Plaatsing van Jezus door zogenaamd Bijbelstudie webruimte

Op“Biblespace- Uw Bijbelstudie – Uw Redding” wordt er helemaal geen plaats gelaten om over te gaan tot ernstige Bijbelstudie, doordat enkel stellingen geponeerd worden waarbij lezers niet kunnen op reageren. (Op 23 juni 2017 is er op die website namelijk geen reactie mogelijk bij de artikelen.)

Zo kan men wel verwensingen of negatieve kritiek vinden op anderen maar laat men geen kritiek op zichzelf toe, of laat men die geschoffeerde groepen niet aan het woord. De andersdenkenden die hun denken met onjuiste informatie worden besproken kunnen geen weerlegging voor leggen.

Algemeen vindt men zo vele trinitarische groepen die totaal geen openheid willen vertonen of zich zo willen opstellen dat anders denkenden kunnen reageren. Het zijn juist die trinitarische groeperingen die doen wat zij anderen verwijten.

Vandaag wil men alle godsdiensten centraliseren en dan controleren, een voorbereiding van de komende antichrist. {Wat betekent Jezus voor u?}

De schrijver van dat artikel geeft aan dat hij wil spreken over de goddelijkheid van Jezus, en schrijft dat

bijna tweeduizend jaar zijn er kinderen Gods die Jezus zijn trouw gebleven, en Hem niet hebben verraden.  {Wat betekent Jezus voor u?}

Hij vergeet dat hij zoals vele andere trinitariërs juist die man van Nazareth heeft verraden en nog veel erger dat hij juist met zijn geloofsgemeenschap de daad van Jezus geminimaliseerd heeft tot een zich belachelijk makende godheid die de ene na de andere leugen verkondigt.

De artikel schrijver poneert

Vandaag wil het volk Jezus niet meer aanvaarden voor wat Jezus is :

de Zoon van God, en goddelijk ! {Wat betekent Jezus voor u?}

Met de vinger op de zere plek vergeten vele het verschil te zien tussen ‘goddelijk’ zijn en ‘god zijn’ alsook ‘de God zijn’. Zij zien ook over het hoofd hoe er in de Bijbel over meerdere goden wordt gesproken maar ook duidelijk wordt gemaakt dat wij als mensen slechts één Ware God mogen aanbidden, en dat er in het Rijk van God slechts plaats is voor één Enige God die slecht één is, en geen veelvoud van goden is (twee, drie of meerdere).

Voor vele mensen vandaag is Jezus slechts een profeet, als vele anderen. Voor kinderen wordt Hij verborgen als t ware. Welke ouders spreken er nog over Jezus tegen hun kinderen ? Kinderen weten wel veel van superman, maar wie Jezus is moet hun nog duidelijk gemaakt worden. Jezus is God ! God is mens geworden ! {Wat betekent Jezus voor u?}

schrijft dat bovengenoemde blog, waarbij het totaal in gaat tegen de Bijbelse leer, die het zegt te verkondigen en te bestuderen.

Volgens de Schrift is Jezus wel degelijk een profeet, ook al geeft dat blog de indruk dat hij dat niet zou zijn. Het was de Allerhoogste Goddelijke Macht die Zijn gezondene en Zijn eigen eniggeboren geliefde zoon gebruikte om Zijn Woorden kenbaar te maken .

“die te gast moet zijn in de hemel tot aan de tijden van het herstel van alle dingen waarvan God heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten sinds eeuwig;” (Handelingen 3:21 NB)

In die zoon van mensen moeten wij geloof stellen, alsook moeten wij het Geestelijk Wezen, De Allerhoogste Godheid (die geen Driegodheid is)geloven die Jezus gezonden heeft en hem als Zijn zoon erkend heeft.

“zij zal een zoon baren en jij zult als zijn naam uitroepen: Jezus!- \@de Heer redt;\@ want hij zal zijn gemeente redden van hun zonden!” (Mattheüs 1:21 NB)

“en zie, een stem uit de hemel die zegt: dit is mijn zoon, de geliefde, in wie ik een welbehagen heb!” (Mattheüs 3:17 NB)

“wanneer ze u in deze stad vervolgen: vlucht naar de andere; want het is zeker, zeg ik u, ge zult niet het einde bereiken met de steden van Israël voordat de mensenzoon komt!” (Mattheüs 10:23 NB)

“want zoals ‘Jona drie dagen en drie nachten in de schoot van het zeemonster is geweest’, zó zal de mensenzoon drie dagen en drie nachten zijn in het hart van de aarde;” (Mattheüs 12:40 NB)

“Want zozeer heeft God de wereld liefgehad dat hij de Zoon, de eniggeborene, gegeven heeft,- opdat ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan maar eeuwig leven mag hebben.” (Johannes 3:16 NB)

“vast en zeker is het, zeg ik u, dat wie mijn spreken hoort en gelooft in wie mij uitstuurt, eeuwig leven heeft en niet in het oordeel komt; nee, hij is overgegaan uit de dood naar het leven;” (Johannes 5:24 NB)

“Als Jezus dit alles heeft uitgesproken heft hij zijn ogen ten hemel en zegt: Vader, het uur is gekomen; verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon ú mag verheerlijken,” (Johannes 17:1 NB)

“zoals geschiedde in de dagen van Noach, zó zal het ook zijn in de dagen van de mensenzoon:” (Lukas 17:26 NB)

“En ik zag, en zie: een witte wolk, en op de wolk was gezeten iemand als een mensenzoon, met op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel.” (Openbaring 14:14 NB)

God heeft geen welbehagen in zichzelf maar in Zijn zoon, die Hij geautoriseerd heeft in Zijn Naam te handelen en ook heeft aangesteld als Zijn hogepriester en als bemiddelaar tussen Hem en de mens.

“Jezus komt naderbij en spreekt tot hen; hij zegt: mij is gegeven alle gezag in hemel en op aarde;” (Mattheüs 28:18 NB)

“en heeft hij hem volmacht gegeven om een beoordeling te doen omdat hij de mensenzoon is!-” (Johannes 5:27 NB)

“Hierom, heilige broeders-en-zusters, een hemelse roeping deelachtig, houdt steeds voor ogen de apostel en hogepriester van onze belijdenis: Jezus,” (Hebreeën 3:1 NB)

jezus op het water

Wij mogen ons geen verkeerde held nemen maar moeten opkijken naar onze voorloper, die door God ook aangesteld is als hogepriester, zodat wij geen andere hoge priesters meer nodig hebben. God kan onmogelijk priester voor zich zelf zijn en zulke positie zou helemaal geen nut hebben. Als priester zou Hij niet voor de mens kunnen optreden noch bemiddelen, want een persoon kan onmogelijk met zichzelf bemiddelen, tenzij hij schizofreen is, wat de trinitariërs van Jezus maken een schizofreen iemand die een bepaald ogenblik alles zou weten en een ander ogenblik beweert dingen niet te weten en zegt dat het niet aan hem gelegen is maar aan een ander, die hij dan weer zelf zou zijn (volgens de trinitariërs).

