Als de tijd ten einde loopt … De geest van Nimrod

“U hebt uw schatkamers gevuld, hoewel de tijd ten einde loopt”(Jac.5:3)

De geest van Nimrod

Nimrod was de eerste machthebber op aarde …
De kern van zijn rijk werd gevormd door Babel, Uruk, Akkad en Kalne, in Sinear.
Vanuit dat land trok hij naar Assyrië, waar hij Nineve, Rechobot–Ir en Kalach bouwde, en ook de grote stad Resen, tussen Nineve en Kalach. (Gen. 10:8-12)

Toen Kaïn was vervloekt om de moord op zijn broer Abel, trok hij weg uit de streek Eden naar het land Nod. En een van de eerste dingen die hij daar deed, was een stad bouwen. Dit is de eerste keer dat wij dat woord ‘stad’ in de Bijbel tegen komen. Het Hebreeuwse woord is ‘ir’(zie Rechoboth-Ir in het citaat hierboven). Het betekent: ‘een bewaakte plaats’, en het is afgeleid van yare, dat ‘angst’ betekent, of ‘bevreesd zijn’. Nu lezen we in Gen. 4:14 dat Kaïn inderdaad vreesde voor zijn leven, dus helemaal onlogisch was dat niet. Maar het was het begin van een kenmerkende gewoonte van de goddelozen.

Imperium vorming

Bij ziggoerats werden reeds bakstenen toegepast (de foto toont een reconstructie)

Toen de mensheid zich, na de vloed, opnieuw begon te verspreiden en naar de vlakte van Sinear (Mesopotamië) trok, begon zij daar onmiddellijk weer steden te bouwen. Volgens Gen.11:3 gebruikte zij daarvoor een nieuwe bouwtechniek. In plaats van het stapelen van (al of niet bewerkte) natuursteen, ging zij nu uit van handgevormde stenen (een vorm van baksteen), die ze met natuurlijk asfalt (bij wijze van cement) aan elkaar metselde. De archeologie bevestigt ons, dat zij daarmee enorme bouwwerken konden optrekken. Dat is dan ook de achtergrond van de stad Babel en zijn befaamde toren.

De Toren van Babel, schilderij van Pieter Bruegel. De koning op de voorgrond (linksonder) stelt waarschijnlijk Nimrod voor.

De tekst geeft duidelijk aan dat de bouw daarvan werd gemotiveerd door de wens onafhankelijk te worden van God, en een alternatieve veiligheid te vinden. Dat gold niet alleen voor de toren, maar voor de stad als geheel, want het is de bouw van de stad, niet alleen die van de toren, die door Gods ingrijpen wordt stilgelegd. Maar we hoeven dit niet te beperken tot alleen deze stad; Babel wordt ons duidelijk getoond als voorbeeld voor de hele streek. Voor deze steden wordt opnieuw het woord ir gebruikt. We vinden het maar liefst 5 maal genoemd in deze twee hoofdstukken (Gen. 10 en 11). Let op dat het woord niet zomaar een aanduiding is van een plaats met een groter aantal huizen dan een dorp; het duidt altijd een ommuurde plaats aan. Ommuren doe je alleen wanneer je bang bent voor vijanden. En die vijanden ontstonden doordat zij, uit zelfverdediging, die andere volken juist aanvielen en onderwierpen.

Nimrod volgens het Promptuarii Iconum Insigniorum – “de tegenstrever” of “de zich verontwaardigende”, zoon van Kus en een achterkleinzoon van Noach.

Nimrod wordt ons genoemd als de eerste van dergelijke heersers, en het is tekenend dat hij ons tevens wordt geschilderd als ‘een groot jager’ (Gen. 10:9). Waar de generaties van vóór de vloed ons aanvankelijk nog worden geschilderd als herders en bezitters van kudden – dus hoeders van dieren – is nu het jagen en doden van dieren – dus bloedvergieten – het teken van ‘ware mannelijkheid’. Eenzelfde onderscheid vinden we later in Gen. 25 tussen Jakob en Esau, en het is niet zonder betekenis dat dit de eerstvolgende keer is dat we het begrip jacht in Genesis vinden (jacht en jachtbuit komen in Gen. 25 en 27 maar liefst 10 maal voor, tegen nog maar 7 maal daarna!).

Uitgaan uit de stad

Het is uit deze wereld van menselijke heerszucht en menselijke ‘veiligheid’ dat Abraham wordt weggeroepen, om verder als nomade te leven in het land Kanaän. Maar de menselijke schijnveiligheid van de ommuurde stad blijft ook dan een rol spelen in het verhaal. Wanneer Abraham en zijn neef Lot besluiten elk een kant uit te gaan, omdat hun gezamenlijke kudden te groot zijn geworden om nog in dezelfde streek te weiden, kiest Lot voor zichzelf de vruchtbare omgeving van ‘de steden van de vlakte’ (dat is de vallei ten zuiden van de Dode Zee). En na verloop van tijd vestigt hij zich in één daarvan. Dit is, na Gen. 10+11, de eerstvolgende keer dat we het woord ‘stad’ (ir) weer tegenkomen. De eerste crisis komt wanneer een confederatie van Mesopotamische heersers die steden aanvalt en de bevolking, inclusief Lot, als slaven mee terug wil nemen naar Mesopotamië. Alleen door tussenkomst van Abraham en enkele medestanders kan Lot daaraan ontsnappen. Toch vestigt hij zich opnieuw in de stad Sodom. De volgende crisis komt wanneer God besluit die steden te vernietigen wegens hun verregaande goddeloosheid. God is bereid Lot daarbij te sparen, maar die moet dan wel kiezen tussen Gods belofte van bescherming en de schijnveiligheid van een ommuurde stad. In deze hoofdstukken 18+19 komen we dat woord stad dan ook maar liefst 14 keer tegen. Lot blijkt echter slechts met moeite te bewegen de stad Sodom te ontvluch-ten, en ziet ook dan zijn veiligheid toch allereerst nog in Soar, een andere,nabij gelegen stad. Pas later besluit hij ook die achter zich te laten en zijn veiligheid te zoeken in de bergen, maar blijkbaar nog steeds niet in een vertrouwen op de God die hem toch tot tweemaal toe had gered.

