Fundamenten van het Geloof: De lankmoedigheid van God

Wanneer God zondaars niet direct straft, komt dit voort uit zijn lankmoedigheid, zijn verdraagzaamheid, geduld, afwachting. Zijn lankmoedigheid staat uiteraard in directe relatie tot zijn barmhartigheid (zie volgende arttikel), als uiting van zijn goedertierenheid (zie Fundamenten van het Geloof: De goedertierenheid van God), zijn verbondsliefde, zijn verbondstrouw:

De HERE ging aan hem (Mozes) voorbij en riep: HERE, HERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw … (Exodus 34:6)

Als een Vader voedt God zijn kinderen op. Daarbij is geduld en verdraagzaamheid nodig, want opvoeden is een leerproces, met onderwijs en beproeving, waarin het geleerde in de praktijk gebracht moet worden. Zo heeft God gehandeld met zijn volk:

Vele jaren was U lankmoedig over hen en vermaande hen door uw Geest, door de dienst van uw profeten … (Nehemia 9:30)

In het Hebreeuws wordt het begrip lankmoedigheid omschreven als: het uitstellen, het vertragen van zijn toorn, of de uitbarsting daarvan. God ontziet het volk dus en geeft het nog een kans, zodat het in zijn genade aangenomen kan worden. In die periode wordt van het volk verwacht dat het zijn zonden zal belijden, onder afsmeking van vergiffenis daarvan, en zich vervolgens bekeren, zodat het niet meer zondigt. Petrus schrijft dat om die reden de zondvloed niet direct kwam:

“… toen de lankmoedigheid van God bleef afwachten, in de dagen van Noach, terwijl
de ark in gereedheid werd gebracht. (1 Petrus 3:20)

En Paulus wijst op Gods verdraagzaamheid in de periode van Israëls omzwerving door de woestijn:

… en Hij heeft gedurende een tijd van ongeveer veertig jaren in de woestijn hun eigenaardigheden verdragen. (Handelingen13:18)

Het motief voor Gods afwachten is te vinden in het boek van de profeet Ezechiël:

Zou Ik een welgevallen hebben aan de dood van de goddeloze? Luidt het woord van de Here, HERE. Niet veeleer hieraan, dat hij zich bekere van zijn wegen en leve? (Ezechiël 18:23, 32; 33:11).

Maar ook nu nog luidt het woord van de HERE: Bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en met vasten en met geween en met rouwklacht. Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de HERE, uw God. Want genadig en barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van goedertierenheid, berouw hebbende over het onheil … (Joël 2:12-14)

In het Nieuwe Testament herinnert Paulus zijn volksgenoten aan Gods lankmoedigheid met hen en roept hen op de tijd die hen nog is vergund goed te benutten:

En als God nu, zijn toorn willende tonen en zijn kracht bekendmaken, de voorwerpen van zijn toorn, die ten verderve toebereid waren, met veel lankmoedigheid verdragen heeft – juist om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van ontferming, die Hij tot heerlijkheid heeft voorbereid? (Romeinen 9:22-23)

Of veracht u de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid, en beseft u niet, dat de goedertierenheid van God u tot boetvaardigheid leidt? (Romeinen 2:4)

De lange tijd tussen de hemelvaart en de wederkomst van Christus Jezus is een voorbeeld van Gods lankmoedigheid, van zijn wachten met zijn oordeel over tot zonde geneigde mensen. De apostel Petrus herinnert zich kennelijk wat zijn heer eens
tot hem zei, als hij schrijft om het geloof van broeders en zusters te versterken:

De Here talmt niet met de belofte, al zijn er die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen … en houdt de lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid … (2 Petrus 3:9).

En u (Petrus), als u eenmaal tot bekering gekomen bent, versterk dan uw broeders. (Lucas 22:32)

Paulus meent God te dienen door de gemeente van Christus te vervolgen. Vol ijver trekt hij door het gehele land, en gaat zelfs daarbuiten, om wie belijden dat zij volgelingen van Christus zijn gevangen te zetten en te (laten) doden. Zelf zegt hij later, dat
hij dat in tomeloze woede deed, verontwaardigd omdat deze mensen durven zeggen dat die vervloekte mens, Jezus van Nazareth, leeft en zelfs in de hemel bij God is.
Maar dan verschijnt hem de levende Jezus zelf en moet hij belijden dat hij, met al zijn kennis van de Schriften, geen inzicht heeft. Maar als Jezus hem uit de wet en de profeten uitlegt wat op Hem betrekking heeft, valt alles op zijn plaats. Dan is hij bereid met positieve ijver, voortkomend uit liefde voor God en de naaste, zoveel mogelijk zondaars te bekeren, zodat zij behouden worden van Gods toorn. Voor hem heeft God zijn grote lankmoedigheid aan hem bewezen, met als doel dat ook anderen die zouden ervaren door zijn prediking van het evangelie:

Maar hiertoe is mij ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse lankmoedigheid zou bewijzen, tot een voorbeeld voor hen, die later op Hem zouden vertrouwen ten eeuwigen leven. (1 Timoteüs 1:16)

Ook in dit geval is deze goddelijke eigenschap ook de eigenschap van zijn Zoon. En wanneer wij kinderen van God willen zijn, zal deze eigenschap ook bij ons aanwezig moeten zijn, want God wil dat wij deel krijgen aan zijn natuur (2 Petrus 1:4):

… wij doen onszelf in alles kennen als dienaren van God: in veel dulden, in verdrukkingen, in noden, in gevangenschappen … in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in rechtschapenheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde … (2 Korintiërs 6:3-10)

… de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Galaten 5:22)

… vermaan ik u dan te wandelen waardig de roeping waarmee u geroepen bent, met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid en elkaar in liefde te verdragen … (Efeziërs 4:1-5)

Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt en vergeeft elkander … (Kolossensen 3:12,13)

God heeft ons mensen tot nu verdragen en vergeven, en de kans gegeven ons te bekeren. Maar zijn geduld duurt niet eeuwig. Daarom is het van het grootste belang te luisteren naar de leraars, die Hij in de wereld gezonden heeft met de woorden:

… verkondig het woord … weerleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. (2 Timoteüs 4:2)

De lankmoedigheid van God
Vragen ter overdenking:

