Angst voor ouderwetse regels en verlies van christenen

In het Nederlandstalig gebied van West-Europa zijn er heel wat die extreme ideeën hebben. Beiden maken elkaar bang en willen de anderen doen geloven dat zij deze contreien gaan of moeten overheersen.

De grote toestroom van immigranten doet veel mensen denken dat diegenen die zich hier willen komen vestigen, zich niet zullen aanpassen aan onze westerse samenleving en dat zij hun geloof aan de anderen zullen gaan opdringen.

Velen die zo bang zijn vergeten dat het enkel diegenen die zwak in hun eigen geloof staan bekeerd zullen kunnen geraken. Doch bekering loopt niet zo van een leien dakje. Wij moeten echter bewust zijn dat sommige geloofsgroepen weinig vergen om een bekeerling op te nemen en dit doen met aanlokkelijke slogans maar weinig diepgang. Gevolg hiervan zal zijn dat sommige van die bekeerden na een tijdje wel de waarheid zullen gaan inzien en die gemeenschap dan ook de rug zullen gaan toe keren. Hiertoe moet de rest van de maatschappij ook openstaan en er voor zorgen dat die ontmoedigden dan terug opgevangen kunnen worden in een ordelijke maatschappij.

Dat uit een studie van 2013, die nu zeer in de belangstelling is, blijkt dat in Nederland en vijf andere Europese landen tweederde van de ondervraagde moslims hun religieuze wetten belangrijker vinden dat de wetten van de landen waarin zij leven moet ons niet verwonderen. In wezen zouden de geloofswetten voor elke gelovige de basis waarden moeten vormen voor hun leven. Ook in het Christelijk geloof wordt er gevraagd om uit de wereld te stappen en zeker nooit akkoord te gaan met staatswetten die indruisen tegen de wetten van God. Bij de meerderheid van de Christenen is het echter zo dat zij zelf veel wetten van God niet na leven en eigenlijk weinig of geen interesse hebben in de beleving van het geloof of van God. Waar zij zich hoofdzakelijk aan houden zijn de heidense feesten en de menselijke tradities die eveneens meestal gebaseerd zijn op heidense gebruiken.

Dat er zo veel jongeren aangetrokken worden tot het islamitische geloof zou de mensen in het westen meer vragen moeten doen stellen. Indien veel christenen zich zouden gaan bekeren tot de islam zegt dat niet meer over die christenen dan over de islamieten?

Men kan er niet naast zien dat in de jaren 6070 van vorige eeuw heel wat Turken en Marokkanen naar hier zijn gekomen om meer te verdienen en zich een beter leven op te bouwen. Van die gezinnen bracht de meerderheid een conservatievere levensstijl mee dan de meerderheid in hun land. Die zeer oude conservatieve godsdienstbeleving bleef hier in hun kinderen ingedrukt geworden. Ook zij moesten zich houden aan de klassieke geloofsbeleving meet al de gebruiken van hun ouders hun heimat. Door hun afzondering en dikwijls het leven in ghettos kon hun geloofsbeleving stagneren en gingen velen niet mee met de tijd.

Door institutionele uitsluiting en stigmatisering kon de ‘underdog’ groeien en kreeg men uitvergrote verkeerde beelden. Bepaalde politieke partijen zagen hierin de kans schoon om zich te richten op hen die anders zijn dan de plaatselijke bevolking.

WLM - roel1943 - Koran

WLM – roel1943 – Koran (Photo credit: Wikipedia)

In beide groepen, moslims en niet moslims geraakten valse beelden aangenomen gedachten die niet altijd kloppen met de werkelijkheid. Zo hebben bijvoorbeeld moslims in Duitsland aanmerkelijk minder rechten dan in Nederland. Sterker nog: in geen enkel Europees land hebben moslims zoveel rechten als in Nederland. Nochtans voelen vele moslims in Nederland onterecht behandeld. Ook in België geraken meerderen ook meer gefrustreerd. Vooral de media die mee helpen om een angstpsychose te creëren helpen er aan mee om de ontevredenheid aan te scherpen.

