Bijbel en Wetenschap: Geloof en onderzoek 4: Het bewijs van Gods bestaan (4) Het heelal als toevalstreffer

Bijbel en Wetenschap: Geloof en onderzoek 4: Het bewijs van Gods bestaan (4) Het heelal als toevalstreffer

Het bewijs van Gods bestaan: Het heelal als toevalstreffer

In de serie ‘Intelligent Design’ (intelligent ontwerp) wees ik er al op dat fundamentalistisch denkende christenen een uitgesproken voorkeur hebben voor bewijs vanuit de biologie, met voor bijzien van een vak zoals bijv. de fysica. Wellicht weerspiegelt dat de fervente neiging van veel mensen om hun argumenten door anderen te laten aanleveren, om ze dan zelf alleen maar te hoeven uitventen.

Ongetwijfeld scheelt dat veel denkwerk. Maar er is altijd het risico dat de gebruiker de essentie van het oorspronkelijke argument niet (of niet goed) heeft begrepen, en er dan reddeloos mee de fout in gaat. Of er is het risico dat de gebruiker er zich onvoldoende van bewust is dat er intussen wetenschappelijk veel meer bekend is, en dat op grond daarvan de houdbaarheidsdatum van het argument inmiddels is overschreden. Zulke argumenten kunnen dus nuttig zijn om kennis van te nemen, maar zijn uiterst riskant om zelf (tweedehands) te gebruiken, tenzij je voldoende bekend bent met het vakgebied.

Ons verbazingwekkende heelal

Paul Davies, Brits-Australische en internationaal bekende natuurkundige, hoogleraar natuurkunde aan de Arizona State University sinds 2006 en gasthoogleraar aan de University of New South Wales sinds 2015 en Imperial College London,

Meer van belang is echter dat er in de categorie ‘nuttig om kennis van te nemen’ intussen interessantere argumenten zijn, dan die van de eerwaarde 19e-eeuwse dominee Paley. The Britse professor in de fundamentele fysica Paul Davies heeft een paar dozijn boeken geschreven over de betekenis die recente ontdekkingen in de moderne fundamentele natuurkunde hebben op ons beeld van het heelal. Dat loopt van ‘The accidental Universe’ (Het heelal als toevalstreffer) tot ‘The mind of God’ (Gods geest, met geest in de zin van aanpak of manier van denken). Het komt er op neer dat het heelal aan alle kanten en op allerlei gebieden blijk geeft van een uiterst precieze fijn-afstelling, en dat het zonder die exacte fijnregeling niet zou kunnen bestaan, en wij dus ook niet. Wie alleen maar (populair-)wetenschappelijke boeken leest wanneer ze zijn mening over het bestaan van God duidelijk bevestigen, zal er wellicht door worden teleurgesteld. Want vooral in zijn oudere boeken gaat hij absoluut niet die kant uit. Hij ziet het dan nog uitsluitend als een weliswaar groot, maar toch niet onmogelijk toeval. Maar het interessante is dat hij, op basis van zijn waarnemingen en overwegingen, gaandeweg steeds meer opschuift naar de overtuiging dat er wel degelijk sprake moet zijn van een of andere oorzaak die zelf buiten ons heelal moet zijn gelegen. Maar je moet zelf dan maar beslissen of je die oorzaak ‘god’ wil noemen. Dat betekent in elk geval dat hij in dat opzicht een objectief overzicht geeft van wat er aan de hand is, zonder (desnoods tegen beter weten in) ten koste van alles iets te willen bewijzen, wat dan ook.

Wat willen we er eigenlijk mee?

Kun je dan op deze manier wel het bestaan van God bewijzen

Want dat is tenslotte het onderwerp van deze serie. Helaas moet ik u nu teleurstellen. Het bestaan van God laat zich ook langs deze weg niet waterdicht wetenschappelijk bewijzen, al geeft het ontegenzeggelijk boeiende en verhelderende inzichten. Want hoe meer we inzien hoe verschrikkelijk zorgvuldig dit hele heelal in elkaar steekt, hoe meer bewondering we onvermijdelijk krijgen voor ‘de ontwerper en bouwmeester’ ervan. En daar wordt helaas maar al te weinig aandacht aan geschonken.

Te veel christenen zien hier volledig aan voorbij (al zullen ze dat zelf ten stelligste ontkennen). Want ze zoeken alleen maar waterdichte bewijzen, en komen daardoor aan bewondering niet toe. Ze beoordelen de wetenschap uitsluitend op haar bruikbaarheid voor het leveren van dat vurig gezochte bewijs, en als dat er niet in zit wenden ze zich teleurgesteld af, of ze passen de wetenschappelijke feiten net zolang aan tot die dat bewijs wel kunnen ‘leveren’. Of anders beschouwen ze wetenschappelijke feiten juist als potentieel gevaarlijk, omdat hun overtuiging er wel eens door weerlegd zou kunnen worden (wat in feite een teken van twijfel is!), en dan doen ze er alles aan om ‘aan te tonen’ dat die feiten niet zouden kloppen.
Het is alsof je elke bloem die je vindt, in zijn onderdelen uit elkaar plukt om te zien of je er zo iets aan hebt, en hem, wanneer dat niet zo blijkt te zijn, weg gooit en ontkent dat hij bestaat. Terwijl je al die tijd geen ogenblik hebt gekeken naar zijn schoonheid als complete bloem; laat staan dat je daar een afspiegeling in hebt gezien van Gods scheppingskracht.

En wat wil God eigenlijk?

We zullen daarom de waarheid onder ogen moeten zien: het bestaan van God kun je niet wetenschappelijk bewijzen. En meer dan dat: dat heeft God met opzet zo ingericht. Want Hij vraagt van ons geloof, geen overtuiging die we, desnoods knarsentandend, wel moeten aanvaarden, omdat de onweerlegbare bewijzen ons geen andere keus zouden laten. En wanneer iemand dat onbevredigend vindt, dan zou hij er goed aan doen zich af te vragen of hij dan niet al is gevallen voor het standaard argument van de gemiddelde atheïst:

als God bestaat moet je dat kunnen bewijzen, ergo: als je het niet kunt bewijzen is het dus niet waar.

Dat is echter geen fataal argument, maar alleen maar een denkfout. Zoals ook het argument

‘als je God niet nodig hebt (om de wereld te verklaren), waarom zou je dan in Hem geloven’

een drogreden is. Ik zou ook niet weten waar we olifanten voor nodig hebben, maar ik geloof wel degelijk in hun bestaan. Waar het om gaat, is:

God is geen abstracte of zielloze natuurkracht, en zijn aanwezigheid is ook niet zoiets als ‘onzichtbare’ materie die je weliswaar niet kunt zien, maar waarvan je de aanwezigheid wellicht op een andere manier toch wetenschappelijk zou kunnen aantonen.

Hij is een intelligent denkend wezen, dat op een bepaalde manier met ons omgaat, maar zich bewust onttrekt aan directe waarneming, om te zien hoe wij daarop reageren. Maar dat wil nog niet zeggen dat een geloof in Hem dus irrationeel is. Zoals we een zwart gat niet kunnen waarnemen, maar het bestaan (of niet-bestaan) daarvan wel kunnen afleiden uit de manier waarop het zijn omgeving beïnvloedt, en die omgeving daar dan weer op reageert, zo kunnen we ook de invloed van God indirect wel degelijk waarnemen. En dat zou voldoende moeten zijn om ons te overtuigen. En dat wij daarmee dan nog niet op onze beurt een ander kunnen overtuigen, is wellicht vervelend voor ons, maar daar heeft God geen last van. Daarom zullen we de laatste twee afleveringen in deze serie besteden aan de vraag waarom wijzelf eigenlijk in dat bestaan van God zouden moeten geloven.

R.C.R.

+

Voorgaande

Schepping, intelligent design, evolutie (3) – Godsbewijzen van heidense filosofen en horlogemakers

Schepping, intelligent design, evolutie (4) Het ontstaan van het universum

Bijbel en Wetenschap: Schepping, intelligent design, evolutie (6) De Boodschap van de Bijbel zelf

Het bewijs van Gods bestaan 1. De weg van veel goden naar geen God

Bijbel en Wetenschap – Geloof en onderzoek 1: Een wetenschappelijke benadering

Bijbel en Wetenschap: Geloof en onderzoek 2: Het bewijs van Gods bestaan (2)

Bijbel en Wetenschap: Schepping, intelligent design, evolutie (6) De Boodschap van de Bijbel zelf

Bijbel en Wetenschap: Geloof en onderzoek 3: Het bewijs van Gods bestaan (3) De Natuur als mechanisme

Fundamenten van het Geloof 2: De levende en waarachtige God

++

Aanvullende lectuur

 1. Het begin van alles
 2. Het universum makende Woord van God
 3. Van chaos naar ordelijkheid
 4. Bestaan en moeilijke herkenning van het Hoogste Godheidswezen
 5. Wonder van openbaring
 6. Hoge herkenningen. . . . Het hele licht van het universum
 7. Geloven in God

Bijbel en Wetenschap: Geloof en onderzoek 2: Het bewijs van Gods bestaan (2)

Bijbel en Wetenschap: Geloof en onderzoek 2: Het bewijs van Gods bestaan (2)

Vervolg van

Bijbel en Wetenschap – Geloof en onderzoek een wetenschappelijke benadering

Het bewijs van Gods bestaan 1. De weg van veel goden naar geen God

2. De weg van de filosofie

Bij de discussie over de vraag of je Gods bestaan wel of niet kunt bewijzen, of zelfs maar zou moeten bewijzen, moet je bedenken dat het antwoord op deze vraag verschilt per cultuur. De kenmerkende invalshoek van onze eigen cultuur is niet per se maatgevend, of zelfs maar van belang. Voor de Joden was de vraag naar Gods bestaan totaal geen punt van discussie. Zij waren door God zelf bevrijd uit de slavernij in Egypte. Dat was de oorsprong van hun nationale bestaan, en stond daarom vast in hun geheugen gegrift. Joods geloof bestaat bij de gratie van Gods openbaring.

Enkele bekende Grieken: v.l.n.r. Alexander de Grote, Perikles, Constantijn XI, Eleftherios Venizelos

Het waren de Grieken die er een discussiepunt van maakten. Grieken wilden alles rationeel beredeneren, en indat opzicht denken wij West-Europeanen veel meer Grieks dan Joods.

Thomas van Aquino

Thomas van Aquino; altaarstuk van Carlo Crivelli (detail)

Italiaanse filosoof en theoloog Thomas van Aquino, Aquinas of Thomas Aquinas – altaarstuk van Carlo Crivelli (detail)

Omdat het geloof bij zijn uitbreiding naar de heidense (niet-Joodse) wereld door anders denkenden ter discussie werd gesteld, ontstond een neiging dat geloof rationeel te willen verdedigen en te bewijzen.
In de middeleeuwen was het Thomas van Aquino die op die manier de Islamitische Moren in Spanje en Portugal trachtte te overtuigen. En hij baseerde dat op het filosofische gedachtegoed van de klassiek Griekse filosoof Aristoteles, wiens werken juist via de Islam in West-Europa bekend waren geworden. Deze verdediging van het christendom is later door anderen nagevolgd en verder uitgewerkt. Het gaat daarbij om de volgende vijf gedachten:

• Het feit dat de wereld (wij zouden nu zeggen: het heelal) bestaat, vraagt om een verklaring, want het zou de ‘normale’ situatie zijn wanneer die niet bestond. De enig mogelijke verklaring is God.

• Het bestaan van ons heelal vergt een oorzaak die zelf buiten dat heelal ligt, dus God.

• Elk effect heeft een oorzaak, die zelf weer het effect is van een nog eerdere oorzaak. Dit kan niet eindeloos zo teruggaan, dus moet er een eerste (‘primaire’) oorzaak zijn. En de enige primaire oorzaak die in aanmerking komt is God.

• Onze wereld is zo perfect opgebouwd en in onderlinge harmonie, dat dit alleen maar het resultaat kan zijn van een bewust ontwerp. Maar dat veronderstelt een intelligente ontwerper, dus God.

• De persoonlijke ervaring van een mens vertelt hem feilloos dat er een God moet zijn. Over sommige van deze aspecten spraken we al in de serie over ‘Intelligent Design’, op andere komen we in latere artikelen nog terug.

Blind geloof

Het lijkt nuttig om op dit punt even te pauzeren en ons af te vragen óf je eigenlijk wel moet proberen het bestaan van God te bewijzen. Is dat wel nodig?

Zou geloof in Hem niet moeten bestaan uit blind aanvaarden?

Zei Jezus zelf niet tegen de apostel Thomas

‘Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven’ (Joh 20:29).

Zulke vragen zijn terecht, maar de antwoorden kunnen toch niet volledig bevestigend zijn. We zullen hoe dan ook moeten kiezen tussen geloven en niet geloven. En de keuze die we uiteindelijk maken (welke dan ook) is onvermijdelijk altijd ergens op gebaseerd, wat dan ook. Met andere woorden: ‘blind geloof’ bestaat niet, geloof is altijd ergens op gebaseerd. Pas wanneer de keuze eenmaal is gemaakt zou verdere voortgang op die weg eventueel ‘blind’ kunnen zijn. Feitelijk bedoelen we met ‘blind’ daarom ook niet: zonder reden; we bedoelen eigenlijk: irrationeel. Want de eigenlijke vraag is niet of geloof ‘blind’ moet zijn, maar of het rationeel mag (of zelfs moet) zijn. Of, wanneer u een ander beeld wilt: ook een blinde maakt keuzes die niet werkelijk blind zijn, maar gebaseerd op de zintuigen die hem nog wel ten dienste staan, bijvoorbeeld zijn gehoor. Ze zijn misschien ‘blind’ in de directe zin van dat woord, maar ze zijn wel degelijk rationeel.

