Jehovah steile rots en vesting, bron van inzicht

Enkele jaren geleden vond ik dat ik meer mensen moest laten delen in mijn geloof in de enige Ware God, die ik aanschouw als mijn Rots in de branding. Mijn leven heeft heel wat stormen moeten doorstaan en ik ben zeker niet gespaard gebleven van enkele keren tegen de golfbreker geslagen te worden.

Met vallen en opstaan moeten wij dingen leren en heb ik zo ook wel meer dan eens iets uit de grond trachten te slaan, sommige succesvol, andere minder en nog ander met falen. zo ook bleek mijn onderneming om in de Bijbel geïnteresseerden bijeen te brengen weinig bijval te verdienen. Mijn poging om een vereniging van Bijbelonderzoekers of voor geïnteresseerden in Bijbelstudie en geschiedenis op te richten, blijkt nu ook op niets uit te draaien. Daarom stop ik met die onderneming om mijn energie meer te richten op het predikingswerk zelf. Hierbij vormen teksten een belangrijk onderdeel en kan het de moeite waard zijn om toch nog enkele teksten van die website te bewaren en te herplaatsen op andere websites.

Hieronder het eerste artikel in de reeks, namelijk het openingswoord bij de publicatie van Bijbelvorsers Webs.

***

Het openingswoord van de Webs site van Bijbelvorsers, Vereniging voor Bijbelstudie, in juni 2010 - The opening speech of the Webs site of Bijbelvorsers, Vereniging voor Bijbelstudie or Bible scholars , Association for Bible study, in June 2010

Het openingswoord van de Webs site van Bijbelvorsers, Vereniging voor Bijbelstudie, in juni 2010 – The opening speech of the Webs site of Bijbelvorsers, Vereniging voor Bijbelstudie or Bible scholars , Association for Bible study, in June 2010

Jehovah mijn steile rots en mijn vesting
bron van inzicht

Back to the Bible Logo Improved“Jehovah is mijn steile rots en mijn vesting en Degene die mij ontkoming verschaft. Mijn God is mijn rots. Tot hem zal ik mijn toevlucht nemen, Mijn schild en mijn hoorn van redding, mijn veilige hoogte.” (2 Samuël 22:2-3)

Openingswoord

 

*
“Degene die lof moet worden toegebracht, Jehovah, zal ik aanroepen,” (Psalm 18:2-3)

“Tot u, o Jehovah, heb ik mijn toevlucht genomen.
O moge ik nimmer beschaamd worden.
Moogt U in uw rechtvaardigheid mij bevrijden en mij ontkoming verschaffen.
Neig uw oor tot mij en red mij.
Word mij tot een rotsvesting waar ik voortdurend kan binnengaan.
U moet gebieden mij te redden,
Want U zijd mijn steile rots en mijn vesting.” (Psalm 71:1-3)

*

De weg van Jehovah is een vesting voor de onberispelijke, maar de ondergang is voor de beoefenaars van wat schadelijk is. (Spreuken 10:29) Daarom is het belangrijk dat mensen weten welke de juiste te volgen weg is. Jezus Christus, de beloofde Messias heeft ons Dé Weg getoond. God, de Vader, Schepper van hemel en aarde, heeft Zijn Woord tot de mensen gebracht in de optekening van de Heilige Schriften, door gewijde mannen. Aan ons ligt het om deze 66 boeken die samen de Bijbel vormen, ter hand te willen nemen om ons te verdiepen in Gods Woord. In die Heilige Geschriften wordt de raad gegeven niet lui te zijn met betrekking tot het bestuderen van Gods voornemens en het verwerven van een dieper begrip daarvan, en ook niet ten aanzien van deelname aan de christelijke bediening. Jezus volgelingen namen hun leermeester zijn woorden ter harte en vervolgden na zijn dood de studie van de Thora en kwamen regelmatig bijeen om dit in gemeenschap te doen en samen het Brood te breken en de Wijn te drinken tot nagedachtenis van de dood des heren.

Toen met Pinksteren 33 G.T. 3000 personen werden gedoopt, werden zij toegevoegd.

„Zij bleven zich toeleggen op het onderwijs van de apostelen en het met elkaar delen”,

legt Lukas uit (Handelingen der apostelen 2:41, 42). In het Nieuwe Testament wordt ons op meerdere plaatsen gewezen op de studie die de gelovigen moesten doen van de Heilige Schrift. Ja, de vroege Christenen kwamen bijeen voor Bijbelstudie en omgang en werden zo toegevoegd aan de christelijke gemeente. Vroege christenen woonden geregeld vergaderingen bij voor geestelijk onderwijs (Hebreeën 10:25).

De apostel Paulus berispte sommige Hebreeuwse Christenen die geen vorderingen maakten, door tot hen te zeggen:

„Gij [zijd] afgestompt [traag] van gehoor . . . geworden. Ja, want ofschoon gij eigenlijk leraren moest zijn met het oog op de tijd, hebt gij wederom iemand nodig die u van het begin af de elementaire dingen van de heilige uitspraken Gods leert; en gij zijd geworden als zij die melk, geen vast voedsel, nodig hebben” (Hebreeën 5:11, 12).

Ook gaf hij de vermaning:

„Doet uw werk niet traag [lui]. Zijd vurig van geest.” (Romeinen 12:11).

Beseffende dat De Weg van Jehovah een vesting is voor de onberispelijke, (Spreuken 10:29) trachten de Bijbelvorsers zich te verenigen en samen het Woord onderzoeken en God te eren. Samen willen zij tot Jehovah zeggen:

„[Gij zijd] mijn toevlucht en mijn vesting, Mijn God, op wie ik wil vertrouwen.” (Psalm 91:1-2)

Ter wille van Gods Naam zal de Allerhoogste ons leiden en geleiden, want Hij is bereid onze steile rots en onze vesting te zijn. (Psalm 31:2-3)

“Gij zult mij uit het net halen dat men voor mij verborgen heeft, Want gij zijd mijn vesting. Aan uw hand vertrouw ik mijn geest toe. U hebt mij verlost, o Jehovah, de God der waarheid.” (Psalm 31:3-5)

Wij moeten ons uiterste best doen om Gods waarheden in onze geest en in die van anderen te scherpen door middel van Bijbelstudie en door geregeld met andere gelovigen op de christelijke vergaderingen aanwezig te zijn. (Deuteronomium 6:5-9; 31:12; Spreuken 22:6).