“waar als voorloper voor ons Jezus is binnengekomen, toen hij ‘naar de ordening van Melchisedek’ hogepriester werd tot in de eeuwigheid.” (Hebreeën 6:20 NB)

“Want God is één, één is ook de middelaar tussen God en mensen: een mens, Christus Jezus,” (1 Timotheüs 2:5 NB)

“en tot Jezus, middelaar van een nieuw verbond, en tot bloed ter besprenkeling dat sterker spreekt dan dat van Abel.” (Hebreeën 12:24 NB)

Wanneer men Jezus tot God neemt ontneemt men hem zijn waarlijke positie en verlaagt men de waarde van zijn offergave. Namelijk zijn er velen die beweren dat Jezus God moet zijn omdat zij geloven dat geen enkele mens bekwam is om datgene te doen wat Jezus deed. Dat is totaal Jezus onderschatten. Ofwel is het de foutieve denkwijze dat God zulk een wrede God zou zijn dat Hij de mensen regels heeft gegeven waaraan de mens zich niet zou kunnen houden en dat Hij daarom moest doen of Hij Zich zou opofferen voor de mens met zijn waandoodsvoorstelling. Zij vergeten dat zulk een schouwspel met God die deed alsof Hij stierf, want God kan niet sterven, een absurde komedie zou zijn die niets op lost en voor de mens ook geen enkel positief vooruitzicht geeft, daar er dan geen hoop in de verrijzenis van een mens kan bestaan omdat God geen mens is maar een Geestelijk Wezen en geen mens ons is voorgegaan uit de dood.

In het geval Jezus God zou zijn is de wereld niets met die schijnvoorstelling van een Onsterfelijk Wezen dat doet alsof het dood gaat en dan uit die dood zou op staan. Verder geeft het de indruk dat die Godheid een verschrikkelijk monster, of wrede God, moet zijn omdat Hij dan na die toneelvoorstelling nog steeds zo vele miljoenen mensen enorm laat afzien. Dagelijks sterven nog vele duizenden aan hongersnood en wegens geweld dat hen ten onrechte wordt aangedaan en de onrechtdoeners blijken nog steeds enorm te genieten van hun daden en van hun rijkelijk leven terwijl anderen alle moeite hebben om in hun armoede te overleven.

De Allerhoogste God is gelukkig geen wreedaardig wezen maar een God van liefde. In Hém berust nog een grotere liefde dan de agapè liefde. Gods liefde overstijgt deze van enig mens, zelfs die van de Nazarener Jood die bereid was God Zijn Wil te doen, niettegenstaande dat dat zijn leven zou kosten aan de martelpaal.

Eigenaardig genoeg wordt in het aangehaalde artikel geschreven en zelfs onderlijnt terwijl men het zelf niet gelooft:

Petrus was niet de eerste Paus zoals men wil laten geloven, maar de context maakt duidelijk dat Jezus zijn gemeente bouwt op mensen die weten en erkennen dat Jezus de zoon van God is. Om dit te kunnen aanvaarden is er een operatie gebeurt aan de mens. Dan kan God op ieder zulk mens zijn gemeente bouwen ! Er waren dan nog geen denominaties en soorten van christenen ! {Wat betekent Jezus voor u?}

Wij moeten beseffen dat er zeer vele kerken of kerkgenootschappen zijn. De wereld is bezaaid met allerlei soorten religies en allerlei soorten gebedshuizen, tempels, synagogen, kerken of moskeeën, waar men allerlei leerstellingen op na houdt. Maar ware gelovigen die als navolgers van de rabbijn Jeshua of Jezus Christus, door het leven willen gaan, moeten het wijze besluit nemen om alle leringen die niet met die van Jezus overeenstemmen opzij te schuiven.

Jezus, zoals elke Jood, geloofde slechts in één Ware God, de God van Israël. Die God van Abraham was en is een enkelvoudige God en geen onderdeel van een Drie-eenheid of Drievuldigheid.

Velen die voor het Drie-eenheidsdenken zwichten denken dat Jezus omdat hij zieken genas en zonden vergaf wel God moest zijn omdat alleen God dat kan doen. Zij zien over het hoofd dat het niet Jezus was die al die mensen liet zien of hun kreupelheid ongedaan maakte, of mensen uit de dood deed op staan of zonden vergaf. Jezus verzocht zijn hemelse Vader om dat te doen. Het was steeds God die de handelingen van Jezus Christus en Jezus zijn woorden tot werkelijkheid liet komen. Jezus had van God de autoriteit gekregen om in Gods Naam te spreken en handelen, maar zonder God kon Jezus niets.

“17  Maar hij heeft hun geantwoord: mijn Vader werkt ononderbroken en zo werk ik ook! 18 Daardoor zijn toen de Judeeërs eens te meer zijn dood gaan zoeken, omdat hij niet alleen de sabbat ontbond maar ook God zijn eigen Vader noemde,- zo zichzelf gelijkmakend aan God. 19 Toen heeft Jezus geantwoord en tot hen gezegd: vast en zeker is het, zeg ik u: de zoon kan niet zomaar uit zichzelf iets maken of hij moet het de vader zien maken want al wat díe maakt, evenzo maakt ook de zoon;” (Johannes 5:17-19 NB)

De houders van de website Biblespace- Uw Bijbelstudie – Uw Redding zouden beter in acht nemen wat zij zelf schrijven

Wie Jezus niet als de Zoon van God aanneemt is een antichrist ! {Wat betekent Jezus voor u?}

Iedereen moet beseffen dat vandaag de dag het belangrijk is om te geloven wie Jezus is en om hem als de Weg naar God te volgen. Iedereen moet zoals Jezus elf besefte weten dat God veel groter is dan Jezus. Wij moeten allen onder Jezus Christus komen die zelf ook onder God staat, aan wie Jezus op het einde na onderwerping aan hem ook alles aan zijn hemelse vader zal overdragen.

