Israel featured twice on list of potential 2022 conflicts

Israel featured twice on list of potential 2022 conflicts

A think tank and research institute on global crises released a list of ten international conflicts to anticipate in 2022, with potential wars involving Israel featured twice. The compilation, released by the  International Crisis Group, said the world could witness possible conflicts between Israel and the Palestinian territories this year, as well as a war involving Israel, the United States, and Iran.

If nuclear negotiations in Vienna with Iran fail, “which now seems probable,” then either Israel or the US may attempt to demolish Iran’s nuclear program by striking facilities across the country – prompting a war – the International Crisis Group predicted. The think tank also forecasted an additional conflict between Israel and the Palestinian territories, noting that Palestinians within Gaza, the West Bank, Israel, and east Jerusalem presented a more unified front during the 2021 outbreak of Israeli-Palestinian violence than in previous wars.

The annual report by the “International Crisis Group” looks at potential conflicts for the coming year. In its opening statement it says

“it is easy to see a world careering off the tracks.”

It quotes the triumph of the Taliban as the US withdrew coupled with a

“dwindling US ambition on the global stage.”

It also sees the “power showdown over Ukraine and Taiwan” as causes for conflict.

All this analysis fits into Bible prophecy. But the other one they mention is Israel. They see Israel potential being drawn into conflict with Iran and with their surrounding neighbours in 2022. This is exactly what we have been saying the WWW for 20 years. There is great trouble and conflict coming with Iran – Isaiah 21 tells us that. We know Iran will be behind the activation of its proxy armies around Israel when the inner ring war starts. Eg Hamas, Hezbollah and even Syria. For the first time all these conflicts look like they could happen at anytime…..in 2022….

Andy Walton

Come to read the Weekly World Watch

+++

Related

 1. Iran – China 2021
 2. Iran’s foreign minister, Hossein Amir-Abdollahian, meets Hamas leader, Ismail Haniyeh
 3. Palestinians rally in support of prisoners held by Israel
 4. Abbas discusses Palestinian developments with Egyptian President
 5. Daily Sabah: Israel or the US? Who decides in the end?
 6. Israel: cyberattacks against apartheid state increase
 7. Abbas asks Sisi for help with contacts in Israel
 8. Rai al-Youm: A third West Bank intifada? Signs of an incipient rebellion within Fateh against Abbas and the PA
 9. The Israeli occupation army is weaker than ever, despite state of the art weapons
 10. Top 5 of the greatest missions known to the world by Moosad
 11. Protesters and Police Clash in Russia
 12. Pope Francis Visits Iraq
 13. U.S. Defense Secretary Visits Afghanistan
 14. Syria to Hold Presidential Election
 15. Israel and Palestine: A route forward
 16. Apartheid South Africa and Israel’s Treatment of the Palestinians – Modern Parallels
 17. Collision Course: China and the Taliban
 18. Taliban Seizes Control of Afghanistan
 19. Thousands of Brazilians Take to the Streets
 20. Haitian Migrant Crisis
 21. Protests in Sudan
 22. Unrest in the Solomon Islands
 23. Putin Visits India
 24. Global Affairs Weekly Stories (Week of December 19, 2021)
 25. New Lines Magazine: Assad Tests the Patience of Its Ally Russia
 26. Iran’s foreign minister, Hossein Amir-Abdollahian, meets Hamas leader, Ismail Haniyeh
 27. US abandons plans for EastMed pipeline due to ‘destabilising’ regional tensions
 28. Israel arrests four women for providing intelligence to Iran

Fundamenten van het Geloof 15 De Rechter en zijn oordeel

Gelooft u het getuigenis van God, zijn Zoon en zijn dienaren?

Als Koning over de gehele aarde, is God niet alleen de Wetgever, maar ook de hoogste Rechter. In het Oude Testament maakt Hij Zich als zodanig bekend:

“God is een rechtvaardig Rechter …” (Psalm 7:12)

“… zou de Rechter van de ganse aarde geen recht doen?” (Genesis 18:25)

Rechtvaardig recht spreken houdt onder andere in dat Hij onpartijdig is, zonder aanzien van de persoon handelt. Opdat dit voor iedereen duidelijk zal zijn, is zijn rechtsgeding tegen mensen openbaar. Aan een ieder die hierbij betrokken is, moet bekend worden waarom God de een vrijspreekt van schuld en de ander voor schuldig houdt. God weet wat in het diepst van de mens verborgen is, ook alles wat onzichtbaar bleef voor andere mensen, het goede en het kwade. Daarom mogen wie zich Hem toewijden, door met hart en ziel zijn wil te doen, zich veilig en zeker weten in de handen van deze rechtvaardige Rechter. Zij zullen door Hem bevrijdt, verlost worden van de vijandige wereld. Wat de vijanden van God en zijn kinderen in het geheim beraamd hebben, zal duidelijk worden voor iedereen:

“Maar, HERE der heerscharen, rechtvaardige Rechter, die nieren en hart toetst, ik zal uw wraak aan hen (die Gods kinderen kwaad doen) zien, want op u heb ik mijn rechtsgeding gewenteld.” (Jeremia 11:20)

“Want de HERE, onze Rechter, de HERE, onze Wetgever, de HERE, onze Koning, Hij zal ons verlossen.” (Jesaja 33:22)

“Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden. Daarom, al wat u in het donker gesproken hebt, zal in het licht gehoord worden en wat u aan het oor gesproken hebt, in de binnenkamer, zal van de daken gepredikt worden.” (Lucas 12:2-3)

“Daarom velt geen oordeel vóór de tijd, dat de Here komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen van de harten openbaar zal maken.” (1 Korintiërs 4:5)

Ondanks dat God bepaalde vormen van rechtspraak overliet aan oudsten (Ex. 18), richters, koningen, en priesters in Israël (2 Kron. 19:4-11; Ezra 7:25), waren deze door hun zwakheid niet volmaakt rechtvaardig. Wie daar het dichtst bij kwamen waren Mozes en Salomo. Zij spraken recht namens en in de geest van God. Koning Salomo ontving in de beginjaren van zijn koningschap grote wijsheid van God. Die tijd was een voorafschaduwing van het koningschap van Christus. De heer Jezus zei dat hij meer is dan Salomo (Matth. 12:42). Al tijdens zijn leven op aarde gaf God hem rechterlijke bevoegdheden, bijvoorbeeld om zonden te vergeven:

En hun geloof ziende, zei Hij:

Mens, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de Farizeeën … zeiden:

… Wie kan zonden vergeven dan God alleen?

Doch Jezus … zei tot hen:

… Wat is gemakkelijker te zeggen:

Uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en wandel?

Maar opdat u mag weten, dat de Zoon de mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven – zei Hij tegen de verlamde:

Tot u zeg Ik, sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis …” (Lucas 5:17-26).

