Achter de schermen van Stepping Toes

Image representing Xanga as depicted in CrunchBase

Image via CrunchBase

In september 2011 besloot Marcus Ampe met de Belgische Christadelphians op het netwerk Xanga een site te openen om weerwoord te geven aan de vele foutieve opvattingen over de Christadelphians en hun geloof. De opzet was om op de vele Xanga websites of Xanga webblogs te kunnen antwoorden. Hiervoor moest men lid zijn en aldus kon er bij de lidmaatschap een webpagina opgestart worden.

Stepping Toes Doel Nov. 14 12.51Toen Xanga onverwacht ophield om haar diensten beschikbaar te stellen tot het algemene publiek moesten wij proberen de artikels terug te recupereren. Doordat onze kritieken of onze artikels hoofdzakelijk gebaseerd waren op de in Xanga verschenen websites, maar deze nu niet bereikbaar waren voor het publiek, hadden die artikelen of commentaren geen zin meer, mits de lezer niet zou kunnen refereren naar het besproken artikel. Die aan Xanga verbonden artikels zijn weg genomen en er werd verder met een nieuwe lei herbegonnen.

De idee om op Xanga verschenen artikels te becommentariëren werd behouden maar nu op de WordPress en Blogger sites of andere vrij te bezichtigen websites. Dagelijks worden uit een honderdtal gelezen web-artikelen gekozen welke voor onze lezers ook belangrijk of van enige waarde kunnen zijn. Onze selectie is natuurlijk slechts een zeer beperkte keuze ook vanuit een selectieve keuze opdracht. Wij richten ons voornamelijk op geloofsbepalende elementen en zoeken daar mogelijke gedachten te vinden welke bepaalde antwoorden mogen geven of verdere vraagstelling mogen doen groeien.

De bedoeling van de geselecteerde geschriften is dat zij een meerwaarde voor onze lezers zouden kunnen bieden. Wij richten ons niet enkel op Christelijke gelovigen, met in het bijzonder onderzoekers of studenten van het Woord van God, maar ook richten wij ons tot zoekenden ‘gelovigen‘ en ‘niet-gelovigen‘, gelijkdenkenden en anders denkenden. Doch is onze hele betrachting mensen te bereiken die op zoek zijn naar meer informatie over de Schepper God en die meer te weten willen komen over die mensen die zichzelf Christenen noemen.

Allereerst bieden wij originele geschriften van ernstige Bijbelonderzoekers aan, zoals de Christadelphians (de naam betekent broeders en zusters in Christus) en diverse andere soorten Bijbel onderzoekers, zoals de Bijbelstudenten of Bible Students en de Bijbelvorsers of Bible Researchers, mensen die echt bezorgd zijn om tot de Waarheid te komen door te kijken naar het Woord van God, de Bijbel, het Boek van de 66 boeken die samen de Heilige Schrift vormen en een basis zijn voor de stichting van onze geloof.

Achter de ‘reblogged’ of herplaatste artikelen van andere websites of blogs, kunnen schrijvers van een totaal andere mening dan de onze zitten. Uit een selectie van de vele artikelen dagelijks gepubliceerd op het net, vinden wij deze aangehaalde artikelen interessant. Volgens ons kunnen zij iets waardevols voor onze lezers vertellen en worden zij om die reden hier ook aangeboden, om na te denken over wat er geschreven staat. De inhoud van die aangehaalde artikelen is totaal buiten onze inmenging geschreven en hoeft ook niet altijd totaal volgens ons denken te zijn. Wij kunnen zelfs artikelen aanhalen waarbij wij het totaal of gedeeltelijk niet mee eens kunnen zijn. Onze selectie gebeurd op het belang dat zij kunnen hebben om een inzicht aan onze lezers te geven. Die lezers krijgen dan de mogelijkheid op een makkelijker manier andere webblogs te leren kennen en meerdere meningen onder ogen te krijgen. Zij moeten die geschriften dan nemen voor wat ze zijn of te zeggen hebben. Wij kunnen de verantwoordelijkheid niet dragen voor wat er in die voorgestelde artikelen geschreven staat of  in andere artikelen van deze schrijvers, van wie we niet al hun artikelen op hun blog konden lezen.

De bedoeling voor het aanbieden aan onze lezers, van die verschillende schrijvers hun artikelen is om u als lezer te stimuleren om verder op zoek te gaan naar informatie en om zelf verder de zaken te onderzoeken die wij hier trachten voor te leggen.

Als volgelingen van Jeshua, beter bekend als Jezus Christus, beschouwen we degenen die joodse man als de Redder of Messias accepteren en bereid zijn om zijn leer te volgen en te doen wat hij (Jezus) zijn volgelingen verzocht om te doen, als onze broeders en zusters in Christus. Het volgen van Jezus Christus als de Meester Leraar, rabbi of hoogste rabbijn, profeet en de zoon van God, zijn wij een wereldwijde gemeenschap van mannen en vrouwen die proberen om niet alleen de leer en het voorbeeld van Jezus Christus te volgen, maar die deze leer en deze liefde van die man en de liefde van zijn Vader, de Enige God, ook willen delen met anderen.