1. Waaruit blijkt in onze tijd de goedertierenheid van God?
2. Wat gaat u doen om Gods goedertierenheid te mogen ervaren?
3. Waarin heeft God lange tijd met u geduld moeten hebben?
4. Hoe brengt u de eis van God geduld met anderen te hebben in praktijk?
De betrouwbaarheid van God

De namen die God geeft aan mensen, zeggen iets over wat zij zijn of zullen zijn. Hun naam vertelt iets over hun eigenschappen, over hun levenswijze of hun daden. Dat moet dus ook het geval zijn met zijn eigen naam JWHW (Jehovah), die God aan Mozes bekendmaakte volgens Exodus 34. Gezien de eigenschappen die God daar van Zichzelf bekendmaakte in verband met zijn naam, mogen we zeggen dat deze niet alleen vandaag kunnen gelden, maar eeuwig zijn, omdat zij deel zijn van zijn wezen en kenmerkend voor zijn handelen. Goedertierenheid kan nooit voor een korte tijd gelden, omdat bijvoorbeeld zijn verbondsliefde of verbondstrouw zich over lange tijd uitstrekt. Maar ook over lankmoedigheid, ofwel geduld, kan alleen gesproken worden als het over een langere periode gaat. God heeft niet slechts 1 of 3 dagen, of een maand geduld, zoals wij mensen, maar eeuwen, zelfs duizenden jaren. De betekenis van zijn Naam heeft daarom betrekking op het heden, maar ook op het verleden en de toekomst. De God die lang geleden alle leven heeft gewekt, die er heden nog steeds is en er morgen zijn zal tot in alle eeuwigheden. De God die spreekt over toekomstige dingen en van de mens vraagt Hem op dat punt te beproeven, of Hij doet wat Hij heeft gezegd (zie bijvoorbeeld Jesaja 45-48). Daaruit moet blijken of Hij Degene is die Hij zegt te zijn: de  betrouwbare God. En zijn betrouwbaarheid komt aan het licht wanneer het woord dat Hij heeft gesproken waarheid wordt (zie Psalm 19:8 en 93:5). Het woord dat Hij spreekt heeft eeuwigheidswaarde, zoals God zelf eeuwig is. Hij is daarom zowel de God Die is, de Ik ben, als de God die in de toekomst is wat Hij tevoren heeft gezegd te zullen zijn, de Ik zal zijn, ofwel de Ik ben, die Ik zal zijn. We vinden herinneringen aan Exodus 34 in onder andere: Psalm 86:15; Psalm 89; Psalm 103:17-18; Psalm 145:8-10; Joël 2:13; Jona 2:2b; Mattheüs 23:23; Romeinen 2:4. De eeuwen door hebben gelovigen een beroep gedaan op deze openbaring van Gods naam, van de eigenschappen waarmee Hij zijn liefde en trouw wilde bewijzen aan zijn vriend Abraham en allen die in hetzelfde geloof als hij met Hem zouden wandelen.

J.K.D

++

Aanvullende lectuur

 1. Gods vergeten Woord 18 De Wet van Christus 7 Omgaan met risico’s
 2. Donkere tijden, droge plekken, hijgende harten, dorstigen, neergeworpenen en geduld
 3. Fundamenten van het Geloof: De goedertierenheid van God
 4. Omgaan met zorgen in ons leven

+++

Gerelateerd

 1. Werk die Heilige Gees in my?
 2. ​As die Wet in die vleeslike karakter sonde uitgewys het, wat wys die Wet in die geestelike karakter? ( PD Conradie )

Advertisements

Wetenschap: God of afgod? 2 De grenzen van de wetenschap

De vorige keer stelden we de vraag of wetenschap in strijd zou zijn met de Bijbel. Daarvoor moeten we allereerst begrijpen wat wetenschap eigenlijk is en wat het doet. Daarover gaat het nu.

Wetenschap bestudeert waargenomen verschijnselen en tracht daar een logische onderlinge samenhang in te vinden of, wat kort door de bocht, die te ‘verklaren’.
Maar al zal er voor ieder ‘waarom’ ook een ‘daarom’ zijn, ieder ‘daarom’ roept weer zijn eigen ‘waarom’ op. Waarom valt die vogel in de lucht niet naar beneden? Omdat hij vleugels heeft. Maar hoe werken die vleugels dan? Dat volgt uit de stroming van de lucht er omheen, en dat kun je weer verklaren uit de theorieën van de aerodynamica, die zelf weer volgen uit de wetten van de stromingsleer, die weer berusten op meer fundamentele behoudswetten (zoals behoud van massa en energie). Enz.
enz. enz., totdat je bent aangeland bij de grenzen van de gezamenlijke kennis. Maar niet bij die ene, unieke alles verklarende basisoorzaak!

Verschuivende grenzen

Die grenzen schuiven voortdurend op, maar die primaire oorzaak zul je zo nooit bereiken. Enerzijds kan dat frustrerend zijn, want als wetenschappers willen we graag alles weten. Anderzijds houdt het ons van de straat, want er blijft altijd weer wat te onderzoeken over. En voor de dagelijkse praktijk kunnen we er prima mee uit de voeten. Ooit moest je flink wat bruggen bouwen, waarvan er vrij veel op ongelegen momenten instortten, voordat we door begonnen te krijgen hoe je dat een beetje betrouwbaar kon voorkomen. En toen de Zweden in 1625 een nieuw oorlogsschip wilden hebben dat een maatje groter was dan alles tot dan toe, is dat al vóór de afvaart in de haven van Stockholm gezonken, omdat de stabiliteit wat te wensen over liet. Tegenwoordig lukt zulk opschalen van bekende ontwerpen naar grotere toch aanzienlijk beter. Je kunt al dat soort dingen nu van tevoren uitrekenen (ook al gebeurt er ook nu nog wel eens iets dat niet helemaal was voorzien). Het is echter van belang te beseffen dat wetenschap is gebaseerd op (waargenomen) feiten.
En mits die waarnemingen betrouwbaar zijn, moeten we ervan uitgaan dat die feiten nooit in strijd kunnen zijn met de waarheid: ze zijn de waarheid. En de zich Bijbelgetrouw noemende christen die bang is voor feiten, gelooft strikt genomen niet echt in de waarheid van de Bijbel.