Hij sprak echter ook over een latere tijd. In een gelijkenis herinnerde hij eens aan wat God had gesproken door de profeet Ezechiël:

Hij zou rechtspreken tussen zijn schapen en de rammen en bokken, die zijn schapen verdrongen en uitbuitten (Ezechiël 34):

“En u, mijn schapen, zo zegt de Here HERE, zie Ik zal rechtspreken tussen het ene schaap en het andere, tussen de rammen en de bokken de vette en de magere schapen.” (Ezechiël 34:17, 20-22)

“Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon van zijn heerlijkheid. En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden en Hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken, en Hij zal de schapen zet- ten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen:

Komt u gezegenden van mijn Vader, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging van de wereld af …

Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen:

Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur …” (Mattheüs 25:31-46)

Hoewel ook in het Nieuwe Testament God de rechtvaardige Rechter is (Romeinen 2:2, 5 en 16, 3:6, 14:10; 1 Kor. 5:13; 2 Thess. 1:5; Hebr. 12:23, 13:4; 1 Petr. 1:17, 2:23; Jac. 4:12; Openb. 6:10, 16:7, 18:4-19:5), heeft Hij de heer Jezus aangewezen om in Zijn naam als Rechter op te treden:

“Want … de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven.” (Johannes 5:22)

“En Hij (Christus) heeft ons geboden het volk te prediken en te betuigen, dat Hij het is, die door God is aangesteld tot rechter over levenden en doden.” (Handelingen 10:42)

“Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.” (2 Korintiërs 5:10)

Net als zijn Vader in de hemel is hij rechtvaardig en oordeelt hij zonder aanzien van de persoon:

“Ik kan van Mijzelf niets doen; gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet mijn wil, maar de wil van Hem, die Mij gezonden heeft.” (Johannes 5:30; zie ook 7:24)

Jezus zei dat hij zal komen om eenieder te vergelden. Dit betekent dat het oordeel niet direct bij de dood wordt uitgesproken. In het Nieuwe Testament zijn vele passages, die er op wijzen dat het oordeel samenvalt met de komst van Christus naar de aarde en de opstanding van de doden:

“Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader … en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden.” (Mattheüs 16:27)

“Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen, en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan heb- ben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade gedaan hebben, tot de opstan- ding ten oordeel.” (Johannes 5:28-29; zie ook 6:39-40)

Dit moment is ‘de dag van de Here’, de door God vastgestelde dag van oordeel voor alle mensen:

“Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag van het oordeel …” (Matth. 12:36; 1 Petr. 4:5)

“ ten dage, dat God het in de mensen verborgene oordeelt, volgens mijn evangelie, door Christus Jezus.” (Romeinen 2:16)

“Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap …” (2 Timotheüs 4:1; zie ook vers 8)

Wie in zijn hart geen kwaad heeft beraamd en God altijd van harte heeft gediend, heeft niets te vrezen voor de Rechter. Jezus zei dat zo iemand niet in het oordeel komt. Waarmee hij bedoelde dat hij niet voor de Rechter wordt gedaagd om het doodvonnis uit zijn mond te horen:

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel.” (Joh. 5:24)

“Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag van het oordeel … Er is in de liefde geen vrees, want vrees houdt verband met straf” (1 Johannes 4:17)

 

Vraag ter overdenking:
Hoe zal het bij het oordeel gaan denkt u?
Kunnen wij ons verdedigen?

+

Voorgaande

 1. Bijbels geloof en heidense filosofie
 2. Fundamenten van het Geloof 6: Beproeving van het geloof
 3. Fundamenten van het Geloof 12 Verzoening met God door het offer van Christus
 4. Fundamenten van het Geloof 13 Rechtvaardiging door geloof
 5. Fundamenten van het Geloof 14 De komst van Christus in heerlijkheid
 6. Problemen bij vele Christenen aan de boodschap ‘God is liefde’
 7. Als de tijd ten einde loopt …… Slechts een klein deel gered

++

Lees ook

 1. Jehovah kan hem staande houden
 2. Gedachte voor vandaag: “God vragen tegen de vijanden op te staan” (03 januari)
 3. Alleenvoelend bang om met anderen te verbinden om te groeien in geloof
 4. De naaste liefhebbend als zichzelf
 5. Bepaal de aandrijving
 6. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heer
 7. Tijdens Coronaperiode toch Dagen om over God te praten
 8. Mishpat in het Hebreeuws en in het Grieks #1 Oud en Nieuw Testament
 9. Schapen en bokken 1 Aangenomen, verworpenen en slaven
 10. Als de tijd ten einde loopt … 5 De weinigen die behouden worden
 11. De doden – Waar zijn ze? 24 Verhalen, eerste dood en hemelen
 12. De doden – Waar zijn ze? 25 De Tweede Dood
 13. Christadelfiaanse geloofspunten #16 Koninkrijk van God voor sommigen tot eeuwig leven en anderen tot schande en eeuwige verachting
 14. Christadelfiaanse geloofspunten #17 Koninkrijk van God – Gehoorzamen en ongehoorzamen opgeroepen voor Jezus zijn rechterstoel
 15. Christadelfiaanse geloofspunten #18 Koninkrijk van God – Beloning voor trouw en bestraffing voor ontrouw

Moscow lists demands for defusing Ukraine tensions

Moscow lists demands for defusing Ukraine tensions

Russia said on Friday it wanted a legally binding guarantee that NATO would give up any military activity in Eastern Europe and Ukraine, part of a wish list of security guarantees it wants to negotiate with the West.

Moscow for the first time laid out in detail demands that it says are essential for lowering tensions in Europe and defusing a crisis over Ukraine, which Western countries have accused Russia of sizing up for a potential invasion after building up troops near the border. Russia has denied planning an invasion. The demands contain elements – such as an effective Russian veto on future NATO membership for Ukraine – that the West has already ruled out.
Others would imply the removal of U.S. nuclear weapons from Europe and the withdrawal of multinational NATO battalions from Poland and from the Baltic States of Estonia, Latvia and Lithuania that were once in the Soviet Union.

Steve Rosenberg is the BBC’s Moscow correspondent and has been for many years. This is his analysis of the situation.

“Diplomacy is the art of the possible. Well it was… until now. It’s virtually impossible to imagine the US and Nato signing the draft documents Russian diplomats have drawn up, without considerable changes. Russia is demanding a veto on who joins the Alliance. A non-starter. Nato has said many times before that Moscow can have no say over who gets to be a member. Plus the Russians want to turn the clock back to May 1997. Any country that joined the Nato alliance after that date won’t be allowed Nato troops or weaponry. Moscow knows very well it’s demanding things the West won’t deliver, so why ask?”

Russia is demanding the “impossible” as far as NATO is concerned. This could be Putin’s way of blaming the West when (if) war starts on their own intransigence. Gog is preparing for war….

