Grootste misverstand over de islam

In de Volkskrant kwam de Iraans/Amerikaanse Reza Aslan aan het woord. Hij kreeg grote bekendheid in 2013 toen hij op Fox News geïnterviewd werd over zijn bestseller De zeloot – Het leven van Jezus van Nazareth en de geboorte van een religie. Presentator Lauren Green vroeg zich af waarom Aslan, een moslim, in hemelsnaam een boek zou schrijven over Jezus. Hij legde uit dat hij een godsdienstwetenschapper is en gespecialiseerd in het Nieuwe Testament, en dat hij toevalligerwijs ook moslim is. Maar de Fox-presentator was nog steeds niet tevreden:

‘Maar waarom zou u geïnteresseerd zijn in de grondlegger van het christendom?’

‘Omdat dit mijn werk is’,

reageerde Aslan verbaasd terwijl hij zijn handen op zijn borst klemde, alsof er sprake was van een pijnlijk misverstand.

Indien er een atheïst een boek over Jezus of over God zou geschreven hebben zou niemand er van opkijken, maar een moslim blijkt toch iets heel anders te zijn.

Na dat interview schoot Aslans populariteit omhoog en belandde hij in het centrum van het Amerikaanse islamdebat. Hij werd de knuffelmoslim van Amerika.

Aslan kijkt naar onze wereld en stelt:

‘Er bestaat het idee dat de beleving van de islam op de een of andere manier fundamenteel anders zou zijn dan de beleving van het christen– of jodendom. Dat is niet alleen het grootste misverstand over de islam, maar ook de bron van islamofobie, zowel aan de linker- als de rechterkant van het spectrum. De islam wordt behandeld alsof die uniek is, niet divers en eclectisch, alsof deze religie niet onderhevig is aan verandering en ontwikkeling. Alsof de islam niet bestaat uit duizend variëteiten.

+

Vindt ook:

 1. Godsdienstwetenschapper: “Religie is geen keuze, geloof is een keuze”
 2. Mensen zijn gewelddadig niet religies
 3. Gelijk gelovenden
 4. Lees meer in de Volkskrant: Religie is geen keuze, geloof is een keuze

+++

Gerelateerd

 1. Nieuwkomers, nieuwelingen, immigranten, allochtonen en import
 2. Is Islamfobie uitgevonden door fundamentalistische regimes
 3. De massale immigratie in West-Europa onder de vlag van de Islam gaat steeds meer aanleiding geven tot een etnische burgeroorlog!
 4. Islam is bezig Europa veroveren met “Al–Hijra” migratie(“stealth jihad”)!
 5. Links neo- Marxisten willen zo snel mogelijk een Islam staat van Europa maken
 6. De stand na vijf dagen
 7. ‘I Could No Longer Live According to the Principle of ‘Schein und Sein’ – Pretending to be a Muslim and Free as well’
 8. Reza Aslan
 9. “Fresh Bread” Book Discussions
 10. Review: Zealot. The Life and Times of Jesus of Nazareth – Reza Aslan
 11. A Life of Pretending: Being Egyptian and Atheist
 12. God-Reza Aslan
 13. God: A Human History, by Reza Aslan
 14. God: A Human History, by Reza Aslan (All American)
 15. God by Reza Aslan
 16. “God: A Human History” by Reza Aslan (Buried Bibliophile)
 17. “You Are God.” – A Review of God: A Human History by Reza Aslan
 18. Reza Aslan’s new book, in which he becomes a pantheist
 19. Sam Harris versus Reza Aslan
 20. Garry Wills whitewashes the Qur’an
 21. Fired CNN host Reza Aslan: “It’s time to treat Donald Trump as an enemy of the state” | Salon.com
 22. Religionship
 23. A “Dear Reza” note from a Bangladeshi woman
Advertisements

Bouwen op het bijbels fundament: De apostelen deden het toch ook

De apostelen deden het toch ook

“11  want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt-Jezus Christus zelf. 12 Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen of met hout, hooi en stro, 13 van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is.” (1Co 3:11-13 NBV)

Elke christen zou zich eigenlijk moeten afvragen: wat is nu feitelijk de essentie van dit christendom van mij, waar gaat het nu echt om? Dat kan soms best lastig zijn, zoiets als ‘beschrijf het eiland waar je woont’, wanneer je daar nog nooit vanaf bent geweest. Als je de rest van de wereld kent, ken je ook de verschillen en weet je wat kenmerkend is voor je eigen plekje. Maar als je die niet kent, waar leg je dan de nadruk op? Maar ook: als je die rest van de wereld wel kent, waar leg je dan de nadruk op? Op het strand en de duinen, de polder en de vogels? Of op de saamhorigheid van die kleine leefgemeenschap enerzijds, en anderzijds het feit dat je er niet op hoeft te rekenen dat je binnen een half uur in een ziekenhuis ligt wanneer er iets grondig mis is gegaan?

Verpakking of inhoud

Zo ook: hoe zou je je geloof omschrijven ten opzichte van andere christelijke stromingen, of ten opzichte van andere religies? Waar leg je de nadruk op? Benadruk je de verschillen met die anderen, of zoek je het in het positieve en ben je in staat te wijzen op wat werkelijk kenmerkend is en waarde heeft? Dat laatste vereist uiteraard een goed inzicht in waar het echt om draait. Noem je bijvoorbeeld het feit dat je elke zondag naar de kerk gaat? Of spreek je over verlossing, vergeving van de schuld waarvoor je eigenlijk zou moeten sterven, en een hoop op leven die je desondanks toch hebt gekregen? En doe je dat dan op de trotse toon waarop een ander het over zijn nieuwe dure auto heeft, of doe je dat op de nederige toon van iemand die ten volle beseft dat hij – naar Gods maatstaven gemeten – al dood had moeten zijn en nu op cadeau gekregen tijd leeft? Wat geen enkele andere levensbeschouwing zou kunnen bieden?
Anders gesteld: leg je de nadruk op de verpakking, of op de inhoud?

Wie om zich heen kijkt, ziet dat voor velen de verpakking vandaag allang belangrijker is geworden dan de inhoud. Een ‘bekende Nederlander’ werd onlangs gevraagd of ze religieus was. Het antwoord was:

‘Ik ben diep religieus’,

en meteen daar achteraan:

‘maar met het concept God kan ik niet zo goed uit de voeten’.

Religie betekende voor haar glas-in-lood ramen, Mariabeelden en de geur van wierook. Een extreem voorbeeld? Uiteraard, maar staat het echt zo alleen? Voor velen bestaat christendom inderdaad uit indrukwekkende diensten met indrukwekkende rituelen, liturgische gewaden en loepzuiver gezang van professionele koren. Voor anderen juist uit massale bijeenkomsten in de open lucht met veel spontaan gezang op moderne muziek, handgeklap en hallelujageroep. Voor weer anderen zijn het genezingssessies in grote ‘glazen tempels’, spectaculaire duiveluitdrijvingen, of ‘het spreken in tongen’. En in het dagelijks leven is het voor de een sociaal bezig zijn in zijn omgeving, en voor de ander het vermijden van frivoliteiten en geen TV-kijken op zondag; voor de een het steunen van een bevrijdingsbeweging in een ver land en voor de ander het verspreiden van traktaatjes, of geld geven voor een of ander kerkelijk doel.

Op zoek naar de essentie

Sommige van zulke dingen zijn heel spectaculair, andere juist veel minder ‘zichtbaar’. Veel ervan zijn ontegenzeggelijk nuttig voor de maatschappij, andere toch meer gericht op het krijgen van ‘een goed gevoel’. Sommige worden verdedigd door er op te wijzen dat ook de apostelen zulke dingen deden, andere met het argument dat ze juist ‘de vertaling naar deze tijd’ zijn van zulke apostolische activiteiten. Maar ze hebben allemaal gemeen dat ze uiterlijkheden en bijzaken betreffen. Niet dat ze in alle gevallen onbelangrijk zouden zijn, maar ze vormen – als zodanig – toch niet de essentie van het christendom. Ook een atheïstische humanist kan heel sociaal en onbaatzuchtig bezig zijn, en op het eerste gezicht lijkt er ook weinig verschil te zitten tussen het ‘heb je vijanden lief’ van de bergrede en het ‘je moet je vijanden overwinnen door beter te zijn dan zij’ van een door orthodoxe christenen weinig gewaardeerde vorm van ‘afgoderij’. Genezingen, zelfs ‘duiveluitdrijvingen’, zijn veelvuldig te vinden op de pagina’s van het Nieuwe Testament, maar evenzeer in de binnenlanden van Afrika. Ook zulke zaken vormen niet de essentie van het Christendom.