Ook al willen de leden van het Christendom, en voornamelijk dan de Katholieken, geloven dat zij de grootste ware geloofsgemeenschap is, kan de Islam zich veroorloven te zeggen dat 1 op vier Islamiet is. Van de totale wereldbevolking in 2009 (6,8 miljard) werden er namelijk 1,57 miljard mensen als moslim geboekstaafd. Er leven ook meer moslims in Azië dan in het Midden-Oosten. Ook al zou slechts vijf procent van de Europese bevolking of  ongeveer  38 miljoen mensen, aanhanger van de Islam zijn moeten wij er rekening mee houden dat er een veel grotere groep is die niet behoort tot de algemeen erkende geloofsverenigingen of Moslimexecutieven.

Het zijn die anders gelovige moslims die zoals anders gelovige christenen toch ook een belangrijke geloofsgroep vormen. Ook in België zegt men dikwijls ‘de christenen’ maar doelt men op de katholieken en vergeet men heel wat christenen die heel andere gebruiken en geloofsovertuigingen hebben dan die Rooms Katholieken. Zo  ook  zijn er onder de Islamieten heel wat verschillende strekkingen die niet allemaal dezelfde regels hebben, laat staan de zelfde geloofsopvattingen.

Erg is het gesteld met de fundamentalistische groepen die zo veel aandacht krijgen in de media dat de gewone mens wel begint te geloven dat zij ‘de Islam’ voor stellen. Vooral de Moslimexecutieve of in het algemeen de Islamitische raden hebben hiertoe bij gedragen door niet tijdig tegenwind te geven en er op te duiden waar Alquada, ISIL, ISIS, IS of Daesh en Bokoharam dingen deden die indruisen tegen het ware islamitische geloof.

Pew Forum on Religion and Public Life bracht in 2009 naar voor dat Islam is de tweede godsdienst in de wereld na het Christendom, dat ongeveer 2,2 miljard volgelingen heeft. Nu zeven jaar later ziet het Christendom de zeer grote groei van die Islam als een bedreiging aan en beseffen velen dat er heel wat meer moslims zijn dan de geregistreerden.

In België is dat duidelijk te zien aan de vele streken waar meer dan de nu normale 25% moslims kan vast gesteld worden.

Die enorme groei van de laatste jaren, waarbij ook veel meer vrouwen met hoofddoek een gewoon straatbeeld zijn geworden, boezemt velen angst in dat het nog meer gaat doorzetten door de toestroom van migranten.

The Balkans Chronicles getuigt van zulk een angst in de volksmond. De auteur wil de mensen doen geloven dat de meeste mensen gewoon niet bewust zijn dat de islam niet zomaar een religie, maar een totalitaire politieke cult-achtige ideologie is, die zijn volgelingen dwingt tot blinde gehoorzaamheid, leert intolerantie, brutaliteit en alle moslims en niet-moslims vergrendelt in een strijd die rechtstreeks voortvloeien uit de 7e eeuw nomadische, roofzuchtige, Bedoeïen culture. {Islam is hier om Europa over te nemen!}

Waar hij dit vandaan haalt mag Joost weten. Hij schrijft verder

Deze politieke ideologie heeft als doel, de wereld te onderwerpen,hetzij vreedzaam door middel van zending en migratie, hetzij met geweld door middel van de heilige oorlog of jihad… {Islam is hier om Europa over te nemen!}

Zonder oog te hebben wat bepaalde zogenaamd christelijke groepen hebben uitgespookt de vorige eeuwen, hun moorddadige acties in de doofpot stekend, kijkt hij wel naar tegenreacties van Islamitische groepen.

