Koran tegenover veel oudere Heilige Geschriften

Ontevreden moslims boos over de wereld

Ik begrijp dat er heel wat moslims heel boos kunnen worden als ze kijken naar de “moderne wereld“, hoe deze evolueert en hoe de mensen zich durven te gedragen. Ook zij die zich Christen of Jood noemen zouden neerdunkend moeten kijken op sommige gebeurtenissen.

Als men de decadentie van onze westerse samenleving bekijkt is het niet verwonderlijk dat diepgelovigen zich hiertegenover ergeren en het op de duur als ontoelaatbaar aanschouwen dat er niet gereageerd zou worden op zulke levenswijze.

Ik kan het met hen eens zijn dat we misschien terug naar een decadente tijd gaan zoals wij reeds eerder in de geschiedenis andere periodes van teloorgang van zeden en gebruiken hebben gezien. Wij treffen botsingen aan van generaties en zien dat er teruglopende prestaties plaatsgrijpen en dat er een vermindering is van ethiek. Ook in onze tijd treffen wij nu een verval aan, zoals in de goede zeden of de kunst.
Dat verval of de morele degeneratie van een groep mensen, heeft meer dan eens plaats gegrepen in de menselijke geschiedenis, altijd aan het einde van een ‘hoge cultuur’. Maar dit staat niet toe dat de islamieten hun woede omzetten in agressie tegen de westerse publiek. Met behulp van terreur, marteling en verkrachting als middel om mensen te bekeren tot hun geloof is een volstrekt onaanvaardbaar iets en ook een onnuttige zaak daar zij enkel zal uitdraaien op een valse bekering. Van zulke bekeringen kan er niets goeds voor de islam voorkomen. Integendeel zal het meer kwaad dan goed kunnen doen. Dat hebben wij al kunnen zien in het christendom, waar men in de afgelopen eeuwen veel geprobeerd heeft om de heidense bevolking tot Christus te brengen, maar door het forceren van de conversie op hen konden ze veel heidense gebruiken en tradities overbrengen in de christelijke godsdienst, waardoor deze minder zuiver werd en een hele reeks doctrines tot het christelijk geloof bracht en meerdere stromingen met verscheiden leerregels deed ontstaan.

Kort menselijk bestaan

1° European verbcular language Quran 1647

Koran vertaling naar een Europese taal, het Frans in1647

Het leven is zeer kort en daarin krijgen we veel te leren, te verwerken en worden overladen met een hele boel materiaal om te lezen. Een van de belangrijkste boeken die ik vond dat ik moest lezen in mijn leven, waren boeken die door velen als heilige boeken worden beschouwd.
Een van die heilige boeken kon ik niet lezen in de originele Arabische taal en moest daarom uitkijken naar meerdere vertalingen, die ik met belangstelling en vertrouwen gelezen en vergeleken heb. Sommige van die vertalingen waren gemakkelijk te lezen en te volgen, anderen waren heel moeilijk. Maar van alle van deze vertalingen zijn er nog die zeggen dat we niet die vertalingen kunnen lezen en volgen, omdat we alleen de oorspronkelijke taal zouden moeten lezen, namelijk het Arabisch.

Voor mij zou dit heel vreemd zijn, omdat de mensen die dat ook zeggen, beweren dat zij er zeker van zijn dat hun boek het Woord van God is. Maar als alleen mensen die Arabisch kunnen spreken en begrijpen in staat zouden zijn om dat Woord van God te lezen, zou dit dan niet inhouden dat die god dan de andere mensen iets te kort doet? Zou deze God dan niet de kans geven aan die mensen om ook Zijn Woord te leren kennen en om dat door te geven aan andere mensen? Zou een God van liefde Zijn heilig Woord voor mensen die geen kennis van het Arabisch hebben onthouden?
Is Het Woord van de Schepper dan niet voor al Zijn schepselen?

Alzeggend Woord voor allen die godsbewustzijn willen hebben

Is het ook niet zo, dat de God der goden Zijn woord vertelt aan de wereld dat alle mensen worden gemaakt op basis van een enkele man en een vrouw, en dat Deze God/Allah de mens onderverdeelde in rassen en stammen, zodat zij elkander zouden herkennen. Is het ook niet opgetekend in de Schrift, dat in Gods ogen, de meest geëerde van die mensen degenen zijn die het Woord van God willen leren kennen? Staat Hij juist niet open voor hen die Zijn Woord willen bestuderen en meer inzicht willen krijgen in het Plan van die Schepper?

049.013 يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
049.013 O mankind! We created you from a single (pair) of a male and a female, and made you into nations and tribes, that ye may know each other (not that ye may despise (each other). Verily the most honoured of you in the sight of Allah is (he who is) the most righteous of you. And Allah has full knowledge and is well acquainted (with all things).

Al-Qur’an, 049.013 (Al-Hujraat [The Private Apartments, The Inner Apartments])

Text Copied from DivineIslam’s Qur’an Viewer software v2.913

O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend. (Soera 49:13).

O menschen! waarlijk, wij hebben u uit een mannelijk en een vrouwelijk wezen geschapen, en wij hebben u in volkeren en stammen verdeeld, opdat gij elkander zoudt kennen. Waarlijk, de achtingwaardigste uwer in Gods oog, is de vroomste, en God is wijs en alwetend.(49:13)

English: An Ilkhanid Koran with Persian transl...

Een Ilkhanid Koran met Perzische vertaling tussen de lijnen. (Foto credit: Wikipedia)

Als ik denk aan de vele keren dat ik de koran las en herlas kreeg ik toch de indruk dat de woorden van de oude joodse en christelijke geschriften werden samengebracht en nog eens werden uitgelegd, soms in een andere volgorde, maar nog steeds hetzelfde bleken te willen vertellen. Had ik het mis om deze indruk te krijgen en te begrijpen dat volgens de koran onderwijs, religieus pluralisme van vitaal belang is voor de sociale orde en vooruitgang te krijgen? Had ik het mis om de indruk te wekken dat, op dezelfde manier waarop Jezus sprak over agape liefde, dat de Koran ons ook kwam te vertellen dat God wil dat mensen die tolerantie opbrengen voor anderen? Hebben de woorden van de profeet Mohammed ook niet hetzelfde te vertellen over de houding die we naar anderen moeten aannemen? Zou de kennis van de Koran ook niet de sleutel tot verdraagzaamheid bieden? Indien de zogenaamde voltooier van het monotheïstische geloof dat volgens de islam is begonnen met Adam en daarna werd geherintroduceerd door Nuh (Noach), Ibrahim (Abraham), Musa (Mozes), Isa (Jezus) en de overige profeten werkelijk een Boodschapper van God is, zou deze profeet dan ook niet in diezelfde lijn blijven voort prediken en al de voorgaande gezegden van de Allerhoogste hoogachten?

Verschil koesteren

Zijn er niet veel van de leerkrachten in de islam, die ons leren dat de Koran de verschillen viert tussen de mensheid, en niet alleen een geloofsgemeenschap instrueert, maar de gehele mensheid leert om goede daden te verrichten,de goede zeden en moraal leert te behouden, en aanmaant in vrede te leven met elkaar.

In de afgelopen jaren van het lezen (meerdere malen) van de Koran kreeg ik toch de indruk dat in de verscheidene kampen dit boek geweld werd aangedaan. Ik had, als ik mij goed herinner toch de indruk dat die woorden in dat boek herhaaldelijk gericht waren tot de mensheid als geheel en de wereld vertelde hoe we ons moeten gedragen, hoe we moeten proberen om ons eigen karakter te vormen, en hoe we onszelf aan anderen moeten presenteren. Een aantal geleerden van de oude islamitische school beweren ook dat de Koran  mensen naar rechtvaardigheid leidt, en hen morele en spirituele waarden ingeeft. Die vroegere islamitische wijzen verwijzen de Islamieten of Mohammedanen zich naar daden van aanbidding en de islamitische wet te richten.
Ze zeggen ook dat:

De Koranische boodschap van diversiteit en samenleven de hoeksteen is van het islamitische principe voor een rechtvaardige en harmonieuze samenleving. Zo is religieus pluralisme, volgens de het onderwijs van de koran, van vitaal belang voor de sociale orde en vooruitgang, en biedt het de sleutel tot tolerantie: “Er is geen dwang in de godsdienst (2: 256);

“Je hebt je religie en ik heb de mijne.” (109: 6).

Opgezet tegen elkaar vanwege misverstanden

Folio from a Koran, Abbasid dynasty, Near East...

Folio van een Koran van de Abbasiden dynastie, het Nabije Oosten en Noord-Afrika. Inkt en kleur op perkament, 23,9 × 33,3 cm. Een deel van de Al-Fath Sura (48) verzen: 27-8. (Foto credit: Wikipedia)

Vanwege de hedendaagse moeilijkheden in het Oosten en in Noordelijk Afrika is er een verzuring ontstaan. De onderlinge ruzies waarbij de godsdienst als wapen gebruikt wordt heeft verschillende moslims, joden en christenen hun houding doen veranderen en gaat er heel wat verkeerd onder elkaar. Wegens de toenemende negatieve houding tegenover elkaar, vond ik het belangrijk om de woorden uit die drie monotheïstische godsdiensten samen te brengen en onder een loep te vergelijken. Met een opzet van neutraliteit wil ik die teksten onder de ogen van onze lezers brengen en hen ook vragen om er onbevooroordeeld naar te kijken. Persoonlijk durf ik dan ook nog mijn christelijke Christadelphian standpunt voor te leggen.

Graag zal ik de Koran verzen vergelijken met wat wij in de Bijbelvertalingen kunnen vinden. De Islamisten die bezwaren hebben aan een vertaling van de Koran verzoek ik dan naar de Arabische versie te kijken en naar de Arabische versie van de Bijbel en de vertaling daarvan.
Deze verzen naast elkaar leggend hoop ik dat wij en zij meer duidelijkheid kunnen krijgen in wat er werkelijk in die Heilige Geschriften geschreven staat.

Iedereen moet een idee krijgen van wat er werkelijk in die heilige boeken geschreven staat zodat zij ook kunnen nagaan waar mensen afwijken van wat er in die Heilige Geschriften staat, ook al beweren zij die te volgen..
Die Geschriften zijn: De Thora ook gespeld als Tora/Torah (Mozaïsche Wet / Tawraat) ook wel bekend als de Pentateuch, de Nevie’iem of Profeten, de (Aleph) Kethuvim/Ketoeviem of Hebreeuwse Geschriften, Bet- Kethuvim of Messiaanse of Griekse Geschriften (Nieuwe Testament met de evangeliën of Injil/Indjil (openbaring aan de profeet aan Isa/Jeshua/Jezus/Jesus gegeven), Apostolische Geschriften of brieven van de apostelen (epistels) en de Openbaring van Johannes de apostel) en de veel later geschreven Koran, die door velen ook wordt gezien als het woord van de “Heer van de Heren” of het “Woord des Heer des Heren”, dat Allah geopenbaard heeft aan Zijn “Boodschapper Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zij met hem)”, om de mensheid voort uit de duisternis naar het licht te brengen.

In geval we het woord van Allah, God, kunnen vinden in dat boek dat ook “de recitatie” wordt genoemd, zoals het gepresenteerd wordt, als God de Almachtige Die mondeling geopenbaard zou hebben aan de profeet Mohammed in de 7 ° eeuw CE, moeten die woorden  in harmonie en complementair zijn met de vorige woorden van de Goddelijke Schepper.

De vorige geschriften niet het eliminerend

Veel mensen lijken te vergeten dat de Koran de vorige geschriften, die bekend staan als het Woord van God niet uitsluit. Het boek dat we nu vaak vermeld horen in het nieuws en waar veel van die terroristische groepen over schreeuwen, namelijk de Koran (Quoran/Quran) bevestigt de Boeken die ervoor kwamen, namelijk de bovenvermelde Tawraat of Tawrat (Torah) en de Indjil (Evangelie). Velen lijken niet te begrijpen dat de Koran er ook eigenlijk een getuige van is, zoals Allah zegt:

005,048 وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون

Al-Qur’an, 005.048 (Al-Maeda [The Table, The Table Spread])

005.048 To thee We sent the Scripture in truth, confirming the scripture that came before it, and guarding it in safety: so judge between them by what Allah hath revealed, and follow not their vain desires, diverging from the Truth that hath come to thee. To each among you have we prescribed a law and an open way. If Allah had so willed, He would have made you a single people, but (His plan is) to test you in what He hath given you: so strive as in a race in all virtues. The goal of you all is to Allah; it is He that will show you the truth of the matters in which ye dispute;

Tekst Overgenomen uit DivineIslam’s Qur’an Viewer software v2.913 (Engels interpretatie van het koranvers):

مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Wij hebben u ook het boek, den Koran, gezonden, met waarheid, bevestigende de schrift, welke te voren was geopenbaard en dat haar voor verminking behoedt. Richt dus tusschen hen, overeenkomstig hetgeen God heeft geopenbaard, en volgt hunne begeerten niet, door van de waarheid af te dwalen, die u is geworden. Ieder uwer hebben wij eene wet gegeven en een open weg. En indien het Gode had behaagd, zou hij zeker één volk van u hebben gemaakt; maar hij heeft uwe getrouwheid willen beproeven, nopens de inachtneming van hetgeen hij u heeft gegeven. Streeft er dus naar, elkander in goede daden te overtreffen. Gij zult allen tot God terugkeeren en dan zal hij u datgene verklaren, waarover gij getwist hebt.(5:48)

En Wij hebben u het Boek (de Koran) met de waarheid geopenbaard vervullende hetgeen daarvََoor in het Boek (de Bijbel) was (verkondigd) en als bewaker daarover. Richt daarom tussen hen naar hetgeen Allah heeft geopenbaard en volg hun boze neigingen niet tegen de waarheid die tot u is gekomen. Voor iedereen bepaalden Wij een wet en een weg. En indien Allah had gewild zou Hij u allen tot één volk hebben gemaakt, maar Hij wenst u te beproeven met hetgeen Hij u heeft gegeven. Wedijvert dus met elkander in goede werken. Tot Allah zult gij allen terugkeren, dan zal Hij u datgene mededelen, waarover gij van mening verschilt.