Imiteren of navolgen

Je ziet jonge kinderen vaak het gedrag en het spreken van hun ouders imiteren zonder dat ze werkelijk begrijpen waar dat toe dient. Ze imiteren de uiterlijke vorm maar het heeft geen inhoud. Ze denken zo te tonen dat ze al ‘groot’ zijn, maar het toont juist hun gebrek aan begrip. Als volwassenen weten we dat ‘groot zijn’ niet zit in zulk gedrag, maar in de dingen die daar toe leiden. En zo gaat dat ook met het opgroeien in het geloof. Dat gaat ook niet om het imiteren van het gedrag van Christus of de apostelen, maar om het ontwikkelen van een karakter, om het opbouwen van ‘de gezindheid van Christus’: niet het ‘imiteren’
maar het ‘navolgen’ van Christus. En wellicht leidt dat dan weer tot zulk gedrag,maar dat hangt af van de situatie waarin God ons plaatst. Veel wat we als christen doen, of zouden moeten doen, kan ook gedaan worden vanuit andere motieven, en wordt
ook vaak gedaan vanuit zulke andere motieven. Op zichzelf is dat nog geen christendom. Je kunt weliswaar geen christen zijn zonder naastenliefde te tonen, maar je kunt wel degelijk heel erg veel naastenliefde tonen zonder christen te zijn. Dus daar zit de kern toch niet.

Jezus’ missie was niet het genezen van zieken of het ‘solidair zijn met de armen’, maar het doen van een laatste oproep tot bekering aan zijn volk. Die genezingen waren een vervulling van de profetieën die hem aanwezen als de Messias, ze waren zijn identificatie. Hij wijst de boden van Johannes de Doper daarop (Luc. 7:21-22), maar wat werkelijk van belang is, laat hij er meteen op volgen:

“Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt” (vs 23)

wat in dit verband betekent:

… wie mij niet houdt voor een valse profeet.

O zeker, hij was vervuld van mededogen met allen die het moeilijk hadden in het leven. Maar hij was niet gekomen om alle ziekte uit het land uit te bannen. Zijn genezingen waren zijn identificatie, en tegelijkertijd een voorafschaduwing van het koninkrijk dat hij ooit op deze aarde zou komen oprichten. En het zou de taak van zijn apostelen zijn het woord verder te verspreiden, tot in heidense landen.
En ook daarbij zouden de genezingen die dubbele functie vervullen van autorisatie en van voorafschaduwing van wat eens zou komen. Maar tijdens zijn drie-jarige prediking genas Jezus niet alle zieken, want wanneer Petrus en Johannes in Hand. 3 naar de tempel gaan treffen zij bij de toegangspoort een verlamde die daar al vele decennia lag. En in de brieven van Paulus lezen we af en toe over medewerkers die ‘ten dode toe’ ziek zijn geweest en die hij kennelijk niet heeft kunnen genezen, of die hij ergens ziek heeft moeten achterlaten.

De kern van het geloof

Het gevaar van het louter imiteren van wat Jezus en de apostelen deden, of de gelovigen van het eerste uur, is dat het de nadruk legt op wat per saldo toch maar uiterlijkheden en bijzaken zijn. Sommige daarvan zijn niet echt belangrijk of zelfs helemaal niet. Andere zijn inderdaad van groot belang, maar ook dan niet de hoofdzaken, de dingen waar het ten diepste om gaat. Waar het werkelijk om gaat is de relatie met God, om het besef dat we die relatie eigenlijk had den verspeeld door onze zonde maar dat die toch weer is hersteld, niet door onze verdienste maar door Gods genade, en om de diepe dankbaarheid die we daarvoor zouden moeten voelen. Al die andere aspecten zijn alleen maar de consequenties daarvan, vaak zelfs de onvermijdelijke consequenties, maar toch niet de hoofdzaken. Wat kenmerkend is voor het ware geloof is die relatie, en de rest heeft alleen werkelijke waarde voor zover het daar uit volgt. Want alleen dan gaat het echt om de inhoud en niet om de verpakking.

R.C.R.

+

Aansluitende lectuur

 1. Geloof
 2. Geloof en geloven
 3. Geloof in Jezus Christus
 4. Geloof in slechts één God
 5. Geloof niet zonder daden
 6. Geloof – Vertrouwen voor het ongeziene
 7. Geloof voor God aanvaardbaar

+++

Gerelateerd

 1. Nep christenen
 2. Fundamentalisme: De kunst van het God onder de duim hebben.
 3. Scheepje (z)onder Jezus’ hoede

American Christianity no longer resembles its Founder

In the United States of America the last few months we could see that there is much division in the country, with lots of people who call themselves Christian took on not only a racist attitude, but also used many awful words against the different peoples living in their state and against those who show that they do not agree with their favoured politician and presidential candidate.

In the 16th century there was a time many who fled to the New World carried a Dutch crescent-shaped Geuzen medal at the time of the anti-Spanish Dutch Revolt, with the slogan “Liever Turks dan Paaps” (“Rather Turkish than Papist“), 1570, indicating to be better a Muslim than to be a Roman Catholic.

An American writer who considers himself reformed in his thinking and faith, considers himself a follower of Jesus and believing all  Scriptures, though he looks like a papist (not in an offensive way) and does not seem to believe all words of Jesus and not to accept that God is only One, but that is not the issue in this writing.  Today we want to look at what he wrote already in 2012.

In his article The Best Argument Against Christianity he looked at “Some Disturbing Statistics” and wrote

David Kinnaman, president of the Barna Group (a research organization focusing on religious trends and information), asserts that the primary issue that today’s culture has with Christianity is that it no longer resembles its Founder. {David Kinnaman, Unchristian, 2007, pg. 25. + The Best Argument Against Christianity}

In his book Unchristian, Kinnaman studied the Mosaic (born between 1984 and 2002) and Busters (born between 1965 and 1983) generations of the United States, which currently comprise approximately 77% of America’s population. With respect to Christianity, Kinnaman notes a growing tide of hostility and resentment, a statistic which is trending downward from a positive study that was done by his Barna group only one decade before. {The Best Argument Against Christianity}

Barna also describes the Mosaic Generation as “comfortable with contradiction”, “post-modern” and exhibiting “non-linear” thinking. All the contradiction going on in the New World many wanting to screw back into the past, makes it very chaotic.

The criteria for human value, to the world at large, has shifted from that of someone who champions high ethical standards at work, has personal integrity in his dealings, and who is committed to doing the right thing no matter what, to someone who, at work, is willing to do whatever can ensure the greatest commercial viability and his own personal security, and get away with whatever s/he can in their personal dealings. The more noble qualities of human nature are unwittingly being sacrificed on the altar of commerce. Most do not realize the cost: ending up as two-dimensional beings, mere cogs in the wheel of commerce without a heart capable of compassion.{Millennials: Escape the Credit/Debt Matrix}

For the blogger “evangelical” relates to Christianity, though we do not hope he wants to give the impression to his readers that ‘Evangelism‘ are the norm and does not use ‘Christianity’ in the same way as it is often used in Belgium when they speak of Christianity or of Christendom they mean ‘Roman Catholicism‘.

Most important to notice is the reflection of the spirit of the age. We have come in a time where atheists speak publicly more often about God than their in God believing counterparts. By the majority of the population there is a bad co-notation to the word ‘Christian’. In 2012 nearly half had a bad impression, and four year later we may say nearly three quarter of the population has a bad idea by the word ‘Christian’ and lots of them do find religion the cause of all the problems and all the wars.

Many non-religious people in the States and in Europe look at the works of ISIS/ISIL/Daesh, Boko Haram, Al Qaeda and see the similarities with the crusaders.  All those groups went killing and conquering territory, terrorising lots of people. Many non-religious people also hear the vile language of many who say they are Christian or are saying they are defending the Christian values. The 2016 American presidential election has been the example how the Christian manners shown to the world are not those of the master teacher, rabbi Jeshua, known in the States and many other countries as Jesus Christ.

In 2012 also

There were two things that Kinnaman’s study uncovered, and neither had anything to do with the theological teachings or doctrinal standards of the Church. First, unbelievers responded negatively to what they termed the Christian “swagger” – how Christians’ lives don’t match up to Christ’s, and the bark and bite that unbelievers say they see in Christians’ demeanor and action. {The Best Argument Against Christianity}

The immoral way of life by Christians, outsiders can see, is the most chocking to non-religious and other religious people. Muslims in particular are very disgruntled by the way Christian behave. Put out over their way of life no wonder several Muslim groups try to get Christians to their faith, trying to have them understand such a way of living is totally against the Will of God.

Lots of non-religious and non-Christian religious groups see as many respondents said that the charity and compassion of Jesus’ teaching in the Gospels have been dismissed by Christians in favour of their selfish gain, combative and judgemental actions against what they believe to be threats against their moral positions.

In other words, as Christians, we have become famous for what we oppose and stand against rather than for what we are in favor of and champion. {The Best Argument Against Christianity}

But what are those American Christians are in favour for? What are their aims and what is their willingness to follow Jesus’ teachings and to have that same attitude as that master teacher? How peaceful do they want to be? In most instances we can see those American ‘Christians’ only considering their church or nomination to be allowed to have the label Christian. Very often they feel other denominations of Christendom are the false groups and consider that most of those people will land up in hell (for them a place of eternal torture). The exclusion of other people is the most problematic element the American population now encounters.

Many youngsters, particular the Millennials who had first difficulties in paying their studies and now have problems paying off the loan and need a place to live (besides with their parents), clothes on their back, food to eat and resources to care for their children, do not see any surplus a church or religion may give them. For them their focus is not at all on something which we cannot see or not fully understand. They are focussing on the material which might be in their reach if certain groups would not stand in their way. They want to have time and money for travel, doing fun things, but nobody standing in their way or confronting them with how they have to live or behave. At the moment they also have become very disappointed with the political system they are living in and want change. It is that carving for change what made many also to chose for Donald Trump to be the next president of the United States, which have become very divided now.