Geloof in de Bijbel

Wanneer we deze achterliggende vraag toetsen aan de Bijbel zien we dat ‘blind’ geloof daar niet voorkomt. Althans niet onder de ‘geloofs-helden’. Hun geloof is altijd gebaseerd op een hecht fundament, dat wel degelijk zeer rationeel is. Pas wanneer dat fundament is gelegd gaat het daarop gebaseerde geloof verder zonder iedere keer opnieuw te vragen naar bewijzen. Maar voor dat fundament zijn geloof en rede beslist niet onderling tegenstrijdig. Dat zou ook niet kunnen. Want geloof zonder rede kan tot alles leiden, en meestal leidt het dan ook tot het verkeerde, dus afgoderij. Tallozen zijn van God, of van zijn juiste leer, afgedwaald door hun ratio uit te schakelen en hun gevoel te volgen. De Bijbel staat vol met voorbeelden daarvan. Maar wie in de Bijbel zoekt naar een voorbeeld van iemand die van een dwaalweg tot God is gekomen, alleen door zijn gevoel te volgen, zoekt tevergeefs.

Wie om zich heen kijkt herkent de veelheid aan wegen die het ‘geloof’ kan nemen zodra de mens zijn gevoel begint te volgen. En allen die die wegen gaan zijn ervan overtuigd dat God echt zo is zoals ze Hem zich voorstellen. Maar die wegen lopen onderling zo drastisch uiteen dat pure logica ons wel moet vertellen dat ze het onmogelijk allemaal tegelijk bij het goede eind kunnen hebben. Irrationeel geloof is daarom een slechte gids, een blinde leidsman die blinden leidt (Matt. 15:14).

Het fundament van ons geloof

Terug naar de vijf wegen van Thomas van Aquino en zijn navolgers. Was daar nu iets mis mee?

Helaas moet het antwoord bevestigend zijn. In praktisch opzicht was er mee mis dat je op deze manier probeert Gods bestaan te bewijzen buiten zijn eigen Woord om, terwijl dat Woord juist de centrale plaats zou moeten innemen in onze overtuiging. Daar aan ten grondslag ligt echter een meer fundamentele fout. Deze bewijzen zijn opgezet om anderen te overtuigen, maar we hoeven alleen te weten wat ons zelf overtuigt, en of de grondslagen van dat geloof wel voldoende zijn. En zeg nu niet:

ik heb geen enkele twijfel,

want daar houdt het niet mee op. Al die mensen van de vorige alinea kennen evenmin enige twijfel, maar ze zitten er wel faliekant naast. Het fundament van ons geloof moet niet alleen hecht zijn, maar ook juist. Want alleen dan kunnen we verder. En alleen wanneer we volledig beseffen waarom we zelf geloven, en waarop dat besef gefundeerd is, zullen we werkelijk weten hoe anderen deelgenoot te maken van die overtuiging. En voor de rest kunnen we het overtuigen van anderen met een gerust hart overlaten aan God zelf.

R.C.R.

 

+

Voorgaand

Fundamenten van het Geloof 2: De levende en waarachtige God

Schepping, intelligent design, evolutie (3) – Godsbewijzen van heidense filosofen en horlogemakers

Schepping, intelligent design, evolutie (4) Het ontstaan van het universum

Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden

Bijbels geloof en heidense filosofie

Bijbel en Wetenschap: Schepping, intelligent design, evolutie (6) De Boodschap van de Bijbel zelf

++

Aanvullende lectuur

 1. Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God
 2. Doctrine, gedrag, oorzaak en gevolg
 3. Wonder van openbaring
 4. Instrumenten voor de vervulling van de profetie
 5. Begrijpend Zingen: Psalm 8: Heerschappij mens en luister
 6. 2de vraag: Wat of waar is het begin
 7. 3e vraag: Bestaat er een Goddelijke Schepper
 8. Een 1ste antwoord op de 4e vraag Wie God is 1 Een scheppend Wezen om aanbeden te worden
 9. Gods vergeten Woord 13 Schepping 5 Een God die het ter harte gaat
 10. Geloof vertrouwen voor het ongeziene
 11. Geloof en geloven
 12. Geloof
 13. Geloven in God
 14. Geloof in slechts één God

Bijbel en Wetenschap: Schepping, intelligent design, evolutie (6) De Boodschap van de Bijbel zelf

Bijbel en Wetenschap: Schepping, intelligent design, evolutie (6) De Boodschap van de Bijbel zelf

Waar gaat het nu uiteindelijk om in deze discussie over ‘intelligent design’?

Enerzijds zijn er bijbelgetrouwe christenen, ervan overtuigd dat God bestaat en de wereld heeft geschapen: voor hen valt daar niet aan te tornen. Anderzijds zijn er wetenschappers, die op grond van onderzoek tot conclusies zijn gekomen waarvan zij terecht menen dat je daar niet zomaar aan voorbij kan gaan.

Met geen van beide standpunten is op zichzelf iets mis. Er is zelfs geen fundamentele reden waarom die met elkaar in conflict zouden moeten zijn. Maar de discussie is vervuild geraakt doordat hij aan beide kanten in handen viel van fundamentalisten, die er een ‘godsdienstoorlog’ van hebben gemaakt.

De essentiële denkfout

Aan christelijke zijde is de basisfout al ten tijde van de ‘Verlichting’ gemaakt, door goed bedoelende gelovigen die in hun optimisme meenden dat je nu een oude droom in vervulling kon doen gaan: het bestaan van God wetenschappelijk bewijzen. Maar dat kan zo niet, en dus lukte dat ook niet. Het opkomend atheïsme heeft die voorzet voor open doel vervolgens vol benut: als die gelovigen het met hen eens zijn dat alles wat waar is ook wetenschappelijk te bewijzen valt, en als zij er dan vervolgens niet in slagen dat bewijs te leveren, dan is daarmee afdoende ‘aangetoond’ dat God dus niet bestaat, als een soort ‘bewijs uit het ongerijmde’.

Het grondprincipe van geloof is echter:

“Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven” (Johannes 20:29).

De ware gelovige gelooft om heel andere redenen dan die waar het in deze discussie voortdurend om gaat. En de ‘gelovige’ die voor zijn geloof wetenschappelijke bewijzen nodig heeft, zit bij voorbaat al op het verkeerde spoor. Die bewijsvoering dient dan ook niet om het geloof van gelovigen te versterken, maar om ongelovigen ‘plat’ te krijgen. Omdat het christendom zo onnadenkend is geweest zelf de discussie op deze basis aan te gaan, is zij vervolgens met haar eigen argumenten afgeslacht. Zij heeft, als een Eva, de verleider in haar hof uitgenodigd in de hoogmoedige overtuiging het debat met hem wel te zullen winnen, en kan nu niet meer terugvallen op het, op zichzelf juiste, argument dat de basis van dit debat zelf om te beginnen al volledig verkeerd is.

Wat de Bijbel ons werkelijk wil vertellen

“Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat” (Hebr. 11;6, NBG-51).

Dat moet het uitgangspunt zijn, niet het resultaat. Als de Schrift keer op keer spreekt over de wonderen van de schepping, is dat niet om Gods bestaan te bewijzen, maar om Zijn grootheid te benadrukken.

Een kind van God gelooft al in Zijn bestaan, en ziet om zich heen de bewijzen, niet van dat bestaan, maar van die grootheid en majesteit, en van Gods zorg voor Zijn kinderen.
Wij zijn de Schrift echter gaan lezen als beoordelaars in plaats van als leerlingen. Wij willen daarin vinden hoe God bezig is geweest in de schepping en niet waarom Hij dat allemaal heeft gedaan. Het eerste hoofdstuk van de Schrift vertelt ons dat God de aarde niet alleen maar heeft geschapen, maar dat Hij die vervolgens ook stap voor stap heeft ingericht en bewoonbaar gemaakt voor de mens. Dat moet ons leren dat de mens niet maar een toevallig bijproduct van die schepping is, maar het doel ervan, en dat wij mensen Hem dus kennelijk ter harte gaan. Maar wij gebruiken dat hoofdstuk alleen om uit te vinden hoeveel tijd het Hem koste om de klus te klaren, en hoe oud de aarde dus is; om het antwoord op die vraag vervolgens te gebruiken om onze mede gelovigen de maat te nemen: of de rechtzinnigheid van hun geloof wel door onze beugel kan. En we leiden er theorieën uit af over de wereld van voor de zondeval, gebaseerd op het feit dat God die situatie ‘zeer goed’ heeft genoemd (Gen. 1:31). Wat er in feite op neer komt dat wij God het recht ontzeggen die situatie zo aan te duiden wanneer die niet zou hebben voldaan aan onze criteria voor ‘zeer goed’.

Waar het echt om gaat

In de middeleeuwen was het een uitgemaakte zaak dat de aarde het middelpunt was van het heelal, want ‘dat stond duidelijk zo in de Bijbel’. En het was de christenheid volledig ontgaan dat de Schrift alleen spreekt van de aarde als het middelpunt van Gods doel met de schepping, en dat de vraag naar het fysieke middelpunt van het heelal daarvoor niet van belang is, en dat we het antwoord op die vraag daar dus ook niet kunnen vinden. In dat geval liggen de wetenschappelijke waarnemingen inmiddels echter zo duidelijk, dat de meeste van ons (hoewel niet allen!) daar intussen wel achter zijn. Maar het zou ons net zo duidelijk moeten zijn dat de beschrijving in Genesis 1 van de inrichting van die aarde (niet de schepping ervan) ons heel veel te vertellen heeft over Gods plan en doel met ons, en ook in dat geval helemaal niets over het fysieke proces. Maar op dat punt denken wij nog steeds middeleeuws, en dus gebruiken we dat hoofdstuk voor een totaal andere, volslagen onbijbelse, discussie.

De slotsom

Het wordt daarom hoog tijd terug te keren tot werkelijk bijbels denken.

“De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen” aan hen die geloven (Ps 19:2),

om hun geloof te versterken. Maar het is geen wetenschappelijk bewijs voor Zijn bestaan, te gebruiken om anderen mee om de oren te slaan.

Genesis 1 maakt ons duidelijk dat

‘niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God’,

zoals ook het feit dat Hij,

‘toen wij nog zondaars waren’,

Zijn Zoon heeft gegeven om ons te verlossen uit de macht van de dood, ons daar nog verder van overtuigt. Maar het is niet bedoeld om ons een beschrijving te geven van Zijn werkweek, en al helemaal niet om er onze mede gelovigen de maat mee te nemen.

De middeleeuwen kenden felle discussies over de vraag hoeveel engelen konden dansen op de punt van een naald, maar niemands behoudenis heeft ooit afgehangen van het antwoord daarop. Zo zouden wij inderdaad moeten begrijpen dat deze schepping het resultaat is van een buitengewoon intelligent ontwerpplan, een plan bedoeld voor onze behoudenis. Maar dat zouden wij moeten koesteren als een kostbaar inzicht, ons door God geschonken om ons geloof te versterken, en om zo mogelijk te delen met anderen. Maar niet als een rechtvaardiging voor fundamentalistisch gedrag.

R.C.R.

+

Voorgaande

Schepping, intelligent design, evolutie – Ontstaan en ontwikkeling van het leven op aarde (1)

Schepping, intelligent design, evolutie – Ontstaan en ontwikkeling van het leven op aarde (2)

Schepping, intelligent design, evolutie (3) – Godsbewijzen van heidense filosofen en horlogemakers

Schepping, intelligent design, evolutie (4) Het ontstaan van het universum

Geloof en onderzoek: Schepping, intelligent design, evolutie (5) De atheïstische fundamentalist

Wetenschap en religie zijn met elkaar te rijmen

++

Aanvullende lectuur

 1. Grootste oorzaak van atheïsme in de wereld zijn de Christenen

Schepping, intelligent design, evolutie (4) Het ontstaan van het universum

In het voor gaande hoofdstuk hebben wij gezien dat er voldoende redenen zijn om een Bijzondere Maker achter het ontwerp van het universum te zien. Als wij het geheel bekijken zouden wij voldoende redenen om de doelgerichtheid van Zijn Werk te zien als een krachtige demonstratie van Zijn grootheid en wijsheid.

Bijbel en Wetenschap – Wetenschap en Bijbel: Geloof en onderzoek:

Schepping, intelligent design, evolutie (4) Het ontstaan van het universum

Het onwaarschijnlijke heelal

Maar in de fysica liggen de eigenschappen onveranderlijk vast: die wijzigen niet. En dus kun je daar uit wel conclusies trekken over hoe het vroeger was. Waar het in de biologie intussen moeiteloos mogelijk is te betogen, zelfs aannemelijk te maken, dat die buitengewoon goede aanpassing van allerlei levensvormen op den duur vanzelf is ontstaan, kan dat voor de wetten van de fysica absoluut niet. Maar dan moet die buitengewoon goede onderlinge afstemming van natuurwetten waar het hele bestaan van ons heelal van afhangt, er dus van het begin af aan zijn geweest. En die goede onderlinge afstemming is juist de laatste decennia zo vreselijk duidelijk geworden. Als die er niet zou zijn, zou dit heelal nooit hebben bestaan, of in elk geval nooit lang genoeg om een aarde met levende wezens voort te brengen. Dan waren wij er nu dus echt niet geweest. Zonder in detail te gaan, kan ik u melden dat moderne fysici het er redelijk over eens zijn dat een heelal zoals wij dat bewonen een buitengewoon uitzonderlijke toevalligheid zou zijn, wanneer dat geheel als gevolg van toeval zou zijn ontstaan.

Artistieke weergave van een niveau 2 multiversum.