Diegenen die zich inzetten voor ‘Stepping toes‘ en de geloofsverspreiding, zijn verenigd door een gedeeld geloof gebaseerd op de Heilige Schrift, en kijken reikhalzend uit naar de voltooiing van Gods plan voor de wereld en de mensheid – de oprichting van Gods Koninkrijk als Jezus terugkeert naar de aarde als Gods aangewezen Koning.

English: Christadelphians Church in Sopwell ar...

Christadelphians Gebedshuis in Sopwell area. Deze kerk is aan de overzijde van de weg van St Aidans. (Foto credit: Wikipedia)

Samen delen wij de hoop dat we in staat zullen zijn om anderen Jezus te leren kennen als Jeshua יהושע de Messias, de eerstgeborene van een nieuwe generatie, zoon van Dawid (David) , zoon van Abraham, de zoon van God, zijn Vader. Eveneens hopen wij dat wij mensen duidelijkheid kunnen scheppen in de verscheidene Bijbelse figuren en hun kunnen duidelijk maken hoe Jezus staat tegenover die Ene Ware God, de Elohim Hashem יהוה Jehovah die één is (Deuteronomium 6:4).
Zoals Jezus wilde dat de mensen om zijn Vader zouden leren kennen en hoopte dat de mensen alleen zijn Vader alle eer zouden geven, hopen wij ook mensen Jezus en zijn God te leren kennen. Ook wij zouden graag zien gebeuren dat mensen Jezus zodanig zouden leren kennen dat zij de volledige erkenning voor zijn werk zullen krijgen en zijn leren zullen gaan opvolgen. Hierbij hopen wij dan ook dat u als lezer tot dat inzicht zult komen van de waarde van de erkenning van de verlossing die Jezus heeft gebracht en de Genade die God voor de mensheid heeft voorzien.

Door de artikelen die op dit platform zullen geplaatst worden, hopen wij meerdere mensen te bereiken en hen onze inzichten te laten kennen, en hen te laten inzien hoe belangrijk het is de juiste mensen de juiste eer toe te brengen; waarbij Jehovah God, de Vader van Jezus Christus ook als onze Vader mag erkend worden en de volle glorierijke eer en aanbidding zal mogen krijgen.

Diegenen die achter de schermen van ‘Stepping Toes‘ klaar staan om ook iedereen die meer informatie wil ter hulp te komen, hopen dat zij meerdere mensen tot de Enige Ware God, Vader van Jezus Christus mogen brengen. Daarbij hopen wij ook dat zij die mee met ons op pad willen gaan, op zoek naar de Waarheid, dat zij als waardige kinderen van God, bereid zijn om in vrede te leven met andere gelovigen maar ook met degenen die liever niet geloven in deze Ene God. Dat we een waardig voorbeeld kunnen zijn van de liefde van God in de naam van Jezus Christus.

+

English version: People behind Stepping Toes

bloggers-for-piece-badge
De mensen achter de schermen van dit platform zijn vredelievenden
die hopen dat meerdere mensen samen voor die vrede mogen ijveren.

Vindt nog meer Bloggers voor vrede op: Bloggers for peace

++

Aanvullend te lezen :

 1. Xanga Toe Stepper made silent
 2. Christenmensen met ons geloof
 3. Christelijk leven
 4. Positie van de Bijbel onderzoeker
 5. Belgische Bijbelstudenten op het Wereldwijde Net
 6. Bijbelonderzoekers en Russelism
 7. Bijbelonderzoekers, Bijbelstudents, Jehovah Getuigen, Russell en denominaties
 8. Volharding & Bijbelstudenten
 9. Boek der boeken de Bijbel
 10. Geloof in slechts één God
 11. Rond God de Allerhoogste
 12. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste
 13. Jehovah wiens naam Heilig is
 14. Rond Jezus
 15. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 16. Redenen dat Jezus niet God is
 17. Christus Jezus: de zoon van God
 18. De Weg tot verlossing
 19. Vraag Genade om voorwaarts te gaan
 20. Wegen die tot God leiden
 21. Geloof van de Christadelphians = Ons geloof
 22. Mening, overtuiging of opinie
 23. Wij zijn zelf verantwoordelijk
 24. Mogelijkheid tot leven
 25. Leven van Christus leerstellingen
 26. Het is makkelijk onze verantwoordelijkheden te ontwijken
 27. Met het geschenk van Jezus komt een geweldige verantwoordelijkheid
 28. Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen
 29. Ademen om les te geven
 30. Volgelingen met de vrucht van verdieping
 31. Elke gelovige is opgeroepen om Christus in de dienst te volgen
 32. In Christus zijn
 33. Wedergeboorte en lidmaatschap tot een kerk
 34. Plan van God en wereldvrede
 35. Koninkrijk Gods
 36. Wees trouw aan het luisterende oor
 37. Missionaire hermeneutiek 4/5
 38. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #11 Vredelievende waarheidzoekers
 39. Christadelphians kinderen van God

You are welcome to react - U bent welkom om een reactie te geven

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.