The neo-Nazis and the weapon lobby gladly backed Donald Trump, because in him they saw the man to clean up the country and to enable enough income by the promotion of weapons to determinate ‘the vermin’. Strangely enough lots of evangelist Americans and other so called Christians in those states do promote the carriage and use of weapons and do not seem to mind to shoot at an other creature of God.

When we do hear how those gun-lovers talk about them having to prepare against ‘the enemy’ and how they have to train their kids in shooting and defending themselves, we clearly can form a good idea how far away they have gone from the teaching of Christ. It has gone even so far that there are churches in America where in the service there are tombola’s for or weapons given to their members. There exist even crusader rifles of which so called Christians are very proud to have such gun, which has a cross engraved on it.

That is where the Americans have left the real faith and have also gone far away from the idea of defending and living in a free state.
Lots of American Christians have come to think their freedom is to limit the freedom of others and to oppress their way of thinking to others. For them all have to take on their ‘belief’ and their ‘faith’ and all people in the United States of America do have to live according to their religious rules. For sure that was not something the founding fathers of the New World had in mind. They just had escaped the tyrannising position of the churches in Europe. Today lots of Americans are trying to create that what the founding fathers of the United States of America had fled for and have no idea of their sayings.

It is getting time American Christian get back to reading the Bible and to listen what is written in it. They have to get back on track, finding the inner moral compass to resist unethical business practices, to show others they have a moral and ethical attitude according Judeo Christian values.

Once back on track they can give a good example how a Christian should live together with all sorts of people from all sorts of place and religions. than they can start to rebuild the shattered state they are living in now.

+

Preceding articles

Scepticals of the Bible

Islamophobia Must be Fought and Defeated

God Isn’t a Republican

 

++

Additional articles

 1. American Founding Fathers Sayings
 2. 2014 Religion
 3. Six Reasons Young Christians Leave Church
 4. The 17th annual White Privilege Conference a militantly Christophobic conference held in Philadelphia
 5. Iranian preacher creating more hatred between religious groups
 6. Hamas the modern Philistines
 7. Refugee crisis, terrorist attacks and created fear
 8. Silence, devotion, Salafists, quietists, weaponry, bombings, books, writers and terrorists
 9. What Jesus Did – Misleading around the Messiah and the final assessment
 10. Running the battle
 11. Living in faith
 12. If You want to start winning the war
 13. Blinded crying blue murder having being made afraid by a bugaboo
 14. The clean sweeper of the whole caboodle
 15. Separation of church and state
 16. Demonizing families in poverty and misleading actions
 17. Right to be in the surroundings
 18. Which back voters in the US wants to see
 19. Christian values and voting not just a game
 20. Faith related boycotts
 21. Roman Catholic Church in the United States of America at war
 22. Ron Paul blames Neocons
 23. Jews the next scapegoat for Donald Trump
 24. The American clouds of Anti-Semitism
 25. Trump brand of migrant demonization #1
 26. Peppered Speeches at Republican National Convention
 27. Bumpy road to success
 28. Reluctance to act in Syrian civil war
 29. Al Qaeda regaining foothold in Middle East bubonic plague for American elections
 30. ISIL will find no safe haven
 31. The Crusader Rifle
 32. Conservative and Communist Climate Change Scam
 33. Bridge builder Obama
 34. Obama made in a cult
 35. Second term for Obama
 36. Children of Men
 37. Preparing for an important election
 38. Coming closer to the end of 2015 and the end for Donald Trump as presidential candidate
 39. Walls,colours, multiculturalism, money to flow, Carson, Trump and consorts
 40. When so desperate to hold onto power
 41. Are United States of America citizens going to show their senses
 42. Brexit No. 2 Blow-up
 43. Nigel Farage called Donald Trump’s victory ‘bigger than Brexit’
 44. Trump et al.— The Global Storm
 45. A strong and wise fighter who keeps believing in America
 46. Victims and Seekers of Peace
 47. Declaration of war against Islam and Christianity
 48. Discipleship way of life on the narrow way to everlasting life

+++

Further reading

 1. Millennials: Escape the Credit/Debt Matrix
 2. Fully Satisfied
 3.  Election 2016
 4. Election 2016 Afterthoughts
 5. On voting
 6. This American Life
 7. How America got Trumped
 8. they tried to bury us. they didn’t know that we were seeds.
 9. How the Hated Donald Trump Came to Power
 10. What Great Leaders Stay Focused #Leadership #SMB
 11. “love keeps us safe, not fear”
 12. … Focus on the Task at Hand , ObamaCraps [#Islamic Terrorism]…
 13. Lesson From Election 2016
 14. The Need to Focus and Not Be Scattered
 15. Blog 2016 046. 11/11/16 Evangelize like Jesus did! Ask questions to get to their motives.
 16. Racism in America or Amerikkka( as some might call it)
 17. Andrew Young: ‘This is our country. And it does not depend on the president to make it great’
 18. The ‘Theoretical’ Significance Of This Election
 19. Cacophony of lawsuits to follow Trump into White House
 20. How a major hate-watch group is preparing for President Donald Trump’s America and the alt-right
 21. The Power of Apathy
 22. Division: An open letter to my sons 
 23. Donald Trump Is an Icon
 24. Clinton Wounded the Party, Now Howard Dean Wants to Kill It
 25. Southeast schools take the streets of South Gate
 26. Trump Denounces Protesters In Tweet, Praises Them In Another
 27. Man Describes Brutal Attack; Crowd Yelled ‘That’s A White Boy Trump Supporter’
 28. The Transition
 29. Donal Trump, The New Miracle
 30. Millions Of Concerned Citizens Are Signing A Petition That Asks The Electoral College To Vote For Hillary Clinton
 31. PFW: Blowing the Rust off of Hillary’s America
 32. Rowan Blanchard Marches In ‘Not My President’ Protest With Powerful Sign — See Pic
 33. The media’s sanctimonious self-righteousness contributed to Trump’s victory
 34. Rural vs Urban: the Greatest Divide in Modern America
 35. Trumped up
 36. The traumatized Democrats
 37. Rainier Beach High Students Walkout to Find Hope, Optimism After Election
 38. Well, That Didn’t Take Long
 39. Call to ‘Lock Her Up’ Puts Trump in a Bind Over His Threat to Prosecute Clinton
 40. White Christians Who Voted for Donald Trump: Fix This. Now. | John Pavlovitz
 41. The TRUMPet Has Been Blown
 42. We Will Rise Above
 43. Post-Election 2016, cont.
 44. How Donald Trump Pulled It Off
 45. Confession of a watcher
 46. Things I’m Verbing: “We Reject the President-Elect” and a WPA for Journalism
 47. The Era of the Post-Truth Politician?
 48. The Ku Klux Klan has a Voice and a Leader in Washington
 49. Where Were They?
 50. Oh, Really? Omarosa Says Black People Should Educate Whites After Trump Victory
 51. Oh, Really? Omarosa Says Black People Should Educate Whites After Trump Victory
 52. Immigrants in U.S. gripped by deportation fears with Donald Trump election win
 53. Between Friends
 54. Hitlery’s terrorist youth demand a government overthrow
 55. The Other Side We Failed to See – 2016 U.S. Presidential Election
 56. Blanketing Fantasy With A Hint of Reality
 57. Here’s how to sleep with Donald Trump
 58. Voices: Reacting to Trump | ‘I will fight for my right to speak’
 59. Women Warned To Get IUDs Before Trump Becomes President
 60. November 11, 2016
 61. Trump commends protesters’ ‘passion’ after new night of rallies
 62. How Will a Trump Presidency Impact Your Health?
 63. The tweet of a narcissist 
 64. Episode 43: Welcome to Trumpdome
 65. Republican Age Of Austerity – ‘And Here We Go’
 66. The Wall
 67. Popped and Cultured: The Results Are In
 68. It’s time for a few hard truths.
 69. Usually liberals would have same opinions & views as the media & liberal social networking groups… really sad…
 70. The pitfalls of underestimation
 71. With the possibility of 11th-hour change, here are suggestions for Trump’s ‘national growth and renewal’
 72. A Rock and Roll Generation (Post-Election blues)
 73. Election Results 2016: Did Voter ID & Voter Suppression Help Elect Trump?
 74. Here’s What it Means to “Make America Great Again”
 75. Election vitory: Anti-Trump Protest enters day two
 76. The way of the world

+++

 

Save

a Place to discuss religious matters and Christadelphianism

“The proportion of the population who identify as having no religion – referred to as ‘nones’ – reached 48.5% in 2014, almost double the figure of 25% in the 2011 census. Those who define themselves as Christian – Anglicans, Catholics and other denominations – made up 43.8% of the population.” {People of no religion outnumber Christians in England and Wales – study}

wrote the Guardian in May 2016.

No only is it escalating on the Western Islands of Europe, it is a significant phenomenon all over the capitalist European continent. Even the growing Muslim population may not yet outweigh the atheist population in Europe.

