Stemt de Bijbel overeen met de wetenschap

Stemt de Bijbel overeen met de wetenschap

„De voldoening en vreugde in mijn vak haal ik uit de momenten dat ik iets nieuws ontdek en tegen mezelf zeg: ’Dus zó heeft God het gedaan.’” — Henry Schaefer, hoogleraar scheikunde.

De Wetenschap draagt veel bij tot ons begrip van de natuur door een orde, precisie en complexiteit te onthullen die in de ogen van velen wijst op een God van onbeperkte intelligentie en macht. Naar hun mening onthult de wetenschap niet alleen details over de natuur, maar ook over Gods gedachten.

Die mening vindt volop ondersteuning in de Bijbel. In Romeinen 1:20 staat:

„Zijn [Gods] onzichtbare hoedanigheden worden van de schepping der wereld af duidelijk gezien, omdat ze worden waargenomen door middel van de dingen die gemaakt zijn, ja, zijn eeuwige kracht en Godheid.”

En Psalm 19:1, 2 zegt:

„De hemelen maken de heerlijkheid van God bekend; en het uitspansel vertelt van het werk van zijn handen. De ene dag na de andere dag doet spraak opwellen, en de ene nacht na de andere nacht spreidt kennis tentoon.”

Maar hoe schitterend de natuur ook is, ze onthult slechts enkele facetten van de Schepper.

Beperkingen van de wetenschap

Veel waarheden over God vallen buiten het terrein van de wetenschap. Ter illustratie: Een wetenschapper kan misschien elk molecuul in een chocoladetaart benoemen, maar blijkt uit zijn analyse ook waarom de taart gemaakt is en voor wie? Voor het antwoord op deze vragen — die voor veel mensen het belangrijkst zouden zijn — moet hij bij degene zijn die de taart gebakken heeft.

English: Erwin Schrödinger

Erwin Schrödinger (Photo credit: Wikipedia)

Zo verschaft ook de wetenschap „veel feitelijke informatie”, schreef de Oostenrijkse natuurkundige en Nobelprijswinnaar Erwin Schrödinger, „maar zwijgt ze in alle talen over alles (…) wat ons echt na aan het hart ligt, wat we echt belangrijk vinden”. Dat omvat volgens hem „God en de eeuwigheid”. Alleen God kan bijvoorbeeld antwoord geven op vragen als:
Waarom bestaat het heelal? Waarom is er zo veel leven op onze planeet, met inbegrip van intelligent leven? Als God echt almachtig is, waarom laat hij dan het kwaad en lijden toe? En is er leven na de dood?

Geeft God antwoord op die vragen? Ja, dat doet hij via de Bijbel (2 Timotheüs 3:16).

16 De gehele Schrift is door God geïnspireerd*+ en nuttig om te onderwijzen,+ terecht te wijzen,+ dingen recht te zetten,*+ streng te onderrichten+ in rechtvaardigheid, 17 opdat de mens Gods volkomen bekwaam zij,+ volledig toegerust* voor ieder goed werk.+ (2 Timotheüs 3:16-17)

Maar misschien vraagt u zich af: hoe kan ik er zeker van zijn dat de Bijbel echt van God afkomstig is? Vanuit het standpunt van wetenschappers bekeken zou wat de Bijbel over de wereld om ons heen zegt, dan overeen moeten stemmen met wetenschappelijke feiten. God zou zichzelf immers niet tegenspreken. Blijkt dat ook uit de Bijbel? Sta eens stil bij enkele voorbeelden.

Wetenschappelijk gezien zijn tijd ver vooruit

Toen de Bijbel geschreven werd, geloofden veel mensen dat er verschillende goden bestonden. Ze geloofden ook dat de zon, de maan, het weer, de vruchtbaarheid, enzovoorts, door die goden werden bestuurd in plaats van door natuurwetten. Voor de Hebreeuwse profeten van God lag dat echter anders. Uiteraard wisten ze dat Jehovah God de macht had over de natuur en dat Hij die macht bij bepaalde gebeurtenissen ook gebruikte.

12 Toen was het dat Jo̱zua ertoe overging tot Jehovah te spreken, op de dag dat Jehovah de Amorieten aan de zonen van I̱sraël overleverde, en hij zei vervolgens voor de ogen van I̱sraël:

„Zon,+ sta onbeweeglijk* boven Gi̱beon,+ En maan, boven de laagvlakte van A̱jalon.”+

13 Bijgevolg bleef de zon onbeweeglijk staan, en de maan stond werkelijk stil, totdat de natie zich op haar vijanden kon wreken.+ Staat dit niet geschreven in het boek van Ja̱sjar?*+ En de zon bleef midden aan de hemel staan en haastte zich ongeveer een hele dag niet om onder te gaan.+ 14 En geen dag is er als die gebleken, noch daarvoor noch daarna, doordat Jehovah naar de stem van een mens luisterde,+ want Jehovah streed zelf voor I̱sraël.+(Jozua 10:12-14)