“ge hebt gehoord dat ík u heb gezegd: ik ga heen én kom naar u toe; als ge me liefhadt zoudt ge verheugd zijn dat ik naar de Vader ga, omdat de Vader groter is dan ik;” (Johannes 14:28 NB)

“Maar wel wil ik dat ge weet dat de Christus het hoofd is van elke man, de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van de Christus.” (1 Corinthiërs 11:3 NB)

“Maar wanneer alles aan hem onderworpen is, dán zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem die alles aan hem heeft onderworpen, opdat het zal zijn: God alles in allen!” (1 Corinthiërs 15:28 NB)

Laat niemand vergeten hoe wij onder Christus Jezus één moeten worden zoals Jezus één is met zijn Goddelijke Vader, en hoe wij de Zoon moeten erkennen voor wie hij is en voor wat hij gedaan heeft. De wereld moet weten dat diegene die God niet gelooft en geen acht slaat op Zijn woorden en op de woorden van Zijn zoon de Vader niet tot zich zal krijgen en geen aanspraak zal kunnen maken op rechtvaardiging door het offer van Gods zoon. Erkenning van de zoon als de Weg naar God is essentieel voor een waardig geloofsleven.

“ieder die de Zoon verloochent heeft ook de Vader niet; wie de Zoon belijdt heeft ook de Vader.” (1 Johannes 2:23 NB)

Wij wensen onze lezers ook te waarschuwen voor die websites die het vertikken om de lezers ook aan het woord te laten. Indien er geen mogelijkheid is op een website die een blog voorziet, om reacties te geven, of als een blog de bedenkingen van anderen verzwijgt of niet publiceerbaar maakt, moet men steeds argwanend zijn. Trouwens moet men altijd op de hoede zijn voor de ontkenners van het zoonschap van Jezus. Steeds moet men ook elke site (ook onze publicaties) onderwerpen aan een vergelijking met de Heilige Schrift, de Bijbel, het enige onfeilbare Woord.

Blijf steeds onder ogen zien dat het belangrijk is om te doen wat, en de weg uit te gaan die, God voor legt aan de wereld. Jezus is de Weg en hem moeten wij volgen. Hem moeten wij erkennen als de eniggeboren zoon van God dankzij wie wij onder de genadegave van God vallen.

+

Voorgaand

Jezus zoon van David, zoon van Abraham en zoon van God

Azteekse en Romeinse tradities die ons nog steeds beïnvloeden

El Shaddai Die verscheen voor Abraham

Bijbel, zwaard van de Geest in de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God om tot een volkomen mens te komen

++

Vindt ook om te lezen

 1. God die Almachtige Geest die geen mens kan zien
 2. De Almachtige God der goden, groter dan en hoog verheven boven alle goden
 3. Is God een Drie-eenheid
 4. Heilige-drievuldigheid of drie-eenheid
 5. Bijbel, Gods Woord ingegeven nuttig tot lering, tot bestraffing, tot verbetering en tot onderwijzing
 6. Gods vergeten Woord 19 Geopenbaarde Woord 4 Het ware licht
 7. Gods wil dat alle soorten van mensen worden gered
 8. De verkeerde held
 9. Het begin van Jezus #1 Menselijke aspecten
 10. Het begin van Jezus #7 Een Nieuwe Adam, zoon van Abraham
 11. Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God
 12. Het begin van Jezus #11 Goddelijk verwezenlijkt en niet geïncarneerd
 13. Het begin van Jezus #13 Een te komen mens
 14. De Verlosser 1 Senior en junior
 15. 2020 jaar geleden werd de weg geopend
 16. Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 1 Rabbijn Jeshua en Romeinse weerstand
 17. Wie is Jezus volgens Prof. Buzzard
 18. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 19. De god zoon, koning en zijn onderdanen
 20. De Gezalfde en de eerste dag van de feestperiode van Ongezuurde Broden
 21. Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus
 22. Belangrijkste weekend van het jaar 2016
 23. Gevangenneming en terechtstelling van Christus Jezus
 24. Jezus vindt de dood op Golgota op voorbereidingsdag
 25. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 1
 26. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 2
 27. Na de sabbat na Pesach, de verrijzenis van Jezus Christus
 28. Hellenistische invloeden
 29. Politiek en macht eerste prioriteit #2 Arianisme, Nestorianisme en Monofysitisme
 30. Politiek en macht eerste prioriteit # 3 Verhoging van Maria en de Heilige Geest
 31. Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God
 32. Denkers in de maatschappij
 33. Doctrine van de Drievuldigheid
 34. Filippenzen 1 – 2
 35. Tekenen te herkennen in Tijden der Laatste dagen
 36. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen. #5 Apologeten
 37. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen. #6 Constantijn de Grote
 38. Vele kerken
 39. Christenen
 40. Bedenkingen: Gods eigen Volk
 41. Heeft Bijbel voor de mens van vandaag nog betekenis
 42. Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #1Bestseller aller tijden

+++

Een gemeente van volkeren

In Genesis 28:3  komen wij het woord lhq qahal tegen dat de Naardense Bijbel vertaald als een “vergadering van volkeren”.

“God de Almachtige zal je zegenen, hij zal je vruchtbaar en talrijk maken; worden zul je tot een vergadering van volkeren!(-)” (Genesis 28:3 NB)

“God, de Ontzagwekkende, moge je zegenen, je vruchtbaar maken en je veel nakomelingen geven, zodat er een groot aantal volken uit je voortkomt.” (Genesis 28:3 NBV)

Als wij naar de Hebreeuwse bron tekst kijken zien wij in het Nederlands

“Moge El Shadai [de Almachtige G’d] je zegenen en je vruchtbaar maken en talrijk, zodat je uitgroeit tot een grote menigte volken.”

De Willibrord-vertaling gebruikt hier evenals de Canisius en NBG-vertaling de Nederlandse woorden “menigte volken” voor het Hebreeuwse ,ymi lhq q’hal amim.

De Statenvertaling gaat voor een hoop volken wat zou beduiden op meerdere volkeren, zoals de meerdere volkeren in Onderwijzer.

“En God almachtig zegene u, en make u vruchtbaar, en vermenigvuldige u, dat gij tot een hoop volken wordt.” (Genesis 28:3 STV)

“En God, de Almachtige, zal u zegenen en vruchtbaar maken en u vermeerderen, zodat gij worden zult tot eene verzameling van volkeren.” (Genesis 28:3 Onderwijzer_Pentateuch)

Donkey riding on the Beach, c.1898-1900

Enkele mensen samen die gemeenschap vormen. Gezellig samen ezel rijden op het strand, c.1898-1900 (Foto credit: Wikipedia)

Zoals in de Joodse Dasberg-vertaling kunnen wij denken aan een “gemeenschap van volkeren” en waarbij wordt aangegeven dat hier sprake is van een aantal volken die iets gemeenschappelijks zouden hebben.