Be thou prepared, and prepare for thyself, thou, and all thy company that are assembled unto thee, and be thou a guard unto them.  After many days thou shalt be visited: in the latter years thou shalt come into the land that is brought back from the sword, (Ezekiel 38:7-8)

 

Andy Walton

Weekly World Watch: for this week

+

Preceding

Powerful Russia rising from the ashes

Entering a new period of ‘Cold War’

PM warns Vladimir Putin against ‘tragic mistake’ as tensions rise with Ukraine

++

Additional reading

 1. Middle East migrants lured into thinking Belarus would provide a gateway to Europe
 2. France, Germany Propose EU Summit With Russia’s Putin, Diplomats Say
 3. Russian bombers fly over Belarus as border crisis deepens
 4. British troops deployed to Polish border as tensions with Russia rise
 5. Germany blocks Nord Stream 2 pipe from Russia
 6. Russia reacting to attempts to break ‘strategic parity’
 7. Are we shambling into WWIII?
 8. President Joe Biden speaking to Russian President Vladimir Putin to expect a clarification about the troop build up at the Ukraine border
 9. Risk of accidental war with Russia highest in decades, general warns
 10. Tensions increase along Ukrainian frontlines amid Russia conflict
 11. Russia, Belarus, Ukraine and Russian troop movements
 12. Prepare for Russian invasion of Ukraine, US warns European allies
 13. Britain in talks to sell missiles in first arms deal with Ukraine
 14. Russia has ‘no trust’ in Nato over Ukraine
 15. If Russia chooses to fail to de-escalate
 16. A lot of talk about a war beginning soon

PM warns Vladimir Putin against ‘tragic mistake’ as tensions rise with Ukraine

PM warns Vladimir Putin against ‘tragic mistake’ as tensions rise with Ukraine

Boris Johnson warned Vladimir Putin against making a “tragic mistake” as tensions rise on the border between Russia and Ukraine. The Prime Minister appearing at the Commons Liaison Committee, was asked about the problems between Belarus and Poland and the situation in Ukraine. Thousands of migrants, mainly from the Middle East, have been amassing at the Belarus border with Poland for months. Brussels has accused Belarus’s authoritarian president Alexander Lukashenko, a close ally of Russian President Vladimir Putin, of deliberately encouraging the migrants to breach its borders in retaliation for sanctions the EU has imposed in response to his repressive rule. Downing Street has also voiced concern about the build-up of Russian forces on Russia’s border with Ukraine. The Kremlin has dismissed claims that it is preparing to invade, after the Ukrainian defence ministry reported that around 90,000 Russian troops were massing in the area.

Russia is causing a great deal of alarm currently in Europe. It is causing concern on two fronts – Poland and Ukraine. The two cases are very different. Poland is part of NATO. This means that an attack on Poland is essentially an attack on all members of NATO and it could trigger a response from the entire alliance. Ukraine is not in NATO and is therefore more vulnerable. Putin has placed tens of thousands of troops and next to Ukraine’s broader. Eastern Ukraine was once part of the original territory of Magog – and therefore it is highly possible Putin will one day want to take it – Gog is “of Magog”. Britain is part of the king of the south power and therefore Boris Johnson warning Putin is effectively the king of the south warning the king of the north (Russia).

The Word of the Lord came to me saying,  “Son of man, look toward Gog of the land of Magog, the leader of Rosh, Meshech, and Tubal, and speak against him. Tell him, ‘The Lord God says, “I am against you, O Gog, leader of Rosh, Meshech, and Tubal. (Ezekiel 38:1-3 NLT)

Eastern Ukraine was part of Magog – Putin wants it back!

From Weekly World Watch by Andy Walton

Download this week’s WWW
or Download as a PDF

 

++

Additional reading

 1. Ten European nations form energy alliance
 2. Russia reacting to attempts to break ‘strategic parity’
 3. Middle East migrants lured into thinking Belarus would provide a gateway to Europe
 4. Middle East migrants lured into thinking Belarus would provide a gateway to Europe
 5. European migration policy not working
 6. Soldiers forcibly preventing migrants entering Poland
 7. Iraq to repatriate citizens from Belarus-Poland border
 8. Russian bombers fly over Belarus as border crisis deepens
 9. About 100 soldiers from Royal Engineers reportedly being sent to help reinforce frontier
 10. British troops deployed to Polish border as tensions with Russia rise
 11. Prepare for Russian invasion of Ukraine, US warns European allies
 12. Risk of accidental war with Russia highest in decades, general warns
 13. Are we shambling into WWIII?

+++

Related

 1. Russia Resists Growing U.S. Warnings of Attack on Ukraine by Russia
 2. Playing With Fire on Russia’s Borders
 3. Russia rejects Western concerns about Ukraine as smokescreen
 4. Russia surrounds Ukraine with 90,000 troops and redoubles threats against Kiev
 5. “No sign of ease in Europe’s gas crunch.”
 6. ‘US rehearsed nuclear strike against Russia this month’
 7. 11/22/21 Antiwar: Russia Rejects US Claims of Potential Ukraine Invasion
 8. Russian-controlled forces in Donbass raise combat readiness – Ukraine
 9. The Border Crisis Is Just The Beginning
 10. Maybe not the South China Sea?
 11. Ukraine launches ‘special operation’ on Belarus border, holds Javelin drills
 12. Russia says nuclear readiness needed amid NATO activity near borders
 13. The Poland-Belarus Scenario Nobody is Talking About
 14. Polish Border Guard reports more incidents at Belarus frontier
 15. Poland border crisis: Belarus moves migrants stranded in camp
 16. EU vows unity on Belarus as Poland flags more border incidents
 17. EU-Belarus relations: State of play – Human rights situation
 18. #Breaking: #Belarus is leading a hybrid attack against the #EU

A broken spirit

What do you think of this?

“The sacrifices of God are a broken spirit; a broken and contrite heart, O God, you will not despise.” (Psalm 51:17)

This verse is so familiar to us that we may not really think about it very much any more. But let’s take a minute and actually think.

Is a “broken spirit” a good thing or a bad thing?

David seems to think it’s a good thing, in fact necessary if we are to come to God. What does our culture think? Being “spirited” is a good thing: it means we’re ambitious, we’re achievers, we stick up for ourselves and don’t let anyone put us down. Being broken in spirit is the opposite: in our culture it means we’re passive, we won’t stick up for ourselves, in fact it may mean we’re damaged emotionally.

Yet another way in which God’s ideals and standards are at odds with the world’s.

It’s clear which side Jesus comes down on.

““Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.” (Matthew 5:3)

The word Jesus chooses to use for “poor” means abjectly poor, a pauper with no recourse but begging. So, broken indeed.

Our culture simply reflects our nature. We humans really can’t stand to be broken in spirit. To us, that equals being totally defeated, stripped of respect including self-respect. Depending on the circumstances, we view it as contemptible, or pitiable, or outrageous. We strenuously object to being broken in spirit!

