Fundamenten van het Geloof 5: De mens, geschapen naar Gods beeld en als Zijn gelijkenis

De mens, geschapen naar Gods beeld en als Zijn gelijkenis

De mens is voortdurend op zoek naar zijn identiteit:

‘Wie zijn wij en waar komen wij vandaan?’.

Voor wie niet gelooft in de Schepper is dit een nooit eindigende zoektocht. Maar in plaats van het wetenschappelijk bewijs voor onze oorsprong in de natuurwereld te zoeken, zou onderzoek naar de plaats van de mens, te midden van alle andere wezens, tot een ander resultaat kunnen leiden. Want het valt niet te ontkennen dat de mens uniek is in de natuurwereld.

De Bijbel vertelt dat wij hier niet toevallig zijn, als het product van een langzame ontwikkeling uit andere, primitievere wezens, maar dat God de mens naar Zijn plan heeft gemaakt:

“En God zei: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen in de zee en over het gevogelte aan de hemel en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipende gedierte dat op de aardbodem kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen”. (Genesis 1:26; vergelijk 9:6)

Dat dit geen primitief idee is, uit een ver verleden, toont het geloof van Jezus en de apostelen. Zij geloofden dat God verantwoordelijk is voor alle leven en dat alle mensen zijn voortgekomen uit dit eerste mensenpaar (Matth. 19:4; 1 Kor. 11 :7; Jac. 3:9). Maar wat wordt er bedoeld met:

‘naar ons beeld, als onze gelijkenis’?

De mens heeft in bepaalde opzichten een gelijkenis met zijn Schepper. Met de schepping van de mens heeft God iets van Zichzelf ‘gereproduceerd’ en er moet iets van God in de mens te herkennen zijn. Wanneer deze later zelf nageslacht voortbrengt, legt hij op zijn beurt zijn eigenschappen daarin; het zijn afdrukken van zijn wezen:

“Adam … verwekte (een zoon) naar zijn gelijkenis, als zijn beeld”. (Genesis 5:3)

Hiermee worden echter niet meer het beeld en gelijkenis van God bedoeld, maar de mens zoals Adam geworden is: zondig in het vlees, zodat hij de heerlijkheid van God niet in zich draagt. Wanneer dit voor altijd was voortgegaan, zou Gods scheppingswerk een hopeloze mislukking zijn. God zei echter dat het goed was wat Hij had geschapen. In zijn alwetendheid moet Hij gezien hebben dat er uiteindelijk wel mensen met de heerlijkheid van zijn beeld en gelijkenis zouden zijn:

“Want allen hebben gezondigd en derven (lopen mis) de heerlijkheid van God”.

“… juist om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van ontferming, die Hij tot heerlijkheid heeft voorbereid”. (Romeinen 9:23)

“Wij dan … hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen tot deze genade, waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid van God”. (Romeinen 5:1-2)

Het natuurlijke nageslacht van Adam kan Gods heerlijkheid niet weerspiegelen. Dit is een voortdurend vraagpunt van gelovigen aan God. David vroeg zich in een Psalm af welke verklaring er is voor die hoge plaats van de mens in Gods onmetelijke heelal, en de schrijver van de brief aan de Hebreeën wijst op de vervulling van Gods plan met ons in Christus Jezus:

“Wat is de mens, dat U aan hem denkt, en het mensenkind, dat U naar hem omziet? Toch hebt U hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond”. (Psalm 8:4-9)

“… maar wij zien Jezus … met heerlijkheid en eer gekroond”. (Hebreeën 2:6-9)

In de persoon van Jezus heeft God uit de mensheid een nieuwe mens verwekt, die deze heerlijkheid van God wel draagt en weerspiegelt. De apostelen getuigen in de evangelieverslagen en brieven van wat zij hebben gezien en ervaren van deze ‘zoon des mensen’, de mens bij uitnemendheid:

“Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid”. (Johannes 1:14)

“Deze de afstraling van zijn heerlijkheid, en de afdruk van zijn wezen”(Hebreeën 1:3)

Zij hebben twee kanten van hem gezien: zijn gestalte als dienstknecht, die volmaakt de wil van God deed, en zijn verheerlijkte gestalte toen zij met hem op de berg waren (Luc. 9:29; 2 Petr. 1:16). Zijn verheerlijking was een voorproef van wat hij zou ontvangen, wanneer hij de wil van zijn Vader tot het laatst zou doen. Hierin is hij het voorbeeld voor wie in hem gelooft:

“Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte van God zijnde, het God gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen … heeft Hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd” (Filippenzen 2:5-9; vergelijk Romeinen 8:5-7).

Door verbondenheid met Christus Jezus, en in hun leven dezelfde gezindheid te tonen als hij, kunnen ook andere mensen deel krijgen aan dezelfde natuur en dezelfde heerlijkheid weerspiegelen als hij:

“Want het voegde Hem…dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van hun behoudenis door lijden zou volmaken”. (Hebreeën 2:10)

“Daartoe heeft Hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus”. (2 Thess. 2:14; 1 Thess. 2:12;vergelijk 2 Timotheüs 2:10)

“En wij allen, die … de heerlijkheid van de Here weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid …”. (2 Korintiërs 3:18)

Wanneer dit werkelijkheid is geworden, zal Gods doel met de schepping zijn bereikt. Dan zijn de mensen als Zijn zonen, dragen zij Zijn beeld en zal de aarde van Zijn heerlijkheid vol worden:

“En gelijk wij het beeld van de stoffelijke (Adam) gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse (Christus) dragen”. (1 Korintiërs 15:49)

“… met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen van God … maar ook wij zelf…zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap… Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen”. (Romeinen 8:19-30)

“Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn”. (Openbaring 21:7)

“Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen; maar wij weten, dat, als Hij (Christus) zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen …”. (1 Johannes 3:2)

Psalm 8 en de heerlijkheid van de mens in Christus Jezus

De aandacht van gelovigen richt zich op Gods doel met de schepping van de mens, zoals geopenbaard in het boek Genesis (1:26). Koning David schreef in Psalm 8 een overdenking hiervan. Hij zag de heerlijkheid van de Hemelkoning (verzen 1-4), die de mens schiep om zijn onderkoning op aarde te zijn (vergelijk Genesis 41:40) en te regeren over alle wezens daarop (verzen 4-9). Omdat het hier om Adam ging, heeft David waarschijnlijk in eerste instantie een specifieke mens op het oog. In Psalm 21:6 beschouwt hij zijn eigen unieke positie als koning op Gods troon op aarde. In Psalm 72 spreekt hij over zijn zoon Salomo. Maar beide waren zij niet de eeuwige koning die God beloofde (zie 2 Samuël 7:11-29; Psalm 21:5 en 72:17). Genesis 1 en Psalm 8 vormen dan ook het begin van een rode draad in de openbaring van Gods doel met de mens, die ons leidt tot het Nieuwe Testament en de daarin geopenbaarde vervulling in Christus Jezus (Luc. 10:22; Ef. 1:21-22; 1 Kor. 15:25-27; Hebr. 1:1-4en 2:5-9; Kolos. 1:15-17) en doorgaat in allen die geloven (Hebr. 2:10; Rom. 8:17).

*

Vraag ter overdenking:

Hoe kunt u worden tot een nieuwe mens, naar het beeld van Christus?

+

Voorgaande

Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 4-7 Barmhartige Heer van de Schepping om ons de juiste weg te tonen

Fundamenten van het Geloof: De lankmoedigheid van God

Fundamenten van het Geloof 2: De levende en waarachtige God

Fundamenten van geloof 3: De Persoonlijkheid van God

Fundamenten van het Geloof 4: Engelen. Gods volmaakte dienaren

++

Aansluitende lectuur

 1. De Schepper achter eerste levende wezens
 2. Bereshith 2:15-25 v 18-25 Een Hulp voor de man of een Vrouw in het vizier
 3. Betreft de Mens
 4. Betreffende het spirituele lichaam
 5. Begin van leven op aard: schepping of evolutie
 6. Fundamenten van het Geloof: De goedertierenheid van God
 7. Begrijpend Zingen: Psalm 8: Wat is de mens…?
 8. Begrijpend Zingen: Psalm 8: Heerschappij mens en luister
 9. Gebed na het lezen van Psalm 8
 10. De toorn van God
 11. De Verlosser 3 Zijn menselijke kant
 12. Schepping geschenk van God
 13. EO-directie: ‘Wij geloven in God als Schepper’

Fundamenten van het Geloof 4: Engelen. Gods volmaakte dienaren

Gelooft u het getuigenis van God, zijn Zoon en zijn dienaren?

Engelen. Gods volmaakte dienaren

Wie het antwoord zoekt op de vraag

‘wie of wat zijn engelen?’

merkt al snel dat de Bijbel weinig tot niets vertelt over hun natuur en bestaanswijze. De reden is dat het in de Bijbel gaat om de verhouding tussen God en mensen. En juist in verband daarmee vinden we een belangrijke uitspraak, die ons helpt bij het begrijpen van de rol die zij spelen in Gods werk:

“Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven?”. (Hebr. 1: 14; vergelijk 1:7 en Psalm 103:20)

Ondanks dat deze woorden niet bedoeld waren om de natuur van engelen te beschrijven, leren we dat zij ‘geesten’ zijn. Paulus schreef dat er ‘natuurlijke lichamen’ zijn (van vlees en bloed, zoals wij nu zijn) en ‘geestelijke lichamen’. Mensen die overgaan van natuurlijk naar geestelijk leven worden ‘uit de hemel’ of ‘hemelsen’ genoemd, in tegenstelling tot wie ‘uit de aarde’, ‘stoffelijk’, zijn. Dat ‘natuurlijke lichaam’ kan het eeuwige leven niet binnengaan, omdat het aardsgezind, ongeestelijk is. Alleen het volmaakte en onvergankelijke (zoals engelen) kan in Gods nabijheid verblijven (1 Kor. 15:35-50).

“35  Maar, zal iemand vragen, hoe verrijzen de doden? Met wat voor lichaam?
36 Een dwaze vraag!
Ook wat gij zelf zaait moet eerst sterven voor het tot leven komt, 37 en wat gij zaait is slechts een graankorrel of iets dergelijks, en heeft nog niet de vorm die het zal krijgen. 38 God geeft er een lichaam aan zoals Hij dat gewild heeft, en wel aan elk zaad zijn eigen lichaam. 39 Ook is niet alle vlees hetzelfde, er is verschil tussen het vlees van mensen en dat van dieren en dat van vogels en van vissen.

40 En er zijn hemelse lichamen en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die van de aardse.
41 De luister van de zon is anders dan die van de maan, en die van de sterren is weer anders; zelfs de ene ster verschilt van de andere in schittering. 42 Zo is het ook met de opstanding van de doden; wat gezaaid wordt in vergankelijkheid, verrijst in onvergankelijkheid; 43 wat gezaaid wordt in geringheid en zwakte, verrijst in heerlijkheid en kracht. 44 Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam verrijst. Zoals er een natuurlijk lichaam bestaat, bestaat er ook een geestelijk lichaam. 45 In deze zin staat er geschreven: De eerste mens, Adam, werd een levens wezen. De laatste Adam werd een levendmakende Geest. 46 Maar het geestelijke komt niet het eerst; het natuurlijke gaat vooraf, daarna komt het geestelijke. 47 De eerste mens, uit de aarde genomen, is aards; de tweede is uit de hemel. 48 Zoals die eerste mens van aarde zijn alle aardse mensen, zoals de hemelse mens zullen alle hemelsen zijn. 49 En gelijk wij het beeld van de aardse hebben gedragen, zo zullen wij ook het beeld dragen van de hemelse mens. 50 Ik bedoel dit, broeders: vlees en bloed kunnen niet delen in het koninkrijk van God en het vergankelijke heeft geen aandeel in de onvergankelijkheid.” (1Co 15:35-50 WV78)

Dit komt overeen met wat Jezus zei:

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnen gaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest”. (Johannes 3:5-6)

“Maar wie waardig gekeurd zijn deel te verkrijgen aan die eeuw en aan de opstanding uit de doden, huwen niet en worden niet ten huwelijk genomen. Want zij kunnen niet meer sterven; immers, zij zijn aan de engelen gelijk en zij zijn kinderen van God, omdat zij kinderen van de opstanding zijn”. (Luc. 20:35-36)

Hieruit leiden wij af dat zij volmaakt en onsterfelijk zijn en dat wij, als wij eeuwig leven ontvangen, een volmaakt ‘hemels lichaam’ zullen hebben,en in die zin aan hen gelijk zullen zijn. De schrijver van de brief aan de Hebreeën herinnert, door Psalm 8 te citeren, aan het hoge doel van God met de schepping van de mens en de vervulling daarvan in Christus Jezus:

“Want niet aan engelen heeft Hij de toekomende wereld, waarvan wij spreken, onderworpen. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende: Wat is de mens, dat U hem gedenkt, of de mensenzoon, dat U naar hem omziet? U hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld, met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond … wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden van de dood … met heerlijkheid gekroond” (Hebreeën 2:5-9).

Gelooft u het getuigenis van God, zijn Zoon en zijn dienaren?

Christus Jezus is de eerste van allen die behoren tot de geestelijke schepping, meer geworden dan de engelen:

“Tot wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Mijn Zoon bent U … Zet U aan mijn rechterhand…”. (Hebreeën 1:5 en 13)

“Jezus Christus, die aan de rechterhand van God is, naar de hemel gegaan,terwijl engelen en machten en krachten Hem onderworpen zijn”. (1 Petrus3:21-22)

“En Hem moeten alle engelen van God huldigen”. (Hebreeën 1:6)

De Nazareense leermeester Jezus zei dat de engelen voortdurend het aangezicht zien van God (Mattheüs 18:10). In Openbaring 5:11-13 zien we hen dan ook rondde troon van God in de hemel, in lofprijzing tot Hem en zijn Zoon.

“11 En terwijl ik keek, hoorde ik de stem van talloze engelen rondom de troon en de dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizenden en duizenden duizendtallen; 12 en zij riepen luid:

‘Waardig is het Lam dat geslacht werd, te ontvangen de macht en de rijkdom, de wijsheid en de kracht, en eer en heerlijkheid en lof.’

13 En elk schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en in de zee, het ganse heelal hoorde ik roepen:

‘Aan Hem die gezeten is op de troon en aan het Lam zij de lof en de eer en de roem en de kracht in de eeuwen der eeuwen!’” (Opb 5:11-13 WV78)

Wij mensen kunnen Gods aangezicht niet zien vanwege onze onreinheid door de zonde (Exodus 33:20). Dat engelen dat wel kunnen, houdt in dat zij zonder zonde zijn en dus volmaakt (vergelijk dit met Christus Jezus in Hebreeën 7:26).

