Schepping, intelligent design, evolutie (3) – Godsbewijzen van heidense filosofen en horlogemakers

In deze aflevering wil ik eerst een zijweg inslaan, voordat we verder gaan met ‘Intelligent Design’. Aan de basis van deze hele discussie ligt namelijk de vraag of God bestaat. En die discussie hoort hier niet thuis!

Thomas van Aquino

Thomas van Aquino; altaarstuk van Carlo Crivelli (detail)

Thomas van Aquino; altaarstuk van Carlo Crivelli (detail)

In de 13e eeuw kwam Thomas van Aquino met zijn vijf ‘godsbewijzen’, filosofisch opgezette bewijzen, en volgens de redeneerkunst van die tijd onderbouwd met verwijzingen naar andere denkers. Voor Thomas was dat in de eerste plaats ‘de filosoof’: voor hem was dat de Griekse wijsgeer Aristoteles (4e eeuw v.Chr.). Moderne filosofen menen echter dat zijn betogen niet sluitend zijn, omdat hij uiteindelijk vervalt in cikelredeneringen. En achteraf gezien was het misschien ook niet zo’n goede gedachte om het bestaan van de God van de Bijbel te willen bewijzen met behulp van een heidense filosoof. De redenen daarvoor lagen echter verder terug in de geschiedenis, toen kerkvaders en andere vroege christelijke schrijvers het geloof voor hun tijdgenoten aanvaardbaar trachtten te maken, door ‘aan te tonen’ dat de beroemde Griekse denkers eigenlijk al op één lijn zaten met de leer van de Bijbel.

Het horloge van dominee Paley

Die poging van Thomas van Aquino had eigenlijk alleen maar academische waarde, want in zijn tijd twijfelde nog niemand aan het bestaan van God. Dat veranderde met de “Verlichting” (ca. 1650-1800) met zijn toenemend atheïsme. In antwoord daarop kwam de Engelse dominee Paley in 1802 met zijn boek ‘Natuurlijke Theologie’ (afgeleid van ‘natuurlijke historie’ als term voor biologie). Daarin ging hij uitgebreid in op de extreme complexiteit en kennelijke doelgerichtheid van allerlei levensvormen. Hij betoogde dat dit voldoende bewijs was voor het bestaan van een ‘designer’ (een ontwerper), dus God. Het voorbeeld waarmee hij opent is wereldwijd bekend geworden:

“Stel dat ik een wandeling zou maken over de hei en een horloge zou vinden”.

Hij beschrijft dat horloge alsof het een onbekend voorwerp was, en betoogt dan dat hij bij bestudering van de complexiteit en doelgerichtheid van het mechanisme wel tot de conclusie moet komen dat dit is ontworpen en vervaardigd door een intelligent wezen, en niet door puur toeval kan zijn ontstaan. Uitgaande van dat voorbeeld beschrijft hij dan een uitgebreide reeks biologische organismen, om daaruit te concluderen dat deze slechts afkomstig kunnen zijn van de hand van een intelligente schepper. Dit is sindsdien de standaardbenadering van alle verdedigers van de scheppingsgedachte.
Je moet dan wel bedenken dat in Paleys dagen het begrip evolutie nog niet bestond. De eerste (voorlopige) uitgave van Darwins beroemde boek dateert van 1859 (de definitieve editie van 1872). In een herdruk van Paleys boek uit 1890, bijgewerkt en aangepast aan de laatste inzichten door een medisch professor, is in een introductie het volgende te vinden:

“De auteur (Paley dus) refereert aan een idee of veronderstelling, vagelijk gekoesterd door sommige schrijvers uit zijn tijd”,

waarmee hij vroege evolutiegedachten bedoelt. Paley had die even genoemd, om ze vervolgens als niet serieus van de hand te wijzen. In 1890 ligt dat intussen anders. De bewerker noemt de “theorie van evolutie” en ‘Dr. Darwin’ als een van de voornaamste verkondigers hiervan. Maar ook hij stelt (kort samengevat) dat het dan toch nog steeds alleen maar om het mechanisme van de ontwikkeling gaat, en niet om het duidelijke doel daarachter. Een constatering die zowel evolutionisten als creationisten intussen wat uit het oog verloren lijken te hebben. Tenslotte is het interessant te zien dat de term ‘Intelligent Design’ al opduikt in deze introductie.

