Fundamenten van het Geloof 11 Christus, de door God gezonden Verlosser

Gelooft u het getuigenis van God, zijn Zoon en zijn dienaren?

God beloofde de Verlosser te zijn van wie geloven. In Genesis maakte Hij al duidelijk dat de mens betrokken is bij de tot standkoming van zijn verlossing:

“En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit (zaad van de vrouw) zal u (slang) de kop vermorzelen en u (slang) zult het de hiel vermorzelen” (Genesis 3:15)

God had voorzien in een nakomeling die een einde zou maken aan de slang, het symbool voor vijandige mensen die Gods kinderen af proberen te houden van eeuwig leven, door hen te verleiden tot zonde. In verband met de gevolgen daarvan deed God een verstrekkende belofte aan Abraham:

“… uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit nemen. En met uwnageslacht zullen alle volken gezegend worden …” (Genesis 22:16-18)

De apostel Paulus legde in de brief aan de Galaten uit, dat deze beloften aan Abraham in eerste instantie in enkelvoud bedoeld was. Ze hebben betrekking op een bepaalde mens, die uit hem voortkwam:

Christus Jezus (3:16).

Het punt in zijn redenering is, dat ieder mens die in hem gelooft, deel krijgt aan de beloften aan Abraham. Wat betrekking had op de ene mens, Christus Jezus, de ware Zoon van God, krijgt zijn vervulling in veel meer zonen:

“Want u bent allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus … Indien u nu van Christus bent, dan bent u zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen.” (Galaten 3:26-29)

Deze beloften werden niet alleen aan het nageslacht van Abraham gegeven, maar ook aan hem persoonlijk. Hij is echter op de door God bepaalde tijd gestorven en tot stof vergaan. Hij is de poort van het dodenrijk (zie Matth.16:16) binnengegaan en is nu in de macht van zijn grootste vijand: de wrede koning dood. Dit houdt in dat God zijn beloften aan hem alleen kan vervullen door hem uit de doden op te wekken (vergelijk Hebr. 11:17-19).

Jezus bewees de noodzaak van de opstanding van Abraham, toen hij wees op het feit dat God in tegenwoordige tijd en niet in verleden tijd tegen Mozes zei, dat Hij de God van Abraham is (Matth. 22:31-33). De belofte aan hem was dat zijn nageslacht de poort van zijn vijanden in bezit zou nemen. In de praktijk van die tijd hield dit in,  dat je de vijand had verslagen en bepaalde wie de stad in mocht en en wie de stad uit moesten gaan. In de belofte aan Abraham betekent het dat de vijanden van God en zijn kinderen zijn verslagen, en dat het beloofde Koninkrijk is gekomen. De nieuwe Koning bepaalt niet alleen wie dat Koninkrijk binnengaan, maar ook het voormalige rijk van koning dood in en uitgaan. De heer Jezus Christus zei over zichzelf:

“… Ik ben dood geweest, en zie Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik hebde sleutels van de dood en het dodenrijk.” (Openbaring 1:17-18)

Dat hij dood is geweest, houdt in dat hij ook zelf eerst uit de dood bevrijd moest worden:

“… daar wij weten, dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft; de dood voert geen heerschappij meer over Hem.” (Romeinen 6:9)

Hij is het domein van de sterkste vijand van de mens binnengegaan en, omdat hij weer levend werd gemaakt door zijn God en Vader, kon hij de poort van binnenuit openen, om allen die in het geloof gestorven zijn en daar machteloos liggen, daaruit te bevrijden. Het beeld van de bevrijding van de ballingen uit Babel, in het boek van de profeet Jesaja, past ook goed bij de verlossing van de zonde en de dood, zoals deze in het NT wordt voorgesteld:

“Kan aan een sterke de buit ontnomen worden, of zullen de gevangenen van hem die in zijn recht is, ontkomen? Maar zo zegt de HERE:

Toch worden de gevangenen aan een sterke ontnomen, en ontkomt de buit een geweldige … Ik zelf zal uw zonen redden” (Jesaja 49:24-25; vergelijk Mattheüs 12:29).