Waarom zien we wat we zien

Als mogelijk rationele verklaring voor dit ‘schijnbare’ toeval wordt wel het zogenaamd ‘anthropisch principe’ aangedragen. {het door Robert Dicke voorgestelde en door John D. Barrow en Frank J. Tipler verder uitgewerkte idee dat er een nauw verband bestaat tussen ons mens-zijn en de eigenschappen van het heelal. } Dit bestaat in twee varianten; een sterke en een zwakke versie. In beide gevallen is het uitgangspunt dat het nooit helemaal toevallig kan zijn dat het heelal dat wij waarnemen, die buitengewoon opvallende combinatie van eigenschappen heeft; want als die er niet zou zijn, zouden wij nu niet bestaan, en het dus ook niet kunnen waarnemen en ons daarover verbazen. Anders gezegd: een heelal dat wij waarnemen moet noodzakelijkerwijs wel een dergelijke uitzonderlijke combinatie van eigenschappen bezitten. De sterke versie zegt dan verder: OK, het is erg toevallig, maar ook iets dat erg toevallig is, kan uiteindelijk gebeuren, en wij zijn degenen die deze mazzel hebben. De zwakke versie zegt: er zijn gewoon heel erg veel universa (heelallen), nu (als het ware naast elkaar), of ooit geweest (als het ware opvolgend na elkaar), en noodzakelijkerwijs wonen wij dan uiteraard in dat ene universum waar het ontstaan van leven mogelijk was. Dan is het dus niet meer toevallig dat er zo’n speciale variant bestaat, want er zijn er zoveel (geweest) dat dit statistisch mogelijk is, maar het is ook niet toevallig dat het heelal van ons die speciale variant is, want een andere mogelijkheid is er niet.

Is dit wetenschap?

De relevante vraag is echter: kun je die ‘verklaring’ volgens het anthropisch principe beschouwen als wetenschap?

Daaraan bestaat bij een aantal wetenschappers terechte twijfel. Het is geen theorie die je kunt toetsen (de basisvoorwaarde voor een wetenschappelijke theorie), want er is geen enkele reële mogelijkheid om het bestaan van andere universa vast te stellen. Maar dan is het niet meer dan een onbewijsbaar ‘geloof’, en dan kun je je terecht afvragen waarom het geloof ineen onbegrensd aantal universa rationeler zou zijn dan het geloof ineen onbegrensde God, zoals een van hen eens opmerkte. Het opmerkelijke is overigens dat die bepaalde wetenschapper begon met een poging een rationele verklaring te geven voor het bestaan van dat buitengewoon onwaarschijnlijke heelal van ons, maar intussen (blijkens zijn achtereenvolgende boeken) al is opgeschoven naar de mening dat de meest waarschijnlijke verklaring toch moet zijn gelegen in het bestaan van een of andere vorm van intelligentie die het zo ontworpen heeft. Met andere woorden: intelligent design, maar dan voor het geheel (het heelal in zijn totaliteit) in plaats van voor een deelonderwerp (het leven op aarde). Of je die intelligentie dan God wil noemen, moetje volgens hem dan maar voor jezelf uitmaken.

Een interessante gedachte van een wetenschapper die er niet op uit was het bestaan van God te bewijzen, maar die wel eerlijk genoeg is om strikt wetenschappelijk te blijven redeneren. Want dat laatste is lang niet altijd het geval; maar daar wil ik de volgende keer naar kijken.

Conclusie

De conclusie nu lijkt echter te zijn dat er voldoende reden is om te geloven in een intelligent design (intelligent ontwerp), maar dat daar betere redenen voor zijn dan te wijzen op de veelheid aan levensvormen.

R.C.R.

+

Voorgaande

Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden

Schepping, intelligent design, evolutie – Ontstaan en ontwikkeling van het leven op aarde (1)

Schepping, intelligent design, evolutie – Ontstaan en ontwikkeling van het leven op aarde (2)

Schepping, intelligent design, evolutie (3) – Godsbewijzen van heidense filosofen en horlogemakers

Science, 2013 word of the year, and Scepticism

Since Stepping Toes was placed from Xanga onto WordPress we had a look at the relationship or coexistence of Science and the Bible.

America’s leading publisher of dictionaries, Merriam-Webster, chose “science” as its 2013 word of the year. Merriam-Webster’s editors cited a 176-percent increase in searches for the word and cited

“heated debates about ‘phony’ science, or whether science held all the answers.”

In the United States we also could notice many bloggers went on about Creationism and ideas from scientists and what would be possibly been written in the Bible. We can not deny we find it strange that such an industrious and very developed country can have so many people who are sceptical about key tenets of scientific orthodoxy. On such issues as human evolution, the formation and age of the universe and, more recently, climate change, many Americans reject the dominant views of the scientific community.

In a 2008 survey of Floridians by the Tampa Bay Times, only 22 percent of respondents said public schools should teach an evolution-only curriculum, and 50 percent wanted only faith-based theories, such as creationism or intelligent design taught. {Science and Skepticism: Amid a Push for More STEM Training, Many Reject Key Elements of Science}

On Christadelphian World I discussed already the strange evolution we can see in the U.S.A. of people ignoring how the world evolved and how we have proof certain animals existed. There I also mentioned the Pew Research Center poll from 2009 which found fewer than a third of those sampled accepted the idea that humans evolved through natural processes, while 31 percent rejected the theory of evolution outright.

Top climate scientists issued a report in September saying the evidence that climate change is a real, man-made threat is as convincing as the evidence that cigarettes cause fatal illnesses. Yet a Pew poll from earlier that year found only 42 percent of respondents believed the earth is warming mostly as a result of human activities that produce greenhouse gases.

Some scientists and cultural critics see a dangerous trend at work. Science journalist Michael Specter wrote a book called “Denialism: How Irrational Thinking Hinders Scientific Progress, Harms the Planet, and Threatens Our Lives,” criticized such disparate tendencies as claims that vaccinations cause autism, bans on genetically modified foods and the embrace of supposed herbal treatments over traditional medicine. { in Science and Skepticism: Amid a Push for More STEM Training, Many Reject Key Elements of Science p2}

What most people could see is that it does not originate in the classroom, but that most children get their conservative and creationist ideas imprinted at home.  We also can see that certain people can find themselves at ease by a certain political party because it brings so fervently those conservative ideas which although seem not to do anything with reality can bring people a very strong mood, active to out their voice loudly of what they believe everybody should believe.

A poll in 2011 found that roughly 50 percent of those identifying themselves with the tea party rejected the science behind both evolution and global warming.

from The Ledger tells us that The Ledger requested Gov. Scott, who is aligned with the conservative tea party political group, his personal views on evolution, the Big Bang theory, the age of the universe and human-caused global warming.

The governor said:

“We don’t need a lot more anthropologists in the state.”

but did not answer the questions. Instead, a spokesman emailed a general statement reading in part:

“In order to grow more opportunities for Florida families to succeed, we must invest in programs that will diversify our economy and create jobs for future generations. Governor Scott has been a consistent advocate for STEM education as a path for Florida students finding great jobs.”

Those conservative Americans let it look like believers may not believe anything what science present to humankind, because otherwise they would deny that they could be a “a walking miracle”. They started doing like the Muslims which always say ‘Inshallah’ ‘If God wants it’ and say “it’s God’s will.”

I shall not deny that it will be God his Will when he lets something happen. But when something happens it is not because God wants it to happen that way. We can wonder if God wanted the Holocaust to happen. Though He might have let it happen because it bringing a good lesson to the people of God. Though God has given the world to man. In case He would intervene every time, it would not exactly given to man to do like he wants. Than God could again be accused of what He was accused in the Garden of Eden, namely having the sole Power to rule the universe and giving man no right to think and handle for himself.

Carol Murray (62) of Winter Haven roundly rejects the notion that humans evolved over millennia from ape-like ancestors. The theory of evolution, developed over a century and a half by scientists through observation and research, has consensus acceptance in the scientific world and is part of the required science curriculum in Florida’s public schools.

“On the one hand, you’ve got kids going to Sunday school, and they’re telling them that God created them, and then they go back to public school and they’re being taught that man evolved from an ape,”

Murray said. “No wonder the kids have problems.” {Science and Skepticism: Amid a Push for More STEM Training, Many Reject Key Elements of Science p2}

I think the problem lies more in the hands of the parents who can not explain enough people might have different opinions and can themselves not accept that others might have an other opinion. In case several opinions may exist next to each other they will not create so much confusion. Than every person shall be able to feel more at ease to find they have an other idea, but which many others would also agree with.

An other problem is that many people consider that the first man and woman looked the same as we do now. This concept of having a Caucasian Adam and Eve and a Caucasian, instead of a Palestinian Jesus, is distorting historical reality. A few years ago there was a heavy reaction when there was placed a brown baby Jesus in a Belgian manger. Lots of people could not accept that Jeshua from Nazareth, better known today as Jesus Christ, was brown skinned. In most countries the Christmas scenery is almost always placed in a European environment with fir trees and snow, having nothing to do with the place nor the time that Jesus was born.

Academic figures say scepticism toward science reflects misunderstandings about how science works and confusion about the way scientists use such terms as “theory” and “hypothesis.”

Russell Betts, dean of the College of Science at Illinois Institute of Technology, said hostility toward science often comes down to questions of “thinking versus believing.” Whereas science ideally is a dispassionate quest for understanding, Betts said those who attack scientific theories usually have differing agendas.

“The general public often takes scientists’ willingness to change their viewpoint as a weakness, as if that means they are fundamentally not reliable,” Betts said. “But science doesn’t claim to be absolute.

“It’s always open to change as new and better results become available. Largely, these changes are incremental; but sometimes, there’s a paradigm shift, often dramatic, as new evidence becomes available. Versus belief, which is what it is — unchangeable. That’s one of its characteristics.” {Science and Skepticism: Amid a Push for More STEM Training, Many Reject Key Elements of Science p4-5}

Young-Earth Creationism: The Flintstones for G...

Young-Earth Creationism: The Flintstones for Grownups (Photo credit: PatinaLatina)

As a teacher I, by the years also noticed that many children and parents did not like it when others got to say how things where. They did not want to listen to others and where not interested in details or broader information. You can see that in the latest generations, just looking at the headlines or Tweeter messages, but not going further to click and look at the tweeted article.

Cottle, the FSU professor, said reactions against science reflect a more general backlash against intellectualism in America.

Scientists say the absence of complete proof does not disprove a scientific theory, whether it’s evolution or another matter. Cottle said a lack of absolute certainty is part of science, but he said scientists get defensive when sceptics cite uncertainties as proof the entire theory is wrong.

“When scientists feel that they are being attacked from the outside, they tend to get into a mode where they deny that there are open questions,” Cottle said. “In all our science, we have open questions. …

“I think it’s just one aspect of a broader problem — that we have lost respect for expertise. The idea that somebody else might be an expert and you should listen to them is simply not in vogue.” {Science and Skepticism: Amid a Push for More STEM Training, Many Reject Key Elements of Science p6}

“The big mistake scientists make is when they’re being attacked by somebody from the outside that they don’t feel is informed, a politician or somebody else, they can throw their back up and say, ‘No, no, all the questions are answered,’ when in fact that’s not true. I see it in evolution all the time.”

The other great great problem is that several people do want to see the Bible as a literal text and do not understand the descriptive and idiomatic language of it.

In the world we can find many Christians who regard the Bible as a literally accurate description of history. They see a direct conflict to their faith in what are now accepted as scientific truths and do not want to accept that the universe and the earth might be billions of years old and had primitive life forms which evolved through natural selection over millennia to become modern animals and humans. they do not want to see the changes which have been taken place by the years, though if they would look in their own family they could already see great changes of length and form by their own children opposite their ancestors.

A poll by the Pew Research Center from 2009 found that 55 percent of evangelical Protestants said humans have existed in their present form since time began, and only 10 percent of them said evolution has occurred through natural processes.

The poll found that 26 percent of mainline Protestants and 27 percent of Catholics agreed that humans have always existed in their present form. Only 11 percent of Americans with no religious affiliation shared that outlook, the Pew Research Center reported.  {Science and Skepticism: Amid a Push for More STEM Training, Many Reject Key Elements of Science p7}

Like Gaylord Paul Garcia writes in his blog: Yes, Science and Religion can Coexist:

Science and religion are publicly viewed as two different entities that will never reach a connection point where both will agree. They will never harmonize with each other because it has been a withstanding public truth that these two groups see each other’s views as either fantasy or fiction.

But I do not agree with what he considers to be the popular belief, that science and religion are ultimately incompatible – they cannot coexist. He himself knows that such is misguided.

Whether firm believers of this public truth decide to stay loyal to this belief, the truth is science and religion can coexist, it has coexisted, it coexists now, and it will continue to coexist in the future. {Yes, Science and Religion can Coexist}

The belief that the universe has an Author Who created everything, Who is all-knowing, and Who has everything planned for us, does not have to mean that He would not have given man the ability to think for themselves and to find many things out how the world was created and developed. It is wrong to think that scientist would work against the Creator or not believe in a or The Creator. It is not because a person believes in the Big Bang that he can not accept that the Cause of that Big Bang was a Divine Creator. To have something happening there should come something in action by something. That something could be that Eternal Spirit who also let the world know that He was and is the causer of everything “I am Who is”, “I am The Being”. Without The Being there can not exist a being or something that is.

Problem with several scientists and many atheists is that they have a generalised idea about Christians and never came to read what the Bible says and compared it what several churches made of it. When they would have done such a study they would have come to see that there are many churches who teaches other ideas than presented in the Bible.

Many Christians, in their turn, may forget that the Divine Creator is the One Who gives knowledge to man and Who has given also scientists the possibility to use their brains properly.

The 18 years old, undergrad at American University, Gaylord Paul Garcia, let us known what Abdus Salam, a physicist born in Pakistan thinks about this situation.

His father was an official for the department of education and because of that, schooling became a major factor in his life. Abdus Salam got his PhD in theoretical physics from Cambridge University at the young age of twenty-five years old. From then on, he received a Nobel Prize in physics for his work – Unification of Fundamental Forces – and created the International Center for Theoretical Physics. What is important of his work is that all of his scientific work has been epitomized by a quote from the Quran. The Quote is from Allah, that says,

“Thou seest not, in the creation of the All-merciful any imperfection, Return thy gaze, seest thou any fissure. Then Return thy gaze, again and again. Thy gaze, Comes back to thee dazzled, aweary.”

As said by Abdus Salam, his religious spirit made him understand that there is a divine creator that created these unique systems and they are were created for a reason. He understood that this knowledge is for him to share to those who did not know about their workings. {Yes, Science and Religion can Coexist}

People should understand that the Most High has given different gifts to different people. We should trust the Creator and accept that He knows best whom may have which knowledge and whom might be the best one to share the knowledge with others. We all can not have the same knowledge about all the subjects this world has to offer; So there shall be people who are better in mathematics, geography, history, archaeology, anthropology, physics or an other subject we need to put all things together and to let this world turn reasonably well.