We should recognize that we might be dealing with “broken” in two different senses of the word. One refers to being damaged so as not to work properly. The other is to be subdued, tamed, to have wildness trained out. I think in these scriptures we are seeing both.

To arrive at the point David says we must, in order to approach God, we must have our pride and our willfulness subdued. That will never happen while we still proclaim,

“I am whole, I am capable, I am my own master.”

That attitude is the wildness, part of our nature, that has to be trained out of us. And if we don’t get there until we come to a key realization: we are indeed broken— damaged, non-functional, infirm, in need of healing.

It’s sin that has broken us. And the solution to sin, David teaches, is entirely dependent of us realizing how broken we are. Then we can come to God, to His mercy, and seek to be repaired, healed. Then, Jesus teaches us, we’re on the path to the Kingdom.

The world despises the broken, looking down on us in either pity or contempt. They cannot see that they themselves are the ones truly broken, that their claims to be whole are lies. We, on the other hand, who confess ourselves to be broken, are the ones—now healed—who have been made whole at last.

Love,

Paul

Fundamenten van het Geloof 14 De komst van Christus in heerlijkheid

Na zijn ophanging aan het stuk hout en opstanding is de Nazarener meesterverteller Jezus Christus naar zijn Vader, in de hemel gegaan. Dit was een vervulling van profetieën in het Oude Testament en van de heer Jezus zelf:

“Aldus luidt het woord van de HERE tot mijn Here: Zet u aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. De HERE strekt van Sion uw machtige scepter uit: heers temidden van uw vijanden …” (Psalm. 110; zie ook Marc. 16:19; Hand. 7:56; Efez. 1:19-23; Kol. 3:1)

“… en zie, met de wolken van de hemel, kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen (God die van eeuwigheid is), en men leidde hem voor deze; en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht.” (Daniël 7:13-14; vergelijk Lucas 19:12)

“Ik (Jezus) vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God.” (Johannes 20:17; 3:13; 6:62)

“En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.” (Handelingen 1:9)

Uit Psalm 110 en het boek Daniël blijkt dat zijn hemelvaart, zijn verhoging, zijn verheerlijking, van God komen. De Dienstknecht van God, die zich had vernederd tot de kruisdood, is buitengewoon eerbewijs ten deel gevallen, doordat hij als enige mens naar God in de hemel is gegaan:

“… moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan?” (Lucas 24:26; 1 Petrus 1:11)

“En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is
gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. Daarom heeft God
Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen … en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader” (Filippenzen 2:8-11).

“… wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond.” (Hebreeën 2:9)

“Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof.” (Openbaring 5:12; vergelijk 1 Petr. 4:11; 2 Petr. 3:18)

De heer Jezus zag met vreugde en verlangen uit naar die dag en vroeg zijn discipelen dat ook te doen:

“Indien u Mij liefhad, zou u zich verblijd hebben, omdat Ik tot de Vader ga, want de Vader is meer dan Ik.” (Johannes 14:28)

De apostelen getuigden later overal dat zij de verhoging van de heer tot in de
hemel hadden gezien:

“Want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt zelf: De HERE heeft gezegd tot mijn Here: Zet u aan mijn rechterhand … Dus moet ook het ganse huis van Israël zeker weten, dat God Hem èn tot Here èn tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die u gekruisigd hebt” (Handelingen 2:34-36).

“Hem (Jezus) heeft God door zijn rechterhand verhoogd, tot Leidsman en Heiland om Israël bekering en vergeving van zonden te schenken.” (Handelingen 5:31; zie ook 2:33)

“… u, die door Hem (Jezus) gelooft in God, die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft …” (1 Petrus 1:20-21)

Hij is in de hemel om met zijn Vader te werken aan de toekomst van de aarde en de mensen daarop:

“…Ik ga heen om u plaats te bereiden …” (Johannes 14:2-3)

“Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen.” (Efeziërs 4:10)

De belofte is echter dat hij zal terugkeren. Niet op de wijze zoals hij leefde onder zijn volk, met een lichaam van vlees en bloed, maar met de heerlijkheid en de macht die God hem gegeven heeft:

“… wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zijn mag, waar Ik ben”. (Johannes 14:2-3)

“Galilese mannen, wat staat u daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die
van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als u
Hem ten hemel hebt zien varen.” (Handelingen 1:11).

Christenen zijn daarom altijd mensen geweest die op hun Heer wachten. Niet passief maar actief:

“… verwachtende de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van
onze grote God,en Heiland Christus Jezus …” (Titus 2:13-14; vergelijk ook 1 Tess. 1:9-10 en Hebr. 9:27-28).

“Hebt dus geduld, broeders, tot de komst van de Here! … sterkt uw harten,
want de komst van de Here is nabij.” (Jacobus 5:7-8)

“Omdat u het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten … Ik kom spoedig …” (Openbaring 3:10-11)

“Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom Here
Jezus” (Openbaring 22:20).

Zijn komst betekent leven en heerlijkheid voor wie geloven, maar in hen ook
voor de gehele aarde:

“… en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel, met grote macht en heerlijkheid. En Hij zal zijn engelen uitzenden met bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen …” (Mattheüs 24:30-31; Marcus 13:26; Lucas 21:27; zie ook Matth. 16:27; 25:31
-46; Marc. 8:38; Luc. 9:26)

“… het aangezicht van de Here en de heerlijkheid van zijn sterkte, wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en met verbazing aanschouwd te worden in allen, die tot geloof gekomen zijn …” (2 Tessalonicenzen 1:9-10)

“Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen … van God en mede-erfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.” (Romeinen 8:17)

“Wanneer Christus verschijnt … zult u ook met Hem verschijnen in heerlijkheid.” (Kolossenzen 3:4)

“Want de aarde zal vol worden van de kennis van de heerlijkheid van de HERE …” (Habakkuk 2:14; vergelijk 2 Korintiërs 4:6)

“Geloofd zij de HERE God, de God van Israël, die alleen wonderen doet. En
geloofd zij zijn heerlijke naam voor eeuwig, en zijn heerlijkheid vervulle de
ganse aarde. Amen, ja, amen.” (Psalm 72:18-19; vergelijk Ps. 57:6 en 12; 108:6; 97:6)

 

Vraag ter overdenking:

Hoe bereidt u zich voor op uw ontmoeting met de Here Jezus Christus?

 

Waakzaamheid

Jezus heeft er vele malen op gewezen dat zijn volgelingen hem moeten verwachten.
Dit is een actief werkwoord, waarmee hij bedoelde dat zij voorbereid
moesten zijn op de dag van zijn komst. Die dag is het finale moment van onze beproeving. Daarna is er geen gelegenheid meer onze behoudenis te bewerken.
Wij moeten daarom leven alsof hij op dit moment kan verschijnen.
In een aantal gelijkenissen voerde hij mensen ten tonele, die actief bezig zijn met werk voor hun heer, of de voorbereidingen van een feest. Zij hebben niets te vrezen voor hem, omdat zij alles
hebben gedaan, overeenkomstig zijn wil. Maar anderen worden daardoor overvallen en zullen niet delen in de beloning en de feestvreugde.
Zijn met klem uitgesproken waarschuwing is daarom:
Waakt! Wees waakzaam!
Ook zijn apostelen hebben daartoe opgeroepen. Zie: Matth. 24:32-51; 25:1-30; Marc. 13:28-37; Luc. 12:35-48; 19:11-27;
21:29-36; 2 Petr. 3:10-14; 1 Joh. 2:28; Openb. 16:15.

