Jehovah steile rots en vesting, bron van inzicht

Enkele jaren geleden vond ik dat ik meer mensen moest laten delen in mijn geloof in de enige Ware God, die ik aanschouw als mijn Rots in de branding. Mijn leven heeft heel wat stormen moeten doorstaan en ik ben zeker niet gespaard gebleven van enkele keren tegen de golfbreker geslagen te worden.

Met vallen en opstaan moeten wij dingen leren en heb ik zo ook wel meer dan eens iets uit de grond trachten te slaan, sommige succesvol, andere minder en nog ander met falen. zo ook bleek mijn onderneming om in de Bijbel geïnteresseerden bijeen te brengen weinig bijval te verdienen. Mijn poging om een vereniging van Bijbelonderzoekers of voor geïnteresseerden in Bijbelstudie en geschiedenis op te richten, blijkt nu ook op niets uit te draaien. Daarom stop ik met die onderneming om mijn energie meer te richten op het predikingswerk zelf. Hierbij vormen teksten een belangrijk onderdeel en kan het de moeite waard zijn om toch nog enkele teksten van die website te bewaren en te herplaatsen op andere websites.

Hieronder het eerste artikel in de reeks, namelijk het openingswoord bij de publicatie van Bijbelvorsers Webs.

***

Het openingswoord van de Webs site van Bijbelvorsers, Vereniging voor Bijbelstudie, in juni 2010 - The opening speech of the Webs site of Bijbelvorsers, Vereniging voor Bijbelstudie or Bible scholars , Association for Bible study, in June 2010

Het openingswoord van de Webs site van Bijbelvorsers, Vereniging voor Bijbelstudie, in juni 2010 – The opening speech of the Webs site of Bijbelvorsers, Vereniging voor Bijbelstudie or Bible scholars , Association for Bible study, in June 2010

Jehovah mijn steile rots en mijn vesting
bron van inzicht

Back to the Bible Logo Improved“Jehovah is mijn steile rots en mijn vesting en Degene die mij ontkoming verschaft. Mijn God is mijn rots. Tot hem zal ik mijn toevlucht nemen, Mijn schild en mijn hoorn van redding, mijn veilige hoogte.” (2 Samuël 22:2-3)

Openingswoord

 

*
“Degene die lof moet worden toegebracht, Jehovah, zal ik aanroepen,” (Psalm 18:2-3)

“Tot u, o Jehovah, heb ik mijn toevlucht genomen.
O moge ik nimmer beschaamd worden.
Moogt U in uw rechtvaardigheid mij bevrijden en mij ontkoming verschaffen.
Neig uw oor tot mij en red mij.
Word mij tot een rotsvesting waar ik voortdurend kan binnengaan.
U moet gebieden mij te redden,
Want U zijd mijn steile rots en mijn vesting.” (Psalm 71:1-3)

*

De weg van Jehovah is een vesting voor de onberispelijke, maar de ondergang is voor de beoefenaars van wat schadelijk is. (Spreuken 10:29) Daarom is het belangrijk dat mensen weten welke de juiste te volgen weg is. Jezus Christus, de beloofde Messias heeft ons Dé Weg getoond. God, de Vader, Schepper van hemel en aarde, heeft Zijn Woord tot de mensen gebracht in de optekening van de Heilige Schriften, door gewijde mannen. Aan ons ligt het om deze 66 boeken die samen de Bijbel vormen, ter hand te willen nemen om ons te verdiepen in Gods Woord. In die Heilige Geschriften wordt de raad gegeven niet lui te zijn met betrekking tot het bestuderen van Gods voornemens en het verwerven van een dieper begrip daarvan, en ook niet ten aanzien van deelname aan de christelijke bediening. Jezus volgelingen namen hun leermeester zijn woorden ter harte en vervolgden na zijn dood de studie van de Thora en kwamen regelmatig bijeen om dit in gemeenschap te doen en samen het Brood te breken en de Wijn te drinken tot nagedachtenis van de dood des heren.

Toen met Pinksteren 33 G.T. 3000 personen werden gedoopt, werden zij toegevoegd.

„Zij bleven zich toeleggen op het onderwijs van de apostelen en het met elkaar delen”,

legt Lukas uit (Handelingen der apostelen 2:41, 42). In het Nieuwe Testament wordt ons op meerdere plaatsen gewezen op de studie die de gelovigen moesten doen van de Heilige Schrift. Ja, de vroege Christenen kwamen bijeen voor Bijbelstudie en omgang en werden zo toegevoegd aan de christelijke gemeente. Vroege christenen woonden geregeld vergaderingen bij voor geestelijk onderwijs (Hebreeën 10:25).

De apostel Paulus berispte sommige Hebreeuwse Christenen die geen vorderingen maakten, door tot hen te zeggen:

„Gij [zijd] afgestompt [traag] van gehoor . . . geworden. Ja, want ofschoon gij eigenlijk leraren moest zijn met het oog op de tijd, hebt gij wederom iemand nodig die u van het begin af de elementaire dingen van de heilige uitspraken Gods leert; en gij zijd geworden als zij die melk, geen vast voedsel, nodig hebben” (Hebreeën 5:11, 12).

Ook gaf hij de vermaning:

„Doet uw werk niet traag [lui]. Zijd vurig van geest.” (Romeinen 12:11).

Beseffende dat De Weg van Jehovah een vesting is voor de onberispelijke, (Spreuken 10:29) trachten de Bijbelvorsers zich te verenigen en samen het Woord onderzoeken en God te eren. Samen willen zij tot Jehovah zeggen:

„[Gij zijd] mijn toevlucht en mijn vesting, Mijn God, op wie ik wil vertrouwen.” (Psalm 91:1-2)

Ter wille van Gods Naam zal de Allerhoogste ons leiden en geleiden, want Hij is bereid onze steile rots en onze vesting te zijn. (Psalm 31:2-3)

“Gij zult mij uit het net halen dat men voor mij verborgen heeft, Want gij zijd mijn vesting. Aan uw hand vertrouw ik mijn geest toe. U hebt mij verlost, o Jehovah, de God der waarheid.” (Psalm 31:3-5)

Wij moeten ons uiterste best doen om Gods waarheden in onze geest en in die van anderen te scherpen door middel van Bijbelstudie en door geregeld met andere gelovigen op de christelijke vergaderingen aanwezig te zijn. (Deuteronomium 6:5-9; 31:12; Spreuken 22:6).

Eender van welke strekking u bent, komt het er op aan dat u zelf keuzes maakt en er voor kiest om het Woord van God te bestuderen. God is diegene die u hier voor kan aantrekken, leiden en inzicht geven. Mensen zoals wij kunnen slechts een hulpmiddel zijn in de hand van God. In deze moderne wereld van materialisme zijn er misschien niet veel mensen die geïnteresseerd zijn in dat Woord van God maar over de gehele aarde zijn er toch velen die er voor kiezen om nu de smalle weg die naar het leven voert, te volgen en de wedloop trachten te beëindigen met goed gevolg om het Koninkrijk van God binnen te kunnen treden.

Wij als Bijbelvorsers weten dat het echt moeite kan kosten om op de smalle weg te blijven! (Mattheüs 7:13, 14) Maar samen kunnen wij sterk zijn en elkaar steunen zodat wij samen zullen kunnen volharden. Daarom is het belangrijk om kleur te durven bekennen, er voor te gaan en aan te sluiten bij ernstige Bijbelonderzoekers.

Betreft de strijd die wij samen kunnen voeren wees Paulus in zijn welgemeende aansporing:

„Strijd de voortreffelijke strijd van het geloof, grijp het eeuwige leven stevig vast, waartoe gij werd geroepen.”

Wij moeten deze strijd voeren om ’het werkelijke leven stevig vast te grijpen’ (1 Timotheüs 6:12, 19). Dat leven is niet het huidige leven van pijn en verdriet en lijden, over ons gebracht door Adams zonde. Nee, het is het leven in Gods nieuwe wereld, het paradijs, dat weldra werkelijkheid zal worden wanneer Christus’ loskoopoffer na de verwijdering van dit samenstel van dingen wordt aangewend ten behoeve van allen die Jehovah God en zijn Zoon liefhebben. Mogen wij allemaal het leven kiezen — „het werkelijke leven” — eeuwig leven in Gods glorierijke nieuwe wereld.

Dat wij allemaal samen durven uitroepen:

“Tot u, o Jehovah, heb ik mijn toevlucht genomen.
O moge ik nimmer beschaamd worden.
Moogt gij in uw rechtvaardigheid mij bevrijden en mij ontkoming verschaffen.
Neig uw oor tot mij en red mij.
Word mij tot een rotsvesting waar ik voortdurend kan binnengaan.
U moet gebieden mij te redden,
Want U zijd mijn steile rots en mijn vesting. (Psalm 71:1-3)

Tot uw dienst

Naast deze website kan u ook nog terecht op de persoonlijke website van de Belgische Bijbelvorser.

De vereniging van de Bijbelvorsers voorzag reeds voor deze website het Bijbelvorsers Blog, waar wij u ook van hartelijk welkom heten.

Graag nodigen wij u ook uit op ons Multiply Platform: Bijbelonderzoekers.

Affiliatie

Wij zijn geaffilieerd met Christadelphia – We are affiliated with Christadelphia worldbible2

+++

By the closing down of the Association for Biblestudy

Hand Study with Bible

Hand Study with Bible (Photo credit: Wikipedia)

A person has to have lots of patience and often he can loose his or her patience. For me the interest by others is inadequate to continue the work for getting Bible scholars, Bible Students, researchers, archaeologists and interested people in the Word of God together.

When I created the Association for bible-study I hoped to create a platform where people could exchange ideas, make their efforts known to others and wanted to give an opportunity to make contacts with in the Bible interested people and institutions all over the world. Remarkable it is to notice, people are so bounded to their denomination, they do not want to have contacts or show that they have contacts with groups that could endanger their financial income because of the backing by certain denominational churches.

With Bijbelvorsers, Vereniging voor Bijbelstudie (Bible Scholars, association for Biblestudy) and with both lifestyle magazines Stepping Toes and From Guestwriters I also noticed that in this materialist capitalist society not many people are keen to do some work or to deliver services without payment or without receiving something to their advantage in return. It also looked that all the work that had to be done behind the screens always felt on the same persons, whilst others only wanted to enjoy the advantages for them.

As such, not willing to invest more time, energy and money into the association for Biblestudy the Belgian Christadelphians decided to close down that organisation. Because the website coming to its end of existence I decided to have the few resting articles to be transferred to the websites of the writers and to this platform for those article which do not fit on those sites.

The coming weeks you may find the re-placed articles divided on the following websites: here on Stepping Toes, Bible Students and on the WordPress websites of Bijbelvorsers. Hopefully you and many new readers may come to find the older articles and newer ones over there.

Enjoy the reading.

 

Het openingswoord van de Webs site van Bijbelvorsers, Vereniging voor Bijbelstudie, in juni 2010 - The opening speech of the Webs site of Bijbelvorsers, Vereniging voor Bijbelstudie or Bible scholars , Association for Bible study, in June 2010

Het openingswoord van de Webs site van Bijbelvorsers, Vereniging voor Bijbelstudie, in juni 2010 – The opening speech of the Webs site of Bijbelvorsers, Vereniging voor Bijbelstudie or Bible scholars , Association for Bible study, in June 2010

 

+

Please find more about this closure:

Dissolution of Bijbelvorsers (Bible scholars), Association for Bible study

and in Dutch:

Denken aan het ontbinden van de Vereniging voor Bijbelstudie: Bijbelvorsers

Bij de opheffing van de Vereniging voor Bijbelstudie

+++

 

 

Bij de opheffing van de Vereniging voor Bijbelstudie

Ik denk er aan om “Bijbelvorsers, vereniging voor Bijbelstudie” te ontbinden. Mijn betrachting bij de oprichting van die groep was mensen die geïnteresseerd zijn in de Bijbel, op gelovig vlak, op historisch en archeologisch vlak, samen te brengen maar ook om op te treden voor de verdediging van de godsdienstvrijheid en verdediging van het Woord van God, de Bijbel.

Weinig mensen lijken geïnteresseerd in zulk een groepen. Voor mij zie ik het bestaansnut niet meer in zolang de mensen hun eigen denominationale grenzen niet willen overschrijden, en ontgaat mij de zin om er nog tijd, energie en geld in te steken. Mijn wil om op meer resultaatgevende bezigden te concentreren en mij verder meer op het predikingswerk in te zetten maken het voor mij een overbodig asset, waar bleek dat slechts een enkeling al het werk verrichte.

Op haar hoogtepunt haalden wij ook maar 62 leden en met het voorval van vorig academisch jaar, mijn betrachting om de verscheidene Bijbelstudenten en Christadelphians in België met elkaar samen te laten werken, reduceerde het van 58 tot de huidige 8 leden.