We do need chaos. God is a god of order. We should be pleased we can deserve somewhere a place in that universe created by the Almighty God.

Like Abdus, we should trust Allah, God, the Elohim Hashem Jehovah, and be pleased that we can find so many people who are willing to   contribute to the people who are less fortunate. Like he did knew what his role was in life, we should come to get to know our position and be satisfied we can play a role, be it different, in this community.

Abdus Salam did not lose his morals because of his faith and religion.

That despite the amount of knowledge or truths people attain, they are grounded by their faith and it keeps their ethics straight. Like Abdus Salam, he used and shared his knowledge to those people who are less fortunate because of his faith. Hence, science and religion in perfect harmony advances the human race in peace, while science without religion or religion without science may not produce something to that effect. In the words of Albert Einstein himself, “Science without religion is lame, religion without science is blind.” {Yes, Science and Religion can Coexist}

In our trust in Jehovah we should share our knowledge and be content others have the willingness to share their knowledge about subjects we know less. Like he shared his knowledge to those people who are less fortunate because of his faith we should be sharing our knowledge and have others also to see that science and religion in perfect harmony advances the human race in peace, while science without religion or religion without science may not produce something to that effect. In the words of Albert Einstein himself,

“Science without religion is lame, religion without science is blind.”

It is wrong to think a Christian might not have critical thinking. Religious and scientific descriptions of the world do not in essence require a certain leap of faith. they only need a clear investigating and wondering mind.

Granger, a former Marine who works for a building-supply company, makes a good point when he considers science essential to progress and generally accepts the determinations of scientists.

“If somebody were to truly disregard science and evolution, that would limit what kind of advancements can be made with medicine and understanding the way the human body works,” he said. {Science and Skepticism: Amid a Push for More STEM Training, Many Reject Key Elements of Science p9}

Therefore it would be best for schools to include alternatives,

not just one (theory), and they should get into discussions of it and not just say that theory is it,”

Geraldine Watson of Bartow said. At 78 she teaches a Sunday school class once a month at St. James African Methodist Episcopal Church in Bartow, and she regards the passages in the book of Genesis as literally true.

The Florida Department of Education, which sets the curriculum standards for public schools, does not include those alternative theories in its science benchmarks. Biblically based narratives are incorporated into science teaching at some private, religiously affiliated schools, such as Lakeland Christian School.

Lithia resident Jonathan Smith, vice president of Florida Citizens for Science, said some Americans are illogical in rejecting certain elements of science while accepting the rest.

“You don’t hear people talking about, ‘We don’t believe in gravity; we don’t believe in germ theory,’ or stuff like that,” Smith said. “But evolution probably conflicts with people’s religious beliefs, and so does climate change. …

“We use our cell phones, we drive in our computerized cars, we rely on antibiotics — anything science can provide for us, as long as it’s convenient. If it’s anything that might alter your view of the world, particularly from a religious perspective, they reject it.”  {Science and Skepticism: Amid a Push for More STEM Training, Many Reject Key Elements of Science p10}

Dewey Funkhouser correctly says:

Religion is probably the largest business in America and the Bible thumpers want to bad mouth science as much as possible. So-called religion has done more to set America Back than any other thing. If you think the Tea Party movement hasn’t hurt America, you must be a kook.

We should be very careful before we accuse the schools of brainwashing the children. The schools should give a wide or broad margin of subjects and should teach the children the necessary things they should get to know, based on facts and science. Schools and educational programs do have the task to prepare people to stand strong in the world-community, being able to investigate and think for themselves. They should prepare them to compete in life, the world economy, college and anywhere else in life.

Schools in democratic countries also should learn that no religion may be allowed to oppress anyone, and that everyone should be allowed to believe and adhere whatever they want. Freedom of thought should be in the first line of duty.

Let us always remind:

“To think without believing disregards many possibilities, but to believe without thinking disregards more certainties.”

Religion and science are not mutually exclusive, to the contrary. Those who are Christian should not be afraid of science when they are standing straight in their shoes. When our Christian faith is strong enough and we are willing to use our heads properly, we shall get to find out how things really work and we shall overcome our challenges without fearing us.

Don Gifford says it nicely:

You should have enough faith in godless humanistic doctrine not to fear me. If we can agree to respect each others rights we can get along just fine and our children will be all the better for it.

Yes, Science and Religion can Coexist notes:

The greatest thinkers and contributors of science have been men and women of faith. The bible or other religious texts should not ever be taken literally as it is not based on scientific evidence. However, religion should not be brushed off. Religion in itself is a way of discovering meaning and purpose, to ignore it means to ignore morals and ethics. To most people, to have religion is to be grounded and a way to not forget to be selfless. Likewise, science is also not optional. Science explains to us the physical universe and how it functions and come about.

The last few weeks people could find a lot on

the much-ballyhooed debate between Ken Ham and Bill Nye on creationism versus evolution (“Ham on Nye”), which only served the purpose of giving Ham’s ridiculous beliefs attention they did not deserve. And, it got Ham enough money from donors an taxpayers to complete his theme park. {How to Debate a Christian Apologist}

A writer/virtual assistant living in the Philippines writes:

I believe, as a scientist, if you go into science with unshakable, preconceived notions of what is and what should be (creationism), when you insist that only one theory, one thesis is correct, then you’re not being a good scientist. {Science, As a Christian – My Thoughts on the Bill Nye/Ken Ham Debate}

as a Christian, it goes against one of our main virtues: humility. Even with the Bible, we cannot assume to know exactly what’s God’s plan is and how he created the universe. He leaves clues and we follow the clues. We can’t just insist that just because it’s in the Bible it’s fact. {Science, As a Christian – My Thoughts on the Bill Nye/Ken Ham Debate}

We never may forget that:

God uses science as a tool for us to appreciate the glory of his creation, not to exclude or persecute. And that regardless of whether the universe is young or old, humanity hasn’t existed long enough for us to understand and appreciate it.

All the complexities and inconsistencies that we see serve a purpose we do not understand but can only attempt to comprehend. After all, life’s much more fun if we have a few surprises. {Science, As a Christian – My Thoughts on the Bill Nye/Ken Ham Debate}

Science seems to deal often with objects, such as quarks and black holes, that have not been directly detected.

Since multiple universes are strongly suggested by modern cosmology, they must be considered when we debate theological questions. As long as they are not ruled out, they cannot be used as a god-of-the-gaps argument for the necessity of a creator. What’s more, other universes are in principle detectable by their effects on the cosmic microwave background. {How to Debate a Christian Apologist}

Atheists as well as Theists do have to recognise that both have their dogma‘s. Both are”believers“, be it in having a god or gods or not existing gods or not having a Divine Creator God.

+

This article is made possible by using material from a.o. who can be reached at gary.white@theledger.com or 863-802-7518. He blogs about tourism at http://tourism.blogs.theledger.com and about books at http://ledgerlit.blogs.theledger.com.

+

Please do find also to read:

 1. Bible and Science: Scientific Facts and Theories
 2. Reconciling Science and Religion
 3. Bible containing scientific information
 4. The mythical conflict of science and Scripture (1)
 5. The mythical conflict of science and Scripture (2)
 6. Science and the Bible—Do They Really Contradict Each Other?
 7. Are Science and the Bible Compatible?
 8. Science and Religion Harmonized (Once and For All…)
 9. Book Review: Ann Gauger, Douglas Axe & Casey Luskin, Science & Human Origins. Seattle: Discovery Institute Press, 2012.124pp.
 10. God’s design in the creation of the world
 11. Cosmos creator and human destiny
 12. Incomplete without the mind of God
 13. Belief of the things that God has promised
 14. The Metaphorical language of the Bible
 15. Stand Up

++

In Dutch:

 1. Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden

+++

Map of the world, showing percentage by countr...

Map of the world, showing percentage by country who believe religion is important (2002). Data by the Pew Research Center. (Photo credit: Wikipedia)

 • GOP is increasingly anti-science on climate change, evolution: Editorial (nj.com)ed0103editAbox.jpg
  Forty-eight percent of Republicans now say they believe that humans evolved over time, either with or without help from a supreme being. The numbers of Democrats and independents who believe in evolution, meanwhile, have held steady, and reflect the population as a whole: Six in 10 Americans believe that humans have evolved.

  One can simultaneously believe that God created life, and set in motion the process of evolution that Charles Darwin described — even Darwin made that point. But to flat-out deny the undoubted changes that scientists have found in the study of fossils and life forms is just ignorance.

 • Public, Private Schools Diverge in Handling of Biology, Cosmology (theledger.com)
  Wasemann said he knows a certain segment of his students — and their parents — reject the prevailing scientific theory that modern humans evolved from lower life forms. Aside from the fact that evolution is crucial to a scientific understanding of the world, Wasemann tells his students, it’s also a subject required for high school science teaching under the Sunshine State Standards, the Florida Department of Education’s curriculum guidelines.

  That means it must be included on the exam that comes at the end of the term.

 • Republicans Reject Evolution in Favor of Devolution (planetpov.com)
  Many religious people expressed a belief in evolution, seeing God’s hand in it. Science and religion can indeed coexist for some but unfortunately, not for the extremists. 64% of White Evangelist Protestants (and 50% of Black Evangelist Protestants) don’t believe in evolution.

  The political breakdown…and breakdown may be the right word when one considers the deterioration in Republicans’ belief in science…is most interesting. In 2009, when Pew held a similar poll,  In 2009, 54% of Republicans and 64% of Democrats supported evolution. In this week’s poll, those numbers have changed to 43% of Republicans and 67% of Democrats.

  So in just four years, there are almost 20% more Republicans disbelieving evolution, the 10% gap with Democrats in 2009 has ballooned more than double to a 24% gap (meanwhile, there was a gradual increase of 3% more Democrats believing in evolution).

   

 • Conservatives (including Christian conservatives) aren’t anti-science as much as they’re anti-hectoring and unpersuaded by naked appeals to authority delivered with maximum condescension (climber.wordpress.com)
  First, let’s be clear that there’s very little quality scientific education in the United States (and that applies to liberal citizens as much as conservative).
  +
  Second, daily life teaches us that public scientific declarations are uncertain, debatable, and often wrong. Parents, for example, get bombarded with competing theories over their child’s intellectual and emotional growth, their diet, and their physical health — with incompatible opinions delivered at high volume and with absolute certainty. When it comes to our own diets, how many competing scientific voices are screaming for our attention? And that of course doesn’t count every other aspect of life where scientific certainty shifts, changes, is hotly debated, then changes again.
  +
  Of course, one can be Christian and understand that evolution could be one method of God’s creation, and one can be conservative and completely buy the “consensus” arguments surrounding global warming, but the debate has not been fought on those terms, and the other side has made effectively zero effort to meet Christians and conservatives where they are to make the consensus case.
 • A Move Is Afoot to Keep Climate Science Out of Classrooms (scientificamerican.com)
  For decades objections to the theory of evolution have bedeviled individual teachers, school boards, state boards of education and state legislatures. Educators fought to keep evolution in science classes and creationism out. We resisted intelligent design, the notion that natural selection alone cannot explain the complexity of life-forms, which served as a way of getting creationism through the back door. We are now fighting legislation that encourages teachers to teach the “evidence against evolution”—facts found only in the creationist literature.

  The consequences of antievolutionism are felt in many American schools: evolution is not taught or is taught poorly. Yet evolution is one of the most important ideas in human intellectual history, and students have a right to learn it.
  +
  Some political conservatives claim that global warming is a liberal plot to increase the power of the federal government, which if it reduces our reliance on greenhouse gas–producing fossil fuels, will jeopardize national security and threaten our individual freedoms. Some libertarians believe that policies such as carbon taxes are a socialist plot intended to cripple capitalism. True, some political and economic views cannot accommodate policies associated with combating climate change, but we should not let the ideologies of some prevent or distort the education of the many.

 • [Review] Reality Check: How Science Deniers Threaten Our Future, by Donald R. Prothero (kestalusrealm.wordpress.com)
  Reality Check goes in-depth into antiscience in general, as well as specific varieties of science-rejection.

  Prothero’s book begins a discussion of antiscience, its strategies and its tactics, moving to a description of science and it’s fundamental importance in our modern world, insights into its process and thinking, and then an expose of scientists who’ve betrayed professional integrity as paid shills of those with a vested interest in attacking science on financial and political grounds.

 • Creationism vs. Evolution: Where Does Islam Stand? (meditationsofamuslimah.wordpress.com)
  Muslims believe in a Creator, God, who created the universe. But on the other hand, most Muslim scholars do not throw out the entire theory of evolution, but do clearly discard the well-known piece that claims humans have evolved from apes (or ape-like creatures), as well as ideas that one species can evolve into another.
  +
  Regarding dinosaurs, Muslims generally believe that if science and fossil records prove that the earth is billions of years old, then it must be true. This is not a contradiction to Islamic belief, because Muslims believe that when God created the universe in “6 days,” this mention of time does not mean 6 earth days. God cannot be restricted to time as we on earth know it. In fact, the Quran specifically states that sometimes God’s “days” does not mean earth days, but can mean other periods of time such as thousands or tens of thousands of years. So we don’t know what actual unit of time it took, but 6 days most likely refers to 6 distinct phases of creation. In this view, it is permissible to believe that the dinosaurs were created along with other animals, and may or may not have gone extinct before humans were created.
 • Creationists Can’t Be Scientists (huffingtonpost.com)
  William Saletan sees creationism as “harmless” because scientists who espouse it can “compartmentalize” their beliefs. He recognizes its absurdity, but writes that, “You can be a perfectly good satellite engineer while believing total nonsense about the origins of life.” But creationism is part of the larger crusade within the religious right to make “biblical literalism” Christian doctrine and federal law. To espouse it is to preclude practicing science. Saletan believes that a distinction between historical science and modern science is what exculpates the creationist:
  +
  What should make us terrified of the creationist movement is this political mobilization. The movement is deeply intertwined with right-wing fundamentalism. Among the terrors Ham worries about are abortion and gay marriage.  Across the country creationism has tried to force itself into science curriculums, with political maneuvering and outright lies. But Saletan glosses over this concern, mentioning only briefly that seeing creationism as harmless “doesn’t mean we should teach creationism in schools or pretend it’s a scientific theory.” I agree we shouldn’t, but the creationist movement is trying to do exactly that.
 • Religious and scientific communities may be less combative than commonly portrayed (psypost.org)
  The NSB 2014 Science Indicators study, released earlier this month, found that roughly seven in 10 Americans believe that the effects of scientific research are more positive than negative for society — a number that has remained roughly the same since 1979.

