Fundamenten van het Geloof 5: De mens, geschapen naar Gods beeld en als Zijn gelijkenis

De mens, geschapen naar Gods beeld en als Zijn gelijkenis

De mens is voortdurend op zoek naar zijn identiteit:

‘Wie zijn wij en waar komen wij vandaan?’.

Voor wie niet gelooft in de Schepper is dit een nooit eindigende zoektocht. Maar in plaats van het wetenschappelijk bewijs voor onze oorsprong in de natuurwereld te zoeken, zou onderzoek naar de plaats van de mens, te midden van alle andere wezens, tot een ander resultaat kunnen leiden. Want het valt niet te ontkennen dat de mens uniek is in de natuurwereld.

De Bijbel vertelt dat wij hier niet toevallig zijn, als het product van een langzame ontwikkeling uit andere, primitievere wezens, maar dat God de mens naar Zijn plan heeft gemaakt:

“En God zei: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen in de zee en over het gevogelte aan de hemel en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipende gedierte dat op de aardbodem kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen”. (Genesis 1:26; vergelijk 9:6)

Dat dit geen primitief idee is, uit een ver verleden, toont het geloof van Jezus en de apostelen. Zij geloofden dat God verantwoordelijk is voor alle leven en dat alle mensen zijn voortgekomen uit dit eerste mensenpaar (Matth. 19:4; 1 Kor. 11 :7; Jac. 3:9). Maar wat wordt er bedoeld met:

‘naar ons beeld, als onze gelijkenis’?

De mens heeft in bepaalde opzichten een gelijkenis met zijn Schepper. Met de schepping van de mens heeft God iets van Zichzelf ‘gereproduceerd’ en er moet iets van God in de mens te herkennen zijn. Wanneer deze later zelf nageslacht voortbrengt, legt hij op zijn beurt zijn eigenschappen daarin; het zijn afdrukken van zijn wezen:

“Adam … verwekte (een zoon) naar zijn gelijkenis, als zijn beeld”. (Genesis 5:3)

Hiermee worden echter niet meer het beeld en gelijkenis van God bedoeld, maar de mens zoals Adam geworden is: zondig in het vlees, zodat hij de heerlijkheid van God niet in zich draagt. Wanneer dit voor altijd was voortgegaan, zou Gods scheppingswerk een hopeloze mislukking zijn. God zei echter dat het goed was wat Hij had geschapen. In zijn alwetendheid moet Hij gezien hebben dat er uiteindelijk wel mensen met de heerlijkheid van zijn beeld en gelijkenis zouden zijn:

“Want allen hebben gezondigd en derven (lopen mis) de heerlijkheid van God”.

“… juist om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van ontferming, die Hij tot heerlijkheid heeft voorbereid”. (Romeinen 9:23)

“Wij dan … hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen tot deze genade, waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid van God”. (Romeinen 5:1-2)

Het natuurlijke nageslacht van Adam kan Gods heerlijkheid niet weerspiegelen. Dit is een voortdurend vraagpunt van gelovigen aan God. David vroeg zich in een Psalm af welke verklaring er is voor die hoge plaats van de mens in Gods onmetelijke heelal, en de schrijver van de brief aan de Hebreeën wijst op de vervulling van Gods plan met ons in Christus Jezus:

“Wat is de mens, dat U aan hem denkt, en het mensenkind, dat U naar hem omziet? Toch hebt U hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond”. (Psalm 8:4-9)

“… maar wij zien Jezus … met heerlijkheid en eer gekroond”. (Hebreeën 2:6-9)

In de persoon van Jezus heeft God uit de mensheid een nieuwe mens verwekt, die deze heerlijkheid van God wel draagt en weerspiegelt. De apostelen getuigen in de evangelieverslagen en brieven van wat zij hebben gezien en ervaren van deze ‘zoon des mensen’, de mens bij uitnemendheid:

“Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid”. (Johannes 1:14)

“Deze de afstraling van zijn heerlijkheid, en de afdruk van zijn wezen”(Hebreeën 1:3)

Zij hebben twee kanten van hem gezien: zijn gestalte als dienstknecht, die volmaakt de wil van God deed, en zijn verheerlijkte gestalte toen zij met hem op de berg waren (Luc. 9:29; 2 Petr. 1:16). Zijn verheerlijking was een voorproef van wat hij zou ontvangen, wanneer hij de wil van zijn Vader tot het laatst zou doen. Hierin is hij het voorbeeld voor wie in hem gelooft:

“Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte van God zijnde, het God gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen … heeft Hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd” (Filippenzen 2:5-9; vergelijk Romeinen 8:5-7).