“ Zulk een hogepriester hadden wij ook nodig: een die heilig is, schuldeloos, onbesmet, afgescheiden van de zondaars, hoog verheven boven de hemelen;” (Heb 7:26 WV78)

Vervulling van Gods belofte

God zendt engelen uit als zijn betrouwbare dienaren ten behoeve van mensen. Zij doen voor Hem vele taken in verband met de voltooiing van zijn scheppingswerk en zijn heilswerk ten behoeve van mensen. Het uitzenden van zijn Geest kan daarom ook betrekking hebben op het zenden van een engel, in wie God zijn macht en kracht legde:

“Toen riepen wij tot de Here, en Hij hoorde onze stem, zond een engel en leidde ons uit Egypte”. (Numeri 20:16)

“In al hun benauwdheid was ook Hij (God) benauwd, en de Engel van zijn aangezicht heeft hen gered”. (Jesaja 63:9)

“… u, die de wet ontvangen hebt op beschikking van engelen”. (Hand. 7:53)

“Ik ben Gabriël, die voor Gods aangezicht sta, en ik ben gekomen om tot u (Maria) te spreken en deze blijmare te verkondigen”. (Lucas 1:18-29)

Een voorbeeld van het uitzenden van engelen ten dienste van hen die het heil zullen beërven, vinden we in het leven van de Heer Jezus. Na de verzoeking in de woestijn dienden engelen hem (Mattheüs 4:11). Maar al eerder in zijn leven waren zij werkzaam om te zorgen dat hem niets overkwam, voordat de bestemde tijd was gekomen (Mattheüs 2:13). Dit zijn vervullingen van Gods beloften in Psalm 91:

“Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande U, en op handen zullen zij u dragen, opdat U uw voet niet aan een steen stoot”. (Mattheüs 4:6; Lucas 4:10; Psalm 91:11-12)

Maar ook anderen hebben de vervulling van Gods belofte van bijstand ervaren, door de nabijheid van engelen, op momenten dat er menselijkerwijs gesproken geen redding meer mogelijk was:

“De engel van de Here legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen”. (Psalm 34:8)

“… zij die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij, die bij hen zijn … en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa”. (2 Kon. 6:15-17)

“Maar een engel van de Here opende ’s nachts de deuren van de gevangenis en leidde hen naar buiten…”. (Hand. 5:19; vergelijk 12:7 en Daniël 6:23)

Soms moeten zij destructief werk doen, om de vervulling van Gods plan voortgang te kunnen laten vinden. Want wanneer God dit niet zou doen, zouden zijn kinderen ten onder gaan door het geweld van hun vijanden. De tijd van Noach laat dit duidelijk zien. Zij redden gelovigen uit de macht van de ongelovigen of straffen ongehoorzamen.

“Hij zond tegen hen zijn brandende toorn, verbolgenheid en angstwekkende gramschap, een schare van verderfengelen” (Psalm 78:49; vergelijk 1 Kron. 21:12 en 15; 2 Sam. 24:16-17).

Het werk van de engelen zal in ieder geval doorgaan tot de wederkomst van Christus Jezus uit de hemel. Hij heeft hen van God tot zijn beschikking gekregen om hem te helpen Gods wil uit te voeren, zoals mensen wakker roepen uit hun doodsslaap:

“…bij de openbaring van de Here Jezus van de hemel met de engelen van zijn kracht”. (2 Thessalonicenzen 1:7)

“En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere”. (Mattheüs 24:31)

“De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt”. (Mattheüs 13:41)

Hun werk ten behoeve van het heil van mensen zal waarschijnlijk in grote lijnen ten einde zijn gekomen, wanneer het Koninkrijk van God op aarde is gekomen. Want dan zullen er mensen zijn die volmaakt en onsterfelijk zijn geworden als de engelen, en dus op dezelfde wijze werk voor Christus kunnen doen als de engelen voor God.


Vraag ter overdenking:

Denkt u dat het mogelijk is dat engelen hebben gezondigd?


+

Voorgaande

Fundamenten van het Geloof: De lankmoedigheid van God

Fundamenten van het Geloof 2: De levende en waarachtige God

Fundamenten van geloof 3: De Persoonlijkheid van God

The Question is this…

Many may be saying there is no god or gods at all and that it is all a fabrication of the human mind.

.

Those who find that somehow something has to be behind this universe and all the things that can be found around us. but how many know Who is the Mastermind behind it all?

.

How many are really knowing the Divine Creator and how many are willing to open their mind to this Eternal Spirit Who cannot be seen by man or they would fall death?

.

The unseen, the untouchable, is so difficult to comprehend.

.

The God of order Who created everything, has done it with and out of love. It is His goodness which transcends our understanding we think it is impossible that there can be such a Goodness existing.
Absolute completeness is so difficult to understand for our little human mind. Our brain is so incomplete, it seems, that the idea of such Perfect Being looks impossible.

.

Though there was a time man had no fear and no problems and everything seemed all right. But it was too nice to be true and man doubted its Creator.

.

Man came to separate and to see separation between the Creator, man, animal and plant and wanted more than he had received. This greed made him blind.

.

After the first Adam failed god had to create a second Adam. That sent one from God came unto the earth to show the world the true hand of the Master-worker. God gave his only begotten son as a good shepherd to guide us and to show us the only one Way to God. In his way we should come to walk.

.

When willing to go that Way we shall notice that God shall be the first one to go with us. when we are willing to open our eyes and ears, we shall see and hear God, who shall receive us as His children.

.

There are plentiful reasons to get to know God and not to hesitate longer.

*
 • rich? or poor? > matters not your station in life
 • matters > certain about your future destiny
 • fail to listen and heed, destiny = same as fools whose shepherd is death +  separation from the Almighty God
 • if you listen, heed and accept the Living Word > destiny in eternal space of the Kingdom of God
 • + will be guided on your journey by the Good Shepherd
*

Are you Jew? Are you Gentile? Are you male? Are you female? Are you slave or free? In this present world we make distinctions but “there is no partiality with God.” [Romans 2:11] Those who hear his voice and follow, to them the promise is this:

Rom 8:14 MKJV  For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God.

++

Find additional reading:

 1. Others that hinder the message
 2. This is an amazing thing

+++

Supplementary readings:

+++

SonShine's Journal -

Psalm 48 God is2Let me ask you; Do you know God? Let me tell you about my God because He can be your God too! He is “great and certainly worthy of praise,” He is the defender of both the rich and the poor, the weak and the strong, the young and the old. You may have heard about his mighty deeds, but have you seen them? Observe His fingerprint of lovingkindness upon the lives of those he calls his own. It is because of this that we are to “go and tell” that the next generation may also know and be known as children of the Almighty God.

Are you rich? Are you poor? It matters not your station in life. What matters is that you are certain about your future destiny. If you fail to listen and heed, your destiny will be the same as fools whose shepherd is death and…

View original post 150 more words

Marriage of Jesus 10 Old and New Covenant

Divinity Hall, Harvard Divinity School, view f...

Divinity Hall, Harvard Divinity School, view from Divinity Avenue (Photo credit: Wikipedia)

Harvard Divinity School Professor Karen King agrees that the fragment, written in Coptic, she analysed,

“does not, however, provide evidence that the historical Jesus was married, nor does it prove that he was not married. The earliest reliable historical tradition is completely silent on that. So we’re in the same position we were before it was found. We don’t know if he was married or not.”

In the previous postings I mentioned already that when we look at the accounts of Jesus’ life in the Bible and the many non-religious writings of the early centuries, there is no mention of his marital status, while the accounts do mention Jesus’ mother, father and siblings.

Darrell Bock, a senior research professor of New Testament studies at Dallas Theological Seminar said:

“There’s no indication we have that Jesus was married. One could say the text is silent on Jesus’ marital status because there was nothing to say.”

Bock agreed with the notion that the text fragment shared similarities with the Gnostic Gospels and said the text could be referring to a gnostic rite of marriage but

“it’s a small text with very little context. We don’t know what’s wrapped around it to know what it’s saying.”

King writes:

“the importance of the ‘Gospel of Jesus’ Wife’ lies in supplying a new voice within the diverse chorus of early Christian traditions about Jesus that documents that some Christians depicted Jesus as married.”

In “Marriage of Jesus 8 Wife of Yahweh” and “Marriage of Jesus 9 Reason for a new marriage” I pointed out to the Wife of God, indicating the Book of books speaks about God being married to Israel, but this being spiritually talking about the relationship of Jehovah God with His Chosen People, Israel, or the Israelites, the religious Jews. From the Old Testament text we can understand that Jehovah God cast Israel off as a wife, and that it was impossible for Him to marry her as a “virgin” (Jeremiah 3:1-18; Ezekiel 16; Hosea 2; 3:1-5). We can see what faithless Israel has done and find God giving her the notice or her certificate of divorce and having sent her away because of all her adulteries.

“She saw that for all the adulteries of that faithless one, Israel, I had sent her away with a decree of divorce. Yet her treacherous sister Judah did not fear, but she too went and played the whore.” (Jeremiah 3:8 ESV)

"Abraham, Abraham!" So he said, &quo...

“Abraham, Abraham!” So he said, “Here I am.” And He said, “Do not lay your hand on the lad, or do anything to him…” (Photo credit: -Reji)

God had made a promise to Abraham, that his seed would multiply and God would make a people for Him out of his descendants. God always keeps to His promises. One of them, at the beginning of human history,just after the foundation of the earth, was also that He would provide a solution for the sin the first man and woman (the 1° Adam and Eve) committed. There He indicated already His special relationship with the human beings, and planned for a son to whom He would give the throne to restore the paradise and bring to fulfilment the clean and safe Kingdom of God (the 2° Adam).

” And [Psa. 102:25-27 says “Thou, Yahweh/Adonay/Jehovah”], “Lord, in the beginning you laid the foundations of the earth, and the heavens are the work of your hand. (11)  They will be destroyed, but you will remain. And they [i.e., the heavens and earth] will all wear out like an article of clothing. (12)  And you will fold them up like a robe, and they will be changed like an article of clothing. But you will stay the same and your years will never end.” (13)  But which one of the angels did God ever say [this] about [Psa. 110:1], “You should sit at my right side until I put your enemies [in full subjection] beneath your feet?”” (Heb 1:10-13 AUV)

“So [then], we [Christians] should pay closer attention to the things we have heard, so that we do not drift away from [believing and practicing] them. (2)  For if the message spoken through angels proved to be binding [Note: This is a reference to the Law of Moses. See Acts 7:53; Gal. 3:19], and every violation [of it] and disobedience [to it] received a just penalty, (3)  how will we escape [punishment] if we neglect such a great salvation? [For it was] first announced [to people] by the Lord and then confirmed to us [i.e., the writer and other Christians] by those who heard Him [i.e., the original apostles]. (4)  God also testified, along with those people, by [giving them] both signs and wonders and various miracles, and by [supernatural] gifts distributed [to them] by the Holy Spirit, as He desired. (5)  For God did not place the coming inhabited world [Note: “The coming inhabited world” here probably refers to the present Christian age. It was viewed as “coming” from the perspective of Old Testament times], under the control of angels [and] that is the world we are talking about.” (Heb 2:1-5 AUV)

With regards to which of the angelic messengers “emissaries”, none where invited tocome to sit next to God, but His son Jeshua (Jesus Christ), who was first lower than the angels (remember God is, was and always shall be the Most High) was placed higher after his resurrection and invited to come to sit at the right hand of God to become a mediator between God and man. In case Jesus was God he could not be sitting next to himself nor take on the duty of mediator or intermediary. His position as arbitrator for man and woman would be of no value either when he would have been God and the end judge of it all. The third party has to be someone other than the principals who are involved in a transaction. In the Bible is also written that he would hand over the Kingdom of God to his Father. In case he himself is the same person as the Father there is no use nor any possibility to hand over the Kingdom to himself.

But in the text in front of us we hear about the world to come: the New World. The angels are ministering spirits, servants, with no royal dignity; having a subordinate role of serving God. God’s concern is not with angels, but with us, and He accordingly sends those angels or messengers of God, to bring help to those who will inherit salvation.

“And if children, then also lawfully-allotted ones, lawfully-allotted ones surely of God, moreover, lawfully-allotted-with the Anointed One, if- we -wholly suffer-with Him, in order that, we may also be given splendor-with Him.” (Romans 8:17 AS )

In the Old Times God shared His passion with His people, who kept stubborn and did not want to recognise the Promised One, the Christos, or Christ the Messiah. God placed Jesus in a higher position than His angels and by doing this God’s glory becomes Christ’s glory and finally, in measure, our glory also, because in him, Jesus Christ, we can be saved and become part of the Body of Christ. The apostle Paul brings some ‘with’ words in his 8° letter to the Romans (8:1-39), that testify of what we are and what we do jointly with Christ. There it is said the Anointed One should be from-within us, being lawfully-allotted ones,  joint-heirs with the Anointed, even when we ourselves still dare to groan inside ourselves, waiting for our adoption, to wit, the ransom of our body, we may find not such an adoption, becoming children of God, but also finding the redemption of the body we still have here on earth. (In this world.)

God did not spare His own son Jeshua, but delivered him up for us all. (Romans 8:32) This Jesus is raised up, and is actually at the right hand of God, and makes intercession for us. (Romans 8:34) In the Old World the angels were in charge.

” Only with thine eyes shalt thou behold, And see the reward of the wicked.  (9)  For thou, O Jehovah, art my refuge! Thou hast made the Most High thy habitation;  (10)  There shall no evil befall thee, Neither shall any plague come nigh thy tent.  (11)  For he will give his angels charge over thee, To keep thee in all thy ways.  (12)  They shall bear thee up in their hands, Lest thou dash thy foot against a stone.” (Psalm 91:8-12 ASV)

But now God choose a cornerstone in His son, to whom angels already came to minister him in his lifetime (Matthew 4:11; cp Matthew 26:53)

” You made him for a little while lower than the angels; you have crowned him with glory and honor,  (8)  putting everything in subjection under his feet.” Now in putting everything in subjection to him, he left nothing outside his control. At present, we do not yet see everything in subjection to him.  (9)  But we see him who for a little while was made lower than the angels, namely Jesus, crowned with glory and honor because of the suffering of death, so that by the grace of God he might taste death for everyone.” (Hebrews 2:7-9 ESV)

We all share in flesh and blood, the same as the son of God Jesus Christ partook of the same things, that through death he might destroy the one who has the power of death, that is, the evil, the adversary of God. For ages God’s People where thrown through and fro and often did not make a proper choice. Because of His great dissatisfaction god was not inclined any more to keep the bond of His ‘marriage’ with them alone. Too many times the Israelites were  ill-disposed to their Creator. They often behaved unlawful and that hurtled the Most High in such a way that He allowed His son to provide a New Covenant, to deliver all those who through fear of death were subject to lifelong slavery (Hebrews 2:15).

God renewed His bond or covenant with His son and with the Spiritual Israel, which had to become the Church of God, the Body of Christ where the Nazarene Jeshua (Jesus) would be the cornerstone, to bring the lovers of God close to Him and to put down the adversaries or hostile ones, their necks under his foot.