Dezelfde of een andere god sprekend

Wanneer het de God van Mozes is die spreekt tot de favoriete profeet en boodschapper Abu al-Qāsim Muhammad ibn’Abd Allah ibn’Abd al-Moettalib ibn Hashim, beschouwd als de grondlegger van de religie van de islam en voor de moslims over de hele wereld geaccepteerd als de laatste van de profeten van God, over het heilige boek dat Koran (Quran) dan zou het diezelfde waarheid moeten verkondigen als die boeken die vóór hem werden opgetekend als het Woord van God. De Koran zou deze boeken dan moeten bevestigen en Muhaymin (betrouwbaar in hoogheid en een getuige) zijn over die oude geschriften.

Bahá’í-wereldcentrum in Haifa.

Volgens Sahih al-Bukhari, werd de Koran gereciteerd onder Levantijnen en Irakezen, en werd het ook besproken door christenen en joden, voordat het werd gestandaardiseerd. Er zijn ook een aantal niet-islamitische groepen die de Koran als heilig aanschouwen, zoals de Bahà’i en Druzen. Unitarische Universalisten kunnen ook inspiratie zoeken uit de koran.

Als een van de meest verguisde figuren uit de geschiedenis van het Westen van de 7de eeuw tot vrij recente tijden heeft Muhammad of Mohammed, ook veel controverse ondervonden, en zijn, door de eeuwen heen, zijn leven, daden en gedachten besproken door aanhangers en tegenstanders.

De verovering door de kruisvaarders van Jeruzalem in 1099

Omdat in het verleden er personen waren die proberen om het geloof tot de anderen te brengen en daarbij een heleboel agressie gebruikt hebben, is er een angst gekomen aan beide zijden voor de andere gelovigen in de Goddelijke Schepper. De kruistochten en inquisitie staan bekend als een verschrikking voor anders gelovigen dan de Katholieken en heden ten dage lijkt het alsof er een nieuw soort kruistochten aan de gang is met de Moslims nu als strijders.

Volgelingen van valse profeten en valse leraren

Vlag van de Islamitische Jihad Beweging in Palestina met Koran vers in de banner

Door godsdienstige verschillen of gelegitimeerd door godsdienstige argumenten zijn er in de geschiedenis meerdere valse leraren geweest, die de kans mooi zagen om hun leerstellingen te gebruiken om mensen tegen elkaar op te zetten.
Vandaag liggen zo de termen “heilige oorlog” of “jihad” op vele lippen. Op de vlag van de Islamitische Jihad Beweging in Palestina kan men zo een vers uit de Koran terugvinden: “En degenen die de jihad doen voor ons, zullen we begeleiden naar onze wegen. En God is met hen die goed doen. ”

Strijdlustige Taliban in Herat, juli 2001

Vandaag is het zelfs uitgegroeid tot een groter probleem, met groepen als die welke inspiratie vinden bij Osama bin Laden, Al Qaida, de Moslimbroederschap, Moedjahedien, de Harakat al-Jihad of Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ), Hezbollah, Harakat al-Jihad al-Islami, Hamas, Boko Haram, de Taliban, en dichter bij ons de Mirza Ghulam Ahmad Beweging en andere jihadisten die beweren dat hun wereldwijde jihad is gebaseerd op de Koran en hun strijd berust op “goddelijk gebods ethiek.” De leiders van die groeiende groepen doen aanspraak op het gezag van de religieuze tekst juist te interpreteren. Net als we sommige conservatieve christenen vinden die de Bijbel geschriften zeer letterlijk opnemen en geen rekening houden met de spreektaal van de vroegere schrijvers, vinden wij ook bij de islamieten volgelingen van Muhammad of Mohammed die geen rekening houden met de zegswijze van de oude taal. Die de islamitische predikers zijn echt er van overtuigd ‘dat zij alleen’ de waarheid zien en dat anderen hen zouden moeten volgen, omdat zij de ‘zuivere islam’ prediken.

Logo of Boko Haram.svg

جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد People Committed to the Prophet’s Teachings for Propagation and Jihad

De ‘zuivere islam’, die deze leraren prediken, is een geloof

“om Allah Azzawajal te behagen door de islam te dienen binnen de middelen die Hij heeft geschonken aan de wereld” Insha Allah “”.

Ze zeggen dat hun gids de Speech van Allah Azzawajal is zoals het is opgenomen in de Koran en hun voorbeeld is in de authentieke Soennah van Mohammed sallAllahu ‘alayhi wa salaam

“Zoals die door de Sahaabah radiallaahu ‘anhoem en de rechtschapen dienaren van Allah Azzawajal gepraktiseerd wordt, door hen die in hun edele voetsporen hebben gevolgd.”

De Kafirs en Kaffers

Velen van hen die door de Saoedische soennieten betaald worden aanschouwen veel andere islamitische groepen als ‘kafir’ (كافر) welk vergelijkbaar is alsof ze “ongelovige” zouden zijn. In het Nederlands betekent het niet-gelovige, niet-mohammedaanse, en de variant ‘kaffer’, is een scheldwoord dat de betekenis heeft van boer, boerenpummel, lomperd, schooier, schoelje, ragamuffin schelm, schurk,; eikel; bastaard, lomp persoon; boor; lomp; ongelovige.

Ik geloof dat om de ware, vreedzame islam, te begrijpen wij best we ook de Koran moeten lezen en er inzicht in krijgen door er kennis in te verwerven. Alleen door ook hun heilig boek werkelijk onder de loep te nemen kunnen wij de die moslimbroeders beter te woord staan over hun Heilige Schrift. Door kennis van de Koran te hebben kunnen wij ook diegenen die er misbruik van maken of de woorden verdraaien er op wijzen en terecht wijzen. Te veel zien wij dat er mensen zijn die de ene of andere groep verwerpen maar eigenlijk hun leerstellingen niet kennen.

Brabbeltaal ten opzichte van niet begrepen bewoordingen

Title page of the first German translation of ...

Titelpagina van de eerste Duitse vertaling van de Koran in 1772: “De Turkse Bijbel, of de eerste Duitse vertaling van de Koran uit het Arabische origineel” door professor M. David Friederich Megerlin 1772 (Foto credit: Wikipedia)

We moeten ons ervan bewust zijn dat de grote meerderheid van de moslims in de hele wereld vandaag de dag, geen Arabisch spreken noch voldoende kennis er van hebben, zodat zij ook net als wij afhankelijk zijn van vertalingen. Het grootste gevaar is dat veel van die moslims niet durven om een ​​vertaling te gebruiken, maar koranverzen in het Arabisch reciteren, zonder echt te weten wat ze zeggen, een beetje zoals een aantal decennia geleden in Europa in de Katholieke Kerken, waar de priester sprak in het Latijn, terwijl de meerderheid in de kerk niet echt wist wat hij werkelijk zei. In bepaalde moskeeën wordt er zo ook in het Arabisch gepredikt en weet een deel van de moskeegangers niet echt wat hij zegt. Voor het uitleggen van die teksten kan de prediker dan ook van alles zeggen en de mensen doen geloven geloven wat hun denominatie wil dat ze geloven. Dat is ook wat we vandaag zien gebeuren met de verschillende islamitische groepen. Ik ken gezinnen in mijn straat die getrouwde kinderen hebben in twee verschillende islamitische groepen die elk van de ander zegt dat zij totaal verkeerd zijn en slechte moslims zijn. Maar geen van hen is bereid om de zaken te bespreken of om te kijken naar een Nederlandse Koran vertaling. De vraag is of zij wel degelijk de Koran lezen, zoals wij die vraag ook naar Christenen kunnen stellen. Hoevelen lezen werkelijk regelmatig de Bijbel?

Met het prevelen van gebeden komt men niet echt verder in het begrijpen van de Heilige Geschriften als er ook niet daadwerkelijk de inzet is om meer van de tekst te leren kennen en te begrijpen. Persoonlijk heb ik nog onvoldoende Islamitische diensten kunnen vergelijken en predikers hun ‘kudde’ horen toespreken. Wel heb ik al diensten gezien waar iemand in het Arabisch sprak maar de meesten die tal niet machtig genoeg waren om alles goed te verstaan.

Spreken met elkaar

De volgelingen van de profeet Jezus moeten alle kansen waarnemen om over hun geloof te spreken. Zij, in de groeiende islamisering van onze wereld, moeten anderen laten zien wat Jezus predikte, en hoe hij de vorige woorden van zijn hemelse Vader verduidelijkte. In geschriften van de profeet Muhammad wordt hier trouwens naar verwezen (openbaring van Isa = Openbaring van Jeshua/Jezus/Jesus). Het is waar dat het niet Jezus zelf was die zijn woorden heeft opgetekend noch de Woorden van zijn vader heeft opgeschreven, maar Mohammed liet ook de schriftelijke vastlegging van zijn berichten door anderen verrichten. Beiden staan gekend als profeten en hun woorden moeten ook zo als meldingen van profeten met elkaar worden vergeleken. Alleen door te erkennen wat de ander leest in zijn Heilige Schrift is er een mogelijkheid om tot een goed begrip te komen. Maar door de woorden van de geschriften en de woorden van de predikers te vergelijken kan ook worden aangegeven waar bepaalde islamitische predikers fout gaan en zelfs zo ver gaan om de zaken in strijd met de Koran aan te leren.

Daarom is het belangrijk met enige kennis van de Koran die mensen er op te wijzen waar bepaalde moslims verkeerd gaan of afdwalen en hen terug te brengen op het juiste pad, plus aan beide, niet-gelovige, gelovige in een of andere god, jood, christen en moslim een idee te geven van wat bedoeld wordt in dat geschreven woord en een beeld te geven wat er degelijk in bepaalde geschriften staat. Om dit mogelijk te maken, zal ik een vergelijking van de Koran en de Bijbel presenteren en soms de verzen van beide boeken bespreken.

Net als in het christendom zijn er veel menselijke schrijvers of theologische geleerden die ideeën en scholen in de Islamitische godsdients teweeg gebracht hebben. Zoals in het Christendom we veel tradities kunnen vinden, kunnen wij ook in islamitische gezinnen meerdere tradities vinden die eigenlijk niet in overeenstemming zijn met wat er in de Heilige Geschriften staat. Hiervoor kunnen wij ook een aantal boeken van de traditionele commentaren onder ogen nemen, om licht te werpen op de verschillende passages uit de Koran. Ik zal ook daar durven om een ​​blik op hen te nemen en nodig moslims en christenen uit om hun commentaar of inzicht ook daarop te geven op al die verzen, traditionele scholing en commentaren.

A qur'an from the 9th century. It is an allege...

Een koran uit de 9de eeuw. Het is een vermeende 7e eeuw origineel van de editie van de derde kalief Uthman (Uthman Koran), maar dit is omstreden, omdat het is geschreven in kufic. De Koran is bewaard in de kleine Telyashayakh moskee in Tasjkent. (Foto credit: Wikipedia)

Door te kijken naar de Koran en de Bijbel, naast elkaar, kunnen moslims en christenen tot het beter begrijpen van elkaar komen, geloof ik. Maar het zal ook de mogelijkheid geven om beter in staat te zijn om tot meer duidelijkheid te komen wat de jihadisten aanhalen en waarom – en misschien zullen wij hierdoor ook wel makkelijker een weg vinden hoe zulke fundamentalistische denkers te woord te staan,  hen te begrijpen, maar ook wat we kunnen en moeten doen om ze te weerstaan​​.

Door die hun geloof aan anderen op te dringen en dit zelfs te willen doen door middel van geweld, ondergaat de islamitische gemeenschap meer schade dan dat het haar ten goede zou komen. Het is ook geen hulp voor de islamitische gemeenschap dat de meeste islamitische leraren zichzelf verstoppen of niet openlijk reageren tegen die valse leraren in de islamitische wereld. Door hun stilzwijgen zijn heel veel mensen in het westen beginnen te geloven dat die woorden en daden van die fundamentalisten echt worden gepromoot in de Koran. Veel mensen beginnen te geloven dat wat die vechters beweren te doen voor het goede doel van het geloof is gebaseerd op de Koran. Maar dat is niet zo. Zeer veel van die dingen die ze doen zij  zelfs verboden volgens de Koran.

 

Vergelijken van de Koran, joodse en christelijke Heilige Geschriften

Vele christenen willen de relatie van de grote verhalen verteld in de joodse en christelijke geschriften niet zien. Daarom zou het niet slecht zijn om de centrale religieuze tekst van de islam, waarin moslims geloven dat een openbaring van God te vergelijken (Arabisch: الله, Allah) met het Boek van de boeken van het christendom. Om die reden wilde ik ook een aantal islamitische leraar de vrijheid geven om uit te leggen hoe de moslims de koran hoofdstukken (soera’s genoemd) en zijn verzen of verzen interpreteren. Hoewel na maanden geduld en velen aangesproken te hebben kon ik toch niemand bereid vinden om dat te doen. Dit geeft mij alleen de keuze om het zelf te doen. Om Christenen zowel als moslims te laten zien wat de Bijbel en de Koran zeggen, ofwel hetzelfde, of iets anders, begin ik hier op dit platform met de vergelijking van beide geschriften en wil ik zo laten zien wat de Goddelijke Schepper, Allah, de Allerhoogste God der goden  Zijn schepselen wilde doen horen, begrijpen en laten volgen.

In de hoop een manier te vinden waar we in vrede kunnen leven volgens de Wil van Allah, de Allerhoogste God, de Almachtige, de Elohim Hashem Jehovah.

+

English readers may find:

Public not informed enough about Jihad terrorism in Belgium

Quran versus older Holy Writings of Divine Creator

 

English: Some translations of the Quran by the...

