Als de tijd ten einde loopt …… Slechts een klein deel gered

Als de tijd ten einde loopt …… Slechts een klein deel gered

Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u,zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen.”(Lukas 13:24, NBG’51)

In Lukas 13:23 lezen we hoe iemand Jezus vraagt:

Heer, zijn er maar weinigen die worden gered? En zijn antwoord is:
“Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan maar er niet in slagen.”

Al geeft Jezus geen direct antwoord op de vraag, voor de goede lezer is het zonneklaar wat dat antwoord is:

‘Ja, het zijn weinigen’.

Maar zijn nadruk ligt op de moeite die je moet doen om daartoe te behoren. In de bergrede vinden we dit principe wat uitgebreider:

“Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.” (Matt. 7:13-14).

Hier is het antwoord in elk geval glashelder:

velen zullen de makkelijke maar verkeerde weg volgen, en slechts weinigen de moeilijke maar goede weg.

De brede weg

Dit gaat niet over atheïsten. Ook wie de brede weg bewandelen beschouwen zichzelf als goede volgelingen van hun heer. Nogmaals Lukas en Matteüs:

“Jullie zullen zeggen: We hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken en u hebt in onze straten onderricht gegeven. Maar hij zal tegen jullie zeggen:
Ik ken jullie niet … Weg met jullie, rechtsverkrachters!” (Luk. 13:26-27).

“(Bij het oordeel) zullen velen tegen mij zeggen:
“Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?”
En danzal ik hun rechtuit zeggen:
“Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!” (Matt. 7:21-23)

Zij zullen er bij het oordeel op wijzen dat zij vertrouwelijke omgang met hem hebben gehad, dat zij tot zijn ‘volk’ behoorden (in hun straten onderricht gegeven), dat zijzelf in zijn naam actief zijn geweest. En het antwoord zal zijn dat zij in werkelijkheid in dat alles tekort zijn geschoten, dat hij hen zelfs nooit gekend heeft. En hij noemt ze wetsverkrachters. Het Grieks is ‘wettelozen’, wat praktisch ‘goddelozen’ betekent.

Het gaat er dus niet om of je ‘lid’ bent van een bepaalde groep (welke dan ook). Behoudenis is er niet op zo’n basis. En ook niet om of je allerlei voorschriften in acht neemt. Natuurlijk: wie (bewust, of alleen maar uit gebrek aan interesse) Gods voorschriften overtreedt, is een zondaar en wordt niet behouden. Maar je kunt dat niet omdraaien en stellen dat wie ze in acht neemt dus ook behouden wordt. Ook niet wanneer je, uit geloofsijver, die voorschriften nog aanvult met allerlei extraatjes. De Farizeeën waren daar goed in, maar kregen daarvoor weinig applaus van Jezus. En het gaat er ook niet om of je allerlei superieure kennis bezit, of een ongeëvenaarde diepte van inzicht. Kennis en inzicht zijn hooguit gereedschappen: je moet ze gebruiken om er iets mee te bereiken. Wie ze niet gebruikt heeft er geen nut van.

De smalle weg

Waar gaat het dan wel om?

Om onze gezindheid, onze mentaliteit, in Bijbelse taal soms aangeduid als onze ‘geest’. Paulus spoort zijn bekeerlingen aan met:

“Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had” (Fil. 2:5).

Het Griekse woord voor ‘gezindheid’ is phronèma, dat duidt op een wijze van denken. De grondbetekenis is ‘plan’ of ‘besluit’, en het is afgeleid van phronis, inzicht. Verwante woorden zijn phronimos, bij zijn verstand, en phroneō, iets van plan zijn, met de bijbetekenis van: dat met alle inspanning willen verwezenlijken. Dit beschrijft een mens die ‘bij zijn volle verstand’ tot een bepaald inzicht is gekomen, op grond van dat inzicht een ideaal voor ogen heeft, en dat ideaal nu met inzet van al zijn vermogens tracht te verwezenlijken. Paulus gebruikt dit begrip regelmatig in zijn brieven, waarbij hij de gezindheid die de mens van nature (‘naar het vlees’) heeft, plaatst tegenover de gezindheid van de gelovige (‘naar de Geest’):

“… die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, dienaar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest.” (Rom. 8:5, NBG’51)