J.K.D!

+

Voorgaand

Fundamenten van het Geloof 4: Engelen. Gods volmaakte dienaren

Fundamenten van het Geloof 10 De Verlosser uit de dood

Fundamenten van het Geloof 11 Christus, de door God gezonden Verlosser

Fundamenten van het Geloof 12 Verzoening met God door het offer van Christus

Fundamenten van het Geloof 13 Rechtvaardiging door geloof

Als de tijd ten einde loopt …… Vragen naar het goede

++

Aanvullende literatuur

 1. Jezus Christus De Zoon van Adam, de Zoon van God
 2. De Verlosser 3 Zijn menselijke kant
 3. Christus in Profetie #5 De Knecht in Jesaja (5) Verhoging van de Knecht
 4. De Knecht des Heren #2 Gods zwaard en pijl
 5. Fundamenten van het Geloof: De goedertierenheid van God
 6. Enkele kernpunten van het Christelijk geloof
 7. Voorbeeld van hem die zijn leven gaf voor velen
 8. Niemand kijkt uit naar komst van Christus
 9. Overdenking: Ik bid niet alleen voor hen, maar ook voor allen…
 10. Antwoord op Vragen van lezers: Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden
 11. Gods vergeten Woord 24 Getuigen 2 Jezus’ rede op de Olijfberg
 12. Gods vergeten Woord 24 Getuigen 4 Jezus’ laatste boodschap
 13. Overdenking: “Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij …” (Op. 22:12)
 14. Houdt aan en houdt vol
 15. Tekenen te herkennen in Tijden der Laatste dagen
 16. Tekenen van de laatste dagen wanneer moeilijke tijden zullen komen

Times of overcorrections

This century may go into the history books by its aim to overcorrect.

Today we are not any more allowed to use lots of words which were quiet normal and not offensive in the previous century.

Today one has to be very careful how one wants to express oneself. Today several youngsters consider it transphobic if someone acknowledges biological sex.

A medical student revealed that she and her fellow trainee medics had access to an online forum where students can correct their professors for using gender-specific terms such as “male”, “female”, or “breastfeed” instead of gender-neutral terms like “chestfeed.”

The online forum allows students to “lodge their complaints in real time during lectures.”

The student recalled how one time a professor started crying because she “upset by students calling her out for using ‘male’ and ‘female’.”

“Wrongspeak” seems the word of the new wave where people find that everything should be considered as normal and possible. So when you are a man you may become pregnant as well and it would be considered sexist when one says only a woman can have a baby.
According to petitions in several countries included use of the pronouns “she” and “her” or the terms “father” and “son” are not acceptable and are “Wrongspeak”.

In several countries we also see people pulling down statues of very well known political and historical figures. But because they did something wrong it is considered not appropriate anymore that they would have a statute to honour them.

One is also not to speak about an Eskimo, Indian, hut, etc.. But the strangest might be the sex which may not be mentioned any more.

Katie Herzog, believes that our publishing houses, our universities, our schools, our non-profits, our tech companies — have embraced a Manichean ideology that divides people by identity and punishes anyone that doesn’t adhere to every aspect of that orthodoxy. In some of the top medical schools and hospitals in her country Katie Herzog found that there was a sort of revolution taking place. She thinks an ideological ‘purge’ is underway in American medicine.

“Wokeness,”

as one doctor put it,

“feels like an existential threat.”

Katie’s latest reporting illustrates some of the most urgent elements of that threat. It focuses on how biological sex is being denied by professors fearful of being smeared by their students as transphobic. And it shows how the true victims of that denial are not sensitive medical students but patients, perhaps most importantly, transgender ones.

Teachers now have to be very careful not to offend some one with saying “he” or “she”

During a recent endocrinology course at a top medical school in the University of California system, a professor stopped mid-lecture to apologize for something he’d said at the beginning of class.

His offense: using the term

“pregnant women.”

“I said ‘when a woman is pregnant,’

which implies that only women can get pregnant and I most sincerely apologize to all of you.”

In the context of their medical school

“acknowledging biological sex can be considered transphobic.”

 

Please do find more about it by reading:

 1. Med Schools Are Now Denying Biological Sex
 2. Common Sense Has Left the Building

We are living in a time of “universal deceit”

From Bible in the news

Honest Reporting recently rounded off an examination of instances of YouTube banning content by saying:

“To paraphrase a quote wrongly attributed to Orwell but which resonates strongly today as we seemingly edge towards the dystopian society that he predicted: ‘In a time of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act.’”

We are living in a time of “universal deceit”, this is exactly what the Lord Jesus said it would be in Revelation 16. Jesus specifically warned his servants who would be living just before his coming, that it would be a time of deceit and falsehood.

Media Bias and against Israel

The staged protest at NablusThe protest staged for the media near Nablus.

 

An image of the staged protest available on Getty Images.

During the recent war when Israel was attacked by Hamas in Gaza, there were many examples of deceit in the media. The mainstream media as usual, emphasized Israel’s operations in Gaza against the terrorist organization Hamas, over the 4300 + rockets fired by Hamas at Israeli civilian centres. Here are some examples of deceptive media reports during the conflict.

A CNN analysis was entitled

“Hell has been unleashed in Gaza”

and is typical of the type of the reporting on Israel in the mainstream media. Reading the analysis any logical person would think that Israel had unleashed hell on Gaza. However, Hamas had started the war and by the time of the “analysis” had fired well over 1000 missiles targeting Israeli civilian centres. In order to find this out, you have to read to about halfway through. Seeing that on average only 16% of people read a webpage word for word and seeing that readers will on average only read 20% of the text on a page, most CNN readers will never know this. The analysis does state near the beginning that,

“Since Monday evening, Israel’s aerial operation has left more than 60 Gazans dead, militants among them, but more civilians, according to figures from the Gaza-based Palestinian health ministry. More than a dozen of them were children.”

A few crucial pieces of information are missing from this sentence. First the “Gaza-based Palestinian health ministry” is operated by the terrorist group Hamas — their numbers simply cannot be trusted. Secondly at least half of the quoted number of casualties of children were killed by a rocket fired by Hamas that didn’t reach its target. The Al Mezan Center for Human Rights in Gaza documented a Hamas rocket that fell short of its target and killed 8 civilians including 6 children.