People who were brought up with some religion now saying they have no religion at all. They dare to come out for it though in countries like Belgium lots of them though not believing still want to have a participation of the pagan/Christian feasts and celebrate ‘first communion’, ‘second communion’, Easter, Halloween, Christmas and some even other religious connected celebrations.

Religiosity is something where many today only want to talk about in the shade are in the darkness of the night. It is not a subject for a common open discussion in full day light.

The Belgian Christadelphians their electronic mail box though is often full of letters, people having questions about the same things. Them not reacting on our postings on our article platforms, makes that we, each time have to reply them personally and manually, which is a time consuming situation.

For those people who have no faith in God or who our doubting about religion we started a Forum, where all are welcome to discuss matters around religion, faith, how to make the best out of life, how to react on present situations, etc.

We do hope many may find the forum to make use of it. To get it going you are invited to contribute to it also and to bring subjects in the picture.

You may find the Forum on the Message Board Yuku, from a server in the United States of America under the name: Christadelphian

 

Christadelphian Forum (started August 2016)

Christadelphian Forum (started August 2016)

Please do find the following opening articles

 1. Welcome to Christadelphian
 2. Places of interest to get more knowledge about God
 3. Places of interest to get more knowledge about God
 4. Christadelphian a Christian
 5. A god, The God and gods
 6. How do you look at religion
 7. What or which god are you looking at and going for and who or what do you want to worship
 8. Christianity and Religiosity in Europe

+++

Angst voor ouderwetse regels en verlies van christenen

In het Nederlandstalig gebied van West-Europa zijn er heel wat die extreme ideeën hebben. Beiden maken elkaar bang en willen de anderen doen geloven dat zij deze contreien gaan of moeten overheersen.

De grote toestroom van immigranten doet veel mensen denken dat diegenen die zich hier willen komen vestigen, zich niet zullen aanpassen aan onze westerse samenleving en dat zij hun geloof aan de anderen zullen gaan opdringen.

Velen die zo bang zijn vergeten dat het enkel diegenen die zwak in hun eigen geloof staan bekeerd zullen kunnen geraken. Doch bekering loopt niet zo van een leien dakje. Wij moeten echter bewust zijn dat sommige geloofsgroepen weinig vergen om een bekeerling op te nemen en dit doen met aanlokkelijke slogans maar weinig diepgang. Gevolg hiervan zal zijn dat sommige van die bekeerden na een tijdje wel de waarheid zullen gaan inzien en die gemeenschap dan ook de rug zullen gaan toe keren. Hiertoe moet de rest van de maatschappij ook openstaan en er voor zorgen dat die ontmoedigden dan terug opgevangen kunnen worden in een ordelijke maatschappij.

Dat uit een studie van 2013, die nu zeer in de belangstelling is, blijkt dat in Nederland en vijf andere Europese landen tweederde van de ondervraagde moslims hun religieuze wetten belangrijker vinden dat de wetten van de landen waarin zij leven moet ons niet verwonderen. In wezen zouden de geloofswetten voor elke gelovige de basis waarden moeten vormen voor hun leven. Ook in het Christelijk geloof wordt er gevraagd om uit de wereld te stappen en zeker nooit akkoord te gaan met staatswetten die indruisen tegen de wetten van God. Bij de meerderheid van de Christenen is het echter zo dat zij zelf veel wetten van God niet na leven en eigenlijk weinig of geen interesse hebben in de beleving van het geloof of van God. Waar zij zich hoofdzakelijk aan houden zijn de heidense feesten en de menselijke tradities die eveneens meestal gebaseerd zijn op heidense gebruiken.

Dat er zo veel jongeren aangetrokken worden tot het islamitische geloof zou de mensen in het westen meer vragen moeten doen stellen. Indien veel christenen zich zouden gaan bekeren tot de islam zegt dat niet meer over die christenen dan over de islamieten?

Men kan er niet naast zien dat in de jaren 6070 van vorige eeuw heel wat Turken en Marokkanen naar hier zijn gekomen om meer te verdienen en zich een beter leven op te bouwen. Van die gezinnen bracht de meerderheid een conservatievere levensstijl mee dan de meerderheid in hun land. Die zeer oude conservatieve godsdienstbeleving bleef hier in hun kinderen ingedrukt geworden. Ook zij moesten zich houden aan de klassieke geloofsbeleving meet al de gebruiken van hun ouders hun heimat. Door hun afzondering en dikwijls het leven in ghettos kon hun geloofsbeleving stagneren en gingen velen niet mee met de tijd.

Door institutionele uitsluiting en stigmatisering kon de ‘underdog’ groeien en kreeg men uitvergrote verkeerde beelden. Bepaalde politieke partijen zagen hierin de kans schoon om zich te richten op hen die anders zijn dan de plaatselijke bevolking.

WLM - roel1943 - Koran

WLM – roel1943 – Koran (Photo credit: Wikipedia)

In beide groepen, moslims en niet moslims geraakten valse beelden aangenomen gedachten die niet altijd kloppen met de werkelijkheid. Zo hebben bijvoorbeeld moslims in Duitsland aanmerkelijk minder rechten dan in Nederland. Sterker nog: in geen enkel Europees land hebben moslims zoveel rechten als in Nederland. Nochtans voelen vele moslims in Nederland onterecht behandeld. Ook in België geraken meerderen ook meer gefrustreerd. Vooral de media die mee helpen om een angstpsychose te creëren helpen er aan mee om de ontevredenheid aan te scherpen.

Ook al willen de leden van het Christendom, en voornamelijk dan de Katholieken, geloven dat zij de grootste ware geloofsgemeenschap is, kan de Islam zich veroorloven te zeggen dat 1 op vier Islamiet is. Van de totale wereldbevolking in 2009 (6,8 miljard) werden er namelijk 1,57 miljard mensen als moslim geboekstaafd. Er leven ook meer moslims in Azië dan in het Midden-Oosten. Ook al zou slechts vijf procent van de Europese bevolking of  ongeveer  38 miljoen mensen, aanhanger van de Islam zijn moeten wij er rekening mee houden dat er een veel grotere groep is die niet behoort tot de algemeen erkende geloofsverenigingen of Moslimexecutieven.

Het zijn die anders gelovige moslims die zoals anders gelovige christenen toch ook een belangrijke geloofsgroep vormen. Ook in België zegt men dikwijls ‘de christenen’ maar doelt men op de katholieken en vergeet men heel wat christenen die heel andere gebruiken en geloofsovertuigingen hebben dan die Rooms Katholieken. Zo  ook  zijn er onder de Islamieten heel wat verschillende strekkingen die niet allemaal dezelfde regels hebben, laat staan de zelfde geloofsopvattingen.

Erg is het gesteld met de fundamentalistische groepen die zo veel aandacht krijgen in de media dat de gewone mens wel begint te geloven dat zij ‘de Islam’ voor stellen. Vooral de Moslimexecutieve of in het algemeen de Islamitische raden hebben hiertoe bij gedragen door niet tijdig tegenwind te geven en er op te duiden waar Alquada, ISIL, ISIS, IS of Daesh en Bokoharam dingen deden die indruisen tegen het ware islamitische geloof.

Pew Forum on Religion and Public Life bracht in 2009 naar voor dat Islam is de tweede godsdienst in de wereld na het Christendom, dat ongeveer 2,2 miljard volgelingen heeft. Nu zeven jaar later ziet het Christendom de zeer grote groei van die Islam als een bedreiging aan en beseffen velen dat er heel wat meer moslims zijn dan de geregistreerden.

In België is dat duidelijk te zien aan de vele streken waar meer dan de nu normale 25% moslims kan vast gesteld worden.

Die enorme groei van de laatste jaren, waarbij ook veel meer vrouwen met hoofddoek een gewoon straatbeeld zijn geworden, boezemt velen angst in dat het nog meer gaat doorzetten door de toestroom van migranten.

The Balkans Chronicles getuigt van zulk een angst in de volksmond. De auteur wil de mensen doen geloven dat de meeste mensen gewoon niet bewust zijn dat de islam niet zomaar een religie, maar een totalitaire politieke cult-achtige ideologie is, die zijn volgelingen dwingt tot blinde gehoorzaamheid, leert intolerantie, brutaliteit en alle moslims en niet-moslims vergrendelt in een strijd die rechtstreeks voortvloeien uit de 7e eeuw nomadische, roofzuchtige, Bedoeïen culture. {Islam is hier om Europa over te nemen!}

Waar hij dit vandaan haalt mag Joost weten. Hij schrijft verder

Deze politieke ideologie heeft als doel, de wereld te onderwerpen,hetzij vreedzaam door middel van zending en migratie, hetzij met geweld door middel van de heilige oorlog of jihad… {Islam is hier om Europa over te nemen!}

Zonder oog te hebben wat bepaalde zogenaamd christelijke groepen hebben uitgespookt de vorige eeuwen, hun moorddadige acties in de doofpot stekend, kijkt hij wel naar tegenreacties van Islamitische groepen.

