so in their discussions does not really understand science. When we say something has been “proven” we are in effect claiming finality, that is to say, there is nothing in the future that can overturn the status of the theory.

But that is not how science works. Everything in science is tentative. And yes, I mean EVERYTHING. When we judge competing theories we do so by evaluating and analyzing the evidence for it and contrasting it with the alternative theories. The theories we accept are contingent on the best available evidence. As such, with new evidence the accepted theories can be challenged and/or replaced. Thus regardless of our…

View original post 162 more words

Finding the Messiah in Hebrew dictionaries – 1.

Brit In Jerusalem

I’ll carry on with more about my trip round China shortly.   My blog follows a sort of ‘Reader’s Digest’ pattern of stories that start and stop mainly on themes of my faith in Christ, travel in places of the bible and other countries that interest me.

IMG_20180615_201345529

This week I was really blessed to get this set of 4 volume Hebrew dictionaries, these used to belong to a library, I know that the Hebrew language actually gets ‘updated’ with new words for modern things, these books are from 2000.   So I don’t know how out of date they have to be to be retired!

I’m not a biblical scholar.  I have no Jewish background in my family as far as I know.  I’m a Christian who did some volunteering in Jerusalem, and I learned some Hebrew out there.   Not very much, not enough to be much useful.   I can’t remember many words…

View original post 231 more words

Did the first followers of Jesus have ‘church’

Did the first followers of Jesus have ‘church’
  A. Amos Love searches for the the word “Church” in the Bible.

Makes an interesting study. An interesting challenge.

Print out every verse with the word “church” in it…
Read every verse, over and over, again and…
And ask yourself… Ask Jesus…

In the Bible?
Did any of ”His Disciples?”
Ever?

1 – ”Go to” Church?
2 – ”Join” a Church?
3 – ”Lead” a Church?
4 – ”Plant” a Church?
5 – ”Pastor” a Church?
6 – ”Attend” a Church?
7 – ”Tithe” to a Church?
8 – ”Look for” a Church?
9 – ”Teach” Go to Church?
10 – ”Bring their friends” to Church?
11 – ”Become Members” of a Church?
12 – ”Apply for Membership” in a Church?
13 – ”Call themselves, Pastor,” in a Church?
14 – ”Call themselves, Leader,” in a Church?
15 – ”Call themselves, Reverend,” in a Church?
16 – ”Give Silver, or Gold, or Money” to a Church?
17 – ”Build a building with a Cross” and call it Church?

18 – *”Were any of **”His Disciples,” ever Hired?”**
As a Paid, Professional, Pastor, in a Pulpit?
Preaching, to People in Pews?
Weak after Weak?

In a church?

NOPE…
NONE of ”These Things” exist in the Bible…
For one of ”His Sheep,” ”His Disciples.”
Who ARE, The Church of God.

”These Things” only exist in the church of man.
They do NOT exist In the Bible. Oy Vey!!! 😦

Seems those who do NOT “Go To Church.”
Are more “Biblical” than those who do. 😉

If, In the Bible…
Jesus did NOT teach ”His Disciples” to do these things?
And, ”His Disciples” did NOT do these things?

Why do WE?

dividinghisword  replied

I wish I could heart this, like it 10x! Trust me, …

I personally no longer desire and follow the model of ‘going to church’, where there is a building, a pulpit and an offering plate. I go to my Father’s House instead. The church is the faithful to God, not faithful to a denomination, a dogma, or a preacher.

Do You Want to Believe?

The “WEIRD-people” from the Weird world may have very weird ideas loving to belong to the Western, Educated, Industrialized, Rich, and Democratic world but seem often to be blinded by their politicians, like the present presidents of the U.S.A., Turkey and Russia, who are of the same breed and love the tyranny of a dictatorship where they must play the lead, over a a group of people who are caught up in human doctrines of one of their religions, be it a very conservative form in Christendom, or in Islam, or in Russian Orthodoxy mixed with Stalinism.

We may be asked to calm down, but what happened to our family members, our teachers and friends in the 1930ies and 1940ies is clearly printed in our heads and  here in Europe we see history repeating itself.

In Christendom there is also once again a growing hate to those of Christianity. The ones believing in a Trinity got their agricultural fork out again, trying to get down who believe in the Only One True God of Israel, (Jews, Jeshuaists, Non-Trinitarian Christians and Muslims). Those who say they are Christian often do not take on the attitude of Christ, who should be their rebbe and show how they prefer to live without a God Who has given mankind His commandments. They want others to believe we do not have to keep those commandments any more, and do live accordingly a life full of indecent and immoral actions and foul language.

Our best hope should not be on that sort of community but should direct with open eyes for a better world where people of all sorts of culture, colour or race can live together in a global community of loving and sharing people.

*

To remember

 • We all have friends who believe things that seem crazy, but we don’t think our friends are crazy.
 • People adopt beliefs based on several factors. If those factors are different, then the people tend to adopt different beliefs.
 • Differences in factors as: region, economic class, ethnicity, social circles, information sources, + life experiences lead people to different beliefs.
 • differences show up mainly in emotion + intuition, which influence our political + moral judgments.
 • perhaps half of Americans accept utilitarian + universalist ideas, but also value loyalty, respect for authority, respect for the sacred, individual liberty, + support for the common good.
 • disagreements exist + also a few genuine crazies + haters: in a population of over 300 million, that’s inevitable.

Don’t let a tiny minority of crazies and haters blind you to the fact that most people want to be good and to do the right thing – even if their idea of “the right thing” sometimes clashes with ours.

 • Screaming at people, calling them names, and dismissing their concerns as unworthy of consideration => on-going conflict + social disintegration.

The Thousand-Year View

graphic-01-newrepublicMy latest blog post for The Jewish Journal:

After a bitterly divisive election season, there’s one question on everyone’s mind:

“How can people possibly believe that?”

What “that” is depends on who’s doing the talking. It means one thing to Trump supporters, something else to Clinton supporters, and who knows what to third-party supporters.

We all have friends who believe things that seem crazy, but we don’t think our friends are crazy. So we’re completely baffled. Are the people who disagree with us ignorant? Stupid? Hyper-emotional? Or – this seems to be the favorite – are they just plain evil?

It’s usually none of those things. The true answer is simpler and more innocent.

People adopt beliefs based on several factors. If those factors are different, then the people tend to adopt different beliefs.

In 2016 America, those factors differ a lot – by region, economic class, ethnicity, social…

View original post 589 more words