Besides the heavenly Bride, the transfigured, translated, and risen Church, reigning over the earth with Christ, there is also the earthly bride, Israel, in the flesh, never yet divorced, though for a time separated, from her divine husband, who shall then be reunited to the Lord and be mother Church of the millennial earth, Christianized through her. Note, we ought, as Scripture does, restrict the language drawn from marriage—love to the Bride, the Church as a whole; not use it as individuals in our relation to Christ, as Rome does in the case of her nuns.” { All the Women of the Bible » Chapter 4. Symbolic and Representative Bible Women » The Bride, The Lamb’s Wife}

In his teaching period Jesus explained that some people may prefer to stay single “for the sake of the kingdom of heaven” (Matthew 19:12). We should understand that by choosing celibacy to have more time to devote to proclaiming and living out God’s kingdom. They would find earthly responsibilities, such as those that go with marriage and parenting, a hindrance to their kingdom calling. This is similar to the situation of the disciples who were called away from their professions (fishermen, tax collectors, etc.) in order to follow Jesus with singular purpose. As I mentioned earlier such people consider themselves as married to Christ. They have taken Christ as their “bride“, like Jesus preferred to stay single and be the spouse or “wife of God“.

We always should remember that the Old Testament uses a lot of metaphors, and marriage is such one of them. Early Christians also used such metaphors to describe the relationship between celibate believers and Christ. Nuptial imagery is commonly used to describe salvation and heaven in the New Testament; and later Christian martyrs are sometimes called or portrayed as brides of Christ.

In the most difficult book of the bible, the apostle John describes in his vision the marriage scene in which the Bridegroom makes His Bride His wife. The ones who accept Christ as the son of God and their saviour may be glad and rejoice, and give honour now to him they wanted to follow and God raised out of the dead. He, the Lamb of God has now been taken up in heaven where the marriage of the Lamb took place. The ‘new’ wife of God or the wife for us in heaven has made herself ready in the presence of the one who is presented in fine linen, clean and white, like so many women their wedding dress. For the fine linen is the righteousness of saints, the ones who are set-apart from the world.  The followers of Christ may become part of the new Israel, the new chosen people of God, though they might have been gentiles, they are now called righteous and also sons  and daughters of God. We should know that blessed are they which are called to the marriage supper of the Lamb, Jesus Messiah. We all better listen to the true sayings of God.  We best remember what He has done for us and whom He provided for us and how we should worship that only One True God,the Father of Jesus, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy.

“Let us rejoice and exult and give him the glory, for the marriage of the Lamb has come, and his Bride has made herself ready;  (8)  it was granted her to clothe herself with fine linen, bright and pure”— for the fine linen is the righteous deeds of the saints.  (9)  And the angel said to me, “Write this: Blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb.” And he said to me, “These are the true words of God.”  (10)  Then I fell down at his feet to worship him, but he said to me, “You must not do that! I am a fellow servant with you and your brothers who hold to the testimony of Jesus. Worship God.” For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy.” (Revelation 19:7-10 ESV )

A woman, of course, only becomes a wife on the completion of her marriage to the man to whom she has been engaged or espoused. In this age of Grace, the church is the affianced Bride of Christ. At the marriage of the Lamb, she becomes His wedded wife (Ephesians 5:22, 23; 2 Corinthians 11:2). { All the Women of the Bible » Chapter 4. Symbolic and Representative Bible Women » The Bride, The Lamb’s Wife}

+

The "Gospel of Jesus's Wife," a papyrus written in Coptic and containing text that refers to Jesus being married, is looking more and more like it is not authentic, research is revealing.

The “Gospel of Jesus’s Wife,” a papyrus written in Coptic and containing text that refers to Jesus being married, is looking more and more like it is not authentic, research is revealing.

Conclusion

Professor King has devoted much of her scholarly career to making a case that the early church falsely constructed an orthodox understanding of Jesus that minimized the role of women. Back in 2003 she released The Gospel of Mary of Magdala: Jesus and the First Woman Apostle, in which she argued that at least some ancient texts pointed to Mary Magdalene as an apostle. In 2012 she told the writer for Smithsonian: “You’re talking to someone who’s trying to integrate a whole set of ‘heretical’ literature into the standard history.” {It’s Back — The “Gospel of Jesus’s Wife” and the State of Modern Scholarship}

King saying

“it does not make sense that a forger with poor Coptic and scribal skills could also manage to acquire the right kind of papyrus and ink, and leave no ink out of place at the microscopic level.”

in her judgment may be right that “such a combination of bumbling and sophistication seems extremely unlikely” and that the world has a genuine old manuscript. But this does not mean it is a worthy “gospel” fragment or a sacred text.

King said.

“Is Jesus talking about a real wife, or the church, or a sister-wife? Who is the Mary—his mother, his wife, or some other Mary entirely?”

As I tried to explain in these 10 chapters is that we might understand it that when we would like to translate it with “wife” we should understand it to be a “woman” or female person in the bond of covenant-ship of being a pupil or follower of Christ.

What also might be important is that certain conservative ideas about the role of women in church herewith would be contradicted. If the papyrus fragment reflects religious writing copied from earlier texts, perhaps ones in the fourth century, it would speak to early Christian concerns about the role of the family in the early Church, which famously called upon its adherents to put aside family and civic loyalties, King suggests.

“This is not evidence that Jesus was married. We don’t know,”

Professor King originally interpreted the document as a debate about celibacy and had said:

“But early Christians were extremely interested in questions about whether they should be married or be celibate.”

Last month she added:

‘Now when I come back and read the fragment, it seems the major issue being talked about was that Jesus was affirming that wives and mothers can be his disciples,’ she said in an interview earlier this week.

The Harvard Divinity School writes:

If ancient, this tiny, damaged fragment provides tantalizing glimpses into issues about family, discipleship, and marriage that concerned ancient Christians. The main topic of the dialogue between Jesus and his disciples is one that deeply concerned early Christians, who were asked to put loyalty to Jesus before their natal families, as the New Testament gospels show. Christians were talking about themselves as a family, with God the Father, his son Jesus, and members as brothers and sisters. The particular focus in the Gospel of Jesus’s Wife, however, is on women: his mother, Mary, his wife, and a female disciple. The disciples discuss whether Mary is worthy, and Jesus states that “she can be my disciple.” These signs indicate some controversy over whether women who are sexually active (mothers and wives) can be disciples of Jesus. Other early Christian writings defend marriage and reproduction against fellow Christians who think virginity and celibacy are required for all, or who argue that “women are not worthy of life.”

This gospel fragment provides a reason to reconsider what we thought we knew by asking what role claims about Jesus’ marital status played historically in early Christian controversies over marriage, celibacy, and family. The Gospel of Jesus’s Wife makes it possible to say that some early Christians believed that Jesus was married. This conclusion potentially has significant implications for the history of ancient Christian attitudes toward marriage, sexuality, and reproduction.

I agree with professor King that the papyrus may show that there were early Christians for whom …

“sexual union in marriage could be an imitation of God’s creativity and it could be spiritually proper and appropriate.”

For her the so-called ‘Gospel of Jesus’ Wife’ may have been thrown out

“because the ideas it contained flowed so strongly against the ascetic currents of the tides in which Christian practices and understandings of marriage and sexual intercourse were surging.”

This representation of Jesus as a man with earthly passions and needs has not survived in the doctrines of the established churches, which emphasise celibacy and asceticism as a spiritual ideal. We as Christians should remember how Jesus preached equality between man and how we all had to love each other becoming one, united. Men and women equally united in the lord Christ Jesus, having the bride Jesus, him married to spiritual Israel, the Church.

The John papyrus fragment (right) comes from the same anonymous owner as the Gospel of Jesus's wife and has the same line breaks as a papyrus transcribed in 1924 (shown on left). The papyrus and Gospel of Jesus's Wife have similar ink and writing styles, suggesting the latter is a fake.

The John papyrus fragment (right) comes from the same anonymous owner as the Gospel of Jesus’s wife and has the same line breaks as a papyrus transcribed in 1924 (shown on left). The papyrus and Gospel of Jesus’s Wife have similar ink and writing styles, suggesting the latter is a fake.

+

Find in this series:

 Marriage of Jesus 1 Mary, John, Judas, Thomas and Brown

 Marriage of Jesus 2 Standard writings about Jesus

 Marriage of Jesus 3 Listening women

 Marriage of Jesus 4 Place of the woman

 Marriage of Jesus 5 Papyrus fragment  in Egyptian Coptic

 Marriage of Jesus 6 Jesus said to them “My wife”

 Marriage of Jesus 7 Impaled

 Marriage of Jesus 8 Wife of Yahweh

Marriage of Jesus 9 Reason for a new marriage

Marriage of Jesus 10 Old and New Covenant

 To be continued with:

The Bride New Jerusalem

 

++

Additional reading:

 1. God’s promises
 2. Creator and Blogger God 2 Image and likeness
 3. Creator and Blogger God 3 Lesson and solution
 4. Proclaiming shalom, bringing good news of good things, announcing salvation
 5. Nazarene Commentary Mark 1:1-8 – The Beginning of the Good News
 6. Do not be afraid. Good news because a Saviour has been born
 7. The Immeasurable Grace bestowed on humanity
 8. God’s salvation
 9. Written to recognise the Promised One
 10. Jesus begotten Son of God #3 Messiah or Anointed one
 11. Anointing of Christ as Prophetic Rehearsal of the Burial rites
 12. Messiah
 13. One mediator
 14. Slave for people and God
 15. Kingdom Visions of a Man, Throne and Great crowd
 16. Kingdom Visions of Rainbowed angel, Lamb in Mount Zion
 17. The Song of The Lamb #1 Visions, symbols and suggested meanings
 18. Accommodation of the Void
 19. Heavenly creatures do they exist
 20. Angels
 21. Father counterpart of the mother
 22. Invitation to all who believe
 23. Belief of the things that God has promised
 24. Gospel = Good tidings, good news, a good message
 25. Many forgot how Christ should be our anchor and our focus
 26. Walking in love by faith, not by sight
 27. United people under Christ
 28. Fellowship
 29. What’s church for, anyway?
 30. Church sent into the world
 31. Intentions of an Ecclesia
 32. Misleading Pictures
 33. A Living Faith #4 Effort
 34. Catholicism, Anabaptism and Crisis of Christianity
 35. Looking for True Spirituality 6 Spirituality and Prayer
 36. How long to wait before bringing religiousness and spirituality in practice
 37. Self inflicted misery #7 Good news to our suffering
 38. Signs of the Last Days

++

Please find also of interest:

The ‘Gospel of Jesus’s Wife’ is Still as Big a Mystery as Ever
Given that King announced the discovery at a professional conference and immediately made preliminary test results and high-resolution photographs available to the world, it is difficult to know what she could have done differently.   Certainly a more somber title—something in Latin perhaps—would have conveyed more nuance and garnered less attention, but getting attention for the discovery and the field was King’s aim. It used to be the case that papyrus discoveries were routinely announced on the front pages of the Times of London, but things have changed. It’s tough out there when you’re not a Kardashian, and a catchy title and clear message can go a long way. It’s rare for scholars to pass up the opportunity to reach a broader audience when the opportunity presents itself, even if that means giving up some precision.

It’s Back — The “Gospel of Jesus’s Wife” and the State of Modern Scholarship

Last week, the Harvard Theological Review released a much-delayed series of articles on the fragment. After a series of investigations undertaken by diverse scholars, the general judgment claimed by Professor King is that the fragment probably is not a forgery — or at least that it dates back to ancient times. The analysis suggested that the fragment dated from about four centuries later than Professor King had first suggested. This would place the fragment, if authentic, in the context of eighth-century Egypt — hundreds of years after the New Testament was written and completed.

The language used by the national media in reporting the story this time reveals the lack of confidence now placed in the fragment. The Boston Globe reported that the tests “have turned up no evidence of modern forgery,” but the reporter had to acknowledge that at least one of the scholars writing in the Harvard Theological Review insisted that the fragment is not only a forgery, but an amateurish effort. The New York Times ran a story that featured a headline announcing that the fragment “is more likely ancient than fake.” Note the uncertainty evident even in the headline.

The Gospel of Jesus’ Wife? When Sensationalism Masquerades as Scholarship,”
One British newspaper notes that the claims about a married Jesus seem more worthy of fans of Dan Brown’s fictional work, The Da Vinci Code, than “real-life Harvard professors.” If the fragment is authenticated, the existence of this little document will be of interest to historians of the era, but it is insanity to make the claims now running through the media.

No Evidence of Modern Forgery in Ancient Text Mentioning Jesus’s Wife,”
Specialists said, hypothetically, that a highly skilled modern forger could have obtained the right kind of ink and meticulously applied it to a blank piece of ancient papyrus.

Determining the age of the ink using conventional testing methods would destroy the tiny document, roughly the size of a business card. Groundbreaking work by Columbia University researchers may soon uncover a way to date the ink without harming the fragment, which would offer a more definitive verdict about its authenticity.

‘Gospel of Jesus’s Wife’ likely isn’t a modern forgery, scientists claim
The Vatican has previously said that the document is most likely a modern forgery, but scientists from Columbia University, Harvard, and the Massachusetts Institute of Technology say their analysis strongly suggests that it is indeed part of an ancient manuscript and that it wasn’t edited or tampered with. The researchers used micro-Raman and infrared spectroscopy to analyze the composition of the ink, looking for clues as to whether it may have been applied after the original document was damaged.
“There is absolutely no evidence for that,” Timothy Swager, an MIT chemistry professor who worked on the project, tells the New York Times. “It would have been extremely difficult, if not impossible.” The researchers dated the fragment to between the sixth and ninth century AD, noting that it bears a strong resemblance to other texts from that era.

The ‘Gospel of Jesus’s Wife’ Is Real: What Now?
As with all scholarly work on the ancient world, it seems impossible to ever fully resolve disputes over the text and its interpretations. This isn’t the last word on the Gospel of Jesus’s Wife, but it is a fragment of understanding about how early Christians saw their savior.

No Forgery Evidence Seen in “Gospel of Jesus’s Wife” Papyrus
One report in the journal, by epigrapher Leo Depuydt of Brown University in Providence, Rhode Island, claims grammatical errors dog the text and concludes, “The author of this analysis has not the slightest doubt that the document is a forgery, and not a very good one at that.”

Overall, he suggests that the papyrus was forged from a copy of the ancient Gospel of Thomas text, discovered less than a century ago in Egypt.

King refutes those criticisms in a response in the journal, arguing that the grammar errors are misinterpretations by Depuydt. She also argues that writings similar to the Gospel of Thomas were then prevalent in the eastern Mediterranean, so words from that gospel would not necessarily be a sign of forgery.
+

In the journal reports, a chemistry team led by MIT’s Joseph Azzarelli concluded that the age of the papyrus scrap matches that of a verified Gospel of John papyrus from antiquity. The team relied on microspectroscopy of the papyrus, which found the fragment only slightly less oxidized—aged by exposure to air—than the verified gospel.

Likewise, Columbia University’s James Yardley and Alexis Hagadorn looked at the pigments in the ink on the fragment. They found it similar to “lamp black” ink used on other ancient texts.

‘Gospel of Jesus’s Wife’: Doubts Raised About Ancient Text
In an effort to confirm the origins of the papyrus and discover its history, Live Science went searching for more information about Laukamp and his descendents, business partners or friends.