De ‘ondergrens’

Oogsten van wilgen voor bio-brandstof

Het moet daarom wel duidelijk zijn dat we al te simpele opvattingen wel als onwetenschappelijk naar de prullenmand moeten verwijzen, omdat ze niet voldoen aan een minimum van wetenschappelijke redelijkheid. In mijn loopbaan ben ik regelmatig geconfronteerd met spectaculaire uitvindingen die auto’s op slag 20-30 % zuiniger zouden maken. Iemand komt dan bijvoorbeeld aanzetten met een apparaat dat de brandstofmoleculen zou ‘ioniseren’ en daarmee ‘richten’ zodat ze allemaal met de neuzen dezelfde kant op staan, wat een zoveel completere verbranding zou geven dat je die 30 % besparing beslist zou halen. Nu is het wetenschappelijk niet bekend dat je brandstofmoleculen zo zou kunnen ioniseren, en wetenschappelijk gezien kun je je ook al niets voorstellen bij dat ‘richten’, noch over de invloed die dat hoe dan ook zou kunnen hebben op de kwaliteit van de verbranding als dat al mogelijk zou zijn. Dat is gewoon consequent doorredeneren op basis van wat we weten. Je kunt ook overwegen dat er nooit meer dan iets van 5 % van de brandstof verloren ging door onvolledige verbranding, dus dan ga je die 30 % besparing ook dan nog niet halen. Daar hoef je niet eens voor te weten hoe het werkt, of zelfs maar òf het werkt. Dat is gewoon een kwestie van gezond verstand en kennis van zaken. En daar is niets mysterieus aan.
Dit voorbeeld lijkt misschien wat opgeklopt (hoewel toch echt uit het leven gegrepen). Maar tot ver in de 19e eeuw stond bijvoorbeeld de medische ‘wetenschap’ nog steeds op zulk peil. Op basis van wat we nu weten over bacteriën en virussen, en over de opbouw en het functioneren van het menselijk lichaam, stond die kennis nog op het niveau van middeleeuwse kwakzalverij. Volgens sommigen was het relatieve succes van een, wetenschappelijk gesproken, dubieuze theorie als homeopathie voornamelijk een gevolg van het feit dat deze theorie voor de patiënt in elk geval een stuk minder gevaarlijk was dan de toenmalige ‘reguliere’ geneeskunde. En bij alle publiciteit over medische missers zouden we er goed aan doen te bedenken dat in bijbelse tijden ziekten vaak al heel snel levensbedreigend waren. Onze opvatting dat doodgaan aan een ziekte eigenlijk ‘niet zou moeten kunnen’ is een luxe van zeer recente datum (en dan nog alleen voor onze westerse maatschappij!).

De ‘bovengrens’

Maar behalve een ‘ondergrens’ is er ook een ‘bovengrens’. In een interview met de auteurs van een nieuw boek viel (in het kader van God als schepper) de vraag of er plaats zou zijn voor een ‘boedelscheiding tussen wetenschap en godsdienst’. Het antwoord was:

“Of je bent lid van de wetenschappelijke gemeenschap, of je bent het niet. Beide tegelijk kan niet.”

Maar zo’n opmerking snijdt wetenschappelijk totaal geen hout. Wetenschappelijke theorieën en wetten beschrijven de logische samenhang tussen ‘normale’ verschijnselen. Maar elke goede wetenschapper weet dat als je de grenzen van het mogelijke nadert, die samenhang kan gaan verschuiven. Zo is er een wet van behoud van energie en één van behoud van massa. Onder normale omstandigheden zal energietoevoer aan een bewegend voorwerp resulteren in toename van de snelheid. Maar Einstein toonde aan dat als je de snelheid van het licht nadert, die energie zich gaat omzetten in massa. En in elke kernreactie wordt massa omgezet in energie. Dus onder extreme omstandigheden werken die beide wetten elk voor zich niet meer (hoewel nog wel de combinatie). En ‘God’ is uiteraard ook zo’n uiterste grens.

Wetenschap kan evenmin een primaire oorzaak aangeven, zoals ik al eerder aangaf. Wetenschap kan ontwikkelingen verklaren, en daarmee kun je uiteindelijk soms een beginpunt vaststellen. Maar een beginpunt is nog geen oorzaak. Zoals de politie uit een voetspoor in de sneeuw wel kan zien waar de verdachte zijn wandeling is begonnen, maar absoluut niet waarom hij dat deed. Zo zou je ook een perfecte geluidsopname kunnen maken van de Matthäus Passion en daar via Fouriertransformatie en frequentieanalyse een compleet geluidsspectrum van bepalen; en dat dan weer volledig verklaren uit de interactie tussen de akoestische eigenschappen van de instrumenten en stemmen enerzijds en de zaalcondities (akoestiek, luchtsamenstelling, vochtigheidsgraad, temperatuur, etc.) anderzijds. Maar betekent dat echt dat je dan afstand zou moeten doen van J.S.Bach als ‘schepper’ (primaire oorzaak) van dat werk? Omdat dat niet wetenschappelijk zou zijn? Kom nou! Dit is gewoon quasi-wetenschappelijk geleuter.

R.C.R
Bijbel en Wetenschap

+

Voorgaande:

Wetenschap: God of afgod 1 Wat zijn wetenschap en Bijbel en hun raakvlakken

Stemt de Bijbel overeen met de wetenschap

Wetenschap en religie zijn met elkaar te rijmen

Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden

++

Aanvullende lectuur

 1. Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God
 2. Hermeneutiek om uit te dragen #3 Wetenschap
 3. Geleerd en Gelovig
 4. Vaticaan publiceert procesakten van Galileo Galilei
 5. 2de vraag: Wat of waar is het begin

+++

Gerelateerd

 1. Wetenschap in beeld
 2. Superdiversiteit maakt alles wat complexer (video)
 3. Nietzsche in tien vrolijke lessen
 4. Theologie in de 21ste eeuw: de taak van een discipline in het nauw
 5. Even geen paraplu meer nodig
 6. Hoe wordt voeding weer een wetenschap?

Karen Langton on “What makes a good Biblical Scholar or Theologian?”

Always be willing to see your own weaknesses and strengths and know when to seek help.

Always be willing, hoping, to have your argument proved false, but don’t give up.

Reconsider, redesign, and rediscover.