Door verbondenheid met Christus Jezus, en in hun leven dezelfde gezindheid te tonen als hij, kunnen ook andere mensen deel krijgen aan dezelfde natuur en dezelfde heerlijkheid weerspiegelen als hij:

“Want het voegde Hem…dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van hun behoudenis door lijden zou volmaken”. (Hebreeën 2:10)

“Daartoe heeft Hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus”. (2 Thess. 2:14; 1 Thess. 2:12;vergelijk 2 Timotheüs 2:10)

“En wij allen, die … de heerlijkheid van de Here weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid …”. (2 Korintiërs 3:18)

Wanneer dit werkelijkheid is geworden, zal Gods doel met de schepping zijn bereikt. Dan zijn de mensen als Zijn zonen, dragen zij Zijn beeld en zal de aarde van Zijn heerlijkheid vol worden:

“En gelijk wij het beeld van de stoffelijke (Adam) gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse (Christus) dragen”. (1 Korintiërs 15:49)

“… met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen van God … maar ook wij zelf…zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap… Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen”. (Romeinen 8:19-30)

“Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn”. (Openbaring 21:7)

“Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen; maar wij weten, dat, als Hij (Christus) zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen …”. (1 Johannes 3:2)

Psalm 8 en de heerlijkheid van de mens in Christus Jezus

De aandacht van gelovigen richt zich op Gods doel met de schepping van de mens, zoals geopenbaard in het boek Genesis (1:26). Koning David schreef in Psalm 8 een overdenking hiervan. Hij zag de heerlijkheid van de Hemelkoning (verzen 1-4), die de mens schiep om zijn onderkoning op aarde te zijn (vergelijk Genesis 41:40) en te regeren over alle wezens daarop (verzen 4-9). Omdat het hier om Adam ging, heeft David waarschijnlijk in eerste instantie een specifieke mens op het oog. In Psalm 21:6 beschouwt hij zijn eigen unieke positie als koning op Gods troon op aarde. In Psalm 72 spreekt hij over zijn zoon Salomo. Maar beide waren zij niet de eeuwige koning die God beloofde (zie 2 Samuël 7:11-29; Psalm 21:5 en 72:17). Genesis 1 en Psalm 8 vormen dan ook het begin van een rode draad in de openbaring van Gods doel met de mens, die ons leidt tot het Nieuwe Testament en de daarin geopenbaarde vervulling in Christus Jezus (Luc. 10:22; Ef. 1:21-22; 1 Kor. 15:25-27; Hebr. 1:1-4en 2:5-9; Kolos. 1:15-17) en doorgaat in allen die geloven (Hebr. 2:10; Rom. 8:17).

*

Vraag ter overdenking:

Hoe kunt u worden tot een nieuwe mens, naar het beeld van Christus?

+

Voorgaande

Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 4-7 Barmhartige Heer van de Schepping om ons de juiste weg te tonen

Fundamenten van het Geloof: De lankmoedigheid van God

Fundamenten van het Geloof 2: De levende en waarachtige God

Fundamenten van geloof 3: De Persoonlijkheid van God

Fundamenten van het Geloof 4: Engelen. Gods volmaakte dienaren

++

Aansluitende lectuur

 1. De Schepper achter eerste levende wezens
 2. Bereshith 2:15-25 v 18-25 Een Hulp voor de man of een Vrouw in het vizier
 3. Betreft de Mens
 4. Betreffende het spirituele lichaam
 5. Begin van leven op aard: schepping of evolutie
 6. Fundamenten van het Geloof: De goedertierenheid van God
 7. Begrijpend Zingen: Psalm 8: Wat is de mens…?
 8. Begrijpend Zingen: Psalm 8: Heerschappij mens en luister
 9. Gebed na het lezen van Psalm 8
 10. De toorn van God
 11. De Verlosser 3 Zijn menselijke kant
 12. Schepping geschenk van God
 13. EO-directie: ‘Wij geloven in God als Schepper’