Als wij dan naar het woord hdi eda kijken dat wij voor het eerst aantreffen in de Exodus (12:3) waar Jehovah Mozes en Aäron de opdracht geeft:

“richt het woord tot heel Israëls samenkomst en zeg: op de tiende na deze nieuwemaan zullen ze zich nemen ieder een lam voor een vaderhuis, een lam per huis;” (Exodus 12:3 NB)

“Spreekt tot de gehele vergadering van Israel als volgt: op de tiende van deze maand zal ieder voor zich een stuk kleinvee nemen, familiesgewijs, een stuk kleinvee per gezin.” (Exodus 12:3 NBG51)

“Zeg tegen de hele gemeenschap van Israël: “Op de tiende van deze maand moet elke familie een lam of een bokje uitkiezen, elk gezin één.” (Exodus 12:3 NBV)

“Spreekt tot de gehele gemeente Israëls als volgt: op den tiende van deze maand zullen zij zich ieder nemen een lam voor ieder vadershuis, een lam voor ieder huis.” (Exodus 12:3 Onderwijzer_Pentateuch)

“Spreekt tot de gansche gemeente van Israël: op den tienden dezer maand neme ieder huisgezin voor zich één lam.” (Exodus 12:3 Obbink)

Hier is er dan sprake van een groep mensen die samen één geheel of één gemeenschap vormen. De “gehele vergadering van Israël ” voor het Hebreeuwse lar>y tdi9lk kol edat Yis’ra’el in het Nederlands weergeven als “de gehele vergadering van Israël” ofwel “de ganse vergadering van Israël” of zoals de Nieuwe Bijbelvertaling en de Willibrordvertaling die kiezen beiden voor “gemeenschap” en de Dasberg-vertaling “gemeente”, mogen wij er van uit gaan dat het om een groep mensen gat die zich verenigd voelen als gemeenschap of in tot een woongroep of gemeente behoren. Maar wij moeten uitkijken dat wij niet gaan denken dat dit de ganse bevolking zou bedoelen. Eerder moeten wij het verstaan als een groep of deel van de gehele gemeenschap die samen wel verbonden zijn, door bijvoorbeeld hun denken en handelen en zo een communiteit vormen.

+

Lees meer hier over in De Gemeente aan huis

++

Seven Scriptural reasons the Holy Spirit cannot be a person

 1. First, because many things in the Scriptures are attributed to the Holy Spirit that cannot apply to a divine person. And many of them cannot apply to any person at all. Some examples are that the Holy Spirit is given by God (Acts 5:32; 1 Jn 4:13) either according to measure or without measure (Eph 4:7) that God pours it out and it is sent forth from Him (Acts 2:17, 33) that believers drink into it and are baptized with or into it (1 Cor 12:13; Mk 1:8; Acts 1:5) that it is given in double portions and distributed in parts (Heb 2:4; 2 Kng 2:9) that there are first-fruits of it (Rom 8:23) that it may all be taken away or that a portion may be taken away (Ps 51:12; Num 11:17, 25) that it can be quenched (1 Thes 5:19) and many similar things that can be found in the Scriptures.

  HOLY SPIRIT - FOIX

  Holy Spirit – Foix (Photo credit: Wikipedia)

 2. Second, because it is clearly stated that the Holy Spirit is given by God, and this is even claimed in places where it’s commonly believed to mean a divine person. But a divine person cannot be given or bestowed by anyone since one who is given or bestowed must be under the authority of another. In no way can this be said of a divine person that is the supreme God Himself.
 3. Third, because Christ said that “no one knows the Son but the Father, and no one knows the Father but the Son and those to whom the Son reveals Him.” (Mt 11:27) But if the Holy Spirit was a divine person, the Father wouldn’t be the only one to know the Son. And the Son wouldn’t be the only one to know the Father – if the Holy Spirit was God it wouldn’t need a revelation from anyone to know both.
 4. Fourth, because in several places such as John 5:17; 8:16; 14:21; 17:3 ; 1 John 1:3, 2:23; 2 John 3 and 9; Luke 9:26; Mark 12:32; 1 Timothy.5:21; and Revelation 3:5 where the Father and Son, occasionally angels, and even humans are mentioned, no notice is taken of the Holy Spirit. If it was a divine person “he” should be named equally with God and Christ, and even more so than angels or humans.
 5. Fifth, because in many places the Holy Spirit is called the Spirit of God, but that which is “of” God cannot be God. Thus, the Holy Spirit cannot be a divine person, for to be “of” God and to “be” God are two different things. In addition, the Holy Spirit is called the power or finger of God, which cannot be said of an equal person of the Deity – that is, of the supreme God Himself (Compare Luke 1:35; 24:49; and Matthew 12:28 with Luke 11:20)
 6. Sixth, because the Holy Spirit is said to be “of” God (1 Cor 2:12) and proceed “from” God (Jn 15:26) and unless it was of God, Paul couldn’t compare the Spirit of God with the spirit of man that is in man as he does when he says “for what man knows the things of a man but the spirit of man that is in him? Even so, no man knows the things of God but the Spirit of God.” Since the Holv Spirit is “of” (or from) God – and it has never been said the Father is “of” the Holy Spirit – it’s apparent the Holy Spirit is not a person of the Godhead. Also, it’s been clearly stated there’s only one person in the Godhead. (Deut 6:4; Mk 12:28-34; Is 43:10-11; 45:5; 1 Chr 17:20; Eph 4:6). Since this is none other than the Father, it should be evident that the Spirit, which certainly isn’t the Father, cannot be a divine person.
 7. Seventh, if the Holy Spirit was a person it would be God Himself, for the things attributed to it only apply to the divine essence. But since it’s already been shown that God is numerically one, He cannot be a plurality of persons, nor can the one numerical essence of God apply to many persons. Therefore, it’s clear the Holv Spirit cannot be a person of the Godhead.


It can also be said that if the Holy Spirit is a person, and that Christ was conceived by the Holy Spirit, it necessarily follows that Christ was the son of the Spirit, not the Father.

 Robert Scott Thomson

++

Additional reading

 1. Only one God
 2. God is one
 3. God of gods

God isn’t dead though for many He is not relevant

In the 1960ies we often heard it said that God was dead.

Friedrich Nietzsche and his mother.

