Fundamenten van het Geloof 10 De Verlosser uit de dood

De Verlosser uit de dood

God heeft in Adam alle mensen onderworpen aan de dood. Want allen hebben zich door hun zonde met Adam verbonden, en delen in het vonnis dat God over hem uitsprak. Sindsdien worden wij allen door de dood gevangen gehouden. Niemand kan aan de dood ontkomen, en niemand kan zichzelf, een goede vriend, of dierbaar familielid, op eigen kracht uit het graf bevrijden. Er is geen mogelijkheid een losprijs of borgtocht te betalen, zodat een gevangene van de dood op vrije voeten komt:

“Niemand kan ooit een broeder (zichzelf) loskopen, noch God zijn losprijs betalen, – te hoog is immers de prijs voor hun leven, voor altijd ontoereikend – dat hij voor immer zou voortleven, de groeve niet zou zien.” (Psalm 49:8-10)

Toch zijn er aan wie geloven beloften gegeven, die nog niet zijn vervuld. En omdat God trouw is aan Zijn gegeven woord, beloofde Hij voor hen een Verlosser te zijn. Wat in dit verband betekent dat Hij hen zal bevrijden uit hun gevangenis, van de ketenen van de dood. In de Bijbel zien we de zekerheid die deze hoop biedt, en de vreugde over dit vooruitzicht dat God geeft:

“Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God.”
“Maar God zal mijn leven verlossen uit de macht van het dodenrijk …”
(Psalm 42:6 en Psalm 49:16)
“Looft de HERE … die uw leven verlost van de groeve, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, die uw ziel verzadigd met het goede …”(Psalm 103:2-5)

Hoewel in een aantal gevallen bedoeld wordt, dat God voorkwam dat iemand stierf (zie bijvoorbeeld Job 33:24 en 28), gaat het in Psalm 49 duidelijk over de verlossing uit de dood (zie vers 14 en 15 voor het verband met het ‘maar’ van vers 16).

“13 (49-14) Deze hun weg is een dwaasheid van hen; nochtans hebben hun nakomelingen een welbehagen in hun woorden. Sela. 14 (49-15) Men zet hen als schapen in het graf, de dood zal hen afweiden; en de oprechten zullen over hen heersen in dien morgenstond; en het graf zal hun gedaante verslijten, elk uit zijn woning. 15  (49-16) Maar God zal mijn ziel van het geweld des grafs verlossen, want Hij zal mij opnemen. Sela. 16 (49-17) Vrees niet, wanneer een man rijk wordt, wanneer de eer van zijn huis groot wordt;” (Ps 49:13-16 STV)

God is, als de bezitter van inherent onsterfelijk leven, de enige die ons daaruit kan bevrijden (Jesaja 43:11; 45:21; 47:4;63:16).

“Ik, Ik ben de HEERE, en er is geen Heiland behalve Mij.” (Jes 43:11 STV)

“Verkondigt en treedt hier toe, ja, beraadslaagt samen: wie heeft dat laten horen van ouds her? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben Ik het niet, de HEERE? en er is geen God meer behalve Mij, een rechtvaardig God, en een Heiland, niemand is er dan Ik.” (Jes 45:21 STV)

“Onzes Verlossers Naam is HEERE der heirscharen, de Heilige Israëls.” (Jes 47:4 STV)

“Gij zijt toch onze Vader, want Abraham weet van ons niet, en Israël kent ons niet; Gij, o HEERE! zijt onze Vader, onze Verlosser van ouds af is Uw Naam.” (Jes 63:16 STV)

In Psalm 102 is er een verband tussen gevangenschap en de dood als iets menselijkerwijs onafwendbaars en onherroepelijks, maar waaruit God bevrijdt door de boeien en ketenen van gevangenen los te maken.

Ook in andere psalmen is God de bevrijder van gevangenen:

“De HERE maakt de gevangenen los …” (Psalm 146:8)
“… die gevangenen uitleidt in voorspoed …” (Psalm 68:7)
“… de HERE heeft uit de hemel op aarde geschouwd, om het zuchten van de gevangenen te horen, om de ten dode gedoemden te bevrijden …” (Psalm 102:20-21; zie ook Psalm 79:11)

Gelooft u het getuigenis van God, zijn Zoon en zijn dienaren?