Another one of the images from the staged protest on Getty, notice the ambulance in the background taking away the “wounded”.

Seeing that the terror organizations fire their rockets from civilian areas away from the periphery of the region, the rockets have to travel over civilian areas in Gaza before reaching Israel. During the war in Gaza, Hamas and Islamic Jihad fired, as already stated, 4,300+ rockets, targeting Israeli civilian centres. 680 of these misfired and exploded inside Gaza, killing and injuring the civilian population of Gaza.

The analysis also misrepresents the blockade of Gaza, stating,

“Cut off from the rest of the world by an Israeli blockade of Gaza’s land, air and sea dating back to 2007, many of Gaza’s inhabitants are dependent on foreign aid to survive.”

It is true that Israel blockades Gaza to stop them acquiring arms, and the tools and materials to manufacture rockets. However, Gaza borders not only Israel but also Egypt. Egypt imposes the same blockade on Gaza. Israel lets a constant stream of aid material into the strip.

The New York Times is an influential newspaper with a circulation of about 375,000. On May 28 the cover of the New York Times featured pictures of children that were killed in the Gaza conflict. The headline was “They Were Just Children”. The introductory text reads,

“At least 67 people under age 18 in Gaza and two in Israel were killed during this months conflict according to initial reports. They had wanted to be doctors, artists and leaders. Read their stories.”

How much information the New York Times had unearthed to report on their stories is doubtful. The third picture on the top row featured a picture of a little 6 year old girl. However, doing a search by image on Google of her returned results back in 2018 when she had apparently been killed also. The anonymous girl has been used countless times to falsely accuse Israel of killing children. Again one of the main sources for the article was the Hamas-run Gaza Health Ministry. One of the “children” was a 17 year old fighter in the Hamas terror organization. Not readily apparent, but once again, a number of the victims were killed by Hamas terror rockets that did not make it. There is only one answer for such shoddy biased reporting and that is that it is not shoddy, but carefully crafted in a way to make Israel into the aggressor.

During the recent Gaza conflict there were demonstrations elsewhere in Israel in support of Gaza. Two Christians who do a podcast called the Joshua and Caleb report came across and documented a staged demonstration near the large Palestinian city of Nablus. There were a couple of Israeli soldiers quite far away casually watching, but otherwise there was no Israeli presence. Only a number of the press and many protesters throwing rocks at no one except an empty road. Yet there were constant “protesters” being taken away in Ambulances. The pictures from this staged protest are now available for sale on Getty Images, one of the largest suppliers of news images in the world. The Getty caption says,

“Palestinian protesters confront Israeli troops at the Hawara checkpoint south of Nablus city in the occupied West Bank on May 18, 2021, during a demonstration in support of those under bombardment in Gaza.”

This is a total fraud. There were no Israeli troops being confronted. There were no Israel defence forces or riot police to hurt protesters, yet the “wounded” were being taken away in ambulances. The press knew this was the case, but reported a complete fraud.

At the root of this bias is a believe that the Palestinian Arabs have a moral right to the land of Israel. That justice is on their side. It is believed that the Jewish state is a result of “colonialism” and that the Jewish people have no right to the land. Any historical connection of the Jewish Hebrew people to the land is denied. This is in effect calling the God of Israel unjust, unjust for bringing the Jewish people back to their ancient land. This is the spirit will bring the nations to Armageddon.

The trending hashtag on social media during the conflict was #freepalestine. What this means as seen on placards at demonstrations all over the world, is to “free Palestine from the river to the sea”. This is a call for the total destruction of the state of Israel. It is in effect a call for another Holocaust of the Jewish people. It is the hashtag of Armageddon.

This has been David Billington with you for this week’s Bible in the News. Come back again next week God willing to www.bibleinthenews.com

 

+++

Related

 1. Revelation 16
 2. It Is Done – Revelation 16
 3. Nineteen Eighty Four by George Orwell
 4. A Past Future Dystopian Society Is Now Our Reality, Kind of.
 5. Writing Fiction in a Dystopian Reality: How 2020 has Lost the Plot
 6. How to Respond to Cataclysmic Events
 7. The Ministry of Intercession
 8. Priests, Prophets and Kings
 9. Israeli forces kill Palestinian in West Bank: health ministry
 10. Palestinian teen shot dead in clashes with Israel army: medics
 11. ‘Israel’ to expand illegal settlement unit in Nablus
 12. Israeli occupation forces deliver stop-building notices for almost 20 houses in Rujib town, east of Nablus
 13. Settlers, govt strike deal on West Bank outpost
 14. More than 60 Palestinians injured in IOF quelling of night protests in Beita, south of Nablus
 15. Horde of Israeli settlers destroy various type of trees south Nablus
 16. Analysis: Israel/Palestine
 17. Nine out of 10 children in Gaza Strip suffer some form of conflict-related trauma after Israeli attack
 18. A Closer Look at Corruption, Hamas, and Violence in the Gaza Strip
 19. Gaza reconstruction clouded by dispute over Israelis held by Hamas
 20. Hamas sends rockets deeper into Israel after Gaza airstrikes as conflict spirals
 21. Israel strikes Hamas site in Gaza
 22. Israel again strikes Gaza in response to launching arson balloon
 23. Hamas aims to kill as many Israeli civilians as possible, but its rockets place both Israelis and Palestinians in peril; 680 misfired and exploded inside Gaza
 24. Now Over 3,500 Rockets from Gaza
 25. Israel, Palestinian groups, agree Gaza ceasefire
 26. Netanyahu vows ‘whole new level of force’ if Hamas breaks cease-fire
 27. “By supporting the plight of the Palestinians, China is cynically stoking the most emotional issue in Middle Eastern politics in order to distract Muslim nations from its own campaign against Uyghurs”
 28. Israel must stop all settlement activities to prevent more Palestinian conflict: Garneau
 29. After the ceasefire, I struggle to imagine what is a normal life
 30. Jewish and Arab Israelis in Lod live under threat of future violence – BBC News
 31. Gaza’s only Protestant church, damaged in latest Israel/Hamas conflict, carries on
 32. Will You Be Ready?

Het vroegere Judea beschouwend

Aanvullend op de twee voorgaande berichten wensen wij graag u te verwijzen naar een artikel van “Baars”, die zich (zoals vele anderen) dingen afvraagt.

In “Het vroegere Judea” haalt hij aan hoe de Romeinen er in sloegen de Joden uit Palestina te verdrijven. In het jaar 135 doopte keizer Hadrianus Judea (IoudaíaYəhuda) om tot de Romeinse provincie Palestina. Die naam kwam van het Griekse Παλαιστίνη, wat vanuit die taal vertaald werd in het Latijn: Palaestina. De Arabische naam daarentegen geeft meer wear waar men de oorsprong van dat gebied moet gaan zoeken. فلسطين, kan getranslitereerd worden als Filasṭīn, Falasṭīn of Filisṭīn. Palestina slaat namelijk terug op de Filistijnen, een volk dat zich waarschijnlijk rond de 13e eeuw v.G.T. in het toenmalige Kanaän vestigde.