De blinde horlogemaker

Sindsdien is er echter veel gebeurd in de wereld. Het atheïsme heeft de westerse wereld veroverd, en de biologie heeft vooral de laatste decennia spectaculaire ontwikkelingen doorgemaakt. En nu zijn fundamentalistisch denkende atheïsten (daar kom ik in een later artikel op terug) begonnen evolutie te presenteren als ‘bewijs’ dat God niet bestaat. In elementaire vorm houdt dat in:

“Je kunt de waargenomen complexiteit en doelgerichtheid van de bestaande organismen afdoende verklaren met behulp van de beide pijlers van het neo-darwinisme, te weten spontane mutaties van DNA en natuurlijke selectie. En dus heb je daarvoor geen God nodig”.

In de meest extreme vorm wordt daar dan ook nog de conclusie uit getrokken, dat die God dus ook niet bestaat. Het boek dat dat het nadrukkelijkst doet, is “De blinde horlogemaker” van Richard Dawkins. Dawkins geeft daarin welwillend toe dat Paleys bewijs vóór Darwin inderdaad onweerlegbaar was, maar sinds Darwin is er volgens hem geen enkel excuus meer om dat nog te geloven: evolutie is de ‘blinde horlogemaker’ die dat horloge op de hei tot stand gebracht heeft. Nu is Dawkins’ wijze van redeneren verre van sluitend, en in zijn ‘bewijs’ dat God niet bestaat, vervalt hij in nog veel duidelijker denkfouten (of zijn het bewuste manipulaties?) dan Thomas van Aquino zeven eeuwen eerder. Maar als we eerlijk zijn (en dat behoren we boven alles te zijn!) moeten we toegeven dat Paleys horloge wel het nodige van zijn oorspronkelijke glans heeft verloren. Dus het kan geen kwaad een en ander nog eens goed tegen het licht te houden.

Conclusie

We zouden uit deze ‘geschiedenisles’ daarom de volgende conclusie moeten trekken. Er zijn voldoende redenen Gods hand in de schepping te zien, en dus ook voldoende redenen om de doelgerichtheid daarvan te zien als een krachtige demonstratie van Zijn grootheid en wijsheid.
Maar de discussie is vervuild geraakt door goedbedoelde pogingen dit te gebruiken als bewijs voor zijn bestaan, en dat was niet zo verstandig. Zoals het destijds ook niet zo verstandig was om een bij uitstek Griekse denker als Aristoteles voor dat doel te gebruiken. We doen het verstandigst als we naar ervaringen zoeken die onszelf overtuigen, in plaats van onze buurman, en dan zijn er betere redenen om in God te geloven. En de schepping kan ons nuttiger lessen leren dan hoe wij onze ongelovige medemens intellectueel zouden kunnen aftroeven.

R.C.R.

+

Voorgaande

Schepping, intelligent design, evolutie – Ontstaan en ontwikkeling van het leven op aarde (1)

Schepping, intelligent design, evolutie – Ontstaan en ontwikkeling van het leven op aarde (2)

Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden

++

Aanvullend

 1. Ontstaan van het lineaire denken
 2. Kosmos, Schepper en Menselijk Lot
 3. Begin van leven op aard: schepping of evolutie
 4. EO-directie: ‘Wij geloven in God als Schepper’
 5. Grootste oorzaak van atheïsme in de wereld zijn de Christenen
 6. Christenen vragen atheïsten te bewijzen dat God niet bestaat

+++

Gerelateerd – Related articles

 1. Terechte kritiek vanuit gespecialiseerde ecologen op Dna-biologen @volkskrant #dnatechnologie #evolutieleer
 2. Terug naar de zee!
 3. Richard Dawkins, almost too British to function – de menselijke reflexiteit met betrekking tot inzicht en kritiek op de rede worden hier secundair en primair het contract, desondanks deze spanning zeer controversieel is in verband met de positie van de mens in de natuur en de bedenking met de drift boven dergelijke reflexifivtiet te plaatsen, is dit niet een een degratie van de mens, inzicht in de plaats van geforceerd ideen brengt een openplek voor de mens via een andere weg dan beginnen vanuit de hogere positie van de mens.
 4. Blogging through Darwin (3): Darwin admits his difficulties
 5. Scenes from a thesis: development
 6. Dataïsme op weg naar alleenheerschappij
 7. Myths and Misconceptions about evolution
 8. The God imperative
 9. Genesis 1:27 | Look at the Stars
 10. Darwin Devolves by Michael Behe
 11. Insects & Intelligent Design
 12. The Origin of the Universe — Explained by Hambo
 13. Hambo Says Tigers Prove the Bible Is True
 14. Creationist Wisdom #913: Science Has No Answers
 15. Creationist Wisdom #914: We’ve Been Poisoned
 16. Hawking Got Everything Wrong

Does He exists?