  Other recent surveys show a partisan political gap, however, in views on scientific topics such as evolution and climate change.

  Between 2009 and 2013, the gap between Republicans and Democrats on the question of evolution grew by 11 percentage points, said Cary Funk of the Pew Research Center. “There had been a partisan gap before, but the size of the gap is now bigger. And what happened is that fewer Republicans said humans and other living things evolved over time.”

 • Why Climate Change Skeptics & Evolution Deniers Joined Forces (motherjones.com)
  anti-evolutionists and climate deniers were both getting dumped on so much by the scientific community that they sort of naturally joined forces. And that makes sense: We know that in general, people gather their issue stances in bunches, because those stances travel together in a group (often under the aegis of a political party).But there’s also the “declining trust in science” theory, according to which political conservatives have, in general, become distrustful of the scientific community (we have data showing this is the case), and this has infected how they think about several different politicized scientific issues. And who knows: Perhaps the distrust started with the evolution issue. It is easy to imagine how a Christian conservative who thinks liberal scientists are full of it on evolution would naturally distrust said scientists on other issues as well.
Enhanced by Zemanta

Book Review: Ann Gauger, Douglas Axe & Casey Luskin, Science & Human Origins. Seattle: Discovery Institute Press, 2012.124pp.

Michael Behe, professor of biochemistry at Leh...

Michael Behe, professor of biochemistry at Lehigh University in Pennsylvania, Intelligent Design proponent. Lecture at DPC, University of Maine. (Photo credit: Wikipedia)

The latest publication from the Discovery Institute (the organisation that promotes Intelligent Design theory) is somewhat of a departure from their previous coyness regarding religion. As the introduction by John West describes, “intelligent design focuses on whether the development of life was purposeful or blind” and not on common descent (p11); indeed many ID advocates accept common descent (e.g. Michael Behe). This book not only challenges the idea that humans and apes share a common ancestor but also explores whether there is evidence that all mankind is descended from an original couple (who are frequently labelled “Adam and Eve”). The motivation for this foray into common descent is the claims being made by theistic evolutionists, particularly the BioLogos Foundation, which, it is claimed, encourages Christians to revise “traditional Christian teachings” (pp9-10, 105-6).

In the debate over evolution it defenders and its critics often argue past each other. Evolutionists claim evolution did happen because of such things as the similarities in morphology and DNA, distribution of fossils, and apparent ancestral vestiges. Creationists claim evolution could not happen because of such things as irreducible complexity, symbiotic organisms, and the sheer improbability of invention by random mutation. Science & Human Origins fits within this mould, though it does cite some new evidence.

The first two chapters centre on an experiment conducted by Ann Gauger and Douglas Axe, in which they identified two proteins with similar morphology but different function and tried to estimate how one could evolve into the other by neo-darwinian processes. They concluded that it would require seven coordinated mutations to occur, something too improbable to have occurred within the history of the universe (p20). From this finding they argue that, firstly, unguided processes could not have produced the changes necessary to evolve humans from apes, and, secondly, similar morphology is not a reliable indicator common ancestry. This research is interesting and the sort of evidence that anti-evolutionists need to produce if they are to affect a shift from the current neo-Darwinian paradigm. But, at most, this kind of experiment demonstrates the ineffectiveness of random mutation; it does not, of itself, rule out common descent. And, as has often been pointed out, it is difficult to prove a negative. Maybe it didn’t happen this way; that doesn’t mean it didn’t happen.

The third chapter is an interesting review of the literature regarding the fossil record. It highlights the vast uncertainties about the earliest hominin fossils (4-7 million years ago). Then it presses the differences between the australopithecines (1-4 million years ago) and the homo genus (0-2 million years ago); the former are considered an extinct form of ape, the latter are considered part of the family of humans. The fourth chapter considers two genetic arguments for common descent, so-called “junk DNA” and chromosomal fusion. It was previously argued that large regions of non-coding DNA within the human genome made intelligent design unlikely. Recent research has demonstrated that much that was previously considered junk is now known to be functional. The more interesting argument is that the 23rd human chromosome-pair seems to be fusion of two ape chromosome-pairs (apes have 24 chromosome-pairs). Casey Luskin challenges this argument saying that at most it shows that a human ancestor had 24 chromosome-pairs, not that this ancestor was a common ancestor with apes; this response does not seem to be particularly strong. Luskin also suggests that the similarity between the 23rd human chromosome-pair and ape chromosome-pairs is not as compelling as it might appear; it is difficult for a non-scientist to judge.

In the final chapter Gauger challenges an argument from population genetics put forward by Francisco Ayala, which implies that there was never a bottle-neck of a single human couple in our ancestry (Ayala assumes common descent with apes). This chapter is quite technical, but in brief, Gauger reveals the hidden assumptions in Ayala’s argument, cites other studies that focused on other parts of the gene, and concludes that it is possible that there was such a bottleneck. Gauger then goes further and considers the possibility that humans and apes did not have a common ancestor, citing some examples that would not be expected on current evolutionary models (e.g. regions of the human genome that are closer to gorilla than ape sequences).

This is an interesting book and, at very least, sketches the relevant issues in the ongoing debate over common descent. Its inadequacy, and the inadequacy of much of ID research, is that it does not present a unified alternative to the current evolutionary narrative. Reading between the lines, there is equivocation over the whether to just reject unguided neo-Darwinian processes or to also propose an act of special creation as an alternative to common descent. (This equivocation is probably representative of the equivocation within the ID community). It seems incumbent on those who would reject common descent to propose an alternative narrative for the distribution of fossils and the variation with the human genome. It seems the authors are sorely tempted to say that God created Adam and Eve as a distinct genus (including Home erectus and Home neanderthalensis, as well as Homo sapiens) and that some evolutionary process is responsible for the variation found within the genus, but this is never stated explicitly (nor is it likely to be).

Those who believe in the special creation of a single human couple from whom all humanity descends are likely to take comfort from these scientific challenges to the current neo-darwinian paradigm, but this is not the book that will cause a paradigm shift.

+++

 • How to Test for Intelligent Design (str.typepad.com)
  Casey Luskin of the Discovery Institute writes an interesting article in response to a scientist’s statement that “the Intelligent Design hypothesis is untestable by science, exactly because we can never empirically know or understand the actions of God or any other Intelligent Designer.”Luskin points out that, on the contrary, we can understand when actions are being taken by intelligent designers (such as human beings), and from that, make testable predictions.
 • Genes (slideshare.net)
  Each cell in the human body contains about 25,000 to 35,000 genes. Genes carry information that determines your traits.
 • The Discovery Institute gets terminally desperate: considers evolutionary rebuttals of creationist arguments as “condemning religion” (whyevolutionistrue.wordpress.com)
  The Discovery Institute, losing its battle for Intelligent Design (ID) on all fronts (they can’t even get it taught in a Texas community college!) has resorted to a desperation move: attacking the characters of evolutionary biologists.  How this will give evidence for ID is beyond me: perhaps they think that if they show character flaws in evolutionists they thereby discredit our discipline. But whatever happened to their promise to that “scientific” evidence for ID was “right around the corner”? They seem to have forgotten that one.And they should be mindful of the beam in their own eye: despite their claim that ID isn’t religiously motivated, virtually everyone at the Discovery Institute is religious, and some of them (like Paul Nelson and William Dembski) unwisely proclaim their religious motivations when they think they’re out of earshot.
 • Casey Luskin’s latest take on junk DNA – is he lying or is he stupid? (sandwalk.blogspot.com)
  The issue of junk DNA is a case in point. We’ve been trying to explain the facts to people like Casey Luskin. I know he’s listening because he comments on Sandwalk from time to time. Surely it can’t be that hard? All they have to do is acknowledge that “Darwinians” are opposed to junk DNA because they think that natural selection is very powerful and would have selected against junk DNA. All we’re asking is that they refer to “evolutionary biologists” when they talk about junk DNA proponents.
 • Discovery Institute’s Triumph #5 for 2013 (sensuouscurmudgeon.wordpress.com)
  The Discoveroids were proclaiming the good news of a book — Discovering Intelligent Design — published by their in-house vanity press, the Discovery Institute Press, and written by “home school educators Gary and Hallie Kemper [of whom no one ever heard], and Discovery Institute research coordinator Casey Luskin.”
 • Discovery Institute Embraces Martyrdom (sensuouscurmudgeon.wordpress.com)
  Some of you may not have been around back in 2010 when your compassionate Curmudgeon honored him — see Casey Luskin Is Named a Curmudgeon Fellow. Most of his long post today is just a copy of what he posted a few weeks ago, about which we wrote Discoveroids Suffer a Crushing Defeat.Yes, Casey is claiming that the Discoveroids’ defeat at Amarillo College, a state-run, two-year community college in Amarillo, Texas, is one of their big highlights of the year. They were apparently embarked on a stealth campaign to infiltrate two-year community colleges with their kind of creationist course, using their books, thinking that no one would notice. But their plans were thwarted when the non-credit course was cancelled.
Enhanced by Zemanta

Reconciling Science and Religion

Reconciling Science and Religion

Science and religion [are] no longer seen as incompatible.”—The Daily Telegraph, London, May 26, 1999.

Clerks studying astronomy and geometry. France...

Clerks studying astronomy and geometry. France, early 15th century. (Photo credit: Wikipedia)

Both science and religion, in their noblest forms, involve the search for truth. Science discovers a world of magnificent order, a universe that contains distinctive marks of intelligent design. True religion makes these discoveries meaningful by teaching that the mind of the Creator lies behind the design manifest in the physical world.

“I find my appreciation of science is greatly enriched by religion,”

says Francis Collins, a molecular biologist. He continues:

“When I discover something about the human genome, I experience a sense of awe at the mystery of life, and say to myself, ‘Wow, only God knew before.’ It is a profoundly beautiful and moving sensation, which helps me appreciate God and makes science even more rewarding for me.”

What will help one to reconcile science and religion?

An Enduring Quest

Accept the limits:

No end is in sight in our quest for answers about the infinite universe, space, and time. Biologist Lewis Thomas noted:

“There will be no end to this process, being the insatiably curious species that we are, exploring, looking around and trying to understand things. We’re not ever going to get it solved. I can’t imagine any terminal point where everyone will breathe a sigh and will say, ‘Now we understand the whole thing.’ It’s going to remain beyond us.”

Similarly, when it comes to religious truth, the reach is boundless. One of the Bible writers, Paul, stated:

“Now we see only puzzling reflections in a mirror . . . My knowledge now is partial.”—1 Corinthians 13:12, The New English Bible.

Partial knowledge concerning both scientific and religious questions, however, does not prevent us from reaching sound conclusions based on the facts we have. We don’t need a detailed knowledge of the origin of the sun in order to be absolutely sure that it is going to rise tomorrow.

Let the known facts speak:

Science and Religion are portrayed to be in ha...

Science and Religion are portrayed to be in harmony in the Tiffany window Education (1890). (Photo credit: Wikipedia)

In the quest for answers, we need to be guided by sound principles. Unless we stick to the highest standards of evidence, we can easily be misled in our search for scientific and religious truth. Realistically, none of us can begin to evaluate all scientific knowledge and ideas, which today fill huge libraries. On the other hand, the Bible provides a manageable compendium of spiritual teachings for our consideration. The Bible is well supported by known facts.*

However, concerning knowledge in general, earnest effort is required to distinguish between fact and speculation, between reality and deception—in both science and religion. As the Bible writer Paul advised, we need to reject “the contradictions of the falsely called ‘knowledge.’” (1 Timothy 6:20) To reconcile science and the Bible, we must let the facts speak for themselves, thereby avoiding conjecture and speculation, and examine how each fact supports and adds to the other.

For example, when we understand that the Bible uses the term “day” to represent various periods of time, we see that the account of the six creative days in Genesis need not conflict with the scientific conclusion that the age of the earth is about four and a half billion years. According to the Bible, the earth existed for an unstated period before the creative days began. (See note 2: “The Creative Days—24 Hours Each?”) Even if science corrects itself and suggests a different age for our planet, the statements made in the Bible still hold true. Instead of contradicting the Bible, science in this and many other cases actually provides us with voluminous supplemental information about the physical world, both present and past.

Faith, not credulity:

The Bible provides us with knowledge of God and his purposes that cannot be gleaned from any other source. Why should we trust it? The Bible itself invites us to test its accuracy. Consider its historical authenticity, its practicality, the candour of its writers, and its integrity. By investigating the accuracy of the Bible, including statements of a scientific nature and, even more convincingly, the unerring fulfilment of hundreds of prophecies throughout the ages and into our present day, one can acquire firm faith in it as the Word of God. Faith in the Bible is not credulity but a proven confidence in the accuracy of Scriptural statements.

Respect science; acknowledge belief:

People should as such not look so much for words of people but should look more for Words coming from the Divine Creator Himself. When we do find His Word we should trust in that Word of God. The apostle Paul stated:

“When you received God’s word, which you heard from us, you accepted it, not as the word of men, but, just as it truthfully is, as the word of God.”—1 Thessalonians 2:13.

English: Home bible study with the help of a b...

Home bible study with the help of a bible teacher. The yellow book seen in the photo is What Does the Bible Really Teach? (Photo credit: Wikipedia)

Of course, as with science, damaging falsehoods and practices have infiltrated religion. Thus, there is true religion and false religion. That is why many people have left organized, mainstream religion to become members of other smaller Christian congregations. Those people came to understand it would be better to join those who are not of the majority mainstream Christian churches, but are people who live conform the Biblical truth. Many searchers for truth have been disappointed by the unwillingness of their previous religions to disavow human tradition and myth in favour of discovered or revealed truth. Therefore they found it more appropriate to join the perhaps more hated group of Bible readers and more active Bible Students, because they found it more important to do the Will of God instead of keeping to traditions and popularity.