8 Intussen zei Hizki̱a tot Jesa̱ja: „Wat is het teken+ dat Jehovah mij zal genezen en ik stellig op de derde dag zal opgaan naar het huis van Jehovah?” 9 Hierop zei Jesa̱ja: „Dit is voor u het teken+ vanwege Jehovah, dat Jehovah het woord dat hij gesproken heeft, ten uitvoer zal brengen: Zal de schaduw werkelijk tien treden [van de trap] vooruitgaan of dient ze tien treden terug te gaan?” 10 Toen zei Hizki̱a:* „Het is voor de schaduw gemakkelijk om zich tien treden verder uit te strekken, maar niet dat de schaduw tien treden terug zou gaan.”+ 11 Daarop riep de profeet Jesa̱ja tot Jehovah; en hij deed de schaduw die gedaald was, geleidelijk teruggaan op de treden, dat wil zeggen op de treden [van de trap] van A̱chaz, tien treden achteruit.+(2 Koningen 20:8- 9-11).

Maar zoals door John Lennox, hoogleraar wiskunde aan de Universiteit van Oxford, werd opgemerkt, hoefden deze profeten „hun universum niet te ontdoen [van mythologische goden] (…), om de eenvoudige reden dat ze toch al nooit in die goden hadden geloofd. Ze waren van dat bijgeloof bevrijd doordat ze geloofden in de enige ware God, de Schepper van hemel en aarde.”

Der Theologe und Philosoph John Lennox am 25. ...

De theoloog en filosoof John Lennox

John Lennox, Alister McGrath en William Lane Craig bestreden de evolutiebioloog Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris, Daniel Dennett (samen wel “The Four Horsemen” genoemd) en Ayaan Hirsi Ali.
Het grootste recente werk dat de belangrijkste godsbewijzen trachtte te weerleggen, in het bijzonder die zijn voorgesteld door christelijke apologeten, was The God Delusion (2006; Nl. vert. God als misvatting) van evolutiebioloog Richard Dawkins. Tegelijk verkent hij de evolutionaire oorsprong van religie en de ethiek om antwoorden voor het feit dat als er geen goden bestaan, er toch zo veel mensen in geloven, en waarom de morele tijdgeest verandert terwijl de religieuze ethiek achterblijft. Dawkins heeft veel kritiek maar ook veel lof gekregen voor zijn boek, en zowel The God Delusion als Dawkins zelf zijn dan ook de inzet geweest van veel debatten en discussies in de vroege 21e eeuw.

Hoe bevrijdde dat geloof hen van bijgeloof? Onder andere doordat de ware God aan hen onthulde dat hij het heelal bestuurt door middel van exacte wetten of inzettingen. Ruim 3500 jaar geleden vroeg Jehovah God bijvoorbeeld aan Job, een aanbidder van hem:

„Ken jij de wetten van het heelal?” (Job 38:33, Groot Nieuws Bijbel)

En in de zevende eeuw voor onze jaartelling schreef de profeet Jeremia over „de inzettingen van hemel en aarde”

25 Dit heeft Jehovah gezegd: ’Indien het niet een feit was dat ik mijn eigen verbond van de dag en de nacht,+ de inzettingen van hemel en aarde,+ vastgesteld had, (Jeremia 33:25).

Iedereen die in de oudheid in de geschriften van de Bijbelse profeten geloofde, kon dus weten dat het heelal niet bestuurd werd door grillige mythologische goden, maar door wetten die door mensen bestudeerd en begrepen konden worden. Daarom weigerden zulke gelovige personen zich neer te buigen voor dingen die door God geschapen waren, zoals de zon, de maan en de sterren, en hadden ze er ook geen bijgelovige ideeën over (Deuteronomium 4:15-19). In plaats daarvan zagen ze Gods werken als studieobjecten waarvan ze iets konden leren over zijn wijsheid, macht en andere eigenschappen (Psalm 8:3-9; Spreuken 3:19, 20).

15 En GIJ moet goed acht geven op UW ziel,+ want GIJ hebt generlei gedaante gezien+ op de dag dat Jehovah in Ho̱reb midden uit het vuur tot U sprak, 16 opdat GIJ niet verderfelijk handelt+ en U niet werkelijk een gesneden beeld maakt, de gedaante van enig symbool, de afbeelding van een man of een vrouw,+ 17 de afbeelding van enig dier dat op de aarde is,+ de afbeelding van enig gevleugeld gevogelte dat aan de hemel vliegt,+ 18 de afbeelding van iets wat zich op de aardbodem beweegt, de afbeelding van enige vis+ die in de wateren onder de aarde is; 19 en dat gij uw ogen niet naar de hemel opslaat en inderdaad de zon en de maan en de sterren, heel het heerleger van de hemel, ziet en u werkelijk laat verleiden en u ervoor neerbuigt en ze dient,*+ die Jehovah, uw God, aan alle volken onder de ganse hemel heeft toebedeeld.+ (Deuteronomium 4:15-19)