Did Stalin exist, or Lenin or Hitler? Some say Jesus did not exist, but than they forget that there are more writings on Jesus from Nazareth then about Nero, Euripides, Charlemagne, Napoleon or other historical figures.

The two major economic policy makers of the US...

The two major economic policy makers of the USSR, Lenin (left) created the NEP while Stalin (right) created the planned economy (Photo credit: Wikipedia)

God, the Creator of all things is a totally different matter. A lot is written about Him, but that would not be a proof He really exists.

With that special figure which got a lot of interest all over the world you can question if any supernatural does exist.

There was in old times as today in certain religions the practice to offer meat on pagan altars, burnt in honour of a god. No idol is anything in the world. The idol was a mere picture or symbol of a god. If the god has no existence, the idol is a non-entity.

“So then, concerning the eating of food offered to idols, we know that an idol is no matter at all in the world, and that there is no other Elohim but one. For even if there are so-called mighty ones, whether in heaven or on earth – as there are many mighty ones and many masters – for us there is one Elohim, the Father, from whom all came and for whom we live, and one Master  יהושע Messiah, through whom all came and through whom we live.”  (1 Corinthians 8:4-6 The Scriptures 1998+)

There is no other God, not two, not three or more. ‘No heathen god exists’ but does there exist an other god or God?

Can there be an image of that God who is said off that He cannot be seen other while the person who will see Him would die? The ghost being spoken of said:

“But He said, “You are unable to see My face, for no man does see Me and live.”  (Exodus 33:20 The Scriptures 1998+)

How did people manage to get pictures of Him? do those images means images of false gods, since there is no image of God?

“You do not make for yourself a carved image, or any likeness of that which is in the heavens above, or which is in the earth beneath, or which is in the waters under the earth, ” (Exodus 20:4 The Scriptures 1998+)

God would not have any symbols before his people, but have them worship him in spirit and in truth.

When we may not go after false gods, and do not make metal images of gods for ourselves, why is it that so many Christians do pray in front of crosses or pictures? In several churches we do find images of saints and gods, and put up an image cut in stone or a pillar or any pictured stone in their land, to give worship to it.

“Do not turn to idols, and do not make for yourselves moulded mighty ones.  I am יהוה {Jehovah} your Elohim.” (Leviticus 19:4 The Scriptures 1998+)

“‘Do not make idols for yourselves, and do not set up a carved image or a pillar for yourselves, and do not place a stone image in your land, to bow down to it. For I am יהוה your Elohim. ” (Leviticus 26:1 The Scriptures 1998+)

Are there forms of any living thing, male or female,that can be the god? A beast of the earth, or winged bird of the air, or of anything which goes flat on the earth, or any fish in the water under the earth? Or is the god that beautiful star some look at and praise it? And when your eyes are lifted up to heaven, and you see the sun and the moon and the stars, all the army of heaven, are you the one who let yourself be moved to give them worship, or become the servants of what the Almighty Creator has given equally to all peoples under heaven?

“Therefore, diligently guard yourselves, for you saw no form when  יהוה {Jehovah} spoke to you at Ḥorĕḇ out of the midst of the fire, lest you should do corruptly and shall make for yourselves a carved image in the form of any figure – the likeness of male or female, the likeness of any beast that is on the earth or the likeness of any winged bird that flies in the heavens, the likeness of any creature that creeps on the ground or the likeness of any fish that is in the water under the earth; and lest you lift up your eyes to the heavens, and shall see the sun, and the moon, and the stars – all the host of the heavens – and you be drawn away into bowing down to them and serving them, which  יהוה {Jehovah} your Elohim has allotted to all the peoples under all the heavens. ” (Deuteronomy 4:15-19 The Scriptures 1998+)

Is there not the one who says “I Am” who is “the one who is” who curses the man who makes any image of wood or stone or metal, disgusting to Him, the work of man’s hands, and puts it up in secret?

“‘Cursed is the man who makes a carved or moulded image, an abomination to יהוה, the work of the hands of the craftsman, and sets it up in secret.’ And all the people shall answer and say, ‘Amĕn!’ ” (Deuteronomy 27:15 The Scriptures 1998+)

This “god” can look a jealous god and a difficult one to comprehend.

When we look around us we can see many things. Lots of things we do understand but also lots of things, not to say more things, we do not understand.

What sort of thing could have caused the universe to come into being?

Was there something that started it all off? If it is something that also had a beginning then we would need to find yet another cause to explain how that came into being. However if it is something that is eternal (i.e. has no beginning) then it does not need a cause.

