Bijbel en Wetenschap: Geloof en onderzoek 3: Het bewijs van Gods bestaan (3) De Natuur als mechanisme

Bijbel en Wetenschap: Geloof en onderzoek 3: Het bewijs van Gods bestaan (3) De Natuur als mechanisme

Menselijke toewijzing

Verne (foto door Nadar omstreeks 1890)

Franse romanschrijver, dichter en toneelschrijver Jules Verne (foto door Nadar omstreeks 1890) – De samenwerking van Verne met de uitgever Pierre-Jules Hetzel leidde tot de oprichting van de Voyages extraordinaires, een zeer populaire serie nauwgezet onderzochte avonturenromans waaronder De la Terre à la Lune (1865), Vingt Mille Lieues sous les mers (1870), Le Tour du monde en quatre-vingts jours (1873).

De mens heeft millennia lang alles wat hij niet begreep toegeschreven aan de hand van God. Maar de opkomst van de wetenschap stelde hem in staat de natuur steeds meer te beschrijven en te begrijpen. Dat op zijn beurt stelde hem in staat machines te ontwikkelen en te bouwen die hem ten dienste begonnen te staan. Voor wetenschappers en ingenieurs begon de logica van dit alles steeds duidelijker te worden, maar voor het grote publiek grensde dit aanvankelijk nog zeer dicht aan zwarte magie. Nog vroeg in de 20e eeuw kon de schrijfster van een stuiversroman de spanning bij haar lezeressen dramatisch verhogen door een bepaalde dubieuze figuur nader aan te duiden als een ingenieur. Mysterieuzer kon het nauwelijks. Anderzijds kon een alert wetenschapsjournalist als Jules Verne de spannendste verhalen schrijven door alleen maar de ontwikkelingen van zijn tijd in een geschikte omgeving een hoofdrol te laten spelen. En het is tekenend dat hij daarmee de geschiedenis is ingegaan als een visionaire toekomstvoorspeller. Terwijl zijn verhalen toch alleen maar waren gebaseerd op kennis die op laboratoriumschaal al voldoende was aangetoond.

De natuur als mechanisme

Het hoeft dus weinig verbazing te wekken dat de gelovige burger in die tijd sterk werd aangesproken door een beschrijving van de natuur als een (buitengewoon gecompliceerd) mechanisme. Het hele begrip mechanisme had al iets goddelijks, dus wat kon er beter dienen om de grootsheid van Gods schepping te beschrijven dan de vergelijking met een super mechanisme. Met God Zelf als het superbrein (de ultieme ingenieur) die dat alles had uitgedacht en gebouwd.

Vooral de buitengewoon gecompliceerde levende natuur, in al haar talloze verschijningsvormen, elk optimaal aangepast aan zijn specifieke levensomstandigheden, sprak de 19e eeuwse mens buitengewoon aan: dat moest wel het ultieme bewijs zijn van Gods bestaan:

alles door Hem geschapen ‘naar zijn aard’.

En het was in die wereld dat er, vroeg in de19e eeuw, een boek verscheen dat de standaardbenadering is geworden van alle creationisten:

‘Natural Theology’ (natuurlijke theologie)

File:William Paley by George Romney.jpg

Engelse geestelijke, christelijke apoloog, filosoof en utilitair William Paley, door George Romney

van de Engelse dominee Paley. We hadden het daar al over in de serie over ‘Intelligent Design’ (intelligent ontwerp). Paley vergeleek de schepping met een horloge, in die tijd een toppunt van mechanische precisie, en concludeerde dat je daaruit wel moest concluderen dat dit het product was van een intelligente ontwerper, dus God.

Darwin

Helaas kwam deze conclusie wat op de tocht te staan toen Charles Darwin halfweg die eeuw met de (wetenschappelijk gezien) interessante hypothese kwam dat het leven in staat zou zijn zich aan zijn omgeving aan te passen. In het belang van de wetenschappelijke objectiviteit moeten we hier misschien eerst enkele broodjes aap opruimen.

• Darwin heeft nooit getracht te ‘bewijzen’ dat dergelijke aanpassing heeft kunnen leiden tot de totale diversiviteit aan levensvormen die wij op aarde vinden. Hij heeft slechts een hypothese opgesteld voor hoe dat zou kunnen zijn gebeurd, en het aan anderen over gelaten de bewijzen daarvoor te verzamelen.

• Darwin heeft nooit de bedoeling gehad met zijn hypothese de Bijbel te weerleggen. Hoewel zijn naam voor huidige creationisten zo ongeveer de belichaming is van het kwaad in eigen persoon, heeft de man zelf juist geworsteld met de vermeende theologische consequenties van zijn ideeën.

• Darwins hypothese bevatte geen enkel element voor het ontstaan van het leven zelf. Dat is er later door anderen aan toegevoegd.

De tekortkomingen van de beschrijving

Wanneer we ons echter losmaken van de traditionele controverse (op zichzelf al moeilijk genoeg) en ons eerlijk en objectief proberen af te vragen, wat dit alles ons nu leert, dan moeten we constateren dat Darwins ideeën, ongeacht wat ze waard zijn, wel degelijk een zwakte in de beschrijving van de levende natuur als mechanisme hebben blootgelegd, namelijk dat die onvoldoende rekening houdt met de specifieke eigenschappen van levende organismen. Anders gezegd: hij is veel te beperkt!

Het werktuigbouwkundig mechanisme was destijds het meest geavanceerde dat de mens zelf kon voortbrengen, maar daarmee heb je nog niet Gods werk in voldoende mate beschreven. Jesaja hekelt de neiging van zijn tijdgenoten hun goden gelijk te stellen aan het meest volmaakte dat zij kennen: een ‘pronkstuk van een mens’, vervaardigd met de meest geavanceerde technieken van destijds. Maar eigenlijk deed de 19e eeuwse mens niet anders toen hij Gods handwerk verge-leek met het beste dat hijzelf kon voortbrengen, terwijl de werkelijkheid die verre overtrof.