Friedrich Nietzsche and his mother. (Photo credit: Wikipedia)

Carl Ludwig Nietzsche, was appointed pastor at Röcken by order of King Friedrich Wilhelm IV of Prussia, after whom Friedrich Nietzsche was named. Before Friedrich Nietzsche’s fifth birthday his father died in 1849. He was left to live in a household consisting of five women: his mother, Franziska, his younger sister, Elisabeth, his maternal grandmother, and two aunts.

Friedrich Wilhelm Ritschl (1806–1876)

Friedrich Wilhelm Ritschl (1806–1876) (Photo credit: Wikipedia)

After attending a private preparatory school, the Domgymnasium, he was admitted to Schulpforta, Germany’s leading Protestant boarding school. Having graduated in 1864, he went to the University of Bonn to study theology and classical philology.  Influenced by the textual criticism of the English and German classicists Richard Bentley and Gottfried Hermann, F.W. Ritschl, in full Friedrich Wilhelm Ritschl became a classical scholar remembered for his work on Plautus and as the founder of the Bonn school of classical scholarship. It was under the tutelage of Ritschl in Leipzig that he further developed and became the only student ever to publish in Ritschl’s journal, Rheinisches Museum (“Rhenish Museum”). Ritschl assured the University of Basel that he had never seen anyone like Nietzsche in 40 years of teaching and that his talents were limitless and as such would be the best candidate to receive a professorship in classical philology that fell vacant in 1869 in Basel, Switzerland.

English: Portrait of Friedrich Nietzsche, 1882...

English: Portrait of Friedrich Nietzsche, 1882; One of five photographies by photographer Gustav Schultze, Naumburg, taken early September 1882. Public domain due to age of photography. Scan processed by Anton (2005)  (Photo credit: Wikipedia)

In his mature writings Nietzsche was preoccupied by the origin and function of values in human life.With his protestant background one can wonder if his expression “God is dead” was not misinterpreted.

Many people seem to assume that this implies God was once a living creature, and he has since passed away. But this is a misconception. Nietzsche was an atheist, and thus never believed that a God existed in any form except as a figment of the human imagination. {Nietzsche: God is Dead (Part 1)}

Though we do find this man writing a lot about God and looking at the Judeo-Christian tradition, which according to him made suffering tolerable by interpreting it as God’s intention and as an occasion for atonement. For him this clinging to a flattering doctrine of personal immortality, could also seen as man having created its god to feel safe and sure, but those who did not believe in a god or God also tried to cling to an other “true” world, also offering symptoms of a declining life, or life in distress.

But for Nietzsche when there  is no god man also has not need of a god and man did not have to create a “slave” and “master” world, but should be himself the master. Facing the gut (“good”), schlecht (“bad”), and böse (“evil”) was something we made up ourselves as a nonmoral reference to those who were privileged, the masters, as opposed to those who were base, the slaves. For him his generation had come in a timespan where religious and philosophical absolutes had dissolved in the emergence of 19th-century positivism.

With the collapse of metaphysical and theological foundations and sanctions for traditional morality only a pervasive sense of purposelessness and meaninglessness would remain. And the triumph of meaninglessness is the triumph of nihilism: “God is dead.” Nietzsche thought, however, that most people could not accept the eclipse of the ascetic ideal and the intrinsic meaninglessness of existence but would seek supplanting absolutes to invest life with meaning.{ on Friedrich Nietzsche in the Encyclopaedia Britannica}

Many do forget that as a thinker it might well be that Nietzsche also had come into conflict with the trinitarian thought and the sayings in the Scripture that there is only One true God Who is One and an eternal Spirit, not having bones, flesh or blood, whilst so many people around him worshipped a god with flesh, bones and blood who was born and who died. All such contradictions with what is written in the Old and the New Testament could have muddled his mind.

Eventually the faithful get so worried about the well-being of God, that they build an armour to protect him. {What did Nietzsche mean by God is dead?}

When Nietzsche like others would have thought of that in such saying, he also could see the first sign that people were losing faith in God, also noticing around him how many people had lost faith in Him and did not trust God to take care of himself and able to endanger their safety.

The wannabe-philosopher of Finnish origin continues

Still at first, God is safe inside the armour and people continue to worship him. Over time though, God gets pissed off at the whole situation and leaves, or simply suffocates, leaving the armour for people to worship. People keep worshipping the hollow armour, and religion becomes a meaningless ritual with no substance to it. This is what “God is dead, and we have killed him” means. {What did Nietzsche mean by God is dead?}

An “Autobiographical” philosopher also looks at the German philosopher, extremely critical of Christianity, but sees, like us, that we may not just take it as a sort of atheist statement which would be the “ultimate truth”. For Gabriel J. Mitchell

“God is Dead” simply means “The Christian god is becoming increasingly irrelevant to philosophy and culture”.  {What Nietzsche Meant by “God is Dead”}

Mitchell writes:

In popular culture the phrase is often mistaken as an anti-Christian statement. Some sort of declaration of Atheism. This is most obviously manifested in Christian content like the film God’s Not Dead. In the movie, a disgruntled atheist professor demands his students declare the death of God and embrace atheism. {What Nietzsche Meant by “God is Dead”}

With his background and his protestant family it would be strange that with his pretty bold statement that would be going against his own family’s belief and bring a serious anti-Christian message.
The saying „Gott ist tot“ or “God is dead” also known as “the death of God” first appeared in Nietzsche’s 1882 collection “Die fröhliche Wissenschaft” or “The Joyful Wisdom” also known as The Gay Science,  also translated as “The Joyful Pursuit of Knowledge and Understanding”. The German Wissenschaft never indicates “Weisheit” or “wisdom”, but concerns any rigorous practice of a poised, controlled, and disciplined quest for knowledge, typically translated as “science”. Nietzsche speaks about “what if” which does not mean “it is”.

As such Nietzsche writes

What if some day or night a demon were to steal after you into your loneliest loneliness and say to you: ‘This life as you now live it and have lived it, you will have to live once more and innumerable times more’ […] Would you not throw yourself down and gnash your teeth and curse the demon who spoke thus? Or have you once experienced a tremendous moment when you would have answered him: ‘You are a god and never have I heard anything more divine.’ — [The Joyful Wisdom §341]

Buddha in Sarnath Museum (Dhammajak Mutra).jpg

A statue of the Buddha from Sarnath, 4th century CE

A demon or sick person often is seen as a mad person or some one not by his senses. That mad man also can look at different deities and ascetics and sages like Gautama Buddha, probably a very attractive figure for Nietzsche because of all the philosophic thoughts of that teacher who lived in northern India sometime between the 6th and 4th centuries before the Common Era.