Eender van welke strekking u bent, komt het er op aan dat u zelf keuzes maakt en er voor kiest om het Woord van God te bestuderen. God is diegene die u hier voor kan aantrekken, leiden en inzicht geven. Mensen zoals wij kunnen slechts een hulpmiddel zijn in de hand van God. In deze moderne wereld van materialisme zijn er misschien niet veel mensen die geïnteresseerd zijn in dat Woord van God maar over de gehele aarde zijn er toch velen die er voor kiezen om nu de smalle weg die naar het leven voert, te volgen en de wedloop trachten te beëindigen met goed gevolg om het Koninkrijk van God binnen te kunnen treden.

Wij als Bijbelvorsers weten dat het echt moeite kan kosten om op de smalle weg te blijven! (Mattheüs 7:13, 14) Maar samen kunnen wij sterk zijn en elkaar steunen zodat wij samen zullen kunnen volharden. Daarom is het belangrijk om kleur te durven bekennen, er voor te gaan en aan te sluiten bij ernstige Bijbelonderzoekers.

Betreft de strijd die wij samen kunnen voeren wees Paulus in zijn welgemeende aansporing:

„Strijd de voortreffelijke strijd van het geloof, grijp het eeuwige leven stevig vast, waartoe gij werd geroepen.”

Wij moeten deze strijd voeren om ’het werkelijke leven stevig vast te grijpen’ (1 Timotheüs 6:12, 19). Dat leven is niet het huidige leven van pijn en verdriet en lijden, over ons gebracht door Adams zonde. Nee, het is het leven in Gods nieuwe wereld, het paradijs, dat weldra werkelijkheid zal worden wanneer Christus’ loskoopoffer na de verwijdering van dit samenstel van dingen wordt aangewend ten behoeve van allen die Jehovah God en zijn Zoon liefhebben. Mogen wij allemaal het leven kiezen — „het werkelijke leven” — eeuwig leven in Gods glorierijke nieuwe wereld.

Dat wij allemaal samen durven uitroepen:

“Tot u, o Jehovah, heb ik mijn toevlucht genomen.
O moge ik nimmer beschaamd worden.
Moogt gij in uw rechtvaardigheid mij bevrijden en mij ontkoming verschaffen.
Neig uw oor tot mij en red mij.
Word mij tot een rotsvesting waar ik voortdurend kan binnengaan.
U moet gebieden mij te redden,
Want U zijd mijn steile rots en mijn vesting. (Psalm 71:1-3)

Tot uw dienst

Naast deze website kan u ook nog terecht op de persoonlijke website van de Belgische Bijbelvorser.

De vereniging van de Bijbelvorsers voorzag reeds voor deze website het Bijbelvorsers Blog, waar wij u ook van hartelijk welkom heten.

Graag nodigen wij u ook uit op ons Multiply Platform: Bijbelonderzoekers.

Affiliatie

Wij zijn geaffilieerd met Christadelphia – We are affiliated with Christadelphia worldbible2

+++

By the closing down of the Association for Biblestudy

Hand Study with Bible

Hand Study with Bible (Photo credit: Wikipedia)

A person has to have lots of patience and often he can loose his or her patience. For me the interest by others is inadequate to continue the work for getting Bible scholars, Bible Students, researchers, archaeologists and interested people in the Word of God together.

When I created the Association for bible-study I hoped to create a platform where people could exchange ideas, make their efforts known to others and wanted to give an opportunity to make contacts with in the Bible interested people and institutions all over the world. Remarkable it is to notice, people are so bounded to their denomination, they do not want to have contacts or show that they have contacts with groups that could endanger their financial income because of the backing by certain denominational churches.

With Bijbelvorsers, Vereniging voor Bijbelstudie (Bible Scholars, association for Biblestudy) and with both lifestyle magazines Stepping Toes and From Guestwriters I also noticed that in this materialist capitalist society not many people are keen to do some work or to deliver services without payment or without receiving something to their advantage in return. It also looked that all the work that had to be done behind the screens always felt on the same persons, whilst others only wanted to enjoy the advantages for them.

As such, not willing to invest more time, energy and money into the association for Biblestudy the Belgian Christadelphians decided to close down that organisation. Because the website coming to its end of existence I decided to have the few resting articles to be transferred to the websites of the writers and to this platform for those article which do not fit on those sites.

The coming weeks you may find the re-placed articles divided on the following websites: here on Stepping Toes, Bible Students and on the WordPress websites of Bijbelvorsers. Hopefully you and many new readers may come to find the older articles and newer ones over there.

Enjoy the reading.

 

Het openingswoord van de Webs site van Bijbelvorsers, Vereniging voor Bijbelstudie, in juni 2010 - The opening speech of the Webs site of Bijbelvorsers, Vereniging voor Bijbelstudie or Bible scholars , Association for Bible study, in June 2010

Het openingswoord van de Webs site van Bijbelvorsers, Vereniging voor Bijbelstudie, in juni 2010 – The opening speech of the Webs site of Bijbelvorsers, Vereniging voor Bijbelstudie or Bible scholars , Association for Bible study, in June 2010

 

+

Please find more about this closure:

Dissolution of Bijbelvorsers (Bible scholars), Association for Bible study

and in Dutch:

Denken aan het ontbinden van de Vereniging voor Bijbelstudie: Bijbelvorsers

Bij de opheffing van de Vereniging voor Bijbelstudie

+++

 

 

Bij de opheffing van de Vereniging voor Bijbelstudie

Ik denk er aan om “Bijbelvorsers, vereniging voor Bijbelstudie” te ontbinden. Mijn betrachting bij de oprichting van die groep was mensen die geïnteresseerd zijn in de Bijbel, op gelovig vlak, op historisch en archeologisch vlak, samen te brengen maar ook om op te treden voor de verdediging van de godsdienstvrijheid en verdediging van het Woord van God, de Bijbel.

Weinig mensen lijken geïnteresseerd in zulk een groepen. Voor mij zie ik het bestaansnut niet meer in zolang de mensen hun eigen denominationale grenzen niet willen overschrijden, en ontgaat mij de zin om er nog tijd, energie en geld in te steken. Mijn wil om op meer resultaatgevende bezigden te concentreren en mij verder meer op het predikingswerk in te zetten maken het voor mij een overbodig asset, waar bleek dat slechts een enkeling al het werk verrichte.