Our findings indicate that Laukamp was a co-owner of the now-defunct ACMB-American Corporation for Milling and Boreworks in Venice, Fla. Documents filed in Sarasota County, Fla., show that Laukamp was based in Germany at the time of his death in 2002 and that a man named René Ernest was named as the representative of his estate in Sarasota County. [Proof of Jesus Christ? 7 Pieces of Evidence Debated]

In an exchange of emails in German, Ernest said that Laukamp did not collect antiquities, did not own this papyrus and, in fact, was living in West Berlin in 1963, so he couldn’t have crossed the Berlin Wall into Potsdam. Laukamp, he said, was a toolmaker and had no interest in old things. In fact, Ernest was astonished to hear that Laukamp’s name had been linked to this papyrus.

Is the ‘Gospel of Jesus’s Wife’ a fake after all? Fresh doubts cast over ancient papyrus that suggested Jesus was married after another in the collection with the Same handwriting is proved to be a forgery
Fresh questions over the authenticity of the ‘Gospel of Jesus’s Wife’ papyrus have been raised after a text from the same collection written in the same handwriting was proved to be a fake, experts say.
Debate over the fragment’s authenticity is set to continue as some will no doubt question these latest findings.
+
Additional tests showed that the ink’s chemical composition is consistent with other inks used by the ancient Egyptians, while microscopic imaging found no suspicious ink pooling that critics of the papyrus said was evidence of the ink being applied in more recent times.

At the same time, other papyri from the collection were tested for means of comparison. One of those was a fragment from the canonical Gospel’ of John written in a rare ancient dialect of Coptic known as Lycopolitan. A Lycopolitan version of John, which was first published in 1924, is now available online.
+

Many people over the centuries have tried to work out a ‘bloodline’ for possible descendants of Jesus and Mary Magdalene.

Many historians agree that there is no historical, biblical, archaeological or genetic evidence to support the idea.

New clues cast doubt on ‘Gospel of Jesus’ Wife’

Once we started carbon-dating papyrus, forgers started using authentically ancient papyrus. Once we discovered how to identify ancient ink by its chemical composition, forgers started creating precisely the same ink.

Like steroids in sports, it’s safe to assume that the best bad guys are always one step ahead of the science.

And yet, the dating of the papyrus and ink did shift the burden back on to the doubters. And just this past week, they seem to have discovered something as close to proof as we can really expect in cases like this.
+
Add to this the fact that the carbon dating of the John papyrus puts it in the seventh to ninth centuries, but Lycopolitan died out as a language sometime before the sixth century. No one wrote anything in Lycopolitan in the period in which this text would have to be dated.
+
This forgery was detected not through lab analysis but through good old-fashioned humanities-based detective work. This was Sherlock Holmes, not “CSI.”

‘Gospel of Jesus’s Wife’ Looks More and More Like a Fake

Just recently, Christian Askeland, a research associate with the Institut für Septuaginta-und biblische Textforschung in Wuppertal Germany, revealed new information that casts further doubt on the papyrus’ authenticity. His work is set to be published in the journal Tyndale Bulletin and is currently posted on a blog.

Askeland analyzed a second papyrus that, according to documents published in the Harvard Theological Review, was also purchased by the anonymous owner from Laukamp. It was presented to Harvard as a papyrus believed to be genuine.

This second papyrus, which has writing on two sides, includes text from the Gospel of John — and is a fake, writes Askeland, its lines being copied from a papyrus published in 1924. In addition, the researcher notes this papyrus has similar handwriting and ink to the Gospel of Jesus’s Wife, making it likely that the Jesus’s wife papyrus is also fake. [Proof of Jesus Christ? 7 Pieces of Evidence Debated]

+++

 

 

 • Centuries-Old Document Stirs Up Jesus Marriage Debate (fox8.com)
  A newly revealed, centuries-old papyrus fragment suggests that some early Christians might have believed Jesus was married. The fragment, written in Coptic, a language used by Egyptian Christians, says in part, “Jesus said to them, ‘My wife …”Harvard Divinity School Professor Karen King announced the findings of the 1 1/2- by 3-inch honey-colored fragment on Tuesday in Rome at the International Association for Coptic Studies.
 • ‘Gospel Of Jesus’ Wife’ Papyrus Is Ancient, Not Fake, Experts Say (huffingtonpost.com)
  “The main topic of the fragment is to affirm that women who are mothers and wives can be disciples of Jesus — a topic that was hotly debated in early Christianity as celibate virginity increasingly became highly valued,” King, whose specialties include Coptic literature, Gnosticism and women in the Bible, said in a statement Thursday. “This gospel fragment provides a reason to reconsider what we thought we knew by asking what the role claims of Jesus’ marital status played historically in early Christian controversies over marriage, celibacy, and family.”The legible lines on the front of the artifact seem to form a broken conversation between Jesus and his disciples. The fourth line of the text says, “Jesus said to them, my wife.” Line 5 says “… she will be able to be my disciple,” while the line before the “wife” quote has Jesus saying “Mary is worthy of it” and line 7 says, “As for me, I dwell with her in order to …”
 • The Great Debate: Death and Taxes Matthew 22:15-33 (whatshotn.wordpress.com)
  Jesus has boldly claimed authority as Israel’s Messiah by His triumphal entry, His cleansing of the temple, and His possession of the temple for His teaching and healing ministry (Matthew 21:1-17). It is while Jesus is ministering in the temple that His adversaries,  the religious elite of Jerusalem  choose to challenge Him publicly, demanding that He declare the source of His authority for all He has been doing (Matthew 21:23).
 • did jesus kill himself (or, maybe, have himself killed)? (unsettledchristianity.com)
  Famously, some liberal theologians suggest Jesus only submitted to the cross after his example was wasted on the folk. Or, some suggest he was the first martyr. Neither of this, I think, does justice to what I am going to propose in my new dissertation. If we allow for the moment that devotio means, in its simplest form, “self-sacrifice,” then we can allow for an exploration of suicide as a form of devotio even if the proper term is not used.
 • The revelation of Jesus that John saw and heard (correctunderstandingofshinchonji.wordpress.com)
  The revelation that John saw, heard, and recorded is the revelation of Jesus Christ (Rv 1:1). Anyone who learns this revelation of Jesus is not learning from mere men; he is learning from Jesus and the angels coming in his name (Jn 14:26; Rv 10). This revelation contains prophecies and their fulfillment (Jn 14:29; Rv 21:6). The prophecies record the events of betrayal, destruction, and salvation (2Thes 2:1-3). The fulfillment of Revelation includes battles and the handling down of judgment (Rv 13; Rv 12). Revelation describes the war between God and the devil, and the battle between God’s promised pastor and the pastors of the devil (Rv 12).
 • Psalm 2 (The coming reign of Jesus on Earth) (disciplesofhope.wordpress.com)
  the scenario of Psalm 2:2 shows that the rulers of the earth are aware not just of God but also about Christ his anointed One. It means that the around that time (which will soon come) most people will have the Gospel preached to them as a witness. So there will be some rulers who will try to go against the Gospel teachings.
 • The Bible backs same-sex couples: Point by point, why conservatives are wrong (salon.com)
  If the essence of marriage involves a covenant-keeping relationship of mutual self-giving, then two men or two women can fulfill that purpose as well as a man and a woman can. But is lifelong commitment between two adults sufficient for realizing a Christian basis for marriage? Or is there something unique about heterosexual relationships that prevents same-sex couples from truly illustrating Christ’s love for the church?
 • The Gospel of Jesus’ Wife ~ A Rogueclassicist Perspective (rogueclassicism.com)
  We also saw some things from the Smithsonian, which may have added some gravitas to the story:

  … and it became apparent that this was connected to a documentary on the subject which was funded by the Smithsonian and which will appear on the Smithsonian Channel later this month.

Enhanced by Zemanta

Marriage of Jesus 1 Mary, John, Judas, Thomas and Brown

Talking about marriage the last few years there has often been much controversy if Jesus loved some one other person, a woman (Mary Magdalene/Miriam of Magdala)  or a man (John the evangelist) or was even married.

Many organisations, like ours receive several questions about Jesus his marital status. Some may think that it was born of the popularity of Dan Brown’s controversial novel, The Da Vinci Code, but already before that novel was published we got many questions about that issue. Every now and then it comes up  again. The Thomas and Judas gospels brought a big amount of letters in our mailbox, followed by the Da Vinci Code and now by the finding of the Jesus ‘ papyrus. Last year the screening on the Flemish National Geographic channel the Gospels of Judas and Mary once more brought tongues loose about those women round Jesus.

Brooklyn Museum - Mary Magdalene at the Feet o...

Brooklyn Museum – Mary Magdalene at the Feet of Jesus – James Tissot (Photo credit: Wikipedia)

In 1896 in Egypt the Gospel of Mary (or the Gospel of Mary Magdalene) a Gnostic version of New Testament events alleged to have taken place,  particularly in association with Mary Magdalene, was found. We should be aware that it is probably written in the fifth century and includes three additional works: 1) the Apocryphon of John, 2) the Sophia of Jesus Christ, and 3) the Acts of Peter. These writings were published in Coptic. But there have also been found two additional manuscripts of the Gospel of Mary which are in Greek and date two centuries earlier. Portions of the text in the Gospel of Mary are incomplete.

The Da Vinci Code (which is fiction, so people should remember it is not reality) advocates the thesis that Jesus was in fact married to the woman we know as Mary Magdalene. It even goes so far to tell the reader that they had a child together, and that this “truth” was covered up by the church for self-serving reasons. At one point, to an online religious website Beliefnet survey, 19% of respondents said they believe that Mary Magdalene was in fact Jesus’ wife.

English: Image of the Last Page of the Coptic ...

Image of the Last Page of the Coptic Manuscript of the Gospel of Thomas. The title “peuaggelion pkata Thomas” is at the end. Courtesy of the Institute for Antiquity and Christianity, Claremont Graduate University. (Photo credit: Wikipedia)

The 114 sayings written in the Coptic Gospel of Thomas, discovered in the Nag Hammadi collection of documents in Egypt in 1945, known as the Gnostic gospels, brings:

“hidden words that the living Jesus spoke and Didymos Judas Thomas wrote them down.” {Gospel of Thomas}

Because Jesus in the Gospel of Thomas uses words like ‘couch’ or ‘bed’, saying a.o.:

“Two will rest on a couch. One will die, one will live.”

There are persons who prefer “bed” to “couch” in the translation, like used in a later section in that the same Coptic text. Those who translate couch to “bed” in Salome’s speech, give her words a sexual aspect since she is a woman, and Jesus a man, yet nothing else in the dialogue implies any sexual element.

Salome asked Christ:

“Who are you, man, that as if you come from unity, you climbed on my couch and ate off my table?”

Marvin Meyer notes that the Coptic is literally “as from one,” but translates it as “as if you are from someone”. Bentley Layton has “like a stranger” as an emendation and notes that it literally means “As for one” Thomas Lambdin leaves it as an ellipsis.

You can question if we have to interpret the Coptic ‘OGA’, literally “one”, to mean unity, as it does in, for instance logion 22, and in other places, where it is used in the “two into one” motif. This fits well with the emendations in the rest of the dialog.

Jesus said to her:

“I am the one who lives from unity. I received that which is my father’s.”

“from that which is integrated. I was given some of the things of my father.” (Layton)

“I am the one who comes from what is whole” (Meyer)

“I am he who exists from the undivided.” (Lambdin)

In the four canonic gospels clearly we can hear Jesus speaking of the unity he has with his Father, with his followers and the unity we do have to have with him, with his followers, and with his Father.  There too is indicated we all have to be ‘one’ and have to be “made whole” or have to be “integrated”or “unified”. The union Jesus is talking about has nothing to do with sexual unity or physical oneness between man and wife or between two people in general.

Also in the Gospel of Thomas we can find it is not exactly Salome or  the ‘woman’speaking as “woman” or “wife” but as  “student” (‘Maqhthes’) as opposed to the other pupils closer to Jesus  the ‘disciples‘ and  the chosen or selected pupils, the ‘apostles‘. (In many Aramic translations therefore there are clearly different words used to indicate what sort of pupil it is.)

English: Gospel of Mary, discovered in 1896. P...

Gospel of Mary, discovered in 1896. P. Oxyrhynchus L 3525, Papyrology Room, Ashmolean Museum, Oxford. (Photo credit: Wikipedia)

When people got to read the Gospel of Mary and find in the second part the Sophia of Jesus Christ (3° Century):

Then Son of Man consented with Sophia, his consort, and revealed a great androgynous Light. His masculine name is designated ‘Savior, Begetter of All things’. His feminine name is designated ‘Sophia, All-Begettress’. Some call her ‘Pistis’ (faith). {Eugnostos the Blessed, from chapter III & V from the Nag Hammadi Library}

Some may interpret that also as having the 2° Adam (Christ Jesus) his consort or partner, being his wife Sophia, and making him having even more than one wife, or to have somebody who begot everything from him, or who could generate everything. This making a clear allusion to an other god or goddess in union with the other god (Jesus).

When you consider that the contents suggest Mary Magdalene as the alleged author, it is strange the real Mary of Magdalen, the one from Magdala or Mary Magdalene, would consider herself as a sort of goddess. But here too the writer tells us that she will proclaim to us hidden teachings from Jesus that Peter and the other disciples did not remember (Gospel of Mary 5:7). Lots of research is done on this document also coming to the conclusion that it is clearly not authored by Mary nor that its message would be consistent with the New Testament’s writings. Mysterious statements about God, good and evil, and the afterlife regularly contradict or add additional material than in the New Testament existing narratives.

In these books we may find the underlying false teachings which the Church loved to agree with the Roman rulers to coincide with the Roman and Greek Gods.

Texts like in a vision to John, Jesus saying:

“John, why doubt? Why be afraid? Don’t you know this image? Be not afraid. I am with you (plural) always. I am the Father, The Mother, The Son, I am the incorruptible Purity. {Prologue to the Teaching of the Savior,The Revelation of the Mysteries Hidden in Silence [Those Things that He Taught to John, His Disciple] from The Secret Book of John (The Apocryphon of John), Translated by Stevan Davies}

would like to insinuate that Jesus declares to be the God of the universe. A woman touch may be added:

His self-aware thought (ennoia) came into being. Appearing to him in the effulgence of his light. She stood before him.

[This, the first Thought, is the Spirit’s image]
She is the universal womb She is before everything She is: Mother-Father First Man Holy Spirit Thrice Male Thrice Powerful Thrice Named
{The Secret Book of John (The Apocryphon of John)}

and Jesus is presented as an androgynous eternal realm, first to arise among the invisible realms.

But when they would look at other places, an other light might be shed again, where it is remembered that the True God can not be seen:

The One cannot be seen For no one can envision it The One is eternal, For it exists forever, The One is inconceivable For no one can comprehend it The One is indescribable For no one can put any words to it.