What is more, true Christians find real meaning and purpose in life, based on an intimate knowledge of the Creator, as he is revealed in the Bible, and of His expressed intentions for humankind and the planet we live on. Those serious Bible Students have been satisfied with reasonable, Bible-based answers to such questions as, Why are we here? Where are we going? They would be more than glad to share these insights with you.

*

Notes:

1. See The Bible—God’s Word or Man’s? published by Jehovah’s Witnesses.

2. The Creative Days—24 Hours Each?

  Some fundamentalists claim

that creationism rather than evolution explains pre-human history. They

assert that all physical creation was produced in just six days of 24

hours each sometime between 6,000 and 10,000 years ago. But in doing so,

they promote an unscriptural teaching that has caused many to ridicule

the Bible.

  Is a day in the Bible always literally 24 hours in length? Genesis 2:4 speaks of “the day that Jehovah God made earth and heaven.” This one day encompasses all six of the creative days of Genesis chapter 1.

According to Bible usage, a day is a measured period of time and can be

a thousand years or many thousands of years. The Bible’s creative days

allow for thousands of years of time each. Further, the earth was

already in existence before the creative days began. (Genesis 1:1) On this point, therefore, the Bible account is compatible with true science.

However, do not let this escape your notice, beloved ones, that one day is with Jehovah* as a thousand years and a thousand years as one day.+ (2 Peter 3:8).

  Commenting on claims that the

creative days were only 24 literal hours in length, molecular biologist

Francis Collins remarks:

“Creationism has done more harm to serious

notions of belief than anything in modern history.”

+

Preceding articles:

Bible containing scientific information

The mythical conflict of science and Scripture (1)

The mythical conflict of science and Scripture (2)

Science and the Bible—Do They Really Contradict Each Other?

Are Science and the Bible Compatible?

Science and Religion Harmonized (Once and For All…)

Dutch version / Nederlandse versie: Wetenschap en religie zijn met elkaar te rijmen

++

Additional reading:

 1. God’s design in the creation of the world
 2. Only one God
 3. God is One
 4. Attributes to God
 5. Cosmos creator and human destiny
 6. Incomplete without the mind of God
 7. The truth is very plain to see and God can be clearly seen
 8. Doctrine and Conduct Cause and Effect
 9. Creation of the earth out of something
 10. Life and attitude of a Christian
 11. Is it “Wrong” to Believe that the Earth is a Sphere? Inclusive the first generation of Christadelphians their views
 12. A dialogue about the earth moving and spinning around the sun
 13. Everyday beauty

+++

Find also related:

 • Fulfilled Prophecy – Proof of Bible’s Divine Inspiration?
 • Izak Burger who replied to Forbes article “Jerry Coyne’s Twisted History of Science and Religion”: Enter Copernicus. His book caused a massive change in the way people thought about the universe. If you think this was a problem for the church: It was even more of a problem for the universities. Copernicus actually delayed the publication of his book, not because he was worried about the church, but because he worried about the academics! If I recall the history correctly, this was more than just a new model: It was “experimental” mathematics.
 • How to falsify a religion using scientific or historical evidenceIf you prove that the universe is eternal than would falsify the Bible’s claim that God created the universe out of nothing. That would be a scientific disproof. If you could find the body of Jesus still inside a tomb, that would falsify the Bible’s claim about a resurrection. That would be a historical disproof. The nice thing about Christianity is that we make lots of testable claims. Christianity is about forming beliefs that are in line with the available evidence.

+++

 • Science & Religion: The Paramount Candour (umbrascriptor.wordpress.com)
  Scientific truths are cautious. Science believes that nothing is absolutely true. What is regarded as true today may be proved to be false the very next day by further experiments and observations. Thus, there was a time when the earth was supposed to be motionless and the sun was supposed to go round it but gradually science proved that this was wrong and showed that it is the earth which goes round the sun. Similarly, Newton’s law of gravitation held the day till Einstein came out with his superior theory of relativity. In this way, science advances towards truth as absolute. But whatever is written in religious books is regarded as absolutely true. Anyone who criticizes the teaching of religion is considered to be a heretic and is violently condemned. In the past, those who dared to question a religious truth were mercilessly persecuted and punished, and the example of Galileo readily comes to mind in this connection. Even more, who knows not about the Darwin’s theory of evolution. In short, science is progressive and dynamic while religion are static and orthodox and this shows that there is a great conflict between science and religion.
 • Science is not a religion. (twoculturescourse.wordpress.com)
  Some people scream ignorance at those who believe in God, or something greater than man. But look at what is around us, an incredible Earth filled with infinite opportunity and some of the most incredible natural occurrences ever.
 • Mendel Medal Recipient Seeks to Reconcile Science and Religion (vutimes.wordpress.com)
  The Villanova University Mendel Medal is an award presented to outstanding scientists, aware of the limitations of science, seeking to bridge the gap between science and religion. In the Mendel Medal Lecture given by the 2013 Medal recipient Dr. Sylvester “Jim” Gates, Dr. Gates emphasized the uncertainty inherent to science and how this uncertainty means that we will forever be unable to truthfully define reality.
  Truthfully defining something is not the same as accurately defining something. For a long time, science has been able to accurately define things in the natural world for the desired application. Consider pi. If you wish to use pi in an equation, a value of 3.14 will generally suffice. This is an accurate representation of pi. However, this is not the true value of pi. I could fill this entire issue of the Times and every paper that exists with digits of pi and it would still not be true, despite being incredibly accurate. Consequently, it is science’s ultimate inability to reflect complete and utterly certain truth that is what will always allow religion to coexist with and even to complement science.
  +
  With further understanding of science and its inherent uncertainty, we can begin to establish a dialogue between science and religion even in areas where fierce radicals on both sides stubbornly persist.
  +

  The Big Bang: From Humble Beginnings

 • Text to Text | Einstein and ‘Where Science and Religion Coexist’ (learning.blogs.nytimes.com)
  In this Text to Text, we take on the question of the compatibility of science and religion, with an excerpt from a Times Opinion piece written by Albert Einstein in 1930; a 2013 report on a conference between scientists and Buddhist monks hosted by the Dalai Lama; and a video in which the theoretical physicist Richard Feynman talks about trying to find answers to life’s big questions while living with doubt.
 • Politics, Science, and Religion (thefloridaconservative.com)
  Like politics and science, many people deny they are religious. This would mean they have no organized world view, or beliefs.  Even if you do not believe in something, you believe in something. The triad of Politics, Science and Religion is inescapable.
  +
  Those who would exploit Politics, Science, and Religion count on your ignorance in the area of critical thinking. They count on the herd mentality that affects the human condition. If someone I respect based on my world view says something, it is a common tendency to consider it factual.  Nothing could be more perilous than to fall into this trap.  Ask any sheep.
  +
  Critical thinking requires you to step outside your personal belief system. This is probably the most difficult.  It requires you to question everything and everyone.  You will need to be strict with yourself to create a discussion that argues the vice and virtue of both sides. You will need to build evidence that proves both sides.  You must be determined and constantly ask yourself if you are just trying to support your own personal beliefs.
 • David Barash explores science, religion and meaning of life in ‘Buddhist Biology’ (washington.edu)
  For better or worse, there has been a lot of intellectual conflict between science and religion these days, and although I consider myself one of the “New Atheists,” I am also an aspiring Buddhist and have been about as long as I’ve been a biologist: more than 40 years. The sad truth is that for the most part, science and religion do not get along very well – especially because religion keeps making various “truth claims” that are simply untrue! But Buddhism is a fascinating exception.
  +
  I don’t accept some of the more extreme notions of Buddhism, especially karma as it pertains to reincarnation. That is, I don’t believe that that each of us is going to be reborn in the future as some creature or other, or that our current situation is somehow a result of what we did in a prior life. By any biological or scientific standard, this is arrant nonsense. But biologists including myself acknowledge that every organism is literally composed of atoms and molecules that have been and will continue to be recycled from a “prior existence” as plants, other animals, dirt, rocks, atmospheric particles, etc.
 • Science Vs Religion (beccsbordom.wordpress.com)

Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden

Zoektocht naar zingeving

Door de eeuwen heen hebben heel wat mensen naar antwoorden gezocht op de verschillende vragen die meerdere mensen bezig hielden, zoals waar komen wij vandaan, hoe is de wereld ontstaan, wat is er in het heelal, hoe kunnen wij ons leven beïnvloeden en verbeteren, waar gaan wij naar toe wat gebeurt er na de dood, enz.

Mensen hebben hun toevlucht gezocht bij allerlei theorieën en godsdiensten. Langs één kant waren er die geloofden dat de natuurkrachten godheden waren die het leven beheersten. Anderen geloofden dat er eerder één bepaald iets of iemand was dat zorgde dat dingen in ontstaan kwamen. Een hele groep mensen nam hun toevlucht in godsdienst terwijl anderen dan weer juist vonden dat zo iets totaal overbodig was. Zodra mensen rationele verklaringen hadden voor angstaanjagende verschijnselen als donder en bliksem, bleken er voor hen dan ook geen geheimen meer te zijn en leek het allemaal zo simpel dat er niemand of niets boven moest staan.

Afwijking van vroeger geloof

Nederlands: De dichtheid is te berekenen door ...

Ideeën zoals over de dichtheid die is te berekenen door massa delen door volume. Maar met deze driehoek kun je ook de andere eenheden berekenen. je legt de vinger op de eenheid die je wilt weten, en dan blijven er twee eenheden over. de streep staat voor delen door. en de punt staat voor “keer”. voorbeeld: leg de vinger op de m van massa. dan staat er dus: ρ × V = m (Foto credit: Wikipedia)

Naast hen die de Schepper God via hun ouders en voorouders kenden en bleven eren waren er die mensen die afgeweken waren van dat geloof in die Ene Ware God en hun toevlucht zochten in het animisme, vervolgens in voorouders die in de hemel hun eigen leven blijven leiden, en later goden. Men zocht naar verklaringen voor aanvankelijk onverklaarbare verschijnselen.

geeft toe dat ook wetenschap een religieus kantje begint te hebben, waarmee hij niet bedoelt dat ‘geloven’ in Charles Darwin iets van dezelfde strekking is als geloven in een god.

Er zijn genoeg wetenschappelijk solide bewijzen voor het bestaan van natuurlijke en seksuele selectie om het geëmmer van creationisten te kunnen ontkrachten. Voor de vele zelfingenomen individuen die vinden dat zij zo waardevol zijn dat ze wel door een almachtige god geschapen móéten zijn, is de evolutietheorie een nachtmerrie. Die impliceert immers dat wij het resultaat zijn van een lang proces via allerhande tussenstadia met monsterachtige vissen, spitsmuisachtige mormels en – godbetert – voorouderlijke apen.

Natuurlijk ziet hij het gevaar uit Amerika komen, dat ook Nederland al begint in te palmen en waar creationisten een zeer enge geloofsopvatting willen doordrukken en negeren wat God hier op aarde tijdens de vele miljarden jaren heeft laten ontwikkelen of ‘evolueren’.

Het al of niet geloven of overtuiging hebben

De eerste betekenis van geloven is de veronderstelling dat iets waar of niet waar is. Het ‘Geloven‘ is iets aannemen als een zekerheid of een overtuiging in iets waar men zich volledig wil op toe leggen en niet wil ontkennen. Algemeen betreft het niet iets dat voor altijd vast moet staan, want daar heeft de geschiedenis meermaals bewezen dat de meeste mensen in datgene wat zij geloofden veranderingen hebben aangebracht. Van een kinderlijk geloof ging het naar een volwassen gedragen geloof waar men fundamenten heeft opgebouwd op stelling die men wenste voor waar te nemen.

Leerkrachten en doorgeven van kennis

English: Caricature of Charles Darwin from Van...

Karikatuur van Charles Darwin uit Vanity Fair magazine met de hoofding “Natuurlijke Selectie”. (Foto credit: Wikipedia)

Doorheen de geschiedenis kon men zo opgroeiende kinderen vinden die dingen aannamen van hun ouderen, ouders en onderwijzers, maar met de tijd meer gingen ingaan tegen hun eigen  leerkrachten. Dit maakte zelfs dat sommigen niet in hun proeven slaagden omdat die heren die hen les gaven overtuigd waren van hun gelijk. Maar met de tijd konden die onderzoekers verder dingen ontdekken en bewijzen zodat de goegemeente toch moest over gaan tot het gelijk geven van die mensen, wetenschappers, waar het zich eerst tegen verzette.
Steeds betrof het leerstellingen, gedachten waar men aan wenste te houden omdat zij een zekere vorm van zekerheid gaven.  Het ging om inschattingen die men maakte dat een bewering met een zekere waarschijnlijkheid waar of onwaar zou kunnen zijn. Deze waarschijnlijkheid is in het geval van ‘geloven’ groter dan wanneer men ‘geen idee’ heeft, en kleiner dan wanneer men iets ‘zeker weet’. Deze waarschijnlijkheden worden door individuen persoonlijk toegekend. In deze betekenis van geloven geldt dus dat er geen zekerheid is over de kwestie. Maar daarnaast is er dat stellige vertrouwen in de zekerheid die men denkt te vinden. Er is het hebben van vertrouwen of de overtuiging in een verwachting in iets of iemand, wat bijvoorbeeld tot uiting komt in de uitspraak “ze gelooft in mij”. In deze betekenis gaat het dus om de persoonlijke overtuiging dat iets zo is, gaat gebeuren of vaststaat. Geloven is dan vertrouwen en vervolgens stellen dat iets zo is.