De muren om de ‘vestingen’ van het christendom

Onze christelijke wereld kent, naast de ‘grote’ kerken, een uitgebreid palet van bewegingen en sekten; elk met een eigen versie van de christelijke boodschap die in hun visie het ware bijbelse christendom vertegenwoordigt.

Het lijkt wel alsof er een aparte Bijbel bestaat voor elk van hen, omdat elk dat Boek op een geheel eigen manier leest. Vele daarvan ontlenen hun bestaansrecht aan de nadruk die ze leggen op een bepaald aspect van de bijbelse boodschap, waar ze de rest in belangrijke mate aan ondergeschikt maken. En dat komt weer doordat velen voor eigen consumptie een slecht gebalanceerd menu samenstellen uit het totale Bijbelse aanbod. Het Oude Testament blijkt vaak zeer slecht gelezen, en dus gekend, te worden. En vervolgens wordt de tekst veel te veel met moderne westerse ogen gelezen, wat vaak leidt tot een-zijdige of zelfs ronduit onjuiste interpretatie van de bedoeling ervan. Nu is de gemiddelde Bijbellezer op zulke punten een leek en dus kun je hem deze neiging ook weer niet al te kwalijk nemen. Maar toch rust er ook op die leek-lezer wel degelijk een verantwoordelijkheid om rekening te houden met de mogelijkheid dat zijn begrip van de tekst wellicht gekleurd is door zijn ‘voorgeprogrammeerde’ denkwijze. En wanneer hij voldoende reden heeft aan te nemen dat een uitleg die probeert dat te corrigeren, wellicht juist zou kunnen zijn, moet hij bereid zijn die te aanvaarden, of in elk geval in overweging te nemen. De praktijk blijkt echter maar al te vaak anders te zijn. Dan wordt de eigen opvatting als onaantastbaar beschouwd (‘het staat er toch’) en wordt de geboden alternatieve uitleg opgevat als een infame poging de eigen identiteit van de betrokken geloofsrichting te ondermijnen, of als het bewijs van een apert gebrek aan nederigheid om de ‘duidelijke’ leer van de Schrift te erkennen. Maar ook daar blijft het niet bij. De ware fundamentalist neemt niet alleen zijn medegelovigen de maat door hem langs de lat van juist dit soort uitleg te leggen, hij toont naar buiten toe ook zijn geloofsijver door te ijveren voor, en het verplicht stellen van, het aanhangen van deze opvattingen door al zijn medeburgers, ook diegenen die niet tot zijn eigen kring behoren. Want waar het ten diepste op neerkomt, is angst. En zijn overtuiging is zijn bescherming, de ‘muur’ tussen hemzelf en de goddeloze wereld daarbuiten, die hem moet beschermen tegen de aanvallen van de vijandige wereld rond-om. En wie niet van zijn eigen ‘stad’ is, moet overheerst worden, gedwongen de heerschappij van die overtuiging te erkennen. Daarin ligt zijn hele gevoel van veiligheid. En die overtuiging, die muur, zal hij dus ook nooit ter discussie willen stellen. En daarom zijn er zoveel geloofs-koninkrijkjes, gescheiden door zulke muren. Maar al die muren zijn nog steeds gebouwd van door mensenhanden gevormde ‘stenen’, en niet door God.

Je eigen kruis opnemen

Bij Lukas, die meer dan de andere evangelisten de eisen van discipelschap benadrukt, lezen we:

‘Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kanniet mijn leerling zijn’ (Luk. 14:27).

Voor een Jood uit de 1e eeuw zou ‘een kruis dragen’ maar één betekenis hebben: op weg zijn naar de plaats van je executie. ‘Je kruis dragen en Jezus volgen’ zou voor hem betekenen: Hem volgen naar Golgotha om daar met hem gekruisigd te worden. Dit gaat over het opofferen van je eigen leven in navolging van je meester. Dat hoeft niet altijd te betekenen dat je voor het geloof moet sterven (al moet je die bereidheid wel te allen tijde hebben), het kan ook betekenen dat je juist je leven in zijn dienst stelt. Maar het gaat in elk geval over opoffering. De ware volgeling van Christus leeft zonder eigen muren. Hij vertrouwt op God, dat Hij die bescherming biedt. Maar fundamentalistische ijveraars zien liever dat anderen zich aan ‘de regels’ houden. Zij dwingen het ‘heiligen’ van de sabbat af, ook voor niet-christenen (zonder zich er verder om te bekommeren hoe die dag dan infeite wordt doorgebracht). Ze lopen te hoop tegen iedere suggestie dat de aarde ouder zou zijn dan 6000 jaar (zonder zich ooit af te vragen wat nu in feite de werkelijke boodschap is van Gen. 1). Ze oefenen druk uit op de overheid om ook voor niet-christenen elk ingrijpen in het menselijk leven te verbieden (zonder zich ooit te hebben verzet tegen militair ingrijpen in andermans land of, aan de overkant van de oceaan, tegen particulier wapenbezit). Ze gaan tewerk als diegenen uit de Farizeeën, die tot geloof waren gekomen, maar die er tegelijkertijd op aandrongen dat de gelovigen uit de heidenen zich zouden laten besnijden. Over hen schrijft Paulus:

‘Ze zijn voor de besnijdenis, maar leven zelf niet volgens de wet; ze willen dat u zich laat besnijden om zich daarop te kunnen laten voorstaan. Maar ik – ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus (Gal. 6:13-14).