Ook wijst hij met een boze vinger naar de migratieproblematiek waarin hij een verder gevaar van islamisering ziet. Hij schrijft:

In landen waar moslims met oorlogsvoering de sharia niet dwingend kan opleggen, daar wordt gebruik/misbruik gemaakt van migratie. Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India dankzij migratie werden geïslamiseerd. Migratie is slechts een verkapte verovering en het zal pas eindigen wanneer de hele wereld is veroverd.Er zijn nu 57 staten waarin de islam regeert…

Europa wordt binnenkort een ‘islamitische staat’, waar de shari’ah geldt! De opkomst van de islam, betekent ook de opkomst van de sharia wetgeving in ons rechtssysteem.Veel menende term ISLAMISERING niet helemaal begrijpen.Met islamisering wordt niet alleen de toename van de moslimpopulatie bedoeld, en ook niet de militaire verovering van het land door moslims of de stichting van een islamitische staat. Islamisering is een proces waarbij de religie sluipenderwijs alle aspecten van het leven gaat domineren. {Islam is hier om Europa over te nemen!}

Dit lijkt wel Vlaams Blok of Vlaams Belang praat en is niet gestoeld op werkelijkheid maar getuigd ook van een onderschatting van het huidige staatsapparaat. Alsook onderschat het het vermogen van de Europese Unie als gemeenschap van federale staten die ook zelf hun eigen zeg in eigen land mogen doen.

Londen is een mooi voorbeeld hoe zijn gedachte over de komende twintig jaar, werkelijkheid kan worden en er niet alleen  genoeg islamitische kiezers in dat Europa zullen zijn, maar dat er ook anderen er voor zullen kiezen om op een Islamiet te kiezen als burgemeester of als President!  Heeft men er in het verleden zo veel vragen bij gesteld als het een Katholiek, Protestant, Niet gelovige, Humanist, Boeddhist of anders gelovige was die zich kandidaat stelde in een gemeente of in het land voor een kiesbare plaats?

Hebben die Christenen die zo bang zijn dat hun geloofsgemeenschap zal verminderen zich zorgen gemaakt toen atheïsten de burgemeesterposten gingen opeisen of parlementszetels gingen innemen? Waar waren dan die bezorgde christenen toen wetten werden goedgekeurd die tegen hun christelijk geloof ingingen? Toen leek het allemaal heel gewoon of moest iedereen maar mee op de kar van de vooruitgang klimmen.

Wat heeft men gedaan toen men gemeenschapsscholen or rijksscholen oprichtte, of protestantse Bijbelscholen of Joodse scholen terwijl men nu bezwaren heeft tegen sharia erfenissen, sharia scholen, en sharia banken in Europa?

Dat in Amsterdam polygame huwelijken officieel worden geregistreerd door de gemeentediensten is dat niet gewoon der werkelijkheid voor waar nemen? Trouwens heel wat Belgische blanke mannen houden er ook meerdere vrouwen op na, zonder dat zij al doende geregistreerd zijn. Is hun buitenechtelijke verhouding dan zo veel beter dan de echtelijke verbintenis van diegene die openen bloot voor meerdere vrouwen zorgt en hun goed behandelt?

Heel wat zogenaamde christenen zien er geen bezwaar in om seks te hebben voor het huwelijk of om met nog anderen seks te hebben als zij al door de echt met iemand anders verbonden zijn. Sommigen houden er zelfs van om van de verscheiden geslachten te snoepen en enkelen vinden het heel aangenaam om met meerderen tegelijk de liefde te bedrijven en vinden er zelfs geen bezwaar in om er mee te pronken.

De normen en waarde in onze westerse samenleving zijn zodanig laag komen te staan dat bepaalde bevolkingsgroepen terecht een halt toe roepen tegen die decadentie. Dat het voornamelijk Islamieten zijn, getuigd alleen maar hoe weinig christenen echt met het geloof bezig zijn en zich aan de regels van hun heilige boeken willen houden.

Sommige debatten zoals rond de hoofddoeken zijn dikwijls zaken die wij eerder bij de katholieken ook gezien hebben. De kinderboom generatie hebben hun ouders nog weten gescheiden zitten in de kerk en zagen hun moeders nog gesluierd en ofwel met hoedje of met hoofddoek de straat op gaan. Voor veel jongeren vandaag is dat niet meer gekend, maar dat wij ze gerust eens onze familie albums eens voor leggen.

