Schepping, intelligent design, evolutie – Ontstaan en ontwikkeling van het leven op aarde (2)

Schepping, intelligent design, evolutie – Ontstaan en ontwikkeling van het leven op aarde (2)

Bijbel en Wetenschap – Geloof en onderzoek – een wetenschappelijke benadering

We hebben in het eerste deel van dit artikel al even gekeken naar de vermeende tegenstelling tussen schepping en evolutie, en daarbij geconstateerd dat het ene gaat over ontstaan en het andere over ontwikkeling. Maar wat zijn dan toch de punten die veel christenen doen menen een tegenstelling te zien?

Conflicterende tijdschalen?

Zwarte gaten en sterren

Wel, allereerst is er de tijdschaal. Veel bijbelgetrouwe christenen menen dat we uit Genesis 1 moeten opmaken dat de schepping zich heeft afgespeeld in 6 dagen van 24 uur. En dat op de zesde dag Adam is geschapen. Wanneer je vervolgens de leeftijden in de geslachtsregisters van Genesis 5 en 11 optelt, kom je voor de geboorte van Abraham uit op 1948 jaar na de schepping. En we weten dat Abraham rond 2000 v.Chr. leefde, dus kan de aarde volgens deze opvatting niet ouder kan zijn dan ca. 6000 jaar. De Engelse bisschop Usher berekende de schepping dan ook op exact 4004 v. Chr. (hij wist dit zelfs op de dag af te vermelden, maar dat vindt je in moderne opgaven niet meer terug). Anderzijds gaat de moderne wetenschap er van uit dat het heelal nu zo’n 13,7 miljard jaar oud is, dat onze aarde zo’n 4,5 miljard jaar oud is, dat het leven daarop zo’n 3,5 miljard jaar geleden is ontstaan en dierlijk leven ca. 0,5 miljard jaar geleden. Dat maakt het heelal ruim 2 miljoen maal zo oud als in bovenstaande opvatting, en dierlijk leven altijd nog bijna 100.000 maal zo oud. Dat zijn zeer grote verschillen. Daarnaast lijkt de bijbeltekst ons te vertellen dat elke levenssoort apart door God is geschapen, terwijl de evolutieleer er op neerkomt dat alle leven op aarde is ontstaan uit één enkele oervorm.

Jonge aarde versus oude aarde

We zitten dus uiteindelijk met twee conflictpunten: de tijdschaal en de mate van Gods bemoeienis met het ontstaan van de verschillende levensvormen. Aan de ene kant zijn er de creationisten die geloven in een volledige stap voor stap bemoeienis van God met het proces, en in een jonge aarde. Aan de andere kant zijn er de evolutionisten die geloven in een universele evolutie,
en in een oude aarde Maar strikt genomen gaat het daarbij om twee verschillende aspecten, al is het wel zo dat een universele evolutie noodzakelijkerwijs veel tijd vergt, en daarom niet valt te combineren met de gedachte van een jonge aarde. Maar de gedachte van een schepping valt wel degelijk te combineren met een oude aarde. En het is daarom op zijn minst misleidend om de theorie van een universele evolutie te ‘bestrijden’ met het argument van de leeftijd van de aarde. Toch gebeurt dat op grote
schaal.
Die overtuiging van een jonge aarde is echter volledig gebaseerd op de regelmatig terugkerende zin in Genesis 1:

“Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste (tweede, derde, enz) dag.”

Maar in feite weten we niet precies wat deze uitdrukking ons wil vertellen. Hierover zijn in de loop van de tijd de volgende opvattingen verkondigd:

 • Het voorafgaande (de beschreven scheppingsdaad of -daden) heeft zich afgespeeld gedurende de voorafgaande 24 uur.
 • Het voorafgaande is gedurende die dag geopenbaard aan Mozes (die het vervolgens heeft opgeschreven in het boek Genesis).
 • Het voorafgaande is gedurende de voorafgaande avond bij wijze van instructie geopenbaard aan Adam (die het mondeling of op schrift heeft doorgegeven aan zijn nakomelingen).
 • Het geheel is een ‘dramatische’ voorstelling van Gods werk. Zo’n dramatische voorstelling vinden we bijvoorbeeld ook in 1 Koningen 22:19-22, en in de eerste twee hoofdstukken van het boek Job. Het geeft ons een ‘gedramatiseerd’ verslag dat de essentie beschrijft, maar geen objectieve werkelijkheid.

Het is hier niet de plaats om het voor en tegen van elk van deze suggesties te bespreken, maar het is goed om te beseffen dat we alleen in het eerste geval kunnen beredeneren dat er dan sprake moet zijn van een jonge aarde; in de andere gevallen weten we daar eenvoudig niets over. Het betekent dat we voorzichtig moeten zijn dit argument te gebruiken zolang we niet zeker weten of de Bijbel ons dat wil vertellen.

De kernvraag: hoe of waarom geschapen?

De fout die iedereen lijkt te maken, is Genesis 1 te lezen als een beschrijving van hoe God de aarde heeft geschapen. Maar voor onze behoudenis hoeven we dat helemaal niet te weten. Bovendien gaat het hoofdstuk niet over de schepping (die staat alleen als feit vermeld in vers 1), maar over het bewoonbaar maken van de aarde, die in eerste instantie nog woest (onbruikbaar) en leeg was. Wat dit hoofdstuk ons in werkelijkheid wil leren is waarom God de aarde stap voor stap bewoonbaar heeft gemaakt, zoals Jesaja ons duidelijk vertelt (Jesaja 45:18, waar datzelfde woord ‘woest’ is vertaald als ‘baaierd’). Daarom is het enige dat we zeker weten, het feit dat God er, hoe dan ook, voor gezorgd heeft dat de aarde zo werd als Hij die wilde hebben, en dat er die schepselen op kwamen te wonen die Hij daar wilde hebben. Hoe Hij dat heeft gedaan is niet van belang. En dus is elke discussie daarover een verspilling van tijd.