Why think that (2) … Jesus claimed to be something special

As discussed in the previous post, Jesus is mentioned here and there by some non-Christians, like the Jewish historian Josephus and the Roman historian Tacitus. But our main source of information is that provided by the early Christians themselves. This evidence comes in two main types. There are the gospels (Matthew, Mark, Luke, John), which are conventionally dated from around 70 AD but may well be earlier. Then there are letters that early Christians sent to individuals or churches. There are a number of these in the Bible, many of which were probably written before the gospels. Taken together these provide us with a lot of information about Jesus and who he claimed to be.

First page of the Gospel of Mark, by Sargis Pi...

Gospel sources – First page of the Gospel of Mark, by Sargis Pitsak, a Medieval Armenian scribe and miniaturist (Photo credit: Wikipedia)

We should comment at this point about the way we’re using these sources. Though they come from the Bible, they are also historical sources and we’re going to treat them in that way. So at this point we’re not too bothered about whether every last detail of the gospels is correct or not. Nor need we be concerned about whether these documents also contain messages from God. We can leave such issues till later. For now we can just look these documents for what they are – ancient documents, which contain information about Jesus, written by people who were in a position to know. So what do these sources say about who Jesus claimed to be?

Well, the most obvious one is that Jesus was called “Christ” (or more properly, the Christ) – that’s where the name “Christians” come from. “Christ” is the Greek word meaning “anointed” , equivalent of the Hebrew word “Messiah”. The concept of being “anointed” refers to the ceremony by which someone was made king in ancient Israel. (There is a good example of this in the Old Testament when David is anointed as king – see 1 Samuel 16). By the time of Jesus the kingdom of Israel had long since been destroyed and the Jews were essentially living under Roman rule. But the Old Testament prophets had predicted that the royal line of the ancient kings of Israel would be restored and that there would be a king again. Many Jews living at the time of Jesus expected the Messiah to be someone who would lead them to overthrow the Romans so they could be an independent nation again. What is interesting about Jesus is that, though he claimed to be the Messiah – the promised king, he did not attempt to lead an armed rebellion against Rome. So whilst Jesus was claiming to be a king, he was not the king they were expecting.

The most common phrase Jesus used to describe himself as “Son of Man”. That may sound like an odd way to describe yourself, and it was even at the time. In the language of the day – Aramaic – the expression “son of man” was used to refer to humanity in general. But that’s not the way Jesus uses it. He doesn’t describe himself as a son of man but as the Son of Man. So what was he getting at? The Old Testament prophet Daniel presents a picture of human history, where nations are represented by vicious beasts (Daniel 7). But this succession of beast-nations does not last forever. At the end of the vision, a court is held with God seated as judge. Power and authority is taken away from the beasts and given to a new character who is described as “one like the son of man”. This character receives a kingdom from God that will last forever. So when Jesus describes himself as the Son of Man, he is claiming to be the future king, the one who will receive a kingdom from God. But not a kingdom like the human kingdoms that preceded it. Instead this is good kingdom that will last forever.

Jesus is often described as being the Son of God. And frequently Jesus presents himself as having a unique father-son relationship with God. He is not saying that he is a child of God in the sense that all God’s creatures are his children. He is claiming that he has a relationship with God that is entirely unique. The gospels include the stories about Jesus’ birth, whereby his mother, Mary, becomes pregnant despite being a virgin. According to the gospels Jesus had no biological father (though no doubt Joseph cared for Jesus as his own son). So in a very real sense God was Jesus’ father. But being the Son of God is not just about parentage. Jesus claimed to have a very special relationship with God. The gospel writers describe Jesus has having special power to perform miracles, special wisdom to teach people God’s ways and special authority to forgive sins. Jesus was not simply claiming to be a prophet or holy man, but God’s special representative on earth.