Vele christenen zijn vergeten hoe de nonnen hun kapsels waren of hoe priesters in habijt rond liepen. In sommige landen is dat nog gewone praktijk.

Kan men niet inzien dat bepaalde islamitische groepen nu in een zelfde fase zitten als de christenen in de vorige eeuw hebben mee gemaakt?

Ook bij de moslims ziet men een duidelijke trent dat jongeren hun geloof minder diep beleven dan hun grootouders en ouders. Maar dat er terecht nu een opleving komt in geloofsbevraging is een feit waar wij in het westen beter zouden nadenken wat er in onze eigen cultuur verkeerd is gelopen. Indien christenen zo bang zijn dat het christendom zou ‘overwonnen’ worden door de islam, zouden zij zich dan niet beter aan de regels van die christelijke leer houden?

Betreft regels aan anderen opleggen moet iedereen die in het westen komt wonen zich aansluiten bij de rechtsbepalingen van dat land. Anders moet hij of zij dar niet wonen. Indien dat duidelijk wordt gemaakt aan hen die naar hier komen mag dat ook geen probleem vormen.

Iedereen, moslims maar ook christenen moeten zich er bewust van zijn dat geen enkele religie het recht heeft zich op te dringen aan anderen.

Analoog aan de uitspraak de Spaanse minister van Justitie López Aguilar (op 11-09-2004 ), geldt ook hier hetzelfde wat de Australische minister van Onderwijs Brendan Nelson zei:

“Indien u en uw achterban niet van plan zijn onze wetten, waarden en omgangsvormen te accepteren, hoort u hier niet thuis en dient u de koffers te pakken, paspoorten in te leveren en Australië te verlaten!” …

Maar dit hoeft niet in te houden dat zij niet hun eigen gebruiken en wijze van geloofsuitvoering zouden mogen hebben.  Zolang zij de vrijheid van een ander niet beperken en niemand schade berokkenen met hun geloofsbeleving moet deze ook vrij blijvend kunnen uitgevoerd worden.

Nederlands: Hans Janmaat, fractievoorzitter va...

Hans Janmaat, fractievoorzitter van de centrumpartij, tijdens een televisieuitzending in de zendtijd voor politieke partijen. Nederland, 8 februari 1984. (Photo credit: Wikipedia)

Dat een stem voor de PvdA, SP, Groen, Groenlinks, CDA, CD&V, N-VA, Liberalen of D66 een stem zou zijn voor Sharia, voor de burka’s, hoofddoekjes, moskeeën, gescheiden zwemmen, gescheiden klassen en ga maar door is een onterechte uitspraak. Mogen wij er ook op wijzen dat wij, die nu nog leven, zelf nog dat gescheiden zwemmen hebben gekend.  Natuurlijk moeten wij niet terug naar die oude tijd toen onze ouders nog met die lange zwempakken het zeewater in gingen en wij niet met ontblote benen en armen mochten lopen. Misschien kan de oudere generatie de jongeren daar misschien even terug aan herinneren. Ook al hebben deze, zoals de schrijver van dit stuk, zich ook heftig tegen die ouderwetse ouders en de maatschappij verzet. Wij zijn er zelfs de barricaden voor opgeklommen in 1968 en hebben er niet tegen opgezien om naakt te lopen of in communes te leven. Zo is de wereld van één uiterste naar een ander gegaan en ziet het er naar uit dat de wereld nu terug naar een ander (vroeger) uiterste wil gaan.

Om te zeggen

Nergens ter wereld bestaat er een goed functionerende islamitische samenleving...

is de waarheid geweld aan doen en er niet in geloven dat zoals het christendom geëvolueerd is, de Islam ook zal evolueren en gebonden zal zijn aan het tijdsgebeuren..