Niet alles wat wij in ons leven proberen is succesvol. De bereidheid om samen te werken valt zeer hard tegen in deze maatschappij, getuige hiervan ook de weinig bereidwilligen om materiaal te leveren voor de lifestyle magazines Stepping Toes en From Guestwriters. In onze materialistisch kapitalistische maatschappij zijn geld en macht niet enkel de grote spelers maar ook de grote boosdoeners. Het zijn de elementen die uiteindelijk het vrijwilligerswerk doden, vooral als het te maken heeft met ‘geloof‘. Het andere vrijwilligerswerk, niet gebonden met geloof, kan gelukkig op meer steun van de bevolking rekenen, maar dit ook meestal als er een aftrekmogelijkheid is voor de belastingen. De meeste mensen willen ook daar maar inspringen waar zij kansen zien om zelf ook er bij te winnen, dit door belastingvermindering of door de reclame die er hun toe kan komen bij grote media acties om hier of daar hulp te verlenen. Wij denken hierbij aan Chenai en de tsunami van enkele jaren geleden waar nog steeds in vele plaatsen niets gezien is van die zogenaamde hulp die men wereldwijd verzamelde. Ook de verschrikkelijke storm in de Filipijnen en het corrupte bewind aldaar hebben nog steeds verhinderd dat vele mensen werden geholpen en meer dan een jaar later nog in de kou staan.

De vereniging voor Bijbelstudie heeft ook opgetreden tegen diegenen die bepaalde geloofsgroepen trachtten tegen te werken, deze als sekten wensten te laten klasseren, zoals men in België zelfs de Baptisten zo wenste te klasseren, en tegen die landen die de vrijheid van prediking tegen wenste te gaan door mensen te verbieden hun predikingsactiviteiten uit te voeren of zelfs samen te komen, zoals in Frankrijk, Rusland en China, met Getuigen van Jehovah en met andere Christenen.

Ik geloof in zulke acties vanuit andere landen om regeringsleiders tot andere inzichten te brengen en om gelovigen zo te steunen, maar einzelganger werk haalt niet zo veel uit.

In mijn leven heb ik meermaals op mensen hun tenen gestapt, vandaar ook enkele jaren geleden mijn keuze voor de naam van dit vroegere Xanga blog. Maar men kan niet eeuwig blijven strijden tegen windmolens zoals Don Quichote. Mij meer concentrerende op het predikingswerk heb ik daarom besloten de Vereniging voor Bijbelstudie en het daarbij behorende Bijbelvorsers Webs af te sluiten. Om de daar nog weinig overblijvende teksten niet verloren te laten gaan zullen deze nu verdeeld over meerdere plaatsen, hergepubliceerd worden. Namelijk zal u in de nabije toekomst, op het gelijknamige Bijbelvorsers (maar nu op WordPress), Bijbelstudenten en op dit platform hier de vroegere teksten kunnen terugvinden.

Hopelijk vinden zij hier ook een vernieuwde aandacht en mogen wij hier meer lezers aantreffen.

Bijbelvorsers, Vereniging voor Bijbelstudie - Bijbelvorsers (Bible Scholars), Association for Biblestudy

Bijbelvorsers, Vereniging voor Bijbelstudie – Bijbelvorsers (Bible Scholars), Association for Biblestudy

+

Aanverwant kan u ook lezen:

 1. Denken aan het ontbinden van de Vereniging voor Bijbelstudie: Bijbelvorsers
 2. De maatschappij weerspiegelen
 3. Virussen van onze maatschappij
 4. Wij zijn zelf verantwoordelijk
 5. Kwetsbare mens in Europa van morgen #2 Te veel mensen gaan kapot aan deze samenleving
 6. Nemen van Risico door de maatschappij

++

In het Engels kan u ook vinden / In English you may find: Dissolution of Bijbelvorsers (Bible scholars), Association for Bible study

+++

Counterfeit Gospels

We’re fine with the idea of God being our saviour, but we’re not always keen on the notion of letting Him transform every area of our lives. Though many people take on an other god to be their saviour, not understanding that it was that man his heavenly Father Who allowed His only begotten son to be on this world to be a saviour for mankind, between all those who tried to safe people in their lives.

Many persons may find somebody who was there to be a saviour in their life,was it a parent, a teacher, a close friend or sometimes somebody they even did not know. So many people were saved from death by drowning, or by death by a car accident or house-fire by one of their fellow citizens. They had an other human saviour than the two saviours the Bible mentions.

English: The Mokvi Four Gospels 1300 Genealogy...

The Mokvi Four Gospels 1300 Genealogy of Christ (part) (Photo credit: Wikipedia)

The Gospels tell the story of the promise of the Most High Saviour which gave His Word for a saviour who became in the flesh some two thousand years ago. Without the Most High Saviour the other Saviour, the man “with an other Name” would not have been possible.

In Christendom there are still lots of people who do not realise the value of that human saviour. They think it is impossible for a human being to do the Will of God. They do not want to see that in history there was rally a man who managed to do not his will but the will of his heavenly Father. That man was the Jewish Nazarene Jeshua, better known today as Jesus Christ. It is about him that the Gospels and the letters of his disciples talk and let people see how that simple man was very special in his acts, his deeds and his words. That man was so inspired by the Words of his heavenly Father that he wanted others to know them very well and that they too would come to let others know those Words of the Only One True God, the God of Abraham and the God of Adam.

That man spoken of in the Gospels, Acts of apostles and letters of the apostles revealed those Words of his heavenly Father, to whom he often prayed and whom he praised like no other. One of the tasks Jesus gave was to share the love of God with others and to bring them the Gospel of the Good News.

We often emphasize sharing the gospel, but do we consider the reality of the outcome?

The apostle Paul poses this question also to the immigrant Gauls from Thrace, who gathered in the ecclesia (or church) in Galatia. For them he does not open his letter with a prayer of thanksgiving for the members of the community. In his correspondence with the Galatians, he skips the niceties and opts for a biting remark, signalling that something is drastically wrong.

“6  I am astonished that you are so quickly turning away from him who called you into the grace of Christ to a different gospel: 7 Which is not really not a gospel; but some who want to pervert the gospel of Christ are troubling you. 8 But even if we, or an angel from heaven, preach any gospel to you other than what we have preached to you, let him be accursed. 9 As we have told you before, I tell you again, If anyone preaches any gospel to you other than the one you received, let him be accursed.” (Galatians 1:6-9 KJV_2011)

There had been persons who were ready to be saviours for the many people of Galatia. Each member of the ecclesia was called by some one by the grace of Christ, but awfully enough many where also called  to a different gospel, not that there is a different gospel, except there are some who are disturbing them and wanting to distort the gospel of Christ.

Still today we do find a travesty of the gospel of Christ in many church denominations. They made Jesus into their god and made human teachings their guide instead of heaving the infallible Word of God, the Bible, giving them guidance.

Many are trying to pervert the genuine good news of the Messiah, saying he could not do what he did when he was not the Creator himself. They minimise the act of his following the Will of God and ridicule his sacrificial offering, because God as an eternal Spirit can not die.

As a devout Jew, Paul at first also did not know very well the role of Jesus and also had misunderstood his function. Therefore he wanted protect the people from any false teaching which could dishonour the Only One True God. After he was confronted with heavenly voices he came to see the real Jesus and understand the Work of God. After Paul had seen the light he too knew the importance to bring forth the Good News that Jesus preached. He himself had also preached the gospel to the Galatians, so no wonder he was surprised they preferred to listen to false teachers who had infiltrated the community.

Instead of holding to the true teaching or even testing these teachers’ claims against the gospel message, the Galatians adopted a new, counterfeit gospel. Many of them thought they had to become Jews or had to take on a sort of Jewish faith which included the Jewish or the Roman or the Greek traditions or all those traditions which were going on at that time.
Paul interrogates the Galatians, who may have been affected by the teaching of people who wanted them to adopt Jewish legal requirements, asking, “Did you receive the Spirit by works of the law or by hearing with faith? Are you so foolish? Having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh?” (Galatians 3:2–3).

The simple gospel had been cluttered by attempts to remain obedient to the law. The believers were no longer living in the Spirit. And in other communities there where also false teachers giving other functions to Christ and making his teachings interwoven with Greek thought.

Paul his warnings about false teachers is not just about the teachings of one subject, be it Jewish teaching or other. In the acts of the apostles we hear the warning for such false teachings which entered already very soon the community of followers of Christ. Those false teachings would even bring the church into a serious schism in 325 when the Roman emperor managed to get his will , having Greek-Roman culture defining the new state religion: Christendom.

From the 4° century there were not only some who were disturbing the real followers of Christ and who wanted to distort the gospel of Christ, the majority of the Christian community got poisoned by a teaching which was called to be a doctrine to be taken or otherwise you would become excluded of the community. Wanting to belong to the community the majority of people preferred to choose for the security to belong to the community of man instead of being an outsider with other ideas and not able to enjoy the festivals and pagan festivals or going to meet with a very small community of real believers.

Too many people have chosen the easy way, though Christ warned that following him would not be easy. They choose following the world, being of the world, instead of being of God, following His son and God His will.

Those who preach have to warn people for that dilemma. The listeners as well as the preacher do have to make a choice. either they can enjoy the human teachings or go for the heavenly (or God given) teachings and stick to the Words of the Bible instead of the words of so called theologians.

Do we think of becoming a Christian — getting saved — as the end of the journey?

When people go out to preach the Word of God and preach the Gospel of Christ, they should teach those things which Jesus Christ believed in and taught, like the being of One God, the coming of the end-times, the coming of a resurrection of the dead, the coming of the Kingdom of God, and should show the world how Christ made it possible that the Grace of God comes to each of us, though we are all sinners, we all can be saved by the offer, the ransom of Christ Jesus, the man from Nazareth.

The reality of the gospel should affect all areas of our lives, which can now be used to give God the glory. Jesus did not wanted to be worshipped, and worshipped himself the only One God. So should we.

"Son of man" appears 25 times in Luk...

“Son of man” appears 25 times in Luke, a copy (c. 800) shown here. (Photo credit: Wikipedia)

We should focus on the son of God but may not be blinded by him and get to place him on a higher pied de stall he deserves.

Our entire lives — our thought processes, our ideals and theologies, our relationships — should reflect Christ and be shaped by the Spirit. The gospel isn’t for one moment. It’s going to transform everything.

We should let the words of the Gospel mould us and have ourselves transformed by it.

Have you, without realizing it, turned from the gospel? What area of your life needs to be transformed?

 

+

Please do also find some background reading:

 1. Seeing or not seeing and willingness to find God
 2. Attributes to God, titles ascribed to Him or Names given to JHWH, the God of gods.
 3. God of gods.
 4. Only one God
 5. God is one
 6. God of gods
 7. The Trinity – the Truth
 8. Jesus Messiah
 9. Jesus begotten Son of God #10 Coming down spirit or flesh seed of Eve
 10. Jesus begotten Son of God #13 Pre-existence excluding virginal birth of the Only One Transposed
 11. Jesus begotten Son of God #17 Adam, Eve, Mary and Christianity’s central figure
 12. Jesus begotten Son of God #18 Believing in inhuman or human person
 13. Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #3 Voice of God #4 Words in Scripture
 14. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #14 Prayer #12 The other name
 15. Wishing to do the will of God
 16. God’s promises
 17. Bible, Word of God, inspired and infallible
 18. Bible a guide – Bijbel als gids
 19. People Seeking for God 3 Laws and directions
 20. Because men choose to go their own way
 21. Listening and Praying to the Father
 22. Our relationship with God, Jesus and eachother
 23. Joining for a new year in the assurance to be bought with a price
 24. The Cares of Life
 25. “Unnoticed”
 26. Love and forgive this friday
 27. Being Religious and Spiritual 5 Gnostic influences
 28. Being Religious and Spiritual 7 Transcendence to become one
 29. Something Most False Christians Have In Common
 30. Irminsul, dies natalis solis invicti, birthday of light, Christmas and Saturnalia
 31. Character transformed by the influence of our fellowships

+++

 • Dig for Friday the 7th of November…..check out the results of a lack of preaching of the true Word of God…..1 Timothy 1 v 5 (heilanword.wordpress.com)
  Hypocrisy and lack of love is an accusation that I’ve often heard spoken against the church in general and against individual churches in particular.

  Paul tells us why this could be true.

  He says it is because of a lack of preaching of the true Word of God (1 Timothy 1 v 5).

  In verse 3 Paul exhorts Timothy to speak out against people teaching a heretical message and not the true Gospel.

  He is telling Timothy to ensure that the true Gospel is preached, the Gospel of grace, the Gospel of Jesus Christ.

  If he adheres to this i.e. ensures that the true Word of God is preached, he will see love (charity) displayed and will see a lack of hypocrisy (1 Timothy 1 v 5).

  The opposite of teaching the Gospel of grace is teaching the law (1 Timothy 1 v 6 and 7), and from the previous verses we can see a danger of this.

  Teaching law (or not the true Gospel for new covenant believers) will results in hypocrisy and a lack of love; that is a powerful truth.

  Paul commands Timothy to ensure that no other doctrine, other than the grace of Jesus, is preached in the church.

 • Don’t Be Ashamed (kristiankennedy.wordpress.com)
  Are you afraid or ashamed to share the message of Jesus Christ? As believers, we are to share the message of the Gospel and the love of our Heavenly Father. Here is a verse that warns us against being ashamed of the Gospel:
 • Jesus’ life is a fact of history (christianmotivations.weebly.com)
  The Four Gospels tell the facts of Jesus’ birth, life, death and resurrection. They are not made-up fables like the insane adventures of the Greek gods. No, the powerful miracles the apostles describe actually happened! Peter, John and Matthew were eye-witnesses to all this.