We find the first occurrence of the famous formulation “God is dead,” first in section 108.

After Buddha was dead, people
showed his shadow for centuries afterwards in a
cave,—an immense frightful shadow. God is dead:
but as the human race is constituted, there will
perhaps be caves for millenniums yet, in which
people will show his shadow.—And we—we have
still to overcome his shadow! {— §108}

FW82.jpg

The Joyful Wisdom or The Gay Science, first published in 1882 and followed by a second edition, which was published after the completion of Thus Spoke Zarathustra and Beyond Good and Evil, in 1887.

Section 125 depicts the parable of the madman who is searching for God. He accuses us all of being the murderers of God.

“‘Where is God?’ he cried; ‘I will tell you. We have killed him—you and I. All of us are his murderers…”

God is dead. God remains dead. And we have killed him. How shall we comfort ourselves, the murderers of all murderers? What was holiest and mightiest of all that the world has yet owned has bled to death under our knives: who will wipe this blood off us? What water is there for us to clean ourselves? What festivals of atonement, what sacred games shall we have to invent? Is not the greatness of this deed too great for us? Must we ourselves not become gods simply to appear worthy of it? {Nietzsche, The Gay Science, Section 125, tr. Walter Kaufmann}

Mitchell explains

The line is part of The Parable of the Madman a section from Nietzsche’s The Gay Science. It depicts a maddened individual running around a village asking where he can find God only to declare that God must be dead. In his ever creative style Nietzsche is using this madman as an outlet to explore an idea. Particularly he’s interested in the shifting values of European culture during his lifetime. {What Nietzsche Meant by “God is Dead”}

More and more people took distance from religion, most people confusing God with Church. Having found so many lies in church they considered “God” also being a “fat lie”. Though many wondered what their life was to be and if there was nothing behind it or something hidden for them.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel also had pondered the death of God, first in his Phenomenology of Spirit where he considers the death of God to

‘not [be] seen as anything but an easily recognized part of the usual Christian cycle of redemption’

But there some thought Jesus Christ to be the God, and when Jesus is God and Jesus died than really God would have died. Naturally Jesus is not God, because God is a Spirit Who has no beginning and not end and to Whom man can do nothing. In case Jesus is God and has died God would be dead and this did hurt Hegel, who writes about the great pain of knowing that God is dead

‘The pure concept, however, or infinity, as the abyss of nothingness in which all being sinks, must characterize the infinite pain, which previously was only in culture historically and as the feeling on which rests modern religion, the feeling that God Himself is dead, (the feeling which was uttered by Pascal, though only empirically, in his saying: Nature is such that it marks everywhere, both in and outside of man, a lost God), purely as a phase, but also as no more than just a phase, of the highest idea.’.

Nietzsche recognizes the crisis that the death of God represents for existing moral assumptions:

“When one gives up the Christian faith, one pulls the right to Christian morality out from under one’s feet. This morality is by no means self-evident… By breaking one main concept out of Christianity, the faith in God, one breaks the whole: nothing necessary remains in one’s hands.”

Nietzsche saw how man went away from the faith in God and by doing so was looking for new answers or better answers than the churches could give. When not any more believing in the beautiful masterly concept of creation by the Divine Maker belief of cosmic or physical order also fell to the ground.

Nietzsche saw Europe was slowly transitioning into a sort of cultural Nihilism. As advancements in science and technology lead to more and more questioning of the status quo, Philosophical values were beginning to shift. What Nietzsche is getting at here isn’t a declaration of the truth value of Christianity. In fact truth is a topic Nietzsche is extremely critical of. Instead he’s pointing out the weakening of Christian influences on society. {What Nietzsche Meant by “God is Dead”}

Clearly the church was loosing its grip on the citizens. The ability to have the Bible in print and available to lots of people, made them also aware that for years those churches had lied about many things. Those who really went to study the Scriptures where confronted with many things the church said which were not written at all in the Bible.
An other problem arose by the growing knowledge and advancement in the sciences. Several people wanted to play for god themselves.

Later on people can take a look inside the armour and see there is no God there, and say God never existed in the first place. Whether or not God actually exists or existed at any point as an entity in the universe is not as relevant as the fact that there is an inherent need in most people to have faith in God. That in itself does change how people behave, hopefully for the better.

To put this hollow armour analogy in a more abstract way, is that at first people had a genuine faith in God whether or not this faith was reciprocated by an actual God. Over the course of time this genuine God was replaced by a man-made image of God. Man got rid of the real thing in favour of a man-made facsimile. I suppose the underlying motivation is that if man made God, man can also control him. {What did Nietzsche mean by God is dead?}

Seeing how man went away from God Nietzsche probably was very well aware that this could bring man in trouble.

Given Nietzsche’s strong animosity towards religion, you would think people realizing that ‘God is Dead’ would make him happy. After all, Nietzsche was dedicated in his quest to try and rid the individual of dogmatic and supernatural beliefs. Surely, people disregarding religion would be a comforting sight to Nietzsche. But this was not the case. Nietzsche was deeply troubled by the lack of a God, he feared that this may lead to the destruction of our society. {Nietzsche: God is Dead (Part 1)}

The end of Christianity for Europe might bring desolation and chaos. Churches had fostered on human dogma‘s and now people had come to see how different they are to Biblical dogma’s. But when one finds that a church has lied so much would one go for an other church and not face the same problem? Mankind always have nuzzled dogmatic beliefs that are widely held and accepted by society and do not want to do away with so many traditions.

Many of these beliefs go unquestioned, and thus we live in a sort of ‘herd’ similar to sheep (the term sheeple is probably the best representation of this). By overcoming the herd perspective, a man can free himself and achieve new heights. {Nietzsche: The Ubermensch (Part 2)}

When there is no God or when man himself is god, then man may be the master of everything (does he think). When there is no God,like so many think, then man loves to be as a god being the super being or Ubermensch, to which nothing is to small or to big and everything can be made possible. When it is not possible to do something today than it will be possible tomorrow or in the future, so why worry?