+

Lees ook:

 1. Veroverende geloofsgroep
 2. Angst en verlossing van het kwaad
 3. Eerste moslim-mensenrechtencommissie start deze maand
 4. Sharia een kwaad voor Islam
 5. 15 jaar cel geëist voor leider Sharia4Belgium
 6. Nieuwkomers, nieuwelingen, immigranten, allochtonen en import
 7. Wat heeft zovelen ertoe gebracht naar Duitsland te willen emigreren
 8. Migratie en veiligheid even geherformuleerd
 9. Overzicht voor het jaar 2015 #1 Dreiging en angst
 10. Islamofobie
 11. Is Islamfobie uitgevonden door fundamentalistische regime
 12. Interview P-magazine // Overbevolking: hoe gaan we al die vluchtelingen opvangen?
 13. Denemarken zwicht onder druk van anti asielzoekers
 14. Wanneer de jongere oor kreeg voor Arabische klanken
 15. Verbod veruiterlijking van overtuiging
 16. Boerka moet weg uit Frankrijk
 17. Fundamentalisme en religie #2 Frankrijk en België
 18. Fundamentalisme en religie #3 Vluchtelingen en racisme
 19. Fundamentalisme en religie #5 Verguisde Koran
 20. Fundamentalisme en religie #6 Versplintering
 21. Het Raadsel, Salah Abdeslam
 22. Waarom jihadi’s niet onze eigen schuld zijn
 23. Het failliet van de war on terror
 24. De nacht is ver gevorderd 2 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 1 Intro
 25. Het gevaar om niets te doen tegen de oorzaak en de kwaal
 26. Volgens vele Belgen over tien jaar in de problemen door te soepele asiel opnamen vandaag

++

Verwant aan het christen zijn en bekering

 1. Overdracht van mening te vrijwaren
 2. Moslims, Christenen en Gratis Heilige Boeken
 3. Onze God ook deze van de moslims
 4. Antwerpse tien dagen moslima voor sociaal experiment
 5. Bekering een ‘keerpunt’
 6. Christenen die het juiste hart hebben om anderen te roepen om naar God te komen
 7. Wie zichzelf kent, is mild voor een ander
 8. Wat betreft Wees de beste…
 9. Door verkondiging ook geruster
 10. De rol van de Vader en zijn Zoon

+++

Verdere bedenkingen van anderen
 1. Help mijn vriend doet aan de Ramadan!
 2. Religie, democratie & vrijheid
 3. Aanslagen en tegenslagen..
 4. Tegen IS, niet tegen de Islam
 5. De moslimburgemeester
 6. Ontbreekt het respect in Almere?
 7. Module: De succesvolle moslim door Ustaadz Suleyman Van Ael
 8. Leugens (FB column voorjaar 2015)
 9. Tijd voor Verandering
 10. Selvforsvar (upassende begejsting)
 11. Fremgang for ordentlige skoler
 12. Mental Health: Muslim Attitudes, Beliefs and Behaviour
 13. Should we wish a ‘Blessed Ramadan’ on our Muslim friends?

+++

Related articles

White Privilege Conference (WPC) wanting to keep the press out for obvious reasons

WPC organizers reacted very poorly to the discovery that this year’s conference was being reported on from inside. This is unsurprising, since WPC has attempted to totally ban reporters from covering its proceedings and has actively kept them out in the past.

It must not surprise you why it was kept secretly for the press the previous years. When you look at the debates it is clear we should seriously pose several questions by the speakers invited and by the set up of that conference.

Today there is a renewed attack (in the Western world) on anything to do with believing there is a God, a Creator of any kind!

There are even people who hold conferences to make it clear to others that almost every dysfunction in society, from racism and sexism to global warming and a weak economy, is united by the ideology of ‘Christian hegemony.’ That is at least what a lecturer at the 2016 White Privilege Conference (WPC) claimed.