  In addition, tens of thousands of people from one end of Israel to the other had met Jesus and seen His miracles. As Paul pointed out, “This thing was not done on a corner” (Acts 26:26).

  My dear friends, make no mistake: the Four Gospels are accurate historical reports. Many people are making huge efforts trying to dismiss the Bible and telling people that miracles are things of the past. But we have the Bible that declares

 • The Simple Gospel of Jesus Christ (yelobrd777.com)
  God the Father sent His son to die for us. We now have Christ living His life through us. He loves us beyond condition. “Dad ain’t mad” as Ken says at the station. We simply believe it, live it and surrender to it.

  It is not complicated. No frills, no fund raising commitment card, no guilt and condemnation. Over the years I have heard time and time again about how a song or short one minute moment of encouragement has gotten someone through a trying day…or hour.

 • Minimizing the Cross of Jesus Christ (dailybibleplan.com)
  Paul was very concerned about the Galatians.  The Galatians had started to believe the Judaizers who preached that Gentiles had to become Jews before they could become Christians.  They had started to impose Jewish legalism stating that works could earn God’s favor.  This false gospel minimized the importance of the death of Jesus Christ by implying that justification (salvation) could be gained through works.
  +
  When a person thinks that “living right” can secure salvation, that person is essentially saying that Jesus did not have to die, but we know that Jesus opened the door to salvation for us.  When it comes to eternal life, Christ is the only key that fits that lock.
 • The Revelation Of Jesus Christ: “I will not blot out his name out of the book of life” (mydelightandmycounsellors.wordpress.com)

A true sermon is a real deed.

Those who preach may never forget that not there words should resound but the Words of God should enlighten the people.
Though the speaker may allow others to see the weakness of weak imperfect man, our incompleteness and how in our inadequacy we can try to make ourselves better, trying to become beloved children of God.
Each of us has to share our experiences and our knowledge so that everybody can be helped and grow, feeling that we all are there to help each other to understand the Word of God and find hope in the promises of God.

+

To remember:

 • Christ himself existed not to present us with the supreme spiritual spectacle of history
 • Christ himself existed to achieve the critical thing in history.
 • Gospel = act of God
 • Gospel calls for an act + inspires it
 • Gospel preaching => “function” of the great act
 • true sermon = real deed
 • sermon = preacher’s personality into an act <= chief form of Christian life and practice

+++

 • The Word of God (thisdaywithgod.wordpress.com)
  it is when we plant God’s Word into our heart. If our hearts are ready and receptive, the spiritual seed will flourish and be a treasure of great value.
 • Assembling Together, Fellowship and the Apostate Church (endtimesprophecyreport.wordpress.com)
  IN the times in which we live, one is sometimes tempted to forsake the “assembling of ourselves together.” This goes hand-in-hand with the difficulty of finding a church which sticks strictly to the Word of God.As opposed to finding plenty of churches which claim to stick to the Bible but who insert tons of their own doctrines, advice, speculation, etc.Almost inevitably, a church will be recommended, visited and evaluated. Almost as inevitable, it will be found wanting in the very basics of what a Christian church should be.
  +We are to preach the gospel.  The Holy Spirit will lead the person to the Lord–not us.  Then, that person will either accept or reject the free gift of eternal salvation.  Other than preaching the gospel (a very short and concise message), we really have nothing to do with it.

  The latest craze from the apostate Church is that preaching the gospel is no longer enough; that instead of preaching the gospel, man should insert himself between the Holy Spirit and the possible convert.  The “convert” should be “discipled” in the fables of man; that prideful man does a better job of “schooling” the “convert’ than the Holy Spirit.

  This is the wide road to further apostasy.

 • Live in the Word of God (vineandbranchworldministries.com)
  There is nothing more important to your health, happiness, business and professional life than the Word of God, it is not what I say that is important, but what the Word teaches you on how to live and live a full and complete life and when that living is finished and you die, you will die empty because you lived in the Word and by the Word and that Word of truth set you Free!
 • RCCG Open Heavens Daily Devotional, Date: Monday 3rd November 2014, Theme: ” The Word” -By Pastor E.A Adeboye “ (prayerupdates.org)
  The word of God is God communicating with us and the word of God is God revealed to us. In it we see His nature and His character. The word of God is forever settled in heaven. The word of God is a living spirit (John 6:63). The word of God reveals the mind of God and therefore His will to us. What can man do without the word of God? Nothing! It is the word of God that gives us the means of salvation from sin. It confronts us with the reality of our fallen state, the doom of sinners and the way out through the love and mercy of God. It is the same word that serves as our compass on our journey to Heaven (Acts 20:32). The word of God also reveals God’s provision for our successful and victorious living here on earth, and how to harness His promises in our lives.
 • Open Heavens Daily Devotional. Monday 3 November 2014. Theme : the Word. (thelivingtruthblog.wordpress.com)
  For the word of God is quick, and powerful, and sharper than any two edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the
  heart. Hebrews 4 : 12.

memoirandremains

For this, therefore, I say that Christ Himself existed not to present us with the supreme spiritual spectacle of history, but to achieve the critical thing in history. The Gospel is an act of God,
gathered in a point but thrilling through history, and it calls for an act, and inspires it. Its preaching must therefore be an act, a “function” of the great act. A true sermon is a real deed. It puts the preacher’s personality into an act. That is his chief form of Christian life and practice. And one of his great difficulties is that he has to multiply words about what is essentially a deed. If you remember what men of affairs think about the people who make set speeches in committee you will realize how the preacher loses power whose sermons are felt to be productions, or lessons, or speeches, rather than real acts of…

View original post 124 more words

What Should I Preach ?

Accidentally this was reblogged on From Guestwriters. There it now also can find readers, but we wanted it to bring under the attention of those who preach or are workers in the Hands of God.
For them it is really important that they consider how they want to bring something over to others, when they are using the Word and the Name of God. We always should fear God more than man and should keep as close as possible to the Word of God, not changing anything of His words. Also That Word of God should be our main goal and direction to edify, exhort and help others to find the Way to Christ Jesus and to his heavenly Father, the Only One God of gods we should honour and worship with our whole heart.

***

A presentation edition of a GOD'S WORD bible

A presentation edition of a God’s Word Bible (Photo credit: Wikipedia)

When preaching we always should keep in mind that we must be worthy workers in the Hand of God willing to bring God His Word to the people and not the words of man. We may find it useful to have help-tools provided by many thinkers, but God’s Word has to stand in the first place.
Using the Bible we have to show our listeners what really is in it and show where human ideas may be wrong according to God His Word.
We ourselves do have to let us be Guided by the Bible itself, which brings answers to our and our listeners many questions.

+

To take note:

 1. to know what to preach
 2. When teaching God’s word begin with prayer
 3. preaching and praying go hand in hand
 4. if  stick stuck for a topic, open your Bible to any random spot and start reading
 5. listen hard
 6. let Holy Spirit to bring things to your mind through your heart
 7. preach your need
 8. think about your own spiritual needs
 9. make connection to Christ his offer
 10. proclaim of Jesus Christ and him crucified that is Spirit-empowered
 11. understand what went before + let others understand what went before
 12. explore and show how what you taught previously relates to Christ’s sacrifice for our sins
 13. prepare a backup sermon or two just in case something happens in our life => equip you to better respond if a last minute preaching opportunity crops up.

++

Additional reading:

 1. Obstacles to effective evangelism
 2. What English Bible do you use?
 3. Words to push and pull
 4. Appointed to be read
 5. Good or bad preacher
 6. Writers needed to preach to non-believers
 7. Some one or something to fear #7 Not afraid for Gods Name
 8. Depression, Anxiety, Pressure and megachurches
 9. Being Religious and Spiritual 8 Spiritual, Mystic and not or well religious
 10. Caricaturing and disapproving sceptics, religious critics and figured out ethics
 11. Some one or something to fear #3 Cases, folks and outing
 12. Accuracy, Word-for-Word Translation Preferred by most Bible Readers
 13. The Most Reliable English Bible
 14. NWT and what other scholars have to say to its critics
 15. The Divine name of the Creator
 16. Use of /Gebruik van Jehovah or/of Yahweh in Bible Translations/Bijbel vertalingen
 17. Hebrew, Aramaic and Bibletranslation
 18. Some Restored Name Versions
 19. Anchor Yale Bible
 20. The NIV and the Name of God
 21. New American Bible Revised Edition
 22. Bible translated into Jamaican Creole Patois
 23. 2001 Translation an American English Bible
 24. Bibletranslation in Lingala
 25. The Metaphorical language of the Bible
 26. Record breaking preaching in Mount Dora
 27. How to Choose a Bible for Preaching

+++

Faith That Inspires Action

By Rev. Robert A. Crutchfield

One of the most frequent questions I get especially from new minsters is how do they know what to preach. It can seem daunting at first. A new topic every week for the next several decades of their career. First of all nobody can handle a career’s worth of decisions all at once But I wanted to commit some ideas to paper for those who might find themselves stuck for a sermon topic.

PRAY- I can think of nothing that a minister does that should not begin with prayer anyway. When teaching God’s word we certainly should do so. I know of churches with special facilities just to pray for their pastor while he is preaching. So there is little doubt that preaching and pray go hand in hand.

OPEN YOUR BIBLE- After you have prayed. If you are stick stuck for a topic, open…

View original post 432 more words

How to Choose a Bible for Preaching

Today’s guest post is by Randy Brown, creator of BibleBuyingGuide.com. Randy reviews Bibles in all price ranges to help people make the best choice for their budget. His mission is to promote Bible reading and study, and to share quality publishing.

Shot of a bible with a very small depth of fie...

Shot of a bible with a very small depth of field. Not quite focusing on the extremely fine Bible paper used, but it should help get the point across. (Photo credit: Wikipedia)

I’ve never been one to just pick a Bible at random. A Bible has to suit a specific purpose. It has to meet certain needs.

You don’t just pick any bowling ball, bat, glove, club, bow, shoe, tire, car wax, gasoline, car, house, suit, television, DVD player, or computer when you have a specific job to do. You choose them for your specific need or purpose.

A Bible is no different. Sure, you can preach from any Bible you can get your hands on. But that doesn’t mean there isn’t a better choice for your purpose—one that will make you a more effective preacher.

Answering practical questions can help you determine what kind of Bible to use:

Do you need something you can read from while it lays on the pulpit?

Do you want to hold it and walk around?

Do you need to hold it in one hand while you hold a microphone in the other?

Do you need room for notes?

Do you need a modern translation?

Do you need clear section headings?

Do you need alternate translations?

Do you need a verse-by-verse format?

Do you need your sermons outlined beside the text?

Do you need large print?

Every preacher I know will answer those questions differently—because we all have different needs. The best Bible for me won’t necessarily be the best Bible for you. With the amazing number of choices we have today, how do we decide?

What you don’t need

While preachers do need tools for study and sermon prep, they don’t necessarily need those tools in the Bible they preach from. Some of these features get in the way of the text. They can make the text small and the Bible large. You have enough to worry about when you’re preaching. Don’t add to that worry with a Bible that’s awkwardly large or text that’s awkwardly small.

Just because a Bible has amazing features doesn’t mean it’s a good Bible to preach from.

english-standard-version

 

Why you need multiple Bibles

Not every Bible does everything equally well. It’s why you own more than one pair of shoes. The shoes you wear to funerals aren’t the same shoes you wear for running and hiking.

I recommend having different Bibles for different purposes. It’s possible to use just one Bible for everything, but you’ve heard the saying: “Jack of all trades and master of none.”

What you want inside

You have to decide how much and what kind of information you need in your Bible.

Do you want complete sermon outlines?

Do you want chain references?

Do you just want the text?

Do you want someone else’s commentary?

Do you need book introductions?

Regardless of what tools a Bible contains, the most important thing is the text. You will have to decide what else you need. Remember—this is a Bible for preaching, not for biblical scholarship.

Where you put it

Consider how and where the Bible will be used. Do you preach in more than one location?

Pulpit

English: A Bible next to the pulpit of Orchard...

A Bible next to the pulpit of Orchard Road Presbyterian Church in . (Photo credit: Wikipedia)

Pulpits come in all sizes and angles. Some will have room for a large Bible and a notebook and others only have enough room for a small Bible. Some churches use music stands for pulpits. Laying the Bible on the pulpit keeps your hands free. This is more important if you’re holding a microphone.

Larger print makes it easier to see from a distance. Some like to use larger print so they can see it from a few feet away.

A disadvantage to not carrying it around with you as you move around the room is you have to go back to the pulpit to read.

Hand

Holding your Bible when reading has the advantage of moving around without having to go back to the pulpit to read. A disadvantage is that you have to go back to the pulpit to read your notes if they’re not in your Bible.

To preach with a Bible in hand, the Bible needs to be easy to handle.

How you preach

How do you prefer to organize your notes? Do you tuck them in your Bible, a notebook, or a separate page?

If you’re preaching without a notebook or separate outline, you’ll want room for notes. If you use a notebook, you should consider how you’ll handle it during your sermon. If you preach from a page, the page can lay next to your Bible or even be a loose sheet that you move from page to page.

Getting the right size

The ideal Bible is compact enough to handle and large enough to read. It might even have some room to write notes. In my experience, most people prefer ultrathin large print or personal size large print.