Whatever your explanation for the origins of the universe, at some point you need some eternal thing, some uncaused thing, to set everything going.

We cannot perceive God directly. It is true we cannot be sure that there exist that only One superior being. Though if we look carefully we shall be able to see enough proof of His existence. Though we may never have the same surety about the existence of God that we might have about the existence of trees or chairs we could feel to our inner-feeling or guts and listen to our instinct.

But that doesn’t mean we cannot reach a firm conclusion about whether God exists or not.

People can agree that there has to be a First Cause. To have that there should be a form or something of “no beginning” (i.e. something eternal) and being able to cause everything else.

This First Cause, is the “thing” we call God and could not be matter because matter is inanimate — you need something else to move it. The First Cause could be a Mind, because minds can organise and arrange matter. We call that Mind or spirit: “God”.

The things we see around us have a design and once should have started to be designed. Design requires a Designer. We call that Designer “God”.

That Designer was before everybody and before any construction or organization. So to get to know Him you better can forget all those worldly organizations. Lots of those religious organizations do have a lot of dogmatic ideas which their believers have just to accept them, because they are beyond human understanding.

But real faith along the line of the One and Only God does not need dogmas. Except the one dogma, namely that you have to accept that there is a God, who created the heavens and the earth.

“Remember also your Creator in the days of your youth, before the evil days come, and the years draw near when you say, “I have no pleasure in them”: ” (Ecclesiastes 12:1 The Scriptures 1998+)

“In the beginning Elohim created the heavens and the earth. And the earth came to be formless and empty, and darkness was on the face of the deep. And the Spirit of Elohim was moving on the face of the waters.” (Genesis 1:1-2 The Scriptures 1998+)

You do not to believe everything people say, but this Creator has said quite a lot over a period of many centuries. And the Words He had spoken are written down for the generations to come. For a long time many words were added and prophesies made. People were instructed, guided, but also reprimanded.

People can neglect those many words given in the previous millennia or they can take some time to listen to them and think about them.

Though it’s almost too much to comprehend to have such a force in the universe to which we have good reasons to listen to, we should take note and be alert …

After all, God — like the Loch Ness Monster or that Canadian girl the New Yorker Gladstone lost his virginity to junior year can neither be proven nor disproved. But when you would take up that Word of that God, which is written down in the Book of Books, called the Bible, you would come to the conclusion who is who and would come to a better understanding why everything turns out this or the other way.

"The Bible in English and Welsh" Cas...

“The Bible in English and Welsh” Case from “In the Beginning was the Word” Exhibit (Photo credit: W&M Swem Library)

Naturally you can wonder if it is possible to get so much knowledge by reading such an ancient book. Are you so impressed with yourself or so intellectually incurious that you think you perfectly understand the Will of God just by reading a book?

Given how much we suck, why shut the door completely on the possibility of something in this universe being better, stronger and wiser? Something we could strive to be more like?

Who is at the beginning of everything? Who is He or She?

What do you think?

What do you feel?

And to be honest, perhaps you have to feel more than to understand. Often we cannot really understand it very well, but we do accept that it is like that or that it works. Not everything is explainable for the human person. Our brains are limited. But should we not listen to someone whose brain is not limited and whosse time is also not restricted?

Yes, we talk about this Spirit whom we call the Only One God, the Elohim Hashem, Allah, whose Name is Jehovah.

***

Please do find to read and to get to know more:

 1. How are we sure God exists?
 2. God of gods
 3. Only one God
 4. God is One
 5. Hashem השם, Hebrew for “the Name”
 6. Use of /Gebruik van Jehovah or/of Yahweh in Bible Translations/Bijbel vertalingen
 7. I Will Cause Your Name To Be Remembered
 8. Yahushua, Yehoshua, Yeshua, Jehoshua of Jeshua
 9. Lord or Yahuwah, Yeshua or Yahushua (Video)
 10. Jehovah Yahweh Gods Name (Video)
 11. Experiencing God
 12. Jesus and his God
 13. Waarom wij in de Bijbel moeten geloven or Why believe the Bible (Video)
 14. Power in the life of certain
 15. Bible word of God, inspired and infallible
 16. Bible power to change
 17. Bible basic intro
 18. Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #3 Voice of God #4 Words in Scripture
 19. Without God no purpose, no goal, no hope
 20. Believing in God the rewarder
 21. God does not change
 22. Call unto God so that He can answer you
 23. Fearing the right person
 24. With God All Things Are Possible
 25. Praise the God with His Name

++

Additional reading:

 1. 4 Things Both Atheists and Believers Need to Stop Saying
 2. 4 Things Both Atheists and Believers Need to Stop Saying p2
 3. Search For Bible Truths: The “Impossible” Universe
 4. Search For Bible Truths: What Evidence is There That God
 5. Search For Bible Truths: Does God Really Exist?
 6. If God and Jesus really are equal, then why does the Bible phrase them as “Father” and “Son”?
 7. Search For Bible Truths: Is God the Father?
 8. Only-begotten god (OBGOD)
 9. Search For Bible Truths: Does Isa. 9:6 prove that Jesus is God?