Overeenkomsten en verschillen tussen mensen en dieren

In feite vertelt Genesis 1 ons ook dat de mens in essentie bestaat uit dezelfde aardse materie waar ook de dieren uit bestaan: beide zijn geformeerd uit het ‘stof van de aardbodem’ (afar = aardse materie) en zijn zo geworden tot een levend wezen (nefesj), in leven gehouden door Gods levensadem (ruach). Het enige dat de mens van de dieren onderscheidt is zijn vermogen om God te kennen, en Hem dus bewust te dienen. Maar de mens die dat inzicht niet heeft, beschrijft de Schrift inderdaad als niet meer dan een dier. En dan is een beschrijving van die mens als een wat ‘opgepoetste’ aap niet eens zo ver bezijden de
waarheid. Het enige dat we zeker weten, is dat we door ons moreel inzicht van oorsprong een duidelijke meerwaarde hebben ten opzichte van de dieren, en dat wij van onze kant dan ook de plicht hebben met die meerwaarde iets te doen, namelijk God dienen.

We moeten dus concluderen dat de discussie tussen creationisten en evolutionisten in feite gaat over (bijbels gezien) niet van belang zijnde aspecten, die de aandacht slechts afleiden van waar het wel om gaat.

R.C.R

+

Voorgaande:

Wetenschap en religie zijn met elkaar te rijmen

Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden

Bijbel en Wetenschap – Geloof en onderzoek een wetenschappelijke benadering – Schepping, intelligent design, evolutie – Ontstaan en ontwikkeling van het leven op aarde (1)

++

Aanvullend

 1. Taal van de Bijbel onder ogen zien
 2. Begin van leven op aard: schepping of evolutie
 3. Ontstaan van het lineaire denken
 4. Kosmos, Schepper en Menselijk Lot
 5. Het begin van alles
 6. Van chaos naar ordelijkheid
 7. De Schepper achter eerste levende wezens
 8. EO-directie: ‘Wij geloven in God als Schepper’

+++

Gerelateerd

 1. Dhatu 5: Sunyata – De Leegte
 2. Terug naar de zee!
 3. God-Hypothesis: …in the Details
 4. Life aand Living Forms Present a Problem for Materialism but not for Biblical Theism
 5. Treadmills: Proof of Intelligent Design
 6. Mimicking a Neural Network–an exercise in Intelligent Design?
 7. Creationist Wisdom #896: Is There Any Hope?

Mortal Soul and Mortal Psyche #6 Summary

Summary

Being aware that the Greek word psuche/psyche means “a living, breathing creature,” referring to man, animal or plant, we as human beings should not consider “Soul” meaning something immortal inside of man or animal. Those plants and animals, like human beings or souls shall die and deteriorate. For all of them it shall be the same, having decay coming over them.

Faroe stamp 430 The First Human Beings

Faroe stamp 430 The First Human Beings (Photo credit: Wikipedia)

The Holy Scriptures remind everybody that they shall wither or like animal and plants become nothing again, like they were nothing before they were born. We as human beings, be it father, mother, daughter or son, we all have a sinful nature and like all those that sin, we shall die.

The Creator provided a universe with living beings. Man was created by God to inhabit the earth. The Divine Creator, the Elohim Hashem Jehovah, took care that there became an animated existence. He created things which received life because He allowed it to be it, in that being.

Immortality or the non death of the soul and or the spirit is a non-Biblical teaching which we do have to put aside as Platonism, not belonging in true Christianity, though it may be the cornerstone of many Christian Churches.

There is the breath of life (nesh-aw-maw) which (figuratively) returns to God when a person, the living fleshy soul (nephesh) dies. There is not at all a separation to take place and as such real Christians should not follow the teachings of ancient Greek writers that man is soul (immortal) and body (mortal), and the two can be separated.

+

Preceding

Mortal Soul and Mortal Psyche #1 Intro

Mortal Soul and Mortal Psyche #2 Psyche, the word

Mortal Soul and Mortal Psyche #3 Historical background

Mortal Soul and Mortal Psyche #4 Psyche, According to the Holy Scriptures

Mortal Soul and Mortal Psyche #5 Mortality of man and mortality of the spirit

People Seeking for God 5 Bread of life

Autumn traditions for 2014 – 4 Blasphemy and ridiculing faith in God

++

Additional reading

 1. Genesis – Story of creation 4 Genesis 2:16-25 Warning for Adam and Eve
 2. Genesis – Story of creation 5 Genesis 3:1-12 Eating of the fruit-tree of knowledge
 3. Dying or not
 4. What happens when we die?
 5. Immortality, eternality – onsterfelijkheid, eeuwigheid
 6. Decomposition, decay – vergaan, afsterven, ontbinding
 7. Grave, tomb, sepulchre – graf, begraafplaats, rustplaats, sepulcrum
 8. A philosophical error which rejects the body as part of the human person
 9. Building up the spirit of the soul
 10. We will all be changed
 11. We all are changed into the same image from glory to glory
 12. A Mundane Existance
 13. Material gain to honour God
 14. The chief function of the body is to carry the brain around
 15. God loving people justified

+++

Mortal Soul and Mortal Psyche #2 Psyche, the word

Psyche, the word

In psychoanalysis and other forms of depth psychology, the psyche refers to the forces in an individual that influence thought, behaviour and personality. The Greek word ψυχή (psūkhē) meant “life” in the sense of “breath”, from the verb ψύχω (psukhō, “to blow”). This Greek word, rendered in Latin as ‘anima, has traditionally been rendered in English as “soul”.