De huidige maatschappij heeft overigens op gelijke wijze de neiging alles om zich heen te beschrijven als een soort supercomputer. De neiging van de mens om Gods handwerk te beschrijven als het meest geavanceerde dat hijzelf op dat moment kan produceren, is kennelijk onuitroeibaar. En dat zou je wantrouwig moeten maken: zo’n beschrijving is blijkbaar nogal modegevoelig. Een mechanisme is echter star: het kan alleen dat doen waarvoor het is ontworpen, en zal dat nooit kunnen veranderen of verbeteren. Het is tot aan het einde van zijn levensduur gebonden aan die ene ingebouwde functie of groep van functies. Terwijl een levend organisme zich kan ontwikkelen, kan leren, beslissingen kan nemen, kan kiezen, en zich-zelf in bepaalde mate zelfs kan herstellen van opgelopen schade. Dat maakt het tot iets oneindig veel groters dan Paleys horloge.

Wanneer het zich werkelijk, over vele generaties, ook nog zou kunnen aanpassen aan zijn omgeving, zou dat het alleen maar nog grootser maken. Vanuit dat oogpunt gezien is het daarom eigenlijk uiterst merkwaardig dat zoveel orthodoxe christenen dat juist met alle macht proberen te ontkennen; nota bene met het argument dat dat afbreuk zou doen aan Gods grootheid, terwijl in feite het omgekeerde het geval is. Maar zoals we in de serie over Intelligent Design al zagen: deze houding is een onvermijdelijk gevolg van de poging op deze manier het bestaan van God te willen bewijzen. En dat brengt ons dus tot de conclusie dat die goedbedoelde poging zo dat bewijs te leveren in de praktijk juist leidt tot een afbreuk aan de grootheid van Gods werk, dat we dan immers verlagen tot het niveau van menselijk ambachtswerk.

R.C.R.

+

Voorgaande

Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden

Fundamenten van het Geloof 2: De levende en waarachtige God

Fundamenten van geloof 3: De Persoonlijkheid van God

Schepping, intelligent design, evolutie (3) – Godsbewijzen van heidense filosofen en horlogemakers

Schepping, intelligent design, evolutie (4) Het ontstaan van het universum

Bijbel en Wetenschap: Schepping, intelligent design, evolutie (6) De Boodschap van de Bijbel zelf

Het bewijs van Gods bestaan 1. De weg van veel goden naar geen God

Bijbel en Wetenschap – Geloof en onderzoek 1: Een wetenschappelijke benadering

Bijbel en Wetenschap: Geloof en onderzoek 2: Het bewijs van Gods bestaan (2)

Bijbel en Wetenschap: Schepping, intelligent design, evolutie (6) De Boodschap van de Bijbel zelf

Een meer dan Grote God om naar op zoek te gaan

El Shaddai Die verscheen voor Abraham

++

Aanvullend

 1. Onzeker over relevantie Bijbel
 2. Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God
 3. Hoge herkenningen. . . . Het hele licht van het universum
 4. Begrijpend Zingen: Psalm 8: Heerschappij mens en luister
 5. Wonder van openbaring
 6. Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God
 7. Gedachte bij de Bijbellezing van 27 december: Elihu verklaart de majesteit van God
 8. Een moment van Bezinning, even maar

Bijbels geloof en heidense filosofie

In Handelingen 17 lezen we over Paulus’ ontmoeting met twee filosofische stromingen in Athene: de Epicureïsche en de Stoïcijnse school.

Als we tijd en geografie buiten beschouwing laten, lijkt het alsof wij worden geconfronteerd met de ‘wijsheden’ in ónze tijd. Want het wereldse denken in Paulus’ dagen vertoonde bepaalde overeenkomsten met dat in onze wereld.

De Epicureïsche wijsgeren gingen er in hun dagelijks leven van uit, dat alles door toeval was ontstaan. Slechts in theorie geloofden zij in “de goden”. Deze goden, zo ver weg, konden niet werkelijk geïnteresseerd zijn in de wereld en haar bewoners. Zij waren voor deze wijsgeren geen realiteit. Zij waren eigenlijk atheïsten. Hun uitgangspunten lijken sterk op die van hedendaagse levensgenieters. Zij gaven zich over aan de geneugten van het leven en koesterden het vlees.

De god van de Stoïcijnen was de natuur. De mens maakte daar deel vanuit. Zij bewoog zich in vastgestelde kringlopen, die de mens niet kon veranderen. De Stoïcijnen geloofden dat alles door het noodlot werd bepaald. Dat lot heette dan Gods wil. Aangezien alles wat er gebeurt Gods wil is, zit er niets anders op dan dat de mensen moeten leren alles te accepteren.

Op het moment dat de wereldcyclus ten einde komt, valt alles uiteen in een vuurbal. Dan begint alles weer van voren af aan. Alles wat plaats vindt is van te voren bepaald. Omdat alles vooraf is vastgesteld, kan er niets worden veranderd.

De Stoïcijnen leerden dat het maar het beste is je te schikken in je lot. Je moet dat doen door je te oefenen onafhankelijk te zijn.
Omgaan met het kwaad lukt het beste als je een onverschillige levenshouding probeert aan te nemen. Dit geeft je vrede in je geest. De Stoïcijnen onttrokken zich aan het vlees.