Hij ‘die in zijn recht is’ was de tiran Nebukadnezar, de koning van Babel. In de brief aan de Romeinen is de tiran van de gelovigen, de dood die als koning is gaan heersen (Romeinen 5:17). Degene die hem heeft bestreden en overwonnen, is Christus Jezus. Hij heeft daarom van de eeuwige God de macht ontvangen mensen te bevrijden uit het dodenrijk, zoals Hij toont bij de opwekking van Lazarus:

“Ik zal u (de Knecht van God) … stellen tot een verbond voor het volk … omtot gevangenen te zeggen: Gaat uit! Tot hen die in de duisternis zijn: Komt tevoorschijn!” (Jesaja 49:8-9; zie ook 42:7 en 61:1)“

… en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen …om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. (Lucas 4:19)

“Lazarus, kom naar buiten! … Maakt hem los en laat hem heen-gaan.” (Johannes 11:43-44)

Hij spreekt als een koning tot wie zijn eigendom zijn. Na zijn leven van gehoorzaamheid en kruisdood is hij door God waardig bevonden heer te zijn over al zijn bezit. God gaf hem allen die hij op grond van hun geloof heeft bevrijd uit de macht van de heerser die hij versloeg en als buit meenam:

“Daarom zal Ik hem velen als deel geven en talrijken zal hij als buit ontvangen…” (Jesaja 53:11-12)

Maar vanaf dat moment zijn deze velen geen gevangenen meer, maar tot burgers van zijn Koninkrijk gemaakt. En nu hij bij God in de hemel is, verwachten zij zijn komst met eeuwig leven voor zijn volk:

“Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.” (Filippenzen 3:20-21)

Het is Christus gegeven allen die in hem geloven, in naam van zijn Vader, de enige en waarachtige Verlosser, te bevrijden van de eeuwige vloek van de dood. Hij zal hen door de kracht van God eeuwig leven schenken, door de weg tot de boom des levens, die werd afgesloten door de zonde van de eerste mens, weer te openen.

Niet de dood maar God overwint in Christus:

“Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.” (Romeinen 3:23)

“De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning, dood, waar is uw prikkel. De prikkel van de dood is de zonde … Maar God zijdank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.”(1 Korintiërs 15:54-57)

“Wie overwint, hem zal Ik (Christus) geven te eten van de boom des levens…” (Openbaring 2:7)

Dan kunnen de woorden die God sprak na de zonde van de eerste mens, omgedraaid worden:

‘Laat de mens nemen en eten van de boom des levens, opdat hij in eeuwigheid zal leven

 

1ste Vraag ter overdenking:

Hoe is de losprijs betaald om gelovigen te bevrijden van de dood?

2de Vraag ter overdenking:

Op grond waarvan kunnen wij in Christus verlost worden?

 

Christus Jezus en de verhoogde slang

Mozes en de Nehushtan (“Koperslang” of “slang van (het) koper”) aan een kruis, afbeelding uit 1907. – In het verhaal in Numeri 21 staat dat de Israëlieten toen zij tegen JHWH en Mozes ageerden, werden gestraft door giftige slangen. Als zij echter na gebeten te zijn keken naar de bronzen slang, zouden ze niet sterven.

Toen Israël in de woestijn zondigde stuurde God slangen om hen te doden. Wie gebeten was ontkwam niet aan de dood. Maar God trof een voorziening: Mozes plaatste een koperen slang op een paal en wie gelovig daarop de blik richtte, werd verlost van de dood (Num. 21:8-9). Maar niet voor eeuwig.
Jezus vergeleek zijn verhoging aan de houten paal met die van de slang aan de paal. Wie gelovig de blik op hem richt zal voor eeuwig behouden worden, maar wie niet in hem gelooft, is verloren (Joh. 3:14-18)

+

Voorgaand

Fundamenten van het Geloof 10 De Verlosser uit de dood

Overdenking voor vandaag

++

Aanvullende artikelen

 1. Een goddelijk Plan #4 Beloften
 2. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #1 Abraham de aartsvader
 3. De Verlosser 1 Senior en junior
 4. Verlosser of Messias aangekondigd door Daniël
 5. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
 6. Christus in Profetie #2 De Knecht in Jesaja (2) Behoefte aan Verlossing
 7. Christus in Profetie #5 De Knecht in Jesaja (5) Verhoging van de Knecht
 8. Christus in Profetie #8 De psalmen (2B) De Gezalfde goede herder spreekt
 9. Jezus Christus De Zoon van Adam, de Zoon van God
 10. Zoon van God
 11. Zoon van de levende God
 12. Zoon van God vrijkoper
 13. Zaad van David
 14. Zoon van David
 15. Zoon van God – Vleesgeworden woord
 16. Zoon van God dé Weg naar God
 17. Zoon van God en middelaar
 18. Zoon van God en zijn autoriteit
 19. Zoon van God door God als Zijn geliefde zoon verklaard
 20. Zoon van God geopenbaard
 21. Uw vertroostingen verkwikken mijn ziel
 22. Een lovende ziel voor Hem die troost, geneest, vergeeft, verlost, gaven en recht geeft, rijk aan ontferming
 23. Verlossing #8 Gerechtigheid door geloof
 24. Uitlopen om uit lichaam te wonen
 25. Aan een betere opstanding deelhebben