“Banden van de dood hadden mij omvangen … Ach HERE, red mijn leven …Want u hebt mijn leven van de dood gered … Kostbaar is in de ogen van de HERE de dood van zijn gunstgenoten … U hebt mijn banden losgemaakt.” (Psalm 116)

Wanneer God in staat is om te verhinderen dat iemand sterft, dan kan Hij ook bevrijden wie gestorven zijn. In het boek van de profeet Hosea blijkt inderdaad dat God daartoe in staat is:

“Zou Ik hen uit de macht van het dodenrijk bevrijden, van de dood loskopen?” (Hosea 13:14)

De vraag is hier niet of Hij het kan, maar of Hij het wil, gezien de zonden van het volk Israël. Het bevrijdende antwoord is: Ja!
God zal de gelovige bevrijden uit de hand van zijn, en daarmee Gods vijanden, ook van de grootste en machtigste van alle, de dood:

“God staat op, zijn vijanden worden verstrooid … zo vergaan de goddelozen voor Het aangezicht van God. Maar de rechtvaardigen verheugen zich, zij juichen voor het aangezicht van God … die gevangenen uitleidt in voorspoed.” (Psalm 68:2-7)“

“Ja heil en goedertierenheid zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis van de HERE verblijven tot in lengte van dagen” (Psalm 23:6).

Het bewijs dat God de rechtvaardigen niet alleen kan, maar ook daadwerkelijk zal verlossen uit de dood, is te zien in de opwekking tot eeuwig leven van Zijn Zoon. Ook hij kon zichzelf niet bevrijden van de dood; machteloos lag hij in het graf, totdat God hem daaruit bevrijdde. Dit was de vervulling van de belofte, die Hij eeuwen daarvoor had gegeven in profetieën, die op Jezus Christus betrekking hebben:

“Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden … Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen …” (Psalm 91:14-16; zie voor verband met Christus Jezus vers 11-12/Luc. 4:10-11)

“11 Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen. 12 Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot.” (Ps 91:11-12 STV)

“10 Want er is geschreven, dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal, dat zij U bewaren zullen; 11 En dat zij U op de handen nemen zullen, opdat Gij Uw voet niet te eniger tijd aan een steen stoot.” (Lu 4:10-11 STV)

“Leven vroeg hij van U; U gaf het hem, lengte van dagen voor altoos enimmer.” (Psalm 21:5)

De gevangenschap van de Here Jezus in de dood wordt benadrukt door het feit, dat er na zijn begrafenis een grote steen voor het graf werd gerold, deze werd verzegeld, en er, zoals bij gevaarlijke gevangenen gebruikelijk was, vier soldaten voor het graf werden gezet om het (lees Hem) te bewaken (Mattheüs 27:62-66). Desondanks bleek het graf na enkele dagen leeg te zijn, zonder geschonden te zijn:

“Wat zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt.” (Lucas 24:5-6)

“God evenwel heeft Hem opgewekt, want Hij verbrak de weeën van de dood, naardien het niet mogelijk was, dat Hij door hem werd vastgehouden.” (Handelingen 2:24)

Voor de apostelen was dit de vervulling van profetische woorden van David, die, omdat hij gestorven en begraven is, op iemand anders dan hemzelf betrekking moeten hebben (Handelingen 2:25-32; 13:34-37):

Ik stel mij de HERE bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen; want God geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, noch laat U uw gunstgenoot de groeve zien.” (Psalm 16:8-11)

Hiermee heeft God een zeer groot werk verricht: voor het eerst werd een mens niet tijdelijk opgewekt uit de doden, om – zoals tot dan toe het geval was geweest – later toch weer te sterven, maar voor eeuwig. De kracht die God gebruikte bij de opwekking tot eeuwig leven van zijn Zoon, zal Hij ook voor anderen gebruiken:

“… hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte van zijn macht, die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand…” (Efeziërs 1:19-20; vergelijk 1 Korintiërs 6:14)

“En God heeft ook den Heere opgewekt, en zal ons opwekken door Zijn kracht.” (1Co 6:14 STV)

Deze belofte geldt voor wie in dit leven de begeerten van het vlees doden en leven voor God:

“Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont” (Romeinen 8:10-11).

J.K.D.

 

Vraag ter overdenking:

Hoe is de losprijs betaald om gelovigen te bevrijden van de dood?

