Fundamenten van geloof 3: De Persoonlijkheid van God

Wanneer het voor ons eenmaal vaststaat dat er een Schepper is van alle leven, dan komt de vraag:

‘Wie is Hij dan?’

We hebben gezien dat Hij

‘een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken’.

Dit houdt noodzakelijkerwijs in dat Hij ieder mens moet zien en horen om te weten wie Hem ernstig zoeken. Het redelijke antwoord is daarom dat Hij een werkelijk Wezen moet zijn, dat niet ver van ons weg is. De Bijbel openbaart God dan ook als de hoogste van alle levende wezens, de Volmaakte en Heilige, geheel anders dan mensen, onzichtbaar maar niettemin aanwezig:

“God is Geest” (Johannes 4:24).

“Ik ben God en geen mens, heilig in uw midden”. (Hosea 11:9; vergelijk 1 Petrus 1:16)

“U dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is”. (Mattheüs 5:48)

“…hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid…”. (Romeinen 1:20)

God heeft de hemel als een even concrete woonplaats, als wij mensen de aarde:

“…De HERE heeft in de hemel zijn troon”. (Psalm 11:4)

“…hoor U dan in de hemel, de vaste plaats van uw woning…”. (1 Kon. 8:39)

“de enige Heerser…de Koning der koningen en de Here der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen van de mensen gezien heeft of zien kan”. (1 Timotheüs 6:15-16)

Want wij zouden zijn aanblik niet kunnen verdragen. Toen Mozes God vroeg of Hij zijn heerlijkheid mocht zien, toonde God Zich niet aan hem, maar maakte Hij hem zijn eigenschappen bekend:

“Hij zei: U zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal Mij zien en leven…wanneer mijn heerlijkheid voorbijgaat zal Ik u in de rotsholte zetten en u met mijn hand bedekken, totdat ik ben voorbijgegaan…De HERE ging aan hem voorbij en riep: HERE, HERE, God barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft; maar de schuldige houdt Hij zeker niet onschuldig…”. (Exodus 33:18-34:7)

Dat maakt Hem tot een werkelijk Wezen met een bewustzijn, met gevoel en genegenheid. Zijn eigenschappen vertelden het volk Israël Wie en wat Hij voor hen wilde zijn. Het bewijs van zijn bestaan en aanwezigheid zou dan ook blijken uit het waarmaken hiervan. Hierdoor werd Hij werkelijk de HERE, de

‘Ik zal zijn, die Ik zijn zal’.

Hetzelfde geldt voor alle beloften voor de toekomst, vooral die wat de Messias betreft. Wanneer God geen realiteit was, kon Hij onmogelijk mensen maken naar zijn beeld, waarvan zijn Christus Jezus, die Hij zijn Zoon noemde, het volmaakte voorbeeld is:

“En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem”. (Genesis 1:27)

“De Zoon…de afstraling van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen”. (Hebreeën 1:3)

Ondanks dat geen mens ooit God heeft gezien, gaven de apostelen aan dat zij in de Here Jezus iets hadden gezien van Wie en wat God is. Hij wordt daarom ‘Immanuël’ genoemd:

‘God met ons’:

“Indien u Mij zou kennen, zou u ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent u Hem en hebt u Hem gezien. Filippus zei tot Hem (Jezus): Here, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zei tot hem: Ben Ik zolang bij u Filippus, en kent u Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”. (Johannes 14:7-9)

“Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid”. (Johannes 1:14)

“Niemand heeft ooit God gezien, de eniggeboren Zoon, die aan de boezem van de Vader is, die heeft Hem doen kennen”. (Johannes 1:18)

Nu kennen wij God en zijn Zoon door de getuigenissen over Hen in de Bijbel. Straks zullen er echter niet meer woorden zijn, maar zullen allen die geloven de manifestatie van Gods heerlijkheid zien in zijn Zoon. En Hij zal ons de Vader tonen, zodat onze hoop en ons vertrouwen realiteit wordt:

“Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien”. (Mattheüs 5:8)

“…de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien”. (Hebreeën 12:14)

“Geliefden, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen; maar wij weten, dat, als Hij (de Zoon) zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is”. (1 Johannes 3:2)

“…en zijn dienstknechten zullen Hem vereren, en zij zullen zijn aangezicht zien”. (Openbaring 22:4)

Intussen mogen wij Hem noemen met een naam, die wijst op zijn innige relatie met mensen: Vader:

“Bidt u dan aldus: Onze Vader die in de hemelen bent”. (Mattheüs 6:9)

Uit dit alles blijkt dat God geen menselijk idee is, maar een reëel Wezen, met eigenschappen. En hoewel Hij vanwege onze zonde van ons gescheiden woont in de hemel, communiceert Hij met ons, komt Hij ons nabij door Zich in zijn woord bekend te maken en zijn eigenschappen en beloften werkelijkheid te maken in Christus Jezus. Hij is de afdruk van zijn wezen, zijn volmaakte Zoon. En evenals hij een Vader en Zoon relatie heeft met Hem, kan en wil God een relatie hebben met wie in hem geloven.