Die gezindheid van de (Heilige) Geest noemt hij enkele verzen verderop achtereenvolgens de gezindheid van God en de gezindheid van Christus. Alleen gebruikt hij daar niet dat woord phronèma, maar het woord pneuma, geest. Vertalers laten zich daarom vaak verleiden dat op te vatten als de Heilige Geest en schrijven het dan met een hoofdletter (in het Grieks staan geen hoofdletters). Maar dan zie je over het hoofd dat Paulus dat woord ‘geest’ vaak gebruikt in precies die zin van mentaliteit, gezindheid:

“U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de god van deze wereld … de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn” (Efez 2:1-2).

En die ‘geest’ beschrijft hij dan zo:

“Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten, wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander.” (vs 3)

Ook hier gaat het om onze oorspronkelijke menselijke natuur tegenover de ‘gezindheid van Christus’. Zoals hij aan de gemeente te Kolosse schrijft:

“Richt u [phroneō: richt uw gezindheid] op wat boven is, niet op wat op aarde is” (Kol. 3:2).

Voortdurend lezen we dat wij onze natuurlijke, menselijke, wereldse, aards-gezinde mentaliteit moeten vervangen door de gezindheid van Christus. En die ‘gezindheid van Christus’ is dan ofwel de gezindheid die zich richt op (God en) Christus, of de gezindheid die Christus zelf toonde in zijn totale gehoorzaamheid aan de Vader. Of, waarschijnlijker nog: beide.

Die weg gaan

Die neiging dat woord geest op te vatten als Gods Geest i.p.v. als onze gezindheid, is niet alleen maar een verschil in interpretatie van een stukje Grieks. Velen hebben in deze tijd de neiging hun behoudenis te zien als iets dat God aan hen doet zonder veel (of zelfs geheel zonder enige) inbreng van hun kant. Extreem gesteld: je wacht tot God je zijn Geest wil schenken, en als Hij dat doet, ben je wedergeboren, en daarmee behouden. Maar Paulus’ argument is nu juist dat je met inspanning van al je vermogens die gezindheid moet ontwikkelen. Weliswaar heeft Jezus ons daarbij zijn hulp en steun beloofd, en op die hulp mogen we daarom rekenen. Maar hulp betekent toch altijd dat het initiatief bij ons ligt, niet dat een ander het wel voor ons doet. We moeten vóór alles laten zien dat het dienen van God ons hoogste streven is. Want dat was waar Paulus het over had in zijn brief aan de gemeente te Filippi:

“Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die: … degestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en … Zich heeft vernederd en gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.”(Fil. 2:5-8, NBG’51)

Hij beschrijft hier niet een gezindheid van lijdzaam afwachten, maar van actief bezig zijn (namelijk met zich dienstbaar te maken aan de Vader), van gehoorzaamheid en van opoffering, tot in de uiterste consequenties. En dat is ook de gezindheid die Jezus voor ogen stond, toen hij het tegenover Nicodemus had over dat wedergeboren worden (Joh 3:3).

Wedergeboren worden

Wedergeboren worden betekent: een zó radicale verandering in je leven aanbrengen dat het lijkt alsof daar een totaal nieuwe mens staat. En dat kan alleen maar betekenen dat je een totaal nieuw streven (phronèma) navolgt, een totaal nieuw doel voor ogen hebt. En ja, hij zegt in dat verband dat je moet worden wedergeboren door de (Heilige) Geest. Want die gezindheid kun je, als mens, uit jezelf niet zomaar ontwikkelen; daar heb je Gods hulp bij nodig. Maar opnieuw: we moeten zelf de eerste stappen zetten, en vervolgens ook op die weg blijven doorgaan.
De smalle weg gaan, betekent, hoe dan ook, dat we die zelf (als hetware te voet!) moeten afleggen, niet dat we kunnen gaan zitten wachten op Gods taxi. Dáár ligt dus ook de oorsprong van Paulus’ denken. In zijn brief aan Efeze schrijft hij (en let ook op de connecties met geest en gezindheid):

“U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgevenen de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten wordenen dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapenis.” (Efez. 4:21-24).