+

Voorgaande

Fundamenten van geloof 3: De Persoonlijkheid van God

Fundamenten van het Geloof 9 De hoop op eeuwig leven door opstanding uit de doden

++

Aanvullende lectuur

 1. God is een verhaal #2 Voorgangers niet gediend met een Enige God
 2. Uitspraak van straf over de mens
 3. Dood
 4. Gedachte voor 2 januari 2018
 5. Redding mogelijk voor allen
 6. Reddingsplan
 7. Keuze van levende zielen tot de dood
 8. Betreffende Christus # 2 Goddelijke bron, verband en goddelijk mens
 9. De opgestane Heer
 10. Addendum 1: de leer van de “antichrist”
 11. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde
 12. Gedachte voor vandaag “Geloof in moeilijke tijden” (14 januari)
 13. God mijn schutting, mijn hoop voor de toekomst

Vruchten van geest beletten hetzij inactief of onvruchtbaar te zijn

“Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar.” (2 Petrus 1:8 NBV)

5 Ja, juist om deze reden moet GIJ, doordat GIJ als weerklank van UW zijde ernstig elke krachtsinspanning bijdraagt,+ bij UW geloof deugd+ voegen, bij [UW] deugd kennis,+ 6 bij [UW] kennis zelfbeheersing, bij [UW] zelfbeheersing+ volharding, bij [UW] volharding godvruchtige toewijding,+ 7 bij [UW] godvruchtige toewijding broederlijke genegenheid, bij [UW] broederlijke genegenheid liefde.+ 8 Want indien deze dingen bij U bestaan en overvloedig zijn, zullen ze U beletten hetzij inactief of onvruchtbaar te zijn*+ met betrekking tot de nauwkeurige kennis van onze Heer Jezus Christus. (2 Petrus 1:5-8)

zullen ze U beletten hetzij inactief of onvruchtbaar te zijn:   Of: „zullen ze u noch inactief noch onvruchtbaar laten zijn.”:

(#Tit 3:14): 14 Maar laten ook de onzen leren voortreffelijke werken te blijven doen ten einde in hun dringende behoeften te voorzien,+ opdat zij niet onvruchtbaar zijn.+

(#Re 2:4): 4 Niettemin heb ik [dit] tegen u, dat gij de liefde die gij eerst had, hebt verlaten.+

(#Col 1:10): 10 opdat GIJ moogt wandelen op een wijze die Jehovah*+ waardig is,+ ten einde [hem] volledig te behagen, terwijl GIJ in ieder goed werk+ vrucht blijft dragen en blijft toenemen in de nauwkeurige+ kennis van God

Het beperkte aantal christenen dat door Jehovah is uitgekozen om met Christus in de hemel te regeren, ondergaat een nieuwe geboorte als door de geest verwekte zonen van God. Ze worden met heilige geest gezalfd om koningen en priesters met Christus te worden (Openbaring van de apostel Johannes 20:6). Petrus zegt dat die nieuwe geboorte ze „een levende hoop” in het vooruitzicht stelt. Die hoop noemt hij „een onverderfelijke en onbesmette en onverwelkelijke erfenis” die in de hemel voor ze is weggelegd. Geen wonder dat de gezalfden zich ’zeer verheugen’ in hun levende hoop! (1 Petrus 1:3-6) Maar de vervulling van die hoop hangt van hun getrouwheid af. Petrus spoorde gezalfden aan ’hun uiterste best te doen om hun roeping en verkiezing voor zichzelf vast te maken’ (2 Petrus 1:10). Ze moeten moeite doen om eigenschappen als geloof, godvruchtige toewijding, broederlijke genegenheid en liefde te ontwikkelen. w12 15/3 3:4, 5

+

Voorgaande:

Op zoek naar spiritualiteit 1 Inleiding

Op zoek naar spiritualiteit 2 Hoe te vinden

Op zoek naar spiritualiteit 3 Zin van Christus

Op zoek naar spiritualiteit 4 Zin van Christus leren kennen

Op zoek naar spiritualiteit 5 Vrucht van de geest

volgende: Op zoek naar spiritualiteit 6 Spiritualiteit en gebed

++

Aanvullende lectuur:

 1. Volgelingen met de vrucht van verdieping
 2. Vrucht dragen
 3. Je kunt niets veranderen in je leven met de intenties alleen
 4. Misleid door valse opwekkingen

+++

Related articles
 • Chosen (psalmnineteenfourteen.wordpress.com)
  “He chose us in Him before the foundation of the world, to be holy and blameless in His sight. In love He predestined us to be adopted through Jesus Christ for Himself, according to His favor and will, to the praise of His glorious grace that He favored us with in the Beloved.”—Ephesians 1:4-6
  +
  Why did Yahweh choose Mary to be the mother of Yeshua? What was so special about her? Why did Yahweh choose Abraham… Moses… David… Peter… Paul…etc.? What was so special about them? Why did Yahweh choose me? What’s so special about me? And here’s the answer…because He could. He is the Sovereign Ruler of the universe. Not because any of us are more special than anyone else (Romans 3:23), but because He shows mercy to whom He will show mercy and He will have compassion on whom He will have compassion (Exodus 33:19; Romans 9:15).
 • 2 Peter 1:8 (erlangerbaptist.wordpress.com)
  it’s all about surrender…surrendering control of our life so that the Holy Spirit can multiply himself in us.  And when He does, these characteristics will flourish and we will be the imitation of Christ that we have called to be.
 • Heart Check: Why are you here? (smilingbyfaith.wordpress.com)
  Have you ever been in a holding pattern that had you so uncomfortable for so long and while you could see the light at the end of the tunnel, every time you took a step toward it, it seemed to move further away from you?
  +
  There is a certain level of personal responsibility required of us as Christians. We are accountable for our knowledge of who He is and what He expects of us. So, as you question (silently or aloud) the reason that you are “stuck” in this place, ask yourself:

  • How do you treat God’s people (particularly those who can do nothing for you)?
  • Do you put neighbors before yourself?
  • Do you speak like a man or woman of God?
  • Do you speak in truth at all times?
  • Do you uplift or belittle those who think or behave differently?
 • Fruit of the Holy Spirit (fropuff7.wordpress.com)
  The fruit of the Spirit are issues of the heart. We read the Word with our mind, build it into character in the heart, out of the heart come the attitudes, veiwpoints, behavior, and ministries of life. Producing and living in the atmosphere of the Sprit is a choice we are continually making every moment. If we are sincere in seeking God then we will produce fruit. That is the evidence of our Christian relationship with God. Everyone who does not produce fruit will be cut off and cast into the fire. Even Christians. Though they profess Christ as king, but if they do not produce fruit they are not true Christians. True Christians have the Holy Spirit within them. Those who have the Holy Spirit within them will produce fruit.
 • Be Fruitful (calebsermons.com)
  Life before God can be compared to a fruit tree. We as people are the trees, and the fruits that are in our trees are the things we did in life.
  +
  No one plants a fruit tree for good looks, there are other trees that suit that purpose. We plant fruit trees to bear fruit. We expect something from it, a return of some sort. In like manner, Christians aren’t here just to look good, we’re here to bear fruit. And the fruits that we’re to bear aren’t apples and oranges, they’re the things that we do that please God.
 • Assurance of Salvation (josephfranks.wordpress.com)
  Scripture says one can deceive his neighbors.  It also says one can deceive oneself.  Then it presents the terrifying and sad story of Judas Iscariot.  So how does one know if one is at peace with God?  How can one have assurance of salvation?
  +
  How would we know if we were chosen?  How would we know if we were internally regenerated, transformed or born-again?  How would we know if the Judge has declared us “Not Guilty!” because of the sacrificial and substitutional work of Jesus Christ?  How would we know if the Holy Spirit dwelt within?  How would we know if Jesus were praying for us from the throne above?  How would we know if our heavenly garment was being pressed and our glorious mansion in construction?
 • Stairway to Heaven (xulonthoughts.wordpress.com)
  There really is a stairway to heaven in a spiritual sense – and we can spend our lives as believers climbing up the wrong flight if we’re not careful (lead verse).  We are now residents of God‘s household on earth.  It is a building fitly framed together into a holy temple – with a single staircase inside leading up to heaven (Ephesians 2:19-21).
  +
  If all the spiritual steps above are followed in order through abiding in God – as He abides in us (John 15:1-5) – fruits of the Spirit are bound to be produced and become abundant (Galatians 5:22-23).Our Father assures us we will not become barren or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ if we climb up the right flight of stairs.  God will make really large steps for us to land on – so our feet won’t slip (Psalm 18:36).  If we climb the stairway to heaven’s door the right way, we shall never fall – and we shall be saved (2 Peter 1:10-11, John 10:9).
 • The best life insurance (egwquotables.wordpress.com)
  you should take stock in this life insurance policy, for thus you may have a title to the immortal inheritance and secure eternal life in the kingdom of God.Heaven is worth everything or nothing to us. Through the grace of our Lord Jesus Christ you can stand complete in Him.
 • The Body (holdingforthhisword.wordpress.com)
  there is rank rebellion in our midst today, both conscious and unconscious, that turns the hand of blessing into the hand of dutiful discipline and purifying judgment. God’s call to His children today is to turn from sin and heresy.  We are warned throughout the New Testament that compromise by individual believers ushers in judgment upon the body because of its corrupting influence.
 • The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life – is not of the Father but is of the world (prepareforthelamb.wordpress.com)
  • Temptation comes from our own desires, which entice us and drag us away. James 1:15
  •  These desires give birth to sinful actions. And when sin is allowed to grow, it gives birth to death. Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin when it is finished, bringeth forth death. James 1;13-15