Vraag ter overdenking:
Wat is voor u de zekerheid dat God weet dat u bestaat en met u bezig is?

Een God van nabij

Wie in de Bijbel het getuigenis van en over gelovigen leest, bemerkt dat zij niet een idee aanhingen of allerlei theorieën nodig hadden om te bewijzen dat er een God moet zijn. Zij hebben een ervaringsgeloof, omdat zij de nabijheid van God hebben
bemerkt (Gen. 28:16-17). Hij verhoorde hun gebeden (zie Psalm 54 en 118), sloot verbonden met hen (Gen. 17), sprak tot hen door middel van engelen (Zacharia; Johannes in Openbaring), deed wonderen (door Mozes, Elia, Elisa, Jezus, de apostelen).
Zijn relatie met gelovigen blijkt uit hoe Hij hen noemde en behandelde: Zo noemde Hij Abraham zijn vriend (Jac. 2:23; vergelijk Ex. 33:11) en David de man naar zijn hart (1 Sam. 13:14; Hand. 13:22). God ziet ons vanuit de hemel (Psalm 33:13-19; 34:16; 2 Kron. 16:9; Jer. 16:17; Hebr. 4:13). Wie oprecht in Hem geloven, zal Hij nooit alleen laten (Gen. 28:13-15; Ex. 3:8; 2 Sam. 7;11-16; Psalm 34:8; Matth. 22:32). Hij toont zijn liefde en zorg voor zijn volk (Ex. 19:4; Jes. 46:3-4; Jer. 31:3; Hos. 11:3-4; Joh. 3:16; Matth. 6:25-34). Maar Gods bestaan en nabijheid blijken vooral hieruit dat Hij zijn verbonden nakomt en zijn beloften vervuld (Ex. 2:24; 13:11; Deut. 10:20-22; 1 Kon. 8:22-26; Psalm 89; Luc. 1:30-33; 54-55;68-79). Hij vertrouwt zijn wil toe aan betrouwbare mensen (Amos 3:7), zodat zij in Hem geloven als de God die hen vertelt wat in de toekomst zal gebeuren (Jes. 44:24-28; 45:18-21; vgl. Joh. 14:29; 16:1-4), en Die zij mogen vragen zijn beloften na te komen, zoals Daniël deed, en een engel maakte hem de toekomst van zijn volk en van hemzelf bekend (Dan. 9:1-12:13). Gebed is een uiting van geloof en verbondenheid met een levende Realiteit, anders zou het een spreken in het niets zijn. Het feit dat God een Verhoorder van gebeden is, bewijst dat Hij bestaat en ons vanuit de hemel kan zien en horen. Hij weet wat wij nodig hebben en wil het ons geven op grond van ons geloof, nu en/of in de toekomst (Psalm 145:15-19; Matth. 7:7-12; Joh.16:23-24). Intussen hebben wij de belofte dat Jezus daar is waar gelovigen bijeenkomen om hem te belijden, volgen en dienen als hun heer (Matth. 18:20; zie ook Hebr. 12:2-3).

J.D.

+

Voorgaande

Op zoek naar spiritualiteit 8 Eigen spiritualiteit

Een meer dan Grote God om naar op zoek te gaan

Fundamenten van het Geloof: De lankmoedigheid van God

Fundamenten van het Geloof 2: De levende en waarachtige God

Schepping, intelligent design, evolutie (3) – Godsbewijzen van heidense filosofen

Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 4-7 Barmhartige Heer van de Schepping om ons de juiste weg te tonen