Die nieuwe mens is wel naar Gods wil geschapen, maar wij moeten die zelf (als een nieuw kledingstuk) aandoen. En wij zelf moeten daartoe eerst onze oude levenswandel opgeven, en die ‘oude mens’ afleggen (uitdoen). En dat moeten we doen met inspanning van al onze vermogens.

Strijdt om in te gaan

Ja, het zijn weinigen die behouden worden. Maar de vraag of het er veel of weinig zouden zijn, was de verkeerde vraag.

De vraag had moeten zijn:

wat moet ik doen om behouden te worden?

En het antwoord daarop was:

“Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen” (NBG’51).

Dat woord strijden heeft niets te maken met oorlog voeren; het beschrijft het deelnemen aan een wedstrijd. Bij wedstrijden is er maar één winnaar: hij die meer heeft gepresteerd dan alle andere deelnemers. Paulus zegt daarover:

“Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er maar één de prijs kan winnen?
Ren als de atleet die wint. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke.” (1 Kor 9:24-25)

Zijn waarschuwing is niet dat er ook in deze (wed)strijd maar één winnaar zal zijn, maar wel dat alleen zij die hun aller-uiterste best doen zo’n erekrans zullen ontvangen. En daar valt helaas nog altijd niets op af te dingen.

R.C.R.

 

+

Voorgaand

 1. Bijbels geloof en heidense filosofie
 2. Als de tijd ten einde loopt …… Vragen naar het goede
 3. Als de tijd ten einde loopt … De geest van Nimrod
 4. Fundamenten van het Geloof 6: Beproeving van het geloof

Philosophy hand in hand with spirituality

Experiences and Interest in philosophy and spirituality

I think it is wrong to think philosophy can not go together with spirituality. I also think it is wrong to assume that when a person is interested in philosophy, he would not be interested in the spiritual or the religious.

Expérience

Expérience (Photo credit: Saturne)

The world itself presents itself in a succession of pure experiences which we should see. We can either ignore what is going on in the world or look at it question the what and why’s and how’s. Often the human beings can not qualify these experiences in a way by which all would agree with.

Should we not recognise that those things which come along our way are always felt and undergone by our own self, which was constructed by previous experiences and learnings. In a way this may give us always the way of the subjective choice and subjective sense or experience. Each is simply a pure impression that is made upon us at some point in our life, where we do have a certain education or development which shall obey the laws of our state at the moment.

Experiences and Impressions

Reality appears to us first as an unqualified multitude of original impressions that cannot be compared or ordered in anyway without our previous learnings. Is our experience not mere juxtaposition in space and succession in time; an aggregate of utterly disconnected particulars?
Living in this world we can not do without seeing what is happening around us. We can not merely observe the things, and not bring them into thought-relationships.

The things which happen in our lives shall give us our experiences. Those experiences will create senses and shall be our best teacher, experience being the mother of wisdom. To take on any qualities or relationships whatsoever thought or reason must act upon them. It is the process of thought that attributes qualities to pure experiences and relates some experiences to others to build an understanding of the world.

Conscious or unconscious direction with second nature

Our way of thinking or the process of thought should proceed through certain ways be it our conscious or unconscious direction. Our brain should go on working, considering what happened and analysing everything. Probably it shall order everything, classify it. This using some organic laws of interconnection. These laws are part of the world of thought itself and not completely within our control. Pure experience presents itself in a spontaneously emerging stream and thoughts grow out of that experience making it distinguishable to us and situating it in relationship to the rest of experience.

Some do consider the process of thinking not a human activity. We may say that thoughts emerge out of pure earlier experiences and are dependent on our upbringing or rearing and the language we learned, both becoming a second nature.

Out of body experience

Out of body experience (Photo credit: Wikipedia)

Our religious thinking and being should also become such a second nature. From the Bible we can learn that the ‘soul‘ is not an external element in our being. Many Christians and Muslims imagine there are a good and a bad angel sitting on our shoulders and talking to a soul which can go out of our body when we die. For them this human soul is to be a phantom-like inner being that contains our conscience and moral fibre. It is the element which can let us do good or let us do bad, under influence of other spirits called either angels, for the good ones, and devils, like Satan and Lucifer, for the bad ones.

Breath given by Creator

Those people forget that it was God Who blew his breath in the nostrils of the first man and woman, to bring them to life. The Pneuma or spirit in those first human beings was not something separate from them. It was their breathing, their being itself.