Larger Bibles either have more information in them or larger print. If the Bible is only used on a large pulpit, then you won’t have to worry about the size of the Bible. However, large pages can be awkward to turn.

If you carry your Bible around to read from, then a large Bible will get heavy after a while. It might not feel heavy to you when you first pick it up—after all, it’s only four pounds. But after about 20 minutes of holding a four-pound Bible, your mind might not be on your message.

Small Bibles are great for carrying, but they usually have small text. The more extra content they have, the smaller the text.

Many preachers prefer a personal-sized Bible with large print for preaching. They’re easy to carry and have readable text.

If you’re holding a microphone and a Bible while you’re preaching, it’s essential to have a Bible that is easy to hold in one hand.

Many preachers like to use an 8.5″ x 11″ sheet folded in half for their notes. They want this folded sheet to fit perfectly within the Bible when it’s closed. This means the pages need to be larger than 8.5″ x 5.5″.

Many people I’ve worked with consider the optimum size to be around 9″ x 6″ x 1.5″ for laying on the pulpit and around 8″ x 5″ x 1.5″ for holding in the hand.

Finding your place

A thumb index is helpful for turning to a book quickly. Most thumb indexes have three books per tab. This gets you in the ballpark, but you still have to turn pages until you find the book. Some indexes, such as the one found in the Cambridge Concord, have one book per tab for the most popular books.

An alternative is adding your own tabs. The advantage of tabs is there is one tab per book so you can turn directly to the book you want. A disadvantage to tabs is they can tear the page with use.

Another alternative is marking the edges of the pages or using sticky notes.

Keeping it open

Laying flat is a must for a preaching Bible. It’s frustrating to open to your text just to have your Bible close on you when you move your hand away.

Sewn bindings allow the Bible to lay open and stay open. Some that are edge lined might take some breaking in but they will lay flat at Genesis 1:1.

A Bible that you have to hold open to preach from will work against you and not for you. This can be especially difficult if you’re holding a mic in one hand and the Bible in the other.

One alternative is to lay something across your pages to help hold it open while it lays on the pulpit. I don’t recommend this practice as you will constantly be moving and shifting things around in order to turn pages and this will interrupt your train of thought.

To really be useful it needs to lay flat on its own.

Holding the Bible

Some like to fold their Bible in half so they only have to deal with half the width. Others like to roll it up like a newspaper. This way they can hold it in one hand with relative ease. This is especially helpful when the wind is blowing. Sewn bindings are a must for holding up to this type of abuse.

Layout

The layout is how the text and information is presented on the page. There are two major choices for modern Bibles: paragraph and verse by verse.

Paragraph

Paragraph format sets the text in paragraphs, much like a novel. Poetry is usually set to verse format and sometimes Old Testament quotes are in an offset text. Paragraph format is easier for reading and is great for keeping things in context. However, verse numbers are usually superscript, which can make finding specific verses difficult during a sermon. Some paragraphs are also wider, which can make reading from them a little difficult for those with bifocals.

Verse by verse

With a verse-by-verse layout, each verse begins on a new line. This is easier for finding specific verses quickly. Many preachers prefer to preach from verse-by-verse format as verses in paragraphs might take extra time to find.

Column width

Français : Bible Chouraqui.

Bible Chouraqui. (Photo credit: Wikipedia)

Text that is presented in two columns usually have narrow columns that are narrower than text presented in a single column. This will affect readability—especially if you wear bifocals. You might have to move your head from side to side to read single-column layouts. Also, if the column is too wide it might be difficult to find which line to read next. This is especially true if you’re reading at an angle.

Section headings

Section headings are short descriptions of the passage that follows, usually covering a paragraph or two. They are great for scanning the pages quickly. They help break up the text into shorter, readable sections. I find this visually appealing as it gives the page more white space.

I’ve added to a sermon on the fly because a section heading caught my eye. I’ve also used them to find something that I kind of knew where it was but I needed a little help finding it as I was scanning the page.

One problem with section headings is that preachers tend to stop at the end of a section. Sometimes you will want to continue on. It’s up to your text and topic to decided, but don’t let section headings do the deciding for you. They can also be distracting and can include theological bias.

Chapter summaries

Rather than having section headings within the text, some Bibles, particularly KJVs, have chapter summaries at the beginning of every chapter. They are essentially the same as section headings, they’re just not placed within the text.

The advantage of chapter summaries over section headings is they don’t break up your text. This helps keep passages together and can help keep them in context. The disadvantage is they can be harder to use because they’re not placed on the page with the text they correlate to. They’re less distracting but can contain the same theological bias.

Running header

Many KJVs, such as the Concord, have page summaries at the top of the page. These can be used to scan the pages quickly. You can even mark them to find the pages and topics with less effort.

Choosing the print

The quality of the print makes a big difference on how easy the text is to see. Is it large or small, faint or bold? We all have different needs for font size and boldness and our needs might change with age.

Boldness

Lighting varies and you will need a font you can see easily. A font that isn’t bold enough will increase eye fatigue. Higher contrast reduces eye strain. Font size for preaching is usually larger than font size for study.

Font size

There are two numbers to be aware of for font size. The first is the size of the font itself and the second is the leading—the size of the font plus the space between the lines of text.

For example, a 10-point font with one point between the lines would have an 11-point leading. It would be described as 10/11. Sometimes only the size of the leading is given.

This is why two Bibles can have the same size font but one is called an 8-point and the other is called a 9-point. They are both 8/9.

Line matching

Text that lines up to the text on the other side of the page improves readability. Thinner paper that has line matching looks better than thicker paper that does not.

Italics

Some Bibles have italics for supplied words. Many preachers like to point out when a word was not in the original text.

faithlife-study-bible (1)

Lectern Bibles

Lectern Bibles have giant print and are large. They often span 24” when opened. This might not leave room for a notebook. They usually have great paper and print quality, but they are very expensive—often $300 or more.

Study Bibles

Study Bibles are big, and the notes can be distracting. It can also be annoying trying to find a verse when one page has 30 verses and the next has two. Another problem is having to flip through 10–20 pages of articles to get to the next verse in the chapter.

Find one that fits you

A preaching Bible is specialized. It doesn’t have to have everything you need for study and day-to-day ministry.

Look for the balance between the size of the Bible and the size of the text that works for you.

Your Bible doesn’t have to do everything. It just needs to do one thing and do it well.

* * *

Additional reading:

 1. Obstacles to effective evangelism
 2. What English Bible do you use?
 3. Words to push and pull
 4. Appointed to be read
 5. Good or bad preacher
 6. Writers needed to preach to non-believers
 7. Some one or something to fear #7 Not afraid for Gods Name
 8. Depression, Anxiety, Pressure and megachurches
 9. Being Religious and Spiritual 8 Spiritual, Mystic and not or well religious
 10. Caricaturing and disapproving sceptics, religious critics and figured out ethics
 11. Some one or something to fear #3 Cases, folks and outing
 12. Accuracy, Word-for-Word Translation Preferred by most Bible Readers
 13. The Most Reliable English Bible
 14. NWT and what other scholars have to say to its critics
 15. The Divine name of the Creator
 16. Use of /Gebruik van Jehovah or/of Yahweh in Bible Translations/Bijbel vertalingen
 17. Hebrew, Aramaic and Bibletranslation
 18. Some Restored Name Versions
 19. Anchor Yale Bible
 20. The NIV and the Name of God
 21. New American Bible Revised Edition
 22. Bible translated into Jamaican Creole Patois
 23. 2001 Translation an American English Bible
 24. Bibletranslation in Lingala
 25. The Metaphorical language of the Bible
 26. Record breaking preaching in Mount Dora

+++

 • The main benefit that is obtained by preaching is (memoirandremains.wordpress.com)
  Jonathan Edwards is famous for many things, among them is his statement about the necessity of the heart being moved during the preaching of the word of God:

  The main benefit that is obtained by preaching is by impression made upon the mind in the time of it, and not by the effect that arises afterwards by a remembrance of what was delivered….Preaching, in other words, must first of all touch the affections” (Jonathan Edwards, A Life, Marsden), p 282.

 • Florida preacher’s sermon breaks Guinness record at 53 hours, 18 minutes (fellowshiproom.org)
  Did I hear Richard Mansel say he was going to break this record next week during his regular sermon? 😉
 • Suppository preaching (onedaringjew.wordpress.com)
  Much preaching today does not attempt to relate the Old Testament to Jesus but to their narcissistic audience: Get rid of the frogs in your life, purge yourself of poverty, find your purpose, live your  dream, reach your po-tential. What they don’t do is expository preaching, that is, preach the Bible, verse by verse and connect it to Jesus.
 • Preaching should be awe-FULL (wheelsms.wordpress.com)
  When a pastor treats the Scriptures as one more academic subject, his sermons will sound dry and boring. When the Bible fails to grip his heart, it will seldom go beyond his listener’s ears, let alone grip their hearts. Such is the theme of pastor Erik Raymond’s insightful post, The Missing Ingredient in Many Sermons.” He compares preaching to cooking a good meal when he says,Like cooking, preaching can become bland. It can fail to have that freshness worthy of the gospel table. There are many reasons why. One could identify a lack of preparation, lack of understanding, poor delivery, and shallowness. We would not disagree that under-cooking the homiletical meal is a problem. But there is something else that can make preaching bland: the deadly reality of not being personally wowed by the subject.
 • What Should I Preach ? (faithinspires.wordpress.com)
  One of the most frequent questions I get especially from new minsters is how do they know what to preach. It can seem daunting at first. A new topic every week for the next several decades of their career. First of all nobody can handle a career’s worth of decisions all at once But I wanted to commit some ideas to paper for those who might find themselves stuck for a sermon topic.
 • Preaching Big Books (biblicalpreaching.net)
  Perhaps you shy away from preaching series from the bigger books in the Bible?  Maybe it would help to think differently about big book series.  There is more than one way to preach a series from a big book (like a major prophet or Acts):
 • Identifying with Bible Characters (biblicalpreaching.net)
  The Bible is full of stories.  Stories are very effective ways to communicate.  When a story begins, people tend to do two things – first, they identify with (or disassociate from) characters, and second, they feel the tension in the story, anticipating the resolution.  So when we preach Bible stories, let’s be sure to help listeners connect with what is going on.
 • Pastor preaches for 53 hours, claims world record (christiantoday.com)
  Pastor Zack Zehnder from The Cross church in Mount Dora preached for 53 hours and 18 minutes, smashing the previous record which was a mere 48 hours and 31 minutes.Zehnder, whose father, grandfather, and great-grandfather were all ministers in the Lutheran Church, undertook the challenge to raise funds for an addiction recovery ministry run by the Hand in Hand charity.

Sjoerd Kuyper over Zwarte Piet en het Sinterklaasjournaal (column)

English: The helper of Sinterklaas. Nederlands...

De helper van Sinterklaas. (Foto credit: Wikipedia)

Wat een hetze toch omtrent die helpers die zwart werden door dat zij door de schouwen kropen (kruipen).
Men vergeet het ludieke van de vele Sint en zwarte Piet vertelling maar sommige anti-zwarte pieten maken het nog onnozeler door kinderen allerlei helpers voor te stellen, zoals u schrijft, die– onnozelheid troef! – zich schminken in alle kleuren van de regenboog. Binnenkort gaan de homo groepen of degenen die tegen de seksverschillen zijn hiertegen protesteren omdat de holebi’s in het belachelijke worden getrokken.
Enkel in december komt hij nog te Sint Niklaas wonen en zorgen zijn medewerkers, zoals zij buiten Nederland worden aanschouwd dat alles in goede banen wordt geleid. De hoofdknecht of CEO van Sint Nicolas is een zwarte en nu blijken de Noorderlingen zich daar tegen te verzetten omdat Marokkanen zich willen vereenzelvigen met de ‘goedheilig man’ ook al komt hij uit Turkije en hebben de Arabieren of arme negerkindjes er eigenlijk weinig met te maken en Surinamers nog minder.

Waar niemand zich schijnt aan te ergeren zijn gewoonweg allerlei leugens over een man die al eeuwen geleden zou gestorven zijn maar nu toch uit Spanje zou komen, waar hij zou leven omdat hij niet meer in Mira of permanent in Sint Niklaas woont wegens de koude.

Saint Nicholas arriving by boat

Sint Nicholas of Sint-Niklaas of Sinterklaas of gewoonweg Klaas die per boot aankomt omringd door zijn vele knechten zwarte pieten en zwarte mieten (Foto credit: Wikipedia)

Niemand lijkt zich te storen aan volwassenen die hun kinderen allerlei verzinsels als waarheden presenteren en ze zo voorbereiden op een leven vol leugens waar “een leugentje om bestwil geen kwaad kan”.
Dat men zich daar eens tegen zou gaan verzetten, dat toont men dat men tot rechtvaardige mensen komen die getrouw willen zijn aan de waarheid en aan rechten voor iedereen. Nu worden die kinderen namelijk als onnozele wichtjes verondersteld alle verhaaltjes als waar te nemen of overal grote lessen in te zien van hoe alle zwarten domme mensen zouden zijn of hoe Surinamers toch maar enkel goed zouden zijn om te lullen of de dommerik uit te hangen. Zijn die mensen die denken dat kinderen zo dom zijn niet de domsten?