Sommige vertalingen van de Koran door de Ahmadiyya Moslim Jamaat op de Frankfurter Buchmesse 2009 (Foto credit: Wikipedia)

+

Aanvullende lectuur:

 1. Rond God de Allerhoogste
 2. Onze God ook deze van de moslims
 3. Boek der boeken en groot meesterwerk
 4. Schepper en Blogger God 12 Het Oude en Nieuwe Blog 2 Blog voor elke dag
 5. Woord van God
 6. Geïnspireerd Woord
 7. Mondelinge of schriftelijke overlevering en aantal auteurs
 8. Boek der boeken, de Bijbel
 9. Het schrijven van de Pentateuch
 10. Kroniekschrijvers en profeten #4c Latere of Kleine Profeten
 11. Ongelezen bestseller
 12. Het belang van het lezen van de Schrift
 13. Order of Bible Books – Volgorde Bijbelboeken – Liste des livres de la Bible
 14. Oude spreekwijzen kennen om de Bijbel te begrijpen
 15. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten
 16. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #3 Ernstig te nemen zegenende stem
 17. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #1 WelvaartTwee staten van bestaan voor God
 18. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #2 Zuiverheid
 19. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #3 Behaging in Volhouding
 20. Missionaire hermeneutiek 5/5
 21. Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak
 22. Wat betreft On religion and science
 23. Religie en samenleving één geheel
 24. Fragiliteit en actie #11 Horen
 25. De maatschappij weerspiegelen
 26. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #6Hoe de rijken de wereld regeren
 27. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #7
 28. Kinderen leren atheïsme
 29. Tegenstroom voor Terreur of omringende angst
 30. Woede en vertrouwen
 31. Breivik geen enkeling
 32. Rellen en Oude Geschriften
 33. Rellen in Frankrijk en BelgëKritiek op Israël niet gelijkstellen met antisemitisme
 34. De nacht is ver gevorderd 2 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 1 IntroDe nacht is ver gevorderd 3 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 2 Wat betekent dit alles?
 35. Wat betreft Wees de beste…
 36. Virussen van onze maatschappij
 37. Moslims, Christenen en Gratis Heilige Boeken
 38. Is Islamfobie uitgevonden door fundamentalistische regimes
 39. Nieuwkomers, nieuwelingen, immigranten, allochtonen en import
 40. Voor- en nadelen van internetspiritualiteit
 41. Ademen om les te geven
 42. Elke man zijn werk is altijd een portret van zichzelf
 43. Moslims, Christenen en Gratis Heilige Boeken
 44. Graven in woorden, theorieën en artefacten
 45. Feestdagen, consumeren en besparen

++

For English readers to remember:

I do understand that many Muslims may be very angry when they look at the “modern world”, seeing the decadence of our western society.
In Christendom, where in the past centuries many tried to bring the heathen populations to Christ but by forcing conversion on them allowed them to bring heathen uses or traditions into the Christian religion, making it less pure and bringing lots of umbilical doctrines to the Christian faith.
By wanting to push faith onto others by force, the Islamic community is undergoing more damage than receiving good.

Lots of people start believing that what those fighters claim to be for the good cause of faith and based on the Quran, is really based on what is written in the Quran. But that is not so. Lots of things they do are forbidden by the Quran.
Noble QuranLots of Christians do not want  to see the relationship of major narratives recounted in the Jewish and Christian scriptures. Therefore it would not be bad to compare the central religious text of Islam, which Muslims believe to be a revelation from God (Arabic: الله‎, Allah) with the Book of books of Christianity.

Lot of teachers in Islam teach that the Quran celebrates the differences amongst humankind, and instructs not only one faith group, but all of humanity to do good deeds, remaining good manners and morals, and to live in peace with each other.

The Quranic message of variety and coexistence is the cornerstone of the Islamic principle for a just and harmonious society. Thus religious pluralism, according to the Quranic teaching, is vital for social order and progress, and provides the key to tolerance: “There is no compulsion in religion (2:256); “You have your religion and I have mine.” (109:6).

+

Find also to read:

 1. Creator and Blogger God 8 A Blog of a Book 2 Holy One making Scriptures Holy
 2. Corruption in our translations !
 3. Created to live in relation with God
 4. Being Religious and Spiritual 3 Philosophers, Avicennism and the spiritual
 5. Built on or Belonging to Jewish tradition #3 Of the earth or of God
 6. Built on or Belonging to Jewish tradition #4 Mozaic and Noachide laws
 7. Palestine, Israel, God’s people and democracy
 8. Mocking, Agitation and Religious Persecution
 9. Migrants to the West #1
 10. Migrants to the West #2
 11. Migrants to the West #3
 12. Migrants to the West #4
 13. Migrants to the West #5
 14. Migrants to the West #6
 15. Christian fundamentalism as dangerous as Muslim fundamentalism
 16. Public not informed enough about Jihad terrorism in Belgium
 17. Islamic State forcing the West to provide means for Kurdistan

++

Additional reading:

 1. Pentateuch
 2. Full text: bin Laden’s ‘letter to America’
 3. Fears as young Muslims ‘opt out’
 4. About Pure Islam
 5. New segiment – [Today’s Hadith . #1]
 6. Critique of Pure Islam

+++

 • The Mysterious Moderate Muslim (americanthinker.com)
  Islamic values are codified in the Koran. The idea that some Muslims might interpret those values in a moderate way is like saying there’s such a thing as jihad lite. There’s no getting around the fact that a central tenet of the Koran is mass murder – whether through the directive to kill infidels (non-believers), apostates (those who leave Islam), or hypocrites (Muslims who don’t practice their religion appropriately). In other words, most of civilization is fair game for slaughter. What, pray tell, would be a moderate version of that?
 • The Sword of the Quran: a Treatise on Religious Violence in Islam (heavenboundpkay.wordpress.com)
  Islamic militancy is rooted in divinely mandated blood-lust. Many would object, and yet it is more evident now than ever to the world that the Quran provides the theological and ideological framework within which bigotry, brutality and bloodshed is not sanctified but demanded from the faithful.It is more shameful to know that the words of this book are mostly inspired by the thoughts of the man Muhammad who was a brutal conqueror, marauding towns, and laying cities to waste, massacring men, enslaving their children and usurping their properties. He actually inspired his followers to battle when they felt it was not right to, promising them captured humans as commodities – slaves; and threatening them with Hell if they would not oblige. Muhammad allowed his men to rape women captured in battle, sometimes on the same day that their husbands were slain like wayward livestock.
 • Destroying churches part of ‘Islamic doctrine’ (wnd.com)

  A campaign by ISIS, also known as Islamic State, to destroy churches across Mosul, one of the ancient seats of Christianity where the faith has been practiced for 2,000 years, complies with the teaching of the Quran, according to several analysts.

  The ISIS army of Islamic terrorists has been marching across Iraq, destroying Christians and evidence of their faith for months now. ISIS is blamed for the destruction of about 45 churches in Mosul.

 • Former Muslim Tells Obama How It Really Is With Islam and ISIL (pjmedia.com)
  A former Muslim, the son of a Moroccan imam, posted a video this week called “A Message to President Obama From a Former Muslim,” in which he outlines both the dangers and motivations behind radical Islam.“Brother Rachid,” as he calls himself, says sarcastically that he does not disclose his full name because Islam is “the religion of peace.”  He begins, “Dear Mr. President, with all due respect, sir, I must tell you that you are wrong about ISIL.” Rachid explains that his father is an Imam and he spent more than twenty years studying Islam. He said the president was wrong when he said that ISIL speaks for no religion. “I can tell you with confidence that ISIL speaks for Islam,” he said. “Allow me to correct you, Mr. President. ISIL is a Muslim organization.” He noted that even the name suggests ISIL is an Islamic movement.Brother Rachid, who has said that he converted to Christianity after listening to Trans World Radio broadcasts into Morocco, now preaches Christianity via an Arabic satellite TV program, which is broadcast throughout the Middle East. He explained to President Obama in his video that ISIS’s leader, Abu Bakr al-Baghdadi, holds a PhD in Islamic studies.”I doubt you know Islam better than he does. He was a preacher and an Islamic leader in one of the local mosques in Baghdad. ISIL’s 10,000 members are all Muslims. None of them are from any other religion. They come from different countries and have one common denominator — Islam.”
 • Top Guantanamo Detainees Release Statement Defending 9-11 Attacks on America (thegatewaypundit.com)
  Many thanks to God who revealed the Torah, the Bible, and the Quran, and may God praise his messenger, the prophet Mohamed, so that he causes mercy to the two realms. Also, may God praise the prophet’s household, his entire companionship, and his followers until judgment day.With regards to these nine accusations that you are putting us on trial for; to us, they are not accusations. To us they are badges of honor, which we carry with pride. Many thanks to God, for his kind gesture, and choosing us to perform the act of Jihad for his cause and to defend Islam and Muslims.Therefore, killing you and fighting you, destroying you and terrorizing you, responding back to your attacks, are all considered to be great legitimate duty in our religion. These actions are our offerings to God. In addition, it is the imposed reality on Muslims in Palestine, Lebanon, Afghanistan, Iraq, in the land of the two holy sites [Mecca and Medina, Saudi Arabia], and in the rest of the world, where Muslims are suffering from your brutality, terrorism, killing of the innocent, and occupying their lands and their holy sites. Nevertheless, it would have been the greatest religious duty to fight you over your infidelity. However, today, we fight you over defending Muslims, their land, their holy sites,and their religion as a whole.
 • SHOCK: For First Time Ever Pope to Allow Reading of Quran and Islamic Prayers at Vatican This Sunday! (libertynews.com)
  The Muslim world is finding much to rejoice about in a confusing and quite shocking decision made by the Pope. The Pope will allow Muslims to read from the Quran and chant Islamic prayers from the Vatican in a move said to promote peace.
 • Islam Condemns Terrorism (ireport.cnn.com)
  I am a member of Ahmadiyya Muslim Community. We are Muslims who believe in the Messiah, Mirza Ghulam Ahmad of Qadian, India. The Ahmadiyya Muslim Community is the only Islamic organization to believe that the long-awaited Messiah has come in the person of Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) of Qadian, India. Ahmad claimed to be the metaphorical second coming of Jesus of Nazareth and the divine guide, whose advent was foretold by the Prophet of Islam, Muhammad.
  +
  The Ahmadiyya Muslim Community believes that God sent Ahmad, like Jesus, to end religious wars, condemn bloodshed and reinstitute morality, justice and peace.   The Ahmadiyya Muslim Community is the leading Islamic organization to categorically reject terrorism in any form. More than a century ago, Ahmad emphatically declared that the doctrine of violent jihad goes against the teachings of the Holy Quran and the practice of Muhammad. The Holy Quran says, “Whosoever killed a person – unless it be for killing a person or for creating disorder in the land – it shall be as if he had killed all mankind.” ( Ch.5: v. 33)
 • Former imam: God saved me from torture after Christian conversion (catholicnewsagency.com)
  “The holy Quran converted me to Christianity,” said Mario Joseph, a former imam who shared the story of his conversion and subsequent persecution with the HM Television program “Changing Tracks,” broadcast by the EUK Mamie Foundation run by the Home of the Mother religious community.
 • The Ice Bucket competitor: Can the Quran Challenge go viral? (religionnews.com)
  Issam Bayan, a 26-year-old student and professional Islamic singer, came up with the idea as a way to awaken Muslim piety, just as the Ice Bucket Challenge raised awareness and well over $30 million for ALS, or amyotrophic lateral sclerosis, a degenerative condition also known as Lou Gehrig’s disease..While the #QuranChallenge has no specific cause, Bayan, who lives in Germany, said he wanted to make it available to all Muslims regardless of their financial ability to make a contribution. In an email interview, he said the benefits for this challenge are the rewards that a Muslim receives for reciting the Quran.
 • Muslims are crucifying Christians who refuse to convert to the Religion of Peace (wdtprs.com)
  Won’t convert?  Won’t pay your fine for being an infidel? You have 4 punishments options: public execution (Qatl), crucifixion (Salb) and amputation of one hand and one foot from opposite sides (Yuqata’ Aydihim wa-Arjulihim) or exile (Nafy).
  +
  To the awe of its readership, a recent Daily Mail article reports that the “jihadist Islamic State of Iraq and Levant [ISIL],” [ISIS] which is currently entrenched in Raqqa, Syria, “publicly crucified two Syrian rebels in northeastern Syria in revenge for a grenade attack on members of their group.”While the Daily Mail is to be commended for exposing these barbaric acts-along with posting photos of the crucified-it nonetheless minimized their significance, in two important ways: 1) by repeatedly saying things like “even al-Qaeda is distancing itself from ISIL,” and so implying that the act of crucifixion is some wild aberration that even the poster-child of jihadi terror, al-Qaeda, wants nothing to do with it; and 2) ignoring the much “sexier” story that Christians in Syria are also being crucified simply for refusing to embrace Islam (as opposed to the rather mundane but politically more correct story of Islamic jihadis crucifying each other in the context of vendetta killings).

 

Quran versus older Holy Writings of Divine Creator

Non-Arabic speaking people

Life is very short and in it we get a lot of material to read. One of the more important books I got to read in my life were books which are considered by many as Holy Books.
One of those Holy Books I could not read in the original Arabic and had to trust several translations, which I read and compared with interest. Some of those translations were easy to read and follow, others were very difficult. But of all of them, some would say we may not read and follow those translations, because we only should read the original language: Arabic.

For me this would be very strange, because the people who say that also are sure their book is the Word of God. But when only people who can speak and understand Arabic would be able to read that Word of God, would this God not give the other people the chance to get to know His Word? Would a God of love withhold His Holy Word for people who have no knowledge of Arabic?

A Word of the Creator for all His creatures

Is there also not that God of gods Who tells the world that all people are created from a single man and a single woman, and made into races and tribes so that they should recognise one another. Is also not written in those Scriptures that in God’s eyes, the most honoured of those people are the ones most mindful of Him: God is all knowing, all aware. (Sura 49:13)?
Front of the Quran

Front of the Quran (Photo credit: Wikipedia)

When I remember the many times I read and reread the Quran/Koran I got the impression words from the Old Jewish and Christian writings were brought together and were once more explained, sometimes in a different order, but still telling the same. Was I wrong to get the impression that according to Quranic teaching, religious pluralism is vital for social order and progress? Was I wrong to have the impression that, in the same way Jesus spoke about agape love, and telling us that God wants to see people who have tolerance for others? Did the words of the prophet Muhammad also not tell about the attitude we should take unto others? Would the knowledge of the Quran also not provide the key to tolerance?

Celebrating difference

العربية: القرآن في متحف التاريخ الطبيعي في نيو...

العربية: القرآن في متحف التاريخ الطبيعي في نيويورك (Photo credit: Wikipedia)

Are there not a lot of teachers in Islam who teach us that the Quran celebrates the differences amongst humankind, and instructs not only one faith group, but all of humanity to do good deeds, remaining good manners and morals, and to live in peace with each other.
I in the previous years of reading (several times) the Quran, that those words repeatedly addressed humanity as a whole and told the world how we should behave, how we should try to form our own character, and how we should present ourselves to others. Several of the old Muslim school taught that the Quran directs people towards justice, moral and spiritual values, and addresses Muslims specifically when referring to acts of worship and Islamic law.