Op haar hoogtepunt haalden wij ook maar 62 leden en met het voorval van vorig academisch jaar, mijn betrachting om de verscheidene Bijbelstudenten en Christadelphians in België met elkaar samen te laten werken, reduceerde het van 58 tot de huidige 8 leden.

Niet alles wat wij in ons leven proberen is succesvol. De bereidheid om samen te werken valt zeer hard tegen in deze maatschappij, getuige hiervan ook de weinig bereidwilligen om materiaal te leveren voor de lifestyle magazines Stepping Toes en From Guestwriters. In onze materialistisch kapitalistische maatschappij zijn geld en macht niet enkel de grote spelers maar ook de grote boosdoeners. Het zijn de elementen die uiteindelijk het vrijwilligerswerk doden, vooral als het te maken heeft met ‘geloof‘. Het andere vrijwilligerswerk, niet gebonden met geloof, kan gelukkig op meer steun van de bevolking rekenen, maar dit ook meestal als er een aftrekmogelijkheid is voor de belastingen. De meeste mensen willen ook daar maar inspringen waar zij kansen zien om zelf ook er bij te winnen, dit door belastingvermindering of door de reclame die er hun toe kan komen bij grote media acties om hier of daar hulp te verlenen. Wij denken hierbij aan Chenai en de tsunami van enkele jaren geleden waar nog steeds in vele plaatsen niets gezien is van die zogenaamde hulp die men wereldwijd verzamelde. Ook de verschrikkelijke storm in de Filipijnen en het corrupte bewind aldaar hebben nog steeds verhinderd dat vele mensen werden geholpen en meer dan een jaar later nog in de kou staan.

De vereniging voor Bijbelstudie heeft ook opgetreden tegen diegenen die bepaalde geloofsgroepen trachtten tegen te werken, deze als sekten wensten te laten klasseren, zoals men in België zelfs de Baptisten zo wenste te klasseren, en tegen die landen die de vrijheid van prediking tegen wenste te gaan door mensen te verbieden hun predikingsactiviteiten uit te voeren of zelfs samen te komen, zoals in Frankrijk, Rusland en China, met Getuigen van Jehovah en met andere Christenen.

Ik geloof in zulke acties vanuit andere landen om regeringsleiders tot andere inzichten te brengen en om gelovigen zo te steunen, maar einzelganger werk haalt niet zo veel uit.

In mijn leven heb ik meermaals op mensen hun tenen gestapt, vandaar ook enkele jaren geleden mijn keuze voor de naam van dit vroegere Xanga blog. Maar men kan niet eeuwig blijven strijden tegen windmolens zoals Don Quichote. Mij meer concentrerende op het predikingswerk heb ik daarom besloten de Vereniging voor Bijbelstudie en het daarbij behorende Bijbelvorsers Webs af te sluiten. Om de daar nog weinig overblijvende teksten niet verloren te laten gaan zullen deze nu verdeeld over meerdere plaatsen, hergepubliceerd worden. Namelijk zal u in de nabije toekomst, op het gelijknamige Bijbelvorsers (maar nu op WordPress), Bijbelstudenten en op dit platform hier de vroegere teksten kunnen terugvinden.

Hopelijk vinden zij hier ook een vernieuwde aandacht en mogen wij hier meer lezers aantreffen.

Bijbelvorsers, Vereniging voor Bijbelstudie - Bijbelvorsers (Bible Scholars), Association for Biblestudy

Bijbelvorsers, Vereniging voor Bijbelstudie – Bijbelvorsers (Bible Scholars), Association for Biblestudy

+

Aanverwant kan u ook lezen:

 1. Denken aan het ontbinden van de Vereniging voor Bijbelstudie: Bijbelvorsers
 2. De maatschappij weerspiegelen
 3. Virussen van onze maatschappij
 4. Wij zijn zelf verantwoordelijk
 5. Kwetsbare mens in Europa van morgen #2 Te veel mensen gaan kapot aan deze samenleving
 6. Nemen van Risico door de maatschappij

++

In het Engels kan u ook vinden / In English you may find: Dissolution of Bijbelvorsers (Bible scholars), Association for Bible study

+++

Counterfeit Gospels

We’re fine with the idea of God being our saviour, but we’re not always keen on the notion of letting Him transform every area of our lives. Though many people take on an other god to be their saviour, not understanding that it was that man his heavenly Father Who allowed His only begotten son to be on this world to be a saviour for mankind, between all those who tried to safe people in their lives.

Many persons may find somebody who was there to be a saviour in their life,was it a parent, a teacher, a close friend or sometimes somebody they even did not know. So many people were saved from death by drowning, or by death by a car accident or house-fire by one of their fellow citizens. They had an other human saviour than the two saviours the Bible mentions.

English: The Mokvi Four Gospels 1300 Genealogy...

The Mokvi Four Gospels 1300 Genealogy of Christ (part) (Photo credit: Wikipedia)

The Gospels tell the story of the promise of the Most High Saviour which gave His Word for a saviour who became in the flesh some two thousand years ago. Without the Most High Saviour the other Saviour, the man “with an other Name” would not have been possible.

In Christendom there are still lots of people who do not realise the value of that human saviour. They think it is impossible for a human being to do the Will of God. They do not want to see that in history there was rally a man who managed to do not his will but the will of his heavenly Father. That man was the Jewish Nazarene Jeshua, better known today as Jesus Christ. It is about him that the Gospels and the letters of his disciples talk and let people see how that simple man was very special in his acts, his deeds and his words. That man was so inspired by the Words of his heavenly Father that he wanted others to know them very well and that they too would come to let others know those Words of the Only One True God, the God of Abraham and the God of Adam.

That man spoken of in the Gospels, Acts of apostles and letters of the apostles revealed those Words of his heavenly Father, to whom he often prayed and whom he praised like no other. One of the tasks Jesus gave was to share the love of God with others and to bring them the Gospel of the Good News.

We often emphasize sharing the gospel, but do we consider the reality of the outcome?

The apostle Paul poses this question also to the immigrant Gauls from Thrace, who gathered in the ecclesia (or church) in Galatia. For them he does not open his letter with a prayer of thanksgiving for the members of the community. In his correspondence with the Galatians, he skips the niceties and opts for a biting remark, signalling that something is drastically wrong.