Staan die mensen die moord en brand schreeuwen tegenover een groep die een traditie wil hoog houden, terwijl zij zelf andere tradities hoog houden, niet voor aap?

Laat hen die Sinterklaas willen vieren en die hun kinderen niet laten willen weten dat zij geschenken kopen voor hen, laat hen toch het plezier van het Sinterklaas spel. Later zullen die brave kinderen ook wel beseffen dat het louter om een ‘spel’ of ‘traditioneel feest’ ging en geen afspiegeling van onze werkelijke maatschappij. (Dat zou maar pas erg zijn. En dan zouden wij ons echt vragen moeten gaan stellen over al die volwassenen die zich zo intensief bezig houden met die fantasiewereld.)

+++

 • Saint Nicholas’ entry, Black Pete in tow, brings more racial debate to Netherlands, Belgium (foxnews.com)
  Across the Netherlands and Belgium, celebrations in which Saint Nicholas rolls into town surrounded by a host of “Black Petes” have come under increasing pressure year by year from complaints about racism. Pete is usually played by a white person who paints his face pitch black, dons a frizzy wig and gives himself bright red lips — stereotypes that disappeared from most countries decades ago.
  +
  efforts at softening Pete’s image have failed to subdue bad blood between the pro- and anti-Black Pete camps in the Netherlands, where resentments over immigration have simmered for years. Liberals want to abolish the tradition, while the right-wing firebrand Geert Wilders and his anti-immigration Freedom Party have proposed legislation that would keep Pete black — by law.

  “There is a war underway against Black Pete,” said Martin Bosma, the party’s culture spokesman. “Ministers and mayors are working to give this loyal helper another color. That must not happen. Our culture should not be damaged from on high. This law must protect Black Pete.”

  Last year, more than 2 million people endorsed a Facebook petition to keep Zwarte Piet’s image unchanged. That’s nearly one-eighth of the entire Dutch population, indicating the depth of emotion over the issue.

 • With Saint Nick’s entry comes racial controversy (dailymail.co.uk)
  “The last few years, Pete is at least as popular. Kids cling to him, ask him questions, hold his hand,” said Raf Rumes, the secretary of the Flanders Saint Nicholas Guild.

  In another new touch, almost half of the Petes greeting kids in this town’s Saint Nicholas “mansion” — a yearly holiday attraction — are played by women. At the fun house, which reopened this week for a month-long run, children squealed as female Petes showed them Saint Nicholas’ dining room and sleeping quarters for all of the Petes.

 • Dutch court sidesteps debate on whether ‘Black Pete’ is racist stereotype (theglobeandmail.com)
  The Netherlands’ highest administrative court refused Wednesday to wade into the increasingly acrimonious national debate around “Black Pete,” the sidekick to the Dutch equivalent of Santa Claus.

  Opponents call Pete, who is often played by white people wearing blackface makeup and a frizzy Afro wig, a racist caricature. Most Dutch people insist he is a harmless fantasy figure.

 • With Saint Nick’s entry comes racial controversy (star-telegram.com)
  Van Bellingen insists democracy is not about numbers alone.

  “It is about the will of the majority and the rights of the minority,” he said. “As a majority you have to be sensitive and show empathy for things that are hurtful to a minority.”

  Van Bellingen agrees with Rumes that children should take center stage in the festivities — just without Black Pete.

  “Saint Nicolas is a great celebration in itself,” he said. “Only, I think you need to get rid of Black Pete to turn it into a party for everyone.”

 • With Saint Nick’s entry comes racial controversy (usnews.com)
  In this town named after Saint Nicholas, Yuletide cheer is being clouded by controversy over the good saint’s helpers.

  Across the Netherlands and Belgium, celebrations in which Saint Nicholas rolls into town surrounded by a host of “Black Petes” have come under increasing pressure year by year from complaints about racism. Pete is usually played by a white person who paints his face pitch black, dons a frizzy wig and gives himself bright red lips — stereotypes that disappeared from most countries decades ago.

  Sint-Niklaas with a church and statue honoring the saint has long been one of the focal points of the celebrations. A grand entrance this Sunday is expected to bring tens of thousands of kids flocking to the “home of the saint.”

  Yet even in this bastion of saintly tradition, questions are starting to be asked about Black Pete.

 • With Saint Nick’s entry comes racial controversy (hosted.ap.org)
 • With Saint Nick’s entry comes racial controversy (nzherald.co.nz)
 • With Saint Nick’s entry comes racial controversy (sfgate.com)

Last Events of Old Testament – Right of Wrong?

The books of  Ezra/Nehemiah are the last history books of the Old Testament.

They are never quoted in the New Testament.

The moral judgments about the actions of Ezra and Nehemiah came from God via Zechariah and Malachi – His prophets of the time. And also from John the Baptist and Jesus, after a long period of “night without vision” as Micah 3 had foretold.

This article proposes that Ezra and Nehemiah were not acting rightly when they enforced separation from foreigners including divorcing wives and sending away children.

Their words are recorded for our learning in the same way as the words of Eliphaz to Job.

Job 15:5 “Your sin prompts your mouth; you adopt the tongue of the crafty.”   (The incorrect opinion of Eliphaz)

When Ezra records that foreigners are “enemies” that is the opinion of the Jewish leaders – left for our learning. Zechariah disagreed. Jesus tell us that this Zechariah was murdered by his contemporaries. Matt. 23:35 “On you will come all the righteous blood shed on the earth, from the blood of righteous Abel to the blood of Zechariah, son of Berechiah, whom you murdered between the temple and the altar.” The Old Testament ends with a murder mystery hidden by those professing to be “teachers of the Law”.

Background
Ezra – Nehemiah were originally one book
It covered the period from approx 538 BC432BC

538 BC – Zerubbabel led 1st return to Jerusalem – Ezra 2:2

520 BC Haggai/Zechariah Prophesy

516 BC – Temple completed in Jerusalem – Ezra 6:15

6th year Darius Prophet Zechariah contemporary Ezra 6:15

486 BC – Letter written to Xerxes – Ezra 4:6

479 BC – Esther* made queen in Persia – Esther 2:16

465 BC – Artaxerxes King in Persia

457 BC – Ezra led a 2nd return

444 BC – Nehemiah led a third return

432 BC – Last memoirs of Nehemiah

Prophet Malachi

*While the Jewish leaders in Jerusalem were declining offers from foreigners to help build the temple, and later forcing Jewish men to send away foreign wives and children (or else they would lose their land)…

Back in Persia

Esther the Jewish girl married a FOREIGN King and saved the nation!

(There are different opinions whether it was Xerxes or Artaxerxes Esther married. The description of the greatness of the Kingdom in Esther 1:1 would indicate it was Xerxes)

THE GREAT DIVORCE – under Ezra

Ezra 10:2.. “Now let us make a covenant before our God to send away all these (foreign) women and their children, in accordance with the counsel of my lord and of those who fear the commands of our God. Let it be done according to the Law….15 Only Jonathan son of Asahel and Jahzeiah son of Tikvah, supported by Meshullam and Shabbethai the Levite, opposed this.”

Consider the possibility that the group in verse 15 who opposed the great divorce are right to do so.

IT IS ALSO WRITTEN

Mal 3:16  “The man who hates and divorces his wife, ” says the Lord, the God of Israel, “does violence to the one he should protect,” says the Lord Almighty.”

Nehemiah’s FINAL REFORMS

Neh. 13:1-3 “On that day the Book of Moses was read aloud in the hearing of the people and there it was found written that no Ammonite or Moabite should ever be admitted into the assembly of God (from Deut. 23)… When the people heard this law, they excluded from Israel ALL who were of foreign descent.”

 

“When the people heard THIS Law”

The people took one passage at face value and applied it wrongly.

IT IS ALSO WRITTEN IN DEUT. 23…..

V 7-8  “You shall not abhor an Edomite, for he is your brother. You shall not abhor an Egyptian, because you were an alien in his land. The children of the third generation born to them may enter the assembly of the Lord.”

NOT ALL FOREIGNERS WERE TO BE EXCLUDED.

ALSO – V 1 “No one who has been emasculated by crushing or cutting may enter the assembly of the Lord.” (a eunuch)

It seems likely that Nehemiah himself was a eunuch, also Daniel. (no mention of Nehemiah enforcing this law)

“It is Also Written”

European illustration of one of the "whit...

European illustration of one of the “white eunuchs” of the Ottoman Sultan’s court (1749) (Photo credit: Wikipedia)

FOREIGNERS & EUNUCHS

“Let no foreigner who is bound to the LORD say,
“The LORD will surely exclude me from his people.”
And let no eunuch complain,“I am only a dry tree.””
Isaiah 56.3-5

Note: Jesus applied the prophecies in Isaiah to His own day, not a distant kingdom age.

“Is it not written: ‘My house will be called a house of prayer for ALL nations’? But you have made it ‘a den of robbers.’ Mark 11:17 quoting Isaiah 56:7

“Do not mistreat or oppress a foreigner, for you were foreigners in Egypt.” Exodus 22:21

PREVIOUSLY IN OLD TESTAMENT

– God Accepted Foreigners

CALEB – the Kenizzite Represented the tribe of Judah as one of the 12 spies

Moses wife – a Kennite

Absalom’s mother – Geshurite Princess

SAMSON – fell in love with a Philistine “from the Lord”

MELCHIZEDEK -King of Salem, Canaanite – Priest of God

Ittai – The Gittite – David said

“Go back…You are a foreigner”Ittai said wherever my lord the king may be …there will your servant    be.” 2 Sam 15:21

Obededom – The Gittite (FOREIGNER AS ABOVE) – Cared for the ark (as distinct from Obededom the son of Jeduthun/Levite) It could be that Obededom was given a place amongst the Levites – as Caleb the gentile had a place amongst the tribe of Judah – Or as Samuel an Ephraimite (1 Sam. 1:1) counted as a Levite according to the writer of 1 Chron. 6:16-28.

Ezekiel 47:23 In whatever tribe a foreigner resides, there you are to give them their inheritance” (written to the house of Israel while in exile for them to contemplate)

RAHAB a Canaanite

URIAH – The Hittite

RUTH – Moabitess

Asriel – descended from Manasseh through his Aramean concubine.

ASENATHEgyptian – mother of Ephraim and Manasseh

Children of Jacob by ethnically ‘Arabic‘ servant girls

This is what the Sovereign Lord says to Jerusalem: Your ancestry and birth were in the land of the Canaanites; your father was an Amorite and your mother a Hittite. Ezek. 16:3

Genealogy of Jesus includes: Tamar, Rahab, Ruth – mentions Uriah

Elijah & Elisha sent to Gentiles

“I assure you that there were many widows in Israel in Elijah’s time, … Yet Elijah was not sent to any of them, but to a widow in Zarephath in the region of Sidon. (Lebanese) And there were many in Israel with leprosy in the time of Elisha the prophet, yet not one of them was cleansed—only Naaman the Syrian.” Luke 4:25

Previously in Old Testament – No Partiality

The Tabernacle – No separate court for Gentiles or Women

SACRIFICES – Numbers 15:14   “Native-born Israelites and foreigners are equal before the LORD and are subject to the same decrees. This is a permanent law for you, to be observed from generation to generation.”

PASSOVER – Exodus 12:48   A foreigner residing among you who wants to celebrate the Lord’s Passover must have all the males in his household circumcised; then he may take part like one born in the land.”

FOREIGNERS in Ezra/Nehemiah

AS ENEMIES

Zerubbabel was supposed to lay the foundation and cap stone of the temple (be there at start & finish). His refusal to let foreigners help meant the project was delayed. He disappeared from history before the temple was finished.

Ezra 4:1-3 “When the enemies of Judah (from Ezra’s perspective) and Benjamin heard that the exiles were building a temple for the Lord, the God of Israel, they came to Zerubbabel and to the heads of the families and said, “Let us help you build because, like you, we seek your God and have been sacrificing to him since the time of Esarhaddon king of Assyria, who brought us here.”

 But Zerubbabel, Joshua and the rest of the heads of the families of Israel answered, “You have no part with us in building a temple to our God. We alone will build it for the Lord”

The rejected foreigners at this stage were Rehum (Persian governor of Samaria), Shimshai, the judges, officials, administrators over the deportees and the other people. (Ezra 4:9-10)

ELSEWHERE – FOREIGNERS AS FRIENDS

By contrast- David was the friend of foreigners and Solomon let gentiles help build the first temple.

2 Sam 5:11 ”Now Hiram king of Tyre sent envoys to David, …they built a palace for David.  Then David knew that the Lord had established him as king over Israel and had exalted his kingdom.”

1 Kings 5: 6 “My men will work with yours, … You know that we have no one so skilled in felling timber as the Sidonians.”

 When Hiram heard Solomon’s message, he was greatly pleased and said, “Praise be to the Lord today, for he has given David a wise son to rule over this great nation.”

REBUKE FROM ZECHARIAH DURING

COMPLETION OF TEMPLE

4th Year of Darius

Zech. 7:9-12 ‘Administer true justice; show mercy and compassion to one another.  Do not oppress the widow or the fatherless, the foreigner or the poor. Do not plot evil against each other.’

 But they refused to pay attention; stubbornly they turned their backs and covered their ears.  They made their hearts as hard as flint and would not listen to the law or to the words that the Lord Almighty had sent by His Spirit through the earlier prophets.

6th Year of Darius

The temple was completed without the help offered by foreigners.