Ook wijst hij met een boze vinger naar de migratieproblematiek waarin hij een verder gevaar van islamisering ziet. Hij schrijft:

In landen waar moslims met oorlogsvoering de sharia niet dwingend kan opleggen, daar wordt gebruik/misbruik gemaakt van migratie. Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India dankzij migratie werden geïslamiseerd. Migratie is slechts een verkapte verovering en het zal pas eindigen wanneer de hele wereld is veroverd.Er zijn nu 57 staten waarin de islam regeert…

Europa wordt binnenkort een ‘islamitische staat’, waar de shari’ah geldt! De opkomst van de islam, betekent ook de opkomst van de sharia wetgeving in ons rechtssysteem.Veel menende term ISLAMISERING niet helemaal begrijpen.Met islamisering wordt niet alleen de toename van de moslimpopulatie bedoeld, en ook niet de militaire verovering van het land door moslims of de stichting van een islamitische staat. Islamisering is een proces waarbij de religie sluipenderwijs alle aspecten van het leven gaat domineren. {Islam is hier om Europa over te nemen!}

Dit lijkt wel Vlaams Blok of Vlaams Belang praat en is niet gestoeld op werkelijkheid maar getuigd ook van een onderschatting van het huidige staatsapparaat. Alsook onderschat het het vermogen van de Europese Unie als gemeenschap van federale staten die ook zelf hun eigen zeg in eigen land mogen doen.

Londen is een mooi voorbeeld hoe zijn gedachte over de komende twintig jaar, werkelijkheid kan worden en er niet alleen  genoeg islamitische kiezers in dat Europa zullen zijn, maar dat er ook anderen er voor zullen kiezen om op een Islamiet te kiezen als burgemeester of als President!  Heeft men er in het verleden zo veel vragen bij gesteld als het een Katholiek, Protestant, Niet gelovige, Humanist, Boeddhist of anders gelovige was die zich kandidaat stelde in een gemeente of in het land voor een kiesbare plaats?

Hebben die Christenen die zo bang zijn dat hun geloofsgemeenschap zal verminderen zich zorgen gemaakt toen atheïsten de burgemeesterposten gingen opeisen of parlementszetels gingen innemen? Waar waren dan die bezorgde christenen toen wetten werden goedgekeurd die tegen hun christelijk geloof ingingen? Toen leek het allemaal heel gewoon of moest iedereen maar mee op de kar van de vooruitgang klimmen.

Wat heeft men gedaan toen men gemeenschapsscholen or rijksscholen oprichtte, of protestantse Bijbelscholen of Joodse scholen terwijl men nu bezwaren heeft tegen sharia erfenissen, sharia scholen, en sharia banken in Europa?

Dat in Amsterdam polygame huwelijken officieel worden geregistreerd door de gemeentediensten is dat niet gewoon der werkelijkheid voor waar nemen? Trouwens heel wat Belgische blanke mannen houden er ook meerdere vrouwen op na, zonder dat zij al doende geregistreerd zijn. Is hun buitenechtelijke verhouding dan zo veel beter dan de echtelijke verbintenis van diegene die openen bloot voor meerdere vrouwen zorgt en hun goed behandelt?

Heel wat zogenaamde christenen zien er geen bezwaar in om seks te hebben voor het huwelijk of om met nog anderen seks te hebben als zij al door de echt met iemand anders verbonden zijn. Sommigen houden er zelfs van om van de verscheiden geslachten te snoepen en enkelen vinden het heel aangenaam om met meerderen tegelijk de liefde te bedrijven en vinden er zelfs geen bezwaar in om er mee te pronken.

De normen en waarde in onze westerse samenleving zijn zodanig laag komen te staan dat bepaalde bevolkingsgroepen terecht een halt toe roepen tegen die decadentie. Dat het voornamelijk Islamieten zijn, getuigd alleen maar hoe weinig christenen echt met het geloof bezig zijn en zich aan de regels van hun heilige boeken willen houden.

Sommige debatten zoals rond de hoofddoeken zijn dikwijls zaken die wij eerder bij de katholieken ook gezien hebben. De kinderboom generatie hebben hun ouders nog weten gescheiden zitten in de kerk en zagen hun moeders nog gesluierd en ofwel met hoedje of met hoofddoek de straat op gaan. Voor veel jongeren vandaag is dat niet meer gekend, maar dat wij ze gerust eens onze familie albums eens voor leggen.

Vele christenen zijn vergeten hoe de nonnen hun kapsels waren of hoe priesters in habijt rond liepen. In sommige landen is dat nog gewone praktijk.

Kan men niet inzien dat bepaalde islamitische groepen nu in een zelfde fase zitten als de christenen in de vorige eeuw hebben mee gemaakt?

Ook bij de moslims ziet men een duidelijke trent dat jongeren hun geloof minder diep beleven dan hun grootouders en ouders. Maar dat er terecht nu een opleving komt in geloofsbevraging is een feit waar wij in het westen beter zouden nadenken wat er in onze eigen cultuur verkeerd is gelopen. Indien christenen zo bang zijn dat het christendom zou ‘overwonnen’ worden door de islam, zouden zij zich dan niet beter aan de regels van die christelijke leer houden?

Betreft regels aan anderen opleggen moet iedereen die in het westen komt wonen zich aansluiten bij de rechtsbepalingen van dat land. Anders moet hij of zij dar niet wonen. Indien dat duidelijk wordt gemaakt aan hen die naar hier komen mag dat ook geen probleem vormen.

Iedereen, moslims maar ook christenen moeten zich er bewust van zijn dat geen enkele religie het recht heeft zich op te dringen aan anderen.

Analoog aan de uitspraak de Spaanse minister van Justitie López Aguilar (op 11-09-2004 ), geldt ook hier hetzelfde wat de Australische minister van Onderwijs Brendan Nelson zei:

“Indien u en uw achterban niet van plan zijn onze wetten, waarden en omgangsvormen te accepteren, hoort u hier niet thuis en dient u de koffers te pakken, paspoorten in te leveren en Australië te verlaten!” …

Maar dit hoeft niet in te houden dat zij niet hun eigen gebruiken en wijze van geloofsuitvoering zouden mogen hebben.  Zolang zij de vrijheid van een ander niet beperken en niemand schade berokkenen met hun geloofsbeleving moet deze ook vrij blijvend kunnen uitgevoerd worden.

Nederlands: Hans Janmaat, fractievoorzitter va...

Hans Janmaat, fractievoorzitter van de centrumpartij, tijdens een televisieuitzending in de zendtijd voor politieke partijen. Nederland, 8 februari 1984. (Photo credit: Wikipedia)

Dat een stem voor de PvdA, SP, Groen, Groenlinks, CDA, CD&V, N-VA, Liberalen of D66 een stem zou zijn voor Sharia, voor de burka’s, hoofddoekjes, moskeeën, gescheiden zwemmen, gescheiden klassen en ga maar door is een onterechte uitspraak. Mogen wij er ook op wijzen dat wij, die nu nog leven, zelf nog dat gescheiden zwemmen hebben gekend.  Natuurlijk moeten wij niet terug naar die oude tijd toen onze ouders nog met die lange zwempakken het zeewater in gingen en wij niet met ontblote benen en armen mochten lopen. Misschien kan de oudere generatie de jongeren daar misschien even terug aan herinneren. Ook al hebben deze, zoals de schrijver van dit stuk, zich ook heftig tegen die ouderwetse ouders en de maatschappij verzet. Wij zijn er zelfs de barricaden voor opgeklommen in 1968 en hebben er niet tegen opgezien om naakt te lopen of in communes te leven. Zo is de wereld van één uiterste naar een ander gegaan en ziet het er naar uit dat de wereld nu terug naar een ander (vroeger) uiterste wil gaan.

Om te zeggen

Nergens ter wereld bestaat er een goed functionerende islamitische samenleving...

is de waarheid geweld aan doen en er niet in geloven dat zoals het christendom geëvolueerd is, de Islam ook zal evolueren en gebonden zal zijn aan het tijdsgebeuren..

+

Lees ook:

 1. Veroverende geloofsgroep
 2. Angst en verlossing van het kwaad
 3. Eerste moslim-mensenrechtencommissie start deze maand
 4. Sharia een kwaad voor Islam
 5. 15 jaar cel geëist voor leider Sharia4Belgium
 6. Nieuwkomers, nieuwelingen, immigranten, allochtonen en import
 7. Wat heeft zovelen ertoe gebracht naar Duitsland te willen emigreren
 8. Migratie en veiligheid even geherformuleerd
 9. Overzicht voor het jaar 2015 #1 Dreiging en angst
 10. Islamofobie
 11. Is Islamfobie uitgevonden door fundamentalistische regime
 12. Interview P-magazine // Overbevolking: hoe gaan we al die vluchtelingen opvangen?
 13. Denemarken zwicht onder druk van anti asielzoekers
 14. Wanneer de jongere oor kreeg voor Arabische klanken
 15. Verbod veruiterlijking van overtuiging
 16. Boerka moet weg uit Frankrijk
 17. Fundamentalisme en religie #2 Frankrijk en België
 18. Fundamentalisme en religie #3 Vluchtelingen en racisme
 19. Fundamentalisme en religie #5 Verguisde Koran
 20. Fundamentalisme en religie #6 Versplintering
 21. Het Raadsel, Salah Abdeslam
 22. Waarom jihadi’s niet onze eigen schuld zijn
 23. Het failliet van de war on terror
 24. De nacht is ver gevorderd 2 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 1 Intro
 25. Het gevaar om niets te doen tegen de oorzaak en de kwaal
 26. Volgens vele Belgen over tien jaar in de problemen door te soepele asiel opnamen vandaag