“6  I am astonished that you are so quickly turning away from him who called you into the grace of Christ to a different gospel: 7 Which is not really not a gospel; but some who want to pervert the gospel of Christ are troubling you. 8 But even if we, or an angel from heaven, preach any gospel to you other than what we have preached to you, let him be accursed. 9 As we have told you before, I tell you again, If anyone preaches any gospel to you other than the one you received, let him be accursed.” (Galatians 1:6-9 KJV_2011)

There had been persons who were ready to be saviours for the many people of Galatia. Each member of the ecclesia was called by some one by the grace of Christ, but awfully enough many where also called  to a different gospel, not that there is a different gospel, except there are some who are disturbing them and wanting to distort the gospel of Christ.

Still today we do find a travesty of the gospel of Christ in many church denominations. They made Jesus into their god and made human teachings their guide instead of heaving the infallible Word of God, the Bible, giving them guidance.

Many are trying to pervert the genuine good news of the Messiah, saying he could not do what he did when he was not the Creator himself. They minimise the act of his following the Will of God and ridicule his sacrificial offering, because God as an eternal Spirit can not die.

As a devout Jew, Paul at first also did not know very well the role of Jesus and also had misunderstood his function. Therefore he wanted protect the people from any false teaching which could dishonour the Only One True God. After he was confronted with heavenly voices he came to see the real Jesus and understand the Work of God. After Paul had seen the light he too knew the importance to bring forth the Good News that Jesus preached. He himself had also preached the gospel to the Galatians, so no wonder he was surprised they preferred to listen to false teachers who had infiltrated the community.

Instead of holding to the true teaching or even testing these teachers’ claims against the gospel message, the Galatians adopted a new, counterfeit gospel. Many of them thought they had to become Jews or had to take on a sort of Jewish faith which included the Jewish or the Roman or the Greek traditions or all those traditions which were going on at that time.
Paul interrogates the Galatians, who may have been affected by the teaching of people who wanted them to adopt Jewish legal requirements, asking, “Did you receive the Spirit by works of the law or by hearing with faith? Are you so foolish? Having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh?” (Galatians 3:2–3).

The simple gospel had been cluttered by attempts to remain obedient to the law. The believers were no longer living in the Spirit. And in other communities there where also false teachers giving other functions to Christ and making his teachings interwoven with Greek thought.

Paul his warnings about false teachers is not just about the teachings of one subject, be it Jewish teaching or other. In the acts of the apostles we hear the warning for such false teachings which entered already very soon the community of followers of Christ. Those false teachings would even bring the church into a serious schism in 325 when the Roman emperor managed to get his will , having Greek-Roman culture defining the new state religion: Christendom.

From the 4° century there were not only some who were disturbing the real followers of Christ and who wanted to distort the gospel of Christ, the majority of the Christian community got poisoned by a teaching which was called to be a doctrine to be taken or otherwise you would become excluded of the community. Wanting to belong to the community the majority of people preferred to choose for the security to belong to the community of man instead of being an outsider with other ideas and not able to enjoy the festivals and pagan festivals or going to meet with a very small community of real believers.

Too many people have chosen the easy way, though Christ warned that following him would not be easy. They choose following the world, being of the world, instead of being of God, following His son and God His will.

Those who preach have to warn people for that dilemma. The listeners as well as the preacher do have to make a choice. either they can enjoy the human teachings or go for the heavenly (or God given) teachings and stick to the Words of the Bible instead of the words of so called theologians.

Do we think of becoming a Christian — getting saved — as the end of the journey?

When people go out to preach the Word of God and preach the Gospel of Christ, they should teach those things which Jesus Christ believed in and taught, like the being of One God, the coming of the end-times, the coming of a resurrection of the dead, the coming of the Kingdom of God, and should show the world how Christ made it possible that the Grace of God comes to each of us, though we are all sinners, we all can be saved by the offer, the ransom of Christ Jesus, the man from Nazareth.

The reality of the gospel should affect all areas of our lives, which can now be used to give God the glory. Jesus did not wanted to be worshipped, and worshipped himself the only One God. So should we.

"Son of man" appears 25 times in Luk...

“Son of man” appears 25 times in Luke, a copy (c. 800) shown here. (Photo credit: Wikipedia)

We should focus on the son of God but may not be blinded by him and get to place him on a higher pied de stall he deserves.

Our entire lives — our thought processes, our ideals and theologies, our relationships — should reflect Christ and be shaped by the Spirit. The gospel isn’t for one moment. It’s going to transform everything.

We should let the words of the Gospel mould us and have ourselves transformed by it.

Have you, without realizing it, turned from the gospel? What area of your life needs to be transformed?

 

+

Please do also find some background reading:

 1. Seeing or not seeing and willingness to find God
 2. Attributes to God, titles ascribed to Him or Names given to JHWH, the God of gods.
 3. God of gods.
 4. Only one God
 5. God is one
 6. God of gods
 7. The Trinity – the Truth
 8. Jesus Messiah
 9. Jesus begotten Son of God #10 Coming down spirit or flesh seed of Eve
 10. Jesus begotten Son of God #13 Pre-existence excluding virginal birth of the Only One Transposed
 11. Jesus begotten Son of God #17 Adam, Eve, Mary and Christianity’s central figure
 12. Jesus begotten Son of God #18 Believing in inhuman or human person
 13. Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #3 Voice of God #4 Words in Scripture
 14. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #14 Prayer #12 The other name
 15. Wishing to do the will of God
 16. God’s promises
 17. Bible, Word of God, inspired and infallible
 18. Bible a guide – Bijbel als gids
 19. People Seeking for God 3 Laws and directions
 20. Because men choose to go their own way
 21. Listening and Praying to the Father
 22. Our relationship with God, Jesus and eachother
 23. Joining for a new year in the assurance to be bought with a price
 24. The Cares of Life
 25. “Unnoticed”
 26. Love and forgive this friday
 27. Being Religious and Spiritual 5 Gnostic influences
 28. Being Religious and Spiritual 7 Transcendence to become one
 29. Something Most False Christians Have In Common
 30. Irminsul, dies natalis solis invicti, birthday of light, Christmas and Saturnalia
 31. Character transformed by the influence of our fellowships

+++

 • Dig for Friday the 7th of November…..check out the results of a lack of preaching of the true Word of God…..1 Timothy 1 v 5 (heilanword.wordpress.com)
  Hypocrisy and lack of love is an accusation that I’ve often heard spoken against the church in general and against individual churches in particular.

  Paul tells us why this could be true.

  He says it is because of a lack of preaching of the true Word of God (1 Timothy 1 v 5).