~Karen Langton, Postgraduate Researcher, University of Birmingham

Wetenschap: God of afgod 1 Wat zijn wetenschap en Bijbel en hun raakvlakken

Vijanden van elkaar

Het is vreemd, maar veel christenen menen dat Bijbel en wetenschap natuurlijke vijanden van elkaar zijn. Alles wat wetenschap in feite doet, is echter de wereld om ons heen systematisch beschrijven. Goede wetenschap berust op feiten en doet daar verslag van. Waarom zijn zoveel christenen daar dan bang voor? Vrezen zij dat een al te helder licht op de feiten wellicht zou kunnen aantonen dat hun opvattingen over de uiterste houdbaarheidsdatum heen zijn?
Natuurlijk, er zijn gezaghebbende wetenschappers die hun status misbruiken om hun privé opvattingen over atheïsme gezag te verlenen, zoals er ook theologen zijn die hun gezag als theoloog misbruiken om onverantwoorde uitspraken te doen. Dat
zegt weliswaar veel over de beperkte betrouwbaarheid van mensen, maar nog niets over nut of onnut van wetenschap, of van theologie.

Wat is wetenschap?

Wetenschap beschrijft de werkelijkheid. Je gaat uit van waarnemingen, vaak meetresultaten al hoeft dat niet. Die probeer je te verklaren; dan krijg je een ‘hypothese’. Vervolgens redeneer je: als ik dit doe dan moet er dat gebeuren, en dat ga je dan controleren d.m.v. experimenten. Als het klopt wordt je hypothese een theorie. Die theorie is een mogelijke verklaring/beschrijving van wat je in de natuur waarneemt, en daar mogen geen uitzonderingen op bekend zijn. Het vervelende is alleen dat zo’n uitzondering altijd morgen kan opduiken. Als dat gebeurt moet je je theorie zodanig aanpassen dat die nieuwe waarneming daar ook in past.
Als dat niet lukt, moet je hem weggooien en een andere bedenken. Maar een theorie is altijd gebaseerd op waargenomen feiten. En die zijn in elk geval juist. Alleen de verklaring daarvan zou tekort kunnen schieten. In concreto: dinosaurussen hebben bestaan; de vraag is alleen: hoe zijn we er ooit aangekomen, en hoe zijn we er weer van afgekomen. Dat laatste
is een verklaring, een theorie, waar je over kunt discussiëren. Maar te ontkennen dat die beesten ooit hebben bestaan is niet aan de orde.

Wat is de Bijbel?

Aan de andere kant hebben we de Bijbel, Gods instructieboek aan ons, ons ‘Handboek-soldaat’, dat ons alles vertelt wat we moeten weten om een goed christen te zijn. Zoals dat Handboek-soldaat de dienstplichtige destijds alles vertelde wat hij moest
weten om een goed soldaat te zijn.

Maar de Bijbel vertelt je beslist niet waar de dinosaurus vandaan kwam, of waar hij is gebleven, want dat hoef je als christen niet te weten. Zoals het Handboek-soldaat je niet vertelde wie de Mona Lisa heeft geschilderd, of waar je die nu kunt zien. En zoals de wetenschapper er van uit gaat dat zijn waarnemingen juist zijn – dat zij de feiten zijn waar hij zich op kan baseren – zo gaat de bijbellezer er van uit dat de tekst die hij voor zich heeft juist is, dat die de waarheid is waar hij zich op kan baseren.

Strikt genomen is noch het een noch het ander volledig gegarandeerd. Waarnemingen kunnen achteraf wel eens vals blijken te zijn geweest, en evenzo kan de Bijbeltekst wel eens verkeerd zijn overgeleverd, en wij lezen hem in elk geval altijd in een vertaling!
Maar door de band genomen klopt dat allemaal wel.

Maar zoals feiten op zichzelf geen betekenis hebben, en eerst moeten worden geïnterpreteerd voordat ze iets voor ons betekenen, zo moeten we ook de Bijbeltekst eerst uitleggen voordat die iets voor ons betekent.

En zoals een wetenschappelijke theorie achteraf wel eens onjuist, of op zijn minst onvolledig, kan blijken te zijn, zo hoeft ook een theologische uitleg niet altijd de absolute waarheid te zijn. Anders gezegd: feiten liegen niet, maar wetenschappers soms wel, en die zijn in elk geval niet onfeilbaar. Maar evenzo: Gods woord is weliswaar de waarheid, maar Bijbellezers en Bijbeluitleggers kunnen, al dan niet met de beste bedoelingen, soms heel scheve schaatsen rijden.

Welke raakvlakken zijn er eigenlijk

U vindt een en ander geïllustreerd in het schema. Wetenschap is gebaseerd op waargenomen feiten en christendom op de tekst van de Bijbel.
Die kunnen nooit met elkaar in strijd zijn. Dat kan hooguit met de uitleg van die feiten en teksten, maar hoe groot is die kans? Wetenschap gaat vooral over fysieke zaken, en de Bijbel over geestelijk leven. De meeste ‘conflicten’ ontstaan wanneer christenen in bepaalde teksten een beschrijving gaan lezen van natuurkundige of biologische principes. Zoals de middeleeuwse kerk in de Schrift de bevestiging zag van een wereldbeeld met de aarde als het middelpunt van het heelal. Daar kwamen geleerden als Copernicus en Galileï mee in conflict toen ze beweerden dat de aarde om de zon draaide, in plaats van andersom.

De Italiaans natuurkundige, astronoom, wiskundige en filosoof Galilei en Viviani, 1892, Tito Lessi

Maar de Bijbel gaat niet over de fysieke inrichting van het heelal, die gaat over het feit dat God de aarde heeft geschapen als
geestelijk middelpunt van zijn plan met de mens. Wat hier mis gaat is daarom niet de
interpretatie van bepaalde teksten als zodanig, maar het feit dat de Bijbel wordt gelezen vanuit een totaal verkeerde invalshoek. Waarna die invalshoek vervolgens tot zulke misinterpretaties leidt.
Helaas is die middeleeuwse invalshoek tot ons christelijk erfgoed gaan behoren, zodat dit soort misinterpretaties nog steeds voorkomen. Wanneer de wetenschap dan aantoont dat die niet overeenstemmen met onze waarnemingen, ligt dat echt niet aan die waarnemingen. Ja,
de Bijbel is geïnspireerd, en kan niet fout zijn. Maar onze uitleg van die Bijbel is niet geïnspireerd, en kan er wel degelijk mijlenver naast zitten!