The soul is not a specific element as such but the transcription of the inner being and the thinking which happens by ‘electronic actions’ in our brain and by breathing. Without breathing we shall not be able to give oxygen to our brains by which they will not be able to work, and with a non-working brain we are as good as dead.

You could say that the soul is our “background of our being”. This ‘being’ has to be fed to stay alive. And because it is not a material element it has to find its food in the immaterial. therefore we as human beings should also give food to the immaterial elements of our being, our “body and soul”.

God gave breath to all creation, but the difference between man and the other living organisms is that god has given more power to man. He has received the power to think, to make choices, to make decisions, to give names and to handle like he wishes to do. But all his actions will create experiences, be it nice or bad ones. He shall have the choice to learn from them or to continue his life without learning more from those things that overcame him.

Material and immaterial being and understanding

Like the soul in an immaterial thing, our thinking its coming to understand something is an abstract element. Understanding is “an abstraction which the human mind forms by reflecting on its own thoughts and forms of thinking.” This knowing is a natural product of the process of mind and it is bound up in, and limited by, language. {Coleridge}

Coleridge asserted that it is a process that requires no “self” to enact. It is a natural process of the lawful interaction of mental elements, a simple unfolding of the characteristics of the mind in nature. But I do think we do have a responsibility and we do have the choice and power to have the self to come to understanding.

I believe when we do open our mind to different thoughts we can enable ourselves to learn more. I also believe this is one of the tasks God has given His creation in the Garden of Eden. We can only give the plants and animals name and classify them in groups when we do have the knowledge and skill to do so. This would not require that we all have the same certificate of proficiency or that we may excuse ourselves when it is not in our domain.

Given brains and reason

An illustration of the Cartesian theater, wher...

An illustration of the Cartesian theater, where a homonculus sits in a person’s head seeing and hearing everything that he experiences. (Photo credit: Wikipedia)

Because God has given us brains to use, we should use them. So we should think about matters and question things. This questioning things may fall under philosophy. Today many may say “Reason is a direct product of the reasoning faculty.”, but that is not taking the Creator in mind. He had a reason to place human beings on this earth having a brain to reason. Reason is a direct product of the power of creation, Who Himself is Spirit. God is not a man of flesh and blood, but a Spirit without a beginning and without an end. His breath gave us spirit, making us capable to reason, to become reasonable figures in that Created World.

It is not an “accident” that reason comes to us. Reason is breathed into us by the Creator. Though many may think it is just something what happens accidentally, it is something which is in-breath in our human constitution. It may appear spontaneously without warning or precursor, but it is grounded or part of a growing seed, which can only come into existence when the person is willing to use his brain. It is from all the previous experiences, the teachings a person got, that he or she shall be able to think. Though this would not be possible without the Power of the Most High, the Spirit God. Without Him we are nothing. It is the Holy Spirit Who can give us ‘spirit’ to think about matters and to come to reason. God has implanted ethic thoughts in us. He has created us all in His image, so we all do have certain elements of the Supreme High Being. We do not all have the same elements, but somehow we all received enough elements to become full human being who can think properly and who should be able to find God. The Reason as such becomes Spontaneous Knowing. We all have received the power to get to Knowing. Some may think it is not an understanding that is constructed through any thought process, but they should remember the Creator who build in His creations the possibility to think and to come to conclusions. In our inner being we do have the key to come to understanding. It is the direct and self-authenticating recognition of truth.

Different ways to go giving different opinions

From the beginning of the world mankind questioned the Spirit God and for that reason Jehovah God gave man the possibility to work it out himself. Woman would bear children in pain and would find they all could be different, going their own way or helping each other. All had to make their own decisions and could think their own way. God allowed it to be so.

Because we all went different ways on the paths which lay in front of man, different opinions came into the world, and people could choose between many theses or postulates.

The direct knowing of truth is build in by the Creator and could happen spontaneously and also compulsively. The reasoning faculty is ‘knowing’ itself. It is not a process that leads to knowing. This implies that there is some part of us that simply knows the truth and cannot help but know it. But we are stubborn beings, though we do not want to admit it. We have direct sense impressions – smells, tastes, sensations, sounds and sights – which simply appear in awareness. We don’t call them into being and we cannot alter or avoid the way they present themselves. Ideas and intuitions also – upon their initial appearance – share the same unalterable immediacy of presence.