In the minds of most persons, the connotations of the word “soul” are not in agreement with the meaning of the Hebrew [נֶפֶשׁ] ‘ne′phesh” (Nepes, Nephesh)(Nefesh) and Greek ‘psy·khe′’ [ψυχή]) as used by the inspired Bible writers. This fact has steadily gained wider acknowledgement amongst scholars. Back in 1897, in the Journal of Biblical Literature (Vol. XVI, p. 30), Professor C. A. Briggs, as a result of detailed analysis of the use of ne′phesh, observed:

“Soul” in English usage at the present time conveys usually a very different meaning from נפש [ne′phesh] in Hebrew, and it is easy for the incautious reader to misinterpret.”[1]

We should see the “soul” as “the capacity to live”, that is, any life chance for plants, animals and human beings.

46 is the earliest (nearly) complete manuscrip...

46 is the earliest (nearly) complete manuscript of the Epistles written by Paul in the new testament. (Photo credit: Wikipedia)

Although the Hebrew word nefesh [in the Hebrew Scriptures] is frequently translated as ‘soul,’ it would be inaccurate to read into it a Greek meaning. Nefesh … is never conceived of as operating separately from the body. In the New Testament the Greek word psyche is often translated as ‘soul’ but again should not be readily understood to have the meaning the word had for the Greek philosophers. It usually means ‘life,’ or ‘vitality,’ or, at times, ‘the self.’[2]

Greek-English lexicons give such definitions for psyche as life,” and

“the conscious self or personality as centre of emotions, desires, and affections,” “a living being,”

and they show that even in non-Biblical Greek works the term was used of animals. We also can find all the meanings that the pagan Greek philosophers gave to the word, including that of “departed spirit,” “the immaterial and immortal soul,” “the spirit of the universe,” and “the immaterial principle of movement and life.” Evidently because some of the pagan philosophers taught that the soul departed from the body at death, the term psyche was also applied to the “butterfly or moth,” creatures which go through a metamorphosis changing from caterpillar to a winged creature.[3]

In the past, translators brought their background in philosophical literature to the translation the Holy Scriptures. Those translators interpreted psyche to mean something that was of a different substance than the body. This translation of the NT psyche was inconsistent the OT nephesh, which referred to the whole living being. The Bible does not say humans have a special separate substance called a soul. The soul, psyche or nephesh, is the person, the whole being including the mind, the body with its need for food, the very blood in the veins – all of the person.

Years ago the definition of death used to include only cessation of heart and lungs but now after further development it has been altered so that it can include permanent and irreversible brain failure. In the Germanic speaking countries, from a medical perspective, it is considered that when the ‘psyche’ or mind is not working any more, when the brain does not function any more, the person is considered to be death. In Europe the specific criteria used to pronounce legal death are variable and often depend on certain circumstances in order to pronounce a person legally dead. Controversy is often encountered due to the conflicts between moral and ethical values. Legal death is usually pronounced when a person is considered brain dead. Brain death is considered an irreversible coma. A patient is diagnosed as brain dead when there is no detectable brain activity. In the United States, brain death is legal in every state.[4]

This actually accords with the view of Scripture. It is when breath goes out of a person and the spirit (psyche) gives way, i.e. when the brain is not working any more, that a person dies and is dead. At that moment the memory is gone, and like plants or animals when they die, the person can no longer function and the body begins to decay. Then they shall rot or to cause to waste away and there shall take place a disintegrating of their body to end up into tiny particles of solid or powdery matter, called dust. Whatever the psyche is, ends at death.

Ecc 3:19-20 ESV For what happens to the children of man and what happens to the beasts is the same; as one dies, so dies the other. They all have the same breath, and man has no advantage over the beasts, for all is vanity. All go to one place. All are from the dust, and to dust all return.

[1] C. A. Briggs ; Journal of Biblical Literature (Vol. XVI, p. 30)

[2] The Encyclopedia Americana (1977), Vol. 25, p. 236.

[3] Liddell and Scott’s Greek-English Lexicon, revised by H. Jones, 1968, pp. 2026, 2027; Donnegan’s New Greek and English Lexicon, 1836, p. 1404.

[4] Brain death is not the same as a vegetative state, but the two are often confused.

+

Preceding: Mortal Soul and Mortal Psyche #1 Intro

Next: Historical background

++

Additional reading:

 1. Science, belief, denial and visibility 1
 2. Philosophy hand in hand with spirituality
 3. Are you religious, spiritual, or do you belong to a religion, having a faith or interfaith
 4. Creation of the earth and man #13 Formation of man #5 Living soul
 5. Elul Observances
 6. Human beings and creation
 7. Human Nature: What does the Bible teach?
 8. Soul
 9. The Soul not a ghost
 10. Is there an Immortal soul
 11. Immortality, eternality – onsterfelijkheid, eeuwigheid
 12. Dying or not
 13. What happens when we die?
 14. How are the dead?
 15. Dead and after
 16. Sheol or the grave
 17. Self-development, self-control, meditation, beliefs and spirituality

+++

Further reading material:

 1. Be a Mensch..
 2. Absolute Being and the relative universe
 3. “One is not born, but made, a human”
 4. A definition can never explain the essence of a thing
 5. Life is much more than a cluster of cells
 6. Finding the True Self
 7. Daily Bliss – October 20
 8. Poi Dog Pondering-All Saints Ascension
 9. Today
 10. Set Your Soul on Fire
 11. The Soul vs The Ego
 12. Influencing the soul
 13. The Crucial Distinction Between Your Soul and Your Spirit
 14. “Whispers of Hope”
 15. For yourself
 16. God First
 17. My God, My Hope!
 18. The Way
 19. Prayer to The Dead
 20. The Petition For Souls
 21. Do All Living Beings Have Souls???
 22. I Walk Upon the Path of the Occult
 23. A Season for Souls.
 24. Souls’ mission II
 25. The More We Have
 26. #37 Evaporating Souls
 27. The Threat of Faith
 28. Where Word Belongs to Man
 29. Rest for Weary Souls
 30. Grief and Writing
 31. Life Depends upon a Sentence
 32. Life can change in a heartbeat, or none at all
 33. Hell
 34. Falling into Beautiful Death
 35. Grave Choice
 36. Allhallowtide
 37. meeting God in the garden
 38. The Voice of the Shofar
 39. Five Smooth Stones
 40. Chewing the Cud
 41. Praying Dirt
 42. The Repairer of the Breach

 

Science, belief, denial and visibility 1

In the previous article we talked about doubt which can be around the believer and non-believer. We have seen in the previous articles that many people have questions about life and surrounding. They wonder if knowledge of science would stand in the way of their belief. Sometimes people may find themselves dangling at the edge of belief not able to take the plunge.

In case you are feeling like that know that “you are not alone”. If  you are ashamed to ask questions or have reservations that seem insurmountable, “you are not alone”.

Some may consider religion “like a merchant selling its own knockoff of the real thing”.  They prefer to look at it as a “similar imitation, but not the authentic product”.

As recognises in 3 Ways Religion Has Failed Us is that it are human beings who made a concoction of religion. He writes:

the problem with religion: it is manmade and lacks the integrity of the real thing. Religion offers the “good enough” instead of the “best.”

But the right religion shall always present the best of what is available at that moment and shall never be satisfied with just offering something which might be “good enough”. In case that is so you are probably looking at the wrong religion.

Churches nearby or far away from home

Percentage of state populations that identify ...

Percentage of state populations that identify with a religion rather than “no religion”, 2001. (Photo credit: Wikipedia)

Those Americans who live in the Bible Belt where most people go to a church in their neighbourhoods may be called lucky that they are able to find a church very near by. In certain countries people have to go far for their service in a church. For example our ecclesia its services make that people have to travel between 40 and 360 km to come to the Breaking of the Bread, having our services taking place in Nivelles/Nijvel, HeverleeLeuven, Mons and Paris. This also makes that we do not have many people wanting to join, or to come regularly, because everybody just wants to have their church at the doorstep.

In Belgium the Catholic church shall have to face the distance problem also from now, because most Catholic churches shall become closed from 2014 because there are not enough priests and not enough churchgoers. Five to ten parishes shall be concentrated to one place from now on. We wonder if those Catholics shall travel such one way of 20 km to go to mass. In protestant circles this has not been strange over the years, so they are used to cover some distance to go to church.

The 26 years old, student, writer, sceptic and worshipper (of … ?) says:

Many people are walking away from God.

Faith and religions are some of those things people get confused with. Also the matter if it has something to do with a god or the True God. Strangely enough several people are searching the internet to get something to know about what “religion is.” The young writer finds that our look at religion and its painful presentation of God may be outdated. He writes:

The truth is, religion missed the bus into the 21st Century and now we are faced with an unpopular decision: starting over or being left behind.

and he has good reason to think so. Many churches did not see how time passed but also how times changed. God, Who is One, does not change, but they wanted to create their own pictures of their god how they wanted to see him fitting their age and time and making up their church according to their denominational construction. Most churches do not want to follow the way church has to be formed according to God, but do want to fit it in according their idea of how church should look like. And that is where church went on the wrong track or got on the line of deviations and delays.

English: A map showing the Norwegian Bible Bel...

A map showing the Norwegian Bible Belt. (Photo credit: Wikipedia)

Several churches, certainly in the United States wanted to make science the enemy of religion. In Holland several churches got blinded by the American Mega churches and having more than three hundred television channels to choose from, most home-stayers got pulled away by reality shows, series and some by those television preachers which promise all the gold you can think of. In Belgium, just a few, but also too many, found their way to those television churches, which make it easy to sit at home and say you watched a service, so you have done your Sunday duty.

The fight between science and religion.

We have all the seen the ugly fight between science and religion. Whether it has been in a classroom, a courtroom, or a Sunday morning sermon, we all have heard why one is right and the other is wrong.

continues the writer of 3 Ways Religion Has Failed Us, where he suggests this is just not the case and says he does not believe science is the enemy. He has good reason to believe that science and faith can co-exist and even work together.

In America it is possible, like in Holland to go to schools where they do not want to accept the world evolved. the author of the above mentioned article also was taught in high school that evolution was silly because of all the “missing links.” but did they get deeper into the subject of how the world could have been going on for millions of years? He does not tell. But we can see here at the European continent that more fundamentalist Christian churches and Christian schools want to give their youngsters an idea of the evolution of the world which is not according the real Bible teaching nor according to findings many scientists and archaeologists made.

Also at the television churches they mock with all scientific findings and ridicule archaeologists and other scientists.

Luckily the young writer who graduated in 2006 has seen new discoveries.

He came to understand that science can teach us where we came from and how the world as well as humans are evolving.

But I also believe that there is a certain point where science (logic and reason) are limited and this is the place faith takes over. Science cannot and will not explain everything, but neither can religion.

It has never been the aim of Christian religion to do this. It is wrong to think that the Bible would or should have to be a scientific explanation book and scientific instruction book. God provided a Guide for everybody whatever schooling they might have had or even also for those who did not get the chance to get an education.