What became of the prophet
Zechariah Son of Berekiah ?

Jesus tells us – “Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites!… Upon you will come all the righteous blood that has been shed on earth, from the blood of righteous Abel to the blood of Zechariah son of Berekiah, whom you murdered between the temple and the altar.” Matt 23:35

UNSOLVED MYSTERY…WHICH TEACHERS OF THE LAW MURDERED ZECHARIAH approx 460-480 BC?

What did Zechariah say to anger the Jews so much they would kill him?

Perhaps it was his last prophesy- Zech 14:21  

“On that day holy to the Lord will be inscribed on the bells of the horses, and the cooking pots in the Lord’s house will be like the sacred bowls in front of the altar.  Every pot in Jerusalem and Judah will be holy to the Lord Almighty, and all who come to sacrifice will take some of the pots and cook in them.”

Holy to the Lord” was previously reserved for the gold band worn on the high priests turban (Ex.28:36-38) but Zechariah was saying that every pot in Jerusalem and Judah would be “holy to the Lord” and FOREIGNERS would come and do their own sacrifices and cook in the pots themselves – holiness would no longer be just for the priests

Everyone and thing on God’s Holy Hill will be Holy

Zechariah’s final verse ch. 14:21
“And on that day there will no longer be a Canaanite in the house of the Lord Almighty

The distinction between Jew and foreigner will finally be gone. For those living the “kingdom life” it shouldn’t exist now.

Gal. 3:26-29 “ So in Christ Jesus you are all children of God through faith,  for all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus.  If you belong to Christ, then you are Abraham’s seed, and heirs according to the promise.”

Those who may dwell on God’s holy hill are the righteous regardless of race, gender, tribe

Psalm 15 “Lord, who may dwell in your sacred tent? Who may live on your holy mountain? The one whose walk is blameless, who does what is righteous,
who speaks the truth from their heart; whose tongue utters no slander,
who does no wrong to a neighbour  and casts no slur on others who despises a vile person but honours those who fear the Lord;
who keeps an oath even when it hurts, and does not change their mind; who lends money to the poor without interest;  who does not accept a bribe against the innocent.”

Mystery of Zechariah’s Murder

The book of Ezra/Nememiah covered the history of Jerusalem during the period from approx 538 BC – 432BC but leaves out the murder of Zechariah Son of Berekiah, Son of Iddo, who was murdered in Jerusalem during that time.

Zechariah was a “young man” in 520 BC (Zech. 2:3)

As well as Jesus confirmation of this event in Matt. 23:35 Zechariah son of Berekiah, whom you murdered between the temple and the altar.” – There is also a reference to it in the Targum on Lamentations 2:20

“Is it right to kill priest and prophet in the Temple of the Lord, as when you killed Zechariah son of Iddo, the High Priest and faithful prophet in the Temple of the Lord on the Day of Atonement because he told you not to do evil before the Lord?” Cited with permission from English translation by C.M.M. Brady

Zechariah’s murder is a witness against those who carried it out – their house would be left desolate until they say ‘Blessed is he who comes in the name of the Lord.’ (Matt. 23:38)

Gates shut or Open?

Nehemiah

Neh. 13:19 “When evening shadows fell on the gates of Jerusalem before the Sabbath, I ordered the doors to be shut and not opened until the Sabbath was over. … Once or twice the merchants and sellers of all kinds of goods spent the night outside Jerusalem. But I warned them and said, “Why do you spend the night by the wall? If you do this again, I will arrest you.”

Malachi/Isaiah

Mal. 1:10 “Among you the doors shall be shut, and one will not kindle the fire of mine altar for nothing, I have no pleasure in you, saith the Lord Almighty, and I will not accept a sacrifice at your hands. 11 For from the rising of the sun even to the going down thereof my name has been glorified among the Gentiles; and in every place incense is offered to my name, and a pure offering: for my name IS great among the Gentiles, saith the Lord Almighty. ” (Septuagint)

Isaiah 60:10 “Foreigners will rebuild your walls, and their kings will serve you…Your gates will always stand open, they will never be shut, day or night,

Matt. 23:13 “You shut the door of the kingdom of heaven in people’s faces. You yourselves do not enter, nor will you let those enter who are trying to.”

Zech. 8:16 “Speak truth every one with his neighbour; judge truth and peaceable judgment in your gates: and let none of you devise evil in his heart against his neighbour

Nehemiah built physical walls
God cared about the spiritual ones

Ne. 1:3-4 “The wall of Jerusalem is broken down, and its gates have been burned with fire. ” When I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven.”

COMPARE TO

Isaiah 58:5 “Is not this the kind of fasting I have chosen: to loose the chains of injustice and untie the cords of the yoke, to set the oppressed free and break every yoke?  Is it not to share your food with the hungry and to provide the poor wanderer with shelter , when you see the naked, to clothe them?”

Ezek. 22:29 “They oppress the poor and needy and mistreat the foreigner, denying them justice.

I looked for someone among them who would build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land so I would not have to destroy it, but I found no one.”

WHAT COULD HAVE BEEN – AND WILL BE

Zech 2:4 ‘Jerusalem will be a city without walls because of the great number of people and animals in it.  And I myself will be a wall of fire around it,’ declares the Lord, ‘and I will be its glory within.’

People Ezra & Nehemiah
Perceived as Enemies

Rehum the commanding officer (Governor Samaria), Shimshai the secretary, the rest of their associates -the judges, officials and administrators over the people from Persia, Uruk and Babylon, the Elamites of Susa,  and the other people deported and settled in the city of Samaria. Ezra 4:9-10

Daughters of Canaanites, Hittites, Perizzites, Jebusites, Ammonites, Moabites, Egyptians and Amorites. Ezra 9:1

Sanballat the Horonite (Moabite), Tobiah the Ammonite official and Geshem the Arab. Neh. 2:19

The Arabs, the Ammonites and the people of Ashdod. Neh. 4:7

Prophetess Noadiah and the other prophets. Neh. 6:15

The nobles of Judah who kept reporting the good deeds of Tobiah. Neh. 6:14

Those who could not find family records were considered unclean. Neh. 7:64

ALL FOREIGNERS Neh. 9:2

People from Tyre who lived in Jerusalem. Neh. 13:16

Foreign women Neh. 13:27

Son of Joiada son of Eliashib the high priest who was son-in-law to Sanballat the Horonite. Neh. 13:28

“Thus cleansed I them from all strangers” Neh. 13:30

WE ARE NOT TOLD THAT GOD REGARDED THESE PEOPLE AS ENEMIES and to do so contradicts other Bible teachings.

THE LORD’S TABLE

Nehamiah said the Lord’s table was defiled by foreigners –

Neh 13:6 Here I learned about the evil thing Eliashib had done in providing Tobiah a room in the courts of the house of God.  I was greatly displeased and threw all Tobiah’s household goods out of the room.  I gave orders to purify the rooms.

BY CONTRAST – JESUS SAID “In my Father’s house are many rooms… I go to prepare a place for you” John 14:2

God said via Malachi

Mal 1:11 “Oh, that one of you would shut the temple doors, so that you would not light useless fires on my altar! I am not pleased with YOU,” says the Lord Almighty, “and I will accept no offering from your hands. YOU profane my name by saying, ‘The Lord’s table is defiled…my name is to be feared among the nations.” 

David shared the shewbread with his men – the criteria- “being committed to God” – not whether they were foreigners. 1 Sam. 23:5

Examples of David’s men:

Uriah the Hittite, Ittai the Gittite, Zelek the Ammonite, Jebosthe (chief among the captains) the Chananite (Canaanite) 2 Sam 23:8 (Septuagint) Ithma the Moabite

Noadiah & The other Prophets
A Silent Witness

The book of Nehemiah is written from Nehemiah’s perspective. We are not told that his words and actions had God’s approval.

It’s the last history book of the Old Testament and the voice of God was silent in Israel for the next 430 years. Zechariah and Malachi – God’s prophets- condemn the actions of the time.

We don’t hear the silent voices of Noadiah and the other prophets who opposed Nehemiah. We only know that they, and many others objected to his actions and the actions of Ezra.

Neh. 6:14 “Remember also the prophetess Noadiah and how she and the rest of the prophets have been trying to intimidate me.”

Connection between Chronicles & Ezra/Nehemiah
There seems to be a commonality in these 3 books. All promote the southern tribes of Judah and Benjamin and omit positive things about foreigners. All omit negative things about Jews. Ezra gives added emphasis that God dwells in Jerusalem in Judah.

END OF CHRONICLES

2 Chron. 36:22-23

In the first year of Cyrus king of Persia, in order to fulfill the word of the Lord spoken by Jeremiah, the Lord moved the heart of Cyrus king of Persia to make a proclamation throughout his realm and also to put it in writing: “This is what Cyrus king of Persia says: “‘The Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth and he has appointed me to build a temple for him at Jerusalem in Judah. Any of his people among you may go up, and may the Lord their God be with them.’”

BEGINNING OF EZRA

Ezra 1:1-3

In the first year of Cyrus king of Persia, in order to fulfill the word of the Lord spoken by Jeremiah, the Lord moved the heart of Cyrus king of Persia to make a proclamation throughout his realm and also to put it in writing: “This is what Cyrus king of Persia says: “‘The Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth and he has appointed me to build a temple for him at Jerusalem in Judah. Any of his people among you may go up to Jerusalem in Judah and build the temple of the Lord, the God of Israel, the God who is in Jerusalem, and may their God be with them.”

Chronicles – A Comparison

2 Chron. 8:2 Hiram gave towns to Solomon

1 Kings 9:11 Solomon gave 20 towns in Galilee to Hiram king of Tyre

I Chronicles 2 1:1 Satan incited David

2 Sam. 24:1 God incited David

1 Chron 17:5 “For I have not dwelt in a house since the day that I brought up Israel unto this day.”

2 Sam 7:6 “Whereas I have not dwelt in any house since the time that I brought up the children of Israel out of Egypt, even to this day.”

In omitting to say that Israel came out of Egypt, and adding that God dwells in Jerusalem (inferring it’s the only place He dwells) perhaps the Chronicler was trying to stress the connection of the Jews to the land of Canaan, rather than to let them appear as a foreign people who came from Egypt.  This would be especially important in Nehemiah and Ezra’s time when they were excluding foreigners and forcing men to send away their foreign wives and children.

In Chronicles the kings of Israel in the North are barely mentioned. The kings of Judah are recorded with much of their “bad” history left out (eg. David’s sin with Bathsheba) The writer of Chronicles also excluded the lives of Elijah, Elisha and their gentile converts mentioned in Luke 4:25. Elijah’s only mention is via a letter after he was gone. By contrast, in the Book of Kings Elijah is mentioned over 60 times. Also his mission to the foreign widow of Lebanon.

Who beat and pulled hair out?

Isaiah 50:6 “I offered my back to those who beat me,
my cheeks to those who pulled out my beard”

Two people named in Old Testament who carried out this behaviour…

Ezra 9:3 “When I heard this, I tore my tunic and cloak, pulled hair from my head and beard and sat down appalled.”

Nehemiah 13:25   “I rebuked them and called curses down on them. I beat some of the men and pulled out their hair.”

Their descendants (Scribes and Pharisees) did the same thing to Jesus

Gentiles were to be Blessed

Isaiah 9:2 “In Galilee of the Gentiles, the people who walked in darkness have seen a great light; Those who dwelt in the land of the shadow of death,
Upon them a light has shined.”

LEBANON BLESSED
“And I will bring them to the land of Gilead and to Lebanon, till there is no room for them.” Zech. 10:10

Where did Sanballat Go?

“One of the sons of Joiada son of Eliashib the high priest was son-in-law to Sanballat the Horonite. And I drove him away from me.” Neh. 13:28

He went with a group of priests, built a temple and woshipped God on Mt Gerizim.

FROM ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY

National Campus for Archaeology of Israel

“Today we can state with certainty that the first phase of the temple on Mount Gerizim was erected in the middle of the fifth century BCE by Sanballat the Horonite, a contemporary of Ezra and Nehemiah…
Sanballat the Horonite who was a governor of Samaria on behalf of the Persian Empire – decided to build a temple to a supreme god on Mount Gerizim, which was sacred to both the people of Samaria and the people of Judah, and thus severe all ties with Jerusalem and its temple.
He decided to wed his daughter to a scion of the high priesthood in Jerusalem thereby making all his descendants priests from the sect of the Jerusalem priesthood. It seems that along with the grandson of Eliashib the Priest other Judean priests came to Mount Gerizim where they built and sanctified the temple as a replica of the Jerusalem temple.”

WHERE WE WORSHIP

EZRA

Ezra focussed his worship on Jerusalem and the tribes of Judah, Benjamin and part of Levi. Ezra 1:3 “Any of his people among you may go up to Jerusalem in Judah and build the temple of the Lord, the God of Israel, the God who is in Jerusalem”

JESUS

Jesus said the place of worship doesn’t matter, but HOW you worship.

John 4:20 “Our ancestors worshiped on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem.”  “Woman,” Jesus replied, “believe me, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem…a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in Spirit and in truth”

Records Mattered to Jews
But Way of Worship mattered GOD

JEWS

Ezra 2:62 “These searched for their family records, but they could not find them and so were excluded from the priesthood as unclean.