Lastly, Jesus took the remarkable step of claiming that he was going to die. And not in battle, or by murder, but that he was going to die to free people from sin. He says:

The Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many (Mark 10:45)

Westvorhalle der Stiftsbasilika St. Vitus, Ell...

The King of the Jews (INRI) Nailed to death – Westvorhalle der Stiftsbasilika St. Vitus, Ellwangen (Jagst) Kreuzaltar, Hans und Matthäus Schamm (Ottobeuren) zugeschrieben, um 1610; detail: Christushaupt und INRI (Photo credit: Wikipedia)

And the early Christians reflecting on the death of Jesus also recognised it as a special death. A preacher named Paul wrote to a church explaining the things he had learnt from talking to those who knew Jesus. He writes:

What I received I passed on to you as of first importance: that Christ died for our sins (1 Corinthians 15:3)

Now Jesus did die. He was executed. He was nailed to a cross by Roman soldiers and died gasping for air. He died the death of a criminal. He should have been forgotten by history. But his followers understood his death differently. This was not the last disgrace of a failed prophet. This was the turning point of history. When God’s representative on earth made the ultimate sacrifice to so that people could be forgiven for the things they’d done wrong and start a new life.

So that’s what Jesus claimed about who he was and what he would achieve. But is it true? Was Jesus a future king? Was Jesus God’s representative on earth? And did Jesus’ death provide a way for us to change our relationship with God? Well there is one more thing that the early Christians claimed about Jesus: that he rose from the dead – that he stopped being dead and came alive again. And if that is true then we’re no longer dealing with the claims of a human man but with a moment when God intervened in history to change the world.

+

 Preceding: Why think that (1) … Jesus existed?

++

Related articles:

 1. Prophets making excuses
 2. Written to recognise the Promissed One
 3. Patriarch Abraham, Muslims, Christians and the son of God
 4. Story of Jesus’ birth begins long before the New Testament
 5. Jesus begotten Son of God #3 Messiah or Anointed one
 6. Nazarene Commentary Matthew 3:13-17 – Jesus Declared God’s Son at His Baptism
 7. Servant of his Father
 8. Slave for people and God
 9. People Seeking for God 5 Bread of life
 10. The Anointed One and the first day of No Fermentation
 11. Anointing of Christ as Prophetic Rehearsal of the Burial rites
 12. Atonement And Fellowship 5/8
 13. Atonement And Fellowship 6/8
 14. Entrance of a king to question our position #2 Who do we want to see and to be
 15. How is it that Christ pleased God so perfectly?
 16. Wishing to do the will of God
 17. For the Will of Him who is greater than Jesus
 18. Imprisonment and execution of Jesus Christ
 19. Marriage of Jesus 7 Impaled
 20. A Messiah to die
 21. Death of Christ on the day of preparation
 22. In the death of Christ, the son of God, is glorification
 23. 14 Nisan a day to remember #1 Inception
 24. Days of Nisan, Pesach, Pasach, Pascha and Easter
 25. After the Sabbath after Passover, the resurrection of Jesus Christ
 26. The Song of The Lamb #6 Revelation 14
 27. Jerusalem and a son’s kingdom
 28. Kingdom Visions of a Man, Throne and Great crowd
 29. Signs of the Last Days
 30. Getting out of the dark corners of this world
 31. The Immeasurable Grace bestowed on humanity
 32. Ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Galatians 3:26
 33. A Living Faith #6 Sacrifice
 34. Self inflicted misery #7 Good news to our suffering
 35. Miracles of revelation and of providence 1 Golden Thread and Revelation