God His Word had to be available and understandable for everybody. You do not have to be a theological scholar to understand God’s Word; That is one of the biggest misunderstandings and the biggest cause of having ‘religious institutions’ having deformed God His Words and having them made dogma‘s many people just took over, because they believed they had to believe what those theologians said, because they could not understands such ‘godly and divine matters’. Lots of people also wanted to have religion co-inside with their traditions and as such found it acceptable to have a three headed god for example. The Trinity made it also possible to have something mystic or something special ‘attractive’ because incomprehensible. It also made that they continue to worship pictures and have many saints or people where they could pray to. Otherwise they only had to count on One Something, Who was not a man but a Spirit, and could not be seen or pictured, because the God of Abraham can not be seen and may not be pictured.

So What Now?

One of the greatest tragedies in life is when people hold on to something when they know it has failed. The denial of carrying a corpse around can be a tremendous burden.

The problem with getting people to come and see about the different ways of religion and how the God of the Bible wants to have people around Him, is that people do not want to break with the past, with the attitudes of their ancestors and with the traditions of the region where they are living. It often takes a move to an other country before people would take over … some other traditions …

Or are people willing to come to the facts? Or do they only want to have faith in something they can grasp?

Spirit or person, reality or tradition

To get people to decide for their own, taking the words for what they are and how they are written down in the Bible is very difficult. When we do our preaching and read parts from the Bible, lots of people continue to bring into it always their background of their trinitarian teaching. when there is written “this person” does this or that, they consider that there is also said that “that person” does this or that, instead of willing to take the “this” person where is written “this” and the “that” person where is written “that”. And as such they keep mixing figures but keep also not seeing clear.
That way we also do find Christian denominations which say God is a woman because God is Wisdom and the Bible talks about “her” and “she”. Also others say God is a woman because God is Love and love is feminine and the Scriptures talk about “She” when it describes that love. Others say God is a man because He is a warrior, or something else which is masculine. But God is none of them because He is a Spirit.

” (24)  “Elohim is Spirit, and those who worship Him need to worship in spirit and truth.” (John 4:24 The Scriptures 1998+)

People should try to accept that there can be a Supreme Being that is not like them or does not fit their images. God can not be pictured, except that we know He has some elements of us because we are created in His image. Because nobody has ever been able to see God, we also can have no real picture of Him in our mind and we may not make a picture of Him in our life.

” (1)  And Elohim spoke all these Words, saying,  (2)  “I am יהוה {Jehovah} your Elohim, who brought you out of the land of Mitsrayim, out of the house of slavery.  (3)  “You have no other mighty ones against My face.  (4)  “You do not make for yourself a carved image, or any likeness of that which is in the heavens above, or which is in the earth beneath, or which is in the waters under the earth,  (5)  you do not bow down to them nor serve them. For I, יהוה {Jehovah} your Elohim am a jealous Ěl, visiting the crookedness of the fathers on the children to the third and fourth generations of those who hate Me,  (6)  but showing kindness to thousands, to those who love Me and guard My commands.” (Exodus 20:1-6 The Scriptures 1998+)

” (19)  And He said, “I shall cause all My goodness to pass before you, and I shall proclaim the Name of יהוה {Jehovah} before you. And I shall favour him whom I favour, and shall have compassion on him whom I have compassion.”  (20)  But He said, “You are unable to see My face, for no man does see Me and live.” (Exodus 33:19-20 The Scriptures 1998+)

” (17)  Now to the Sovereign of the ages, incorruptible, invisible, to Elohim who alone is wise, be respect and esteem forever and ever. Amĕn.” (1Ti 1:17 The Scriptures 1998+)

” (16)  who alone has immortality, dwelling in unapproachable light, whom no one has seen or is able to see, to whom be respect and everlasting might. Amĕn.” (1Ti 6:16 The Scriptures 1998+)

Visible or invisible

How many people are wiling to accept that God the Immortal King of the King of kings is and was invisible? In case Jesus was God than nobody could have seen him and stayed alive. Many people saw Jesus of whom the Father in heaven declared that it was His son. In case God twisted His words and the above verses would not be true, nor that what God said from heaven was totally true than people could and should consider God a liar. But God does not tell lies. Though many churches of the Christian Faith made Him one who was not telling the truth or not keeping His words. Those who think Jesus is God should question if Jesus told the truth when he was asked if they could sit next to him or when he would return or when the end times would come. Every time Jesus told them it was not given to him to decide who was to be seated where or when he would come back. He told them he did not know such things. But God does know everything, so those who do not accept Jesus as the son of God but make him the god son are making God into a liar. He who believes in the Son of God has the testimony or witness in himself; he who does not believe God, has made Him a liar, because he has not believed in the testimony or record that Jehovah the God of heaven and earth has given concerning His son.

” (10)  The one who believes in the Son of Elohim has the witness in himself, the one who does not believe Elohim has made Him a liar, because he has not believed the witness that Elohim has given concerning His Son.” (1 John 5:10 The Scriptures 1998+)

Denial

Religion Stencil

Religion Stencil (Photo credit: murdelta)

Atheism brings the denial of the existence of God or gods, but those who have faith in the Creator should know that the God of gods exists and that man still make many gods today.

It is narrow-minded to reduce a naturalist’s worldview down to its negative component of atheism, just as it is narrow minded for a Muslim to consider a Christian anti-Muhhamad.

Theo • philogue writes in Can A Theist Appreciate Baggini’s Atheism? :: Book Review of Julian Baggini’s book Atheism: A Very Short Introduction:

Such reductionist labeling can feed into prejudices and hinder mutual respect and productive dialogue.  On the other hand, … I don’t necessarily think the argument Baggini advances in order to accomplish his redefinition of the word “atheism” is sound.

But he also warns:

It seems to me that evangelicals who hold to exclusivists positions ideologically (i.e. that only Christianity is true and all other religions false) have no choice but to admit with Baggini that human beings in general are not good at interpreting their experiences — especially religious experiences.  How can Muslims be so skeptical about the religious experiences of Christians (or vice versa), but be so confident in their own?