Believers are again open to ridicule. Academics, who are confident they have the answer (or at least acceptable opinions) to everything about how the world began, compete among themselves for the “glory” they can receive from each other and from the public with their notions. Some also want others to believe that all more active believers would be creationists and do not seem to get the difference of believing that there has been a Most High Supreme being ordering everything  and being responsible for the creation.

Contingency, Hegemony, Universality

Contingency, Hegemony, Universality (Photo credit: Wikipedia)

Certain people, like Paul Kivel, think Christians “colonize our mind.”
Paul Kivel, is a social justice educator, activist, and writer, who to our mind looks not so social at all but is perhaps an atheist socialist against religion and willing to attack it. Though he claims to be an innovative leader in violence prevention for 35 years, it either looks like he has changed gear or has always loved to set up non-believers against believing people .

He defines Christian hegemony as the

everyday, pervasive, and systematic set of Christian values and beliefs, individuals and institutions that dominate all aspects of our society through the social, political, economic, and cultural power they wield. Nothing is unaffected by Christian hegemony (whether we are Christian or not) including our personal beliefs and values, our relationships to other people and to the natural environment, and our economic, political, education, health care, criminal/legal, housing, and other social systems. {Christian hegemony}

For him

All people who are not Christian, as well as most people who are, experience social, political, and economic exploitation, violence, cultural appropriation, marginalization, alienation and constant vulnerability from the dominance of Christian power and values in our society. {Christian hegemony}

It looks like Christendom and/or Christianity (though he constantly refers to Christianity) is/are the badness of this world.

The internalization of dominant western Christian beliefs and values by individuals in our society seems to bring all badness into the world and being the cause of the present problems we have with fundamental Muslims. but it seems also to be in participial white Christian men who are dominating this world and causing inequality and injustice.

He writes

Another level of Christian dominance is within the power elite, the network of 7-10,000 predominantly white Christian men who control the largest and most powerful social, political, economic, and cultural institutions in the country. And finally there is the level which provides the foundation for all the others – the long and deep legacy of Christian ideas, values, practices, policies, icons, and texts that have been produced within dominant western Christianity over the centuries. That legacy continues to shape our language, culture, beliefs, and values and to frame public and foreign policy decisions. {Christian hegemony}

He even wants us tot believe, that we believers are blind. It is true that we cannot go without all those companies and organisations which have their say in our communities and that economical as well as political parties want to have everything in their hands. But we think it over the top, him saying

Christian dominance has become so invisible that its manifestations appear to be secular, i.e. not religious. In this context, the phrase “secular Christian dominance” might be most appropriate, Christian hegemony under the guise of secularism. Of course, there are many forms of Christian fundamentalism which are anything but secular. Often fundamentalists want to create some kind of theocratic state. But the more mainstream, everyday way that dominant Christian values and institutions influence our lives and communities is less evident, although no less significant and certainly not limited to fundamentalists. {Christian hegemony}

According to him Christian leaders have established an annual holiday cycle that extols US militarism/ triumphalism, the nuclear family, consumerism and whiteness. Perhaps he is so much focussed on the U.S.A. that he does not see the holidays of other countries and mistakenly takes many heathen holidays as Christian holidays, though it mostly are also the heathen people who celebrate those and try to lure Christians to celebrate with them.

The holiday cycle which he presents on his website present many secular holidays which he presents as so called holidays of Christianity though Christianity argues a lot against the celebration of those feasts. But we do agree in Christendom we see many people with the name Christian celebrating those heathen festivals as so called Christian holidays.

English: Painting of Christopher Columbus. The...