With this awareness of things, matters and background knowledge, we can hear others and see what others do or create. Seeing what happens in the world we can not ignore the inner language of thought. We can only deny our interpretation of experience, not the fact of having it.

Trying to perceive more knowledge

So we may experience a lot of things in our life, encounter lots of publications and thoughts. By tackling our taste to get more knowledge,we are not going against God His wishes. The opposite I would say. We should learn and we should try to get more knowledge.

With philosophy we may come into the domain of the seekers who search to get more wisdom, knowledge and understanding about reality. Did or do not many philosophers try to get to answers about life and about why and how things are? They do like to offer an explanation of the way things are where spirituality is a description of a position that we as a human being should take in relationship to the way things are.

Trying to become one with self and environment

Experience

Experience (Photo credit: Kaptain Kobold)

In the action of Spirituality a person tries to become One. Bring mind, soul, thinking in unison with his being, material body. By the spiritual action we do want to go to the source from which everything else originates, whilst by the philosophy we want to come to an understanding why and how human being went away from its source and how it can come back to this source again.

While Philosophy is generally in the mental state of consciousness, the mind taking efforts to know, the spiritual would love to come to that Source of knowledge, believing that there exist something more than the material being its consciousness that exist above the mental ranges.

Trying to transcend domain of rationale and intellect

Moral philosophy

Both the philosopher and the spiritualist may be willing to come to knowledge which transcends domain of rationale and intellect. The philosopher not so much concerned by the own individu or individual, person, character, his identity, but preferring to give objective pictures of reality without telling us explicitly (although often they do implicitly) how we should be in relationship to that picture. Even in moral philosophy generally what we get is an explanation of why certain things are right and others wrong. What we don’t get is someone telling us that we should do the right thing. What we do with morality is left in our own hands.

Spirituality resides in higher regions and has much more to do with the own subjective personality. From the subjective point of view the spiritualist tries to go deeper into himself, looking for the realm of truth there and not as such by others. He knows that the soul is in each of us and is inseparable joined together with flesh and blood. In that casing of human flesh there is our way of breathing and thinking, spirit and moral judgment.

Trying to Relate things

We may be interested to see how we can relate to things, and therefore we can look what philosophers do have to say about that. Spirituality wants to go a step further than just knowing how things are related with each other. It tells us how we should be in relationship to the way things are. It can show us how we should react and by knowing what actions we do have to take we also shall be able to choose if we are willing to use such a knowledge to take on an attitude and to build up a religious field. Spiritualities always include philosophical explanations of the world, but those philosophical aspects are the backdrop for the main event which is direct instruction about how to live.

Door to transcendence

Understanding, intellect and the mind is one door to transcendence. From philosophers we can learn a lot, and we should take the opportunity to learn from their writings. But they will never be able to give the full answer. They mostly do not look for The Divine Source. In our normal consciousness people are so caught up with their emotions, sensations and thoughts and their own mind, they get full of themselves in the emptiness of the world. They become so active that there is no room for the Divine. There the spiritual person wants to go against. He wants to have his wondering not taking him to put Him in the chains of life.

No reason to be afraid of philosophy

To see clear
Man thinking on a train journey.

Man thinking on a train journey. (Photo credit: Wikipedia)

Christians should not be afraid that the philosophy would carry people away from the Divine. When this would happen it is because the person is not prepared to sincerely look for the Divine. Often the person going away from religion is because he does not see clear the difference between philosophy, religion, religiousness and spirituality.

The philosopher may have the love and intellectual search for wisdom. The spiritual minded person knows or believes there is something extra in our life than just the knowledge of the material world. The spiritual person does want to find knowledge to come to wisdom, but understands that wisdom is more that putting all facts together. To come to spirituality there must be more than the willingness to come to understand the own being. Besides the willingness to come to get to know the inner-self there is the love and opening of their hearts for the wisdom and the willingness to have it taking part in the relationship with others.

Sister and brother

We should understand that the religious person may like to look into philosophy and at the same time may look into spirituality. The two approaches can marvelously be like sister (heart) and brother (brain) in the process of coming to the point of Being part of the One on one side and then Becoming part of the big thing on the other side – in being active in life.