Dit alles is uiteindelijk nog steeds de geest van Nimrod: heersen over anderen. Weliswaar gebeurt dat zogenaamd voor de glorie van God, maar het is toch niet wat Jezus van zijn volgelingen vroeg. Hij verlangde dat zij hun eigen leven in zijn dienst stelden, niet dat van anderen. Wat er met die anderen gebeurt, zouden zij volledig aan God moeten over laten; dat is niet hun zaak. We vinden dat aan het eind van het evangelie van Johannes: op de vraag

‘En wat gebeurt er met hem, Heer?’

is Jezus’ antwoord:

‘Het is niet jouw zaak (wat er met hem zal gebeuren): jijmoet mij volgen.’ (Joh. 21:21-22).

De gelovige die zich temidden van al deze imperiumvorming nog staande wil houden, doet er daarom goed aan zich te concentreren op wat er van hemzelf wordt gevraagd. Het lot van zijn medemens kan hij met een gerust hart aan God overlaten.

R.C.R.

+

Voorgaande

Als de tijd ten einde loopt …… Vragen naar het goede

 

++

Aanverwant

 1. Fragiliteit en actie #10 Voor het nageslacht
 2. De nacht is ver gevorderd 4 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 3 Hoe pakken we het aan?
 3. De nacht is ver gevorderd 6 Studie 2 Schrik of troost 2 Sodom en Gomorra
 4. De nacht is ver gevorderd 18 Studie 3 Lessen uit het verleden 7 Conclusie
 5. God meester van goed en kwaad
 6. De Dag is nabij #8 Overzicht

Autumn traditions for 2014 – 3 Black Mass, Horror spectacles and pure puritans

For Pippa Jay, who is Vampire-obsessed since childhood and Dark Shadows reruns, it may look normal to look into the Vampire stories and traditions. We can imagine she with many others looks forward to All Hallows’ Eve or All Saints’ Eve (now better known these days as Halloween) the yearly celebration she thinks is dedicated to remembering the dead. As you could see in the previous posting it has much more to do than remembering the dead.

Every year people may find their Halloween heroes and heroines back in the old adventures but also in all new adventures. In Autumn time the storms raging around the house gets many people loving to be kept on the edge of their seat all throughout the books they are reading or all through the horror-films reaching our living room by the little screen which has become quit big by the years.

Arleigh wants to remind us that

One cannot think of horror and not bring up Richard Donner’s The Omen. A film made during the turbulent late 1970’s when the world was literally on the brink of ripping itself apart. The Omen was a film that told the tale of the birth of the Anti-Christ which would herald the coming of the Apocalypse. Outside of William Friedkin’s The Exorcist there wasn’t a film during this era which put the fear of God’s Judgment on the faithful than The Omen. {Horror Song of the Day: Ave Satani (by Jerry Goldsmith)}

Español: Christian Coma de Black Veil Brides

Christian Coma de Black Veil Brides (Photo credit: Wikipedia)

In that film like in some others we can see that one of the most holy rituals in Roman Catholicism was taken and inverted in to praising Satan instead of the Virgin Mary. It was a fellow choir-master in London, close to the source you would say, who made effective use of the Gregorian chant in the “Ave Satani”. That ‘black masses’ are back in the running may proof the record industry which brings groups like Black Veil Brides whose album ‘Black Veil Brides IV’  is scheduled to be released later this month. Between now and the 12th of December Black Veil Brides is on the ‘black mass tour’, along with Falling In Reverse around the rest of Europe and America.

In Oklahoma City may be the Head Quarters of ‘The Dakhma of Angra Mainyu‘ of the legally filed church in the State of Oklahoma, their curch with Mobeds (ordained masters of their branch) may try to reach the world by internet. {OU Student’s Interview & Dakhma of Angra Mainyu, Dastur Adam’s Pre-Exorcism Speech.} Such group may follow old European Celtic traditions and have formations of the Coven of the Seraphim aiming to get more followers of Satan or Traditional Satanic Coven aka Devil Worshippers. In such groups can be found Jesus Apostates From Christendom.

Traditional Ahrimanism has birthed from Zoroastrianism, Zurvanism, Vedic Hinduism, and Yezidism. The reason is because Zoroastrianism is the center of duality that influences all major world religions particularly in the west. Do note, that Zoroaster was a fugitive from India which is why he demonized the Vedic Hindu Deva into Zoroastrianism Daeva. Zoroaster brings the first antithesis, the Devil, into existence. {OU Student’s Interview}

What the old student tells is very familiar to the impression we may get when we look at the many Halloween participants in Flanders. They love to decorate the trees and the whole surroundings where they live, giving a sign to the others about their love of the dark and unknown powers. It looks like they want to give the community a very clear statement that they do not want to do anything with the traditional church. When questioned they also say they do not want to talk about ‘belief‘ and do not belief in ‘God‘. For many of them the purpose of the Halloween events and the Black Mass is to help relieve themselves and their ‘beloved’ Halloween participants of the burden of the cross. for most of them it is clearly a rejection of Christianity.