Painting of Christopher Columbus. The painting Virgen de los Navegantes (in the Sala de los Almirantes, Royal Alcazar, Seville). A painting by Alejo Fernández between 1505 and 1536. It is the only state sponsored portrait of the First Admiral of the Indias called Don Cristoval Colon known today as Christopher Columbus in English. (Photo credit: Wikipedia)

For him those holidays downplays the violence in our history, holding up a few white Christian men, such as Christopher Columbus and his American presidents,

for uncritical praise and emphasizes faith, family and country.

he writes and continues:

For many in the US, this cycle has come to seem traditional, even though it is constantly recreated and most of the holidays originated within the last 150 years. For some, these holidays have come to feel familiar, unifying and just plain American even though for millions of others they can be painful and alienating. Most of our national holidays are seen as secular, even though their underpinnings are deeply Christian. Even Christmas and Easter are viewed as secular by many. (I have been told that the phrase Merry Christmas in bold letters on the public buses in my
city is not religious but merely a general holiday greeting.)

It looks like he does not know that Jesus was not at all born on the 25th of December and that all the traditions people flirt with have nothing to do at all with the birth of Christ nor with God, and are an abomination in the eyes of God, of which a real Christian should abstain.

That New Year’s day for Muslims, Jews, Hindus, Chinese, Vietnamese, Mayans and many Native peoples happens at other times of the annual cycle, has nothing to do with Christianity not with Christendom but with choosing an other calendar system.

The fact that western countries imposed this calendar worldwide, even though those in the West are a minority in the world, is never acknowledged.

he writes, but we do think that is a matter of choosing a time indication where the West has chosen to keep to that Gregorian calendar, even after some countries tried the Napoleonic calendar for some time, but whatever calendar they would choose always there would be people able to complain about the system chosen.

We do not see any reason at all why not to say “Happy Chinese New Year” or “Happy Jewish New Year”, like we do in the West of Europe? He should know that these other calendars are also culturally specific and that everybody is free to follow one or the other and that nobody would mind you saying “Happy New Year” when it is a new year for that person.
For us this article is written on the 12th of Nisan, 5776 but in the West most people would not know about which day we are talking therefore we also use the common general practised calendar indicating that it is today April the 20th of the year 2016 of the common Era (CE). For us on 22 April (Taanit Bechorot) Friday night we are looking at the 14th of Nisan, 5776 going to celebrate the Passover, the “Feast of Unleavened Bread” Erev Pesach and on the 23rd the 15th of Nisan, 5776 we look at the holiday yomtov, being part of the “Passover, the Feast of Unleavened Bread”or “Pesach I”, having on Sunday the 1st day of the Omer (or Pesach II) the period between Passover and Shavuʿot, the 16th of Nisan of the year 5776. {The holiday of Pesach, or Passover, is an annual week long festival commemorating the Exodus of the Jews from Egypt and slavery. Before the main festival begins for the Jews, the Christians remember the night that Jesus came together with his apostles for the Last Supper and announcement of the installation of the New Covenant. for us this 14 th of Nisan is the most important day of the year and precedes the Pesach festival which begins on the 15th day of the Hebrew calendar month of Nisan — which derives its name from the passing over of the homes of the Israelite slaves during the tenth plague. It is that liberation and the liberation by Christ that we should remember for ever.} Next year the Passover shall be on Monday, April 10 and in 2018 on Friday, March 30.
But this is all about arrangements and agreements and depending on which calendar you want to base your daily activities.

For economical and practical reasons an agreement has to be made to use what calendar and what to consider the first day of the week: Thursday (certain Hindus), Friday (like Muslims), Friday night – Saturday night or Sabbath (like the Jews), or the week beginning on Sunday or Monday, as such beginning the day at 00.00 hours or when the sun gets down. Here you may find calendars beginning the week with Sunday and others ending with the weekend (which I personally find more practical).
It is true that

holidays can be destructive when they celebrate war or colonialism, are promoted aggressively or when corporations use them to promote values hostile to our environment and us. {The Christian Holiday Cycle}

For sure we need to think seriously about what we celebrate and why, who is included or excluded in the celebration and what values are implicitly or explicitly communicated. But we never should condemn certain groups of people if they want to celebrate certain days, though it is our duty to point out to Christians what they are celebrating and which festivals are alright to take part in and which not.

For Kivel the choice of calendar use and the days celebrated shows the dominance of a certain group and the normalization of such a group.