Het schema toont ons dat, en we moeten ons dan steeds afvragen of de interpretatie van de feiten onjuist is, of toch onze uitleg (exegese) van de Bijbel. Maar het schema toont ons ook waar het veel vaker mis gaat: feilbare mensen, aan de ene kant of aan de andere, bouwen op hun begrip van de feiten of van de Bijbeltekst een verdere redenering (bij gebrek aan een betere term heb ik dat maar filosofieën genoemd) die in conflict is met wat we aan de andere kant weten. Maar dat mag je de Bijbel niet verwijten, en evenmin de wetenschap. Dat ligt aan de neiging van mensen die iets willen ‘bewijzen’ om daar hun vakgebied
voor te misbruiken, of dat nu Bijbelexegese is of juist wetenschap.
Maar in feite is het geen van beide, in feite is het in beide gevallen een vorm van bijgeloof. In de komende afleveringen willen we daarom een aantal van dit soort confrontaties wat nader beschouwen.

+

Aanvullende lectuur

 1. Rond de Bijbel
 2. Bijbel verzameld Woord van God
 3. Boek der boeken de Bijbel
 4. Boek in onze handen
 5. Bijbel baken en zuiverend water
 6. Bestseller aller tijden
 7. De Bijbel als instructieboek
 8. De Bijbel als instructieboek #1 Lezen van de Bijbel
 9. De Bijbel als instructieboek #2 Effectief Bijbellezen
 10. De Bijbel als instructieboek #3 De Taal van de Bijbel
 11. Nut van het lezen van de Bijbel
 12. Missionaire hermeneutiek 1/5
 13. Missionaire hermeneutiek 2/5
 14. Hermeneutiek om uit te dragen #3 Wetenschap
 15. Hermeneutiek om uit te dragen #7 In Harmonie
 16. Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak

+++

Gerelateerd

 1. Herman Bavinck on Traveling and the Theology of Nature Hoe leert men dan nog beter dan voorheen de taal van Psalmen en Profeten waardeeren en de heerlijke natuurpoëzie van den Bijbel verstaan?

What Steve Bannon really wants

The Muslim Times

Whatdoes Donald Trump want for America? His supporters don’t know. His party doesn’t know. Even he doesn’t know.

If there is a political vision underlying Trumpism, however, the person to ask is not Trump. It’s his éminence grise, Stephen K. Bannon, the chief strategist of the Trump administration.

Bannon transcended his working-class Virginia roots with a stint in the Navy and a degree from Harvard Business School, followed by a career as a Goldman Sachs financier. He moved to Los Angeles to invest in media and entertainment for Goldman, before starting his own investment bank specializing in media. Through a combination of luck (a fallen-through deal left him with a stake in a hit show called Seinfeld) and a knack for voicing outrage, Bannon remade himself as a minor luminary within the far edge of right-wing politics, writing and directing a slew of increasingly conservative…

View original post 224 more words

These are the alarming parallels between the views of Steve Bannon and those held by Islamist jihadis

Views which do not fit the ideas of Bannon and his entourage are considered by them from the devil and seen as an attack on the liberty of religion, though it are they who want to muzzle those who have an other opinion than they, and are aiming at restrictions in freedom of thought, freedom of religion, and many other liberties our forefathers fought for.

*

To remember

 • enemy for Bannon = secularism = responsible for progressively diluting pure Christian ideals with all sorts of modern + postmodern ideologies
 • White House = Steve Bannon’s >Bannon world view > world is in the midst of an epic battle between good + evil,
 • force of pure good = Christian civilisation > Christian society = greatest civilisation known to man

+

Preceding

Christian fundamentalists feeding Into the Toxic Partisanship and driving countries into the Dark Ages… #1

Christian fundamentalists feeding Into the Toxic Partisanship and driving countries into the Dark Ages… #2

The Muslim Times

The enemy for Bannon is secularism. This, he believes, is responsible for progressively diluting pure Christian ideals with all sorts of modern and postmodern ideologies

At the time of Trump’s unexpected election victory, there was much speculation over who would really run the US Government, given the incoming President’s notorious lack of patience and attention to detail. Now that question has been answered: this White House is Steve Bannon’s.

The one element that unites every executive order and every speech the President has given since assuming office is theBannon world view. So if we are to understand the trajectory of this new American administration, we need to invest some time in trying to understand Bannon, his outlook, and where he plans to take us next.

Having studied radical Islamists for more than a decade, as I started to look into Bannon’s perspective and philosophies I started to…

View original post 135 more words

Christian fundamentalists feeding Into the Toxic Partisanship and driving countries into the Dark Ages… #2

In the United States we not only see that religious groups become endangered. Also the female person seems to be placed in a secondary role. We see the growing tendency by several American citizens to consider  the female being as second-class citizen whose place belongs in the kitchen and by her kids. the woman according several man should be subject to a strict social hierarchy. This hierarchy can be observed in every stripe of fundamentalism, from Islamic fundamentalism to Christian fundamentalism and it goes like this:

God/Jesus is the head of the man

Man is the head of the woman, subject only to God

Woman is subjugated to a status which is wholly reliant on having “faith” that her husband will do the right thing because he is specially influenced by God by special decree of the Bible.

Fundamentalist website after website counsels women that if her husband does wrong that the only thing she can do is pray that God will guide him to a different decision, that she is not to disagree with him publicly (or in front of children). She is free (sometimes) to give an opinion, but the ultimate decision is the man’s, because he has special dispensation by God to be in that position. The equal status of women is a threat to this hierarchy, and thus, a threat to God.

According to several writers on the net there is “Anti-intellectualism” at the base of the extremist behaviour of so many evangelicals and for others it is a matter to have everything in control. In order of occupancy of the Oval Office, there is an inverse relationship between the number of Episcopalian, Presbyterian, Methodist, and Baptist presidents of the United States and the percentage of each of those denominations in the broader population. As if that wasn’t embarrassing enough, there are no evangelicals among the current justices of the Supreme Court!

In fact, there aren’t even any Protestants these days!