Scientific understanding having more continuity globally than religious understanding

According to the Bible when people die they are just death and can do nothing or think anything. But there are religious people who think their soul is some extra element in their body which shall go out of it. In such an instance, when there would be a soul leaving the body, able to think and do things, this ‘soul’ should remain fully conscious after death. When this would the case you should wonder why the soul does not retain memories for those with brain disease, dementia , Alzheimer, etc..

Here it seems that views of consciousness after death are problematic in light of the dependency relationship established by science between consciousness and brain activity.  This area of science is forcing some evangelicals, for example, to rethink their interpretation of biblical language about souls to accommodate the scientific data. {Can A Theist Appreciate Baggini’s Atheism? :: Book Review of Julian Baggini’s book Atheism: A Very Short Introduction}

Several people say there is strong evidence for consciousness after death by the “testimony of mediums, supposed appearances of ghosts, and near-death experiences.” First of all they forget the near death experience is an experience the person had when he or she was not death but alive. It is an experience of a ‘living soul’, being the ‘being’ of a person.

Psyche and Amor, also known as Psyche Receiving Cupid’s First Kiss (1798), by François Gérard: a symbolic butterfly hovers over Psyche in a moment of innocence poised before sexual awakening.

In the Bibletranslations we do find the Hebrew ne′phesh and the Greek psy·khe′ in certain languages being translated as “soul” and “psyche”. It is not about Psyche (/ˈsk/, Greek: Ψυχή, “Soul” or “Breath of Life”) or Eros the mythical figure which fell in love with Cupid or Amor. It is about the Psyche (psychology) which is the totality of the human mind, conscious, and unconscious.

When we look at the different texts in the Holy Scriptures we can see that it was God Who placed His Breath in the first human beings, plus in the animals,  and as such the person or animal came into a living being. When spoken about a soul, this person or animal was meant. The soul is the life that a person or an animal enjoys and it does not mean an immaterial or spirit part of a human being that survives the death of the physical body. The Bible tells us that when God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life that after that action man became a living soul.

“(7)  And יהוה {Jehovah} Elohim formed the man out of dust from the ground, and breathed into his nostrils breath of life. And the man became a living being.” (Genesis 2:7 The Scriptures 1998+)

It does not say that man was given a soul but that he became a soul, a living person.

“(5)  “But only your blood for your lives I require, from the hand of every beast I require it, and from the hand of man. From the hand of every man’s brother I require the life of man.” (Genesis 9:5 The Scriptures 1998+)

The “blood of your lives” or the blood of your souls” is not the blood of something different than the normal body we can see. When we see the same word in the original text we should translate it the same or when we use once ‘soul’ and the other time ‘live’ or ‘body’ in the same translation we should know that it is all speaking about the same thing ‘the corps’ the being of something or someone’. The Greek word translated in 1 Corinthians 15:45 for “soul” in many translations is the accusative case of psy·khe′. KJ, AS, Dy, JB, NAB, and Kx also read “soul.” RS, NE, and TEV say “being.”

” (45)  And so it has been written, “The first man Aḏam became a living being,” the last Aḏam a life-giving Spirit.  (46)  The spiritual, however, was not first, but the natural, and afterward the spiritual.  (47)  The first man was of the earth, earthy; the second Man is the Master from heaven.  (48)  As is the earthy, so also are those who are earthy; and as is the heavenly, so also are those who are heavenly.  (49)  And as we have borne the likeness of the earthy, we shall also bear the likeness of the heavenly.  (50)  And this I say, brothers, that flesh and blood is unable to inherit the reign of Elohim, neither does corruption inherit incorruption.” (1 Corinthians 15:45-50 The Scriptures 1998+)

When something happens with people the Bible says this or that happened with the souls.

“who before were disobedient, when God waited patiently in the days of Noah, while the ship was being built. In it, few, that is, eight souls, were saved through water.” (1 Peter 3:20 HNV) (NHBESY, NKJV, RNKJV, RV,Sawyer, WORNT,
“eight, souls were brought safely through water.” (WPNT); “eight souls, were delivered through water” (NET)
eight souls, were saved by water (RHB)
“wherein few, that is, eight souls were saved by water” (KJV, BRG, LEB, LITV, a.o..)
“Those who in the past were disobedient; and in the days of Noah, when the Spirit of God had patience, he commanded an ark to be made in the hope of their repentance, but only eight souls entered into it, and were saved by it floating upon the water.” (1 Peter 3:20 Lamsa NT ) “which were formerly disobedient, in the days of Noah, when the long suffering of Alaha commanded an ark to be made, in hope of their repentance; and eight souls only entered into it, and were kept alive in the waters.” (1 Peter 3:20 Re. Murdock);  “a few folks” (JMNT)
“those who disobeyed long ago in the days of Noah, when YHVH in extreme patience, commanded an ark to be made, hoping that they would amend their ways, but only eight people entered it and survived the water during the flood.” (1 Peter 3:20 ToY+ )

In several places, like in Joshua 11:11 we can find that those “souls” could be “stricken” or “killed” or could fall under the edge of the sword.Theo Philo writes:

It seems impossible to contest that the traditional Christian anthropology of body-soul dualism is problematic because it requires one to believe that “non-material thinking souls exist along side brains and somehow interact with them, and that, further, the dependency of consciousness on brain activity miraculously disappears at death, when the soul lives on without the body”

But according to the Bible there is no body-soul dualism at all and when people fall asleep, leaving the world of the living they shall be death and will not be able to do anything with what they collected in their life nor shall they be able to think something or do something, except having their body decaying or to dust or in the incinerator coming to ashes. When life comes to an end it is the breath of the person which goes out the person but not to live somewhere else. The breath is the transfer of air caused by breathing or by being alive.