  In verse 3 Paul exhorts Timothy to speak out against people teaching a heretical message and not the true Gospel.

  He is telling Timothy to ensure that the true Gospel is preached, the Gospel of grace, the Gospel of Jesus Christ.

  If he adheres to this i.e. ensures that the true Word of God is preached, he will see love (charity) displayed and will see a lack of hypocrisy (1 Timothy 1 v 5).

  The opposite of teaching the Gospel of grace is teaching the law (1 Timothy 1 v 6 and 7), and from the previous verses we can see a danger of this.

  Teaching law (or not the true Gospel for new covenant believers) will results in hypocrisy and a lack of love; that is a powerful truth.

  Paul commands Timothy to ensure that no other doctrine, other than the grace of Jesus, is preached in the church.

 • Don’t Be Ashamed (kristiankennedy.wordpress.com)
  Are you afraid or ashamed to share the message of Jesus Christ? As believers, we are to share the message of the Gospel and the love of our Heavenly Father. Here is a verse that warns us against being ashamed of the Gospel:
 • Jesus’ life is a fact of history (christianmotivations.weebly.com)
  The Four Gospels tell the facts of Jesus’ birth, life, death and resurrection. They are not made-up fables like the insane adventures of the Greek gods. No, the powerful miracles the apostles describe actually happened! Peter, John and Matthew were eye-witnesses to all this.

  In addition, tens of thousands of people from one end of Israel to the other had met Jesus and seen His miracles. As Paul pointed out, “This thing was not done on a corner” (Acts 26:26).

  My dear friends, make no mistake: the Four Gospels are accurate historical reports. Many people are making huge efforts trying to dismiss the Bible and telling people that miracles are things of the past. But we have the Bible that declares

 • The Simple Gospel of Jesus Christ (yelobrd777.com)
  God the Father sent His son to die for us. We now have Christ living His life through us. He loves us beyond condition. “Dad ain’t mad” as Ken says at the station. We simply believe it, live it and surrender to it.

  It is not complicated. No frills, no fund raising commitment card, no guilt and condemnation. Over the years I have heard time and time again about how a song or short one minute moment of encouragement has gotten someone through a trying day…or hour.

 • Minimizing the Cross of Jesus Christ (dailybibleplan.com)
  Paul was very concerned about the Galatians.  The Galatians had started to believe the Judaizers who preached that Gentiles had to become Jews before they could become Christians.  They had started to impose Jewish legalism stating that works could earn God’s favor.  This false gospel minimized the importance of the death of Jesus Christ by implying that justification (salvation) could be gained through works.
  +
  When a person thinks that “living right” can secure salvation, that person is essentially saying that Jesus did not have to die, but we know that Jesus opened the door to salvation for us.  When it comes to eternal life, Christ is the only key that fits that lock.
 • The Revelation Of Jesus Christ: “I will not blot out his name out of the book of life” (mydelightandmycounsellors.wordpress.com)

A true sermon is a real deed.

Those who preach may never forget that not there words should resound but the Words of God should enlighten the people.
Though the speaker may allow others to see the weakness of weak imperfect man, our incompleteness and how in our inadequacy we can try to make ourselves better, trying to become beloved children of God.
Each of us has to share our experiences and our knowledge so that everybody can be helped and grow, feeling that we all are there to help each other to understand the Word of God and find hope in the promises of God.

+

To remember:

 • Christ himself existed not to present us with the supreme spiritual spectacle of history
 • Christ himself existed to achieve the critical thing in history.
 • Gospel = act of God
 • Gospel calls for an act + inspires it
 • Gospel preaching => “function” of the great act
 • true sermon = real deed
 • sermon = preacher’s personality into an act <= chief form of Christian life and practice

+++

 • The Word of God (thisdaywithgod.wordpress.com)
  it is when we plant God’s Word into our heart. If our hearts are ready and receptive, the spiritual seed will flourish and be a treasure of great value.
 • Assembling Together, Fellowship and the Apostate Church (endtimesprophecyreport.wordpress.com)
  IN the times in which we live, one is sometimes tempted to forsake the “assembling of ourselves together.” This goes hand-in-hand with the difficulty of finding a church which sticks strictly to the Word of God.As opposed to finding plenty of churches which claim to stick to the Bible but who insert tons of their own doctrines, advice, speculation, etc.Almost inevitably, a church will be recommended, visited and evaluated. Almost as inevitable, it will be found wanting in the very basics of what a Christian church should be.
  +We are to preach the gospel.  The Holy Spirit will lead the person to the Lord–not us.  Then, that person will either accept or reject the free gift of eternal salvation.  Other than preaching the gospel (a very short and concise message), we really have nothing to do with it.

  The latest craze from the apostate Church is that preaching the gospel is no longer enough; that instead of preaching the gospel, man should insert himself between the Holy Spirit and the possible convert.  The “convert” should be “discipled” in the fables of man; that prideful man does a better job of “schooling” the “convert’ than the Holy Spirit.

  This is the wide road to further apostasy.

 • Live in the Word of God (vineandbranchworldministries.com)
  There is nothing more important to your health, happiness, business and professional life than the Word of God, it is not what I say that is important, but what the Word teaches you on how to live and live a full and complete life and when that living is finished and you die, you will die empty because you lived in the Word and by the Word and that Word of truth set you Free!
 • RCCG Open Heavens Daily Devotional, Date: Monday 3rd November 2014, Theme: ” The Word” -By Pastor E.A Adeboye “ (prayerupdates.org)
  The word of God is God communicating with us and the word of God is God revealed to us. In it we see His nature and His character. The word of God is forever settled in heaven. The word of God is a living spirit (John 6:63). The word of God reveals the mind of God and therefore His will to us. What can man do without the word of God? Nothing! It is the word of God that gives us the means of salvation from sin. It confronts us with the reality of our fallen state, the doom of sinners and the way out through the love and mercy of God. It is the same word that serves as our compass on our journey to Heaven (Acts 20:32). The word of God also reveals God’s provision for our successful and victorious living here on earth, and how to harness His promises in our lives.
 • Open Heavens Daily Devotional. Monday 3 November 2014. Theme : the Word. (thelivingtruthblog.wordpress.com)
  For the word of God is quick, and powerful, and sharper than any two edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the
  heart. Hebrews 4 : 12.

memoirandremains

For this, therefore, I say that Christ Himself existed not to present us with the supreme spiritual spectacle of history, but to achieve the critical thing in history. The Gospel is an act of God,
gathered in a point but thrilling through history, and it calls for an act, and inspires it. Its preaching must therefore be an act, a “function” of the great act. A true sermon is a real deed. It puts the preacher’s personality into an act. That is his chief form of Christian life and practice. And one of his great difficulties is that he has to multiply words about what is essentially a deed. If you remember what men of affairs think about the people who make set speeches in committee you will realize how the preacher loses power whose sermons are felt to be productions, or lessons, or speeches, rather than real acts of…

View original post 124 more words

What Should I Preach ?