Vruchten van geest beletten hetzij inactief of onvruchtbaar te zijn

“Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar.” (2 Petrus 1:8 NBV)

5 Ja, juist om deze reden moet GIJ, doordat GIJ als weerklank van UW zijde ernstig elke krachtsinspanning bijdraagt,+ bij UW geloof deugd+ voegen, bij [UW] deugd kennis,+ 6 bij [UW] kennis zelfbeheersing, bij [UW] zelfbeheersing+ volharding, bij [UW] volharding godvruchtige toewijding,+ 7 bij [UW] godvruchtige toewijding broederlijke genegenheid, bij [UW] broederlijke genegenheid liefde.+ 8 Want indien deze dingen bij U bestaan en overvloedig zijn, zullen ze U beletten hetzij inactief of onvruchtbaar te zijn*+ met betrekking tot de nauwkeurige kennis van onze Heer Jezus Christus. (2 Petrus 1:5-8)

zullen ze U beletten hetzij inactief of onvruchtbaar te zijn:   Of: „zullen ze u noch inactief noch onvruchtbaar laten zijn.”:

(#Tit 3:14): 14 Maar laten ook de onzen leren voortreffelijke werken te blijven doen ten einde in hun dringende behoeften te voorzien,+ opdat zij niet onvruchtbaar zijn.+

(#Re 2:4): 4 Niettemin heb ik [dit] tegen u, dat gij de liefde die gij eerst had, hebt verlaten.+

(#Col 1:10): 10 opdat GIJ moogt wandelen op een wijze die Jehovah*+ waardig is,+ ten einde [hem] volledig te behagen, terwijl GIJ in ieder goed werk+ vrucht blijft dragen en blijft toenemen in de nauwkeurige+ kennis van God

Het beperkte aantal christenen dat door Jehovah is uitgekozen om met Christus in de hemel te regeren, ondergaat een nieuwe geboorte als door de geest verwekte zonen van God. Ze worden met heilige geest gezalfd om koningen en priesters met Christus te worden (Openbaring van de apostel Johannes 20:6). Petrus zegt dat die nieuwe geboorte ze „een levende hoop” in het vooruitzicht stelt. Die hoop noemt hij „een onverderfelijke en onbesmette en onverwelkelijke erfenis” die in de hemel voor ze is weggelegd. Geen wonder dat de gezalfden zich ’zeer verheugen’ in hun levende hoop! (1 Petrus 1:3-6) Maar de vervulling van die hoop hangt van hun getrouwheid af. Petrus spoorde gezalfden aan ’hun uiterste best te doen om hun roeping en verkiezing voor zichzelf vast te maken’ (2 Petrus 1:10). Ze moeten moeite doen om eigenschappen als geloof, godvruchtige toewijding, broederlijke genegenheid en liefde te ontwikkelen. w12 15/3 3:4, 5

+

Voorgaande:

Op zoek naar spiritualiteit 1 Inleiding

Op zoek naar spiritualiteit 2 Hoe te vinden

Op zoek naar spiritualiteit 3 Zin van Christus

Op zoek naar spiritualiteit 4 Zin van Christus leren kennen

Op zoek naar spiritualiteit 5 Vrucht van de geest

volgende: Op zoek naar spiritualiteit 6 Spiritualiteit en gebed

++

Aanvullende lectuur:

 1. Volgelingen met de vrucht van verdieping
 2. Vrucht dragen
 3. Je kunt niets veranderen in je leven met de intenties alleen
 4. Misleid door valse opwekkingen

+++

Related articles
 • Chosen (psalmnineteenfourteen.wordpress.com)
  “He chose us in Him before the foundation of the world, to be holy and blameless in His sight. In love He predestined us to be adopted through Jesus Christ for Himself, according to His favor and will, to the praise of His glorious grace that He favored us with in the Beloved.”—Ephesians 1:4-6
  +
  Why did Yahweh choose Mary to be the mother of Yeshua? What was so special about her? Why did Yahweh choose Abraham… Moses… David… Peter… Paul…etc.? What was so special about them? Why did Yahweh choose me? What’s so special about me? And here’s the answer…because He could. He is the Sovereign Ruler of the universe. Not because any of us are more special than anyone else (Romans 3:23), but because He shows mercy to whom He will show mercy and He will have compassion on whom He will have compassion (Exodus 33:19; Romans 9:15).
 • 2 Peter 1:8 (erlangerbaptist.wordpress.com)
  it’s all about surrender…surrendering control of our life so that the Holy Spirit can multiply himself in us.  And when He does, these characteristics will flourish and we will be the imitation of Christ that we have called to be.
 • Heart Check: Why are you here? (smilingbyfaith.wordpress.com)
  Have you ever been in a holding pattern that had you so uncomfortable for so long and while you could see the light at the end of the tunnel, every time you took a step toward it, it seemed to move further away from you?
  +
  There is a certain level of personal responsibility required of us as Christians. We are accountable for our knowledge of who He is and what He expects of us. So, as you question (silently or aloud) the reason that you are “stuck” in this place, ask yourself:

  • How do you treat God’s people (particularly those who can do nothing for you)?
  • Do you put neighbors before yourself?
  • Do you speak like a man or woman of God?
  • Do you speak in truth at all times?
  • Do you uplift or belittle those who think or behave differently?
 • Fruit of the Holy Spirit (fropuff7.wordpress.com)
  The fruit of the Spirit are issues of the heart. We read the Word with our mind, build it into character in the heart, out of the heart come the attitudes, veiwpoints, behavior, and ministries of life. Producing and living in the atmosphere of the Sprit is a choice we are continually making every moment. If we are sincere in seeking God then we will produce fruit. That is the evidence of our Christian relationship with God. Everyone who does not produce fruit will be cut off and cast into the fire. Even Christians. Though they profess Christ as king, but if they do not produce fruit they are not true Christians. True Christians have the Holy Spirit within them. Those who have the Holy Spirit within them will produce fruit.
 • Be Fruitful (calebsermons.com)
  Life before God can be compared to a fruit tree. We as people are the trees, and the fruits that are in our trees are the things we did in life.
  +
  No one plants a fruit tree for good looks, there are other trees that suit that purpose. We plant fruit trees to bear fruit. We expect something from it, a return of some sort. In like manner, Christians aren’t here just to look good, we’re here to bear fruit. And the fruits that we’re to bear aren’t apples and oranges, they’re the things that we do that please God.
 • Assurance of Salvation (josephfranks.wordpress.com)
  Scripture says one can deceive his neighbors.  It also says one can deceive oneself.  Then it presents the terrifying and sad story of Judas Iscariot.  So how does one know if one is at peace with God?  How can one have assurance of salvation?
  +
  How would we know if we were chosen?  How would we know if we were internally regenerated, transformed or born-again?  How would we know if the Judge has declared us “Not Guilty!” because of the sacrificial and substitutional work of Jesus Christ?  How would we know if the Holy Spirit dwelt within?  How would we know if Jesus were praying for us from the throne above?  How would we know if our heavenly garment was being pressed and our glorious mansion in construction?
 • Stairway to Heaven (xulonthoughts.wordpress.com)
  There really is a stairway to heaven in a spiritual sense – and we can spend our lives as believers climbing up the wrong flight if we’re not careful (lead verse).  We are now residents of God‘s household on earth.  It is a building fitly framed together into a holy temple – with a single staircase inside leading up to heaven (Ephesians 2:19-21).
  +
  If all the spiritual steps above are followed in order through abiding in God – as He abides in us (John 15:1-5) – fruits of the Spirit are bound to be produced and become abundant (Galatians 5:22-23).Our Father assures us we will not become barren or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ if we climb up the right flight of stairs.  God will make really large steps for us to land on – so our feet won’t slip (Psalm 18:36).  If we climb the stairway to heaven’s door the right way, we shall never fall – and we shall be saved (2 Peter 1:10-11, John 10:9).
 • The best life insurance (egwquotables.wordpress.com)
  you should take stock in this life insurance policy, for thus you may have a title to the immortal inheritance and secure eternal life in the kingdom of God.Heaven is worth everything or nothing to us. Through the grace of our Lord Jesus Christ you can stand complete in Him.
 • The Body (holdingforthhisword.wordpress.com)
  there is rank rebellion in our midst today, both conscious and unconscious, that turns the hand of blessing into the hand of dutiful discipline and purifying judgment. God’s call to His children today is to turn from sin and heresy.  We are warned throughout the New Testament that compromise by individual believers ushers in judgment upon the body because of its corrupting influence.
 • The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life – is not of the Father but is of the world (prepareforthelamb.wordpress.com)
  • Temptation comes from our own desires, which entice us and drag us away. James 1:15
  •  These desires give birth to sinful actions. And when sin is allowed to grow, it gives birth to death. Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin when it is finished, bringeth forth death. James 1;13-15