It is said that WPC takes tremendous pains to protect everybody’s feelings, but this year many toes were stepped on. To ensure a gender non-conforming person isn’t labeled with a wayward “he,” attendees are asked to always introduce themselves with their name and their pronoun set. Presenters routinely ask for anybody to pipe up if they’re triggered by a presentation, and will apologize if such a complaint arises. Almost half the conference revolves around microaggressions and how to avoid them or defuse them.

A major part of WPC are the daily caucuses, where attendees segregate themselves by race and talk through their feelings on white privilege. They were assembled collectively beforehand and assigned to a specific smaller room ‘because of the large number of white people in attendance’. Organizers warned they could start physically exerting their white privilege by walking too aggressively and not paying heed to their surroundings. If attendees weren’t careful, they said, they risked getting in the way of non-white attendees who would have no choice but to shy away and debase themselves before these barreling vectors of overwhelming privilege.

Disaffected participants in the 2016 White Privilege Conference (WPC) have taken to Twitter to complain that the conference was, ironically, too white and was actually filled to the brim with white supremacy. Adopting the hashtag #WPCSoWhite, inspired by the recent #OscarsSoWhite campaign, Twitter users claimed the conference that was supposed to battle white privilege instead served to entrench it. The tag appears to have been started and pushed with particular vigour by Aeriel Ashlee, an education consultant who attended WPC and objected to several parts of a keynote address delivered by (white) historian James Loewen. Some of his comments where even described as “deeply offensive and traumatizing.”

More than 700 Barbie dolls are displayed during an exhibition which takes place from March 10 to September 18, 2016.    (MATTHIEU ALEXANDRE/AFP/Getty Images)Frederick Gooding, Jr., who styles himself as “The Race Doctor” gave a half-comedic, half-serious lecture intended to point out various moments of subtle white supremacy and white privilege throughout the past year. Near the end of his address, Gooding went after Hollywood for the recently-released film “Batman v. Superman: Dawn of Justice,” which features three Caucasian heroes in the form of Batman, Superman, and Wonder Woman.

“I have a quota where it’s just a little too much whiteness, I gotta tap out,”

the Doctor said to a laughing audience.

“One white hero at a time, I can kinda take that, but you have two of them … but then, the White Man said, we gonna show you something. And they throw in a white woman!”

For people discussing other folks it may not be easy today how to call them. All sorts of new terms have to be looked for to talk about people with an other skin colour or with an other faith. In this time of many fleeing from the Middle East and from Africa for discussing different terms are looked for, and one term which could be right at one time a few weeks later may be considered totally wrong to be used.  Undocumented immigrants may still be called “illegals” despite the fact that this also could be a highly inaccurate and pejorative term.  Whether intentional or accidental, the use of such terms has shaped public opinion on immigration policy.  Of course, not everyone who uses these terms intends to colour undocumented immigrants with the stigma that these terms carry with them.  Today the phrase “illegal immigrant” is by many considered

decidedly not okay

During a workshop titled “Nativism 101,” on the topic of immigration and the groups opposed to it, one attendee objected to another’s use of the term “undocumented immigrant.”

Instead of illegal or undocumented, the woman proposed that such immigrants be labeled

“unauthorized immigrants.”

Unauthorised where those who brought out photographs and texts from this conference where very high income prizes where charged, as if the poor people and immigrants ever would be able to pay such fees.

Dividing the people in categories for the debates Kivel finds it are the Christians who divide people and put them in hierarchical order. For him it is in-acceptable that there would be a

“God over people, men over women, parents over children, white people over people of colour,”

inevitably creating systems that justify and even glorify oppression, but was he and the organisers not doing just that?

 

Please do read also:

 1. The 17th annual White Privilege Conference a militantly Christophobic conference held in Philadelphia
 2. White Privilege Conference Attendees Complain Conference Is Too White
 3. White Privilege Conference: Almost Everything Bad Is Tied To Christianity
 4. 7 Things That Offended People At The White Privilege Conference

+++