The Ubermensch is supposed to act as the answer to the problem of nihilism. Since God is dead, that means there is no objective truth or morality. Thus, an Ubermensch acts as his own ‘God’, abandoning the herd instinct and determining his own morality. He is neither slave nor master, as he does not impose his will on others. He is a master of self-discipline. He must be willing to embrace suffering and learn from it. In a way, the Ubermensch is the next step in human evolution. It’s a new intuition, perspective, and greatness for mankind. {Nietzsche: The Ubermensch (Part 2)}

For sure, man has to take a long way before he shall reach such a state. He also seems to forget that is what the Word of God demands from man, that man work at themselves transforming their character to an ideal being without faults. Only problem that than poses, is to know what would be faults, and what would be the right things to strive for. For a Bible Student no such problems arise because he can find all answers in the Bible. But those who do not want to take a serious look at that Library of ancient works, still many questions shall stay unanswered.

++

Additional reading

 1. Today’s thought “Ability to see that God is not dead” (May 12)
 2. Inner feeling, morality and Inter-connection with creation
 3. Christian values and voting not just a game
 4. 3rd question: Does there exist a Divine Creator
 5. Is there no ‘proof’ for God? (And why that statement is not as smart as you might think.)

+++

Further reading

 1. Moral Collapse Didn’t Begin Yesterday. Occult Paris
 2. Everything and Nothing
 3. No Lives Matter
 4. The Nil God
 5. Wake up; There is no God
 6. The death of God (and politics?)
 7. Because God is not efficient in revealing himself to us, He must not exist.
 8. With God vs Without
 9. God
 10. O God…
 11. Lunch n’ Bats
 12. Collecting our thoughts: opening prayer
 13. A walk on the sea
 14. The End of the World
 15. A Defense of Religion (From an Atheist)
 16. Seraphim Rose: “large numbers of Catholics and Protestants are hardly to be distinguished from unbelievers “
 17. On Nihilism
 18. Dostoyevsky’s Übermensch in Crime & Punishment
 19. God’s Heartbreak
 20. Can You Be A Happy Nihilist?
 21. Ep. 48 – Calvin Warren and Frank Wilderson III on Antiblackness, Nihilism, and Politics
 22. The New Nihilism
 23. A Journey Toward A Theory Of Stupidity 3 | The Grandfather Of Stupidology Part 1
 24. The Weaponisation Of Popular Culture
 25. Chapter 6
 26. What We Can Gain From Detachment
 27. Nietzsche and Buddhism
 28. Buddhism, Nietzsche, Jung, Christianity, and Plato: Religious and Philosophical Themes in Westworld
 29. Identification
 30. Who I am and why I’m here
 31. Übermensch
 32. Nietzsche #7 – Der Übermensch
 33. Nietzsche: Eternal Recurrence (Part 3)
 34. Nietzsche, a philosophical biography (Rüdiger Safranski, 2000)
 35. Übermensch by Mathew Babaoye
 36. Editorial 23: Frank Castle, Ubermensch
 37. How to become Superman: Nietzsche’s overwhelming concept and questions to ask yourself
 38. The Ubermensch as an Archetype

+++

Dying for or instead

Tragically, the simple words “Christ died for us” (Rom. 5:8) have been grossly misunderstood as meaning that Christ died instead of us.

There are a number of connections between Romans 5 and 1 Cor. 15 (e.g. v. 12 = 1 Cor. 15:21; v. 17 = 1 Cor. 15:22). “Christ died for us” (Rom. 5:8) is matched by “Christ died for our sins” (1 Cor. 15:3). His death was in order to make a way whereby we can gain forgiveness of our sins; it was in this sense that “Christ died for us”. The word “for” does not necessarily mean ‘instead of’; Christ died “for our sins”, not ‘instead of’ them. Because of this, Christ can “make intercession” for us (Heb. 7:25) – not ‘instead of’ us. Neither does “for” mean ‘instead of’ in Heb. 10:12 and Gal. 1:4.

Jesus is Our Representative Not Our Substitute

– Peter Foster

+++

Faith coming by hearing and sent preacher gift from God

“Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God.” (Rom. 10:17)

The Apostle Paul in this verse tells us that no one can believe unless they hear. In the same context, he also says that no one can hear unless “a preacher” is “sent.” (vss. 14,15) Thus, without question the “sent preacher” is a gift from Yahweh, the Author of Salvation.

Faith can be considered a gift from Yahweh.

“We have knowledge of Yahweh, and this knowledge, which is granted us as a grace or favor, brings us to the place where we are enabled to exercise faith.”

Faith in a great measure rests upon knowledge. Knowledge reveals Yahweh’s character as our Great Savior, the Divine Revelation makes known to us certain facts respecting Yahweh’s purposes, and we see the purposes thus outlined to be in harmony with the character of Yahweh.

This enables one to believe the promises; and believing them, we are enabled to act upon them.

“This is faith. Our faith, while it is of ourselves in the sense that we must exercise it, is of Yahweh in the sense that He supplies the necessary elements from which that faith is to be compounded.”— What Pastor Russell Said, pp. 266,267

Everything received now, and which the world of humanity will receive in the next age, soon to come, is because of Yahweh’s Grace. Yahweh has given us opportunities to hear about Him through His Word and through those who have explained that Word to us.

And without our Redeemer Jesus, who is Yahweh’s appointed Representative, who Yahweh sent to us to show us the way to Him.

Thus, through Jesus Christ our Head we learn the Almighty Heavenly Father’s Character and come to know the true Savior.

Jesus always pointed us to his God and our God, his Father and our Father. Jesus did the will of Yahweh and willing because he loved his Almighty Creator and died to pay the price required as his part of salvation and we love him for his great sacrifice for our behalf, and not only ours, but the whole world of humanity.

Jesus covers us with his Sin Offering merit and without it, we would never be able to grow in the Grace our Heavenly Father so much wants us to have.

May we never lose our faith. It is faith that made us acceptable to Yahweh, and it is faith that insures our ultimate salvation.

“The just shall live by faith: but if any draw back, my soul shall have no pleasure in him. But we are not of them who draw back unto perdition; but of them that believe to the saving of the soul.”

Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses.”

“This is the victory that overcometh the world, even our faith!”
(Heb. 10:38,39; 1 Tim. 6:12;
1 John 5:4)

John Harris (the Word of God is more precious than gold) HeChar

++

Additional reading

 1. Faith
 2. Faith and works
 3. Faith moving mountains

+++

Further reading

 1. The Sin Offering
 2. All That Jesus Is Before God, You Are
 3. Numbers 7
 4. Leviticus 9
 5. SOAP Journal – 02 February 2017 (Leviticus 4:16-18)
 6. 20 February 2017 Bible Reading
 7. Atonement as Liturgy: The Cross Re-examined
 8. Catrina’s Understanding of Leviticus 1-13

+++

A Father Who begat a son

Documents of the Christian Church 2nd Ed 1963 Henery Bettenson
(quotes from Arius and his followers)

“If, said he, the Father begat the Son, he that was begotten had a beginning of existence; hence it is clear that there was a [a time] when the son was not.”
“The Son of God is from what is not and there was [a time] when he was not; saying also that the Son of God, in virtue of his free will, is capable of evil and good, and calling him a creature and a work.”