++

Verwant aan het christen zijn en bekering

 1. Overdracht van mening te vrijwaren
 2. Moslims, Christenen en Gratis Heilige Boeken
 3. Onze God ook deze van de moslims
 4. Antwerpse tien dagen moslima voor sociaal experiment
 5. Bekering een ‘keerpunt’
 6. Christenen die het juiste hart hebben om anderen te roepen om naar God te komen
 7. Wie zichzelf kent, is mild voor een ander
 8. Wat betreft Wees de beste…
 9. Door verkondiging ook geruster
 10. De rol van de Vader en zijn Zoon

+++

Verdere bedenkingen van anderen
 1. Help mijn vriend doet aan de Ramadan!
 2. Religie, democratie & vrijheid
 3. Aanslagen en tegenslagen..
 4. Tegen IS, niet tegen de Islam
 5. De moslimburgemeester
 6. Ontbreekt het respect in Almere?
 7. Module: De succesvolle moslim door Ustaadz Suleyman Van Ael
 8. Leugens (FB column voorjaar 2015)
 9. Tijd voor Verandering
 10. Selvforsvar (upassende begejsting)
 11. Fremgang for ordentlige skoler
 12. Mental Health: Muslim Attitudes, Beliefs and Behaviour
 13. Should we wish a ‘Blessed Ramadan’ on our Muslim friends?

+++

Related articles

White Privilege Conference (WPC) wanting to keep the press out for obvious reasons

WPC organizers reacted very poorly to the discovery that this year’s conference was being reported on from inside. This is unsurprising, since WPC has attempted to totally ban reporters from covering its proceedings and has actively kept them out in the past.

It must not surprise you why it was kept secretly for the press the previous years. When you look at the debates it is clear we should seriously pose several questions by the speakers invited and by the set up of that conference.

Today there is a renewed attack (in the Western world) on anything to do with believing there is a God, a Creator of any kind!

There are even people who hold conferences to make it clear to others that almost every dysfunction in society, from racism and sexism to global warming and a weak economy, is united by the ideology of ‘Christian hegemony.’ That is at least what a lecturer at the 2016 White Privilege Conference (WPC) claimed.

Believers are again open to ridicule. Academics, who are confident they have the answer (or at least acceptable opinions) to everything about how the world began, compete among themselves for the “glory” they can receive from each other and from the public with their notions. Some also want others to believe that all more active believers would be creationists and do not seem to get the difference of believing that there has been a Most High Supreme being ordering everything  and being responsible for the creation.

Contingency, Hegemony, Universality

Contingency, Hegemony, Universality (Photo credit: Wikipedia)

Certain people, like Paul Kivel, think Christians “colonize our mind.”
Paul Kivel, is a social justice educator, activist, and writer, who to our mind looks not so social at all but is perhaps an atheist socialist against religion and willing to attack it. Though he claims to be an innovative leader in violence prevention for 35 years, it either looks like he has changed gear or has always loved to set up non-believers against believing people .

He defines Christian hegemony as the

everyday, pervasive, and systematic set of Christian values and beliefs, individuals and institutions that dominate all aspects of our society through the social, political, economic, and cultural power they wield. Nothing is unaffected by Christian hegemony (whether we are Christian or not) including our personal beliefs and values, our relationships to other people and to the natural environment, and our economic, political, education, health care, criminal/legal, housing, and other social systems. {Christian hegemony}

For him

All people who are not Christian, as well as most people who are, experience social, political, and economic exploitation, violence, cultural appropriation, marginalization, alienation and constant vulnerability from the dominance of Christian power and values in our society. {Christian hegemony}

It looks like Christendom and/or Christianity (though he constantly refers to Christianity) is/are the badness of this world.

The internalization of dominant western Christian beliefs and values by individuals in our society seems to bring all badness into the world and being the cause of the present problems we have with fundamental Muslims. but it seems also to be in participial white Christian men who are dominating this world and causing inequality and injustice.

He writes

Another level of Christian dominance is within the power elite, the network of 7-10,000 predominantly white Christian men who control the largest and most powerful social, political, economic, and cultural institutions in the country. And finally there is the level which provides the foundation for all the others – the long and deep legacy of Christian ideas, values, practices, policies, icons, and texts that have been produced within dominant western Christianity over the centuries. That legacy continues to shape our language, culture, beliefs, and values and to frame public and foreign policy decisions. {Christian hegemony}

He even wants us tot believe, that we believers are blind. It is true that we cannot go without all those companies and organisations which have their say in our communities and that economical as well as political parties want to have everything in their hands. But we think it over the top, him saying

Christian dominance has become so invisible that its manifestations appear to be secular, i.e. not religious. In this context, the phrase “secular Christian dominance” might be most appropriate, Christian hegemony under the guise of secularism. Of course, there are many forms of Christian fundamentalism which are anything but secular. Often fundamentalists want to create some kind of theocratic state. But the more mainstream, everyday way that dominant Christian values and institutions influence our lives and communities is less evident, although no less significant and certainly not limited to fundamentalists. {Christian hegemony}

According to him Christian leaders have established an annual holiday cycle that extols US militarism/ triumphalism, the nuclear family, consumerism and whiteness. Perhaps he is so much focussed on the U.S.A. that he does not see the holidays of other countries and mistakenly takes many heathen holidays as Christian holidays, though it mostly are also the heathen people who celebrate those and try to lure Christians to celebrate with them.

The holiday cycle which he presents on his website present many secular holidays which he presents as so called holidays of Christianity though Christianity argues a lot against the celebration of those feasts. But we do agree in Christendom we see many people with the name Christian celebrating those heathen festivals as so called Christian holidays.

English: Painting of Christopher Columbus. The...

Painting of Christopher Columbus. The painting Virgen de los Navegantes (in the Sala de los Almirantes, Royal Alcazar, Seville). A painting by Alejo Fernández between 1505 and 1536. It is the only state sponsored portrait of the First Admiral of the Indias called Don Cristoval Colon known today as Christopher Columbus in English. (Photo credit: Wikipedia)

For him those holidays downplays the violence in our history, holding up a few white Christian men, such as Christopher Columbus and his American presidents,

for uncritical praise and emphasizes faith, family and country.

he writes and continues:

For many in the US, this cycle has come to seem traditional, even though it is constantly recreated and most of the holidays originated within the last 150 years. For some, these holidays have come to feel familiar, unifying and just plain American even though for millions of others they can be painful and alienating. Most of our national holidays are seen as secular, even though their underpinnings are deeply Christian. Even Christmas and Easter are viewed as secular by many. (I have been told that the phrase Merry Christmas in bold letters on the public buses in my
city is not religious but merely a general holiday greeting.)

It looks like he does not know that Jesus was not at all born on the 25th of December and that all the traditions people flirt with have nothing to do at all with the birth of Christ nor with God, and are an abomination in the eyes of God, of which a real Christian should abstain.

That New Year’s day for Muslims, Jews, Hindus, Chinese, Vietnamese, Mayans and many Native peoples happens at other times of the annual cycle, has nothing to do with Christianity not with Christendom but with choosing an other calendar system.

The fact that western countries imposed this calendar worldwide, even though those in the West are a minority in the world, is never acknowledged.

he writes, but we do think that is a matter of choosing a time indication where the West has chosen to keep to that Gregorian calendar, even after some countries tried the Napoleonic calendar for some time, but whatever calendar they would choose always there would be people able to complain about the system chosen.

We do not see any reason at all why not to say “Happy Chinese New Year” or “Happy Jewish New Year”, like we do in the West of Europe? He should know that these other calendars are also culturally specific and that everybody is free to follow one or the other and that nobody would mind you saying “Happy New Year” when it is a new year for that person.
For us this article is written on the 12th of Nisan, 5776 but in the West most people would not know about which day we are talking therefore we also use the common general practised calendar indicating that it is today April the 20th of the year 2016 of the common Era (CE). For us on 22 April (Taanit Bechorot) Friday night we are looking at the 14th of Nisan, 5776 going to celebrate the Passover, the “Feast of Unleavened Bread” Erev Pesach and on the 23rd the 15th of Nisan, 5776 we look at the holiday yomtov, being part of the “Passover, the Feast of Unleavened Bread”or “Pesach I”, having on Sunday the 1st day of the Omer (or Pesach II) the period between Passover and Shavuʿot, the 16th of Nisan of the year 5776. {The holiday of Pesach, or Passover, is an annual week long festival commemorating the Exodus of the Jews from Egypt and slavery. Before the main festival begins for the Jews, the Christians remember the night that Jesus came together with his apostles for the Last Supper and announcement of the installation of the New Covenant. for us this 14 th of Nisan is the most important day of the year and precedes the Pesach festival which begins on the 15th day of the Hebrew calendar month of Nisan — which derives its name from the passing over of the homes of the Israelite slaves during the tenth plague. It is that liberation and the liberation by Christ that we should remember for ever.} Next year the Passover shall be on Monday, April 10 and in 2018 on Friday, March 30.
But this is all about arrangements and agreements and depending on which calendar you want to base your daily activities.