Accidentally this was reblogged on From Guestwriters. There it now also can find readers, but we wanted it to bring under the attention of those who preach or are workers in the Hands of God.
For them it is really important that they consider how they want to bring something over to others, when they are using the Word and the Name of God. We always should fear God more than man and should keep as close as possible to the Word of God, not changing anything of His words. Also That Word of God should be our main goal and direction to edify, exhort and help others to find the Way to Christ Jesus and to his heavenly Father, the Only One God of gods we should honour and worship with our whole heart.

***

A presentation edition of a GOD'S WORD bible

A presentation edition of a God’s Word Bible (Photo credit: Wikipedia)

When preaching we always should keep in mind that we must be worthy workers in the Hand of God willing to bring God His Word to the people and not the words of man. We may find it useful to have help-tools provided by many thinkers, but God’s Word has to stand in the first place.
Using the Bible we have to show our listeners what really is in it and show where human ideas may be wrong according to God His Word.
We ourselves do have to let us be Guided by the Bible itself, which brings answers to our and our listeners many questions.

+

To take note:

 1. to know what to preach
 2. When teaching God’s word begin with prayer
 3. preaching and praying go hand in hand
 4. if  stick stuck for a topic, open your Bible to any random spot and start reading
 5. listen hard
 6. let Holy Spirit to bring things to your mind through your heart
 7. preach your need
 8. think about your own spiritual needs
 9. make connection to Christ his offer
 10. proclaim of Jesus Christ and him crucified that is Spirit-empowered
 11. understand what went before + let others understand what went before
 12. explore and show how what you taught previously relates to Christ’s sacrifice for our sins
 13. prepare a backup sermon or two just in case something happens in our life => equip you to better respond if a last minute preaching opportunity crops up.

++

Additional reading:

 1. Obstacles to effective evangelism
 2. What English Bible do you use?
 3. Words to push and pull
 4. Appointed to be read
 5. Good or bad preacher
 6. Writers needed to preach to non-believers
 7. Some one or something to fear #7 Not afraid for Gods Name
 8. Depression, Anxiety, Pressure and megachurches
 9. Being Religious and Spiritual 8 Spiritual, Mystic and not or well religious
 10. Caricaturing and disapproving sceptics, religious critics and figured out ethics
 11. Some one or something to fear #3 Cases, folks and outing
 12. Accuracy, Word-for-Word Translation Preferred by most Bible Readers
 13. The Most Reliable English Bible
 14. NWT and what other scholars have to say to its critics
 15. The Divine name of the Creator
 16. Use of /Gebruik van Jehovah or/of Yahweh in Bible Translations/Bijbel vertalingen
 17. Hebrew, Aramaic and Bibletranslation
 18. Some Restored Name Versions
 19. Anchor Yale Bible
 20. The NIV and the Name of God
 21. New American Bible Revised Edition
 22. Bible translated into Jamaican Creole Patois
 23. 2001 Translation an American English Bible
 24. Bibletranslation in Lingala
 25. The Metaphorical language of the Bible
 26. Record breaking preaching in Mount Dora
 27. How to Choose a Bible for Preaching

+++

Faith That Inspires Action

By Rev. Robert A. Crutchfield

One of the most frequent questions I get especially from new minsters is how do they know what to preach. It can seem daunting at first. A new topic every week for the next several decades of their career. First of all nobody can handle a career’s worth of decisions all at once But I wanted to commit some ideas to paper for those who might find themselves stuck for a sermon topic.

PRAY- I can think of nothing that a minister does that should not begin with prayer anyway. When teaching God’s word we certainly should do so. I know of churches with special facilities just to pray for their pastor while he is preaching. So there is little doubt that preaching and pray go hand in hand.

OPEN YOUR BIBLE- After you have prayed. If you are stick stuck for a topic, open…

View original post 432 more words

How to Choose a Bible for Preaching

Today’s guest post is by Randy Brown, creator of BibleBuyingGuide.com. Randy reviews Bibles in all price ranges to help people make the best choice for their budget. His mission is to promote Bible reading and study, and to share quality publishing.

Shot of a bible with a very small depth of fie...

Shot of a bible with a very small depth of field. Not quite focusing on the extremely fine Bible paper used, but it should help get the point across. (Photo credit: Wikipedia)

I’ve never been one to just pick a Bible at random. A Bible has to suit a specific purpose. It has to meet certain needs.

You don’t just pick any bowling ball, bat, glove, club, bow, shoe, tire, car wax, gasoline, car, house, suit, television, DVD player, or computer when you have a specific job to do. You choose them for your specific need or purpose.

A Bible is no different. Sure, you can preach from any Bible you can get your hands on. But that doesn’t mean there isn’t a better choice for your purpose—one that will make you a more effective preacher.

Answering practical questions can help you determine what kind of Bible to use:

Do you need something you can read from while it lays on the pulpit?

Do you want to hold it and walk around?

Do you need to hold it in one hand while you hold a microphone in the other?

Do you need room for notes?

Do you need a modern translation?

Do you need clear section headings?

Do you need alternate translations?

Do you need a verse-by-verse format?

Do you need your sermons outlined beside the text?

Do you need large print?

Every preacher I know will answer those questions differently—because we all have different needs. The best Bible for me won’t necessarily be the best Bible for you. With the amazing number of choices we have today, how do we decide?

What you don’t need

While preachers do need tools for study and sermon prep, they don’t necessarily need those tools in the Bible they preach from. Some of these features get in the way of the text. They can make the text small and the Bible large. You have enough to worry about when you’re preaching. Don’t add to that worry with a Bible that’s awkwardly large or text that’s awkwardly small.

Just because a Bible has amazing features doesn’t mean it’s a good Bible to preach from.

english-standard-version

 

Why you need multiple Bibles

Not every Bible does everything equally well. It’s why you own more than one pair of shoes. The shoes you wear to funerals aren’t the same shoes you wear for running and hiking.