They also say that:
The Quranic message of variety and coexistence is the cornerstone of the Islamic principle for a just and harmonious society. Thus religious pluralism, according to the Quranic teaching, is vital for social order and progress, and provides the key to tolerance: “There is no compulsion in religion (2:256); “You have your religion and I have mine.” (109:6).

Set up against each other because of misunderstandings

Because of the difficulties by different Muslims, Jews and Christians and their attitude going wrong against each other, I found it important to compare the words from those three monotheist religions together under one loop of neutrality and to look at them from my Christian Christadelphian viewpoint.

Bibles using Lord instead of NameBringing these verses next to each other should give an idea of what is really written in those Holy Books: The Torah (The Law/Tawraat) also known as the Pentateuch, the Nevi’im or (Hebrew) Prophets, the (Aleph) Kethuvim or Hebrew Writings, (Bet-)Kethuvim or Messianic or Greek Writings (New Testament with its Gospels or Injeel/Injil, Apostolic Writings or Epistles and the Revelation of Saint John the apostle) and the much later written Quran, which is by many also considered to be the word of the “Lord of the Worlds”,

which Allah revealed to His Messenger Muhammad (peace and blessings of Allah be upon him), to bring mankind forth from darkness into light.

In case we can find the word of Allah, it is God, also in “the recitation” as presented, Who verbally revealed, to the prophet Muhammad in the 7°century CE, those words should be in unison and complementary with the previous words of the Divine Creator.

Not eliminating previous scriptures

Lots of people seem to forget that the Quran does not eliminate the previous writings, known as the Word of God. The book we often hear about in the news and where many of those terrorist shout about, namely the Quran (Quoran/Koran) confirms the Books which came before it, the Tawraat (Torah) and Injeel (Gospel).Many do not seem to understand the Quran is a witness over them, as Allah says

005.048 وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ
005.048 To thee We sent the Scripture in truth, confirming the scripture that came before it, and guarding it in safety: so judge between them by what Allah hath revealed, and follow not their vain desires, diverging from the Truth that hath come to thee. To each among you have we prescribed a law and an open way. If Allah had so willed, He would have made you a single people, but (His plan is) to test you in what He hath given you: so strive as in a race in all virtues. The goal of you all is to Allah; it is He that will show you the truth of the matters in which ye dispute;

Al-Qur’an, 005.048 (Al-Maeda [The Table, The Table Spread])

Text Copied from DivineIslam’s Qur’an Viewer software v2.913(English interpretation of the Quranic Verse):

Same or different god speaking

When it is the God of Moses speaking to the favoured prophet Abū al-Qāsim Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Muṭṭalib ibn Hāshim, considered to be the founder of the religion of Islam and accepted by Muslims throughout the world as the last of the prophets of God, about the Holy Book that Quran (Quran/Koran)) in truth should confirm those books that came before it and Muhaymin (trustworthy in highness and a witness) over it (old Scriptures).

According to Sahih al-Bukhari, the Quran was recited among Levantines and Iraqis, and discussed by Christians and Jews, before it was standardized. There are also some non-Muslim groups who view the Quran as holy, such as Baha’is and Druze. Unitarian Universalists may also seek inspiration from the Quran.

Being one of the most-reviled figures in the history of the West from the 7th century until quite recent times Muhamad has encountered also a lot of controversy, his life, deeds, and thoughts having been debated by followers and opponents over the centuries.

Because in the past those trying to bring faith unto others having used quite often a lot of aggression, there has come a fear on both sites for the other believer in the Divine Creator.

Followers of false prophets and false teachers

Flag of the Islamic Jihad Movement in Palestine. The organization’s banner leads from a verse in the Qur’an “And those who do jihad for Us, we shall guide them to our paths. And God is with those who do good.”

Today it even has become a bigger problem, having groups like those which foud inspiration in Osama bin Laden, Al-Qaida, Mujahideen, the Muslim Brotherhood, the Harakat al-Jihād or Palestinian Islamic Jihad (PIJ), Hezbollah, Harakat al-Jihad al-Islami,  Harkat-ul-Mujahideen- al-IslamiHamas, Boko Haram, Taliban, closer to us the Mirza Ghulam Ahmad movement, and other jihadists who claim their global jihad is grounded in Quranic “divine command ethics.” The leaders of those growing groups claim authority to interpret the religious text. Like we can find some Christians taking the Bible writings very literally and not taking the old language in mind, those Islamic preachers do the same with an almost literal reading of their sacred scripture. They are really convinced ‘they alone’ see the truth and others should have to follow them, who are following “pure Islam.

The “Pure Islam,” those teachers present, is a faith
“to please Allah Azzawajal by serving Islam within the means He has bestowed upon the world “Insha Allah””.
They say their guide is the Speech of Allah Azzawajal as it is contained in the Qur’an and their example is in the authentic Sunnah of Muhammad sallallaahu ‘alayhi wa sallam
“as practiced by the Sahaabah radiallaahu ‘anhum and the righteous servants of Allah Azzawajal who have followed in their noble footsteps.”

The Kafirs and kaffers

Many of them paid by the Saudi Sunnis consider lots of other Muslim groups as ‘Kafir’ (كافر) which would be similar to calling them “disbeliever”. In Dutch it means non-believer, non-Mohammedan, and its variant ‘kaffer‘, invective, which has the meaning of peasant, ragamuffin rascal, scoundrel; peasant bastard; jerk; bastard, boorish person; boor; uncouth; infidel.

I do believe that in order to understand the true, peaceful Islam, we also should read the Quran and by having knowledge of that book, we also should be more able to speak to those Muslim brothers about their Holy Writing and about the matters spoken off in the Holy Scriptures the Bible.

Gabble over non-understandable words

1° European verbcular language Quran 1647We must be conscious that the great majority of Muslims around the world today, do not speak Arabic, and they too like we have to depend on translations. The greatest danger is that many of those Muslims dare not to take a translation but recite Quran verses in Arabic without really knowing what they say, a little bit like some decennia ago in Europe in the Catholic Churches, the priest speaking in Latin, with the majority in church not knowing what he really was saying. This way the preacher can say anything and make them believe anything what their denomination wants them to believe. That is also what we see happening today with the different Muslim groups. I know families in my street who have children married to two different Islamic groups, each saying the other is totally wrong and a bad Muslim. But none of them is willing to discuss the matters or to look at a Dutch  Koran translation.

Speaking to each other

The followers of the prophet Jesus should take all opportunities to speak about their faith. They, in the growing Islamization of our world should let others see what Jesus preached and how he made the previous words of his heavenly Father clear. It is true Jesus did not write down his nor his Father‘s Words, but Muhammad left also the written recording of his messages to others. Both those prophets words should be compared with each other. Only by recognising what the other reads in his Holy Scriptures there can come an understanding but can also be shown where certain Muslim preachers go wrong and even go so far to teach matters contrary to the Quran.

Therefore to show people where certain Muslims went or go astray and to bring them back on the right path, plus to give both, non-believer, believer in One or a god, Jew, Christian and Muslim an idea of what is written and meant in certain scriptures, I shall present a comparison of the Quran and Bible and sometimes discuss the verses of both books.

As in Christendom there have been many human writers or theological scholars who brought ideas and schools. As in Christendom we can find many traditions in Islamic families and may find several books of traditional commentaries, to shed light on various passages. I also shall dare to have a look at them and invite Muslims and Christians to give their commentary or understanding on all those verses, traditional schooling and commentaries.

By looking at the Quran and the Bible, next to each other, Muslim and Christian can come to understanding each-other better, I do believe. But we all shall be able to come to see more clearly what makes the jihadists tick — and also perhaps understand what we can and must do to resist them.

In the hope to find a way were we can live in peace according to the Will of Allah, the Most High Almighty God, The Elohim Hashem Jehovah.

 

from Smithsonian :Folio from a Koran :9th-10th...

from Smithsonian :Folio from a Koran :9th-10th century :Abbasid dynasty :Ink and color on parchment :H: 22.5 W: 29.7 cm :Egypt :Purchase, F1929.71 The verses are from sura (chapter) 22, entitled al-Hadj (Pilgrimage) and include a discussion of the pilgrimage to Mecca. The Hadj is one of the five principal duties of every Muslim. (Photo credit: Wikipedia)

+

Find also to read:

 1. Creator and Blogger God 8 A Blog of a Book 2 Holy One making Scriptures Holy
 2. Corruption in our translations !
 3. Created to live in relation with God
 4. Being Religious and Spiritual 3 Philosophers, Avicennism and the spiritual
 5. Built on or Belonging to Jewish tradition #3 Of the earth or of God
 6. Built on or Belonging to Jewish tradition #4 Mozaic and Noachide laws
 7. Palestine, Israel, God’s people and democracy
 8. Mocking, Agitation and Religious Persecution
 9. Migrants to the West #1
 10. Migrants to the West #2
 11. Migrants to the West #3
 12. Migrants to the West #4
 13. Migrants to the West #5
 14. Migrants to the West #6
 15. Christian fundamentalism as dangerous as Muslim fundamentalism
 16. Public not informed enough about Jihad terrorism in Belgium
 17. Islamic State forcing the West to provide means for Kurdistan

++

Additional reading:

 1. Pentateuch
 2. Full text: bin Laden’s ‘letter to America’
 3. Fears as young Muslims ‘opt out’
 4. About Pure Islam
 5. New segiment – [Today’s Hadith . #1]
 6. Critique of Pure Islam

+++

Related articles

 • The Qur’an, The Bible, And The Islamic Dilemma (midnightwatcher.wordpress.com)
 • My religion Islam (ireport.cnn.com)
  Islam was founded by the Prophet Muhammad 1400 years ago, and establishes the continuity of God’s revelation which had descended upon earlier prophets such as Abraham, Moses, David and Jesus. Islam, in fact, requires its followers to believe in all earlier prophets and Scriptures. According to Islam all the great religions that preceded it were revealed by God to His chosen messengers.
  +
  There are sayings of Holy Prophet Mohammad regarding the coming of latter day Messiah who will try against the Unbelievers and will reestablish the glory of Islam. Ahmadiyya Muslim Community is the only Islamic organization who believes that the long-awaited messiah has come in the person of Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) of Qadian, India. Ahmad claimed to be the metaphorical second coming of Jesus of Nazareth and the divine guide, whose advent was also foretold by the Prophet of Islam,
 • Australia: Muslims Drive By Church, Threaten To “Kill The Christians” And Slaughter Their Children (midnightwatcher.wordpress.com)
  “A man claiming to be a member of the Islamic State (ISIS) walked into the front yard of St. Hurmiz Assyrian church, in Greenfield Park, Sydney, and shouted ‘come out you dogs, I will burn this church down in 1 explosion in 2 hours, just wait.’ According to witnesses, the man approached from a nearby shopping center. The police were called and the church provided them with video footage from security cameras. The man was arrested later in the day, but may be released for lack of stronger evidence. Church members were shaken. A women said she now fears to attend church because of the bombing threat.” Read more.
 • Turkey – Erdogan’s new Turkey to requires all students to study the Qur’an (asianews.it)
  Turkey’s newly elected President Recep Tayyip Erdogan, aided by his faithful new Prime Minister Ahmet Davutoglu, begins his term of office with a major overhaul of the country’s education system.Although adopted a year ago, the reform plan, which has largely gone unnoticed, begins this year and extends Islamic religious education to all school grades. Only religious high schools (Imam Hatip Lisesi) offered such an education as part of their training programme for the country’s Muslim clergy. At the same time, the reform extends compulsory schooling from Grade 8 to Grade 12.
  +Historically in fact, many Jews (and members of other ethnic groups and religions) chose to Turkify and Islamise their names and surnames out of sheer need for survival in view of the rules established following the founding of the Turkish Republic in 1923, based on the notion that Turkey was ethnically homogenous as a Turkish and Muslim nation.Following an outcry from world Jewish leaders, Turkish authorities suspended the measure in the case of Turkish Jews.However, many wonder about what will happen to the 200,000 Christian refugees from Syria who are at present in
 • Those who have memorized Quran are in high demand (stltoday.com)
  “Huffaz” is plural for “hafiz,” (pronounced HA-fizz) the Arabic term for someone who has memorized the Quran. In the Muslim world, it’s an honor of high respect akin to professor or scholar.
  +
  in countries like the United States, where Islam is young, huffaz have until recently been hard to come by. Many communities outsource the job during Ramadan.“Some parts of the world have a number of huffaz and other parts not so many,” said Ebrahim Moosa, a professor of religion and Islamic studies at Duke University. “In the U.S., there’s not a big supply of huffaz, so you have to get them from abroad.”Throughout the Muslim world, children begin to memorize the Quran early and even small, rural communities have a hafiz they can rely on during Ramadan. Similarly many large cities around the world have more huffaz than can be employed by their mosques during the holy month. Egypt, in particular, produces a number of highly respected huffaz, according to Moosa.
 • Killing Innocents (lionessblog.com)
  I often have times suggested that folks read the Qur’an in order to learn firsthand what Islam is and what motivates Muslims to kill innocents, those that do not abide in an “authentic” Muslim’s Qur’an based belief system. As I listened to Barack Obama claim that “ISIL is not Islamic – No religion condones the killing of innocents! ” I thought; the guy needs to read the Qur’an and understand the sequence of its numbered sura (verses) and what that means. I said something much less controlled as those who know me well might imagine, and I decided I must do this. I don’t want to do this, but I just can’t stand it anymore. I have a few similar things in the past, and as the fates would have it, I cannot find even one of them. I must save this…….
  +
  Islam means “submission.” Its root, salam, means peace, but not peace as you would think of it. It refers to peace that will prevail in the world once all mankind converts to Islam. Of course which major sect of Islam that will be, Sunni or Shiite, is still up for grabs. In that regard, there should be no doubt in any mind that the Sunni – Shiite struggle for Islamic supremacy is the major conflict in the Middle East. We see it manifested in Syria and now Iraq even while the Shiite Iraqis (with our help) try to paper over real Sunni grievances.
 • What is Islam and how can Christians respond (theaustralianopinion.blogspot.com)
  Christians and Jews are acknowledged as “people of the book,” although their failure to conform to the confession of Islam labels them as unbelievers. Following are several questions that Muslims have about Christianity.
 • but was later altered and corrupted (answering-islam.org)
  The Bible was completed 500 years before the Quran was
       revealed to Muhammad. If someone today wrote a book that
       contradicts a historical document written at the time of
       an event that took place in 1497 the person who wrote the
       second book would have to be able to prove the older
       document was false AND also prove its facts were true.