For economical and practical reasons an agreement has to be made to use what calendar and what to consider the first day of the week: Thursday (certain Hindus), Friday (like Muslims), Friday night – Saturday night or Sabbath (like the Jews), or the week beginning on Sunday or Monday, as such beginning the day at 00.00 hours or when the sun gets down. Here you may find calendars beginning the week with Sunday and others ending with the weekend (which I personally find more practical).
It is true that

holidays can be destructive when they celebrate war or colonialism, are promoted aggressively or when corporations use them to promote values hostile to our environment and us. {The Christian Holiday Cycle}

For sure we need to think seriously about what we celebrate and why, who is included or excluded in the celebration and what values are implicitly or explicitly communicated. But we never should condemn certain groups of people if they want to celebrate certain days, though it is our duty to point out to Christians what they are celebrating and which festivals are alright to take part in and which not.

For Kivel the choice of calendar use and the days celebrated shows the dominance of a certain group and the normalization of such a group.

It is said that WPC takes tremendous pains to protect everybody’s feelings, but this year many toes were stepped on. To ensure a gender non-conforming person isn’t labeled with a wayward “he,” attendees are asked to always introduce themselves with their name and their pronoun set. Presenters routinely ask for anybody to pipe up if they’re triggered by a presentation, and will apologize if such a complaint arises. Almost half the conference revolves around microaggressions and how to avoid them or defuse them.

A major part of WPC are the daily caucuses, where attendees segregate themselves by race and talk through their feelings on white privilege. They were assembled collectively beforehand and assigned to a specific smaller room ‘because of the large number of white people in attendance’. Organizers warned they could start physically exerting their white privilege by walking too aggressively and not paying heed to their surroundings. If attendees weren’t careful, they said, they risked getting in the way of non-white attendees who would have no choice but to shy away and debase themselves before these barreling vectors of overwhelming privilege.

Disaffected participants in the 2016 White Privilege Conference (WPC) have taken to Twitter to complain that the conference was, ironically, too white and was actually filled to the brim with white supremacy. Adopting the hashtag #WPCSoWhite, inspired by the recent #OscarsSoWhite campaign, Twitter users claimed the conference that was supposed to battle white privilege instead served to entrench it. The tag appears to have been started and pushed with particular vigour by Aeriel Ashlee, an education consultant who attended WPC and objected to several parts of a keynote address delivered by (white) historian James Loewen. Some of his comments where even described as “deeply offensive and traumatizing.”

More than 700 Barbie dolls are displayed during an exhibition which takes place from March 10 to September 18, 2016.    (MATTHIEU ALEXANDRE/AFP/Getty Images)Frederick Gooding, Jr., who styles himself as “The Race Doctor” gave a half-comedic, half-serious lecture intended to point out various moments of subtle white supremacy and white privilege throughout the past year. Near the end of his address, Gooding went after Hollywood for the recently-released film “Batman v. Superman: Dawn of Justice,” which features three Caucasian heroes in the form of Batman, Superman, and Wonder Woman.

“I have a quota where it’s just a little too much whiteness, I gotta tap out,”

the Doctor said to a laughing audience.

“One white hero at a time, I can kinda take that, but you have two of them … but then, the White Man said, we gonna show you something. And they throw in a white woman!”

For people discussing other folks it may not be easy today how to call them. All sorts of new terms have to be looked for to talk about people with an other skin colour or with an other faith. In this time of many fleeing from the Middle East and from Africa for discussing different terms are looked for, and one term which could be right at one time a few weeks later may be considered totally wrong to be used.  Undocumented immigrants may still be called “illegals” despite the fact that this also could be a highly inaccurate and pejorative term.  Whether intentional or accidental, the use of such terms has shaped public opinion on immigration policy.  Of course, not everyone who uses these terms intends to colour undocumented immigrants with the stigma that these terms carry with them.  Today the phrase “illegal immigrant” is by many considered

decidedly not okay

During a workshop titled “Nativism 101,” on the topic of immigration and the groups opposed to it, one attendee objected to another’s use of the term “undocumented immigrant.”

Instead of illegal or undocumented, the woman proposed that such immigrants be labeled

“unauthorized immigrants.”

Unauthorised where those who brought out photographs and texts from this conference where very high income prizes where charged, as if the poor people and immigrants ever would be able to pay such fees.

Dividing the people in categories for the debates Kivel finds it are the Christians who divide people and put them in hierarchical order. For him it is in-acceptable that there would be a

“God over people, men over women, parents over children, white people over people of colour,”

inevitably creating systems that justify and even glorify oppression, but was he and the organisers not doing just that?

 

Please do read also:

 1. The 17th annual White Privilege Conference a militantly Christophobic conference held in Philadelphia
 2. White Privilege Conference Attendees Complain Conference Is Too White
 3. White Privilege Conference: Almost Everything Bad Is Tied To Christianity
 4. 7 Things That Offended People At The White Privilege Conference

+++

Framework and vehicle for Christian Scholasticism and loss of confidence

in the December issue of the Spectator questions where Christianity began to lose confidence (as he thinks it now has) that its teachings can offer a sure framework for day-to-day moral reasoning.

Detail of The School of Athens by Raffaello Sa...

Detail of The School of Athens by Raffaello Sanzio, 1509, showing Plato (left) and Aristotle (right) (Photo credit: Wikipedia)

According to us all went wrong when the church fathers agreed to Constantine the Great to adapt their faith to the Roman faith and to include their gods in the god of Christianity, creating a three-headed god like in the Roman and Greek culture. They also were very attracted to the philosophers of antiquity. One of the greatest intellectual figures of Western history got his philosophies in the teachings of the false teachers of Christendom.

Aristotle, Greek Aristoteles  (384 bceStagira, Chalcidice, Greece – 322, Chalcis, Euboea) his philosophical and scientific system that became the framework and vehicle for both Christian Scholasticism and medieval Islamic philosophy. Even after the intellectual revolutions of the Renaissance, the Reformation, and the Enlightenment, Aristotelian concepts remained embedded in Western thinking. For him

ethical questions were soluble by the application of logic and common sense that he could advise anyone seeking to determine the ‘right’ course of action to ask themselves what a respected gentleman would recommend; and if still in doubt ask what would be going too far, and would not be going far enough, and thereby locate the mean between them as the appropriate action. The Nichomachean Ethics do not speak to me of an age of aching uncertainty about the rules for human coexistence. From those times, only Pilate’s ‘what is truth?’ calls to us down the ages with a modern ring. {The question Christianity fails to answer: ‘Who is my neighbour?’}

Though he was the the founder of formal logic, devising for it a finished system that for centuries was regarded as the sum of the discipline, the 4th century church leaders did not seem to have much interest to keep everything logical and to keep just to what the words of the Bible said. Though the idea of the homoousios [consubstantial, of the same substance] used by the council of Council of Nicaea in 325, to define the Son’s relationship to the Father was not universally popular, different emanations from God looked much cooler and by transferring the god Zeus into the person of Jeshua corrupting his name to Issou or Jesus (Hail Zeus),they could go with the Roman emperor his ideas and keep the minds at ease, not confronting the Roman merchants with the instructions of followers of Jeshua to their believers not to buy figurines or sculptures to have them as representation of God or gods in their house.

The raising and discussing of doctrinal difficulties became a popular pastime. It also created the possibility for church-fathers to create writings and to gain popularity in certain circles. But because they agreed to certain Roman elements they became in difficulties with the Aristotelian use of deductive reasoning proceeding from self-evident principles or discovered general truths; and syllogistic forms of demonstrative or persuasive arguments. On lie or false teaching made they had to crate an other lie or a doctrine people had to take for truth, with the saying that it is something to difficult to understand for a human mind and therefore Christians had just to believe it as a creed of faith.

writes

Early Christianity strikes me as inheriting much from Aristotle’s ‘think about it: it’s obvious’ approach. The Roman Catholic church added layer upon layer of specific rules, all underwritten by a claim to divine authority — the big ‘Because’ — as handed down by a clear and certain hierarchy of human office-holders. The Reformation at first aimed to replace Roman Catholic certainties with certainties of its own. But in time the Reformation produced so many competing answers to the big ethical questions that in the schisms, sects and splinters — the rival certainties — modern Europe’s sense of one great, shared moral certainty was lost. {The question Christianity fails to answer: ‘Who is my neighbour?’}

The early Christians had already became distressed by heresies and by men who liked to have the pre-eminence over others. This resulted in schism and fragmentation. When the apostles were alive they still could call others to order. They made every effort to rebuke and educate those in error, sometimes with success and sometimes not. Those they could not bring to order or following the teachings of Christ Jesus grew in number and as such more and more people preferred those teachers which allowed them to keep the heathen rituals and to enjoy the human traditions. Still today we see that this is the main reason why many Christians do not want to convert to the truthful Christian groups which only want to keep to Biblical teaching and not to the human doctrines.

Some people are convinced that Aristotle is the most wise man who was keenly attuned to the realm of the divine. They also want to think that the divine the philosopher was talking about would have been the same divine Jesus and other Hebrew prophets were talking about.

He might have thought the divine being the origin of the human and the human at its best approaches the divine.