+++

 • Sunday (August 24): “You are the Christ, the Son of the living God.” (shechina.wordpress.com)
  At an opportune time Jesus tested his disciples with a crucial question: “Who do the people say that I am and who do you say that I am?” (Matthew 16:13). Jesus was widely recognized in Israel as a mighty man of God, even being compared with the greatest of the prophets, John the Baptist, Elijah, and Jeremiah. Peter, always quick to respond, exclaimed that Jesus was the Christ, the Son of the living God.
 • Jesus is the Messiah (darnellbarkman.wordpress.com)
  ‘Christ’ in early Christianity was a title, and only gradually became an alternative proper name for Jesus. In practice ‘Messiah’ is mostly restricted to the notion, which took various forms in ancient Judaism, of the coming King who would be David’s true heir, through whom YAHWEH [The Creator God’s proper name] would rescue Israel from pagan enemies.
 • Christianity Fast Facts (wdsu.com)
  Followers of the Christian religion base their beliefs on the life, teachings, and death of Jesus Christ.Christians believe in one God that created heaven, earth, and the universe.
  +
  On the third day after his crucifixion, Jesus Christ arose from the dead.
  +
  The first Christians were Jews who came to believe Jesus was the Messiah. Gentiles (non-Jews) also made up a large majority of its followers, as is the case today.
 • Secular Israel vs Biblical Israel: Are they the Same? (endtimesprophecyreport.wordpress.com)
  With the Gaza War resuming in earnest, now seems to be the time for a few observations about the secular state of Israel, biblical Israel, Jews, the synagogue of Satan and the deliberate Corporate (and other) Media smokescreens which obscure these subjects.
  +
  Of course, the largest mistake–and there are quite a few in the linked piece, which is relatively short–is that one cannot separate the Jews as a people from the actions taken by the leadership of the secular state of Israel.  But we know that is a lie.
  +
  We’re commanded to warn about deception; that deception includes the secular, man-created state of Israel which is NOT biblical Israel. There are observant Jews in Israel.  They are often the victims of violence. God promises He will save His remnant–and He will.  However, make no mistake: secular Israel is not biblical Israel.  Those who confuse the two will reap the unfortunate harvest of deception.  The Christian ignores Jesus’ clear warnings in Revelation 2:9 and 3:9 at his own risk.
 • Matthew 1-7 (apologistmike.wordpress.com)
  The gospel of Matthew was written by an eyewitness to the ministry of Jesus. He was Jewish, which accounts for his emphasis on the Jewish scriptures in the work, and he was a tax collector for the Roman government. This would have enabled him to write effectively. Many early fathers such as Clement of Rome, Polycarp, Justin Martyr, Clement of Alexandria, Tertullian and Origen recognized Matthew as the author of the gospel.
 • FFOZ TV Review: Messiah (mymorningmeditations.com)
  The term Christ is one of the most important terms in all of Scripture and yet is seldom fully understood by followers of Jesus. In episode two we will explore the prophecies of the Hebrew Scriptures and learn about the Jewish people’s expectation of the coming messiah. We will study the Hebrew Scriptures and learn that they speak of a coming anointed one, a king who will come to redeem mankind, defeat Israel’s enemies, and set up his kingdom.
 • Simple Truth: Jesus is not the Messiah (leavingjesus.wordpress.com)
  “Christ” is the Greek word for “Messiah”
  “Messiah” is the transliteration of a Hebrew word that means “anointed”
 • “The Christ is the Son of David” (worryisuseless.wordpress.com)
  Why did Jesus question the Jews on the claim that their Messiah or Christ would be the son of David? After all the New Testament makes clear that Jesus himself is a direct descendant from the line of David’s throne (Romans 1:3, 2 Timothy 2:8, Matthew 1:1-17, Luke 3:23-38). Jesus posed the question to make his hearers understand that the Messiah is more than the son of David. Jesus makes his point in dramatic fashion by quoting from one of David’s prophetic psalms, Psalm 110: The Lord said to my Lord, Sit at my right hand, till I put your enemies under your feet. How can the son be the lord of his father?
 • Michele Bachmann Waiting to be Annointed Messiah (politicususa.com)
  What’s in a messiah, you ask? Like many terms it is problematic. Contrary to what many people may think, despite the origins of our word messianism is not unique to Judaism. In fact, in historical terms we can’t even speak of “Judaism” singular because there were in fact many Judaisms with different ways of life and different worldviews.[1] So not only is there not one Jewish idea (or Christian idea) of what a messiah is but not all ideas of messiahs are Jewish (or Christian).