Depending on the person, will depend on how many its done to deprogram and reject Christianity from their subconscious mind. It is a blasphemy ritual and is a tool to help with the conversion of religion. Though the ritual is crude and out right silly, it does have its place as a serious tool to free people’s minds. {OU Student’s Interview}

With many others, such groups like to get people far away from Christendom and for sure would not like to have people finding Christianity. Peter Turner, who does not believe in the literal existence of God, and many others have their blog to lure others away from the Divine Creator. He writes:

“A warm welcome to Zingcreed, the Christian-atheist blog that’s on the reading list of students doing the ‘Socialist Theory’ course in the Politics dept of NYU. It’s also read by discriminating nuns and Christian radicals in the UK. If you want to have a say in the direction this polemic should take – get in touch!” {Satanic Panic!}

He wrote a non-theist creed encapsulating many of the points that might be supported by a “christian atheist” (see wikipedia and wikiquote), a “jesuist” (Wikipedia’s term), “Jesusist” (Anarchopedia’s term) or “Jesusite” (Philip Pullman’s term). {The Thinking Behind The Zing Creed} for him and many others Jehovah himself was no more a historical reality than Zeus or Thor were. {Throwing the baby with the bathwater}

For him and many others it is good news that in the groves of academe various dedicated men and women (of all faiths and none) ‘have been merrily winnowing away for the last 200 years’ and they are perhaps very happy to see that lots of people are finding more amusement in folkloric activities. The people enjoying the Halloween fun, are they than not grown up kids? Or why do they prefer to spend their time in making costumes and in preparations for the Halloween events?

Of many groups their language declares a lot, using f words for everything that has to do with Christendom. Titles as ‘Satanic Black Mass of Oklahoma F..k Your Eucharist‘ say enough, we would think.

Gay people may find the gimmick-free piece of theatre with something to say, and not afraid to say it with gusto for the ‘Black Mass’ by Edward Bond at the London Theatre in New Cross. {Two Shedstheatre}

English: Black Veil Brides performing at Extre...

Black Veil Brides performing at Extreme Thing in Las Vegas, Nevada (Photo credit: Wikipedia)

For certain Catholics the Satanic masses and Satanic events are not liked at all. They have taken seriously the dark and dangerous spirits being invited into their community.How they are afraid of getting bad spirits in their centres is indicated by the reaction of Roman Catholic Archbishop Paul S. Coakley and a priest who performed “prayers of exorcism” to rid the Civic Center Music Hall in Oklahoma City, of evil spirits that may have lingered there after a satanic “black mass” on Sunday, Septembre 21, by members of the Dakhma of Angra Mainyu Syndicate, a Satanic sect led by Adam Daniels. {Exorcism after Black Mass at the Civic Center Music Hall, Mysterious heartland}

A. Edwards wrote

Despite the cloudy Sunday evening, Hundreds of people stood in front of the Civic Center, 201 N Walker, Oklahoma City. The black mass leader said that the purpose of the black mass was to mock the Catholic Church so that people would not be afraid of it. Many different religious groups came together in protest. Including the well known Westboro Baptist Church. WBC came to protest the protesters. One of WBC members shouted from a megaphone, that Catholic Church were idols worshippers and that they were child molesters. Which the Vatican tries to conceal. The Hebrew Israelites Marched in stomping and yelling. They read from the Kings bible and tried convince the African Americans and the Latinos that they were the true Israelites. Many Caucasians didn’t take to kind to that message. One Caucasian lady tried to put her hands on on one of the Israelites head. The woman had a look on here face like how dare you tell her that her Jesus is black.{Black mass draws crowd of protesters}

After their leader Johnathan Phelps died, the extremely ideological church, known for their very fundamental outlook with their leader and as the “God Hates Fags” church showed it is still going strong. They find a just view of afflicting incidents is necessary to Christian behaviour and exercise under them; and that view is to be obtained only by faith, not by sense.

When we do not properly look at the crooks in our lots, as to what they are, why they are there, and what we should therefore do, we get into worlds of  trouble. And a mixture of right thinking and fleshly analysis will simply trick us.

All those actions show many are tricked. The Roman archbishop said about the Black Mass being performed in the centre:

We anticipated this would be a concern for those visiting the Civic Center, and we’ve received many questions about the safety of the building following the satanic ritual. To address those concerns, we visited the venue the next morning to pray prayers of exorcism over the place and to pray the prayers for cleansing.

This clearly shows that that church sincerely believes, like the other parties involved, that demons are active spirits endangering this world. For the Catholic Church and some others Satan is the Prince of Darkness which laughs at the Holy Father’s efforts to drive him away and to keep his flock away from him. According to the Catholic church the casting out of demons and the healing of the sick and the lame were two of the great facets of the apostolic commission that Jesus gave to his followers, but the practice of performing an exorcism on candidates for baptism was first recorded by the church father Hippolytus (c. 170–c. 235) in third-century Rome. The priest or layman instructing those who would join the church was instructed to lay his hands upon the heads of the catechumens and pray. It was then supposed that it would be impossible for a demonic entity to remain quiet and unnoticed at this time, thereby betraying its presence and presenting the unfortunate human host for the process of exorcism. {Exorcism, Gale Encyclopedia of the Unusual and Unexplained, 2003}

Several churches also tell their flock it is dangerous to look at pictures of demons or ghosts or to read stories about such creatures.