Dakota O’Leary believes this is why America is seeing so many attacks on women, from trying to pass laws that undermine Roe v. Wade (personhood laws, restrictions on abortions, waiting periods, attempts to push laws to punish abortion doctors, restrictions on being able to get birth control, etc), to going to the trouble of redefining rape as being the woman’s fault, even part of God’s plan, while pushing to give rapists parental rights, to the unfortunate proclamations of Todd Akin and Richard Mourdock, et. The present president of America even boasted that girls love it to receive the male’s attention and being the prey man has to conquer. Nobody called yet to bring him before court for molesting women, though several women came forward with their story and some even with proof what this man had done to them in the past. To no avail…. He seems to be untouchable.

Many (conservative and evangelical) Americans are convinced that women dress in such a way they demand to be played at and to be raped and that babies born of rape are either a penalty for their attitude or are a blessing from God, (that the female body shuts down its reproductive system when a woman is being raped, etc.).

Controlling women’s bodies while at the same time denouncing “big government” is the popular meme of the fundamentalist mind. Women are simply not meant to destroy that Godly hierarchy set up by the Bible, and in their minds if you can control women, you’ve got half the populace conquered for God.

Fundamentalist anti-intellectualism often manifests itself in a sort of “pseudo-intellectualism” by which those with little or no educational background read a few articles or watch a few videos about a particular subject (usually published by their own religious compatriots, particularly about what a scientific theory is and evolution), and consider themselves “educated” because what they read agreed with their worldview, or, if being highly educated, usually get that education in a fundamentalist educational setting. They even go so far to say that scientists forge or falsify research to mislead pepole and to bring them away from God’s Word. They will then take that “evidence” and proceed to use it against empirical evidence that directly contests and even eviscerates the arguments they have carefully set up around what they have read or seen, and the argument invariably ends with ad hominem attacks against reason, facts, and education — because they have no actual evidence outside of the Bible to use to “win” the argument. A favourite tactic is to call the opposition an “atheist” (or a “liberal”) if someone disagrees with their worldview.

Rick Santorum by Gage Skidmore 12.jpg

Richard John Santorum

By the extremist evangelicals we also may see that education is then “demonized” as being a covert movement to “indoctrinate” the masses in the secular worldview, and thus, part of the forces of Satan. The American attorney, author, and politician Santorum demonstrates this principle admirably. Although he himself is highly educated, with a bachelor’s degree, Master’s degree and JD from Penn State, his Biblical worldview clearly trumps his empirical education and allows him to disregard it as a fly in the ointment in the “light of Biblical truth,” which is, of course, only empirical in that it is in print, in black and white, not empirical that it can actually be proven.

Faith is evidence enough, and reason becomes a threat to faith, thus, reason is from Satan, not God.

A good case in point is the persecution of Copernicus and Galileo by the Catholic Church, regarding the revolution of the Earth around the sun. This old argument, which has been proven in favor of Copernicus and Galileo, has arisen once again to haunt us.

According to a recent National Science Foundation survey, over twenty percent of the respondents believed in the geocentric model popular during the 1500s, that the sun revolves around the earth instead of the other way around. This is old, disproven thinking that comes from the idea that since humanity is God’s creation, naturally, everything revolves around humanity, with humanity at the centre of creation.

Humanity is thus, special. Anything that challenges the idea that humanity is special is thus a threat against God. After all, you can’t feel the earth move, so it must be stationary. You can’t see the stars move (well, you can with a telescope, something called parallax), but you can’t see it with the naked eye, so thus, the earth must be stationary with the sun moving around it.

This is an example of pseudo-intellectualism. You know what you see, but you don’t investigate to see if your assertions are valid under close scrutiny. Fundamentalists cannot afford to indulge in close scrutiny of their ideas, because close scrutiny would most certainly disprove most of what they believe, and they fear, more than anything else, of the erosion of their own faith.

In 1982, forty-four per cent of Americans held strictly creationist views, a statistically insignificant difference from 2012. Furthermore, the percentage of Americans that believe in biological evolution has only increased by four percentage points over the last twenty years.

Susan Jacoby, author of “The Age of American Unreason” and “Freethinkers” sums up the problem of fundamentalist anti-intellectualism succinctly:

This mindless tolerance, which places observable scientific facts, subject to proof, on the same level as unprovable supernatural fantasy, has played a major role in the resurgence of both anti-intellectualism and anti-rationalism.

Copernicus and Galileo were persecuted by the Catholic Church for suggesting that humanity on earth was indeed not the centre of the universe. Copernicus did not suffer much persecution while he was alive, but after he was dead, his hypothesis that the earth revolved around the sun certainly did. Galileo dared to revive Copernicus’ idea, and packaged it in a mock debate between characters in a book he wrote called Dialogue Concerning the Two Chief World Systems (Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo) in 1632. The Catholic Church’s militaristic arm, the Inquisition, caught wind of what he had written, and banned his book, and placed Galileo under house arrest.

Now, the Catholic Church’s disagreement with Galileo and Copernicus did not make their ideas less true, which the idea certainly was, and revealed to be true through empirical scientific investigation over a period of years. Instead, the Church deflected the facts as “heresy,” which is something fundamentalists are particularly adept at doing. Ken Ham’s Creation Museum is a testament to this deflection of scientific facts as heresy.

By dismissing evolution as nothing more than a “theory,” (which goes to show pure, deliberate ignorance of what exactly a scientific theory is), we see again the application of the ad hominem attack Christian fundamentalists so love to employ when inconvenient facts get in the way.

The fundamentalists of today are a hardy lot, and they will use anything to win this battle for God — the Bible, which is the ultimate authority, the Constitution, revisionist science textbooks, and revisionist American history (a la David Barton) that “proves” America was a nation founded to be their brand of a “Christian nation.”

Their view of a Christian nation is a very restricted view where there is only place for their Christian conservative doctrinal teachings and where there can only some place for other trinitarian christians as long as they do not go against their views.

Never mind they are not Constitutional scholars. The Constitutional scholars are a threat to them because even though scholars have differing opinions about interpretation of the Constitution, any opinion that differs from the fundamentalist worldview is a direct attack on God. Never mind that the fundamentalist that lives in the general population is not a scientist.

They know better, because the Australian Christian fundamentalist and young Earth creationist living in the United States, Ken Ham and the Bible tell them that there is No Way God would use evolution to create (even though the Bible says nothing on the subject of evolution)

The Bible is black and white. God created the world as it is now in six days, and rested on the seventh.