” (2)  While I live I praise יהוה {Jehovah}; I sing praises to my Elohim while I exist.  (3)  Do not put your trust in princes, In a son of man, in whom is no deliverance.  (4)  His spirit goes out, he returns to his earth; In that day his plans perish.” (Psalm 146:2-4 The Scriptures 1998+)
” (5)  For the living know that they shall die, but the dead know naught, nor do they have any more reward, for their remembrance is forgotten.” (Ecclesiastes 9:5 The Scriptures 1998+)
” (9)  See life with the wife whom you love all the days of your futile life which He has given you under the sun, all your days of futility. For that is your share in life, and in your toil which you have laboured under the sun.  (10)  All that your hand finds to do, do it with your might; for there is no work or planning or knowledge or wisdom in the grave where you are going.” (Ecclesiastes 9:9-10 The Scriptures 1998+)
” (14)  I know that whatever Elohim does is forever. There is no adding to it, and there is no taking from it. Elohim does it, that men should fear before Him.  (15)  Whatever is has already been, and what shall be has been before. But Elohim seeks out what has been pursued.  (16)  Then again I saw under the sun: In the place of right-ruling, wrongness was there. And in the place of righteousness, wrongness was there.  (17)  I said in my heart, “Elohim judges the righteous and the wrong, for there is a time for every matter and for every work.”  (18)  I said in my heart, “Concerning the matter of the sons of men, Elohim selects them, so as to see that they themselves are beasts.”  (19)  For the event of the sons of men is also the event of beasts – one event befalls them: as one dies, so dies the other. Indeed, they all have one breath – man has no advantage over beasts. For all is futile.  (20)  All are going to one place – all came from the dust, and all return to dust.  (21)  Who knows the spirit of the sons of men, which goes upward, and the spirit of the beast, which goes down to the earth?  (22)  So I saw that man could do no better but to rejoice in his own works, for that is his portion. For who would bring him to see what shall be after him?” (Ecclesiastes 3:14-22 The Scriptures 1998+)

For us will happen the same as the animals. Our penalty for the sins we have done shall be paid by our death, where we shall end up breathing, thinking, speaking or being able to do anything. For that which happens to us happens also to animals. Even one thing happens to both of us, man and animal alike. As the one dies, so the other dies. Yes, they have all one breath; and man has no advantage over the animals: for all is vanity. There is no evidence at all for life after death and the Holy Scriptures tells us what is going to happen to our body (our souls). We shall all return to dust. Decay shall come over human beings as it comes over plants and animals. We better believe in the stronger evidence for human mortality than in evidence for immortality of human ‘souls’ being some extra spiritual being in man.It is the philosophical ideas of the early writers and of later fantasts which made people dream of adventures lives in some strange after-life worlds or underground-worlds, or several heaven-levels (be it 8 or 12 heavens according some worldly writers).We can not see any different soul than the souls running around on this planet, the masculine and feminine beings, called man and animal. No scientific X-rays or special screening could prove there would be some alternative ‘ghost’ or ‘spirit’ in the human beings. What is scientifically proven is the aura or a sort of temperature change around each living being. The aura appears by humans but also by animals and plants. so that also does not proof any existence of an extra spirit in the human beings which would be an other ‘soul’ than the ‘soul’ spoken of in the many books of the Bible where it is meant the persons.

+

Next: Science, belief, denial and visibility 2

++

Please do find additional reading:

 1. Faith
 2. Bible a guide – Bijbel als gids
 3. The Trinity – the Truth
 4. Idolatry or idol worship
 5. He sent his one and only Son into the world that we might live through him. #1 Creator and His Prophets
 6. Self-development, self-control, meditation, beliefs and spirituality
 7. Edward Wightman
 8. Dying or not
 9. What happens when we die?
 10. The Soul confronted with Death
 11. Dead and after
 12. Destination of righteous
 13. Destination of the earth
 14. Sheol or the grave
 15. Soul
 16. The Soul not a ghost
 17. Is there an Immortal soul
 18. Human Nature: What does the Bible teach?
 19. Immortality, eternality – onsterfelijkheid, eeuwigheid
 20. How are the dead?
 21. The soul has no rainbow if the eyes have no tears
 22. Let not sin reign in your mortal body
 23. We will all be changed

+++

Also of interest:

 1. 3 Ways Religion Has Failed Us
 2. Direct Faith & Belief
 3. Can A Theist Appreciate Baggini’s Atheism? :: Book Review of Julian Baggini’s book Atheism: A Very Short Introduction

+++

 

 • No religion ‘is the new establishment’ (christiantoday.com)
  Two surveys conducted by YouGov reveal that out of 8,455 British adults polled, 38 per cent – 3,199 in total – said they have ‘no religion’.

  This is most notable in younger generations, with almost half (48 per cent) of those under 30 identifying themselves as having no religion, while only 27 per cent of over 60s said the same.

  Furthermore, for the first time ever, ‘no religion’ has become the identity of the absolute majority of those aged 18 and 19.

  It is important to note that ‘no religion’ is not synonymous with ‘atheist’.