This year the television may brake the tradition by not screening so many ghost and horror films. On the menu this year are the 1939 classic Hunchback of Notre Dame with Charles Laughton as Quasimodo. The forth Bourne film ‘The Bourne Legacy’ shall not captivate many viewers, whilst the remake of the cultfilm Fright Night of 1985 was not a must, the 2011 movie may be for many hilarious. Further on the screen on October 31 are ‘Inception’ (SF-actionfil 2010), ‘the Pelican Brief’ (Thriller 1993), ‘a l’Origine’ (French Drama 2009), ‘True blood’,  and further the weekly series plus the so called romantic comedy for Woody Alan fans ‘Midnight in Paris’ (2011), ‘My Fake Fiance’ (2009) and family drama’s like ‘A Family divided'(1995), ‘The Wrong Woman’ (2013), ‘Das Traumhotel Marokko’ (2014) and the war-drama ‘Akte Grïninger/Grüningers Fall’ (2013). It looks like we are not treated with a few days of monsters, blood and violence. (What a good change.)

According the Westboro Baptist Church

There is a certain train of providential events that falls to each of us in this world. . And that is our lot, being allotted to us by the sovereign God, our Creator and Governor, in whose hand our breath is, and whose are all our ways. This train of events is widely different to different persons, according to the will and pleasure of God, who orders men’s condition in the world in a great variety.
In that train of events, some fall out, cross to us, and against the grain; and these make the crook in our lot. While we are here, there will be cross events, as well as agreeable ones, in our lot and condition. Sometimes things are agreeably gliding on; but, by and by, there is some incident which alters that course, grates us, and pains us, as, when we have made a wrong step we begin to limp.
Some men’s crooks have not been made aware to them yet. Some men’s crooks, by volume or by intensity, are greater than other men’s
– this is providence. But the crook, or crooks, in a man’s life cannot, to our minds, measure the volume or grievousness of any man’s sin. This is folly. Think Lazarus or John the Baptist.

For the WBC it is clear that ‘God Hates Belgium‘ because Belgium was the second country in the world to legalize same-sex marriage thereby proving that her people are wicked sinners before God exceedingly ala ancient Sodom and it is a place without God where prostitution is legal and

the fag-enabling violence towards God parallels the antediluvian world, and will bring full and final, fiery destruction to this present world.  {God hates Belgium}

The usually naked female “altar” was having lingerie; and vinegar was being substituted for urine

They too believe in Satan and consider that

a Satanic lie tricks the vile sinner into believing that there is no Day of Judgment and that mankind can live any way they want, with no accountability, and that everyone goes to Heaven. It is the same lie that he told to Eve at the Garden of Eden – if you violate the express direction of a sovereign God and eat of the fruit (see Genesis 3:4) “ye shall not surely die” – you can violate all the commandments of God, and don’t worry “ye shall not surely die” everyone goes to heaven anyway.

For the WBC the reason God blessed the United States at its foundation is because the Puritans lived and breathed the Commandments, the Bible, and the fear of God.

The Puritans are gone, except a few of us who still love these doctrines, because they are the doctrines of the Old and New Testament.
they say.
But at the same time they like to bring fear over many people and preach damnation.
They are aware that
The saints of God are told to be sober minded. However, the children of the flesh have no such direction. God says woe unto them. He says that they have erred through their wine and strong drink and have gone out of he way.
The New Testament says that the sins and the works of the flesh include such things as excess of wine, reveling and banqueting and that they which do such things shall not inherit the kingdom of God.
The New Testament says that people are to walk circumspectly and not as fools and that they are to be filled with the Spirit not drunk with wine.
The night of the 31st of October unto the 1st of November is also used to have special parties where all sorts of alcoholic drinks and drugs can be used in abundance. This naturally makes that church annoyed, but also should us have to react that such actions can not be taken by people who claim to be Christian.
Perhaps there is good reason in them calling the Roman Catholic clergy weak priests and saying that the preachers and churches of their country are afraid to run off members and donors are afraid to address the issue, so the drunkenness continues and they love to have it so. For them America and even Belgium Holland, the United Kingdom and many Western countries may be doomed for her drunkenness, drugs, reveling and blatant hedonism.
The playing around ghosts, spirits and devils the last few years became again popular. Halloween is considered the high-day for connecting with those spirits, demons and devils and ideal for casting spells on others.
Satanic activity tends to come and go in waves, with mostly hereditary Satanists carrying the tradition forward in secret during quieter times. With each new surge they seem to get more sophisticated but also become more blatantly obvious about what they are doing. This time the various covens and lodges are organizing. They are combining forces on a level not seen in generations and if we don’t act fast, they may be here to stay. If these are truly the End Times, as many of us believe, the mainstream tolerance of Luciferianism is the final stage that allows for the rise of the Antichrist.
Some people are lured into these groups by the thought of participating in a cause but damn their souls in the process. It may seem like fun and games to some but to those at the top it is very serious. Keep in mind that some people joining these groups are well meaning people. Others will simply be acting out rebellion. It is important that we understand this when we witness to them.
+

Preceding articles:

Autumn traditions for 2014 – 1: Sinterklaas and Zwarte Piet

++

Further reading:

 1. Antichrist and The Most Hated Family in America in crisis
 2. Westboro Baptist Church and Catholic Truth against Nelson Mandela
 3. We are ourselves responsible
 4. Casual Christians
 5. Halloween custom of the nations
 6. The Soul not a ghost
 7. Satan or the devil
 8. I Only hope we find GOD again before it is too late !