– This is in contrast to the KINGDOM of Priests they could have been

Zechariah

Zech 6:15   “Those who are far away will come and help to build the temple of the Lord.”

THIS PROPHECY WAS CONDITIONAL

“This shall come to pass, if ye will diligently hearken to the voice of the Lord your God.”

John the Baptist

Luke 3:8 “Do not begin to say to yourselves, ‘We have Abraham as our father.’ For I tell you that out of these stones God can raise up children for Abraham.”

A Conditional Promise
Nation of PRIESTS – not just males from tribe of Levi

TO NATURAL ISRAEL

Exodus 19:4 “Now IF you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession …you will be for me a kingdom of priests and a holy nation.”

TO SPIRITUAL ISRAEL – Women & Gentiles included

1 Pet. 2:9 “You are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God’s special possession”

PRIESTS FROM ALL NATIONSMEN & WOMEN

Revelation 5:9 “Because you were slain, and with your blood you purchased for God persons from every tribe and language and people and nation.
 You have made them to be a kingdom and priests to serve our God, and they will reign on the earth.”

TRIBE, NATIONALITY, GENDER NO LONGER MATTER – THEY NEVER DID –What matters to God is the way we worship

God always approved of women prophets and judges – it was traditions of men which made them a minority.

Ezra’s Genealogy

Ez. 7:1-6 “Ezra son of Seraiah, the son of Azariah, the son of Hilkiah,  the son of Shallum, the son of Zadok, the son of Ahitub,  the son of Amariah, the son of Azariah, the son of Meraioth,  the son of Zerahiah, the son of Uzzi, the son of Bukki,  the son of Abishua, the son of Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the chief priest this Ezra came up from Babylon.

He was a teacher well versed in the Law of Moses”

Nicodemas was also a “Teacher of the Law” – Jesus said to him that genealogies of men don’t count – John 3:3 “No one can see the kingdom of God unless they are born again (from above).”

Elijah’s Genealogy

“Elijah the Tishbite who was of the sojourners of Gilead” -A voice in the wilderness

ELIJAH – The Stranger

1Kings 17:1 “And Elijah the Tishbite , who was of the inhabitants of Gilead”.

Inhabitant =“TOWSHAB”

Towshab – Occurs 14 times in Old Test.

Translated 13 times – sojourner/stranger/foreigner   1 time – inhabitant

STRANGERS IN A FOREIGN COUNTRY
ELIJAH the Tishbite, who was of the foreigners/sojourners of Gilead

ABRAHAM “made his home in the promised land like a stranger in a foreign country” Heb. 11:9

DAVID“I am a foreigner to my own family, a stranger to my own mother’s children” Psalm 69:8

NEW TESTAMENT MESSAGE ABOUT ELIJAH

A remnant saved by grace

Romans 11:4 “God’s answer to him? “I have reserved for myself seven thousand who have not bowed the knee to Baal.” So too, at the present time there is a remnant chosen by grace.  And if by grace, then it cannot be based on works; if it were, grace would no longer be grace.”

Elijah & Elisha sent to Gentiles

“I assure you that there were many widows in Israel in Elijah’s time, … Yet Elijah was not sent to any of them, but to a widow in Zarephath in the region of Sidon. (Lebanese) And there were many in Israel with leprosy in the time of Elisha the prophet, yet not one of them was cleansed—only Naaman the Syrian.” Luke 4:25

Even in Elijah’s time God’s message was given to the gentiles and those in Israel saved by grace – Not works of Law

THE GOD OF ELIJAH

Heb. 11:13-16 “They did not receive the things promised; they only saw them and welcomed them from a distance, admitting that they were foreigners and strangers on earth…Therefore God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them.”

God was called the “God of Elijah” in 2 Kings 2:14

ELIJAH means “My God is Jehovah”

In a world of Baal worship – Elijah’s name proclaimed His worship of God

Not his lineage in natural Israel

 

LAST WORDS OF OLD TESTAMENT

Mal. 4:5-6 “I will send to you Elias the Thesbite, before the great and glorious day of the Lord comes; who shall turn again the heart of the father to the son, and the heart of a man to his neighbour” (Septuagint)

God also appeared to Elijah at Horeb , as He had to Moses. He was no longer in the earthquake wind and fire. He was with any who didn’t bow the knee to Baal, who came to Him in faith. He was now in the still small voice heard by Elijah and those of faith as He always had been – both Jews and Gentiles.

ELIJAH will “Turn again the heart of the father to the son, and the heart of a man to his neighbour” (Septuagint) Mal.4:5-6
“Who is my neighbour?” Luke 10:29

Jesus explained who a “neighbour” is in the parable of the good Samaritan – Ezra & Nehemiah did not consider Samaritans to be neighbours.

By contrast Jesus mixed with people others despised. He taught that barriers must come down and true righteousness be discerned. It’s not who we mix with that contaminates us but how we think and how we worship. Despising others is wrong worship. Loving your neighbour as yourself is right worship.

Zechariah told Joshua the priest and his associates that they were supposed to build a temple that was welcoming – they didn’t build such a place – but another is – “the Branch” (Jesus).

In that day, says the Lord Almighty, you shall call together every man his neighbour under the vine and under the fig-tree.Zech. 3:10 (Septuagint)

Robin Jones from Blog

alsowritten.wordpress.com

+++

 

Autumn traditions for 2014 – 6 Bonfire night

After the gathering of witches and calling the spirits on the 31st of October, people loved to be busy with the dead on the following days, celebrating All Saints and All Souls people want to frighten the spirits away. This, according many cultures can be done with making as much noise as possible and bringing flashy nights. On the other hand many find it necessary to bring the ‘sacred days for the dead’ to a good end by bringing all the death material back to dust by fire. At the end of the Autumn holiday or All Saints holiday bonfires may lit in several places.

Anti Catholic sentiment

Portrait of Henry VIII, King of England

Portrait of Henry VIII, King of England (Photo credit: Wikipedia)

For many there is also an anti-Catholic sentiment which found its origins in the English and Irish Reformations under King Henry VIII and the Scottish Reformation led by John Knox. The Act of Supremacy 1534 declared the English crown to be ‘the only supreme head on earth of the Church in England‘ in place of the pope. Any act of allegiance to the latter was considered treasonous because the papacy claimed both spiritual and political power over its followers. The Scottish Reformation in 1560 abolished Catholic ecclesiastical structures and rendered Catholic practice illegal in Scotland.

Pius V and Elizabeth I

Pius V and Elizabeth I (Photo credit: Wikipedia)

Having Pope Pius V wanting to depose Queen Elizabeth with the papal bull Regnans in Excelsis, he declared her a heretic and the servant of crime. The pope released all of her subjects from any allegiance to her, and excommunicated any who obeyed her orders. By this bull the queen found herself forced to have the believers choosing for the pope or for her, becoming part of the ecclesia anglicana, or Anglican faith. The Elizabethan Religious Settlement was set out in two Acts of the Parliament of England. By the Act of Supremacy of 1558 the governement managed to get back the control over the churches in the reign. By re-establishing the Church of England‘s independence from Rome, with Parliament conferring on Elizabeth the title Supreme Governor of the Church of England, the Act of Uniformity of 1559 outlined what form the English Church should take, including the re-establishment of the Book of Common Prayer.

On the question of images, Elizabeth’s initial reaction was to allow crucifixes and candlesticks and the restoration of roods, but some of the new bishops whom she had elevated protested. The determination to prevent any further restoration of “popery” was evidenced by the more thoroughgoing destruction of roods, vestments, stone altars, dooms, statues and other ornaments.  Puritans delivered sermons regarding the perceived dangers of popery, while during increasingly raucous celebrations common folk burnt effigies of popular hate-figures, such as the pope.

A devout and militant Catholic

Guy Fawkes (a.k.a. Guido Fawkes), cropped detail from a contemporary engraving of the Gunpowder Plotters. The Dutch artist probably never actually saw or met any of the conspirators, but it has become a popular representation nonetheless. - National Portrait Gallery, London

Guy Fawkes (a.k.a. Guido Fawkes), cropped detail from a contemporary engraving of the Gunpowder Plotters. The Dutch artist probably never actually saw or met any of the conspirators, but it has become a popular representation nonetheless. – National Portrait Gallery, London

Travelling soldier—mercenary would be the wrong word, Guy Fawkes (1570–1606), a devout and militant Catholic, brought in on a plan to blow up Britain’s Houses of Parliament on November 5, 1605. The family Fawkes with father Edward Fawkes (sometimes spelled Faux), a judicial court official, was required, under the state Church of England religion (now known as Anglicanism, with the Episcopal Church as its American branch), to swear an oath pledging that they were Protestants. Fawkes’s mother, Edith, like many other Catholics, put up a Protestant facade, but her nephew became a Jesuit priest and some of her relatives were recusants — English Catholics who refused to attend Protestant church services. When Edward Fawkes died, when Guy was eight, his mother showed her true sympathies by marrying another recusant, Denis (or Dionysus) Bainbridge, described by an acquaintance (according to the Gunpowder Plot Society) as “more ornamental than useful.” The family moved to a home near the village of Scotton in North Yorkshire. From that point on, Fawkes likely began to come in contact with devout Catholics who were working through official channels and also by underground means to safeguard and advance the rights of Catholics under the country’s increasingly entrenched Anglican regime.

St. Peter’s School in the city of York though having a nominally Protestant headmaster, John Pulleine (or Pulleyn), was likely a hotbed of Catholic resistance. One local noblewoman, according to Gunpowder Plot historian Antonia Fraser, called the school “Little Rome.” Fawkes, according to one source, married Pulleine’s daughter Maria and had a son, named Thomas, in 1591. Other early accounts of Fawkes’s life make no mention of the marriage, which could suggest that it was very short (perhaps with mother and child dying in childbirth) or that it did not occur at all.

Spain wanting to control Flanders and to invade England

Working as a footman to the Catholic nobleman Lord Montague, he may have met Robert Catesby, the originator of the Gunpowder Plot, through family connections during this period. Around 1593, he left England for Flanders (a Dutch-speaking region now divided among northern Belgium, France, and the Netherlands), which was then under the control of Spain, Western Europe’s great Catholic power, and he enlisted in the Spanish army. A military associate (quoted by David Herber) described Fawkes as

“a man of great piety, of exemplary temperance, of mild and cheerful demeanor, an enemy of broils and disputes, a faithful friend, and remarkable for his punctual attendance upon religious observance.”

Spain’s feared Armada had tried unsuccessfully to launch an invasion of England in 1588 trying to expand its power in the willingness to conquer the whole of Europe. Serving under the command of the Archduke Albert of Austria, Spain’s ally, Guy Fawkes fought for the Spaniards in a battle at Calais, in western France, in 1595, and he may have been wounded at the Battle of Nieuwpoort in West Flanders in 1600. It was at the continent that his assignments brought him the experience for blowing up things, like a procession of military wagons. In both these campaigns he came to the attention not only of his Spanish and Austrian commanders but also of a group of English Catholic nobles sympathetic to the Catholic side. He was recognized not only for military valour but also for his virtue and general intelligence.

From protestantism to Catholicism

After the establishment of the Church of England under King Henry VIII and a temporary and gruesome return to Catholicism under Queen Mary (“Bloody Mary”), Protestantism had become well entrenched under Elizabeth, as even the Spaniards recognized. They gave Fawkes a polite reception, but they were moving in the direction of a permanent peace with England, and Fawkes’s mission went nowhere. Meanwhile King James, suspicious of the intentions of English Catholics, sharpened his anti-Papist invective and imposed new fines on recusants.

In Brussels after his Spanish mission, Fawkes was introduced by Sir William Stanley to Tom Wintour, a Catholic soldier. Wintour or Stanley informed Fawkes of a plot under consideration by English nobleman Robert (or Robin) Catesby, whose father had undergone long imprisonment for his Catholic affiliation, and whose own militancy had deepened as he fell on hard times. Fawkes seemed the perfect foot soldier for the plan’s execution. He knew guns and explosives well, and since he had been away from England for many years, his name and face were unknown to Sir Robert Cecil, Earl of Salisbury and the head of the English monarchy’s secret police.

Conspiracy

Conspirators of the Gunpowder Plot. Very similar to one in National Portrait Gallery by Crispijn van de Passe the Elder

Conspirators of the Gunpowder Plot. Very similar to one in National Portrait Gallery by Crispijn van de Passe the Elder

At an inn in London’s upscale Strand distric Fawkes, Catesby, Wintour, and two other conspirators met in May of 1604 to swore an oath for carrying out Catesby’s plan: to throw England into chaos by killing its king and lawmakers in a massive explosion, to install King James’s young daughter, Elizabeth, as Queen and arrange her marriage to a Catholic monarch from elsewhere in Europe, thus restoring a Catholic monarchy.  The Westminster district in London’s West End was a crowded warren of streets and businesses at the time, and Fawkes/Johnson attracted little notice as he was installed as caretaker of an empty cellar of an adjoining building. By early 1605 the plotters had begun to fill the cellar with barrels of gunpowder. To disguise it they covered it with iron bars and bundles of kindling, known in British English as faggots. They had to replace the powder as it “decayed” or went stale.