   

 • Obama You Are Correct “No Religion Condones Killing Of Innocents” BUT Islam’s Irrelegious UnHoly Quran Does With Fervor (ironicsurrealism.com)
  ISIS/ISIL’s “killing of innocents” and “slaughter of all who stand in its way” are Islamic acts of jihad in the purest form.Just ask Mo!
  +Final thought via Bosch Fawstin:

  If jihadists were actually “perverting a great religion”, Muslims would have been able to discredit them on Islamic grounds and they would have done so by now. The reason they can’t is because jihadists are acting according to the words of Allah, the Muslim God.

I can’t believe that … (4) God’s word would be so violent

The Bible has sometimes been known as the “Good Book”. But really the Bible should come with a health warning. Because for all the stories of love and compassion, there are also stories featuring truly horrific behaviour. Particularly in the Old Testament (the first part of the Bible) you will find stories about murder, violence, mutilation, adultery, incest and gang rape. The worst of humanity is on display. So it is reasonable to ask in what sense is this a “good” book?

The truth is that this idea of the Bible as the “Good Book” misleads people into thinking it is just going to be a collection of spiritual sayings or moral tales. But this isn’t the case at all. “Bible” means library or collection of books, and that’s what the Bible is, it is a collection of books, each with its own style and own topic. The Bible contains books of history, of poetry, of songs, of prophecies, of visions, of stories and even some letters. And given all these different types of books, we should not be surprised to find certain things. So if someone is writing history, they will write about the stuff that actually happened not just the pleasant stuff. And if someone is describing the reaction of their people to times of trial and hardship they are not going to sugar coat it, even if their reaction doesn’t seem very Christian. Since the Bible isn’t just words straight from the mouth of God, but is words written down by men that are drawn together to form God’s book, then we shouldn’t expect the Bible to read like a heavenly voice. We should expect the Bible to sound, in places at least, very human. And humans can be pretty rubbish, at times.

A page from the Wenzel Bible From the caption:...

A page from the Wenzel Bible From the caption: Printed by the Bibliographisches Institut, Leipzig. From the Manuscript (c. 1400) in the Imperial Library at Vienna. —- The passage is described there as being from the Book of Moses, ch. IV., v.4–15 (=Exodus 4:4-15). (Photo credit: Wikipedia)

The Bible certainly isn’t a book of moral fables, where each story has a clear moral lesson. Many of the stories have no moral commentary at all. Those stories that are particularly troubling, with violent and evil deeds, do not come with a command “you should behave like this”. If they did then we should be really worried. But the Bible isn’t like that. When the Bible does contain moral direction it makes plain that acts like murder and rape are absolutely wrong. So we shouldn’t try and read moral lessons from bits of the Bible that aren’t intended for moral teaching.

But these violent and unpleasant passages have a point. Take for example Judges 19-21. It is story that includes betrayal, abuse, gang rape, mutilation of corpses and pointless warfare. This is one of the most unpleasant stories that you could read. But its not there to be pleasant. It is there to provide an answer to a historical, that is, how did the tribe of Benjamin become so small. And that might not seem like a terribly important historical question – and in the grand scheme of God’s message to mankind, it isn’t – but it is one of those details from which the sweep of biblical history is composed. That’s probably the best way to regard these stories. They are there as background detail, they are not big picture stuff.

Yet this isn’t the whole answer. Because some of this violence comes direct from God. God judging people. God condemning people. God requiring death for evil men. And that can be difficult to swallow. That seems harsh, that seems cruel, that seems unforgiving – very different from the character of God as often presented. So what’s going on? Why does God kill people?

Now I don’t support the death penalty when implemented by human governments. Why? Because human justice can make mistakes. Human judges might condemn an innocent person, but they can’t take back the death penalty. In addition, the death penalty admits no second chances – no chance of repentance and a clean slate. Yet these problems are problems for God. If God is all knowing then he cannot make mistakes, he cannot condemn an innocent person, if God says someone is guilty then that person is guilty. And God also knows the heart of men, he knows if they are likely to repent or whether they are beyond reaching. So, it seems to me, the only appropriate person to administer the death penalty is God.

God is justified in putting people to death if he knows they deserve it. And it doesn’t matter whether God puts people to death individually or in a group, because he is able to ensure that only those who deserve to die will die. Take the example of God’s destruction of Sodom (you’ll find the story in Genesis 18). Abraham asks God if he would destroy Sodom if there were fifty righteous people in Sodom? And God says no, he would spare all those wicked people so that he wouldn’t kill any righteous people. What about forty-five? Or forty? Or thirty? Or twenty? Or ten? Abraham keeps asking and in every case God says that he would not destroy the city if there were righteous people in it. In the event God sends angels to rescue the only four righteous people in Sodom (and let’s face it, some of them weren’t particularly righteous). So when God destroys Sodom, we can be sure that the only people who died were those who deserved to die. And if that is the way God works then these violent passages of the Bible turn out to be demonstrations of God’s justice.

Now that doesn’t answer every problem. Some passages of the Bible are still confusing. But these ideas give the broad principles for providing an answer.

+

Preceding articles in this series:

I Can’t Believe That (1) … God would send anyone to hell

I Can’t Believe That … (2) God would allow children to suffer

I can’t believe that … (3) miracles can happen

++

Additional reading:

 1. Never making mistakes because never doing anything
 2. We are ourselves responsible

+++

+++

 • The Battle Among Us (signsofthetimes.org.au)
  Those in power are not immune to such degeneration. Politicians lie and cheat, while rich businessmen move their money into overseas tax havens to avoid paying their dues to the country that protects them.
  +

  Society floats in a moral vacuum. We might have an amoral, “feral” culture that ignores decency and morality. But just as evil are the cultured rich and powerful who also ignore laws.

  Society today is at war. The battle-front is not in Israel, Palestine or Ukraine. It is here in our midst: it is our own inability to distinguish between right and wrong.

  Under the cloak of freedom and tolerance, we have abandoned morality grounded in Judeo-Christian ethics, replacing it with a concept of moral relativism. 

 • Does God Let His Kids Lie About Him? A Thought (or Two) on the Enns/Bell Interview (derekzrishmawy.com)

  The Israelites lived at a rough time, the Iron Age, when nations fought tooth and nail over land and resources and the gods fought right along side of them, leading the charge

  The nations that won had the mightier gods, and victory (slaughter, pillaging) gave gods honor. Losing meant your god was either a wimp or he was mad at your people for some reason and wanted to teach them a lesson in obedience. 

  The Israelites were part of this ancient Iron Age world of warring, land acquisition, and destroying the enemy. They fit right in, and to expect their God-talk to be on a totally different page is to start off on the wrong foot.
  +
  For God to deliver commands to us about not falsely representing him and taking his name in vain, through narratives that falsely represent him and take his name in vain? What kind of confusing father is that? A little exaggeration here and there is one thing, but to fundamentally miss a key component like that is kind of a big deal. I mean, especially when God seems particularly picky about the “no false images” thing (Ex. 32-33).

 • What has convinced many believers to not believe? … the bible did. (skeptical-science.com)
  EA Hanks, a writer based in Los Angeles, has written a very personal article in the Guardian that takes us on her journey from Fundamentalist born again Christian to atheist. In it we find two rather common answers to some truly fascinating questions. Why do people convert and become “born again”?
 • Unfortunately this happens to me all the time (thei535project.wordpress.com)
  Using your standard of morality that states that things that do no emotional or physical harm are good, is raping someone who is in a coma morally wrong?If it does no harm yet it’s still morally wrong then it’s morally wrong by a standard other than your own. This means that your standard is illogical.If you maintain that your standard is logical, then you cannot assert that raping a person in a coma is wrong.
 • The Abrahamic dilemma (jeremystyron.com)
  Doesn’t a believer’s response to what I will call the Abrahamic dilemma really cut to the core of a person’s faith? If, for instance, a believer says he would, in fact, sacrifice his child, or otherwise commit some violent act against another human being, for God, this indicts him as a hideous person, at least based on our set of moral principles. If a Christian says he would not raise the knife and sacrifice his child for God, then the person is not a true believer.
 • PZ Myers Has This Problem With My Post About the Terrorist Who Lost His Head (patheos.com)

  Indiscriminate cruelty and slaughter has long been a way of life for these types. I guess I’m supposed to be sad when it becomes a way of death for them too, but for once I’ll nod along in agreement with Jesus, who is said to have stated the inevitability of violence begetting violence pretty succinctly: “He who lives by the sword shall die by the sword.”

  Mohammed Fares was another Islamist boil on the ass of humanity. It’s an unpleasant procedure, but boils need to be lanced. Or beheaded — same thing.

 • If ISIS Is Not Islamic, then the Inquisition Was Not Catholic (newrepublic.com)
  As ISIS slaughters its way though Syria and Iraq, it became inevitable that we’d hear from apologists who claim that ISIS is not in fact “true Islam,” and that its depredations are due to something other than religious motivation.
  +
  Reply:Not true or True Catholicism and True Islam
 • Is there such a thing as “Biblical” marriage? (lotharlorraine.wordpress.com)
  Rachel Ford recently published an article on the website of the “Friendly” Atheist arguing that the Bible is a morally consistent evil book presenting marriage coherently as a man possessing several wifes as objects to be used and maltreated.
 • What is a “true” religion? (whyevolutionistrue.wordpress.com)
  As ISIS slaughters its way though Syria and Iraq, it became inevitable that we’d hear from the apologists who claim that ISIS is not in fact “true Islam,” and that its depredations are due to something other than religious motivation. Those motivations, say the apologists, are political (usually Western colonialism that engendered resentment),…

 

Get Your Wonderful Disease-proof Human Body

Get Your Wonderful Disease-proof Human Body from Elohim!!

Chris Bapuohyele

 

Today, mankind is fighting a losing battle against an ever-growing menace to life. This menace is disease. Mankind’s body is constantly besieged by disease-causing bacteria, germs, viruses, etc.

English: Histopathogic image of senile plaques...

Histopathogic image of senile plaques seen in the cerebral cortex in a patient with Alzheimer disease of presenile onset. Silver impregnation. The same case as shown in a file “Alzheimer_dementia_(1)_presenile_onset.jpg”. (Photo credit: Wikipedia)

Man’s body, composed of earth, has become the habitat of all types of parasites and killer micro organisms commonly available in soil—their natural habitat!

Elohim foresaw lifestyles of mankind rendering His disease control mechanisms placed in man ineffective to all manner of diseases—epilepsy, Parkinson’s, Alzheimer’s, AIDS, . . .—and, therefore, about two millennia ago, put in place a miracle healthcare plan that would give mankind a disease-proof body!

Before this disease-proof body became available to mankind, Elohim, over the entire period that the Old Covenant was running, constantly announced its coming and demonstrated its veracity and glory in, and by, His dealings with Israel.

Hear what Elohim says to Israel under the Old Covenant

“. . . for I am the Lord that healeth thee” (Exodus 15:26); “Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases” (Psalm 103:3);

and

“He sent his word, and healed them, and delivered them from their destructions” (Psalm 107:20).

 

When Yeshua began his earthly ministry, he announced that he came bringing Eternal Life — the Life of the Creator — to indwell individual bodies of mankind (John 3:14-16) by recreating the bodies of all who would believe in him, to make them disease-proof, and to co-join all of such bodies to his own disease-proof body in a tree-and-branch relationship (John 15:5).

When fulfilment of John 3:14-16 was due for mankind to access the blessing of such a disease-proof human body, Yeshua’s own disease-proof body was bruised with whip lashes (Isaiah 53:4-5, First Peter 2:24), and hung on a pole outside the Holy City, in similar manner that the bronze serpent in Israel’s wilderness journey was hung on a pole outside the camp, to heal people from snake bites (Numbers 21:5-9).

Today, anybody who is led in the Wisdom of Elohim to Mt. Calvary to behold the disfigured body of the Saviour on a pole, with an understanding of that horrible spectacle, and who sorrows in his heart for his sins being the cause of what happened to the Saviour, gains instant healing for his disease-riddled body!

Elohim’s wish is for the repentant sinner to keep this healed body, forever! Elohim, therefore, takes him one step further in this regard — He instructs this healed person to go through the ordinance of baptism into Yeshua.

 

When one enters the waters of baptism, the wisdom and power of Elohim act to immediately dissolve the whole vile body of the one, and then reassembles it after whatever contaminants were in this body, arising from the sin of the first Adam, have been dropped in the water!

This mystery of baptism brings to mind how salt is separated from salt-sand mixtures; that is, dissolving the salt-sand mixture in a container with water to have the insoluble sand settled at the bottom of the container, and then, evaporating to dryness the obtained brine to recover sand-free salt.

All suitable waters for baptism are, in effect, two liquids in one mix — the blood of Yeshua and a salt solution. Bodies of those baptized into Yeshua, therefore, are become reconstituted as mixes of water, salt, and the blood of Yeshua (Ezekiel 16:4, Matthew 5:13, Ephesians 5:30, First John 5:6).

The salt within them makes it impossible for disease-causing micro organisms to enter this body or live in it. Also, miraculously, the blood of Yeshua in this body ensures no sin stays within it, for this blood constantly cleanses this wonder body from sin (First John 1:7)

To forever render this wonder body, made of water, salt, and the blood of Yeshua, impervious to all unwanted substances, it must be thoroughly baked. Baked? Yes; baked in the fires of the Holy Spirit as The Potter must do to His molded clay vessels in order to eternally preserve them!!

So then, as the born again person walks out of the waters of baptism, the Holy Spirit of Elohim rushes into him to take full possession of his newly created body, in completion of the born of water and of the Spirit process of John 3:5.

 

In as much as all sicknesses result from the committing of sin, this sin-proof human body, indeed, becomes a bank of inexhaustible vibrant life—the very Life of the Creator—that may even be dispensed in faith in “laying of hands” by the human vessel holding it to heal any people suffering from diseases!!

For those genuinely born again into the salvation of Elohim, their disease-proof bodies become His dwelling places, unable to suffer disease while He is actively resident in them! This is what it means for a man to have Eternal Life dwelling in him while living here on earth!!

 

Shalom.