Het waarin geloven

Nu heeft de mens zich al vele ‘kopbrekens’ bezorgd over de vraag van dat geloven en waarin te geloven. Weten en geloven (in de betekenis van overtuiging en vertrouwen) gaan vaak samen, en staan niet in tegenstelling tot elkaar. Geloven en weten of kennis hebben in de betekenis van een wetenschappelijk bewezen waarheid of onwaarheid staan echter vaker tegenover elkaar. Als een feit bewezen is (‘de aarde is rond’), is het moeilijk te geloven in het tegendeel ervan (zou men zeggen)

Bij gebrek aan feitelijke kennis is het menselijk individu echter beperkt tot het geloven van een veronderstelling of het tegendeel daarvan. Dit heeft dan ook tot gevolg gehad dat de mensheid haar geloof in bepaalde dingen regelmatig heeft moeten bijstellen. De logica was dikwijls ver zoek en vele mensen dachten meer zekerheden te vinden in traditionele waarden en overtuigingen die van generatie tot generatie werden overgeleverd. Naast vaste waarden die men wenste aan te nemen of te geloven waren er ook de gedachten naar het onbekende waar men een vermoeden wilde uiten dat men liefst als waar of als dusdanig wenste aan te nemen. Dit was dan een geloven in logische zin, dat kan geïnterpreteerd worden als het toekennen van een waarschijnlijkheid aan de veronderstelling dat deze waar is (bijvoorbeeld: “Ik geloof dat het morgen zal ophouden met regenen.”). De traditionele psychologie heeft vanouds geloven behandeld als was het de eenvoudigste vorm van geestelijke weergave en daardoor een van de bouwstenen van de bewuste gedachte.

Onweerlegbare of herkenbare

Wij moeten er echter  van bewust zijn dat het geloven meer vergt dan een gewoon aanvaarden dat iets zus of zo zou zijn. Velen vergissen zich dat het geloof steeds moet kunnen gehandhaafd worden door een onbepaalbaar iets of veel heeft te maken met het onweerlegbare. De Kerk heeft hiervoor vele dogma’s geschapen, waarbij zij mensen er toe brengt om onverklaarbare dingen zo maar als waar aan te nemen omdat zij het menselijke verstand te boven zouden gaan.

Zoals meerdere filosofen neem ook ik aan (= geloof ik) dat geloven normaal gesproken een persoonlijke keuze moet zijn om tot zekere hoogte spontaan en willekeurig over te gaan tot het aannemen van zaken of gedachten als ‘waarheden’ of ‘onmiskenbaarheden’. Sommigen menen dat men kan kiezen om een zaak te onderzoeken maar dat men niet kan kiezen het te geloven. Hier gaan vele geloofsgemeenschappen verkeerd door onweerlegbaar zaken op te leggen die iedereen maar moet aan nemen ook al kan men ze niet verklaren of verder uitdiepen.

Gevoelen, geloof en filosofie

Willard Van Orman Quine

Eveneens moeten wij toegeven dat er mensen zijn die soms dingen niet geloven omdat zij het niet willen geloven, in het bijzonder in zaken waarin men emotioneel betrokken is. Het gevoelsleven is namelijk een zwakke schakel in de geloofsvorming, die ook mede bepaald wordt door de invloeden die van uit de omgeving ‘gebombardeerd’ worden op de zoekende of afvragende persoon. Door dat de wereld regelmatig geconfronteerd werd door die zoektocht naar waarheden en naar het ‘wat geloven’ zijn er ook meerdere filosofen die belangrijke bijdragen hebben geleverd aan de ideeën over kennis en geloven zoals onder andere René Descartes, Benedictus de Spinoza, David Hume, Immanuel Kant en de logicus in de analytische traditie uit de 20e eeuw Willard Van Orman Quine, volgens wie filosofie meer dan slechts een conceptuele analyse kan zijn.

De wereld kon meerdere denkers vinden die ook zochten de wetenschap te verstaan vanuit de middelen of bronnen van de wetenschap zelf. Daarbij kan men de vraag stellen of zij openheid in hun gedachten hadden om bij meerdere bronnen te rade te gaan of voorkeuren hadden om zich op een welbepaalde groep denkers te richten. Hierdoor kreeg men een afwijking van het objectief denken en belanden veel wetenschappers in het subjectief denken. Geloof en rationalisme en logica werden soms aangetroffen als stoorzenders in het zelfde vaarwater. In de religieuze context werden zij zo soms ten onrechte tegenover elkaar geplaatst, als zouden geloof en rede of verstand elkaar uitsluiten. Er wordt wel beweerd dat waar de wetenschap ophoudt, het geloven begint maar dit is een discutabele opvatting. Er zijn immers ook stromingen die een synthese tot stand proberen te brengen tussen religie en wetenschap: zie bijvoorbeeld Theosofie, Ken Wilber of Intelligent design.

Zin om te bepalen

Hier in het Westen willen wij alles zo graag definiëren. Alles moet in vakjes kunnen opgedeeld worden en moet een etiketje of label krijgen. Alles wat niet in het kader past willen wij ook dikwijls van de hand doen als onwaarheden of ‘rommel’ (‘paardenstront’ of ‘bullshit’) In veel culturen, zoals bij de traditionele Aboriginals in Australië, zijn er geen woorden om geloof en weten te differentiëren. Geloven en weten zijn daar één.

Hier in het Westen moet dat ook verenigbaar kunnen zijn, ook al ‘geloven’ daar veel mensen niet in. Maar alles is voor handen om dat weten en leven samen te laten gaan in een leven met kennis en inzicht voldoende om ons door het leven te krijgen. Het is niet omdat wij iets niet kunnen verklaren dat wij het niet zouden kunnen aannemen als iets dat door de eeuwen heen een vast staand feit is.  Als geschapen elementen, wezens die zijn of bestaan, moeten wij onder ogen zien dat wij eerst en vooral ‘wezens’ zijn. Maar als wezen moeten wij ook durven ‘wezen’ of ‘zijn’. Zonder het ‘zijn’ zijn wij niets. Hiertoe hebben wij eigenschappen in ons zelf die wij moeten ontginnen en leren gebruiken. Ieder van ons heeft de mogelijkheid om toegang te krijgen tot wijsheid, inzet, concentratie (of Samadhi  in het boeddhisme) en gewaarzijn. Volgens de Bijbel, dat wij als Woord van God beschouwen, moeten wij deze krachten als mens trachten te leren beheersen. Volgens dat Woord van God moeten wij aan ons zelf sleutelen om alle innerlijke elementen op elkaar af te stellen. Om een optimaal resultaat te bekomen moeten deze krachten in ons innerlijke in evenwicht komen of in balans zijn, vooraleer wij als mens kunnen slagen ten volle te zijn wie wij horen te zijn.

Vormen van aan te nemen houding

Volgens de Heilige Schrift (de Bijbel) is de correcte attitude essentieel en kan er zonder het werken aan zichzelf geen geloof zijn. Zonder werken is het geloof namelijk dood.

“ja, zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood.” (Jakobus 2:26 NB)

“Zo ook het geloof: als het geen werken inhoudt, is het dood, op zichzelf genomen.” (Jakobus 2:17 NB)

“Wil je erkennen, o lege mens, dat zo’n geloof zonder werken onwerkelijk is?(-)” (Jakobus 2:20 NB)

De Bijbel verzekerd ons dat wij moeten leren inzien dat ‘geloven’ geen zin heeft als wij niet tegelijk ook dóen wat God van ons vraagt. Geloof dat niet met daden  samengaat, is geen echt geloof volgens de Heilige Schrift en getuigd ook niet van dat geloven. Men kan wel zo veel zeggen maar als men er zich zelf er niet aan houdt zal dat ook anderen niet kunnen overtuigen van het gelijk.

Vast te stellen toestanden, verbanden en kwaliteiten

In de wereld zien wij dat de mens hoofdzakelijk naar de wetenschap streeft die zich berust op menselijk verklaarbare en in statistieken weer te geven vaststellingen. Men wil begrippen zien die men als een cognitieve eenheid, als mentale voorstelling van een of meer ideeën kan samenvatten in een hogere klasse van gelijkaardige of verwante verschijnselen of abstracte relaties. Zo heeft de mensheid ‘concepten‘ geschapen die op die manier de denkbeeldige objecten zijn waarmee filosofie wordt bedreven. Het gaat bij iedere filosofische benadering telkens om abstracte voorstellingen van toestanden, verbanden of kwaliteiten, die in de werkelijkheid worden onderscheiden en in een gezamenlijke denkvorm gebracht.

Nieuwe religie

Door de eeuwen heen zag men vele wetenschappers en filosofen hun ideeën verkondigen en wilden zij mensen doen geloven dat natuurkunde en de wetenschap het geloof hebben achterhaald. Vandaag krijgen wij ook soms de indruk dat wetenschappers een allesomvattende claim leggen op wat mensen nog mogen denken en geloven. Die wetenschap lijkt wel een soort nieuwe religie te zijn geworden. Men vindt ook daar meerdere kampen in (gelijk denominaties in de verscheidene kerken), die zich met momenten ook fel gaan bestrijden zoals wij in de kerkgemeenschappen ook zien waarbij de ene geloofsgroep fel afzet tegen de andere.

“Veel wetenschappers gaan zich aan forse uitspraken te buiten”

zegt hoogleraar fysica bij materiaalkunde Arie van den Beukel. Hij vervolgt:

‘Het leven heeft geen zin, het is het resultaat van toevalsprocessen’. ‘De mens is een schitterend ongeluk’; of een uitspraak van de fysicus Weinberg: ‘Hoe meer we het heelal leren kennen, des te zinlozer komt het ons voor’.

Hij onderzocht op welke wetenschappelijke basis dergelijke uitspraken berusten en kwam tot de onthutsende conclusie dat het gebakken lucht is. Geen wonder, voor ons, als wij zien hoe door de jaren heen de wetenschappelijke bevindingen moesten bijgeschroefd worden. Regelmatig moesten de schoolboeken gewijzigd worden met nieuwe wetenschappelijke inzichten, die telkens als dé waarheid werden verkocht, maar enkele jaren toch niet zo volledig de waarheid bleken te zijn.

Zoeken naar inzicht en kennis

Tower Hill Maar Deposits

Opmetingen en optekeningen. – Tower Hill Maar Deposits (Foto credit: only_point_five)

Veel wetenschappers doen echt bewust hun best om tot betere inzichten te komen. Met ernst trachten zij achter de waarheid te komen, maar vergeten daarbij wel eens hun nietigheid als mens. Allen zijn wij namelijk zeer beperkt en moeten wij inzien dat wij die beperktheden hebben. (Een moeilijk te verdragen iets.) Ook moeten wij beseffen dat elk van ons een product van zijn omgeving is, gevormd door onze ouders en onderwijzers in een cultuur die mee bepalend zal zijn voor de keuzes die wij zullen gaan maken. Hierbij kunnen wij ons niet van ontdoen dat die keuzebepaling ook mee gevormd zal worden door al die invloeden rondom ons. Dit zal tot gevolg hebben dat er een vorm van een soort vooringenomenheid zal zijn.

“Wanneer je een wetenschappelijke bril opzet, ontgaan de zinvragen je.”

Bekend de hoogleraar fysica van den Beukel.

Met de wetenschap zijn er verscheidenen die zich die wetenschappelijke boeken als geloofsboeken zijn gaan aan nemen. Sommigen zijn gaan denken dat wetenschap alles is. Het wetenschappelijk denken heeft het rationalisme van Descartes en het irrationalisme gebracht en verscheiden geloofsovertuigingen zoals het darwinisme en andere.

Wittgenstein staat in het centrum van van den Beukel zijn boek ‘Met andere ogen, over wetenschap en het zoeken naar zin’. Hij zegt over de OostenrijksBritse filosoof:

‘Waarover men niet spreken kan, daarover moet men zwijgen’, schreef Wittgenstein in zijn beroemde Tractatus. Wat Wittgenstein hiermee bedoelde, is dat het wetenschappelijk spreken zijn grenzen niet moet overschrijden. Wittgenstein is door de logisch-positivisten altijd misbruikt. Wat hun ontging was de mystieke levenshouding van Wittgenstein die, weliswaar verhuld, in zijn werk naar voren komt. Als wetenschappers bescheidenheid willen leren, moeten ze veel Wittgenstein lezen, zou ik zeggen. Èn begrijpen wat hij bedoeld heeft natuurlijk.”

Geen stilzwijgen

Dat men met taal alleen zinvol kan omgegaan als daarmee “standen van zaken” worden beschreven mag een mogelijkheid van denken zijn dat echter de mens niet tot zwijgen kan brengen. De mens moet namelijk stappen durven ondernemen op onbewandelde paden en zich durven in het ongewisse of de onbekende donkere ruimte durven begeven. Wij kunnen de wereld ervaren zoals hij is, maar moeten er ook durven over nadenken. Zelfs dingen die wij niet weten of nu nog niet kennen moeten wij durven bespreekbaar maken. Dit kan enkel door er over na te denken maar ook door er zelf over te durven praten. Later zag Wittgenstein ook in dat de taal te complex is om de wereld in een één-op-één verhouding te beschrijven. Zo is het onmogelijk om bijvoorbeeld een minachtend zuchten binnen het taalsysteem een duidelijke plaats te geven. In plaats daarvan spreekt hij van taalspelen. De verschillende taalspelen zijn toepasbaar op verschillende situaties, waarbij telkens een “familiegelijkenis” optreedt. Hoewel er voor elke situatie specifieke kenmerken zijn vast te stellen, zijn niet alle kenmerken toepasbaar op alle situaties, zoals leden van eenzelfde familie op elkaar lijken, zonder dat ze precies dezelfde gezichtstrekken hebben. Het is met deze nieuwe visie van taal dat hij veel invloed uitoefende op andere filosofen, voornamelijk in de Ordinary language philosophy. Een bekend criticus van deze latere Wittgensteiniaanse filosofie was de filosoof en antropoloog Ernest Gellner, voornamelijk in zijn boek Words and Things (1959).

Waarnemen en verwoorden

Flickr - NewsPhoto! - 350 climate change in Am...