 

De prediking door Paulus

In zo’n denk- en leefwereld verscheen de apostel Paulus met het evangelie. Zijn prediking bestond uit zes hoofdpunten,:

Verzen 24-25

Lucius Annaeus Seneca meest gekende van de stoïcijnse filosofen

In tegenstelling tot de Epicureërs, die leerden dat de goden verwijderd waren van de natuur, of de Stoïcijnen die leerden ‘god is de natuur’, zei Paulus dat God, hoewel ver boven ons verheven, toch zeer betrokken is bij de wereld die Hij maakte. Wat Paulus zei is tevens een les voor alle tijden. Het is maar al te waar dat mensen vaak aanbidden wat hun handen hebben gemaakt.
De ‘god’ van een mens is dat waaraan hij al zijn tijd, geld, energie en aandacht geeft, waardoor deze god belangrijker voor hem is dan zijn Schepper. Dat kan van alles inhouden: sport, studies, hobbies en vermaak.

Vers 26

In contrast met de Epicureërs, die welbeschouwd op atheïstische evolutionisten lijken, en leerden dat de wereld door toeval ontstond, of de Stoïcijnen, wier ‘god’ de wereld was die zichzelf draaiende houdt volgens onveranderlijke wetten en eindeloze herhalingen, predikte Paulus dat God onze Maker is en ons zegent. Niet het noodlot bestuurt ons, maar Gods hand.

Verzen 27-28

De fatalistische Stoïcijnen leerden dat alles zou samensmelten tot een pantheïstische god. De praktisch ingestelde atheïstische Epicureërs leerden dat de goden heel ver van de mens waren verwijderd en al helemaal niet in hen geïnteresseerd. Paulus zei dat God ons zó heeft gemaakt (naar Zijn beeld) dat wij Hem kunnen zoeken. Er is dus met God contact mogelijk.

Griekse dichter Aratus

Paulus haalde twee citaten aan van twee van hun nationale dichters: Aratus en Cleanthes. In elk van hun gedichten komt de zin voor:

“Wij zijn van Zijn geslacht”.

Verzen 29-30

De dagen van donkerheid en onwetendheid zijn nu voorbij en verleden tijd. De wijsgeren hebben ongelijk.

Als het waar is dat God ons heeft gemaakt, dan kan onze opvatting van God niet iets zijn dat wij maken. Zoals wij macht hebben over goud, zilveren steen, zo heeft God macht over ons. God straft ons niet direct als wij afgoden dienen, maar eist wel degelijk bekering.

Zolang de mens op zoek was in de duisternis kon hij God niet leren kennen. God zag vroeger hun dwaasheden en fouten over het hoofd. Nu is het anders:

De ware kennis van God is tot ons gekomen in Christus.

Vers 31a

De oordeelsdag komt naderbij.

Voor de mens is het leven niet een weg die leidt tot vernietiging, zoals de Epicureeërs leerden. Het is evenmin een weg die ons opneemt in een god die Natuur heet, zoals de Stoïcijnen dachten.

Het is een reis naar de Rechterstoel van Christus.

Vers 31b

Het grootste teken van Gods bemoeienis in deze wereld is de opstanding van Jezus Christus. We moeten niet worden verenigd met een Onbekende God, maar met de door de hemelse Vader opgewekte Christus.

 

Gemengde reacties

Paulus had minder succes in Athene dan elders, waar “niet vele wijzen, niet vele invloedrijken” waren (1 Kor. 1:26). De inwoners van Athene zeiden dat zij op zoek waren naar wijsheid. Zij wilden geen actie. Zij waren niet op zoek naar conclusies. Zoals velen tegenwoordig wilden zij alleen maar praten en discussiëren, en niets doen. Sommigen spotten. Zij vonden die enthousiaste joodse Paulus waarschijnlijk maar een vreemde snuiter. Voor hen was het leven een soort grap. Maar grappen eindigen vaak in tragedies. Uiteindelijk worden wij allemaal geconfronteerd met de harde realiteit van het sterven. Sommigen zeiden:

Wij zullen u hierover nog wel eens horen.

Dat zijn mensen die belangrijke beslissingen altijd maar uitstellen. Maar aan het eind van onze levensreis is er geen ‘morgen’ meer.

Dionysius de Areopagiet uit Athene

Sommigen kwamen tot geloof. Dit is de enige veilige weg. Enige mannen sloten zich bij Paulus aan. Er was ook een vrouw, Dámaris, die tot geloof kwam. En dan was er Dionysius, een Areopagiet, lid van het Tribunaal. Het was alsof de rechter van zijn stoel opstond, en zich bij de gevangene aansloot in de afgesloten ruimte van de rechtzaal. Van menselijk standpunt bekeken was zijn bekering een triomf voor de waarheid. Een lid van het Tribunaal genoot de hoogste reputatie onder het volk vanwege zijn intelligentie en voorbeeldige gedrag. Dionysius gooide zijn carrière te grabbel, omdat Christus het waard is!

M.R.

++

Aanverwant

 1. Bereshith 3:1-6 Het bedrog
 2. Dingen laten komen zoals ze zijn geweven in je levenslot
 3. Controleer uw lot of iemand anders zal het doen

Bijbel, zwaard van de Geest in de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God om tot een volkomen mens te komen

 

 

“Een psalm van David, voor den opperzangmeester. {1} (19-2) De hemelen vertellen {2} Gods eer, en het uitspansel {3} verkondigt Zijner handen werk.” (Psalmen 19:1 STV)

“1  Toen sprak God {1} al deze woorden, {2} zeggende: 2 Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, {3} uitgeleid heb. 3 Gij zult geen andere goden {4} voor Mijn aangezicht hebben.” (Exodus 20:1-3 STV)

“Alzo zegt de Heere HEERE: Het zal niet bestaan, {22} en het zal niet geschieden.” (Jesaja 7:7 STV)

“En de HEERE stak Zijn hand uit, en roerde mijn mond aan; {20} en de HEERE zeide tot mij: Zie, Ik geef Mijn woorden in uw mond. {21}” (Jeremia 1:9 STV)

“Gelooft gij niet, dat Ik in den Vader [ben], en de Vader in Mij is? De woorden, {20} die Ik tot ulieden spreek, spreek Ik van Mijzelven niet, maar de Vader, Die in Mij blijft, {21} Dezelve doet de werken. {22}” (Johannes 14:10 STV)