++

Aanvullend

 1. Betreft de Mens
 2. De Bijbel haar relevatie over God
 3. Gods vergeten Woord 15 Schepping 7 Vreze des Heren
 4. Gods vergeten Woord 20 Geopenbaarde Woord 5 Onoverbrugbare kloof
 5. Gods vergeten Woord 20 Volk van het Boek 4 Verloren wetboek
 6. Het begin van alles
 7. Een Naam voor een God #9 Vals geloof gevoed door vrees
 8. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God
 9. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #1 Schepper en Zijn profeten
 10. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie
 11. Echte boodschap van redding niet ver te zoeken
 12. Leren kennen van Hem die het hart kent
 13. Voor hen die beweren dat Jezus God is
 14. Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden
 15. Het begin van Jezus #1 Menselijke aspecten
 16. Jezus van Nazareth #1 Jezus Geboorte
 17. Betreffende Christus # 2 Goddelijke bron, verband en goddelijk mens
 18. De Verlosser 2 Zijn goddelijke kant
 19. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God

+++

Vindt verder ook om te lezen

 1. Onvoorwaardelijk zoeken // Seeking unconditionally
 2. Waarheid en Geloof // Truth and Faith
 3. Geschapen naar Gods beeld
 4. Geloofstwyfel : Waar vind ons God?
 5. Voel jy soms of die Here te vér is?
 6. De God van Doorbraak
 7. God van Doorbraak 3
 8. Verlange (Omgee) vir ander
 9. Waak jy en bid jy? Of slaap jy?
 10. Vertrou God as Hy nee sê
 11. Christen of “Christen-ish”?

First month of the year and predictions

Nisan, the first month of the ecclesiastical year and for the Jews the seventh month (eighth, in leap year) of the civil year, it is the month were renewal is at the tip of the tongues. In the Torah it is called the month of the Aviv, referring to the month in which barley was ripe. But in the Book of Esther in the Tanakh and in the Christian Bible it is referred to as Nisan.

Jesus, being a Jew commemorated also the salvation of the Israelite firstborns during the Plague of the Firstborn.

According to standard biblical chronology, the Jewish people got its freedom after that tenth plague wrought upon Ancient Egypt. Jehovah had spoken to Moses and Aaron in the land of Egypt requiring them to remember the moment He was going to give them as part of the month which had to be the beginning of months. Being the first month of the year to the people of God.

Exo 12:1-2 The Scriptures 1998+  (1)  And יהוה  {Jehovah} spoke to Mosheh and to Aharon in the land of Mitsrayim, saying,  (2)  “This month is the beginning of months for you, it is the first month of the year for you.

For those who followed the orders of God there was no problem but for the others who did not listen to the Most High every firstborn in the Land of Mitzrayim (Ancient Egypt) got struck.

Exo 12:23-30 The Scriptures 1998+  (23)  “And  יהוה  {Jehovah} shall pass on to smite the Mitsrites, and shall see the blood on the lintel and on the two doorposts, and  יהוה  {Jehovah} shall pass over the door and not allow the destroyer to come into your houses to smite you.  (24)  “And you shall guard this word as a law for you and your sons, forever.  (25)  “And it shall be, when you come to the land which  יהוה  {Jehovah} gives you, as He promised, that you shall guard this service.  (26)  “And it shall be, when your children say to you, ‘What does this service mean to you?’  (27)  then you shall say, ‘It is the Passover slaughtering of יהוה  {Jehovah} , who passed over the houses of the children of Yisra’ĕl in Mitsrayim when He smote the Mitsrites and delivered our households.’ ” And the people bowed their heads and did obeisance.  (28)  And the children of Yisra’ĕl went away and did so – as  יהוה  {Jehovah} had commanded Mosheh and Aharon, so they did.  (29)  And it came to be at midnight that  יהוה  {Jehovah} smote all the first-born in the land of Mitsrayim, from the first-born of Pharaoh who sat on his throne to the first-born of the captive who was in the dungeon, and all the first-born of livestock.  (30)  And Pharaoh rose up in the night, he and all his servants, and all the Mitsrites. And there was a great cry in Mitsrayim, for there was not a house where there was not a dead one.

The Old Moore’s Almanac which has been published in Ireland since the year 1764 makes every year predictions. You need only look back on the monthly predictions it projects to realise just how inaccurate it is – just a bit of a ‘break’ here and there. but it was very popular and still today people are fascinated with predictions. Strangely enough they may find a book full of predictions, but which is not so popular because it gives predictions but also a lot of warnings which seem to be frightening, because they demand an honouring of Somebody Who cannot be seen. Though that Book of books may present lots of predictions we can verify with what happened in the past and see that they came true.

The Bible not only makes predictions, its batting average is 100%. Usually when we read the prophecies from elsewhere we end up knowing that they really haven’t got a clue – just a good calculated guess here and there. Prophecy for us humans with a consistency and without generalisation, well, our track record is not good. We can travel in space but not into the future.