Most English translations of the Gospel of Thomas in use today were published in the period 1987-1998. Q-Thomas Reader, Kloppenborg, Meyer, Patterson, Steinhauser (1990) and The Gospel of Thomas and Jesus, Patterson, 1993 don’t contain the words ‘man’ or ‘men’ – in spite of the fact that the Coptic word for ‘man’ (rwme) occurs 35 times in the text! That word is instead translated usually as ‘person’, sometimes ‘human being’, etc., but never as ‘man’ or ‘men’. In contrast, the M-P family never translates the Coptic word for ‘woman’ as ‘person’.  There is a linguistic rationale sometimes given that the Coptic word rwme corresponds to Greek anthropos, which is said to be gender-neutral, as opposed to anhr/andros, which designates a male.

Mike Grondin says:

The claimed correspondence simply isn’t true, however. Rwme was used to translate both anthropos and anhr/andros in Coptic translations of the Greek NT. Evidently, then, the word rwme included both meanings. Nor can we tell which Greek word lay behind each instance of rwme in the Greek version, for only one instance is extant; in all other cases, we’re guessing. Furthermore, even if everything this rationale assumes were true, it still doesn’t follow that ‘man’ should disappear from Thomas. It hasn’t, after all, disappeared from the Scholar’s Version of the canonical gospels, and even in several parallels to Thomas sayings where the Greek has anthropos, SV has ‘man’ instead of Meyer-Patterson’s ‘person’.{No Man’s Land: The Meyer-Patterson Family of Thomas Translations}

The John papyrus fragment (right) comes from the same anonymous owner as the Gospel of Jesus's wife and has the same line breaks as a papyrus transcribed in 1924 (shown on left). The papyrus and Gospel of Jesus's Wife have similar ink and writing styles, suggesting the latter is a fake.

The John papyrus fragment (right) comes from the same anonymous owner as the Gospel of Jesus’s wife and has the same line breaks as a papyrus transcribed in 1924 (shown on left). The papyrus and Gospel of Jesus’s Wife have similar ink and writing styles, suggesting the latter is a fake.

+

To be continued:

Marriage of Jesus 2 Standard writings about Jesus

Marriage of Jesus 3 Listening women

Marriage of Jesus 4 Place of the woman

Marriage of Jesus 5 Papyrus fragment  in Egyptian Coptic

Marriage of Jesus 6 Jesus said to them “My wife”

Marriage of Jesus 7 Impaled

Marriage of Jesus 8 Wife of Yahweh

Marriage of Jesus 9 Reason for a new marriage

Marriage of Jesus 10 Old and New Covenant

++

Please do find:

 1. First Century of Christianity
 2. Bible in the first place #1/3
 3. Raising digression
 4. Position and power
 5. Minimizing the power of God’s Force the Holy Spirit
 6. Challenging claim
 7. Challenging claim 1 Whose word
 8. The Nag Hammadi Library Melchizedek
 9. Recovering the Original Gospel of Thomas
 10. Australian claiming to be the reincarnated Jesus Christ of Nazareth
 11. My twenty-odd Gospel of Thomas Commentaries
 12. Comparisson Bible Books in English, Dutch and French
 13. Self inflicted misery #7 Good news to our suffering

In Dutch:

 1. Schriftkritiek
 2. Gnostiek, Judas evangelie, bijbelonderricht, zoon van God
 3. Gnostische geschriften toegevoegd aan de Bijbel

+++

 • The Top Six Alternate Gospels and Scriptures (glitternight.com)
  Everyone but the most sheltered Christians have known for centuries about the alternate, or apocryphal gospels. The gospels of Matthew, Mark, Luke and John were the four canonical or “official” gospels that were accepted by the mainstream church but there were dozens of other gospels with wildly varying versions of the story of Jesus.
  +
  Since the Gospel of Mary has gotten so much attention following the success of Dan Brown’s writings and their screen adaptations I decided to throw a spotlight on the neglected woman named Thecla instead. Thecla supposedly became a follower of the man called “Saint” Paul after hearing him speak in Iconium. In this book Paul is depicted as an advocate of refraining from all sex, even when married, which points to the probable Gnostic origins of The Acts of Thecla.
  +
  The Infancy Gospel of Thomas – I like to refer to this enjoyable book as “The Young Jesus Christ Chronicles”. This banned gospel deals with the infancy and childhood years of Jesus in much greater detail than any of the other gospels, official or otherwise.
  +
  not be confused with The Coptic Gospel of Thomas, which consists of 114 (yes, Rosicrucian conspiracy kooks, 114) sayings attributed to Jesus.
 • The Forbidden Gospel of Mary Magdalene (humansarefree.com)
  For 1,500 years, Mary Magdalene was portrayed, in art and theology, as a prostitute whose life was transformed by Jesus’ forgiveness. This notion, based on Luke 7:38, was the result of an erroneous sermon preached in 591 by Pope Gregory the Great.
  +
  The stain of immorality attached to the figure of Mary Magdalene averted attention away from the significant role she plays in the unfolding of Christ’s teachings. The importance of Mary is especially apparent in Gnostic texts – some among the earliest accounts of Jesus’ ministry – which have been largely suppressed and ignored by Church authorities.
  +
  The Gnostics honoured equally the feminine and masculine aspects of nature, and Prof. Pagels argues Christian Gnostic women enjoyed a far greater degree of social and ecclesiastical equality than their orthodox sisters.
 • In the Resurrection Mary Magdalene Was the First Person to See Jesus (vineandbranchworldministries.com)
  Jesus did not rise and then march into the Temple to confront the religious leaders or Caiaphas; he did not dash to the Praetorium to say to Pilate, “I told you so!”; he did not go stand in the center of Jerusalem to impress the crowd.  Instead, Jesus revealed himself only to believers.  The first person to see him was a woman who had been healed and forgiven and who tearfully stayed at the cross and followed his body to the tomb.  As Jesus demonstrated throughout his life, he responded to those who waited attentively and faithfully.  Jesus dissolved the perplexities of the disciples.  He dried their tears.  He dispelled their doubts.  Jesus knows how similar we are to his original disciples, and he does not overpower us either.  Even though our faithfulness wavers, Jesus faithfully stays with us.
 • The Gospel of Judas Revealed (newdawnmagazine.com)
  The story of how the Gospel of Judas arrived in the Western world is a fascinating tale. Like many of the so-called Gnostic Gospels, it somehow travelled out of Egypt and arrived in the US with a large price tag. Unlike many manuscripts which vanish sight unseen, luck or providence if you like brought this manuscript not only to light but finally to restoration and publication. In the words of Professor Elaine Pagels, “the discovery of the Gospel of Judas is astonishing.”
  +
  The publication of the Gospel of Judas undertaken by National Geographic is unlikely to disturb the mainstream Christian church. In a recent interview, Monsignor Walter Brandmuller, president of the Vatican’s Committee for Historical Science, called it “a product of religious fantasy,” and went on to say, “There is no campaign, no movement for the rehabilitation of (Judas) the traitor of Jesus.”
 • ‘Gospel of Jesus’s Wife’ Looks More and More Like a Fake (nbcnews.com)
  The “Gospel of Jesus’s Wife,” a papyrus written in Coptic and containing text that refers to Jesus being married, is looking more and more like it is not authentic, research is revealing.
  +

  Documents provided by the anonymous owner published in an essay by King recently in Harvard Theological Review say that the Gospel of Jesus’s Wife was purchased from Hans-Ulrich Laukamp in 1999 and he, in turn, obtained it in Potsdam, in what was East Germany, in 1963.

Enhanced by Zemanta

Vaderschap ingesteld verbondschap door de Schepper

Inleiding

Enkele maanden geleden hebben wij hier in de Engelse artikelen het moederschap en vaderschap onder de loep gehouden.

Doorheen de geschiedenis is de rol en het begrip van “vaderschap” erg veranderd.  zelfs in de patriarchale culturen is men op een bepaald ogenblik gekomen tot het aanschouwen van het vaderschap als een minimale rol en als de zwakste persoon van het gezin en degene die niet echt nodig is.

Op 28 juni 1993 , stelde TIME magazine in een artikel over Vaderschap de vraag: “Waar zijn al de Vaders ? ” tot op vandaag zijn er massa’s kinderen die die vraag nog steeds stellen in hun leven.

Oorsprong van het Vaderschap

In het aller begin van de mensheid, na dat God een man (Adam) en en vrouw (Eva) had geschapen, verzocht de Schepper hen zich te vermenigvuldigen, wat betekende dat zij kinderen moesten krijgen. Zoals zij voor de natuur en de gehele Schepping van God zorg moesten dragen zouden zij ook zorg moeten gaan dragen over hun kinderen of hun nageslacht. Ook al zouden al die zorgen voor hen zelf en het nageslacht niet altijd makkelijk zijn, want de zwangerschap op zich zou al niet altijd zo makkelijk verlopen. Man en vrouw zouden inspanningen moet leveren om alles goed te doen verlopen.

16 Tot de vrouw zei hij: „Ik zal de smart van uw zwangerschap+ zeer doen toenemen;* met barensweeën zult gij kinderen voortbrengen,+ en uw sterke begeerte zal naar uw man uitgaan, en hij zal over u heersen.”+

17 En tot A̱dam zei hij: „Omdat gij naar de stem van uw vrouw hebt geluisterd en van de boom zijt gaan eten waaromtrent ik u geboden had:+ ’Gij moogt daarvan niet eten’, is de aardbodem om uwentwil vervloekt.+ Met smart zult gij de opbrengst ervan eten al de dagen van uw leven.+ 18 En doorns en distels zal hij u voortbrengen,+ en gij moet de plantengroei van het veld eten. 19 In het zweet van uw aangezicht zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem terugkeert, want daaruit werdt gij genomen.+ Want stof zijt gij en tot stof zult gij terugkeren.”+

20 Hierna gaf A̱dam zijn vrouw de naam E̱va,*+ omdat zij de moeder moest worden van een ieder die leeft.+ (Genesis 3:16-20)

This is Eva

De Vrouw – This is Eva (Photo credit: Stuck in Customs)

Aldus kunnen wij Eva als onze aartsmoeder aanschouwen. De eerste Adam (want later zou God een nieuwe of tweede Adam voorzien) werd de eerste vader op deze aarde.

4 A̱dam nu had gemeenschap met E̱va, zijn vrouw, en zij werd zwanger.+ Mettertijd baarde zij Ka̱ïn*+ en zei: „Ik heb met de hulp van Jehovah een man voortgebracht.”*+Later baarde zij wederom, [namelijk] zijn broer A̱bel.+ (Genesis 4:1-2)

Daarop volgden nog ander kinderen en die kinderen kregen op hun beurt ook weer kinderen.

17 Naderhand had Ka̱ïn gemeenschap met zijn vrouw+ en zij werd zwanger en baarde He̱noch. Daarna ging hij een stad bouwen en noemde de naam van de stad naar de naam van zijn zoon He̱noch.+18 Later werd aan He̱noch I̱rad geboren. En I̱rad werd de vader van Mehu̱jaël, en Mehu̱jaël werd de vader van Methu̱saël, en Methu̱saël werd de vader van La̱mech. (Genesis 4:17-18)

De Schepper volgde het gebeuren en hielp hier en daar voor het voorzien van kinderen.

10 Toen zei Jehovah’s engel tot haar: „Ik zal uw zaad zeer vermenigvuldigen,+ zodat het wegens het grote aantal niet geteld zal worden.”+ (Genesis 16:10)

17 Toen A̱bram nu negenennegentig jaar oud was, verscheen Jehovah aan A̱bram en zei tot hem:+ „Ik ben God de Almachtige.*+ Wandel voor mijn aangezicht en betoon u onberispelijk.+En ik wil mijn verbond geven tussen mij en u,+ opdat ik u zeer, zeer moge vermenigvuldigen.”+ (Genesis 17:1-2)

20 Maar wat I̱smaël betreft, ik heb u gehoord. Zie! Ik wil hem zegenen en wil hem vruchtbaar maken en wil hem zeer, zeer vermenigvuldigen.+ Hij zal stellig twaalf oversten* voortbrengen, en ik wil hem tot een grote natie doen worden.+ (Genesis 17:20)

13 En wat de zoon van de slavin+ betreft, ik zal ook hem tot een natie maken, omdat hij uw nakomeling is.”+ (Genesis 21:13)

’En ik wil uw zaad vermenigvuldigen als de sterren aan de hemel en ik wil aan uw zaad al deze landen geven;+ en door bemiddeling van uw zaad zullen alle natiën der aarde zich stellig zegenen’,*+ten gevolge van het feit dat A̱braham naar mijn stem heeft geluisterd* en zijn plichten jegens mij, mijn geboden, mijn inzettingen en mijn wetten steeds in acht heeft genomen.” (Genesis 26:4-5)

17 ik u voorzeker zal zegenen en uw zaad voorzeker zal vermenigvuldigen als de sterren aan de hemel en als de zandkorrels die aan de zeeoever zijn;+ en uw zaad zal de poort* van zijn vijanden in bezit nemen.+ (Genesis 22:17)

10 Jehovah, UW God, heeft U vermenigvuldigd en ziet, GIJ zijt heden zo talrijk als de sterren aan de hemel.+ (Deuteronomium 1:10)

Maker ook Vader

Als Maker van de eerste mensen, Adam en Eva, was God hun Schepper maar ook de Vader van de gehele schepping. Hierdoor konden Adam en Eva hun maker ook Vader noemen. Zij hadden alles is hun bereik, gekregen van God de Vader.

Belangrijk ingestelde overeenkomst

Uit meerdere Bijbelteksten kunnen wij opmaken dat het vaderschap eigenlijk iets bijzonders is dat ook door God ingesteld is geworden. In verscheidene gevallen was het de Schepper Jehovah God die ook zei dat Hij deze of gene (zoals Abraham ) had gekozen. Vaderschap is een roeping, niet zomaar een baan . Het is een roeping, omdat Jehovah zei dat Hij Abraham had gekozen zodat de uitgezochte of uitverkorene zijn kinderen zou afdwingen. Het vaderschap kan aldus aanschouwd worden als een roeping die komt van de Aller Hoogste van alle werkgevers. Het is vastgesteld door God om Zijn goddelijke doeleinden te bereiken. de aarde zou bevolkt worden door mens en dier in een omgeving van aarde met begroeiing en met watervlakten. Deze roeping die ook aan Abraham werd toegekend, wordt genoemd in de Schrift een “convenant” of “Verbond” genoemd.

Meestal wordt een formele, plechtige en bindende overeenkomst of belangrijke afspraak, een “Convenant” genoemd. Hieruit zouden wij mogen besluiten dat de overeenkomst met Abraham ook door God als een belangrijke overeenkomst werd aanschouwd. Voor Hem was het een Verbond met een waarde die de verdere gemeenschap zou moeten herkennen. In het 17de hoofdstuk van Genesis is dit convenant vastgelegd in de eerste 4 verzen waarbij ons ook de gezegende leeftijd van de Aartsvader kenbaar wordt gemaakt. Op 99 jarige leeftijd verscheen God Abraham en gaf hem te kennen dat Hij God de Almachtige was die voor alles kon zorgen en met hem bereid was een verbond aan te gaan. Tussen Jehovah, de Almachtige God en Abraham stelde Hij dat Abraham “zeer zal vermenigvuldigen”. Hierop toonde Abraham zich dankbaar en getuigde dat wat hem betrof, zijn verbond ook met God was en dat Deze de Vader van vele volken zou worden.