You will rarely see a fundamentalist in a secular college or university because secular universities and colleges do not agree with their worldview (logically). This is why for the most part they are homeschooled, and go straight from homeschool to fundamentalist universities that teach their worldview.By presenting homeschooling by the parents themselves, who did not receive any educational formation to be a teacher, the kids are squeezed the truth and deprived of sound formation. Opportunities to go to a proper high school or to a good university is taken away. For such children is there only an opening to  universities and colleges churned out fundamentalists who are schooled in law, but only an interpretation of law that fits their Biblical worldview. Lawyers or judges who disagree with them, particularly in Supreme Court cases are dismissed ad hominem as “activist lawyers” and “activist judges” (i.e. enemies of God).

This lack of empirical education is changing American society into one that has eroded science education, particularly with their attempts to force the school voucher issue, which is nothing but a bid to get taxpayers to fund fundamentalist education, yet they object to taxpayer funded public education because “secularism” is persecuting them for their beliefs by simply disagreeing with them (because again, nothing they believe is based on empirical evidence).

Jerry Falwell Jr. has ambitious plans to affect life, law and culture in America, and it’s all being germinated at Liberty University, the fundamentalist bastion his father founded. (Source: Americans United)

The lack of empirical education is eroding American society in favour of a “faith based” education that has nothing whatsoever to do with facts that threaten their worldview. Liberty is something they interpret as the freedom to live in a society based solely on their Biblical worldview and does not at all give any liberty to free expression or freedom of thought. Freedom of religion for others in an inclusive society is anathema to them, because such freedom threatens to sideline them to the fringes. Individual liberty does not exist except for them, because they have an inherent distrust of the individual to make reasonable decisions, unless those decisions are based on their interpretation of Scripture. Thus, mainstream Christians are not their brethren; mainstream Christians are simply misinformed individuals who have deluded themselves into believing they are of the family of Christ, and only the clear lens of fundamentalism can see that mainstream Christians have been deceived by the enemy of God which is secular society. In this lies a big problem. They think they have to spread their ‘true religion’ all over the world and consider themselves as the chosen people of God and therefore they also consider themselves as the connected with the Zionists aiming to have peace in the Middle East. Though they do forget that by their refusal to see and understand that Jesus was not his real name, but that is was Jeshua and that he spoke Aramaic and as such used the word “Allah” for “God” plus that in the present day still millions of pepole use that word “Allah” which disgusts those American fundamentalists. And by their action against that word they bring resentment in several believers their heart. Their action against the use of non-english words for “God” gives not only peevishness, but lets many wonder if they belong to the right Christian religion of worse should not become a worshipper of the Only One true God and have to become Jew or Muslim and leave the Christian Trinity doctrine aside. A pity not more by those extremist Christians offended Christians go looking for an alternative Christianity where there is praised the God of Jeshua (Jesus Christ (Allah, the Elohim Hashem Jehovah) and where they still can use their Catholic or protestant Bibles with that word “Allah” in it when it talks about The God.

The extremist fundamentalist Christians say their sole aim is to “obey” God in creating conditions favourable to the return of Christ – and this one thought, this one design drives American foreign policy with Israel (they believe that when the Jews all return to Israel and the 3rd temple is rebuilt that Christ will return, (but not without sacrificing 2/3 of the Jewish people in the process), then all the remaining Jews will become Christians.

American fundamentalists are only interested in Jewish people and Israel insofar as it furthers the return of Jesus Christ. That is all.

Dakota O’Leary is convinced that because fundamentalists are engaged in the idea that they are warriors in a fight for God, (something Christian fundamentalists hold in common with Islamic fundamentalists), and says

they have the sort of mindset that if it came to it (which it has not yet, I do not think), they would not afraid to die for their faith. Proof of this idea was given a disturbing form by a video game “Left Behind: Eternal Forces,” which advocates killing anyone who doesn’t agree with them (i.e. can’t be converted to their idea of Christ):

Katherine Stewart writes

Aimed at conservative Christians, the game’s story line begins in a time after the “rapture”, when fundamentalist dogma contends that Christians will go to heaven. The remaining population on earth must then choose between surrendering to or resisting “the Antichrist”, which the game describes as the “Global Community Peacekeepers” whose objective is the imposition of “one-world government”.

“Part of the object is to kill or convert the opposing forces,”

Simpson said.

This is “antithetical to the Gospel of Jesus Christ,” he said, adding that he was dismayed by the concept in “Eternal Forces” of using prayer to restore a player’s “spirit points” after killing the enemy.

In the game, combatants on one side pause for prayer, intoning, “Praise the Lord”. A player can lose points for “unnecessary killing” but regain them through prayer.

But Simpson counters,

“The idea that you could pray, and the deleterious effects of one’s foul deeds would simply be wiped away, is a horrible thing to be teaching Christian young people here at Christmas time.”

Troy Lyndon, CEO of Left Behind Games Inc., which is promoting the new video, has defended the game as “inspirational entertainment” and said its critics were exaggerating. The game is based on the popular “Left Behind” novels, a Bible-based end-of-the-world-saga that has sold more than 63 million copies.

Dakota O’Leary reacts

Now, while this is a disturbing element, and the Left Behind books have genocidal scenes that seem to justify killing masses of unbelievers because they are incorrigible (not ever going to convert to the fundamentalist mindset), it should be reiterated that fundamentalists are not yet at the point in the US where they want to kill people, so let us not be alarmist. However, that being said, the way some fundamentalists are choosing to portray institutional racism and genocide (as punishment for sin and disbelief) to school age children is disturbing, and it is the belief of this scholar that the elements for radical action portrayed in the video game are there – but would need utter desperation in order to explode into being. It is the opinion of this writer that fundamentalists are not yet this desperate, but attempts to normalize killing for God are disturbing, to say the least. The Guardian had this to say about the subject in May of 2012:

The story of the Amalekites has been used to justify genocide throughout the ages. According to Pennsylvania State University Professor Philip Jenkins, a contributing editor for the American Conservative, the Puritans used this passage when they wanted to get rid of the Native American tribes. Catholics used it against Protestants, Protestants against Catholics.

“In Rwanda in 1994, Hutu preachers invoked King Saul’s memory to justify the total slaughter of their Tutsi neighbors,”

writes Jenkins in his 2011 book, Laying Down the Sword: Why We Can’t Ignore the Bible’s Violent Verses (HarperCollins).