 • UK Supreme Court: Religion Does Not Require God (clrforum.org)
  Last week, the Supreme Court of the United Kingdom–since 2009, the highest court in the UK–handed down what looks to be a significant decision on the meaning of “religion” in English law. The decision suggests that, for legal purposes, religion does not require a belief in God.
  +
  Lord Toulson made clear he was not announcing a categorical test for all circumstances–Scientology qualifies as a religion. The court ordered the government to certify the couple’s church as a place where valid marriages could take place.
  +
  Religion is inherently communal, and some of the most important benefits the state derives from religion–for example, greater civic participation–depend on religion’s being a group activity. In America, some people have begun to argue for a very individualistic definition of religion, one in which a sole practitioner, following her own inner voice, can qualify as a religion for legal purposes. Earlier this year, a federal appeals court rejected this view, and there are good reasons to do so. I’ll have more to say about all this is a forthcoming paper, to be published next month by the European University Institute. I’ll post more on this subject then.
 • New Statistics: the religious make-up of America (skeptical-science.com)
  The Washington Post has published a rather detailed breakdown of religion in the US … alas statistics, so yes it can indeed be potentially quite dull stuff, I’ll skip a lot of details and cut to the chase of what it is of interest – non-belief is rapidly increasing.
  +
  40 per cent of people in Boston have no religion at all, and it’s more than half in many counties. As for the 47 per cent of Bostonians who are Catholic “participants” – well, there isn’t much participation going on come Sunday morning. We’re talking about 17 per cent Mass attendance these days –and it was only 20 per cent before the clergy scandals broke. The story is the same in many other supposedly Catholic cities – fewer than one in five Catholics go to church regularly. Compare that to the 70 per cent in the 1950s
 • Ask an Atheist: The Usual Questions (csgroome.wordpress.com)
  I am not 100% certain. I am certain beyond reasonable doubt, enough to state that I see no reason to think supernatural beings exist. Any academic and self respecting atheist who embraces science and reasoning would always leave their opinions open for change and new evidence. This is where Atheism differs from religion, because we are not certain and would change our views if given evidence, but we are convinced by the lack of evidence and by all rational argument, that appealing to myths from intellectually dark parts of human history can not even begin to give us answers to any questions, even moral or epistemological ones.
 • Haunting the chapel: my thoughts on heavy metal and religion. (seanmunger.com)
  Is heavy metal inherently anti-religious? Having been virtually a lifelong metalhead, I can say from experience that many people, both within and without the scene, believe that it is, or should be. Critique of organized religion or aspects of it has been a common lyrical and thematic element in metal for decades.
  +
  Even without analyzing the long history of Satanic themes in metal, the music itself has always celebrated nonconformity. Its heavy and dissonant tones, developing beginning in the 1950s, by their nature challenge the normal, the usual and the mainstream. Religion, especially orthodox or fundamentalist religion, is the ultimate conformity. It certainly didn’t help that some religious organizations and people, especially evangelical Americans, made metal music a target in the 1970s and 1980s, blaming it for causing suicides, school shootings or indoctrinating kids with Satanism. Against this background, the heavy-handed anti-religiosity of figures like Glen Benton (Deicide) seems more like retaliation than provocation.
 • Visible Religion: Beliefs permeate life in Indonesia (indonesiaful.com)
  Students praying in West Java. (Elizabeth Kennedy/Indonesiaful)

  Students praying in West Java. (Elizabeth Kennedy/Indonesiaful)

  Indonesia has six accepted religions: Islam, Catholicism, Christianity (which really means Protestantism), Hinduism, Buddhism, and Confucianism. It is not acceptable, however, to be atheist, agnostic, or Jewish. The first pillar of pancasila, Indonesia’s guiding political policy, is “belief in one God,” which has enough room in it to accept Indonesian versions of Hinduism and Buddhism, but definitely not the lack of any God at all.

  As a result of “knowing” that everyone has more or less similar beliefs, religion takes a highly visible role in everyday society here. My school’s flag ceremony alternates every other week with school-wide prayer, which is separate for Muslims, Christians, and Catholics. There are different uniforms for Muslim girls (long skirts and sleeves for girls, with headscarf) and Christian girls (short sleeves and knee-length skirts). All students take classes in their own religions, and each school has rooms for each religion.

 • Religion and Young People: The Lost Generation? (collectionofclancy.wordpress.com)
  I know of many relatives, friends and people I’ve met in general who are either agnostic or atheist and I don’t judge them for it. However what kills me is that their status gives me the feeling that they are the smarter and more enlightened people. But on the other side, the church gives me the feeling that because I have more liberal beliefs means I cannot truly be as good as the devout. A rock/hard place moment.
 • Does Religion Shape a Person? (meesh14102.wordpress.com)
  My Catholic education and religious family background influenced me to be a devout Catholic; no doubt about it. I attended Church every Sunday, received the sacraments, prayed every night, etc. I was a firm believer in God, heaven, and hell. However, as I matured in my college years, I began to have a few doubts about my religion. There was no traumatic life event or epiphany to lead me to these doubts, I just simply began to question. I began researching different religions, asking people of different beliefs their opinions on God (or lack there of) and finally I read a book. I was assigned to read, “God No!” by author Penn Jillette during my Communication Ethics course.
  +
  I don’t need a God to influence a good and honest behavior. My mom told me to never speak of my new belief (or lack  there of) ever again and to Never tell my father. I respected these wishes and continue to keep my thoughts about God and religion to myself. I believe a persons’ inner self shapes their character. I do not believe religion is what influences a good or bad character.
 • Religion? (lordmontello.wordpress.com)
  The cause and effect of religion leads to nothing but groups of different beliefs that have waged war on each other for not accepting their beliefs. Without religion their would be no blood shed by religious cults and will prevent mass war between other civilizations belifs.
 • The False Compatibility Of Religion And Science (amitoben.com)
  Religious counterparts will often point out that many scientists are religious, and that most, if not all, scientists in the past were religious as well. This claim is often propped up by such big names as Kepler, Galileo and Newton, and is commonly capped off with a challenge to nonbelievers that takes the form of “Who are you to claim to be smarter than those great religious scientists?”.
Enhanced by Zemanta