“En neemt den helm der zaligheid, {40} en het zwaard des Geestes, {41} hetwelk is Gods Woord.” (Efeziërs 6:17 STV)

“Hij zeide voorts: Ik ben de God uws vaders, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob. En Mozes verborg zijn aangezicht, {10} want hij vreesde God aan te zien.” (Exodus 3:6 STV)

“Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, {54} dat wij den Waarachtige kennen; {55} en wij zijn in den Waarachtige, {56} [namelijk] in Zijn {57} Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige {58} God, en het eeuwige Leven. {59}” (1 Johannes 5:20 STV)

“Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, {24} en de eer, en de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, {25} en zijn zij geschapen.” (Openbaring 4:11 STV)

“2 (6-1) Verder sprak God tot Mozes, en zeide tot hem: Ik ben de HEERE, {1} 3 (6-2) En Ik ben aan Abraham, Izak, en Jakob verschenen, als God {2} de Almachtige; {3} doch met Mijn Naam HEERE ben Ik hun niet bekend geweest. {4}” (Exodus 6:2-3 STV)

“13 Daarom zegt gij: {23} Wat weet er God van? Zal Hij door de donkerheid {24} oordelen? 14 De wolken zijn Hem een verberging, dat Hij niet ziet; en Hij bewandelt {25} den omgang der hemelen.” (Job 22:13-14 STV)

“5 En de Levieten, Jesua, en Kadmiel, Bani, Hasabneja; Serebja, Hodia, Sebanja, Petahja, zeiden: Staat op, looft den HEERE, {9} uw God, van eeuwigheid tot in eeuwigheid; en men love {10} den Naam Uwer heerlijkheid, {11} die verhoogd is boven allen lof en prijs! {12} 6 Gij zijt die HEERE alleen, Gij hebt gemaakt den hemel, den hemel der hemelen, {13} en al hun heir, {14} de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is, en Gij maakt die allen levend; {15} en het heir der hemelen {16} aanbidt U. {17} 7 Gij zijt die HEERE, de God, Die Abram hebt verkoren, en hem uit Ur der Chaldeën uitgevoerd; en Gij hebt zijn naam gesteld Abraham.” (Nehemia 9:5-7 STV)

“7  Hoort, Mijn volk! en Ik zal spreken; Israël! en Ik zal onder u betuigen; {14} Ik, God, ben uw God. {15} 8 Om uw {16} offeranden zal Ik u niet straffen, want uw brandofferen zijn steeds voor Mij. 9 Ik zal uit uw huis geen var nemen, [noch] bokken uit uw kooien; 10 Want al het gedierte des wouds is Mijn, de beesten op duizend {17} bergen. 11 Ik ken al het gevogelte der bergen, en het wild des velds is bij Mij. {18} 12 Zo Mij hongerde, Ik zou het u niet zeggen; want Mijn is de wereld en haar volheid. {19} 13 Zou Ik stierenvlees {20} eten, of bokkenbloed drinken? 14 Offert Gode dank, {21} en betaalt den Allerhoogste uw geloften. 15 En roept Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij eren. 16  Maar tot den goddeloze zegt God: Wat hebt gij Mijn inzettingen te vertellen, en neemt Mijn verbond in uw mond? 17 Dewijl gij de kastijding {22} haat, en Mijn woorden achter {23} u henenwerpt.” (Psalmen 50:7-17 STV)

“11 En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, {26} en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, {27} en sommigen tot herders {28} en leraars; 12 Tot de volmaking {29} der heiligen, tot het werk {30} der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus; 13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid {31} des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen {32} man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus; 14 Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allen wind der leer, door de bedriegerij {33} der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen;” (Efeziërs 4:11-14 STV)

“En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid {1} van woorden, of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis {2} van God.” (1 Corinthiërs 2:1 STV)

“9 Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des {22} mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben. 10 Doch God heeft [het] ons geopenbaard {23} door Zijn Geest; {24} want de Geest onderzoekt alle {25} dingen, ook de diepten Gods. {26}” (1 Corinthiërs 2:9-10 STV)

“14 Maar de natuurlijke mens {35} begrijpt niet de {36} dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij {37} kan ze niet {38} verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. {39} 15 Doch de geestelijke [mens] {40} onderscheidt wel alle dingen, maar {41} hij zelf wordt van niemand {42} onderscheiden. {43} 16 Want wie heeft den zin des Heeren {44} gekend, die Hem zou onderrichten? Maar wij hebben den zin van Christus. {45}” (1 Corinthiërs 2:14-16 STV)

“Wie heeft den Geest {52} des HEEREN bestierd, {53} en [wie] heeft Hem [als] Zijn raadsman onderwezen? {54}” (Jesaja 40:13 STV)

“5 Welke in andere {9} eeuwen den {10} kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu {11} is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, {12} door den Geest; 6 [Namelijk] dat de heidenen zijn medeërfgenamen, {13} en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie;” (Efeziërs 3:5-6 STV)

“Opdat hun harten {5} vertroost mogen {6} worden, en zij samengevoegd {7} zijn in de liefde, en [dat] tot allen rijkdom der volle verzekerdheid {8} des verstands, tot kennis der {9} verborgenheid van God en den Vader, en van Christus;” (Colossenzen 2:2 STV)

“Spreek niet voor het oor van een zot, want hij zou het verstand {21} uwer woorden verachten.” (Spreuken 23:9 STV)

“1  Voorts zijn dit de laatste woorden van David. {1} David, de zoon van Isaï zegt, en de man, die hoog is opgericht, {2} de gezalfde van Jakobs God, en liefelijk [in] psalmen van Israël, {3} zegt: 2 De Geest des HEEREN heeft door mij gesproken, en Zijn rede is op mijn tong geweest.” (2 Samuël 23:1-2 STV)