Over heel wat zaken is er heel wat gedebatteerd en van mening verschild door erkende wetenschappers. – Flickr – NewsPhoto! – 350 climate change in Amsterdam (3) (Foto credit: Wikipedia)

Wij als mens kunnen waarnemen wat er gebeurd en dit trachten te verwoorden. Zin en onzin kunnen wij ook trachten te achterhalen. Ook kunnen wij proberen inzichtelijke argumenten naar voor te schuiven.

Rogeer Hoedemaekers in het boek ‘Iets of niets’ schrijft:

“Toen de natuurwetenschappen steeds meer structuur, orde en wetmatigheid vonden in de kosmos zagen de theologen daarin juist de scheppende kracht van God”

“En toen in de tweede helft van de achttiende en begin negentiende eeuw steeds meer orde, structuur en complexiteit in biologische organismen werd ontdekt, werden ook deze geïnterpreteerd als bewijs van Gods grootheid en almacht.”

Verenigbare analyse

Het is verkeerd te denken dat natuurwetenschap en religie binnen een gemeenschappelijk stelsel van analyse of verklaring niet verenigd of zelfs tot één geheel gemaakt zouden kunnen worden, maar evenmin waarom die twee ondernemingen een onderling conflict zouden moeten voelen.

De agnost Jay Gould, auteur van het boek ‘God en Darwin’, zegt:

“De natuurwetenschappen streven ernaar de werkelijkheid van de natuur in kaart te brengen en theorieën op te stellen die de aangetroffen feiten met elkaar in verband brengen en verklaren. De religie beweegt zich daarentegen op het even belangrijke, maar geheel verschillende terrein van de menselijke strevingen, zingeving en waarden. Onderwerpen die binnen het feitelijk domein van de natuurwetenschappen wel verhelderd, maar nooit opgelost worden.”

Wetenschapper en bewijs van al of niet een God

Geen enkele wetenschapper heeft al kunnen bewijzen dat God niet bestaat, omdat daar ook geen bewijs van is, dat Hij niet zou bestaan. De Schepper God heeft bij Zijn Schepping ons het universum gegeven dat zo oneindig groot is dat wij het gewoon weg niet kunnen vatten, doordat er zelfs zo veel sterren en planeten zijn als zandkorrels op een strand die niet te tellen zijn (Boek Job). God heeft Zijn Schepsels voorzien van Zijn Woord dat een beeld schept van hoe de dingen zijn ontstaan en waar God met de mens naar toe wil. Hij is niet in details getreden om dat dat er eigenlijk niet toe doet. Wij hoeven al die fijnste dingetjes niet echt te weten om ons mens-zijn verder uit te bouwen tot een goed geluk of gelukzalig leven. Wel heeft de Schepper ons verstand gegeven om te gebruiken. Hiermee kunnen wij wetenschap uit voeren, zonder daarmee ons tegen God te hoeven keren. Integendeel, heeft God ons de hersenen gegeven om te gebruiken en verder kennis uit te bouwen. Die hersenen niet gebruiken zou verzuimen aan een van de vele opdrachten die God de mensheid heeft opgedragen.

Gelukkig kunnen wij genoeg wetenschappers aantreffen die dankbaar zijn dat zij de gave van het denken en onderzoeken hebben gekregen.  Deze wetenschappers achten het zeer onwaarschijnlijk dat het heelal bij toeval is ontstaan en voor hen zou het ook gerust kunnen dat er een Bijzonder Hoogwaardig Wezen dat ons begrip te boven gaat, achter zit. De Amerikaans biochemicus en aanhanger van intelligent design Michael Behe geeft een simpel voorbeeld:

“Een muizenval bestaat uit een plankje, een metalen beugel, een veer, een grendel en een scharnierend stukje hout. Alle onderdelen zijn nodig voor het functioneren van de muizenval. Verwijder één onderdeel en het geheel werkt niet meer.”

Dit is een soort onherleidbaar complex systeem. Andere concrete voorbeelden zijn het mechanisme van bloedstolling, trilharen, de werking van het oog, het immuunsysteem en de zweepstaart van de bacterie E. coli.

Bepaalde structuren op biochemisch niveau zijn gewoonweg nu nog te complex om verklaard te kunnen worden met behulp van evolutionaire mechanismen.

Voor hem is het duidelijk dat:

“intelligent design geen wetenschappelijke grondslag heeft, niet door middel van experimenten is getest en niet als wetenschappelijk behoort te worden beschouwd.”

Behe’s hypothese van onherleidbare complexiteit zou volgens door andere wetenschappers voldoende wetenschappelijk weerlegd kunnen worden en bovendien zou een eventueel argument tégen de evolutieleer niet automatisch een argument vóór intelligent design kunnen zijn.

Nog veel onverklaarbaar

Vele wetenschappers zijn nog niet echt tot in de diepste grond van de natuur kunnen geraken en moeten toegeven dat nog vele zaken onverklaarbaar zijn op dit ogenblik. Niets staat in de weg dat wij later meerdere dingen toch nog zullen kunnen verklaren of weer eens anders zullen gaan bekijken, door dat dit of gene weer wordt uitgevonden of verder opzoekingswerk het vroegere weer teniet doet.

Wij zullen daarbij moeten beseffen dat wij als onderdeel in het geheel mogen leven dat wij zullen moeten aan nemen voor wat het ook al kan er per definitie geen antwoord gegeven worden op religieuze vragen over God, zin en ethische waarden.
Daarin zullen wij ons nederig moeten betonen dat de mens niet alles zal te weten kunnen komen en dat wij slechts een klein onderdeel zijn van een geheel dat door God voorzien is en waarmee Hij een Plan heeft. Hij heeft er voor gezorgd dat de mens voldoende inzicht zou kunnen krijgen en heeft als het ware een ‘Blog‘ geschreven voor de mensheid. Wij zouden er ons best op toe leggen om dat Blog van God regelmatig te raadplegen en uit Zijn wijze woorden te leren. Dat Blog is een bundel verzamelde boeken die in meerdere talen in de wereld verspreid zijn en ter beschikking van iedereen liggen. De mens moet dat Boek der boeken, de Bijbel slechts op nemen en lezen en bestuderen, naar eigen goed vermogen.

De woorden van de wetenschappers zijn al dikwijls gewijzigd. al veelvuldig heeft men stellingen van beroemde wetenschappers zien ontkracht worden door andere wetenschappers. Veel woorden van filosofen en wetenschappers zijn al als niet valabel beschouwt. Velen hun woorden zijn al vergaan, maar God Zijn woord is nog steeds blijven bestaan en nog steeds volledig juist en betrouwbaar. Daarom kunnen wij ook best naar dat Woord van God grijpen om ons te laten vormen.

“Het is niet geschreven om hem alleen dat het hem toegerekend werd,” (Romeinen 4:23 NB)

“Want al wat tevoren werd geschreven, werd geschreven om ons te onderrichten, opdat wij door de volharding en door de vertroosting van de Schriften de hoop vasthouden.” (Romeinen 15:4 NB)

“en weet dit allereerst dat alle profetie in de Schrift niet van een eigen uitleg afhangt.” (2 Petrus 1:20 NB)

“Alle schriftwoord is van God doorademd en nuttig tot onderrichting, tot weerlegging, tot verbetering, tot de opvoeding in gerechtigheid,” (2 Timotheüs 3:16 NB)

Wij moeten in deze wereld dus hard opletten ons ook niet te veel gericht te houden op wereldse zaken en op wereldse bevindingen, maar moeten ons meer toeleggen op het doornemen van de Heilige Schrift die ons al het nodige te kennen geeft om iets degelijks van ons leven op te bouwen. wij zouden veel meer vertrouwen in die Oude Boeken moeten stellen dan de vele nieuwe populaire wereldse boeken.

+

Voorgaande artikel:

Stemt de Bijbel overeen met de wetenschap

++

Aanvullende lectuur:

 1. Wetenschap als surrogaat voor religie
 2. Echte wetenschap en geloof bijten elkaar niet
 3. Geloof en wetenschap: een worsteling om gelijkheid
 4. Zijn religie en wetenschap verzoenbaar?
 5. Geloof en wetenschap
 6. Geloof en wetenschap: een strijd zonder bestaansrecht
 7. Geloof in wetenschap biedt mogelijk steun aan atheïst
 8. God én Darwin: Geloof kan niet om evolutie heen
 9. Paus: “Wetenschap kan zin van het leven niet vatten”
 10. Atheïsme: een heelal zonder God
 11. Geleerd en Gelovig
 12. Geloven om te begrijpen
 13. Fundamenten van het geloof
 14. Woord van God
 15. Boek der boeken de Bijbel
 16. Blog van God opgetekend in een Boek
 17. Schepper en Blogger God 1 Leegte en Beweging
 18. Schepper en Blogger God 2 Beeld en gelijkenis
 19. Schepper en Blogger God 3 Les en oplossing
 20. Schepper en Blogger God 4 Verklarende Stem
 21. Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken
 22. Schepper en Blogger God 6 Voor Zijn volk
 23. Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 1 De Blogger geloven
 24. Schepper en Blogger God 8 Een Blog van een Boek 2 Heilig Maker van de Geschriften
 25. Schepper en Blogger God 9 Een Blog van een Boek 3 Over Profetie
 26. Schepper en Blogger God 10 Een Blog van een Boek 4 Luisteren naar Blogger
 27. Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens
 28. Schepper en Blogger God 12 Het Oude en Nieuwe Blog 2 Blog voor elke dag
 29. Belangrijkheid van de Heilige Schrift
 30. Het belang van het lezen van de Schrift
 31. Nut van het lezen van de Bijbel
 32. Plan van God
 33. Plan van God en wereldvrede
 34. Wat is Gods doel met de aarde?
 35. We kunnen Gods doel niet zien
 36. De naakte waarheid is altijd beter dan de best geklede leugen
 37. Een vrije keuze voor iedereen
 38. Voor hen die andere keuzes maken
 39. Weten waarheen te gaan
 40. Elk schepsel is een goddelijk woord omdat het God verkondigd
 41. Tot bewust zijn komen voor huidig leven
 42. Dorst naar geluk en zingeving
 43. Hersenen beheersen geloof in religie

+++

 • M is for Massive M staat voor massief (connectiv.wordpress.com)
  M is for massive and for MOOC. M is a very misunderstood word in the MOOC acronym.
  In some courses M is just for bulk, or just means very much students are involved. But massive has another connotation, that is of a solid construction or solid big thing.
  This second meaning of massive (geologists use massif for this connotation of massive) is what M of MOOC stands for.De M van Massief en van MOOC. Deze M staat voor een slecht begrepen woord in het acronym MOOC.
  In sommige cursussen betekent de M niet meer dan massaal, maar massief heeft, ook in het engels, nog een andere betekenis. Het betekent vast aaneengesloten, ondeelbaar. Geologen noemen een gebergteketen een massief . Deze tweede betekenis van massief is kenmerkend voor de echte MOOC.
 • Is Christianity Natural? (tasmedes.nl)
  The goal I had in mind was to develop a top-notch project proposal that would bridge the gap between the cognitive science of religion on the one hand and the philosophy of religion and systematic theology on the other.
  +
  For me, the end result was a couple of articles, and a top-notch project proposal that I submitted to the Netherlands Foundation for Scientific Research (NWO) in the end of 2011. The external referees gave the project A+, A+, A+, and A/A+. Yet, the committee that was hired to judge the papers decided in their immeasurable wisdom to overrule the external referees and decided not to fund the project. This was around May 2012.
 • “God bewijzen” door Stefan Paas en Rik Peels (boekbespreking, extern)
  Valt God te bewijzen? Nee, natuurlijk niet, en dat weten Stefan Paas (hoogleraar theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam) en Rik Peels (filosoof aan diezelfde universiteit) ook best. Daar gaat het ook helemaal niet om in hun boek. De titel is dan ook misleidend. Dit is helemaal geen boek dat probeert God te bewijzen. Het gaat ook niet om de vraag of God wel of niet bestaat. Wél gaat het om argumenten voor en tegen geloven. Het boek draait dus niet om God, maar om geloof, of beter gezegd over de vraag of geloven redelijk is. En dat is het, zo stellen Paas en Peels, in tegenstelling tot het atheïsme.
  +
  Jan Riemersma schreef in zijn recensie dat de bewijslast bij de gelovige lag, want zo werkt het in een rechtszaak. Dat vond ik meteen al vreemd, want als burger bevindt de gelovige zich bepaald niet in een rechtszaak.
  Zie ook http://www.strangenotions.com/who-has-the-burden-of-proof-when-discussing-god/ waarvan ik niet alle 527 commentaren heb doorgelezen.
  Paas & Peels leggen op blz. 78 ook duidelijk uit dat het niet om een rechtszaak gaat, en ik kan geen flaw in hun redenering vinden, dus ik begrijp niet helemaal hoe de heer Riemersma dan toch kan zeggen dat de bewijslast ligt zoals die in een rechtszaak ligt.
 • Sociale wetenschappen: tussen retoriek en werkelijkheid?
  In een populair-wetenschappelijk discours worden retorische instrumenten gebruikt om de werkelijkheid die uit de wetenschappelijke data “opdoemt” meer contouren te geven, om die duidelijker te laten uitkomen.
  +
  Schaf retoriek in de sociale wetenschappen af, zo stelt Pels, en de wijze waarop sociale wetenschap verhalen vertelt verdwijnt. Verdwijnt daarmee ook de sociale wetenschap zelf? Hoe wetenschappelijk is daarmee de sociale wetenschap? Is sociale wetenschap louter retoriek en heeft het maar rakelings te maken met de werkelijkheid? Dat laatste zegt Pels niet, dat besef ik ook, maar toch lijkt die conclusie tamelijk aantrekkelijk wanneer je die alinea leest.
 • Is Dawkins debet aan het succes van creationisten in de VS?
  Binnenkort krijgen Amerikaanse scholieren wellicht een creationistisch leerboek aangeboden. Creationisme lijkt in de VS, maar het is tegelijkertijd een globaal fenomeen, te groeien als kool. Hoe kan dat? Zou het kunnen dat het militante atheïsme van Richard Dawkins, met de centrale boodschap dat geloof en wetenschap water en vuur zijn, hier wellicht iets mee te maken heeft?