Today people got more frightened with ISIS and other fundamental groups terrorising whole populations and killing people like it are just flees to be done with. Lots of people wonder if there is hope in what is increasingly being seen as a hopeless world. They should come to see that the future is plain to God as is the past and that gives us security.

With the first month of the religious year of the People of God, not only the Israelites got liberated, but also for the gentiles was given hope by the one who was also called the son of David and son of Abraham. this time it was not just a year old male taken from the sheep or from the goats.

Exo 12:5-6 The Scriptures 1998+  (5)  ‘Let the lamb be a perfect one, a year old male. Take it from the sheep or from the goats.  (6)  ‘And you shall keep it until the fourteenth day of the same month. Then all the assembly of the congregation of Yisra’ĕl shall kill it between the evenings.

The world got offered a new spotless lamb. That perfect one was born as the only begotten son of God and anointed by his heavenly Father. Not having spot or wrinkle or any of this sort, but that it might be set-apart and blameless, the 33 year old one gave himself for the sins of many. Herein we do have our hope. Isaiah had forecasted that a baby will be born who will be a sign in the world. Beyond any short term fulfilment of that sign it pointed to someone coming who will really fulfil the sign and in their coming to the world, start a train of events that will make a difference both in time and eternity.

The baby born in Bethlehem, grown up in Nazareth had walked up to Jerusalem, God’s city and was now ready to have him taken prisoner, flogged and killed. Nobody can do God anything, but man can do a lot of awful things to another man. So Jesus had all the reason to be afraid and even to go sweating blood and water, at one moment even doubting the future and crying to his heavenly Father why He the God of gods had left him, now when he was in his hour of death.

Isaiah and others had made predictions about that sign which would come. Predictions in Old Testament days often had a short range fulfilment which prepares our minds to accept a long-range and far more significant fulfilment of what has been promised. The predictions are often fulfilled a couple of times. There’s an immediate fulfilment, and there’s also a long-term fulfilment.

500 years after the time of Isaiah, and about 250 years before the time of Jesus Christ, 70 scholars met in Egypt with the aim of getting the Old Testament from the Hebrew into the Greek language. Coming to the verse about a young woman they saw more in this event than a child back then. They saw that a child would be ‘God with us’. Lots of people came to understand that God could only be with us when He would be here on earth. They forget that God is everywhere and always is present all over. Having the ‘Immanuel‘ or God with us does not mean that the child would be The God. Throughout times many were called ‘Immanuel‘ or ‘Emmanuel,’ also today, but for sure they are not God here on earth..
What got fulfilled at Bethlehem was that the promise first made in the Garden of Eden came into fulfilment. Jesus of Nazareth was the personification of that Word given by God (John 1:1). He was going to present God’s Word in the world and let enough people see Who the heavenly Father really is. He also wanted to have people to understand how important it is not to do our own will but to try to come to do God His Will, like Jesus all his lifetime tried to do God His will and not his.

It was God His will that there would come a saviour to bring an end to the curse of the fall, the sin of man. Now the time had come in the first month of the year. Spring was near, but now had to come a more important Spring. He had to be the Spring of life, the Source of life for many. That is what we are commemorating soon. The liberation of God’s people is the first thing we do have to remember, but secondly we do have to commemorate the evening that Jesus gathered in the upper room with his close disciples and dearest friends.

The coming days we should prepare for that holy moment when wine became a symbol for blood and bread the symbol for the life giving flesh of the promised one.

++

Find also:

 1. No prophecy of the scripture is of any private interpretation
 2. The radiance of God’s glory and the counsellor
 3. Challenging claim 2 Inspired by God 1 Simple words
 4. Challenging claim 4 Inspired by God 3 Self-consistent Word of God
 5. Many Books, yet One
 6. Eternal Word that tells everything
 7. Bible in the first place #1/3
 8. Why think that (5) … the Bible is the word of God
 9. Creator and Blogger God 8 A Blog of a Book 2 Holy One making Scriptures Holy
 10. Creator and Blogger God 9 A Blog of a Book 3 Blog about Prophecy
 11. Creator and Blogger God 11 Old and New Blog 1 Aimed at one man
 12. Miracles of revelation and of providence 1 Golden Thread and Revelation
 13. Isaiah’s Book of the Messenger of Glad Tidings
 14. Date Setting
 15. Exodus 9: Liar Liar
 16. Commemorating the escape from slavery
 17. 1 -15 Nisan
 18. A Holy week in remembrance of the Blood of life
 19. High Holidays not only for Israel
 20. OT prophesies and the NT fulfilment of them
 21. About a man who changed history of humankind
 22. How is it that Christ pleased God so perfectly?
 23. A new exodus and offering of a Lamb
 24. Ransom for all
 25. Thoughts on Passover
 26. Shabbat Pesach service reading 1/2
 27. Shabbat Pesach service reading 2/2
 28. This Passover maybe we can liberate ourselves
 29. 14 Nisan a day to remember #1 Inception
 30. 14 Nisan a day to remember #2 Time of Jesus
 31. 14 Nisan a day to remember #3 Before the Passover-feast
 32. 14 Nisan a day to remember #4 A Lamb slain
 33. 14 Nisan a day to remember #5 The Day to celebrate
 34. The Evolution Of Passover–Past To Present
 35. Passover and Liberation Theology
 36. Deliverance and establishment of a theocracy
 37. The redemption of man by Christ Jesus
 38. The day Jesus died
 39. Impaled until death overtook him
 40. Jesus is risen
 41. Christ has indeed been raised from the dead
 42. Risen With Him
 43. To whom do we want to be enslaved

+++

 • Jews Around The World Recognize Strength, Pride With Purim Celebrations (newyork.cbslocal.com)
  Jews around the world are celebrating Purim, a joyous holiday that teaches lessons about strength and pride in your identity.
  +
  “The good part is hidden and wrapped up. You have to know that in all of nature we don’t see God, but he’s hidden somewhere,” Yosef Rapoport said.
 • Netanyahu and Queen Esther of Persia (rehmat1.com)
  Tomorrow night, on the Jewish holiday of Purim, we’ll read the Book of Esther. We’ll read of a powerful Persian viceroy named Haman, who plotted to destroy the Jewish people some 2,500 years ago. But a courageous Jewish woman, Queen Esther, exposed the plot and gave for the Jewish people the right to defend themselves against their enemies. The plot was foiled. Our people were saved,” Netanyahu said.
 • Netanyahu, Persia, Purim and Esther (stream.org)
  Netanyahu specifically mentioned Esther, Persia, Haman and the Feast of Purim. Here is what happened in the story. Haman, a wealthy high official, had tricked the king of Persia, Ahasuerus (many scholars think this was Artaxerxes II) into issuing a special order. According to Persian law, once such an order was issued, it could not be rescinded. The order required that all the scattered Jews throughout the empire (including Canaan, the location of modern Israel) be attacked and wiped out on a certain day.
 • No Mask Needed When Defending Israel (blogs.timesofisrael.com)
  Since the original decree calling for a “day of rage” could not be overturned, the king permitted the Jews to fight back in self defense. Instead of what was to be a “final solution” for the Jews, 75,800 men were killed. No Jewish casualties are recorded, although the Book of Esther does mention that no spoils of war were taken, indicating that the Jews were only fighting because they were being attacked.

  The story of Purim has repeated itself more than a few times in our history. Just over 70 years ago, the Holocaust, and shortly thereafter, Israel’s War of Independence was launched with the intended goal of our total decimation.

 • Netanyahu and Queen Esther of Persia (mooglemeow.blogspot.com)
  ‘Benjamin Netanyahu while addressing the American Knesset in Washington DC invoked Persians’ hatred toward country’s Jewish community over 2500 years ago.
 • Residents of Moldaw Enjoy a Purim Art Project and Time of Reflection with Local Students (ireport.cnn.com)
  our students spent time reflecting upon what they discovered about themselves, others and how they may make a difference in the world.
  +
  “Everyone feels uplifted when the children visit and they can exchanges stories and discuss their lives and particular holidays, like Purim,” said Thia Tran, lifestyles director at Moldaw Residences. “The intergenerational interaction is beneficial for everyone involved and always brings such joy to our residents. We’re happy to welcome the students and their families any time they want to visit.”
 • Seeking Esther (susanlapin.typepad.com)
  There is much that humans need to do and, tragically, too many people today, both Jewish and non-Jewish, are not standing up to the challenges of our time. However, no matter what we do, no matter how strong our military, no matter how advanced our technology, we need to deeply believe and modify our behavior in accordance with, the additional words, “God willing,” iin order to act as descendants of Moses and Esther. May God deliver us from evil today as He did long ago in Persia, reaffirming the blessing we say before reading the Book of Esther, “in those days as at this time.”