“Mannen broeders, deze Schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door den mond Davids voorzegd heeft van Judas, die de leidsman geweest is dergenen, die Jezus vingen;” (Handelingen 1:16 STV)

“En tegen elkander oneens zijnde, scheidden zij; {42} als Paulus [dit] ene woord {43} gezegd had, [namelijk]: Wel heeft de Heilige Geest {44} gesproken door Jesaja, den profeet, tot onze vaderen,” (Handelingen 28:25 STV)

“Onderzoekende, op welken of hoedanigen tijd {37} de Geest van {38} Christus, Die in hen was, beduidde en te voren getuigde, het lijden, [dat] op Christus [komen] [zou], en de heerlijkheid daarna {39} [volgende].” (1 Petrus 1:11 STV)

“20 Dit eerst wetende, {73} dat geen profetie {74} der Schrift is van eigen uitlegging; {75} 21 Want de profetie is {76} voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, {77} maar de heilige mensen Gods, {78} van den Heiligen Geest {79} gedreven zijnde, {80} hebben [ze] gesproken. {81}” (2 Petrus 1:20-21 STV)

“Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken {53} alles, wat Ik u gezegd heb.” (Johannes 14:26 STV)

“16 Al de Schrift is {57} van God ingegeven, {58} en is nuttig tot lering, tot {59} wederlegging, tot {60} verbetering, tot {61} onderwijzing, die {62} in de rechtvaardigheid is; 17 Opdat de mens Gods {63} volmaakt zij, tot {64} alle goed werk volmaaktelijk toegerust. {65}” (2 Timotheüs 3:16-17 STV)

“Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, als gij het Woord der prediking {23} van God van ons ontvangen {24} hebt, gij dat aangenomen {25} hebt, niet [als] der mensen woord, maar (gelijk het waarlijk is) [als] Gods Woord, dat ook {26} werkt in u, die gelooft.” (1 Thessalonicen 2:13 STV)

“Want al wat te voren geschreven is, {17} dat is tot onze lering te voren geschreven, {18} opdat wij, door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften, {19} hoop hebben zouden. {20}” (Romeinen 15:4 STV)

“En deze dingen alle zijn hunlieden overkomen tot voorbeelden; {19} en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op dewelke de einden der {20} eeuwen gekomen zijn. {21}” (1 Corinthiërs 10:11 STV)

“49  Zain. Gedenk des woords, {54} tot Uw knecht [gesproken], op hetwelk Gij mij hebt doen hopen. 50  Dit is mijn troost in mijn ellende, want Uw toezegging heeft mij levend gemaakt.” (Psalmen 119:49-50 STV)

“7 De wijsheid is het voornaamste; {13} verkrijg [dan] wijsheid, en verkrijg verstand met al uw bezitting. {14} 8 Verhef ze, {15} en zij zal u verhogen; zij zal u vereren, {16} als gij haar omhelzen zult. 9 Zij zal uw hoofd een aangenaam {17} toevoegsel geven, een sierlijke kroon {18} zal zij u leveren.” (Spreuken 4:7-9 STV)

“Een verstandig hart zal de wetenschap opzoeken; maar de mond der zotten zal met dwaasheid {29} gevoed {30} worden.” (Spreuken 15:14 STV)

“Die nu in de goede aarde bezaaid is, {23} deze is degene, die het Woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, {24} de een honderd-, de ander zestig-, en de ander dertig [voud].” (Mattheüs 13:23 STV)

“Maar der volmaakten is {33} de vaste spijze, {34} die door de gewoonheid {35} de zinnen geoefend hebben, {36} tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads.” (Hebreeën 5:14 STV)

“Aan deze vier jongelingen nu gaf God wetenschap en verstand {56} in alle boeken, {57} en wijsheid; maar Daniël {58} gaf Hij verstand in allerlei gezichten en dromen. {59}” (Daniël 1:17 STV)

“Er is geen wijsheid, en er is geen verstand, en er is geen raad tegen den HEERE. {69}” (Spreuken 21:30 STV)

“Hoor raad, {54} en ontvang tucht, {55} opdat gij in uw laatste {56} wijs zijt.” (Spreuken 19:20 STV)

“7 Merk, hetgeen ik zeg; {17} doch de Heere geve {18} u verstand in alle dingen. 8  Houd in gedachtenis, {19} dat Jezus Christus uit {20} de doden is opgewekt, Welke is uit den zade Davids, naar mijn Evangelie; {21} 9 Om hetwelk ik verdrukkingen {22} lijde tot de banden toe, {23} als een kwaaddoener; {24} maar het Woord Gods is niet gebonden. {25} 10 Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, {26} opdat ook zij de {27} zaligheid zouden verkrijgen, die in Christus Jezus is, {28} met eeuwige heerlijkheid.” (2 Timotheüs 2:7-10 STV)

“Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, {4} opdat al wat Gij Hem gegeven hebt, {5} Hij hun het eeuwige leven geve.” (Johannes 17:2 STV)

“Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, {54} dat wij den Waarachtige kennen; {55} en wij zijn in den Waarachtige, {56} [namelijk] in Zijn {57} Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige {58} God, en het eeuwige Leven. {59}” (1 Johannes 5:20 STV)

“2 Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust {4} en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en {5} eerbaarheid. 3 Want dat is goed en {6} aangenaam voor God, onzen Zaligmaker; 4 Welke wil, dat alle mensen zalig {7} worden, en tot kennis der waarheid {8} komen.” (1 Timotheüs 2:2-4 STV)

*

 

 

Bijbel Staten Generaal der Verenigde Nederlanden 1926

Bijbel Staten Generaal der Verenigde Nederlanden 1926

+

Voorgaand:

Coming to understanding from sayings written long ago

Bibel, Schwert des Geistes, in die Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gotte

Vervolg:

Bible, épée de l’Esprit à venir dans l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu

Bible, sword of the Spirit to come into the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man

++

Aanvullende lectuur:

 1. Bijbel, Gods Woord ingegeven nuttig tot lering, tot bestraffing, tot verbetering en tot onderwijzing
 2. Het woord van de Ware God gegeven voor wijsheid te vergaren
 3. Bijbel, Gods Woord tot opvoeding (NBG51)
 4. De heilige geest zal alle dingen welke gezegd zijn in herinnering terugbrengen
 5. Bijbel, helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest ter onderricht
 6. Bibel, Helm des Heils und das Schwert des Geistes

+++

Misschien ook boeiend om onder ogen te nemen, maar welke niet steeds onze goedkeuring dragen of hetzelfde geloven als wij:

Coming to understanding from sayings written long ago

When being in tune with God a believer has made a choice to come closer to God and to try to be one with the Maker of all things. that person as such has made a decision which let him take an action or do a work.

Possibly that person came to take his actions by what he read and understood from writings written long ago. Those old scriptures have brought guidance and insight to that person so that he could make a choice. It even could be that at the beginning it was not so easy to go through and to continue searching, because many people would have opposed his or her actions to search the Scriptures. And the person became confronted with words which did not always seem so nice and where cutting deep into the heart.

We must be aware that the Word of God is not a passive word. It is much alive and active. Sharper than any double-edged sword, it is able to penetrate even to dividing soul and spirit, joints and marrow. The reader will not only be confronted with himself but also will find judgement over himself, which shall not always be received so nicely. God knowing the thoughts and attitudes of the heart, shall give clear signs. Though we would love to hide many things for others and for God, we must know that nothing can be hidden from God’s sight, everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account.

Heb 4:12-13 The Disciple’s Bible  (12)  For the word of God is living, and powerful, and sharper than any two-edged sword, and piercing even to the dividing of soul and spirit, of both joints and marrow, and quick to discern the thoughts and intents of the heart.  (13)  And there is no creature that is not manifest in his sight: but all things are naked and laid open before the eyes of him with whom we have to do.

Psa 139:2 The Disciple’s Bible  (2)  Thou knowest my downsitting and mine uprising; Thou understandest my thought afar off.

Jer 17:10 The Disciple’s Bible  (10)  I, Yahweh, search the mind, I try the heart, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doings.

It was through the Word (Logos) that the world(s) were framed – that is, they came into existence. (Genesis 1.1ff; Psalm 33.9) By the speaking of God everything was created. From the moment God created He had a plan with His creation. In it fitted man who got to hear His Word. This creature had to get to know that by the Word of God everything is sustained and held in its natural order.

Gen 1:1-3 The Disciple’s Bible  (1)  In the beginning God created the heavens and the earth.  (2)  And the earth was waste and void; and darkness was upon the face of the deep: and the Spirit of God moved upon the face of the waters.  (3)  And God said, Let there be light: and there was light.

2Pe 3:2-7 The Disciple’s Bible  (2)  that ye should remember the words which were spoken before by the holy prophets, and the commandment of us, the apostles of the Lord and Savior:  (3)  knowing this first, that in the last days mockers shall come, walking after their own lusts,  (4)  and saying, Where is the promise of his coming? for, from the day that the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation.  (5)  For this they wilfully forget, that there were heavens from of old, and an earth compacted out of water and amidst water, by the word of God;  (6)  by which means the world that then was, being overflowed with water, perished:  (7)  but the heavens that now are, and the earth, by the same word have been stored up for fire, being reserved against the day of judgment and destruction of ungodly men.

God created the soul (the being of man) so that in his heart could be hidden His Word, which heals and delivers. If this Word is hidden in the heart –it will prevent – hold off – put a stop to “sin”, the going against the Will of God.

We must be confronted with the Word (σπερμα = sperma/seed of God) which goes in – deep into our heart (into your DNA) remarks Soterios, who calls herself a ‘Lover of Jesus Christ’ and bibliophile. She writes:

– into good fertile soil – it will yield fruit à it will restructure the way you think (which will be reflected in the way you speak and what you do/actions) à resulting in increase, and bring forth an abundant harvest (some thirty, and some sixty, and some an hundred fold!!!) {Do You Know The Word?}

Already from early at the beginning man had to make choices. In the Garden of Eden Eve tempted Adam to go with her into an other way than their Creator had asked them to follow. Though God wanted to help them and provided a solution for the future and gave them His Word of promise and the Word of Guidance.

From the early times we can see there where people who wanted to listen to God’s Voice and continue their way in the manner God wanted from them. They were taught virtues they should have and today we still can use the same Scriptures to teach us those virtues.  It guides us in how to think, act, and changes our spirits from within, helping us turn away from our sinful natures and towards the One who offers salvation for us all.

The Bible also distingueshes what is natural (“soul”) and what is spiritual (“spirits”), as well as the thoughts (reflections) and intents (insights) of a person.  The word of God exposes the natural and spiritual motivations of a believer’s heart. {The Living Word of God}

We all have our soul, our human form, the body with life in it. But being alive does not yet mean we do have true life in it. It also does not mean when we are walking around in this world that we shall have a worthwhile life nor a life which shall become our entrance to an never ending life. In our body we have our mind working and giving us the ability to recognise things and to think. How we use our brains shall be a decisive part for our further life. We can be guided by natural and spiritual motivations which shall be known to the Most High Maker of everything.

Lots of people have grown up in one or another climate of religiousness or atheist visions. We are born in a culture and are brought up with a certain cultural background and when born in a religious family we have been nourished with the doctrines of the parents their religion. people sometimes do find themselves caught up in their parents religion and look for ways to escape from what they find the dark hollow shell. Growing older we may come to be more conscious of what we can accomplish. it also can well be that we shall realize how much power we possess. Though still we have so many uncertainties.

When growing up in a church certain elements seem so evident, often because we do not want to think about them. But should we not question more what we believe? Is it not often that we start centring our own believes around ourself?