The Rise of Christianity 1985 W.H.C. Frend

“If the Father begat the son, there must be when he was not. He could not therefore be coeternal with the Father.”[said by Arius]

Man’s Religions 1968 John B. Noss

Arius held that Christ, . . . was a created being; he was made like other creatures out of nothing, . . . The Son, he argued, had a beginning, while God was without beginning.”

The Church in History 1964 B. K. Kuiper

Arius püspök.jpg

The Christian priest of Alexandria, Egypt, Arius arguing for the supremacy of God the Father, and that the Son had a beginning as a true Firstborn

“The heathen believe in many gods. Arius thought that to believe that the Son is God as well as that the Father is God would mean that there are two Gods, and that therefore the Christians would be falling back into heathenism.”
Arius believed that Jesus Christ was born, that he had a beginning, he believed that Jesus Christ was the created Son, not the Creator, and for taking the Word of God literally he was excommunicated and anathematised. Starting with Nimrod in ancient Babylon until today man has stubbornly rebelled against the doctrine of one God.

Exodus 20:3 Thou shalt have no other gods before me.

Exodus 34:14a For thou shalt worship no other god:

The trinity is idolatry, it puts Jesus Christ as a god before God.

Forgers of the Word 1983 Victor Paul Wierwille

“To say Jesus Christ is God the Son is idolatry. To say Jesus is the Son of God is truth.”

Forgers of the Word 1983 Victor Paul Wierwille

“To say Jesus Christ is God the Son is idolatry. To say Jesus is the Son of God is truth.”

Man’s Religions John B. Noss 1968

“The doctrine of the trinity he [Michael Servetus] felt to be a Catholic perversion and himself to be a good New Testament Christian in combating it. . . According to his conception, a trinity composed of three distinct persons in one God is a rational impossibility;”

Saying that Jesus Christ is not God does not degrade Jesus Christ it merely sets things in their proper order so we can know God and worship Him in spirit and truth.

We can no longer be lulled to sleep by the bizarre, complex, confusing, ritualistic, mysterious Babylonian traditions of trinitarian doctrines. We must come back to God’s Word and worship the one true God- the Holy Father of Jesus Christ.

Andrey Davidson

+

Preceding articles

People Seeking for God 2 Human interpretations

People Seeking for God 3 Laws and directions

People Seeking for God 4 Biblical terms

Christianity without the Trinity

Being Religious and Spiritual 5 Gnostic influences

Roman, Aztec and other rites still influencing us today

Application of old pagan concept of trinity

The imaginational war against Christmas

Entrance of a king to question our position #1 Coming in the Name of the Lord

Entrance of a king to question our position #2 Who do we want to see and to be

Joseph Priestley To the Point

++

Additional articles

 1. Blindness in the Christian world
 2. Vision blurred by cumulative burden of divisions
 3. Does there have to be a Holy Trinity Mystery
 4. Finding and Understanding Words and Meanings
 5. Creator and Blogger God 7 A Blog of a Book 1 Believing the Blogger
 6. Genesis 1:26 God said “Let us make”
 7. Have no other gods besides Me
 8. Written and translated by different men over thousands of years
 9. A god who gave his people commandments and laws he knew they never could keep to it
 10. For those who believe Jesus is God
 11. For Getting to know Jesus
 12. Objects around the birth and death of Jesus
 13. The Son can do nothing of his own accord
 14. Nazarene Commentary Matthew 3:13-17 – Jesus Declared God’s Son at His Baptism
 15. Nazarene Commentary Matthew 4:5-7 – A Temptation to Test God
 16. God son king and his subjects
 17. Authority given to him To give eternal life
 18. Americans really thinking the Messiah Christ had an English name
 19. Focussing on the man Jesus and the relationship with God
 20. It happened on May 2 295
 21. 1691 years ago on June the 20th in 325
 22. A Triple God or simply a rather simple One God
 23. Problems correspondents have with the Trinity Doctrine
 24. 19° century London and Unitarians
 25. Afraid to see the man of the heavens opened
 26. Minimizing the power of God’s Force the Holy Spirit
 27. Jewish and Christian traditions of elders
 28. Renewed Catholic-Jewish relations still with a blemish
 29. Immanuel looking at Jewish and Christian visions
 30. Do you purpose that your mouth will not transgress
 31. Solstice, Saturnalia and Christmas-stress
 32. Responses to Radical Muslims and Radical Christians
 33. What is the truth asked also Pontius Pilate
 34. In Defense of the truth
 35. Forbidden Fruit in the Midst of the Garden 4
 36. More Mexicans start questioning Catholic doctrine and the concept of the Trinity
 37. President of the Unitarian Universalist Association of Congregations considers of undoing the Unitarian idea

+++

Related articles

 1. Jesus’ Incarnation: Created or Divine?
 2. Phil Pringle peddles Word of Faith & Arian heresy: “God spoke Christ into creation before anything else”
 3. Ignatius and Submission According to the Flesh
 4. Mini Episode 3: The Nicene Creed
 5. #341 – A History of the Catholic Church – The Presbyter Of Alexandria
 6. #342 – A History Catholic of the Catholic Church – The First Ecumenical Council
 7. #343 – A History of the Catholic Church – The Nicene Creed
 8. #351 – A History of the Catholic Church – Nicenes and Eusebians
 9. #352 – A History of the Catholic Church – Anathematizations and Glorifications
 10. Today in Church History: May 20
 11. Konsili Nicea: Yesus Diangkat Menjadi Tuhan
 12. Athanasius and the dodgy worship leader
 13. Celebrate Christmas If You A Real G
 14. Episode 5: Arius
 15. Ep10: Is Jesus Fully Man?
 16. Vision of Peter of Alexandria
 17. Patriarchy Preachers Teach that Jesus Is a Lesser God
 18. Embrace the Mystery: Does all of theology “make sense”
 19. Heresies – Arianism
 20. Does It Really Matter What We Believe?
 21. The Fullness of Time
 22. Sectarianism in the church
 23. TDISH: Scientist and Heretic
 24. Servetus, Socinus and Sola Scriptura
 25. Punching Above His Weight
 26. Feast of Sebastian Castellio (March 20)

+++