The writer is a Bible expositor and an author. Website: http://sbpra.com/ChrisBapuohyele

+

Additional reading:

 1. Welfare state and Poverty in Flanders #10 Health
 2. More than 4000 rare diseases to come out of the corner
 3. Fear, struggles, sadness, bad feelings and depression
 4. Mass medication health-care research and dementia
 5. How do Other People Feel About Mental Health?
 6. Cancerous Black Holes
 7. The first on the list of the concerns of the saint
 8. A secret to be reveiled
 9. A concrete picture of what is to come in the future
 10. I Can’t Believe That (1) … God would send anyone to hell
 11. Being Religious and Spiritual 7 Transcendence to become one
 12. Atonement And Fellowship 4/8
 13. Creator and Blogger God 7 A Blog of a Book 1 Believing the Blogger
 14. Dying or not
 15. Immortality, eternality – onsterfelijkheid, eeuwigheid
 16. The Conclusion of the System of Things
 17. Victory in rebirth
 18. Rebirth and belonging to a church
 19. Praise the New Born
 20. Faith is a pipeline

+++

 • The Perfect Spiritual Solution to EBOLA Revealed-2 (spyghana.com)
  Upon eating the forbidden fruit, three horrible things happened to Adam that were meant to also affect all his yet to be born seed then in his loins! First, Adam lost his fellowship, peace, and protection he had with and from his Maker. This loss was also to affect his seed even before birth and was to be their bane throughout their life on Earth.
  +
  EBOLA is in a hide and seek with mankind according to the determinate will of Lucifer and sending mankind running helter-skelter without finding the solutions to EBOLA!! I dare say this will continue to be so for all inhabitants of Earth until they find and make use of Elohim’s antidote to Lucifer’s callousness of causing man to sin unto death by EBOLA and other viruses.Elohim’s antidote to EBOLA and all other diseases is simply marvelous! It is revealed in His Word to mankind in the Hebrew Holy Scriptures. Elohim instructs for everyone to be born again or recreated, by obeying His instructions to make a teshuva (repentance) for the sin committed against Him by Adam and Eve and self, followed by tevilah (baptism) in a mikveh mayim (place of naturally gathered waters, as in a river) in the name of His Son, Yeshua HaMashiach, the only name with power in it to save man from the committing of sin!!
 • The Cost-free and Drugs-free Healthcare of Elohim for Mankind Part 2 of 2 (spyghana.com)
  the Almighty’s wish is for the repentant sinner to keep this healing, forever; and so He takes him one step further in this regard. The Almighty further instructs this repentant and healed sinner to go through the simple ritual of baptism into the name of Yeshua in natural living water. This baptism is the initiation rite required for entry into the life-giving body of Yeshua.When, therefore, one is fully immersed in the waters of baptism, the wisdom and power of the Almighty dissolves the vile body of the one, and then reassembles it after whatever contaminants that were in this body arising from the sin of the first Adam, had been dropped in the water; all this, within nanoseconds!
 • Learning To Become The One New Man, Not Two Separate Men! (paradoxparables.justparadox.com)
  Unity of the Spirit, one body, one spirit, on hope, one adonai, one faith, one baptism, one elohim and one father of all
 • Chronicles of YHWH 18: Deadbeat Dad (maasaiboys.wordpress.com)
  With his hands securely stapled to the cross, Yeshua looked up into the skies, and cried: “Eli, Eli, Lama Sabachthani!”, which loosely translates to “Father, father, you are a Deadbeat Dad!”. YHWH disagreed with this assessment, and so the two held the following conversation.
 • Incense, Prayer, & the Golden Altar (kumi07.wordpress.com)
  After you have offered yourself a living sacrifice of praise & thanksgiving and washed the world off, sought forgiveness and repentance, and renewed your mind in the Word [Yeshua], you burn incense at the altar of incense, sweet prayers arising as smoke before the very throne, the Seat of Mercy and Righteousness Himself.
 • The Anointing & The Oil (kumi07.wordpress.com)
  Now Ya’akov leaves the foundational stones of his faith, his mother Rivqah [Rebbeca, the beauty] and Yitzchak [laughter], his father, and ventures out in the desert which is void of worship of the Elohim [God] of his fathers. He goes to a “certain place”, stays all night, laying his head [~the mind, thoughts] on those ‘stones of faith’, the Rock of Ages.
 • The Best Quote – Ever. Eternal. (hisimagenme.wordpress.com)
  Yeshua exampled exactly what He asked us to do by asking us to ‘Follow Him’. All the way. .. without one falter. So that in every falter in every follower after; the only thing the Father hears is. ..”It is finished. ” the only thing the Father sees is Him. That is why those Words are the best quote even before the second one posted here. Without the former. .. the latter would never have been true. Those Words fulfilled every Word before and all that would come after. .. forever. I believe in Hebrew He did actually say. ..”It is fulfilled.” “It” – being the Father’s will. ..a heart, a Being of pure Love… that never intended to let His creation go.

I can’t believe that … (3) miracles can happen

English: Icon of the Resurrection

Icon of the Resurrection (Photo credit: Wikipedia)

So Christianity is full of miracles. The gospels say that Jesus performed many miracles, like healing people of their diseases and walking on water. Christians today believe that God can work miracles in response to their prayers. And, of course, the central event in Christianity – the resurrection of Jesus – is a miracle. So if miracles can’t happen then Christianity is in trouble.

But why think that miracles can’t happen? After all, if there is a God then surely miracles are the sort of thing you’d expect him to be able to do. (What sort of god would he be, if he couldn’t perform miracles?) And yet many people, even those who believe in God, struggle with the idea that miracles can happen.

One worry that people can have about miracles is the vague sense that this is too mythological, too supernatural, for rational, scientific, modern people to believe in. Turning water into wine might seem like magic trick, or else hocus-pocus, and we’re smart enough to know that magicians deal in illusions, not realities. But this kind of objection is rather vague and its not immediately clear what the problem is. Of course, if someone comes to you and says “I can make a rabbit appear in my hat”, you have every right to suspect that the rabbit is just hidden away somewhere and isn’t going to appear from nothing. But that doesn’t mean miracles are impossible, it just means we’re rightly suspicious of those trading in illusions. And there is a danger that simply dismissing miracles as myth or magic: we’re simply engaged in snobbery not proper rational enquiry.

Perhaps a more sophisticated objection is that miracles break the laws of nature. From our repeated experience, and from scientific investigation, we know that the universe behaves in ordered and regular ways. The sun rises every day, things fall down (not up), and dead people don’t come back to life. These are laws of nature – exceptions do not occur, else they wouldn’t be laws.

And that is all well and good but it suggests that the laws of nature have priority over everything else – that the laws of nature were before everything and overrule everything. Now even for the atheist, this is not the case. Because if you believe that the universe came into being from nothing, then it is not the laws of nature that were before everything else but nothing – if this were true, the laws of nature would be as arbitrary as the rest of existence. So the atheist has no particular reason for suspecting that the laws of nature will continue to operate, except that they have so far. But for the believer, the laws of nature do not have priority either. Because if there is a God, who created the universe, then he is responsible for the laws of nature. Now he is God such a sloppy creator that he made rules and laws that even he couldn’t change? Is it credible to think that God could create gravity and yet be unable to change it when necessary? If that idea just seems too silly to be true, then the objection to miracles evaporates.

+

Preceding articles: I Can’t Believe That (1) … God would send anyone to hell

I Can’t Believe That … (2) God would allow children to suffer

++

Additional reading:

 1. A fact of History or just a fancy Story
 2. Days of Nisan, Pesach, Pasach, Pascha and Easter
 3. Why think that (2) … Jesus claimed to be something special
 4. Why think that (3) … Jesus rose from the dead
 5. Miracles of revelation and of providence 1 Golden Thread and Revelation
 6. This is an amazing thing
 7. A Meaningful Thanksgivukkah
 8. Blinkered minds
 9. Sometimes we pray and pray and it seems like nothing happens.
 10. Materialism, would be life, and aspirations
 11. Bible and Science: Scientific Facts and Theories

+++

 • Can We Prove Jesus’ Historical Miracles? (humblesmith.wordpress.com)
  the atheists assumes the high ground and asks Christians to prove the creation of the universe, but the atheist has no more ability to explain the beginning of the universe than the Christian. The atheist accuses the Christian of something he is guilty of himself, namely belief without empirical evidence. The atheist berates the Christian for something which he has no better answer. In fact, the atheist answer would seem to ultimately assume that the effect of the universe resulted without a cause, an absurdity.
 • Is Religion Pseudoscience? (psychologytoday.com)
  A pseudoscience is a set of beliefs or practices that pretends at being science—that puts forth evidence and arguments which it says are scientifically sound, but in fact are not. Pseudoscientists argue in support of new fundamental forces (e.g., Rupert Sheldrake’s morphic resonance) and even entities (e.g., ancient aliens). The TV show Ghost Hunters is a prime example; they even have instruments—like voice recorders, EM meters, laser thermometers (and deluxe carrying cases)—which seem scientific, but of course do nothing to detect ghosts. But all pseudosciences have one thing in common: The arguments and reasoning they put forth violate basic rules of scientific reasoning.
 • Villagers worship ‘miracle’ calf in India born with third eye (w/ video) (vancouverdesi.com)
  People are flocking to a small village in southern India to worship a “miracle” calf believedto bean incarnation of a Hindu god, according to Britain’s Daily Mail.The baby cow was born in the village ofKolathur in TamilNadu with a third eye in the middle of its head, much like the Hindu deity Shiva.“This is a miracle calf, so we are worshipping and praying to it like a god,” the animal’s owner, Rajesh, said. “We believe if we worship this calf it will give good luck for us and the people around us.”
 • No Miracles = No Christian Hope (derekzrishmawy.com)
  Whether it be Gnostic mysticism, or German Liberal Rationalism, throughout Christian history there have been numerous attempts to separate the effects, or “inner truth” Christianity from it’s concrete grounding in the narrative of God’s interaction with Israel and the life, death, and resurrection of Jesus the Messiah. In other words, we want the value of “loving your enemies” and “forgiveness” without grounding it in the Cross where the Godman concretely loved his enemies and forgave them with his own blood. We want the sense of gratitude and joy on a sunny day without grounding it in the Creator God who gives  it to us and currently sustains all things in things in being.
 • Countering the Straw Man of “Spockian” Atheism (patheos.com)
  In a piece at NPR entitled “Why Atheists Need Captain Kirk,” University of California, Berkeley philosophy professor Alva Noë posted his thoughts on what he calls a “Spockian” worldview. He rejects this “Spock-ism” (a reference to the character on Star Trek) and its

  idea that science is logical, purely rational, that it is detached and value-free, and that it is, for all these reasons, morally superior.

 • True Reason: Confronting the Irrationality of the New Atheism Reviewed (wmbriggs.com)
  How rational is it to believe any of the following:

  • Science can explain everything, even itself;
  • The reason anything exists is because of the laws of gravity, quantum fields, and so forth;
  • Jesus of Nazareth was an invention and not a real person;
  • Evolution is why we are so rational;
  • Even though God does not exist you can tell the difference between good and evil;
  • People are only Christians because they were born into it;
  • Miracles are impossible and reports of them are the result of lies, superstition, confusion, and reporting errors;
  • The Gospels on which Christianity relies were written hundreds of years after the fact and are mostly reinventions of other pagan traditions?

  Each of these propositions is not only false but easily proven to be so, as even the most minimal exertions show. Yet believing any, and many more like them, are touted by “New Atheists” as marks of superior intelligence, as enlightened thinking, even as commonsense reasonableness. To these infinitely self-assured folks, disbelief is a synonym of rational. It’s just a guess, but perhaps this irrational belief is why it is so hard to persuade New Atheists of their errors?

 • From Atheism to Christianity: a Personal Journey (po11ycheck.wordpress.com)
  Do you find it difficult to believe in God or accept the claims of Christianity? I did, when I was an atheist, but I changed my mind, and my reasons for doing so may be of interest to you in your own personal journey and attempts to make sense of life.
  +
  The presence within us of an objective moral law ‘written on our hearts’ points instead to the existence of an eternal Goodness and Intelligence which created us and our universe, enables us to think, and is the eternal source of our best and deepest values. In other words, Lewis argues, atheism cuts its own throat philosophically, because it discredits all human reasoning, including the arguments for atheism. “If the whole universe has no meaning, we should never have found out that it has no meaning: just as, if there were no light in the universe and therefore no creatures with eyes, we should never know it was dark. Dark would be a word without meaning.” (Mere Christianity). Only by acknowledging that there is a God, he concludes, can we hope to make sense of human existence, the world we inhabit, and, paradoxically, the problem of evil.
 • Clearing Up the Shenanigans: Tom Gilson and True Reason (arizonaatheist.blogspot.com)
  Am I arguing that “miracles happen too often?” Yes, but Gilson misses my point. It had nothing to do with science, it had everything to do with god. Gilson argued in True Reason that god wants his creationsto be “responsible moral agents;” and god also wants his creations to learn from experience. All of these things would not be possible if we lived in a world “of constant supernatural intervention” because “if there isto much chaos (“noise”) in a transmission, the message (signal) can’t get throughto be clearly understood.” (130)I argued that, at least according tonumerous Christians around the world, their god intervenes in the affairs of the worldon a daily basis and I provided one, among other examples, of a Christian friend who thanked god for coming across a set of chairs in someone’s yard.I also argued that far from being opposed to constant supernatural intervention the entire basis of Christianity is built upon supernatural intervention, including god coming down in human form as Jesus to the creation of the world out of absolutely nothing, which are in fact acts of the supernatural, unlike what Gilson stated in his reply (“it’s more than slightly difficult to see how God violated natural law by creating natural law (as creation ex nihilo indicates).”). Gilson’s argument makes no logical sense. Christians argue all the time that “something cannot come from nothing” but for Christians apparently it’s OK. And I suppose a man rising from the dead or a god-man coming down from heaven isn’t a supernatural event? Gilson says nothing about these core beliefs of Christianity.
 • What has convinced many believers to not believe? … the bible did. (skeptical-science.com)
  The embrace of a specific belief has rather a lot of do with your geographical location, and nothing at all to do with what is and is not actually true. It is those around you that draw you in.
  +
  Derren Brown, the illusionist, did a series on Channel 4 in the UK called Fear and Faith. During this at one point he gave somebody a camera to record a video diary and told her that for the next two weeks they would be manipulating events in her life so that she could learn life lessons, and that she was to record those lessons on her video diary. Darren Brown is well-known for doing the hidden camera thing and so this idea, once planted, was embraced as factual. One week later she had a video crammed full of the lessons she had learned during the events that they had staged. The reveal was that they had done nothing at all except give her the idea and a camera – everything that happened was her reading meaning into random events. – This is exactly the same psychology at play in the “born again” experience where Jesus is with you and helps you out each day.