I recommend having different Bibles for different purposes. It’s possible to use just one Bible for everything, but you’ve heard the saying: “Jack of all trades and master of none.”

What you want inside

You have to decide how much and what kind of information you need in your Bible.

Do you want complete sermon outlines?

Do you want chain references?

Do you just want the text?

Do you want someone else’s commentary?

Do you need book introductions?

Regardless of what tools a Bible contains, the most important thing is the text. You will have to decide what else you need. Remember—this is a Bible for preaching, not for biblical scholarship.

Where you put it

Consider how and where the Bible will be used. Do you preach in more than one location?

Pulpit

English: A Bible next to the pulpit of Orchard...

A Bible next to the pulpit of Orchard Road Presbyterian Church in . (Photo credit: Wikipedia)

Pulpits come in all sizes and angles. Some will have room for a large Bible and a notebook and others only have enough room for a small Bible. Some churches use music stands for pulpits. Laying the Bible on the pulpit keeps your hands free. This is more important if you’re holding a microphone.

Larger print makes it easier to see from a distance. Some like to use larger print so they can see it from a few feet away.

A disadvantage to not carrying it around with you as you move around the room is you have to go back to the pulpit to read.

Hand

Holding your Bible when reading has the advantage of moving around without having to go back to the pulpit to read. A disadvantage is that you have to go back to the pulpit to read your notes if they’re not in your Bible.

To preach with a Bible in hand, the Bible needs to be easy to handle.

How you preach

How do you prefer to organize your notes? Do you tuck them in your Bible, a notebook, or a separate page?

If you’re preaching without a notebook or separate outline, you’ll want room for notes. If you use a notebook, you should consider how you’ll handle it during your sermon. If you preach from a page, the page can lay next to your Bible or even be a loose sheet that you move from page to page.

Getting the right size

The ideal Bible is compact enough to handle and large enough to read. It might even have some room to write notes. In my experience, most people prefer ultrathin large print or personal size large print.

Larger Bibles either have more information in them or larger print. If the Bible is only used on a large pulpit, then you won’t have to worry about the size of the Bible. However, large pages can be awkward to turn.

If you carry your Bible around to read from, then a large Bible will get heavy after a while. It might not feel heavy to you when you first pick it up—after all, it’s only four pounds. But after about 20 minutes of holding a four-pound Bible, your mind might not be on your message.

Small Bibles are great for carrying, but they usually have small text. The more extra content they have, the smaller the text.

Many preachers prefer a personal-sized Bible with large print for preaching. They’re easy to carry and have readable text.

If you’re holding a microphone and a Bible while you’re preaching, it’s essential to have a Bible that is easy to hold in one hand.

Many preachers like to use an 8.5″ x 11″ sheet folded in half for their notes. They want this folded sheet to fit perfectly within the Bible when it’s closed. This means the pages need to be larger than 8.5″ x 5.5″.

Many people I’ve worked with consider the optimum size to be around 9″ x 6″ x 1.5″ for laying on the pulpit and around 8″ x 5″ x 1.5″ for holding in the hand.

Finding your place

A thumb index is helpful for turning to a book quickly. Most thumb indexes have three books per tab. This gets you in the ballpark, but you still have to turn pages until you find the book. Some indexes, such as the one found in the Cambridge Concord, have one book per tab for the most popular books.

An alternative is adding your own tabs. The advantage of tabs is there is one tab per book so you can turn directly to the book you want. A disadvantage to tabs is they can tear the page with use.

Another alternative is marking the edges of the pages or using sticky notes.

Keeping it open

Laying flat is a must for a preaching Bible. It’s frustrating to open to your text just to have your Bible close on you when you move your hand away.

Sewn bindings allow the Bible to lay open and stay open. Some that are edge lined might take some breaking in but they will lay flat at Genesis 1:1.

A Bible that you have to hold open to preach from will work against you and not for you. This can be especially difficult if you’re holding a mic in one hand and the Bible in the other.

One alternative is to lay something across your pages to help hold it open while it lays on the pulpit. I don’t recommend this practice as you will constantly be moving and shifting things around in order to turn pages and this will interrupt your train of thought.

To really be useful it needs to lay flat on its own.

Holding the Bible

Some like to fold their Bible in half so they only have to deal with half the width. Others like to roll it up like a newspaper. This way they can hold it in one hand with relative ease. This is especially helpful when the wind is blowing. Sewn bindings are a must for holding up to this type of abuse.

Layout

The layout is how the text and information is presented on the page. There are two major choices for modern Bibles: paragraph and verse by verse.

Paragraph

Paragraph format sets the text in paragraphs, much like a novel. Poetry is usually set to verse format and sometimes Old Testament quotes are in an offset text. Paragraph format is easier for reading and is great for keeping things in context. However, verse numbers are usually superscript, which can make finding specific verses difficult during a sermon. Some paragraphs are also wider, which can make reading from them a little difficult for those with bifocals.

Verse by verse

With a verse-by-verse layout, each verse begins on a new line. This is easier for finding specific verses quickly. Many preachers prefer to preach from verse-by-verse format as verses in paragraphs might take extra time to find.

Column width

Français : Bible Chouraqui.

Bible Chouraqui. (Photo credit: Wikipedia)

Text that is presented in two columns usually have narrow columns that are narrower than text presented in a single column. This will affect readability—especially if you wear bifocals. You might have to move your head from side to side to read single-column layouts. Also, if the column is too wide it might be difficult to find which line to read next. This is especially true if you’re reading at an angle.

Section headings

Section headings are short descriptions of the passage that follows, usually covering a paragraph or two. They are great for scanning the pages quickly. They help break up the text into shorter, readable sections. I find this visually appealing as it gives the page more white space.

I’ve added to a sermon on the fly because a section heading caught my eye. I’ve also used them to find something that I kind of knew where it was but I needed a little help finding it as I was scanning the page.

One problem with section headings is that preachers tend to stop at the end of a section. Sometimes you will want to continue on. It’s up to your text and topic to decided, but don’t let section headings do the deciding for you. They can also be distracting and can include theological bias.

Chapter summaries

Rather than having section headings within the text, some Bibles, particularly KJVs, have chapter summaries at the beginning of every chapter. They are essentially the same as section headings, they’re just not placed within the text.