+++

Find also additional reading:

 1. The Phantom Spectre Hunter
 2. Mysterious Monsters of Illinois Coming to Kankakee, Oct 23
 3. Exorcism: What the Devil Is Going on? Fueled by Books, Movies, and a Therapeutic Culture, Exorcism Is Alive and Well in America. but Are We Dealing with Demons or Diversions?
 4. Exorcism and Its Texts: Subjectivity in Early Modern Literature of England…
 5. In the Name of Jesus: Exorcism among Early Christians
 6. The Devil in Pictures; the Vatican Is Steadfast in Its Defense of Exorcism
 7. Are They Demons or Just Delusions? Popular Culture Continues to Debate…
 8. A Fresh Look at a Remarkable Document: Exorcism: The Report of a Commission…
 9. Man’s Reaction to Pope’s Prayer Fuels Exorcism Talk
 10. Exorcism Lives!
 11. Francis Credited with an Exorcism
 12. Satanic Black Mass
 13. DIR News: Satanists to Hold Controversial Black Mass in Oklahoma
 14. What you can do to sponsor a prayerful protest; Help Stop the Black Mass in Oklahoma City!
 15. Prayers for the Triumph Of The Cross offered to stop the Black Mass on September 21st in Oklahoma
 16. Picture taken inside the Satanic Mass !!!
 17. Bryan Fischer Links Oklahoma Beheading To Satanic ‘Black Mass’
 18. Spiritual warfare in Oklahoma City and another battle yet in Rome?
 19. Satanists’ “Black Mass” spawns protests in Oklahoma
 20. Hundreds of protestors confront ‘Black Mass’ in Oklahoma
 21. Catholics crusade to protest ‘Black Mass’ in Oklahoma City
 22. Exorcists Warn of Danger from Oklahoma City Black Mass
 23. Oklahoma Christians in Final Push Against Satanic Black Mass; Archbishop Warns Demonic Activity, Evil Forces Are ‘Very Real’
 24. The Alarming Rise of Satanic Spiritual Warfare Against Families
 25. Archbishop Coakley comments on Black Mass- “The Hour has Come!”
 26. Lilith’s Mass
 27. Is Angra Mainyu (Abbadon/Apollyon) Rising?
 28. Satanism and Black Masses Are Only a Symptom of the Infiltration of Evil Into Our Society
 29. Consecrated Host Returned!
 30. The Satanist and The Communion Wafer
 31. Black Mass of Oklahoma Cracker Lawsuit

+++

 • Halloween in Italy (lifeinitaly.com)

  These days, many have the feeling that Halloween has become more popular, especially among the younger generations, than Italy’s very own Carnevale, those two weeks right before Lent when Italians get crazy about dressing up and playing tricks on their friends. Sounds familiar? Yes, it does remind a lot of what Americans do on Halloween. Carnevale has plenty in common with Halloween and not only because it’s a holiday with a penchant for tricks and costumes: there is special food  only cooked this time of the year, too and, of course, the Carri di Carnevale, some of them (think of Venice and Viareggio) known all over the world.

  In Italy, however, Halloween has been making amazing progress over the past few years. And according to research, the search term “Halloween” comes up more often on Italian online searches than “Carnevale”. Are Italians all becoming Halloween fanatics?

 • 25 Creepy Details From Your Favorite Horror Films You May Not Know (list25.com)
  Have you ever wondered what goes on behind the cameras when the lights turn off, especially in films that scare us and freak us out? Do the actors of such films take their roles as seriously as they appear to onscreen? What about all those little, spicy details that most of us usually never hear about? Do the horror film crews party and have fun while shooting a film with such gruesome effects? Find out with these 25 creepy details from your favorite horror films you may not know.
 • Here Are 12 Scary-Ass Halloween Movies To Totally Ruin Your Shit (theconcourse.deadspin.com)

  I have always suspected that there is a reason why all of our best holidays come in the fall and winter. Days get shorter, and it’s cold and wet out, and all the animals go to bed, and all the trees, like, die or whatever. Winter is a hard, shitty time of year.

  And so, whoever schedules this kind of thing had the bright idea of livening things up with a series of genuinely excellent holidays, so that just when you’re sinking into the swamp of seasonal affective disorder, someone shows up with a casserole full of yams covered in marshmallows and buys you another few weeks of relative happiness.
  +
  What follows is a list of 13 great Halloween movies to watch as we approach Halloween. No, these are not the 13 best or greatest or even scariest horror movies (although some of them certainly are among the best and greatest and scariest). But I figure a horror movie needs a few things to be truly Halloween-appropriate:

 • Things To Do In London: Halloween 2014 (londonist.com)
  a.o.: a post-apocalypse-themed party, macabre party, circus-themed Halloween party, follow the blood trail, avoid the zombies, find the monsters and hear some spooky stories, Celebrate the scariest night of the year within the Gothic surroundings …
 • Top 10 Halloween Symbols and What They Mean (toptenz.net)
  The significance of corn husks and stalks of wheat is pretty straightforward.  Halloween comes in the autumn, the traditional festival of Samhain celebrated the end of summer and the end of the harvest, so these images are meant to represent the end of harvest and the beginning of winter.
  +
  the Celtic festival of Samhain marked the transition between “light” days and “dark” days – so the black likely represents those dark days of winter when there are fewer daylight hours to attend to the fields and crops.  Of course, the modern secular Halloween retailers have certainly pushed the orange-and-black as official colors of Halloween, so such an explanation seems weak, but it’s true.
 • 17 New Horror Movies to See Before Halloween (movieweb.com)
  this weekend begins a month long barrage of horror movies set to invade our local cineplex. Some of these movies will even be available on VOD in the weeks leading up to Halloween! We’re seeing more original thrillers this year, as new titles hurry to occupy the slots vacated by holiday perennials Saw and Paranormal Activity. We have plenty to choose from, with creature features and slasher flicks galore, all spanning the gamut between pitch black comedy to blood red terror. There are spin-offs, reboots, and even an old favorite making its return for a much-deserved 10th anniversary celebration.
 • Timing Is Everything: The Unfortunate Case Of Halloween III (badassdigest.com)
  Halloween made a bundle, and was for 20 years the most profitable independent film of all time. Small wonder, then, that by 1981 the low-budget film industry was lousy with filmmakers planting flags (and pitchforks and machetes) on every holiday on the calendar, lining up for some of that easy slasher money.
 • 17 New Horror Movies to See Before Halloween (cinvox.com)
  New Line Cinema’s supernatural thriller Annabelle begins before the evil was unleashed. John Form has found the perfect gift for his expectant wife, Mia, a beautiful, rare vintage doll in a pure white wedding dress. But Mia’s delight with Annabelle doesn’t last long. On one horrific night, their home is invaded by members of a satanic cult, who violently attack the couple. Spilled blood and terror are not all they leave behind. The cultists have conjured an entity so malevolent that nothing they did will compare to the sinister conduit to the damned that is now… Annabelle!
 • Satanism in Not a Benign Belief
  Satanism is growing because the mainstream culture, education system, and government is promoting it! All of this can be proven in an ebook called Ten News Stories Showing Satanism is a Real Problem in America.
  +

  Satanists- La Vey or otherwise, have no good intentions toward humanity as a whole. Even people who are atheistic and examine their overall teachings see that they are not beneficial to people. If you follow Satanism you will freely violate what are considered the basic human rights of others.

I can’t believe that … (4) God’s word would be so violent

The Bible has sometimes been known as the “Good Book”. But really the Bible should come with a health warning. Because for all the stories of love and compassion, there are also stories featuring truly horrific behaviour. Particularly in the Old Testament (the first part of the Bible) you will find stories about murder, violence, mutilation, adultery, incest and gang rape. The worst of humanity is on display. So it is reasonable to ask in what sense is this a “good” book?

The truth is that this idea of the Bible as the “Good Book” misleads people into thinking it is just going to be a collection of spiritual sayings or moral tales. But this isn’t the case at all. “Bible” means library or collection of books, and that’s what the Bible is, it is a collection of books, each with its own style and own topic. The Bible contains books of history, of poetry, of songs, of prophecies, of visions, of stories and even some letters. And given all these different types of books, we should not be surprised to find certain things. So if someone is writing history, they will write about the stuff that actually happened not just the pleasant stuff. And if someone is describing the reaction of their people to times of trial and hardship they are not going to sugar coat it, even if their reaction doesn’t seem very Christian. Since the Bible isn’t just words straight from the mouth of God, but is words written down by men that are drawn together to form God’s book, then we shouldn’t expect the Bible to read like a heavenly voice. We should expect the Bible to sound, in places at least, very human. And humans can be pretty rubbish, at times.

A page from the Wenzel Bible From the caption:...

A page from the Wenzel Bible From the caption: Printed by the Bibliographisches Institut, Leipzig. From the Manuscript (c. 1400) in the Imperial Library at Vienna. —- The passage is described there as being from the Book of Moses, ch. IV., v.4–15 (=Exodus 4:4-15). (Photo credit: Wikipedia)

The Bible certainly isn’t a book of moral fables, where each story has a clear moral lesson. Many of the stories have no moral commentary at all. Those stories that are particularly troubling, with violent and evil deeds, do not come with a command “you should behave like this”. If they did then we should be really worried. But the Bible isn’t like that. When the Bible does contain moral direction it makes plain that acts like murder and rape are absolutely wrong. So we shouldn’t try and read moral lessons from bits of the Bible that aren’t intended for moral teaching.

But these violent and unpleasant passages have a point. Take for example Judges 19-21. It is story that includes betrayal, abuse, gang rape, mutilation of corpses and pointless warfare. This is one of the most unpleasant stories that you could read. But its not there to be pleasant. It is there to provide an answer to a historical, that is, how did the tribe of Benjamin become so small. And that might not seem like a terribly important historical question – and in the grand scheme of God’s message to mankind, it isn’t – but it is one of those details from which the sweep of biblical history is composed. That’s probably the best way to regard these stories. They are there as background detail, they are not big picture stuff.

Yet this isn’t the whole answer. Because some of this violence comes direct from God. God judging people. God condemning people. God requiring death for evil men. And that can be difficult to swallow. That seems harsh, that seems cruel, that seems unforgiving – very different from the character of God as often presented. So what’s going on? Why does God kill people?

Now I don’t support the death penalty when implemented by human governments. Why? Because human justice can make mistakes. Human judges might condemn an innocent person, but they can’t take back the death penalty. In addition, the death penalty admits no second chances – no chance of repentance and a clean slate. Yet these problems are problems for God. If God is all knowing then he cannot make mistakes, he cannot condemn an innocent person, if God says someone is guilty then that person is guilty. And God also knows the heart of men, he knows if they are likely to repent or whether they are beyond reaching. So, it seems to me, the only appropriate person to administer the death penalty is God.