In the fall of 2012, more than 100,000 American public school children, ranging in age from four to 12, were scheduled to receive instruction in the lessons of Saul and the Amalekites in the comfort of their own public school classrooms. The instruction, which features in the second week of a weekly “Bible study” course, came from the Good News Club, an after-school program sponsored by a group called the Child Evangelism Fellowship (CEF). The aim of the CEF is to convert young children to a fundamentalist form of the Christian faith and recruit their peers to the club.

There are now over 3,200 clubs in public elementary schools, up more than sevenfold since the 2001 supreme court decision, Good News Club v Milford Central School, effectively required schools to include such clubs in their after-school programing.

The CEF has been teaching the story of the Amalekites at least since 1973. In its earlier curriculum materials, CEF was euphemistic about the bloodshed, saying simply that “the Amalekites were completely defeated.” In the most recent version of the curriculum, however, the group is quite eager to drive the message home to its elementary school students. The first thing the curriculum makes clear is that if God gives instructions to kill a group of people, you must kill every last one:

You are to go and completely destroy the Amalekites (AM-uh-leck-ites) – people, animals, every living thing. Nothing shall be left.

“That was pretty clear, wasn’t it?” the manual tells the teachers to say to the kids.

Even more important, the Good News Club wants the children to know, the Amalakites were targeted for destruction on account of their religion, or lack of it. The instruction manual reads:

The Amalekites had heard about Israel’s true and living God many years before, but they refused to believe in him. The Amalekites refused to believe in God and God had promised punishment.

The instruction manual goes on to champion obedience in all things. In fact, pretty much every lesson that the Good News Club gives involves reminding children that they must, at all costs, obey. If God tells you to kill nonbelievers, he really wants you to kill them all. No questions asked, no exceptions allowed.

Dakota O’Leary writes

Educating Christian fundamentalists simply doesn’t work. They do not accept any education that is in direct conflict with their worldview. What remains is to educate the rest of the American populace about Christian fundamentalism and dominionism, educating the American populace about the David Bartons of the world, so that when elections occur, an educated populace can reject the infiltration of fundamentalism on the rest of American society, which will, given the right opportunity (usually in a climate of fear like 9/11), erode American democracy entirely and push our nation into the fringes of the world into irrelevance.

Every American should know that Anti-intellectualism – as advocated by large and vocal elements within the Republican Party is dangerous to the future of their nation. but they also should know that those fundamentalist Christians threaten world peace, by their continuous actions against Muslims and against people who use the word “Allah”.

For the future of the States there is also the education danger, by having the students not to see how the world evolves and how everything is related with each other. Students who are protected from “globalist” views and real science will not grow up to be leaders. If the Americans themselves do not take care of providing a sound education to their children and to give them an understanding of other peoples and other languages they shall have to face a downfall of their nation.

**

Dakota O’Leary is a freethinker, and often sassy, scholar of theology and literature. She got her Bachelor of Arts degree in English and Theology from the State University of New York College at Buffalo, and her Master of Arts degree in Theology and Literature from Antioch University-Midwest. Dakota is a co-host of the God Discussion radio show, offering insight to the news stories of the week.

th

+

Preceding

Act of Faith held on February 6, 1481

American Christianity no longer resembles its Founder

Christian fundamentalists feeding Into the Toxic Partisanship and driving countries into the Dark Ages… #1

Science, 2013 word of the year, and Scepticism

++

Additional reading

 1. Religions and Mainliners
 2. Migrants to the West #1
 3. Migrants to the West #2
 4. Migrants to the West #7 Religions
 5. Migrants to the West #10 Religious freedom
 6. A last note concerning civil rights
 7. Religion, fundamentalism and murder
 8. Religious Practices around the world
 9. Religious Freedom in a Multicultural World
 10. 60 years after creation of European Economic Community, Europeans skeptical about one of their biggest achievements this century
 11. You might be an extrimist if …
 12. Responses to Radical Muslims and Radical Christians
 13. Liberal and evangelical Christians
 14. Christians fail there where Muslims succeed
 15. Engaging the culture without losing the gospel
 16. Back from gone #4 Your inner feelings and actions
 17. Full text of Pope Francis’ Interview with ‘La Vanguardia’
 18. Consequences of Breivik’s mass murder
 19. A New Reformation
 20. Blinded crying blue murder having being made afraid by a bugaboo
 21. The clean sweeper of the whole caboodle
 22. Catherine Ashton on the EU annual report on human rights
 23. Where is the USA wanting to go with the freedom of their people

+++

Further related

 1. On Biblical inerrancy and the priorities of fundamentalists
 2. Are there dividing lines between Mainline and Evangelical?
 3. How America’s Endless Civil War Between Protestant Sects Is at the Heart of American Identity
 4. Where Is Reality, as Fundamentalist Christians Think They Are More Discriminated Against Than Muslims?
 5. Christian, Jewish and Muslim Fundamentalists Agree that Natural Disasters Are God’s Revenge on the Modern World
 6. MainlineDecline, Decline-Talk, and Decline-ism — Sightings (Martin Marty)
 7. Sorry LGBTQ People and Fertile American Women
 8. Hate speech is acceptable in Trump’s America – as long as it comes from Christian fundamentalists
 9. Are Christian Fundamentalists Driving Our Country into the Dark Ages?
 10. Christian fundamentalists are driving our country into the Dark Ages…
 11. More about Christian Nationalism and President Donald J. Trump
 12. Hate speech is acceptable in Trump’s America – as long as it comes from Christian fundamentalists
 13. Trump is not a nativist
 14. Party Like It’s Armageddon?!
 15. Chris Hedges: Home Grown Hatred–Anger and Alienation in the US (2009)
 16. Christopher Hitchens and Michael Parenti Debate: Iraq and the Future of US Foreign Policy (2005)
 17. Betsy DeVos and The Christian Right’s “Big Ideas”
 18. Abby Martin and Chris Hedges: Donald Trump and Christianized Fascism
 19. These are the alarming parallels between the views of Steve Bannon and those held by Islamist jihadis
 20. Adsorbing/Deflecting a curse
 21. Satan Sprinkles A Few More Stegosaurus Bones Across Nation To Test Christians’ Faith
 22. The Handmaid’s Tale – An American Dystopia?
 23. Typical Examples of Christian Fundamentalist and Conservative Evangelical Hate Mail
 24. The Evangelical Identity Crisis
 25. Jordan Peterson – Atheist Researchers vs Christian Fundamentalists