17 Toen A̱bram nu negenennegentig jaar oud was, verscheen Jehovah aan A̱bram en zei tot hem:+ „Ik ben God de Almachtige.*+ Wandel voor mijn aangezicht en betoon u onberispelijk.+ En ik wil mijn verbond geven tussen mij en u,+ opdat ik u zeer, zeer moge vermenigvuldigen.”+

Hierop viel A̱bram op zijn aangezicht,+ en God* sprak verder met hem en zei: „Wat mij betreft, zie! mijn verbond is met u,+ en gij zult stellig een vader van een menigte natiën worden.+ En uw naam zal niet meer A̱bram* worden genoemd, en uw naam moet A̱braham* worden, want tot een vader van een menigte natiën wil ik u maken. En ik wil u zeer, zeer vruchtbaar maken en wil u tot natiën doen worden, en koningen zullen uit u voortkomen.+

En ik wil mijn verbond gestand doen tussen mij en u+ en uw zaad na u overeenkomstig hun geslachten, als een verbond tot onbepaalde tijd,+ om mij aan u en aan uw zaad na u als God* te doen kennen.+ En ik wil aan u en aan uw zaad na u het land van uw inwonende vreemdelingschap geven,+ ja, het gehele land Ka̱naän, als een bezit tot onbepaalde tijd; en ik zal mij stellig aan hen als God doen kennen.”+

En God zei verder tot A̱braham: „Wat u aangaat, gij dient mijn verbond te houden, gij en uw zaad na u, overeenkomstig hun geslachten.+ (Genesis 17:1-9)

Nederlands: Minister President Beel in huiseli...

Vaderschap en gezin. – Minister President Beel in huiselijke kring, met vrouw en kinderen in huiskamer. 2 juli 1946. (Photo credit: Wikipedia)

God riep vaderschap tot een verbond en maakte het daardoor ook tot een bindende overeenkomst. Toch is vaderschap meer dan alleen dat. Vele vaders kijken soms alsof het gewoon dat is: ‘Een bindende overeenkomst’, en dat daarmee de kous af is. Maar velen vergeten dat vaderschap meer inhoud dan enkel en alleen de tittel. De bindende overeenkomst is meer dan een wettelijke bepaling. Het is een benaming voor iets dat een zeer grote lading dekt en veel verantwoordelijkheid eist.

De laatste jaren zijn ouders wel meer geconfronteerd met het legale van dat vaderschap en moederschap. doordat het ouderschap zeer lichtzinnig is opgenomen, de laatste jaren, heeft men veel ouders die elkaar de rug hebben toegekeerd en de kinderen de dupe lieten worden van hun echtscheidingsverhaal.  In vele gevallen was de eerste hoofdbekommernis van die mensen niet het wel en wee van hun kinderen, maar was hun eigen vrijheid de voornaamste bekommernis. als eerste vraag bij het uit elkaar gaan, kwam meestal de gedachte eerst op “Wat zal de rechter me aan doen?” Later komt bij velen de vraag op “Wat is mijn juridische verantwoordelijkheid?” en vervolgens “Wie zal de kinderen krijgen?” of “Wie zal er voor de kinderen zorgen?” ” Hoeveel moet ik betalen?”

Veel te laat, worden zij dan wakker geschud om ernstig over de verantwoordelijkheid betreft de kinderen na te denken. Maar toch ontgaat velen dan nog de ‘conventuele’ verantwoordelijkheid.

Vaderschap gaat over de generationele overdracht van de mandaten (eis, bepalingen, rechten) ingesteld door het Allerhoogste orgaan in het Universum, namelijk de Maker van dit alles, Jehovah God.

In een convenant wordt er vooropgesteld dat er partijen zijn die over gaan om met elkaar een verbond te sluiten in wederzijdse overeenstemming. In dat ‘Verbond’ wil men dingen vaststellen of bestatigen.  Men wil er dingen in bevestigen die duurzaam zijn en voor meerdere generaties kunnen duurzaam zijn. Dus in vaderschap, is het een beslissing voor de man om niet enkel een vader te zijn en is het niet alleen een besluit met betrekking tot zijn kinderen. Vaderschap kan trouwens enkel maar ontstaan bij een overeenkomst met een ander die voor de komst van kinderen kan zorgen. Dat kan een moeder zijn, maar ook tot adoptie overgaande ouders, of tegenwoordig meer en meer opnemende ouderrollen inhouden, als voedstervader. In alle gevallen van het kind tot zich nemen en erkennen als kind van zich, kan men het zich vader(papa)  laten noemen en geeft men het kind iets mee dat van generatie op generatie zal over gaan.

Het ‘Vaderschap’ is een roeping waarbij men de verantwoordelijkheid draagt over het desbetreffende kind, maar ook over de generatie waarin het zal leven. Want datgene wat men het kind zal mee geven zal het verder mee dragen in haar cultuur en mee geven aan haar volgende generaties.

Father and son

Father and son (Photo credit: Wikipedia)

Velen zijn vergeten dat vaderschap eigenlijk een opdracht is van God. Mogen wij daarom nog even herinneren aan het begin van dit artikel en aan het begin van de mensheid. In de tuin van Eden vertelde God Adam en Eva vruchtbaar te zijn en zich te vermenigvuldigen. De reden was om het beeld van God te repliceren door de geschiedenis heen, zodat de vader een dergelijk beeld van God in hun kinderen kon zien, waarbij die kinderen het huis van hun eigen ouders zouden uitgaan om weer een nieuw thuis te creëren, een microwereld in het grote geheel, waarop God zou kunnen besluiten of het goed was of in het slechte geval, dat het niet goed was.

In het scheppingsverhaal zien wij telkens dat God het geschapene bekeek en dan Zijn mening er over uitsprak. Hij zag dat het goed was, vooraleer over te gaan tot iets nieuws te scheppen. Wij mogen er van overtuigd zijn dat Zijn Scheppingsverhaal nog niet ten einde is gekomen. Uit de geschiedenis leren wij wel dat God er voor gezorgd heeft dat er een Nieuwe Schepping verwezenlijkt werd, met de komst van de 2° Adam. Met die man heeft God een Nieuw Verbond gemaakt, en vallen wij onder deze nieuwe regeling die wij al of niet ter harte kunnen nemen.

Wij zouden er daarom beter aan doen ook mee te helpen om het beeld van God over heel de wereld te verspreiden en er voor te zorgen dat ons nageslacht kennis heeft van de Aller Hoogste en Allergrootste Maker van alle dingen, de Almachtige God aan wie alle eer en glorie toe behoort. Hiij is het die iedereen glorie geeft maar ook glorie terug verlangt. Kinderen, als deel van hun ouders, en de ouders zullen steeds moeten beseffen aan wie zij zich moeten onderwerpen en er getuigen.

 Ja, de stem van Jehovah doet de hinden ineenkrimpen van weeën+ En ontbloot de wouden.*+ En in zijn tempel zegt een ieder: „Glorie!”+ (Psalmen 29:9)

Daarom bestaat er een dwingende reden voor* dat GIJ in onderworpenheid zijt, niet alleen vanwege die gramschap, maar ook vanwege [UW] geweten.+ Want daarom betaalt GIJ ook belastingen; want zij zijn Gods openbare dienaren,*+ die juist dit doel voortdurend dienen.* Geeft* aan allen wat hun toekomt: aan hem die [vraagt om] de belasting, de belasting;+ aan hem die [vraagt om] de schatting, de schatting; aan hem die [vraagt om] vrees, die vrees;+ aan hem die [vraagt om] eer, die eer.+ (Romeinen13: 5-7)

20 Voorts sprak God al deze woorden* en zei:+

„Ik ben Jehovah, uw God,*+ die u uit het land Egy̱pte heb geleid, uit het slavenhuis.+ Gij moogt geen andere goden*+ tegen mijn persoon in* hebben.

Gij moogt u geen gesneden beeld maken, noch enige gedaante gelijkend op iets wat in de hemel boven of wat op de aarde beneden of wat in de wateren onder de aarde is.+ Gij moogt u voor die niet buigen, noch u ertoe laten bewegen ze te dienen,*+ want ik, Jehovah, uw God, ben een God die exclusieve toewijding eist,*+ die straf voor de dwaling van vaders brengt over zonen,* over het derde geslacht en over het vierde geslacht,* wanneer het hen betreft die mij haten,+ maar die liefderijke goedheid* betracht jegens het duizendste geslacht* wanneer het hen betreft die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.*+

Gij moogt de naam van Jehovah, uw God, niet op onwaardige wijze* opnemen,*+ want Jehovah zal niet ongestraft laten wie zijn naam op onwaardige wijze opneemt.+ (Exodus 20:1-7)

God hoort de Allerhoogste Vader en Koning te zijn van al de kinderen en al de ouders (Psalm 47:7) en Hij hoort de sterkste Vader te zijn voor allen (Jesaja 9:6)

In het beeld van God zijn wij geschapen en hebben wij de mogelijkheid gekregen om kinderen voort te brengen. Hiertoe heeft God ons het ‘Vaderschap’ gegeven. De Schepper heeft hiervoor voor begeleiding gezorgd door Zijn Woord ter beschikking te stellen van iedereen. Hij heeft ook kenbaar gemaakt dat wij zelf onze eigen verantwoordelijkheid moeten dragen en voor onze gezinnen moeten zorgen. Wij zelf moeten ook onze kinderen begeleiding en kennis doen vergaren. Wij moeten er op toe zien dat ook onze kinderen voldoende kansen krijgen om te slagen.

We kunnen niet kiezen voor onze kinderen, we kunnen het niet verbergen voor negatieve ervaringen of de pijn die dit tijdperk tot hen en anderen kan brengen. Wij kunnen er wel voor zorgen ervoor dat, wij net als onze hemelse Vader, we toegewijd zijn om hen te instrueren, te begeleiden en hen te beschermen.

De meeste mannen denken dat de rol van een vader of moeder gewoon is voor het creëren van een kind met een vrouw. Het maken van kinderen is eenvoudig. Vandaag doen er zelfs velen dat zonder zich een man of een vrouw in de echt genomen te hebben.  er zijn er zelfs bij die kinderen maken zonder uit te gaan van enig liefdes aspect, maar gewoon voor het genot van de seks. Vele mensen vandaag hebben zich verlaagd tot de zelfde voortplantingsfuncties van andere zoogdieren.

Wij moeten er op toe zien dat de mens zijn edele positie mag behouden en waardig is. een kind moet meer zijn dan het gevolg van een seksuele handeling. Ook moet dat wezen dat ter aarde komt ook zelf verhoogd worden. Juist het verhogen van een kind, is het lastige deel .

In feite, heeft vaderschap veel meer te maken met banden van het hart, dan met de biologische banden. Banden die zijn gemaakt van die onbreekbare verbinding gevormd door de liefde .

Vaderschap is liefdevol toezien op een kind, biologisch of niet, met een liefde die hen het gevoel geeft dat ze altijd worden gehoord en nooit genegeerd. De vader moet een toeverlaat en mentor zijn. Hij moet het kind het gevoel mee geven dat het belangrijk is. Ook moet hij er voor zorgen dat oren altijd klaar staan om te horen wat het kind te zeggen heeft. Maar ook moet hij er voor zorgen dat het kind zal leren luisteren naar de ouders maar ook naar hen die mede instaan voor de opvoeding, zoals leerkrachten en leermeesters. De ouder moet de belangrijkste schakel zijn in het leerproces van het kind.

Estafette loop

In het volgende hoofdstuk: “Vaderschap complex en uniek verschijnsel”  gaan wij verder kijken hoe veel mensen niet meer geïnteresseerd zijn in het hebben van kinderen en neer kijken op degenen die de tijd nemen om een ​​aantal kinderen te hebben. Hierbij willen wij op het belang wijzen van kinderen die de toekomstige generatie vertegenwoordigen maar ook mee zullen moeten helpen om de voorgaande te dragen. Als wij naar het snel industrieel en financieel opkomende China kijken, zien wij dat de vroegere één kind politiek ernstige gevolgen heeft op de last van de huidige populatie.  Zonder kinderen is er geen voortzetting van het volk. Met te weinig kinderen zullen er niet genoeg werkende mensen in staat zijn om te zorgen voor de mensen die niet meer kunnen werken.

Ook zullen wij kijken hoe belangrijk respect, eer, en ondersteuning wel zijn voor degenen die willen zorgen voor de volgende generatie. Vaderschap en moederschap mogen nu erg onder druk staan, maar wij moeten er voor zorgen dat deze spoedig een opwaardering zullen krijgen.

Deze generatie moet inzien dat indien ouderschap niet naar waarde wordt geschat er weldegelijk problemen kunnen rijzen. De convenanten moeten worden doorgegeven ! Het woord dat wordt gebruikt vandaag is erfenis. Het atletische woord voor dat covenant is het passeren van het stokje voor de estafette loop. wij moeten allemaal onze loop kunnen beëindigen op een goede wijze. Iedereen die ter wereld komt zal zijn of haar doel moeten bereiken.

In deze race die elke mens moet lopen, maakt het niet uit hoe snel je bent, maar hoe nauwkeurig je het stokje kan door geven! In het verbond, wordt het stokje doorgegeven naar beneden.

Het convenant kan een belofte van goede dingen inhouden of het kan een vloek van slechte dingen over brengen. Dit naargelang de keuze van de ouders. In het vaderschap is er geen grijs gebied. U zult iets doorgeven aan je kinderen of je wilt of niet .

Misschien moeten meer mensen eens denken over de waarschuwing die de eerste Vader heeft mee gegeven aan de mensheid. die maker waarschuwde om op te letten aan wie wij eer wensen te geven.  Wij moeten niet zo maar gaan buigen voor iedereen, ook niet onze kinderen. Ook moeten wij onze kinderen niet meer gaan dienen dan nodig. Wij moeten hen tot voorbeeld zijn en wij moeten er voor zorgen dat zij de juiste dingen leren. De verkeerde dingen die wij hen aanleren, zullen hun gevolgen ook bij hen hebben. De Allereerste Vader zal steeds blijven toekijken op Zijn Schepping en zal steeds een ijverige god zijn. Wij mogen er zelfs van overtuigd zijn dat de God der goden er op toe zal zien dat eenieder zijn portie zal krijgen.  daarbij hoort ook het straffen van de kinderen voor de zonden van de vaderen, de derde en vierde generatie van hen die Hem haten. Voor hen die God liefhebben en getrouw zijn heeft de Maker ook de belofte dat Hij hen zal naderen en helpen. Hen die Hem zoeken zal Hij tegemoet komen.En de getrouwen zal Hij ook trouw tonen tot in duizend geslachten van hen die Hem en Zijn geboden liefhebben.

Van bijzonder belang in onze tijd is uitleg van de term ” Vader “, dat is onder de loep genomen door feministische theologen als een schadelijke metafoor die het gevolg is van een patriarchale kerk structuur en cultuur Gregory’s .