God is justified in putting people to death if he knows they deserve it. And it doesn’t matter whether God puts people to death individually or in a group, because he is able to ensure that only those who deserve to die will die. Take the example of God’s destruction of Sodom (you’ll find the story in Genesis 18). Abraham asks God if he would destroy Sodom if there were fifty righteous people in Sodom? And God says no, he would spare all those wicked people so that he wouldn’t kill any righteous people. What about forty-five? Or forty? Or thirty? Or twenty? Or ten? Abraham keeps asking and in every case God says that he would not destroy the city if there were righteous people in it. In the event God sends angels to rescue the only four righteous people in Sodom (and let’s face it, some of them weren’t particularly righteous). So when God destroys Sodom, we can be sure that the only people who died were those who deserved to die. And if that is the way God works then these violent passages of the Bible turn out to be demonstrations of God’s justice.

Now that doesn’t answer every problem. Some passages of the Bible are still confusing. But these ideas give the broad principles for providing an answer.

+

Preceding articles in this series:

I Can’t Believe That (1) … God would send anyone to hell

I Can’t Believe That … (2) God would allow children to suffer

I can’t believe that … (3) miracles can happen

++

Additional reading:

 1. Never making mistakes because never doing anything
 2. We are ourselves responsible

+++

+++

 • The Battle Among Us (signsofthetimes.org.au)
  Those in power are not immune to such degeneration. Politicians lie and cheat, while rich businessmen move their money into overseas tax havens to avoid paying their dues to the country that protects them.
  +

  Society floats in a moral vacuum. We might have an amoral, “feral” culture that ignores decency and morality. But just as evil are the cultured rich and powerful who also ignore laws.

  Society today is at war. The battle-front is not in Israel, Palestine or Ukraine. It is here in our midst: it is our own inability to distinguish between right and wrong.

  Under the cloak of freedom and tolerance, we have abandoned morality grounded in Judeo-Christian ethics, replacing it with a concept of moral relativism. 

 • Does God Let His Kids Lie About Him? A Thought (or Two) on the Enns/Bell Interview (derekzrishmawy.com)

  The Israelites lived at a rough time, the Iron Age, when nations fought tooth and nail over land and resources and the gods fought right along side of them, leading the charge

  The nations that won had the mightier gods, and victory (slaughter, pillaging) gave gods honor. Losing meant your god was either a wimp or he was mad at your people for some reason and wanted to teach them a lesson in obedience. 

  The Israelites were part of this ancient Iron Age world of warring, land acquisition, and destroying the enemy. They fit right in, and to expect their God-talk to be on a totally different page is to start off on the wrong foot.
  +
  For God to deliver commands to us about not falsely representing him and taking his name in vain, through narratives that falsely represent him and take his name in vain? What kind of confusing father is that? A little exaggeration here and there is one thing, but to fundamentally miss a key component like that is kind of a big deal. I mean, especially when God seems particularly picky about the “no false images” thing (Ex. 32-33).

 • What has convinced many believers to not believe? … the bible did. (skeptical-science.com)
  EA Hanks, a writer based in Los Angeles, has written a very personal article in the Guardian that takes us on her journey from Fundamentalist born again Christian to atheist. In it we find two rather common answers to some truly fascinating questions. Why do people convert and become “born again”?
 • Unfortunately this happens to me all the time (thei535project.wordpress.com)
  Using your standard of morality that states that things that do no emotional or physical harm are good, is raping someone who is in a coma morally wrong?If it does no harm yet it’s still morally wrong then it’s morally wrong by a standard other than your own. This means that your standard is illogical.If you maintain that your standard is logical, then you cannot assert that raping a person in a coma is wrong.
 • The Abrahamic dilemma (jeremystyron.com)
  Doesn’t a believer’s response to what I will call the Abrahamic dilemma really cut to the core of a person’s faith? If, for instance, a believer says he would, in fact, sacrifice his child, or otherwise commit some violent act against another human being, for God, this indicts him as a hideous person, at least based on our set of moral principles. If a Christian says he would not raise the knife and sacrifice his child for God, then the person is not a true believer.
 • PZ Myers Has This Problem With My Post About the Terrorist Who Lost His Head (patheos.com)

  Indiscriminate cruelty and slaughter has long been a way of life for these types. I guess I’m supposed to be sad when it becomes a way of death for them too, but for once I’ll nod along in agreement with Jesus, who is said to have stated the inevitability of violence begetting violence pretty succinctly: “He who lives by the sword shall die by the sword.”

  Mohammed Fares was another Islamist boil on the ass of humanity. It’s an unpleasant procedure, but boils need to be lanced. Or beheaded — same thing.

 • If ISIS Is Not Islamic, then the Inquisition Was Not Catholic (newrepublic.com)
  As ISIS slaughters its way though Syria and Iraq, it became inevitable that we’d hear from apologists who claim that ISIS is not in fact “true Islam,” and that its depredations are due to something other than religious motivation.
  +
  Reply:Not true or True Catholicism and True Islam
 • Is there such a thing as “Biblical” marriage? (lotharlorraine.wordpress.com)
  Rachel Ford recently published an article on the website of the “Friendly” Atheist arguing that the Bible is a morally consistent evil book presenting marriage coherently as a man possessing several wifes as objects to be used and maltreated.
 • What is a “true” religion? (whyevolutionistrue.wordpress.com)
  As ISIS slaughters its way though Syria and Iraq, it became inevitable that we’d hear from the apologists who claim that ISIS is not in fact “true Islam,” and that its depredations are due to something other than religious motivation. Those motivations, say the apologists, are political (usually Western colonialism that engendered resentment),…