Toen de Israëlieten in Kanaän terechtkwamen waren de Filistijnen een van de volken die zij daar aantroffen en met wie ze regelmatig strijd leverden. De Filistijnen bewoonden het zuidwesten van Kanaän tot het begin van de 6e eeuw v.G.T., toen de Babyloniërs het gebied veroverden en een groot deel van de bevolking in ballingschap werd weggevoerd,.

Opmerkelijk is dat de Hebreeën hun geloof in één God ook andere volken aansprak. Zo kwamen in die streek “Palestijnen” het Joodse geloof aanhangen. Terwijl de Joden zich verder over de wereld verspreiden bleven het gros van de Palestijnen in Palestina wonen.

Onderdeel van het Joods geloof is het vertrouwen in God dat Hij Zijn beloften zal waar maken. Over de gehele wereld bleven dan ook heel wat Joden uitkijken naar het ogenblik dat zij bewoners zouden kunnen worden van het Beloofde Land.

Nadat de Nazi’s aan de macht kwamen in Duitsland, kon de gedachte om de eigen geboortegrond te verlaten om naar dat Beloofde land te trekken meer Joden bekoren.

Het boven aangehaalde artikel schrijft:

Toen Hitler in Duitsland  aan de macht kwam en zijn anti Joodse uitlatingen ventileerde, emigreerden steeds meer Joden naar dát Palestijnse gebied.
De Palestijnen kwamen in opstand tegen deze kolonisatie én de Britse overheersing.
Er kwamen aanslagen op Joodse Nederzettingen en Britse doelen zoals spoorlijnen.
Pas na 3 jaar konden de Britten deze OPSTAND  bedwingen.

Eigenlijk wilden de Britten wel van dit “moeilijke” gebied af.
In 1947  begon de  overdracht  aan de Verenigde Naties  en op 15.5.1948 trokken de Britten zich officieel terug.

De Verenigde Naties maakten een plan om het gebied te verdelen: Waar, op dat moment de meeste Joden woonden werd Joods gebied, waar de meeste Palestijnen woonden werd Palestijns gebied.

Het leek een eerlijk plan, maar…… met oog op de toekomstige aanwas van meer Joden in het gebied, kregen de Joden een groter gebied toebedeeld dan de Palestijnen.
Het onvermijdelijke gebeurde: de Joden gingen akkoord, de Palestijnen niet.

Zodra de Britten waren vertrokken, riepen  de Joden de staat Isräel (= strijder met God)* uit.

 

De vlag van Palestina wordt officieel als Nationaal symbool van de Palestijnen sinds 1988 gebruikt, maar werd sinds 1964 ( oprichting PLO)  al onofficieel gebruikt

Lees meer over de 9 wapenstilstanden die al werden ondertekend maar nog geen oplossing brachten: Het vroegere Judea

+

Voorgaande

Uit de Oude Doos: Israël versus Hamas

Hamas en de Israëlische regering weer eens in conflict

++

Aanvullend

 1. Gods vergeten Woord 21 #1 Pelgrims onderweg
 2. Bijbellezing van Vandaag geeft aan hoe God er voor zorgde dat men zich zou herinneren hoe Hij voor Zijn volk zorgde
 3. De nacht is ver gevorderd 8 Studie 2 Schrik of troost 4 De wereld rond Israël
 4. Zuiverheid en verantwoordelijkheid van leden en leiders in een gemeenschap
 5. Scheppers ster verbinding tussen hemel en aarde
 6. Hersenspoeling en voortdurende intimidatie
 7. Een exclusief Plan voorgesteld zonder rekening te houden met een betrokken partij
 8. Hamas en de Israëlische regering weer eens in conflict
 9. Verzet tegen aanslagen op Palestijnse burgers
 10. Niet te negeren gebeurtenissen rond Joden in België

Hamas en de Israëlische regering weer eens in conflict

De laatste weken heeft het er weer eens gestoven in het land waar eigenlijk vrede zou moeten overheersen.

Eigenlijk is de miserie begonnen door provoserende moslims. Het uitdagen van de Israëlische soldaten leidde dan weer tot wat eigenlijk in geen enkel land zou mogen gebeuren, namelijk de bestorming van een gebedshuis. Het is totaal ongehoord dat soldaten een moskee binnendrongen om daar amok aan te richten.

De strubbelingen in Jeruzalem brachten teweer dat Hamas wakker schoot en het niet leuker vond om weer raketten en brandballonnen op Israël af te vuren. Dit leidde dan weer tot een tegenreactie van de Israëliërs die op hun beurt de Gazastrook gingen beschieten. Bij heel het gebeuren moet men wel de vraag durven stellen wie eigenlijk over is gegaan toot uitlokking van geweld en wie het recht mocht hebben om zich te verdedigen. In ieer geval kan men de ogen niet sluiten voor de vele ellende welke de Israëlische bombardementen op onschuldige Gazabewoners heeft veroorzaakt. Staat dat wel in verhouding met het veroorzaakte kwaad aan Israël?

Zoals vroeger ook al gebeurde zegt de regering nu ook dat de aanvallen die ze nu uitvoert een “vergelding” zijn voor de afgeschoten raketten en voor het lanceren van meerdere ballonnen vanuit de door Hamas geleide enclave. Die ballonnen veroorzaakten wel al meerdere branden, maar men moet weten dat daarbij geen menselijke slachtoffers vielen. De natuurschade moet men hierbij wel ook onder ogen zien.

Mensen van buiten Israël moeten zich ook eens afvragen of zulk een openluchtgevangenis, welk de Gaza eigenlijk is gerechtvaardigd kan blijven in de 21ste eeuw. Ook moet het Westen zich eens meer gaan bezinnen of afvragen of de dagelijkse vernederingen die veel palestijnen moeten ondergaan om naar hun werk te gaan, wel menselijk is.

Ook moet de buitenwereld er bewust van zijn dat niet alle Joden akkoord gaan met de potentaat Netanyanu die heel wat dingen tegen de Mozaïsche Wet doet. Heel wat gewone burgers, gelovigen en niet gelovigen, moeten dagelijks de gevolgen dragen van de onmenselijkheid van de Israëlische (leken en uiterst rechtse) regering.

In mei waren intensieve diplomatieke contacten om even een einde aan het conflict te maken. Met bemiddeling van de Egyptische president al-Sissi en de Amerikaanse president Biden, waren in mei zowel Hamas als Israël akkoord gegaan om de wapens te doen zwijgen. Toen waren er in elf dagen in de Gaza-strook al 232 doden gevallen terwijl er in Israël 12 doden vielen te betreuren, waaronder o.a. een Palestijn.