I Can’t Believe That … (2) God would allow children to suffer

How could a loving God allow an innocent child to suffer? Surely he cares enough to prevent the suffering (if he didn’t care, he wouldn’t be very loving). And surely is able to prevent to suffering (if he couldn’t, he wouldn’t be very powerful). And yet we know that in this imperfect world children suffer. So does that mean there is no God? Or could God have good reasons to allow such suffering?

The Suffering (video game)

The Suffering (video game) (Photo credit: Wikipedia)

When we talk about the reasons for suffering there is a real danger that anything we say will sound glib or even insensitive to those who have been bereaved. The mother who has lost a beloved child doesn’t want reasons, she wants her child back. Trying to intellectualise the problem will be cold comfort for such grief. Trying to explain away the suffering would be heartless. Because what possible reason could you give that would make the death of a child acceptable? What explanation would justify so great a loss? And that is the first thing to recognise. When we seek to understand the existence of suffering we are not seeking to give a reason for individual acts of suffering. Some acts of suffering, when considered in isolation, have no reason. They are not caused by God, they are not for some eventual gain, they are, essentially, meaningless. We do not live in a world where everything has a purpose, where everything happens for a reason. The Bible says God has subjected the world to “futility” (Rom 8:20), that is, God has purposefully made this world imperfect and subject to imperfection. God does not cause suffering, but has made the world where suffering occurs. The question is, why would he do that?

Step back and consider: what is the cause of so much of the evil in the world? Answer: human beings. Whether it is cold-blooded murder or just casual neglect, so much suffering and pain is caused by humans making bad choices. Sometimes people will choose to do something truly wicked, more often people just choose to do what is easy, but it is those choices that produces the suffering. God could have created a world without such suffering because he could have created a world without people or only with people whose minds he controls. That would have prevented a lot of suffering. There would be no murders, if God didn’t allow people the freedom to choose. But God has allowed people the freedom to choose. Because a world in which people have free will is better than a world without it. Imagine a world without free will. Sure, there would be no evil but there would also be no good. Without free will there could be no love and there could be no relationships. There could be no acts of kindness, no moments of generosity, and no real charity. The world would just be filled with choice-less robots, neither good nor bad, just behaving as instructed. A world with free will is better, and world where people freely choose to do good is best, but if people are truly free then that means they have the option to cause evil.

But this isn’t the whole answer. Murderers may choose to murder, but waves don’t choose to drown people, rocks don’t choose to crush people and viruses don’t choose to infect people. A lot of the suffering in the world is caused by natural processes, by the laws of nature operating as they always do, the victims just happen to be in the wrong place at the wrong time. Why does God allow such suffering? Well, imagine the alternative. Imagine that rocks would always fall down to the ground EXCEPT when a child was underneath. That might seem like a wonderful idea, but think of all the exceptions and kinks in the laws of nature that would be needed to make children invulnerable. Bullets would turn to jelly when fired at children, fire would become cool when a child was close by, man-eating tigers would become lovable kittens. Suddenly the ordered and regular world that we’re used to has become chaotic and difficult to predict. No longer could humans depend on things behaving like they always have and so could no longer make even reasonable guesses about the outcome of their actions. Without the laws of nature, without the regularity of nature, human free will cannot operate because without that regularity you cannot make informed choices.

Okay, you say, I understand that free will is a good thing and I understand that the laws of nature are necessary, but even so couldn’t have God made the world better? Couldn’t there be less dangers? Or couldn’t we be less vulnerable? Why not make humans impervious to harm so that we can carry on whatever the world throws at us? Of

+

Preceding article: I Can’t Believe That (1) … God would send anyone to hell

++

Additional reading:

 1. About suffering
 2. Foreword to suffering
 3. Choices to make in suffering
 4. Crucifixion for suffering
 5. God’s instruction about joy and suffering
 6. God’s promises to us in our suffering
 7. Importuning for suffering hearts
 8. Seems no future in suffering
 9. Suffering through the apparent silence of God
 10. Suffering continues
 11. Suffering leading to joy
 12. Surprised by joy
 13. Surprised by time in joys & sufferings
 14. Miracles in our time of suffering
 15. Offer in our suffering
 16. Temptation and its conquest
 17. Words from God about suffering
 18. Mission son of God perceived as failure
 19. Patient waiting
 20. Moving mountains
 21. Why Think There Is a God? (3): Why Is It Wrong?
 22. Attributes to God
 23. Disappointed with God
 24. God’s measure not our measure
 25. Full authority belongs to God
 26. God Helper and Deliverer
 27. God is Positive
 28. God’s design in the creation of the world
 29. God’s hope and our hope
 30. God His reward
 31. God’s promises
 32. God’s salvation
 33. Incomplete without the mind of God
 34. Is God hiding His Face when He is seemingly silent
 35. Jesus his answers about God’s silence
 36. Based confidence
 37. Chrystalised harmonious thinking
 38. Our way of life
 39. Life with God
 40. Nuturing a close relationship with God
 41. Concerning gospelfaith
 42. Epitome of the one faith
 43. My faith
 44. Hope
 45. Working of the hope
 46. Looking for blessed hope
 47. Hope for the future
 48. Expiatory sacrifice
 49. Content with the no answer
 50. Free will and predestination
 51. Meaning of life
 52. Death and after
 53. God’s Comfort
 54. A world in denial
 55. Fear and protection
 56. Because men choose to go their own way
 57. It is a free will choice
 58. Free will and predestination
 59. Let you not be defined by the effect of your wrong choice
 60. The Existence of Evil

+++

 • Why does God allow evil? (pastormikesays.wordpress.com)
  The Bible describes God as holy (Isaiah 6:3), righteous (Psalm 7:11), just (Deuteronomy 32:4), and sovereign (Daniel 4:17-25). These attributes tell us the following about God: (1) God is capable of preventing evil, and (2) God desires to rid the universe of evil. So, if both of these are true, why does God allow evil? If God has the power to prevent evil and desires to prevent evil, why does He still allow evil? Perhaps a practical way to look at this question would be to consider some alternative ways people might have God run the world:
 • God’s Gift & Our Response: Mercy & Worship (jamespaulgaard.wordpress.com)
  God gives us many good and wonderful gifts that we need. But a gift does not give its intended benefit if the one receiving the gift does not open the gift and use it. You could be given the greatest gift in the world, but if the gift sits in the corner unopened, that gift will have no benefit in your life. So through this series, we want to encourage you to reflect on the many gifts God has given you, and how you respond to those gifts. In today’s sermon we are thinking about God’s gift of mercy and our response of worship and the three points of the sermon
 • Why You Shouldn’t Teach Your Children That Hell is Real (patheos.com)
  If teaching heaven is bad, teaching hell is downright mental child abuse. There is no way around this one. You are telling a child that for bad deeds done, or not worshipping the right (or any god), you are going to burn in a lake of fire for eternity. Pure torture, unimaginable pain and it is forever.The myth of Hell needs to be destroyed faster than the myth of heaven by far. Children and countless adults fear any of their actions will result in them spending eternity in Hell. Why? It is such a childish and illogical idea. For starters, their almighty God created an evil angel, and instead of destroying him, gave him his own kingdom? And let’s not get started on the fact that if Satan is the one punishing the bad guys for their evil, doesn’t that make Satan the good guy? If Hell is for the most evil people in the world who listened to and or worshipped Satan, wouldn’t Satan be glad to have them? It simply doesn’t make sense and even Christians and other religious followers are deciding they don’t believe in Hell anymore. It seems that all the rest of their religion is true, but Hell sounds too mean, so that part is obviously just an allegory. So, just like the endless rape, murder, genocide and other atrocities of the Bible, let’s go ahead and cherry-pick Hell right out of it.
 • The Man or The Devil In The Mirror? [Part 1] (corbenstreet.wordpress.com)
  People must understand and know how to differentiate between the reason and the purpose of doing things. But because humans are always so good at taking things for granted, it is not surprising that whatever the reason and the purpose of using mirrors, it no longer means anything to everyone – anymore!
 • David Haines killing is ‘an act of absolute evil’, says Archbishop of Canterbury (christiantoday.com)
  The Archbishop of Canterbury is among the Christians expressing their sorrow over the killing of hostage David Haines at the hands of Islamic State militants.The 44-year-old aid worker’s beheading was shown in a video released on Saturday night.It has been strongly condemned by British Prime Minister David Cameron, who has vowed that Britain will take “whatever steps are necessary” to keep the country safe and bring the killers to justice.Archbishop Justin Welby used his Twitter account to ask every church in the country to pray for Haines’s family, saying he had been “evilly killed in the place he was serving in love for its suffering people”.

  In comments to the BBC later on Sunday, the Archbishop described the aid worker’s murder as “an act of absolute evil, unqualified, without any light in it at all”.

  He said there was a sense that in places where militants have taken hold “the darkness is deepening”.

  “It’s being done in the name of faith, but we’ve heard already today faith leaders from Islam across the world condemning this,” he continued.

 • William Lane Craig vs Walter Sinnott-Armstrong: evil, suffering and God’s existence (winteryknight.wordpress.com)
  This is one the top 4 best debates that William Lane Craig has done in my opinion. (The other two are Craig-Millican debate and the first and second Craig-Dacey debates) This one doesn’t seem to get a lot of play on the Internet: there’s no video, transcript or anything. But it is a great debate, and on a problem we are all concerned about: the problem of evil and suffering. One other thing – Sinnott-Armstrong is also a very courteous, respectful and intelligent scholar and he is very good at defending his side. This is a very cordial and engaging debate, and because it was held in front of a church audience, it was targeted to laymen and not academics.

The Genre of the Gospels

We not only have to look at the Gospels as historical documents and eye witnesses to the events. The main part of the writers was to give an idea who Jesus was, what his teaching comprehended and to teach the world the importance of following those teachings of their master teacher. As Phillip J. Long writes, the Gospels should best be described as historical-theological documents.

.

For the writers it was perhaps less important to give a historical view about the events, and therefore the chronological part of their writings was not as important as the part of giving a picture of who Jesus was and what the essence of his teaching was.

+++
 • Surprise! It’s Possible Jesus Never Existed (awaypoint.wordpress.com)
  Most antiquities scholars think that the New Testament gospels are “mythologized history.”  In other words, based on the evidence available they think that around the start of the first century a controversial Jewish rabbi named Yeshua ben Yosef gathered a following and his life and teachings provided the seed that grew into Christianity. At the same time, these scholars acknowledge that many Bible stories like the virgin birth, miracles, resurrection, and women at the tomb borrow and rework mythic themes that were common in the Ancient Near East, much the way that screenwriters base new movies on old familiar tropes or plot elements. In this view, a “historical Jesus” became mythologized.
  +
  For a variety of reasons, the practice of pseudonymous writing was common at the time and many contemporary documents are “signed” by famous figures.  The same is true of the New Testament epistles except for a handful of letters from Paul (6 out of 13) which are broadly thought to be genuine.  But even the gospel stories don’t actually say, “I was there.” Rather, they claim the existence of other witnesses, a phenomenon familiar to anyone who has heard the phrase, my aunt knew someone who . . .
 • Did the historical Jesus exist?: 5 Reasons to suspect Jesus never existed (sott.net)
  For over 200 years, a wide ranging array of theologians and historians – most of them Christian – analyzed ancient texts, both those that made it into the Bible and those that didn’t, in attempts to excavate the man behind the myth. Several current or recent bestsellers take this approach, distilling the scholarship for a popular audience. Familiar titles include Zealot by Reza Aslan and How Jesus Became God by Bart Ehrman.
  +
  More academic arguments in support of the Jesus Myth theory can be found in the writings of Richard Carrier and Robert Price. Carrier, who has a Ph.D. in ancient history uses the tools of his trade to show, among other things, how Christianity might have gotten off the ground without a miracle. Price, by contrast, writes from the perspective of a theologian whose biblical scholarship ultimately formed the basis for his skepticism. It is interesting to note that some of the harshest debunkers of fringe Jesus myth theories like those from Zeitgeist or Joseph Atwill (who tries to argue that the Romans invented Jesus) are from serious Mythicists like Fitzgerald, Carrier and Price.
 • Jesus Did Not Speak in Parables – the Evidence (vridar.org)
  In The Five Gospels Robert Funk, Roy Hoover and the Jesus Seminar confidently point to the triadic structure (groups of threes) as well as the repetitions and catchwords — all characteristics of oral sayings – in the Parable of the Sower (Mark 4) to assert that this parable most likely originated as the very words of Jesus himself. The same year (1993) saw Barry Henaut’s publication, Oral Tradition and the Gospels: The Problem of Mark 4, that comprehensively demolished the claim that triadic structures, repetitions and mnemonic catchwords are unique to oral communications and demonstrated that the same features were also characteristic of ancient literary compositions that were written to be read aloud to audiences.
 • Comparing Paul’s Epistles to Augustine’s Letters (vridar.org)
  Reacting to Dr. Richard Carrier’s recent article over at The Bible and Interpretation website, the beloved Doctor of Whoville, James McGrath has offered up yet another dog’s breakfast of red herrings and dead horses.
  +
  There is no serious doubt that Augustine thought that Jesus had lived as a real human being. And yet if you read his letters, you will find far more places where Augustine doesn’t refer to Jesus/Christ at all, much less in a way that makes unambiguous that he viewed him as a historical figure, than places where he does. One can make the same point with most ancient correspondence. (emphasis mine)
 • Christian identity comes from Holy Spirit, not ‘theology degrees’ (catholicnewsagency.com)
  Jesus was not a “commonplace preacher,” the Holy Father said, because his “authority” came from a “special anointing of the Holy Spirit.” Jesus is the “Son of God, anointed and sent out” to “bring salvation, to bring freedom.” Pope Francis added that there were those who were “scandalized” by his style of preaching.
  +
  Saint Paul did not preach because he took a course at a pontifical university, such as the Lateran or the Gregorian, Pope Francis said. The source of his preaching was “the Holy Spirit,” not human wisdom.A person might have five theology degrees, the Holy Father said, but not have the Spirit of God. “Perhaps you will be a great theologian, but you are not a Christian, because you do not have the Spirit of God! That which gives authority, that which gives you your identity and the Holy Spirit, the anointing of the Holy Spirit.”“Paul preached with the anointing of the Holy Spirit,” the Pope said, “expressing spiritual things of the Spirit, in spiritual terms. Man, left to his own devises, cannot comprehend the things of the Spirit of God. Man alone cannot understand this!”
 • Answer Number 2: Jeannie’s Question When Did Jesus Know (pattyperkowski.com)
  Most scholars believe that the Gospel of Mark was written by a second-generation Christian and Mark’s material was dictated to him by St. Peter, who later compiled it into his, (Mark’s), gospel.  He seems to not be from the area, because much of the geography was wrong, but that does not take away from the importance of the message.