I think it’s one of the possible curses you get from growing up in a church context your whole life. Most of the time you go one of two ways: you get super self-righteous or you ditch the whole thing.  I took that first path. My religion became man-centered. Not around me, but around others. {Following Jesus For Other People to See vs. Having a Good Witness}

Many in such churches go saying those things others like to hear.

I do my Christianity so other people can see. I say things that people want to hear. I do things that people want to see. There’s a fine line between “having a good witness” and “following Jesus for other people to see.”

Being a Christian should mean “being a follower of rabbi Jeshua, Jesus Christ from Nazareth”. But in many Christian denominations we do see that the teachings have gone far away from the teachings of Jesus the Messiah. In lots of churches they made Jesus in to their god and worship in front of graven images, pictures, crosses and statues. Idolatry crept in. And for the Word of God, the reading from the scriptures only a few minutes per service are spend for that.

Fear of man drives a lot of our actions, whether it’s an active decision like the Pharisees or something subconscious we just go to. And there’s sometimes fear is justified. If someone comes at me with fists ready to fly, and I have no business fighting him and I’m freaked out, I’m running. No question there, I will submit to my fear of that man.

continues the writer who calls himself not a risk taker {A Little Less Self-Control, A Little More Self-Control} He knows that having not enough self-control is at the heart of all giving into temptation. Though human beings very often are attracted by many tempting things.

God cannot be tempted, but even the son of God got tempted many times. He knew very well the Scriptures and read regularly in them and regularly quoted them. He gave an example for his disciples to follow that Word of god. He managed to do not his own will (which he would have done when he would have been God himself), but tried to full-fill the Will of God and demands his followers to do likewise.

Everybody needs to grow in their self-control and God has provided the tools for it.

Logical thinking, reflection and meditation may help to lead man to know himself better and to come closer to certain truths. As they use logic to define their doctrine and interpret scripture they also can be come caught up in human doctrines, and become chained by lies. In case they would take the bible serious and take the words for what they mean and how they are written they would see much clearer.

God, being a God of order and not of confusion, did not make His words too complicated for ordinary man to understand them.

The resource and network that says to connect individuals and churches to ‘sound doctrine of the Christian faith’ writes:

With so many teachings being passed around and so many new religions and cults coming and going throughout history we need to be sure we hold to sound doctrine and the truths recorded in scripture.  There are some other religions that claim to view the bible as divine but then use other sources to add to it or interpret it making their other outside sources equal to scripture in essence. Yet these different religions do not believe the same things and in many ways contradict each other in what they teach about the bible. {Scripture Alone}

Much too often in many denominations we can see too much focus is laid outside the Bible. though we should know that the Bible itself is the Best Teaching tool we can have. Only Scripture has the full right to claim to be of divine inspiration; not man.

2Ti 3:16 The Disciple’s Bible  (16)  Every scripture [is] God-breathed, and profitable for teaching, for reproof, for correction, for instruction which is in righteousness:

Neh 9:20 The Disciple’s Bible  (20)  Thou gavest also thy good Spirit to instruct them, and withheldest not thy manna from their mouth, and gavest them water for their thirst.

Isa 41:17-20 The Disciple’s Bible  (17)  The poor and needy seek water, and there is none, and their tongue faileth for thirst; I, Yahweh, will answer them, I, the God of Israel, will not forsake them.  (18)  I will open rivers on the bare heights, and fountains in the midst of the valleys; I will make the wilderness a pool of water, and the dry land springs of water.  (19)  I will put in the wilderness the cedar, the acacia, and the myrtle, and the oil-tree; I will set in the desert the fir-tree, the pine, and the box-tree together:  (20)  that they may see, and know, and consider, and understand together, that the hand of Yahweh hath done this, and the Holy One of Israel hath created it.

As wretched and needy lots of people today are looking for answers. They are thirsty for what they do not seem to get to know. Those who want to look for the truth and seriously want to find God, Jehovah the Only One God of gods, is willing to answer. There is none other than Him Who can give us the best reply to the many questions we may have. Jehovah the God of Israel will not forsake them that are eager to find Him.  He wants man to find Him and has given the world His Word, written down by His men, so that many may see, and know, and consider, and understand together, that the hand of the Elohim has done this, and the Holy One of Israel has created it.

It is up to man to make the choice and to come to see what is written in those many Words God has given. Therefore he should come to read them. No Christian sshould have to confess that they just followed the rest of their church because they took their words for granted. They all shall have to make sure that those church members did not follow cunningly devised fables. They all should look up at the apostles and follow also their teaching, in the knowledge that when they made known to the members of their meetings the power and coming of our Lord Jesus Christ, had become eyewitnesses of his majesty.  For Jesus received from God the Father honour and glory, when there was borne such a voice to Him by the excellent glory, “This is My beloved Son, in Whom I have found delight” .

2Pe 1:16-17 The Disciple’s Bible  (16)  For we did not follow cunningly devised fables, when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of his majesty.  (17)  For he received from God the Father honor and glory, when there was borne such a voice to him by the Majestic Glory, This is my beloved Son, in whom I am well pleased:

The Voice sounding then was the same Voice that sounded at the beginning of the universe and all those years after Adam and Eve were expelled from the Garden of Eden. Some two thousand years ago the apostles also could hear that Voice which was borne out from heaven, which they also heard, when they were with Jesus at the holy mount.  They too got the prophetic word more sure; to which we do well taking heed in our hearts, as to a light that shines in a dark place, until the day dawn, and the day star arise in our hearts:  knowing this first, that no prophecy of the Scripture comes of its own interpretation.  For the prophecy was borne not at any time by the desire of man: but … men from God spoke as they were borne along by Divine power.