De naam ” Vader ” , zei Gregory , leidt ons tot nadenken ( 1 ) een Wezen dat de bron en oorzaak van al en ( 2 ) het feit dat dit Wezen heeft een relatie met een ander -een kan alleen maar ” Vader ” als er is een kind betrokken . Zo is de menselijke term ” Vader ” leidt tot een natuurlijk te denken aan een ander lid van de Drie-eenheid , meer dan wordt gesuggereerd door een term als ” Schepper ” of ” Maker” overwegen . Door te bellen naar God ” Vader ” , Gregory notities , begrijpt men dat er bij God een kind van alle eeuwigheid , een tweede persoon die regeert met hem , gelijk en eeuwig met hem.

” Vader ” impliceert ook de initiatiefnemer van een generatie , degene die het leven verwekt in plaats van het bedenken het. en brengt het tot bloei in de geboorte . Dit is de wijze van bestaan ​​, de weg van de oorsprong en wezen , van de Eerste Persoon van de Drie-eenheid . Hij handelt in trinitarische leven in een modus van het bestaan ​​verwant aan dat van een vader in het aardse rijk. Voor de tijd , binnen het mysterie van de Heilige Drievuldigheid , God gegenereerd een andere persoon, de Zoon , als menselijke vaders genereren zaad.

Nergens Gregory , suggereren dat dit ” Vader ” is een mannelijk wezen : ” Het is duidelijk dat deze metafoor bevat een diepere betekenis dan voor de hand liggende ” , merkt hij op . De diepere betekenis , is te vinden in een passage van Paulus aan de Efeziërs :

We vaak voor lief nemen dat een persoon met een eigen identiteit heeft van nature een overeenkomstige specifieke rol en verantwoordelijkheid uit te voeren . Er is echter vaak weinig in beide rol of verantwoordelijkheid zijn natuurlijke … beiden iets meer dan sociale constructies .

In de negentiende eeuw , vaderschap aangetrokken tot het leveren van religieuze kader van het gezin , de leiding van de familie en toonaangevende gebeden. De vader was ook de familie kostwinner en eventueel beroepsonderwijs leraar van zijn zoon , alleen voor met zijn kinderen zichzelf nadat ze waren niet meer peuters . De moeder was de belangrijkste ouder vooral omdat de taak van de vader in de industriële revolutie bracht hem vaak te reizen .

Tijdens het begin van de twintigste eeuw , vaderschap werd nog meer betrokken bij kinderen met vaders verwacht steeds meer thuis te zijn en weg van de pub of cafe dat niet enige zoon zijn over- bemoederd in steeds gay! Vaders werden verwacht om hun kinderen te leren , neem ze uit en de band met hen van zelfs jonge leeftijd . Interessant is dat de ‘natuurlijke’ wens van vaders dicht bij hun kinderen te zijn maar eigenlijk ontstaan ​​in de twintigste eeuw . Voor die tijd was het ‘natuurlijk’ voor vaders op armlengte te blijven van hun jonge , pre – volwassen kinderen .

Tegen het einde van de twintigste eeuw , vaderschap gemuteerd nog maar eens. De ‘ verzorgende vader nu co – ouders zijn kinderen ongeacht het geslacht . Niet elke vader keurt deze betekenis van het vaderschap . Sommige vaders graag zien dat hun kinderen alleen in het weekend – als dat . Toch heeft vaderschap veranderd met vaders meestal besteedt veel meer tijd met hun kinderen dan ze deden in de negentiende eeuw . Vaderschap Vandaag leunt nog steeds op haar economische rol , maar omvat inmiddels traditionele moederschap verantwoordelijkheden met betrekking tot de kinderen . Dit is natuurlijk deels een reactie op de groei van het verkeer en de werkgelegenheid van vrouwen de vrouwen .

Kortom , de vroegmoderne vader was er nauwelijks .

Daarentegen moet de laatmoderne vader worden betrokken . Dat is nogal een dramatische ommekeer voor een belangrijke identiteit in een beperkt geografisch en historisch kader.

+

Aanvullende lectuur:

 1. Schepper en Blogger God 2 Beeld en gelijkenis
 2. Schepper en Blogger God 3 Les en oplossing
 3. Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken
 4. Geschapen om te leven in relatie met God
 5. Het begin van Jezus #2 Aller Begin
 6. Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden
 7. Eva’s zeven dochters
 8. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #1 Abraham de aartsvader
 9. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #2
 10. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #5
 11. Fragiliteit en actie #8 Eerste Wetsvoorziening
 12. God trekt ons voortdurend naar zichzelf
 13. Aanvoelen en kennis
 14. De fout is diegene van welke wij niets leren

+++

 • Fatherhood (therockpreacher.wordpress.com)
  Fatherhood is about yielding to our Creator for guidance for our families to position our children to succeed.
 • What Is Fatherhood? (husbandofahomeschoolingmom.com)
  Have you ever just stopped and wondered “What is fatherhood?” In today’s media the father has become the joke of most television shows, the weakest person of the family and the one who is not really needed. Back on June 28, 1993, TIME magazine published an article on Fatherhood. It asked the question “Where are all the Fathers?” That question still rings today in the life of many kids.
 • The Art of Fatherhood (ethanmichaelcarter.com)
  Most men think that being a father or dad is simply about creating a child with a woman.Creating children is easy. Raising them correctly, is the tricky part.In fact, fatherhood has nothing to do with biological ties and everything to do with ties of the heart. Ties that are created from that unbreakable connection formed by love.
 • Divine Fatherhood (insightscoop.typepad.com)
  Of particular interest in our own day is Gregory’s explanation of the term “Father”, which is under scrutiny by feminist theologians as a harmful metaphor that resulted from a patriarchal church structure and culture.The name “Father”, said Gregory, leads us to contemplate (1) a Being who is the source and cause of all and (2) the fact that this Being has a relationship with another person–one can only be “Father” if there is a child involved. Thus, the human term “Father” leads one naturally to think of another member of the Trinity, to contemplate more than is suggested by a term such as “Creator” or “Maker”. By calling God “Father”, Gregory notes, one understands that there exists with God a Child from all eternity, a second Person who rules with him, is equal and eternal with him.”Father” also connotes the initiator of a generation, the one who begets life rather than conceiving it. and bringing it to fruition in birth. This is the mode of existence, the way of origin and being, of the First Person of the Trinity. He acts in trinitarian life in a mode of existence akin to that of a father in the earthly realm. Before time, within the mystery of the Holy Trinity, God generated another Person, the Son, as human fathers generate seed.
 • Mutating Fatherhood (saqib.co)
  We often take for granted that a person with a specific identity has a naturally corresponding specific role and responsibility to perform. There is though often very little in either role or responsibility being natural… both being little more than social constructs.In the nineteenth century, fatherhood gravitated to delivering the family’s religious framework, directing the family and leading prayers.
  +During the early twentieth century, fatherhood became even more involved with children with fathers expected increasingly to be at home
  +
  Fathers were expected to teach their kids, take them out and bond with them from even a young age.
  +By the end of the twentieth century, fatherhood mutated yet again. The ‘nurturing father’ now co-parents his kids irrespective of gender.
  +
  Today’s fatherhood still leans on its economic role but now includes traditional motherhood responsibilities with respect to children.
 • Fatherhood ~ What Are You Passing? (husbandofahomeschoolingmom.com)
  What Are You Passing? Now there is a question to ask on the day after Halloween! But what I am asking goes deeper. What are you passing to your kids? What are you passing to your grandkids?
 • Do Men Need More Rights on ‘Forced Fatherhood’? (newser.com)
  With Father’s Day near comes a debate about “forced fatherhood.” The phrase refers to guys who get turned into fathers against their will through unplanned pregnancies, explains Laurie Shrage in the New York Times. Men in this situation “have few choices,” she writes. It’s ultimately the woman’s call on whether to have the baby, but her decision could saddle the man with years of child support even though he had no intention of becoming a dad. It’s time we gave men more “reproductive autonomy” by providing them with more options, writes Shrage. For example, maybe he contributes only to the medical expenses related to the pregnancy and birth, and the couple goes their separate ways.
 • Fatherhood is… (loveinshallah.com)
  Photographer Sabrina Thompson‘s “Social Series: Fatherhood is…” project promotes positive images of black fathers. The campaign reached some 28 thousand people in its first six days.
 • fatherhood (quotiddly.wordpress.com)
  Fatherhood is pretending the present you love most is soap-on-a-rope.
 • Fatherhood (busal13.wordpress.com)
  Two men and three women.  It is said that a woman cannot raise a man.

3 Reasons the Resurrection Matters

The resurrection of Jesus (alongside his crucifixion) is by the majority of Christians the central historical event in the Christian faith. You could say that

Without the resurrection there would be no Christianity.

The Jewish fighter against the first followers of Christ, after some time changed  his mind and wrote to the Corinthian community:

“If Christ has not been raised, then our preaching is in vain and your faith is in vain” (1 Corinthians 15:14).

The Resurrection of Christ (Kinnaird Resurrection)

The Resurrection of Christ (Kinnaird Resurrection) (Photo credit: Wikipedia)

Lots of people came to the faith because of the tremendous stories they heard and because they came to believe that resurrection of Christ Jesus was not a joke or a fairy tale. Many do not stand still what importance such an act of coming of the dead, by a man really means. Those trinitarian (believing in a three godhead) Christians who take Jesus to be God nullify his death, because the God of gods can not die, and make a farce of this man, who only wanted to follow the will of his Father and not of himself.

“41 And he was parted from them about a stone’s cast; and he kneeled down and prayed, 42 saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me: nevertheless not my will, but thine, be done.” (Luke 22:41-42 ASV)

We should understand that Jesus did not pray to himself, but to a much Higher Being, to Whom he would go later.

“28 and I give unto them eternal life; and they shall never perish, and no one shall snatch them out of my hand. 29 My Father, who hath given [them] unto me, is greater than all; and no one is able to snatch [them] out of the Father’s hand.” (John 10:28-29 ASV)

“Ye heard how I said to you, I go away, and I come unto you. If ye loved me, ye would have rejoiced, because I go unto the Father: for the Father is greater than I.” (John 14:28 ASV)

“Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also; and greater [works] than these shall he do; because I go unto the Father.” (John 14:12 ASV)

“Now I know that Jehovah is greater than all gods; yea, in the thing wherein they dealt proudly against them.” (Exodus 18:11 ASV)

Several Christians say they  believe in the resurrection and are convinced that after dying a violent death on a Roman cross on a Friday afternoon in 30 A.D., Jesus of Nazareth came back to life and emerged from the tomb on Sunday morning. Those days are not correct, but are not the subject of what we want to bring forward today.

Jesus, as a devote Jew celebrated the Passover or the liberation of God’s People. On the 14th of Nisan, the first month of the Judaic year, he with his closest friends installed a New Covenant, between his Father and those who wanted to come close to God . The Jews had got their opportunity to be the most praised people of God, but now others could also come into the House of God, thanks to what Jesus accomplished.

He was a man of flesh and blood who could be tempted. His heavenly Father is a Spirit and has no flesh, blood or bones. God also can not be tempted and can not sin. Jesus himself never had claimed to be God and always had spoken with respect of his Father in heaven, without Him he could do nothing. Him always referring to his Father made the Pharisees willing to get rid of him.

“17  But Jesus answered them, My Father worketh even until now, and I work. 18 For this cause therefore the Jews sought the more to kill him, because he not only brake the sabbath, but also called God his own Father, making himself equal with God. 19 Jesus therefore answered and said unto them, Verily, verily, I say unto you, The Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father doing: for what things soever he doeth, these the Son also doeth in like manner.” (John 5:17-19 ASV)

“21 Jesus saith unto her, Woman, believe me, the hour cometh, when neither in this mountain, nor in Jerusalem, shall ye worship the Father. 22 Ye worship that which ye know not: we worship that which we know; for salvation is from the Jews. 23 But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and truth: for such doth the Father seek to be his worshippers. 24 God is a Spirit: and they that worship him must worship in spirit and truth.” (John 4:21-24 ASV)

That he was not a spirit he would proof to his disciples after he was taken our of the dead, after having resided for three days in hell. (In case many Christians could count well, they would not take Good Friday as a day Jesus died and Sunday being the day he stood up from the dead, because than he would not have been three days death.)

Lamentation at the Tomb, 15th century.

Lamentation at the Tomb, 15th century. (Photo credit: Wikipedia)

We may already be happy those Christians say Jesus was put unto death, put in a grave (sheol = the hell) and was resurrected. They should come to see it was not Jesus who came from himself out of the grave, but that it was his Father Whom took him from the dead. This is important, because when Jesus is a man of flesh and blood, who can get up from being death, this makes it also possible for us. In case Jesus is God that does not proof anything for a humble human being, who can sin and probably did more than one sin in his or her life. When we know how severely God punished the first human beings and did not make an end straight ahead to this distorted situation and broken relation, we should wonder what the use would be in case God Himself would come to earth to play a man and to do as if He could be tempted and as if He could die. You might wonder why such a charade would have any use and why God than waited such a long time to come to this earth to play the role of Messiah.

From historical writing we got to know what happened in the past with the people who claim to be God His People. We also got to know about the Nazarene Jew Jeshua who did many miracles and who claimed to be the son of God, but never said he himself was God.

His resurrection is not easy to believe. But if it is true, it is the most pivotal event in human history. Much has been written in defense of Jesus’ resurrection, according to Brian G. Hedges, Lead Pastor for Fulkerson Park Baptist Church and the author of Christ Formed in You: The Power of the Gospel for Personal Change, Licensed to Kill: A Field Manual for Mortifying Sin, and Active Spirituality: Grace and Effort in the Christian Life, the most thorough and convincing book being N. T. Wright’s massive 800-page volume, The Resurrection of the Son of God. (Christian Origins and the Question of God, Volume 3) (Minneapolis, MN: Fortress, 2003)

What is unquestionable is that the first generation of Jesus’ followers did believe he had risen, and were convinced that everything had changed as a result.

Consider just three of the ways the New Testament highlights the significance of the resurrection.

1. Jesus’ resurrection means that his sacrificial death on the cross was sufficient, and therefore our sins can be forgiven.

Paul emphasizes this in 1 Corinthians 15, reminding us that

“Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the Scriptures” (vv. 3-4).

Then, in verse 17, he argues that

“if Christ has not been raised, your faith is futile and you are still in your sins.”

In other words, Paul saw a direct connection between the resurrection of Jesus and the sufficiency of his death to atone for our sins. When Jesus rose again on the third day, it was the public announcement that God was fully satisfied with the sacrificial death of his son Jeshua.  In his resurrection, Jesus was vindicated (1 Timothy 3:16).  But in his vindication, we are vindicated too. That’s why Paul says in Romans 4 that Jesus

“was delivered up for our trespasses and raised for our justification” (Romans 4:25).

2. Jesus’ resurrection means that death is defeated once and for all.

As Peter proclaimed on the Day of Pentecost,

“God raised [Jesus] from the dead, freeing him from the agony of death, because it was impossible for death to keep its hold on him” (Acts 2:24).