Een nieuwe bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad eerder had niet veel opgeleverd. De Verenigde Staten, traditiegetrouw een belangrijke bondgenoot van Israël, leken geïsoleerd te staan. Palestijnen en Israëli’s verweten elkaar “een genocide” op elkaars bevolking. Maar het bestand dat toen bereikt werd, was geen gevolg van het overleg in de Veiligheidsraad, en was ook maar van korte duur.

De Israëlische luchtmacht heeft donderdag in de Gazastrook nieuwe aanvallen uitgevoerd op doelen van de islamistische beweging Hamas. Volgens het leger werden bij de luchtaanvallen een militaire site van Hamas en een raketlanceerbasis onder vuur genomen. Het is al de tweede keer deze week dat de Israëlische luchtmacht aanvallen op de Gazastrook uitvoert en wij mogen er zeker van zijn dat het niet de laatste zullen zijn. Het Israëlische leger liet in een verklaring alvast weten dat het “voorbereid is op alle scenario’s, ook nieuwe gevechten als reactie op terreurdaden vanuit Gaza”.

Met het aantreden van de nieuwe regering zullen wij eindelijk na 12 jaar premierschap van Benjamin Netanyahu het veld zien ruimen. Toch is het nog niet zeker dat wij van deze “niet zo zuiver op de graat” persoon verlost zullen zijn. Al een kwart eeuw lang heeft hij zitten weten te roeren in de Israëlische politiek. In 1996 trad hij de eerste keer aan als regeringsleider. Hij was toen 46 jaar oud en de jongste premier in de geschiedenis van Israël.

Ook al moest hij in de regeerperiode van Ariel Sharon (2001-2006) genoegen nemen met een rol op het tweede plan, wist hij meerdere mensen aan hem te binden en  werd en bleef hij de onbetwiste leider van de rechtse Likoed-partij. Vanuit die positie kon hij vanaf 2009 telkens weer het premierschap claimen. Zo brak hij ook het record van Israëls langst regerende regeringsleider.

Als een koning (“King Bibi”) heeft hij langer dan goed is de koningsscepter kunnen zwaaien en de uiterst rechtse Joden vrij spel gegeven om het land van anderen af te nemen en zo zijn rijk te vergroten, terwijl hij (zogezegd) zijn handen in onschuld kon wassen.

Naftali Bennett mag nu de moeilijke taak op zich nemen om weer wat rust in de religieuze groeperingen te brengen en het land weer op poten te krijgen met een ongekende coalitie van partijen te leiden, die met een flinterdunne meerderheid van 60-59 werd goedgekeurd. Yair Lapid, leider van de centristische Yesh Atid, zal dan twee jaar later de fakkel mogen over nemen voor twee jaar.

Opvallend bij de regeringsvorming dit maal is de afwezigheid van de joods-religieuze partijen. Die halen hun stemmen vooral bij de groeiende groep van ultra-orthodoxe joodse Israëliërs, van het extreme front. Hierbij kan men dan ook indenken dat ernstig gelovige Joden, waaronder de Yehadut Ḥaredit (of Charedische Joden) die wel Godvrezend zijn en niet gediend zijn met die strekking die veel geboden van God in de lucht slaan en waarvan er ook veel uit Amerika overgekomen Zionisten zijn, die doen alsof het land van hun is, terwijl zij immigranten zijn, tegenover de andere Joden, Christenen en Moslims die al eeuwen familieleden in de Israëlische gebieden hebben wonen.

Zoals wij gewend zijn van de vertegenwoordigers van de Palestijnen zijn deze ook dit maal niet tevreden en hebben afwijzend gereageerd op de nieuwe regering van Israël.

“Dit is een interne Israëlische aangelegenheid. Ons standpunt is altijd duidelijk geweest, wat wij willen is een Palestijnse staat op de grenzen van 1967 met Jeruzalem als hoofdstad,”

zei een woordvoerder van de Palestijnse president Mahmoud Abbas.

“Het is een bezetting en een koloniale entiteit, waartegen we ons met geweld moeten verzetten om onze rechten terug te krijgen,”

zei een woordvoerder van Hamas, de islamistische groepering die Gaza controleert. Die constante houding om niet te willen over gaan tot onderhandelen maakt die hele kwestie van Gaza als “ongeneesbaar”.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de heer Bennett al gefeliciteerd en gezegd dat hij ernaar uitkijkt met hem samen te werken.

Deze regering is de breedste ooit in Israël, maar dat kan haar ook de meest onstabiele maken. Naftali Bennett zal zijn handen vol hebben aan het bij elkaar houden van de partijen.

De alliantie bestaat uit partijen met grote ideologische verschillen, en omvat misschien wel de eerste onafhankelijke Arabische partij die deel uitmaakt van een potentiële regeringscoalitie, Raam. De alliantie telt ook een recordaantal van negen vrouwelijke ministers.

De deelname van Raam en linkse, niet-Arabische Israëlische partijen betekent dat er wrijving kan ontstaan over kwesties als het Israëlische beleid ten aanzien van de Palestijnen – Yamina en een andere rechtse partij, New Hope, zijn bijvoorbeeld fervente voorstanders van joodse nederzettingen op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever.

Er zouden ook problemen kunnen ontstaan over sociaal beleid – terwijl sommige partijen de rechten van homoseksuelen willen bevorderen, zoals het erkennen van huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht, is de islamitische partij Raam daartegen.

Bovendien willen sommige partijen de religieuze beperkingen verder versoepelen dan Yamina – een nationaal-religieuze partij – waarschijnlijk zal toestaan.

 

+

Voorgaand

Uit de Oude Doos: Israël versus Hamas

Palestijnen volgens sommigen een ‘uitgevonden volk’

++

Aansluitend

+++

Lees ook verder

 1. Loop naar de hel in Gaza: de ramp is al begonnen
 2. Gaza en de schuivende scheidslijnen van Israël
 3. Reproductie van mollahs propaganda op OpinieZ
 4. Wat betekent het voor Gaza als annexatie doorgaat?
 5. Gaza en de moed om te dromen
 6. Israël valt de Gazastrook aan als ‘vergelding’ voor brandgevaarlijke ballonnen
 7. Bezettingsrecht
 8. Journalist Givara Budeiri mishandeld door Israëlische politie
 9. Drie Palestijnen, waaronder twee PA-officieren, gedood door Israëlische speciale eenheden in Jenin
 10. Corona: kan zorg om gezondheid brug slaan tussen Israëli’s en Palestijnen?
 11. Netanyahu bekritiseert Amerikaans-Joodse belangengroep als ‘radicaal-linkse’ organisatie
 12. De nieuwe regering Bennett-Lapid begint al helemaal onderaan
 13. Isaac Herzog verkozen tot 11de president van de Joodse natiestaat Israël
 14. Mini-herinnering: lulletje
 15. Israël soeverein van de VS of diens satellietstaat?
 16. De rol van het Westen in de Israëlisch-Palestijnse oorlog