Reading Acts

Various explanations of the possible literary genre of the four gospels have been offered.  Most Christians approach the gospels as biographies of Jesus.  The do have some biography-like elements, but they are not biographies by the standards of the modern world. Only two show any interest in his birth, only one story occurs before his public ministry, and the majority of the material comes from the last week of Jesus’ life.  Most biographical questions are left unanswered.

A few scholars have suggested that the gospels are patterned after Greco-Roman Aretalogies.   This is a “divine man” biography, the history of a famous hero that has been built up to make him a god-like person (a biography of a god-like person, Julius Caesar, for example.) The Greek word aretai means “mighty deeds.”  Aretalogies are the records of the mighty deeds of a god or hero.  An example from the second century is…

View original post 561 more words

I Can’t Believe That (1) … God would send anyone to hell

Me neither. I certainly wouldn’t want anyone to go to suffer everlasting torment, however bad they were in life, and I don’t like the idea of a god would want that either. The idea of unending pain is not only intolerably cruel but to pretend that in any sense someone could deserve that fate so unjust as to be positively wicked. Regardless of how bad someone behaved, regardless of how many crimes they committed, no-one could do enough evil to justify an infinite punishment. Even worse is the suggestion that anyone who misses out on salvation will end up with the same punishment; petty crook and genocidal dictator alike, they all must endure an eternity of pain and suffering. A god who behaved in this way could not be described as “merciful“, could not even be described as “just”. Such a god could only be described as wicked. But the God I believe in is both merciful and just, so I can’t believe that He would send anyone to hell.

There is another reason why I can’t believe it – the idea isn’t even biblical. Look at what Jesus says about hell:

Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the One who can destroy both soul and body in hell (Matthew 10:28)

Leave aside for a moment what Jesus meant by “soul” and “hell”, it is clear that Jesus did not think of hell as many Christians do. For Jesus, hell is not a place where the soul suffers eternal conscious torment. Instead hell is a place where the soul is killed, destroyed, finished, done.

Look at what Jesus promises to anyone who will accept it:

Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God’s wrath remains on them (John 3:36)

Jesus promises eternal life. The opposite of eternal life is not eternal conscious torment but eternal death. Jesus makes this clear in the words considered above. Whoever rejects the offer will “not see life”. They don’t go on living in torment and agony for all eternity. They just stay dead. That’s the fate of the wicked, that’s the fate of those who reject Jesus’ offer of life, they stay dead.

The question then is why do so many Christians believe in hell, given that is a horrible idea and not what Jesus taught? For some people, though they call themselves “Christian”, just use the doctrine of hell as a stick to beat their neighbours. There also probably some truth in the claim that the historic church used the threat of hell as a way of controlling its followers. But there are also many sincere and well-intentioned Christians who still believe in hell. This is because they are used to reading the Bible a certain way and have never been shown that it was written differently.

Many Christians believe that the soul is immortal, that it not only survives death but can never die. This is not what Jesus or the early Christians taught, but if you believe that the soul cannot die then you must believe it goes somewhere after death. You wouldn’t want to belief that wicked people end up in a good place (a lot of Christians believe they go to heaven when they die), so there must be a bad place for the bad people to go to. Once you’ve got this idea in your mind then you read the Bible to fit that idea. For example, whilst Jesus never talks about eternal conscious torment, he does talk about “eternal punishment” (Matthew 25:46). If you already believe that bad souls go to a bad place when they die, it is convenient to read “eternal punishment” as though it said “eternal conscious torment”. That’s not what Jesus said, but that’s what many Christians think.

English: Ge-Hinnom, c. 1900.

Ge-Hinnom or Valley of Hinnom, c. 1900. (Photo credit: Wikipedia)

It also does not help that Christians today have forgotten what Jesus meant when he used the word “hell”. When Jesus talks about hell he is usually using the word gehenna, which literally means “Valley of Hinnom“. This was a place in ancient Israel where the worshippers of the pagan god Molech would perform human sacrifices, including burning children (e.g. 2 Kings 23:10). This practice is condemned by God through the prophet Jeremiah (Jeremiah 32:35). Jeremiah uses the imagery of being burnt in the Valley of Hinnom to portray the fitting punishment for those who practiced such evil (Jeremiah 7:31-32). This is the background to the word gehenna in the New Testament where it represents the fate of the wicked. When Jesus talks about the ‘fire of hell‘ (Matthew 5:22) he is using the word gehenna, using this imagery for the destruction of death. The other word used by Jesus for hell is hades. Though in greek mythology hades was both the abode of the dead and the god of the dead, in the New Testament hades simply refers to the grave. In either case Jesus was not referring to a place of eternal conscious torment for the wicked, as many people now think about hell.

As you can see from this overview I do not think that Christians should believe in hell and as such I do not think that hell provides any obstacle to believing in God. Jesus does not teach that the wicked go to hell and I do not know of any other part of the bible that teaches this idea. Wherever people got the notion of hell from it was not from God and not part of his message to mankind. I can understand that you would not want to believe in a god that condemned people to hell, though your personal dislike would not determine whether or not such a god existed. But the notion of hell is inconsistent with everything we know about the God who does exist; inconsistent with his goodness and inconsistent with his message to mankind.

+

Additional reading:

 1. Another way looking at a language #3 Abraham
 2. Sheol, Sheool, Sjeool, Hades, Hell, Grave, Tomb, Sepulchre
 3. Grave, tomb, sepulchre – graf, begraafplaats, rustplaats, sepulcrum
 4. Darkness, light, burning fire, Truth and people in it
 5. Jesus three days in hell
 6. Hellfire
 7. A fact of History or just a fancy Story
 8. The soul
 9. Dying or not
 10. Is there an Immortal soul
 11. Immortality, eternality – onsterfelijkheid, eeuwigheid
 12. Set free from any form of mental torment or self-condemnation
 13. Creator and Blogger God 3 Lesson and solution
 14. Creator and Blogger God 7 A Blog of a Book 1 Believing the Blogger
 15. Fragments from the Book of Job #1: chapters 1-12
 16. Fragments from the Book of Job #4: chapters 27-31
 17. We are ourselves responsible
 18. Self inflicted misery #6 Paying by death
 19. Self inflicted misery #8 Pruning to strengthen us
 20. Bad things no punishment from God
 21. Being Religious and Spiritual 3 Philosophers, Avicennism and the spiritual
 22. Being Religious and Spiritual 6 Romantici, utopists and transcendentalists
 23. Being Religious and Spiritual 7 Transcendence to become one
 24. Atonement And Fellowship 4/8
 25. Edward Wightman
 26. Fear and protection
 27. Fear of God reason to return to Holy Scriptures
 28. Eternity depends upon this short time on earth
 29. A small company of Jesus’ footstep follower

+++

 • Biblical Hell (focusedandfree.com)
  Because of the symbolic nature of the language, some people question whether hell consists of actual fire. Such reasoning should bring no comfort to the lost. The reality is greater than the symbol. The Bible exhausts human language in describing heaven and hell. The former is more glorious, and the latter more terrible, than language can express.
  +
  In Christian tradition it is usually associated with the notion of eternal punishment, especially by fire. This idea appears in Isaiah. 66:24, but it is not clearly associated with a place. Jewish writings from the third century B.C. onward, speak of places of punishment by fire for evil spirits and the wicked dead (1 Enoch 18:11-16108:3-7152 Esdras 7:36-38). The book of Revelation describes a lake that burns with fire and brimstone in which the wicked will be eternally punished (Revelation 19:2020:14-1521:8).
 • Gehenna in the ‘Love Wins’ controversy (creationconcept.wordpress.com)
  One aspect of the great controversy about hell, and about Bell’s thesis, is the meaning of the word Gehenna in the New Testament. Most English translations contribute to the confusion by replacing the word Gehenna with hell, instead of leaving it untranslated, as it should be, since it is the name of a specific geographical place on earth.
 • Is Gehenna the same as the lake of fire? (creationconcept.wordpress.com)
  Arthur W. Pink compared Gehenna with the lake of fire in Revelation 20 in his article on Eternal Punishment. He thought these two things were identical. But Pink may have been mistaken about this, as he was about the doctrine of dispensationalism. He eventually realized dispensationalism was false, and wrote a series of articles against that theory, which he previously supported.In his discussion of Gehenna, Pink compared things said of it with the information that is provided about the lake of fire. His comparison is summarized
 • Is Literal Hellfire Torment A Bible Teaching? (debatepolitics.com)
  The teaching of literal hellfire torment is commonplace in Christendom and non-Christian religions. This teaching defames the Creator and portrays him as a sadist who tortures people in flames of fire for all eternity—as punishment for wrongdoing committed during the relatively brief human lifespan. The hellfire dogma was brought into Christianity by the Roman Catholics who copied it from pagan religions. (Pagans are those who do not worship the God of the Judeo-Christian Bible.)
  +
  The scriptures indicate that hell is nothing more than mankind’s common grave. Proof of this is provided by a verse of scripture in the Bible, which no hellfire-believing Christian can explain away. I’m referring to the scripture that says Jesus Christ–the epitome of a perfect, sinless, and obedient man–died and went to hell.
 • What and Where is Hell Anyway? (robertjrgraham.com)
  When most people think of hell, they think of Satan in that red suit with two horns and a pitchfork somewhere in the depths of the Earth where souls are tormented day and night on some kind of giant char broiler. Do something wrong in life and you’re condemned to an eternal damnation of flames. None of this could be further from the truth, and we should know better, “Lest Satan should get an advantage of us: for we are not ignorant of his devices” (II Corinthians 2:11).The English word hell comes from the Anglo-Saxon hel, or in the genitive case helle, which means a “hidden place”, from the Anglo-Saxon word helan, meaning “to hide”.
  +
  Whether it’s the word sheol in the Old Testament, or gehenna or hades in the New Testament, they all mean either the grave or the state of death.
 • Is Hell eternal or do those who do not choose Christ just cease to exist? (askthepastors.wordpress.com)
  There are four words used in the Bible for the place of the dead, Sheol, the Hebrew term for the grave and also for the place of departed spirits, Hades, the Greek version of Sheol, the Abyss (used for the place of the dead in Romans 10:7, but usually reserved for place of judgment for demons, Luke 8:31; Rev. 9:1,2, 20:1) and Gehenna, the term taken from the Valley of Hinnom just south of Jerusalem where trash was perpetually burned. This last word refers specifically to the final place of torment, most properly translated “hell” (Matthew 5:22,29,30; 10:28; 18:9, etc.)
 • Comments on Walter Balfour’s interpretation of Gehenna (creationconcept.wordpress.com)
  In their disputes about the meaning of Gehenna, both men overlooked the significance of Gehenna as a topographical feature in the land of promise, and one of the valleys which Isaiah said will be filled, as John the Baptist proclaimed. [Luke 3:5]From Gehenna, one views Jerusalem as an outsider; the teachings of Jesus encourage us to get into the kingdom of God, and obtain life.
  +The sayings of Jesus about Gehenna also apply to the present age. Gehenna is a judgment. [Mat. 5:22, 23:33] Jesus referred to it as something we should avoid at any cost, even if it means loss of our right eye, or our right hand, or our right foot. [Mat. 5:29, 30] Jesus said God is able to destroy “both soul and body” in Gehenna, and that we should fear him. [Mat. 10:28, Luke 12:5] This suggests that the warnings about Gehenna apply to our present lives; being cast into it represents the spiritual condition, of being outside the holy city.Being cast into Gehenna contrasts with entering into life. [Mat. 18:9] Scribes, Pharisees, and hypocrites are called “children of Gehenna.” [Mat. 23:15] Balfour correctly pointed out “no Gentile is ever threatened with Gehenna punishment,” as that threat applies especially to those in Jerusalem. One must be in the holy city, in order to be cast out of it. While the threat of “the damnation of Gehenna” applies only to Jews, the heirs of salvation, who are “in Christ,” are called Jews, and “the circumcision,” in a spiritual sense; Jesus used the threat of Gehenna figuratively and metaphorically to warn the saints who dwell in the heavenly Jerusalem.
 • Is Punishment Eternal? (pilgrimpassing.com)
  Thus, sheol and hades were the same place and must have been occupied by the redeemed since the Messiah was there while His body lay in the grave. That the lost were also there, but in a separate area, is clear from Christ’s statement that when the rich man died, “in hades he lift up his eyes, being in torment….” That in his torment he could see Lazarus and Abraham in comfort (Luke 16:19-31) further indicates that the redeemed were also in hades yet distinct from the damned. That part of hades, which Christ referred to as “Abraham’s bosom,” must have been the “paradise” in which Jesus promised to meet the believing thief on the cross that very day (Luke 23:43).
  +
  If God is so loving why doesn’t He universally forgive everyone? Love is only part of God’s character. He is also infinitely and perfectly just. How can God forgive someone who admits no guilt? How can He forgive those who insist that there is nothing for which He needs to forgive them? And would it not be the utmost folly to do so? If in His mercy and grace God simply passed over human rebellion, would that not be condoning evil and even encouraging it? Would that not in itself undermine God’s control of His universe?
 • Walter Balfour’s discussion of Gehenna
 • Hope in Gehenna?
 • John Calvin on Gehenna
 • Gehenna applies to the church, not the world
 • Gehenna in the ‘Love Wins’ controversy
 • To Hell with Hell
 • Philosophy – What Is Hell?
 • Jason Erb critically analyzes biblical doctrines on Truth Hertz with Charles Giuliani, January 1, 2013
 • Lost Soul in Hell
 • The Amazing Race of God
 • God versus Satan
 • A Full Documentary About the Signs of Apocalypse
 • Reality of Hell…
 • To Hell with HellIs Punishment Eternal?
 • There Is No Hell, Look It Up