The distinctive English image, with Christ ste...

The distinctive English image, with Christ stepping on a soldier, in a 14th century Nottingham alabaster relief (Photo credit: Wikipedia)

We are told that ‘Death‘ lost its grip on Jesus! Death could never have had a grip on God. But every man, though being created in the image of God, would, because of the sin of the first man, be in submission to death.

When Jesus was a man of flesh and blood and not a spirit, like his Father, this all makes sense. By the Father taking His son out of death and even by taking him to sit on his right site, to become a mediator between God and man, we have the assurance Jesus can mean something to us. He is not only our solicitor or privileged intercessor by the Most High, he is also an example to what can happen also to us.

The resurrection means that Jesus not only defeated death for himself, but that he defeated it for us. He died and rose as a new representative for humanity, as the Second Adam.

“But in fact Christ has been raised from the dead,”

writes Paul,

“the firstfruits of those who have fallen asleep. For as by a man came death, by a man has come also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive” (1 Corinthians 15:20-22).

It is in that way that Jesus his disciple John looks at the genesis of the New World of Christ, where Jesus is that begin for all of us, the alpha, but also the end, the omega.

After the default Adam, we have a remake Adam to which we can refer; In him we find a new harddisk to start anew, fresh under his guidance, with his software.

His resurrection guarantees ours.

Perhaps no one has said this more eloquently than C. S. Lewis. In his 1947 book Miracles, Lewis wrote:

“The New Testament writers speak as if Christ’s achievement in rising from the dead was the first event of its kind in the whole history of the universe. He is the ‘first fruits,’ the ‘pioneer of life.’ He has forced open a door that has been locked since the death of the first man. He has met, fought, and beaten the King of Death. Everything is different because He has done so. This is the beginning of the New Creation: a new chapter in cosmic history has been opened.”

The empty tomb assures us that sickness and suffering, death and disease will not have the final word.

This should be both personal and powerfully hope giving to all of us.

3. Jesus’ resurrection means that the material world matters.

Lest there be any misunderstanding, when the apostles said that Jesus rose again, they meant that his physical body came back to life. The risen Jesus wasn’t a phantom or ghost, but a breakfast-eating, flesh-and-bone, human being (see Luke 24:36-43 and John 21:10-14).

As the Pulitzer-Prize winning novelist John Updike once said,

Make no mistake: if He rose at all

it was as His body;

if the cells’ dissolution did not reverse, the molecules

reknit, the amino acids rekindle,

the Church will fall.

When Jesus’ came out of the tomb in a physical body, it was God’s definitive stamp of approval on the creation project with all of its materiality. The resurrection shows us that matter matters. And this is why the early Christians looked to the future with confidence that the created order itself would be redeemed (see Romans 8:18-25).

Though we wait for the full consummation of new creation, the Scriptures also teach that the power that raised Jesus from the dead is already working within us (Ephesians 1:19-20). The resurrection, you see, not only assures of God’s forgiveness and comforts us in suffering as we anticipate the final reversal of death, disease, and decay; it also motivates and empowers us to push back the tide of suffering and evil in the present world, through word and deed, in mercy and in justice, all in Jesus’ name.

(Having taken in mind words from Brian G. Hedges,Lead Pastor for Fulkerson Park Baptist Church and the author of Christ Formed in You: The Power of the Gospel for Personal Change, Licensed to Kill: A Field Manual for Mortifying Sin, and Active Spirituality: Grace and Effort in the Christian Life. Brian and his wife Holly have four children and live in South Bend, Indiana. Brian also blogs at www.brianghedges.comand you can follow him on Twitter @brianghedges.)

End Notes


N. T. Wright, The Resurrection of the Son of God (Christian Origins and the Question of God, Volume 3) (Minneapolis, MN: Fortress, 2003).

The Greek word for “justification” (dikaiosin) in Romans 4:25  is closely related to the word “vindicated” (edikaiothe) in 1 Timothy 3:16.

C. S. Lewis, Miracles (New York, NY: HarperCollins, 1947) 236–237.

John Updike, “Seven Stanzas of Easter,” in Telephone Poles and Other Poems (Random House, 2013).

+

Preceding articles:

Entrance of a king to question our position #1 Coming in the Name of the Lord

Entrance of a king to question our position #2 Who do we want to see and to be

Seeing or not seeing and willingness to find God

++

Additional reading:

 1. The meek one riding on an ass
 2. The son of David and the first day of the feast of unleavened bread
 3. About a man who changed history of humankind
 4. Lord or Yahuwah, Yeshua or Yahushua
 5. Who was Jesus?
 6. On the Nature of Christ
 7. Jesus begotten Son of God #18 Believing in inhuman or human person
 8. Jesus is the Son of God but Not God the Son
 9. Yeshua a man with a special personality
 10. A man with an outstanding personality
 11. An unblemished and spotless lamb foreknown
 12. No Other Name (But Jesus)
 13. Servant of his Father
 14. Servant for the truth of God
 15. Slave for people and God
 16. Jesus spitting image of his father
 17. Reasons that Jesus was not God
 18. Jesus and his God
 19. The high calling of God in Christ Jesus
 20. Jesus Messiah
 21. Christ begotten through the power of the Holy Spirit
 22. How is it that Christ pleased God so perfectly?
 23. For the Will of Him who is greater than Jesus
 24. Wishing to do the will of God
 25. Imprisonment and execution of Jesus Christ
 26. A Messiah to die
 27. Jesus memorial
 28. No person has greater love than this one who surrendered his soul in behalf of his friends
 29. The redemption of man by Christ Jesus
 30. The day Jesus died
 31. An unblemished and spotless lamb foreknown
 32. The Song of The Lamb #5 Revelation 5
 33. Why do we need a ransom?
 34. Ransom for all
 35. A new exodus and offering of a Lamb
 36. 14 Nisan a day to remember #1 Inception
 37. 14 Nisan a day to remember #2 Time of Jesus
 38. 14 Nisan a day to remember #3 Before the Passover-feast
 39. 14 Nisan a day to remember #4 A Lamb slain
 40. 14 Nisan a day to remember #5 The Day to celebrate
 41. 14-15 Nisan and Easter
 42. Around the feast of Unleavened Bread
 43. A Holy week in remembrance of the Blood of life
 44. High Holidays not only for Israel
 45. Festival of Freedom and persecutions
 46. Death of Christ on the day of preparation
 47. Why did Jesus have to die on the cross?
 48. Swedish theologian finds historical proof Jesus did not die on a cross
 49. Impaled until death overtook him
 50. Jesus three days in hell
 51. Christ has indeed been raised from the dead
 52. Through Christ’s death you can be adopted as a child of God
 53. Jesus is risen
 54. In the death of Christ, the son of God, is glorification
 55. Jesus begotten Son of God #11 Existence and Genesis Raising up
 56. Seeing Jesus
 57. Faith a commitment to the promises of Christ and to to the demands of Christ
 58. Jesus begotten Son of God #6 Anointed Son of God, Adam and Abraham
 59. Jesus begotten Son of God #19 Compromising fact
 60. One Mediator between God and man
 61. Ember and light the ransomed of Jehovah
 62. A fact of History or just a fancy Story
 63. The wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ
 64. Only one God
 65. God of gods
 66. God is One
 67. The Trinity – true or false?
 68. The Trinity – the Truth
 69. True Hope
 70. Epitome of the one faith
 71. Restoration Scriptures True Name Edition Matthew Chapter 27
 72. Hebraic Roots Bible Matthew Chapter 28
 73. Hebraic Roots Bible Book of The Acts of the Apostles Chapter 2

++

Related articles:

 1. Pre-Good Friday Rememberances
 2. The Festival Sabbaths and Preparation day
 3. Preparation day of Passover
 4. Weekly Torah Portion: Pesach (Passover) Week 1
 5. Passover, A seven-day festival
 6. The Passover Lamb
 7. Our Passover Lamb
 8. The Lamb of God
 9. He Says Concerning Himself “I am the Son of Elohim”
 10. Preparations for the Passover Meal – Luke 22: 7-13
 11. Passover and the Feast of First Fruits
 12. Passover Confusion?
 13. Jesus Christ, Our Passover
 14. Happy Passover!
 15. Passover and Good Friday are just hours away! – A Message from Bibles for Israel
 16. The Week With Two Sabbaths
 17. The Crucifixion Week
 18. Faith Without Obidience
 19. Easter Reflections: Betrayal, Trials, Denial, and Remorse
 20. Dave Hunt : Scripture reveals the answer Of .Crucifixion Week
 21. Tree of Jesus Life, the Suffering Christ, Passion Week
 22. Gospel according to Saint John – Chapter 19
 23. 10 proofs passover is a memorial
 24. Proof Jesus Died Just Before the Passover Feast in 33 AD
 25. The Day of Crucifixion and time of resurrection
 26. Easter
 27. The Empty Tomb
 28. The Passover Lamb has Gone Missing
 29. He is not here, He is risen, just as He said
 30. Happy Easter, He Is Risen!
 31. He Is Risen! – Matthew 28: 1-20
 32. He’s Risen! (Easter Sunday Reflections)
 33. Resurrection Sunday
 34. Easter scripture for today
 35. He Is Alive..
 36. Walk with Jesus: Matthew 27 He who overcame
 37. The Evolution of the Resurrection
 38. Oh Foolish People
 39. How long was Jesus in the grave?
 40. Solving the Three Day Three Night Mystery
 41. Yet Another Three Day Three Night Question
 42. Three Days Three Nights Follow Up

+++

 • Can you question the Resurrection and still be a Christian? (religionnews.com)
  Did Jesus literally rise from the dead in a bodily resurrection, as many traditionalist and conservative Christians believe? Or was his rising a symbolic one, a restoration of his spirit of love and compassion to the world, as members of some more liberal brands of Christianity hold?As Easter approaches, many Christians struggle with how to understand the Resurrection. How literally must one take the Gospel story of Jesus’ triumph to be called a Christian? Can one understand the Resurrection as a metaphor — perhaps not even believe it happened at all — and still claim to be a follower of Christ?
 • Resurrection – for ME? (aworldontheedge.com)
  Resurrection is defined in the dictionary as the act of causing something that had ended or been forgotten or lost to exist again, to be used again, etc.We come into this world innocent, and nothing can change that we’re made in the image and likeness of God. Part of each one of us is spiritual, like it or not. And it is that spirituality that draws us to God.
 • The Resurrection is Believable (burrissblog.wordpress.com)
  Opponents of Christianity and skeptical minds have always questioned the resurrection, just as they question many other teachings of Christianity. Such skeptics are more common in contemporary America, but they have always been around. What is surprising is that more and more Christians are stating their skepticism about the resurrection.
  +
  1. Something dramatic happened that changed the disciples from a hiding, defeated group to a group willing to die for their faith in Jesus. They were devastated when Jesus was killed. Did they just decide to reinterpret His death or did they see Him alive again?2. If Jesus’ dead body was in a tomb near Jerusalem, why didn’t His opponents simply bring out the dead body when His disciples started preaching that He was alive?
 • The Significance of the Resurrection (spyghana.com)
  The embalmed remains of Lenin lie in a crystal casket in a tomb in Red Square in Moscow. On the casket it says: “He was the greatest leader of all peoples, of all countries, of all times. He was the [savior] of the world!”All is in the past tense for Lenin. How forward-looking, by contrast, are the triumphant words of Christ: “I am He that [lives] . . . I am alive forevermore.”
  +
  What judge would listen to you in a court of law, if you said that while you were asleep your neighbor came into your house and stole your TV set? Who knows what goes on when he/she is asleep? A testimony like this would be ridiculed in a court of law. Besides, the guards would have lost their heads if they told the Roman governor, Pilate that they were asleep at their post and the disciples came and stole the body. Furthermore, we are faced with a psychological and ethical impossibility. Stealing the body of Jesus was something totally foreign to the disciples and all that we know of them. It would mean that they were perpetrators of a deliberate lie, which was responsible for the deception and the ultimate death of thousands of people.Each of the disciples faced the test of possible torture and martyrdom for his statements and beliefs. People will die for what they believe to be true, though it may actually be false. They do not, however, die for what they know is a lie. If anything is clear from the Gospels and the Book of Acts, it is that the apostles were sincere. They may have been deceived, if you like, but they were not deceivers. Hypocrites and martyrs are not made of the same stuff.
 • The Resurrection Of Jesus Christ Is The Greatest Single Event In Human History (fggam.org)
  Do you realize that Jesus never corrected, withdrew, or amended any statement He ever made? I wish I could say that! Jesus Christ never apologized for anything He ever did or said. Jesus Christ never sought advice from anyone, never had to ask for forgiveness. Jesus Christ doesn’t have any strong points. For Him to have strong points, He would have to have weak points.
 • Three Implications of the Empty Tomb (mainthings.wordpress.com)
  Paul says, if the King is risen and if the King is enthroned than nothing done for Him is meaningless. It is His triumph and not our fruitfulness that determines these realities.
 • Because of Easter, We Are Overcomers (chronicillnesspaindevotionals.wordpress.com)
  As I think about the power that God exerted to raise Christ from the dead, my human mind can’t fully comprehend what that entailed. But I do know that no other power is so great, and as a Christian, that power now lives in me.
 • The Resurrection of Jesus is not optional (gracedigest.com)
  Notice that there are three key parts to the gospel Paul preached. 1. Christ died for our sins according to the Scriptures. 2. He was buried. 3. He as was raised on the third day according to the Scriptures. This is important! If you take away the resurrection component you have nothing! Try sitting on a stool with two legs! Just so, a gospel without the resurrection of Jesus is no gospel (good news) at all! Paul went to great lengths to assure his readers that indeed Christ did rise from death.
 • Is Jesus’ Resurrection the Best Explanation of the Evidence? (jkw00d.wordpress.com)
  1. Historical claims are strong when supported by multiple, independent sources.
  2. Historical claims which are also attested to by enemies are more likely to be authentic since enemies are unsympathetic, and often hostile, witnesses.
  3. Historical claims which include embarrassing admissions reflect honest reporting rather than creative storytelling.
  4. Historical claims are strong when supported by eyewitness testimony.
  5. Historical claims which are supported by early testimony are more reliable and less likely to be the result of legendary development.+
   Some skeptics argue that Jesus may have been crucified but He did not actually die. Instead, He lost consciousness (swooned) and merely appeared to be dead only to later be revived in the cool, damp tomb in which He was laid. After reviving He made His way out of the tomb and presented Himself to His disciples as the “resurrected” Messiah. Thus the Christian religion begins.
 • The Doctrine Without Which Holy Week Is Not Good News (derekzrishmawy.com)
  Unless I am united to Christ, all of his obedience to the covenant, or righteousness, is not mine–I am left to stand on my own false works before the judge of all the earth. Unless I am united with Christ, then his sin-bearing death is not mine, and I am left to give an account for all my wicked sins. Unless I am united with Christ, I am not part of the crop of which Christ is the first-fruits, and I can only reap the death that  sin leads to and have no life through the Spirit.