Relationship of unity and Oneness

So, I would say, do not mind letting philosophy going hand in hand with spirituality and making a person to become religious in the good sense of the word, finding and loving the Only One Who is One and wants us to be one and worshiping the Right One in a relationship of unity and Oneness.

The only thing a Christian should be careful for is that he does not get carried away with human thinking, but keeps himself concentrated on the sacral and spiritual matters, looking for the Most Important Being making our self being possible to be a being, the Only One God, the Adonai Elohim Hashem Jehovah.

+

Preceding articles:

Looking for True Spirituality 1 Intro

Looking for True Spirituality 2 Not restricted to an elite

Looking for True Spirituality 3 Mind of Christ

Looking for True Spirituality 4 Getting to Know the Mind of Christ

Looking for True Spirituality 5 Fruitage of the Spirit

Looking for True Spirituality 6 Spirituality and Prayer

Looking for True Spirituality 7 Preaching of the Good News

Looking for True Spirituality 8 Measuring Up

Fruits of the spirit will prevent you from being either inactive or unfruitful

How long to wait before bringing religiousness and spirituality in practice

++

Additional reading:

 1. A concrete picture of what is to come in the future
 2. Migrants to the West #7 Religions
 3. Self-development, self-control, meditation, beliefs and spirituality
 4. Women, conservative evangelicals and their counter-offensive
 5. Lying in the senses in matters of love
 6. Our relationship with God, Jesus and each other
 7. Separation from God in death, the antithesis of life
 8. Fragments from the Book of Job #7 Epilogue
 9. Exceeding Great and Precious Promise
 10. Wondering
 11. Believing to understand
 12. Light within
 13. Let tomorrow be sufficient
 14. Clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience
 15. Don’t let anyone move you off the foundation of your faith
 16. Know Who goes with us and don’t try to control life
 17. Know by trying
 18. Knowing where to go to
 19. Think hard before you act today
 20. Disappointed expectations
 21. I Only hope we find GOD again before it is too late !
 22. Put on the whole armor of God
 23. Weapons of our warfare
 24. A call easy to understand
 25. Getting of at the fence
 26. Hope as long as you live
 27. A goal is a dream with a plan
 28. Lying in the senses in matters of love
 29. Be humble like Christ
 30. The way God sees us
 31. Two forms of Freedom
 32. Altar everything in life
 33. Duty of encouragement
 34. Establish Priorities
 35. Luck
 36. Joy: Foundation for a Positive Life
 37. Nothing noble in the flesh left to itself
 38. Determined To Stick With Truth.
 39. Created to live in relation with God
 40. God’s promises
 41. Sow and harvests in the garden of your heart
 42. A love not exempting us from trials
 43. Call unto God so that He can answer you
 44. Life in gratitude opens glory of God
 45. Do not be so busy adding up your troubles
 46. Preexistence in the Divine purpose and Trinity
 47. Immortality, eternality – onsterfelijkheid, eeuwigheid
 48. Dying or not
 49. What happens when we die?
 50. Dead and after
 51. Sheol or the grave
 52. Satan the evil within
 53. Soul
 54. Destination of righteous
 55. Destination of the earth
 56. God’s design in the creation of the world
 57. God His reward
 58. Is there an Immortal soul
 59. The Soul not a ghost
 60. The Soul confronted with Death
 61. The soul has no rainbow if the eyes have no tears
 62. Trust God to shelter, safety and security
 63. God wants to be gracious to you
 64. Invitation to all who believe

+++

Enhanced by Zemanta

A Must Know Truth

Out of nothingness the Supreme Being took care we got everything we should need to live nicely and to look forward to a better future for those who love the Originator God.

+

Take note and find more about:

 1. Looking at the whole creation
 2. a force holding everything in shape
 3. earth is declared to be suspended in the space, as well as other planets, without anything physical holding them up.
 4. In different nations of the world, there have been seasons, with a regular pattern of occurrence, and they fail not in their supposed time yearly.
 5. quite absurd to think all these are self-existing and self-functioning, without a particular Supreme Being that must have set these things in motion. … beyond any human’s comprehension
 6. it is only a Fool that would conclude that there is no God behind the creation, a fool that sees and knows the truth, but does not want to accept it.
 7. scientific books tried to explain creation, but none with a substantial fact.
 8. Holy Bible has given an outstanding clarity about everything, more than any man can imagine. It has also introduced and explained the God of creation … and foretold events of every generation-past, present and future.
 9. prophecies of Holy Bible to come to pass evidently … numerous evident proofs of the genuineness and infallibility of the Holy Bible and  stories contained in it.