The latter is a paradoxical truth at the center of human existence {Aristotle’s Key to Christmas}

writes who thinks

the more perfect a human life, the more it stretches beyond the human and almost touches the divine. One who sees deeply into human greatness can as it were see through it, to something beyond. For men can become like gods. Such a profound truth Aristotle saw. {Aristotle’s Key to Christmas}

Aristotle had confidence — though not certitude — that the gods will reward those who become like them, and the followers of Christ asked their disciples to become like Christ. For lots of human beings to become like God would be the most favourable and the climax in their life, the sum-mum. So, having Christ Jesus as their god would be better than the gentiles having their Roman or Greek gods, when they would equal Jesus with the God of Abraham.

All the preaching of the Hebrew prophets and rabbi Jeshua was about becoming one with the God Most High, building up a relation to last in eternity.

In some sense the possibility of God and men becoming friends does enter his mind. It enters his mind as a possibility to be rejected: “when one party is removed to a great distance, as god is, the possibility of friendship ceases” (also from the Nicomachean Ethics). It is not that the notion was inconceivable to him. Rather, there was simply no ground to consider it a real possibility. For God and men to be friends an apparently unbridgeable gap would have to be bridged. For as Aristotle often points out, friends share one life together, and there is nothing for which they so yearn as to be together. {Aristotle’s Key to Christmas}

Such idea makes some Christian philosophers or Christian teachers, also today, placing Aristotle as the visionist who not only could tell what is  truly virtuous and what is mistakenly thought to be so, but also could tell the world what the meaning of Christmas is.

And this, then, is what Aristotle has to say about Christmas, about its deepest meaning.  If men are ever to become more than just somewhat-like the divine, if we are ever (tremble at the words) to live one life with him, and thus be his friends, then something very specific has to happen. And there is no human ground to expect that it ever will. {Aristotle’s Key to Christmas}

As you see, it was thought of that one could live with the gods and to be befriended with the gods and with God. In Ethika Politika speaks about that happening in what he calls the “first Christmas”. With that “first Christmas” he refers to what lots of Christians have taken as the birthday of Christ.

That celebration which is still popular by many Christians and is even seen as a Christian holiday by many non-religious persons is a pagan celebration with lots of figures which have nothing to do at all with the birth of the promised saviour, Jesus Christ, the Messiah.

But we can see or understand why many want to bring Aristotle’s thinking to that pagan celebration and to bring it in Christendom. For man it has always been a question why they lived, why they had to suffer so much and how they could bring an end to suffering and get a better life.

Many have searched for happiness and came to the conclusion it must also have to do with having friendly relationships to living beings and perhaps also to divine beings.

According to John Cuddeback

Aristotle had the key to understanding Christmas. His master achievement was a profound understanding of human happiness. It is as though he grasped as much as can be grasped by human reason alone. {Aristotle’s Key to Christmas}

Men are designed for greatness, a greatness that few ever achieve. True human happiness consists, simply put, in living virtuously. And virtuous living is the fundamental requirement and the necessary context for that deepest of human longings—true friendship. {Aristotle’s Key to Christmas}

gods take an interest in the struggles of men? Here, writing in the Nicomachean Ethics, Aristotle is more tentative:

For if the gods have any care for human affairs, as it seems they do, it would be reasonable both that they should delight in that which was best and most akin to them and that they should reward those who love and honor this most, as caring for things that are dear to them.

Remarkably, he has confidence—though not certitude—that the gods will reward those who become like them.

But this is as far as far as it goes. Surely the possibility of God and men entering into some sort of shared life never entered his mind. Right?

This is a subtle matter. In some sense the possibility of God and men becoming friends does enter his mind. It enters his mind as a possibility to be rejected:

“when one party is removed to a great distance, as god is, the possibility of friendship ceases” (also from the Nicomachean Ethics).

It is not that the notion was inconceivable to him. Rather, there was simply no ground to consider it a real possibility. For God and men to be friends an apparently unbridgeable gap would have to be bridged. For as Aristotle often points out, friends share one life together, and there is nothing for which they so yearn as to be together. {Aristotle’s Key to Christmas}

When for Aristotle the happiness meant to become wholesome, the early church argued people could become complete went hey became like Christ, though we do not know if they intentionally would say by that that people could become like God, because they came to take Christ Jesus to be God.

For Aristotle, eudaimonia was about living in accordance with reason; fulfilling our sense of purpose; doing our civic duty; living virtuously; being fully engaged with the world and, especially, experiencing the richness of human love and friendship. {Hugh Mackay, ‘Why we sometimes need to be sad’Happiness, Aristotle & Catholicism}

Today we do not see many Christians who understand that living the life Christ calls us to live as Christians is a very logical exercise. Many Christians do not want to believe Jesus when he says who he is and who is grater than him.

A 22 year old Catholic woman writes

 if He is indeed God, then it is only logical that I need to center my life around Him. {Happiness, Aristotle & Catholicism}

But than she makes a funny remark as if Jesus would not be saying who he is, but than says

On the other hand, if Jesus is not who He says He is, if He is not God, then He’s not a nice man, He’s a dangerous fanatic, and therefore I would do well to avoid centering my life around Him. {Happiness, Aristotle & Catholicism}

what she does not seem to see that Jesus never told lies, because according to the Holy Scriptures, which we take to be the infallible word of God, being from the Most High God of gods Who does not tell lies, Jesus would not have sinned and as such would not have told lies. Jesus tells very clearly how he relates to God and how we like him have to relate to his heavenly Father.

As a Catholic she believes that our hearts are designed for union with God. She has reason to believe that, but she takes the wrong person to be her god. She has to be in union with her brothers and sisters in Christ and with Christ in union with God, like Jesus was in union with his heavenly Father. This will not make us to become Christ nor to become God, like Jesus was also not God, though one with God like we have to be one with Him.

This unity is the purpose of our existence that is inscribed into us; to love God and to be loved by God.

St. Augustine said,

“You have made us for Yourself, oh Lord, and our hearts are restless until they rest in You”

And so, when we live in a way that we were designed to live, we experience a pervading joy and peace that the world cannot give. St. Catherine of Siena said,

“Be who God meant you to be, and you will set the world on fire.”

In other words, to be fully alive is to be who we are meant to be. {Happiness, Aristotle & Catholicism}

These days in darker times of the year man tries to look at light and hopes to find in it happiness. He has taken the day of the goddess of light as the day to celebrate and present a Santa Claus, who has taken the place of Christ and the place of God. Man has become so materialistic and thinking happiness lays in the material goods one can get, that he is blinded not seeing the light of Christ and the Way to God.

All those false teachings were many became victim of give them a false hope of their spirit leaving their body and going to a sort heaven where they shall be able to find happiness. They do forget that Christ Jesus came to safe us and liberated us already some two thousand years ago from the penalty of death. thanks to him we are able to receive here already lots of happiness and hope in a marvellous new world here on earth.

Christian joy is living in accordance with reason, in a way that fulfills our sense of purpose, living virtuously, being fully engaged with the world and experiencing the richness of love and friendship with God.  {Happiness, Aristotle & Catholicism}

A reason that follows with reason the words form the most sacred Book of books, the Bible and not from human dogmatic teachings and philosophies.

+

Preceding

Focus on outward appearances

Marriage of Jesus 7 Impaled

Roman, Aztec and other rites still influencing us today

Irminsul, dies natalis solis invicti, birthday of light, Christmas and Saturnalia

++

Additional reading

 1. Integrity of the fellowship
 2. Gainsayers In Apostolic Days
 3. Nazarene Commentary Luke 3:18-20 – John’s Teaching and Imprisonment
 4. Matthew 1:1-17 The Genealogy of Jesus Christ
 5. Politics and power first priority #2
 6. Politics and power first priority #3 Elevation of Mary and the Holy Spirit
 7. Altered to fit a Trinity
 8. Spelling Yahshuah (יהשע) vs Hebrew using Yehoshuah (יהושע)
 9. Americans really thinking the Messiah Christ had an English name
 10. Experiencing God
 11. A Living Faith #10: Our manner of Life #2
 12. Focussing on oneness with Jesus like Jesus is one with God

+++

Further related articles

 1. In the Family Way or Aristotle’s Ethics
 2. What Aristotle Says About Christmas
 3. Merry Christmas and Happy New Year
 4. Deterring Determinism: The Freedom of Mankind
 5. 3 Quotes, 3 Days Challenge: Round 2
 6. The Birth of Science
 7. The Good Life: You Scratch My Back and I’ll Scratch Yours
 8. Four-Part Epilogue
 9. Aristotle’s Poetics and Sophocles’s Oedipus
 10. Interrogation
 11. Happiness, Aristotle & Catholicism
 12. Imagination defines humanity
 13. Some Thoughts about Two Old Guys
 14. Happy Holidays
 15. The Smiths’ Christmas Letter
 16. A really lovely yet simple day
 17. Out with the old, in with the new
 18. Solving the Unwanted Gift Dilemma – With Love
 19. Christmas Party 2015
 20. It could only  happen at christmas
 21. Deconstructing Christmas
 22. This Christmas
 23. Tales of Christmas
 24. Christmastime
 25. Twelve days of Christmas
 26. One Last Look at Christmas, 2015
 27. Attachment and Holidays
 28. Prepare the Way for Christ
 29. grandchildren, love, and being a “gift-hero”
 30. Where is My Christmas Joy
 31. Not ‘Feeling’ Christmas This Year?

+++