November the 5th

Finally a date for the explosion was set: November 5, 1605, when King James, the House of Lords, and the House of Commons would all be in attendance in the same chamber. The Powder Treason began to unravel on the night of October 26, with the delivery of an anonymous letter to a Catholic nobleman, Lord Monteagle, advising him to concoct an excuse to avoid the opening of the Parliament session on November 5. Monteagle informed Sir Robert Cecil of the letter’s contents, and Cecil informed the King. Continuing uncertainty over who wrote the letter, together with signs that pointed to its being a forgery, have given rise over the centuries to theories that the Gunpowder Plot was devised not by Catholic militants but by Cecil himself, with the intention of permanently crippling Britain’s Catholics in the ensuing uproar. In this version of events (promoted in recent times by Francis Edwards), Fawkes and Catesby were double agents. The preponderance of historical opinion holds that the Treason was a genuine terrorist plot, but the debate continues.

Anti-Irish propaganda from Punch magazine, published in December 1867.

Anti-Irish propaganda from Punch magazine, published in December 1867.

Whatever the case, the cellars beneath the Parliament buildings were searched on the night of November 4, and Fawkes was discovered, along with the gunpowder. Described as a very tall and desperate fellow, he gave his name as John Johnson. King James, according to Fraser, ordered that “the gentler Tortures are to be first used unto him et sic per gradus ad ima tenditur [and so by degrees proceeding to the worst],” although torture was illegal in England at the time, and had been since the signing of the Magna Carta, the 1215 document that restricted the power of the English kings. Fawkes was hung from a wall in manacles and probably placed on the rack, a notorious device that slowly stretched a prisoner’s body until he lost the use of his limbs. After two days, Fawkes gave up the names of his coconspirators, all but one of whom were tracked down and executed or killed. Prior to his execution by hanging in Westminster’s Old Palace Yard on January 31, 1606, Fawkes was barely able to sign his own name on a confession. After dying on the scaffold, he was drawn and quartered.

Restrictions harsher than any they had yet experienced were placed on English Catholics by King James, and November 5 became a national holiday in England, known as Firework Night, Bonfire Night, or Guy Fawkes Day. In the colonial United States it was celebrated as Pope Day, featuring a ceremony in which the Pope was burned in effigy, but the holiday was gradually absorbed into the Halloween festivities that occurred a few days earlier. Guy Fawkes Day evolved away from its roots in Britain, where the targets of the fire might include contemporary figures despised by the public. As part of a group of anti-terrorist measures, the cellars of the Houses of Parliament are still searched by guards each year before the legislature opens in November.

The execution of Guy Fawkes' (Guy Fawkes), by Claes (Nicolaes) Jansz Visscher, given to the National Portrait Gallery, London in 1916.

The execution of Guy Fawkes’ (Guy Fawkes), by Claes (Nicolaes) Jansz Visscher, given to the National Portrait Gallery, London in 1916.

 

Remembrance night of terrorism acts or ‘bonefires’ as cleansing ritual

An effigy of Guy Fawkes, burnt on a Guy Fawkes Night bonfire

Celebrations are held throughout the United Kingdom (including non-Catholic communities in Northern Ireland), and in some other parts of the Commonwealth. In the Canadian province of Newfoundland and Labrador, 5 November is commemorated with bonfires and firework displays, and it is officially celebrated in South Africa.*

Non religious people love to have a remembrance of the fires in which bones were burned. The “banefire” was the place were the dead were brought together to be burned so that no deceases could spread. It is the sheol or hell spoken of in the Bible, which was at the Biblical times a place outside the cities were the fire was kept burning day and night so that in case of a serious infection the spreading of the decease could stopped soon enough to avoid further deaths. Also the ones (bane) had to undergo a fast decay, which could be done by a fire.

In the ancient and present druid religions, bonfires were and are still held between 31 October and 5 November to celebrate Samhain and to burn the bones of the slaughtered livestock they had stored for the winter months. People and their livestock would often walk between two bonfires as a cleansing ritual, and the bones of slaughtered livestock were cast into its flames. In several pagan circles the tradition of the bonfire is till kept alive. Some modern day Druids and Pagans see bonfire night as a significant celebration to end the harvest festival. In Belgium and Ireland they are mostly lit on the 31st of October. In those countries they are seen as a reaction against those who are religious and believe in Christ and/or in One Creator. Christian symbols are burned to give a sign to abolish them and with it the faith in such symbols or in what it represents. The burning cross should give a clear visible sign  to every one of how they hate the figure of Jesus Christ and everything around it. Pernicious weeds, diseased material is put on the bonfire to show how man can conquer the bad things in nature and how he can be stronger than the natural things which surrounds him. Lots of people find it a nice way to show the gods of nature and the bad spirits that they can control the earth and can frighten any spirit which they do not want to have around them, because if they would come close , they (man) would be there to put them in the fire.

For sure Christians do neither have to celebrate terrorism acts nor papal celebrations, nor feasts for making souls afraid or for giving gods a sign. Participating in such festivities as a sign of anti-catoliscism or a as sign of anti-protestantism would not give a sign of openness to other believers or other Christians and of forgivingness for what had happened in the past.

+

* In Northern Ireland, the term “Bonfire Night” can refer to the Eleventh Night celebrations of 11 July. Like 5 November, this Bonfire Night also has its roots in the sectarian struggle between Protestants and Catholics. It celebrates the Battle of the Boyne of 1690, in which the Protestant William of Orange defeated the Catholic James II. The 23 June Bonfire Night in Ireland has its origins in a religious celebration and originally featured prayers for bountiful crops. {“Bonfire repair bill revealed”. BBC News. 15 July 2003. Retrieved 27 May 2011.; Haggerty, Bridget. “St. John’s Eve in old Ireland”. Irish Culture and Customs.}

 

Preceding articles:

 1. Autumn traditions for 2014 – 1: Sinterklaas and Zwarte Piet
 2. Autumn traditions for 2014 – 2 Summersend and mansend
 3. Autumn traditions for 2014 – 3 Black Mass, Horror spectacles and pure puritans
 4. Autumn traditions for 2014 – 4 Blasphemy and ridiculing faith in God
 5. All Saints’ Day
 6. All Souls’ Day
 7. Autumn traditions for 2014 – 5 People, souls and saints in the news

+++

 • This Day in History: October 30th- A King, His Wife, and The Act of Supremacy (todayifoundout.com)
  Pope Clement feared Queen Katherine’s powerful nephew The Holy Roman Emperor right up the road a lot more than the King of England across the ocean, so he put off dealing with the situation.
  +
  The Protestants in the realm who thought they won a major theological victory were sorely disappointed, because the King deviated very little from traditional Catholic doctrine or ritual. Henry just wanted to be the boss – and to have access to all of the Church’s vast riches in his kingdom, which he plundered with great gusto.
  +
  How the King James Bible Came About
 • 2000 years of Christianity : what happened? – Part IV – 1200AD – 1600AD (biblethingsinbibleways.wordpress.com)
  1549: Book of Common Prayer released – At the death of Henry VIII, the archbishop of Canterbury Thomas Cranmer, moved forward with the English reformation. Images were removed from churches, private confessions to priests were discontinued, and the clergy allowed to marry. But mass was still said in Latin. So Cranmer moved to create a liturgy that was pleasing to Protestants as well as Catholics. The book of common prayer was born.
  +
  1559: John Knox makes final return to Scotland – A Scottish clergyman and writer who was a leader of the Protestant Reformation, founded the Presbyterian denomination in Scotland, helping to write the new confession of faith and the ecclesiastical order for the newly created reformed church in Scotland called “the Kirk”.
  +
  With the sale of indulgences, the reformation would officially begin at the hand of Martin Luther and the likes of Ulrich Zwingli. Protestantism which spread quickly even with heavy opposition from the Catholic church, even leading to wars between the two groups, would also give birth to the Anglican Church in England, a separate entity from the church in Rome. While Calvin’s teachings were soaked in by Protestantism, a counter reformation was underway inside the catholic church which did not reform many of its earlier teachings. While the Jesuits traveled on missions programs with spain and portugal as they extended their land overseas, many reformers such as Ridley, Latimer and Cranmer were executed for their beliefs – but Protestantism could not be stamped out, and would become one of the largest sects in Christianity – distinctively different from Catholicism, although borrowing and having many of its roots in the teachings of Rome.
 • Repost for Today (supertradmum-etheldredasplace.blogspot.com)
  The king had declared himself Head of the Church in England and had repudiated its spiritual allegiance to the Pope. The suppression and spoliation of the Religious Orders followed, but the Knights of St. John were not at first included in the general ruin. In 1539, two knights of the English Tongue, Blessed Adrian Fortescue and Ven. Thomas Dingley, a nephew of Sir William Weston, Grand Prior of England, were martyred on Tower Hill for denying the Royal Supremacy. By Letters Patent 7th July, 1539, Henry reminded the knights of the English Tongue that he was a Protector of the Order : and it was his will that in future every appointment must be confirmed by him, and that he was to receive the first year’s revenue of the office.
 • The Fallibility Of Papal Infallibility (psalm115three.com)
  if papal infallibility has only been exercised twice, how can Catholic apologists claim that the canon of scripture, Christ’s deity, the Trinity, etc. have also been infallibly declared? How can they claim that some rulings of Popes and councils are infallible, while others aren’t, without having a reasonable and consistent standard by which to make such a distinction? For example, if Pope Pius IX’s Immaculate Conception decree is infallible, why wouldn’t Pope Boniface VIII’s Unam Sanctam decree, which errs repeatedly, also be infallible? Both decrees were issued by Popes, both decrees define doctrine, and both decrees use authoritative language. Or when the Fourth Lateran Council dogmatizes transubstantiation, why is that accepted as infallible, while the same council’s offering of indulgences to those who participate in a Crusade and “exterminate heretics” isn’t accepted as infallible? Catholics are unreasonable and inconsistent in how they define papal infallibility.
  +
  The Dislike of Catholicism: Understanding the Holy in the Catholic Tradition – 5 – Psychological reasons
  Some Christians routinely advocate angry, hateful behavior. And if they see any vice among individual Catholics they arguably project their own anger – and other shortcomings – onto Catholicism as a whole. This type of Christian is self-perceived as genuine and true while Catholics are deemed invalid.
  +
  The self-righteous Christian may try to engage others in heated messaging wars over specific points of doctrine. With these individuals, the ideal of loving within the mystical body of Christ gets twisted into something more like negative attention seeking, stemming from an unresolved personal issue.
 • Douthat: Conservatives Will Take Their Ball and Go Home if Francis Changes “Their” Church (religiondispatches.org)
  If the church had been evolving doctrine in a more gradual, holistic manner over the past several decades, the changes being proposed now wouldn’t seem so dramatic. But a pair of popes—John Paul and his long-time doctrinal henchman Benedict—conspired to freeze the natural development of Catholic teaching. They took uber-conservative readings of key issues, like the ordination of women and the “intrinsically disordered” nature of gay Catholics, and then declared them virtually infallible, so that any future evolution was by its very nature heretical.To conservatives, Catholic doctrine has become like a game of capture the flag—if you can hold onto the flag long enough, you win, regardless of the advisability of the original teaching.
 • Biography : Robert Catesby (writedge.com)

  Robert Catesby is a well known figure in English History. He was born in 1673 and died in 1705 at the young age of 32. He was the son of Sir William Catesby of Lapworth and Anne Coughton. Catesby was directly related to the Richard III through his father. He was 6th in the line of succession.

  Catesby’s father was a staunch Catholic and a prime supporter of the Jesuit mission. His religious belief led to his arrest in 1580. Richard was only 8 years old at that time. His father was tried along side Lord Vaux and his brother-in-law Sir Thomas Tresham, for harboring of a Jesuit, Father Edmund Campion. This arrest and trial had a traumatic effect on Richard who grew up as a strong supporter of the Catholic mission.
  +

  Despite his religious inclinations Catesby was held in high esteem by both Catholics and Protestants and was part of the glamorous circle that surrounded the court. This affluence and popularity played a great part in protecting him from the rigors of recusancy.

  When Queen Elizabeth I fell ill in 1596, as a precautionary measure Catesby and some of his friends from his circle namely John Wright, his brother Christopher and Francis Tresham were arrested and imprisoned in the Tower of London.

 • Death by Quill, the Parliamentary Act of Attainder (englishhistoryauthors.blogspot.com)
  Thomas Cromwell simply did what Thomas Cromwell was highly regarded for. He drafted a law forbidding the foretelling of the monarch’s death, filing Acts of Attainder against the Holy Maid of Kent and her inner circle. How can one be convicted for violating a law before it actually became a law? Obviously, that mattered not. Parliament enacted sentence as judge and jury. Elizabeth Barton, Holy Maid of Kent and five men close to her subsequently condemned, they all were executed at Tyburn — problem solved.
 • Could We Please Have Better New York Times Columnists?: Historical Lack-of-Literacy Ediiton (delong.typepad.com)
  the sixteenth-century Catholic Church lost England not because Popes condemned Henry VIII Tudor’s marriage to Ann Boleyn as adulterous, but because Pope Pius V rejected the legality of the Third Succession Act:
  +
  Pope Pius V, in Regnans in Excelsis, rejected the legality of the Third Succession Act. He commanded Catholics on pain of excommunication to overthrow Queen Elizabeth I Tudor. Regnans in Excelsis declares that it is not the Crown-in-Parliament that decides upon the line of succession to the throne of England, but the Pope.