The advantage of chapter summaries over section headings is they don’t break up your text. This helps keep passages together and can help keep them in context. The disadvantage is they can be harder to use because they’re not placed on the page with the text they correlate to. They’re less distracting but can contain the same theological bias.

Running header

Many KJVs, such as the Concord, have page summaries at the top of the page. These can be used to scan the pages quickly. You can even mark them to find the pages and topics with less effort.

Choosing the print

The quality of the print makes a big difference on how easy the text is to see. Is it large or small, faint or bold? We all have different needs for font size and boldness and our needs might change with age.

Boldness

Lighting varies and you will need a font you can see easily. A font that isn’t bold enough will increase eye fatigue. Higher contrast reduces eye strain. Font size for preaching is usually larger than font size for study.

Font size

There are two numbers to be aware of for font size. The first is the size of the font itself and the second is the leading—the size of the font plus the space between the lines of text.

For example, a 10-point font with one point between the lines would have an 11-point leading. It would be described as 10/11. Sometimes only the size of the leading is given.

This is why two Bibles can have the same size font but one is called an 8-point and the other is called a 9-point. They are both 8/9.

Line matching

Text that lines up to the text on the other side of the page improves readability. Thinner paper that has line matching looks better than thicker paper that does not.

Italics

Some Bibles have italics for supplied words. Many preachers like to point out when a word was not in the original text.

faithlife-study-bible (1)

Lectern Bibles

Lectern Bibles have giant print and are large. They often span 24” when opened. This might not leave room for a notebook. They usually have great paper and print quality, but they are very expensive—often $300 or more.

Study Bibles

Study Bibles are big, and the notes can be distracting. It can also be annoying trying to find a verse when one page has 30 verses and the next has two. Another problem is having to flip through 10–20 pages of articles to get to the next verse in the chapter.

Find one that fits you

A preaching Bible is specialized. It doesn’t have to have everything you need for study and day-to-day ministry.

Look for the balance between the size of the Bible and the size of the text that works for you.

Your Bible doesn’t have to do everything. It just needs to do one thing and do it well.

* * *

Additional reading:

 1. Obstacles to effective evangelism
 2. What English Bible do you use?
 3. Words to push and pull
 4. Appointed to be read
 5. Good or bad preacher
 6. Writers needed to preach to non-believers
 7. Some one or something to fear #7 Not afraid for Gods Name
 8. Depression, Anxiety, Pressure and megachurches
 9. Being Religious and Spiritual 8 Spiritual, Mystic and not or well religious
 10. Caricaturing and disapproving sceptics, religious critics and figured out ethics
 11. Some one or something to fear #3 Cases, folks and outing
 12. Accuracy, Word-for-Word Translation Preferred by most Bible Readers
 13. The Most Reliable English Bible
 14. NWT and what other scholars have to say to its critics
 15. The Divine name of the Creator
 16. Use of /Gebruik van Jehovah or/of Yahweh in Bible Translations/Bijbel vertalingen
 17. Hebrew, Aramaic and Bibletranslation
 18. Some Restored Name Versions
 19. Anchor Yale Bible
 20. The NIV and the Name of God
 21. New American Bible Revised Edition
 22. Bible translated into Jamaican Creole Patois
 23. 2001 Translation an American English Bible
 24. Bibletranslation in Lingala
 25. The Metaphorical language of the Bible
 26. Record breaking preaching in Mount Dora

+++

 • The main benefit that is obtained by preaching is (memoirandremains.wordpress.com)
  Jonathan Edwards is famous for many things, among them is his statement about the necessity of the heart being moved during the preaching of the word of God:

  The main benefit that is obtained by preaching is by impression made upon the mind in the time of it, and not by the effect that arises afterwards by a remembrance of what was delivered….Preaching, in other words, must first of all touch the affections” (Jonathan Edwards, A Life, Marsden), p 282.

 • Florida preacher’s sermon breaks Guinness record at 53 hours, 18 minutes (fellowshiproom.org)
  Did I hear Richard Mansel say he was going to break this record next week during his regular sermon? 😉
 • Suppository preaching (onedaringjew.wordpress.com)
  Much preaching today does not attempt to relate the Old Testament to Jesus but to their narcissistic audience: Get rid of the frogs in your life, purge yourself of poverty, find your purpose, live your  dream, reach your po-tential. What they don’t do is expository preaching, that is, preach the Bible, verse by verse and connect it to Jesus.
 • Preaching should be awe-FULL (wheelsms.wordpress.com)
  When a pastor treats the Scriptures as one more academic subject, his sermons will sound dry and boring. When the Bible fails to grip his heart, it will seldom go beyond his listener’s ears, let alone grip their hearts. Such is the theme of pastor Erik Raymond’s insightful post, The Missing Ingredient in Many Sermons.” He compares preaching to cooking a good meal when he says,Like cooking, preaching can become bland. It can fail to have that freshness worthy of the gospel table. There are many reasons why. One could identify a lack of preparation, lack of understanding, poor delivery, and shallowness. We would not disagree that under-cooking the homiletical meal is a problem. But there is something else that can make preaching bland: the deadly reality of not being personally wowed by the subject.
 • What Should I Preach ? (faithinspires.wordpress.com)
  One of the most frequent questions I get especially from new minsters is how do they know what to preach. It can seem daunting at first. A new topic every week for the next several decades of their career. First of all nobody can handle a career’s worth of decisions all at once But I wanted to commit some ideas to paper for those who might find themselves stuck for a sermon topic.
 • Preaching Big Books (biblicalpreaching.net)
  Perhaps you shy away from preaching series from the bigger books in the Bible?  Maybe it would help to think differently about big book series.  There is more than one way to preach a series from a big book (like a major prophet or Acts):
 • Identifying with Bible Characters (biblicalpreaching.net)
  The Bible is full of stories.  Stories are very effective ways to communicate.  When a story begins, people tend to do two things – first, they identify with (or disassociate from) characters, and second, they feel the tension in the story, anticipating the resolution.  So when we preach Bible stories, let’s be sure to help listeners connect with what is going on.
 • Pastor preaches for 53 hours, claims world record (christiantoday.com)
  Pastor Zack Zehnder from The Cross church in Mount Dora preached for 53 hours and 18 minutes, smashing the previous record which was a mere 48 hours and 31 minutes.Zehnder, whose father, grandfather, and great-grandfather were all ministers in the Lutheran Church, undertook the challenge to raise funds for an addiction recovery ministry run by the Hand in Hand charity.