+

Find additional reading:

 1. He has given us the Pneuma, the force, from Him
 2. Wrath kills the foolish man, and envy consumes the covetous one
 3. Answering a fool according to his folly
 4. God, Creation and the Bible Hope
 5. Creation of the earth out of something
 6. No prophecy of the scripture is of any private interpretation
 7. Bible Word of God, inspired and infallible

+++

 • The Bible is the Inspired Word of God – Part 2 (thevinevigil.wordpress.com)
  The Bible came from the infinite (God) to the finite (man.)  From limitlessness to the limited.  Therefore – you can not understand the Bible in the same way that you would understand the writings of Plato.  With diligence, the profundities of the great philosophers can be grasped by the natural mind.  But the Bible will resist any effort made by the natural mind to comprehend it.
 • instruction…..Good?…..Bad? … To whomsoever?…. in the entire Holy Bible (KJV) (davidmathiraj.com)
  I taught them, rising up early and teaching them, yet they have not hearkened to receive instruction.
 • The Truth Of The Bible (familyties8.wordpress.com)
  Since the church began in A D 33, there have been a lot of false doctrines mixed up in the truth of the gospel and it makes it hard for people to see through the maze, unless they use the Bible only.  Some of the false doctrines are so far removed from the Bible that there is no semblance at all to it…in fact some doctrines are the direct opposite.
 • The Holy Bible is the Word of God (ourfathershavetoldus.wordpress.com)
  We believe the Holy Scriptures of the Old and New Testaments, the Holy Bible, to be the Word of God.
  +
  The Bible tells us over and over again that the things which have been spoken within its pages are spoken by the Lord Himself.
 • When the Bible isn’t God’s Word (truthstudyproject.wordpress.com)
  Rule number one in understanding the quirks and puzzle-like-bits of the Bible is that the Bible explains itself. Anytime you are confused about a sentence of the Bible, look at some of the words used or the symbolism being used- I bet if you research it, there’s another scripture in the good book that sheds some light on it. Very few concepts/people/imagery etc. are used only one time in the Bible. God knows we aren’t the sharpest tacks. He does for us what you do for your child- He says the same thing over and over again, sometimes in many places, many different ways.
 • STOP Listening to the story!!!Facts on God’s true creation!!!!!!! (godsmedium.wordpress.com)
  We read and understand what we were taught to understand.
 • The Ecclesiastical and Esoteric Knowledge of God (7plaguesofgod.wordpress.com)
  For the first time, you shall be able to read a very rare revelation of stories and historic events wrapped with mysteries. This is purposely through wisdom in accordance with the truth that is in Jesus Christ which is difficult to openly discuss or explain why and how this writer was able to have this kind of learning or wisdom. He is so thankful to God that he has gotten into this rare heavenly opportunity.
  +
  there are Christians who do not use the Holy Bible but they do believe in God. Their belief in God is based only in hidden knowledge yet wrapped with mysterious events which no one can deny the evidential truth which is part of history of Hidden Knowledge.
  +
  how and where did the Open (Biblical) and Esoteric (Hidden) originate. If we try to meticulously compare their individual origins, we shall be able to know that each of their origins vary from each other. The Open started when God created man while the Esoteric (Hidden) started during the creation of the universe.
 • Evolution is God’s creation!!!! (godsmedium.wordpress.com)
  The creation in the Bible is not a recording of The physical creation and all living beings have spirit giving it life. What is the purpose for evolution, and that of the Bible?

Christ a poet

 

Looking at the whole creation in its entirety, and orderliness of everything, everyone will certainly know that there must be a force holding everything in shape. According to scientists, the earth is declared to be suspended in the space, as well as other planets, without anything physical holding them up. They all on their own have been known to be revolving round the sun, which supplies the natural light energy to the planet earth, since a time no one can really tell.

View original post 1,724 more words