+++

 • What About Those Who Do Not Know The Name of God? (bereanreport.wordpress.com)
  it struck me as odd that Baal’s name is never changed or translated and therefore lives on while Yahweh’s name is falsified over 7000 times in scripture! But I think I might know why. See here, if they did try to translate the name Baal, then there is one thing they would have to deal with. Look at how the verse would read if they did not restore Yahweh’s name:
  +
  A simple study of the meaning of the word “Shem” that is translated “name” in our english bibles will reveal that this word, very much like our English word, not only means a “character” but also means a literal written and spoken name. If I say to you that I come in the name of peace, then I am telling you that I want to characterize myself as offering peace. These things are indeed true.
 • Image and Relic Worship by Rejected by Ancient Church (ilyston.wordpress.com)
  Christians ought not to forsake the Church of God, and depart aside and invocate angels, and form assemblies (for this purpose), which are things forbidden. If any man, therefore, be found to give himself to this secret idolatry, Let him be Accursed. Because he hath forsaken our Lord Jesus Christ, the Son of God, and hath betaken himself to idolatry.”— ’35th Canon of the Council of Laodicea, a.d. 364.
  +
  ” We are plainly forbidden to exercise that deceitful art (the use of images). For the prophet says, Thou shalt not make the likeness of anything, either in heaven, or in the earth beneath.’ Moses commanded to make no image that should represent God by art.” — Clemens Alexandrinus.
 • Does God exist? (altruistico.wordpress.com)
  Looking at the stars, understanding the vastness of the universe,  observing the wonders of nature, seeing the beauty of a sunset—all of these  things point to a Creator God. If these were not enough, there is also evidence  of God in our own hearts. Ecclesiastes 3:11 tells us, “…He has also set eternity in  the hearts of men.” Deep within us is the recognition that there is something  beyond this life and someone beyond this world. We can deny this knowledge  intellectually, but God’s presence in us and all around us is still obvious.  Despite this, the Bible warns that some will still deny God’s existence: “The  fool says in his heart, ‘There is no God’” (Psalm 14:1).  Since the vast majority of people throughout history, in all cultures, in all  civilizations, and on all continents believe in the existence of some kind of God, there must be something (or someone) causing this belief.
 • Message – Image and Likeness of God (universaldc.wordpress.com)
  Being the image and likeness of God is to have a fulfilling life. It is having a family, where there is union; being a Christian and being born of God, having the Holy Spirit; having a body and also having health. That is, many have the image of God but end up having the likeness of the devil; for like in the family, rather than existing marriage, friendship, respect or affection, there is confusion, fighting, disrespect, hatred; in the body, rather of having health, strength or energy, there is illness, addictions, etc.…
 • Daily Word (10/06/2013) (thehebrewmessiah.com)
  YH-shua’s name means, YH’s salvation, the manifested Word of our Elohim is our salvation, HalleluYH.
 • Daily Word (10/10/2013) (thehebrewmessiah.com)
  The Word’s Salvation (YHshua) manifested the Word of Elohim and in that calls us to do as he did, to follow him that we may one day do as he and greater things, for those manifesting the Word are representing the Creator of the Universe; He who made us in His likeness and image to choose good over evil. Let’s be His obedient children as so YHshua proved to be.
 • Zealot: The Life and Times of Jesus of Nazareth by Reza Aslan (jhame085.wordpress.com)
  Reza Aslan’s “Zealot” recounts the life, exploits, and impact of the homeless, illiterate, reactionary, rabble-rouser, known to history as Jesus of Nazareth, and how he was gradually transformed over a period of several hundred years into the ethereal, divine, pacifistic religious figure known to billions of Christians today as Jesus Christ. While very little definite information exists about Jesus of Nazareth, “Zealot” summarizes an exhaustive quantity of historical analysis, documentation, and biblical research in an effort to clarify and describe the man Jesus actually was to the best of our modern ability (because, surprise, surprise, he is almost nothing like Jesus Christ).