2Pe 1:19-21 The Disciple’s Bible  (19)  And we have the word of prophecy [made] more sure; whereunto ye do well that ye take heed, as unto a lamp shining in a dark place, until the day dawn, and the day-star arise in your hearts:  (20)  knowing this first, that no prophecy of scripture is of private interpretation.  (21)  For no prophecy ever came by the will of man: but holy men of God spake, being moved along by the Holy Spirit.

The WordPress site “The Body of Christ” reminds us:

Scripture itself acknowledges the fact that it can and will be misinterpreted and misunderstood; which is why it says to test everything and praise when correctly understood (1 John 4:1Acts 17:11).  The test of truth is tested against the authority of scripture and not any other source.  Traditions, Confessions, and other teachings are completely dependent on agreement with scripture (Colossians 2:8).  If they contradict scripture, because of the authority of scripture over them; they are declared a heresy (2 Timothy 4:2).  Jude makes it clear that scripture is the only source of divine truth (Jude 1:3). {Scripture Alone}

Jesus always gave the authority to God’s Word and not his own words, like he also said he could do nothing of his own but let God do His work by him. (John 8:40,44,45; John 5:17-27)

Jehovah has prepared His throne for judgment;  and He will judge the world in righteousness, ministering judgment to the people in uprightness.  He has given His Word so that His Holy Name shall be know all over the world and shall make that people will put their trust in Him, the Most Almighty who does not forsake them that seek Him. (Psalm 9:7-14)

God condescends himself and his truths so that man can understand them.  He makes himself absolutely clear as he sees fit through scripture (Deuteronomy 30:11-14).  Scripture helps guide and lead men in God’s Will because it is right, truth, and a light in life and enlightening the heart to see the things of God through scripture (Psalm 119:105,130). 

Paul makes it clear there are no hidden messages that have to be decoded (2 Corinthians 1:13-14).  And if people who don’t understand but genuinely study scripture, God will make things clear (Philippians 3:15-16).  He tells Timothy that it is Scripture that is what is “profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be competent, equipped for every good work.” (2 Timothy 3:14-17); therefore it is clearly understood to be “profitable… for every good work”.  {Scripture Alone}

We should not have to look far away for finding the right answers. We all can find it at our fingertips. Nearly everywhere the Bible can be found.

Take it up, read it, hear it, study and think about it.

+

Next:

some quotes from the Holy Scriptures itself to confirm what is said in this article above. Words to consider and to take at heart.

Bible, sword of the Spirit to come into the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man

Bijbel, zwaard van de Geest in de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God om tot een volkomen mens te komen

Bible, épée de l’Esprit à venir dans l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu

Bibel, Schwert des Geistes, in die Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes

++

Additional reading:

 1. Genesis – Story of creation 5 Genesis 3:1-12 Eating of the fruit-tree of knowledge
 2. The very very beginning 2 The Word and words
 3. Philosophy hand in hand with spirituality
 4. Science, belief, denial and visibility 1
 5. Fools despise wisdom and instruction
 6. Looking at three “I am” s
 7. Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #3 Voice of God #6 Words to feed and communicate
 8. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #5 Prayer #3 Callers upon God
 9. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #7 Prayer #5 Listening Ear
 10. Challenging claim 3 Inspired by God 2 Inerrant Word of God
 11. Necessity of a revelation of creation 4 Getting understanding by Word of God 2
 12. Bible in the first place #2/3
 13. Bible, God’s Word to edify (ERV)
 14. Looking for wisdom not departing from God’s Word
 15. The holy spirit will bring back to your minds all the things told
 16. True God giving His Word for getting wisdom
 17. Words to inspire and to give wisdom
 18. Eternal Word that tells everything
 19. Bric-a-brac of the Bible
 20. We should use the Bible every day
 21. Feed Your Faith Daily
 22. May reading the Bible provoke us into action to set our feet on the narrow way
 23. Hearing words to accept
 24. Genuine message of salvation
 25. God who knows the heart
 26. Bible, God speaking words profitable for doctrine, for reproof and for correction
 27. Bible, helmet of health, salvation and sword of the spirit
 28. God Helper and Deliverer
 29. Gods promises
 30. Gods salvation
 31. Gods measure not our measure
 32. No prophecy of the scripture is of any private interpretation
 33. God doesn’t call the qualified
 34. Change
 35. Prophets making excuses
 36. Testify of the things heard
 37. L’esprit saint vous rappellera toutes les choses dites
 38. Vrai Dieu donne Sa Parole pour obtenir la sagesse
 39. La Bible, Parole de Dieu poussés par l’Esprit-Saint pour enseigner, pour convaincre et pour corriger
 40. Bible, casque du salut, témoignage de Dieu en vue de la perfection pour l’édification utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire
 41. Bijbel, Gods Woord ingegeven nuttig tot lering, tot bestraffing, tot verbetering en tot onderwijzing
 42. Bijbel, Gods Woord ingegeven nuttig tot lering, tot bestraffing, tot verbetering en tot onderwijzing
 43. Het woord van de Ware God gegeven voor wijsheid te vergaren
 44. Bijbel, Gods Woord tot opvoeding (NBG51)
 45. De heilige geest zal alle dingen welke gezegd zijn in herinnering terugbrengen
 46. Hele Skrif deur God geïnspireer om in die waarheid te onderrig en dwaling te bestry
 47. Die helper, die heilige gees sal julle alles leer en julle herinner
 48. Der heilige Geist wird euch an alle Dinge erinnern
 49. Wahren Gott gibt sein Wort für immer Weisheit
 50. Bibel Gott redet Worte zu unserer Belehrung geschrieben
 51. Die helper, die heilige gees sal julle alles leer en julle herinner
 52. Der heilige Geist wird euch an alle Dinge erinnern
 53. Wahren Gott gibt sein Wort für immer Weisheit
 54. Bibel Gott redet Worte zu unserer Belehrung geschrieben
 55. Bibel, Helm des Heils, nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung und zur Züchtigung

+++