 Wanneer ik uw hemel zie, het werk van uw vingers,+ De maan en de sterren die gij hebt bereid,Wat is dan de sterfelijke mens+ dat gij aan hem denkt,+ En de zoon van de aardse mens dat gij voor hem zorgt?+ Voorts hebt gij hem ook een weinig minder dan goddelijken* gemaakt,+En met heerlijkheid+ en pracht hebt gij hem toen gekroond.+ Gij doet hem heersen over de werken van uw handen;+Alles hebt gij onder zijn voeten gelegd:+ 7 Kleinvee* en runderen, die allemaal,+En ook de dieren van het open veld,+ 8 De vogels van de hemel en de vissen der zee,+Al wat langs de paden der zeeën trekt.+ 9 O Jehovah, onze Heer, hoe majestueus is uw naam op de ganse aarde!+ (Psalm 8:3-9)

19 Jehovah zelf heeft in wijsheid de aarde gegrondvest.+ Hij heeft de hemel stevig bevestigd met onderscheidingsvermogen.+ 20 Door zijn kennis werden zelfs de waterdiepten* vaneengespleten,+ en [uit] de wolkenhemel blijft lichte regen neerdruppelen.+ (Spreuken 3:19, 20)

In overeenstemming met de opvattingen van veel wetenschappers van nu geloofden de oude Hebreeën dat het heelal een begin had gehad. „In het begin schiep God de hemel en de aarde”, zegt Genesis 1:1. Bovendien onthulde God aan Job dat de aarde ’aan niets hangt’ of in de ruimte zweeft (Job 26:7). En meer dan 2500 jaar geleden schreef de profeet Jesaja dat de aarde rond of bolvormig is (Jesaja 40:22).*

 Hij spant het noorden uit over de lege ruimte,+ Hangt de aarde op aan niets; (Job 26:7)

22 Er is er Een die woont boven het rond der aarde+ — waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn — Degene die de hemelen uitspant net als een fijn gaas, die ze uitspreidt als een tent om in te wonen,+ (Jesaja 40:22)

De Bijbel stemt dus inderdaad overeen met wetenschappelijke feiten. Sterker nog, de Bijbel en de wetenschap vullen elkaar schitterend aan. Als iemand een van beide zou negeren, zou hij daarmee een gelegenheid om meer over God te weten te komen, onbenut laten (Psalm 119:105; Jesaja 40:26).

105 Uw woord is een lamp voor mijn voet,*+ En een licht op mijn pad.+ (Psalm 119:105)

26 „Heft UW ogen naar omhoog en ziet. Wie heeft deze dingen geschapen?+ Het is Degene die het heerleger daarvan zelfs naar het getal uitleidt, ze alle zelfs bij name roept.+ Vanwege de overvloed van dynamische energie,*+ en omdat hij sterk is in kracht,* ontbreekt er niet één [aan]. (Jesaja 40:26)

De astronoom Allan Sandage zei ooit:

“De wetenschap kan niet de diepste vragen te beantwoorden. Zodra je vraagt ​​waarom is er iets in plaats van het niets, ben je verder gegaan dan de wetenschap. “

Niet alleen legt de Bijbel de creatie uit op een manier die harmonieert met de wetenschap, maar zij geeft ook antwoord op vragen die de wetenschap nog steeds niet heeft kunnen oplossen -zoals, Wat is Gods doel voor de aarde en voor de mensheid?

+

Engelse versie / English version: Are Science and the Bible Compatible?

Vervolg: Wetenschap en religie zijn met elkaar te rijmen

++

Aanvullende lectuur:

 1. Lijden, waarom God het toelaat
 2. In leven na dood gelovende Duitsers
 3. Geleerd en Gelovig
 4. Vaticaan publiceert procesakten van Galileo Galilei
 5. Wat is Gods doel met de aarde?
 6. We kunnen Gods doel niet zien

+++

 • Creation (illustrationstoencourage.wordpress.com)

  The Bible also describes six “days” of creation. However, it does not say that these were 24-hour days. (Genesis 1:31) In fact, the Bible uses the word “day” to refer to various lengths of time. For example, it calls the entire period of creation “the day that Jehovah God made earth and heaven.” (Genesis 2:4) Evidently, these “days” of creation lasted many thousands of years.—Psalm 90:4.

  Why It Matters

   The false ideas of creationists could lead you to dismiss the Bible altogether. On the other hand, if the Bible actually contains a credible account of creation, you stand to benefit from its storehouse of “practical wisdom.”—Proverbs 3:21.
  +
  The astronomer Allan Sandage once said: “Science cannot answer the deepest questions. As soon as you ask why is there something instead of nothing, you have gone beyond science.” Not only does the Bible explain creation in a way that harmonizes with science but it also answers questions that science cannot—such as, What is God’s purpose for the earth and for mankind?

 • Grasshoppers (terehime.wordpress.com)
  Who has measured the waters in the hollow of his hand?Who has held the dust of the earth in a basket, or weighed the mountains on the scales and the hills in a balance?
 • Moving on (thembiministers.wordpress.com)
  we need to believe that disappointments do not mean death, but it could be God’s way of preparing us for greater things and to make us learn to draw closer to Him first before He can give us what we want.
  +
  God is the God of the impossible; He made manna to fall from heaven, remember that He is the God that never changes and He has no favourites trust him for a better career. Even if an opportunity seems lost, trust God for a new and a better one. Do not try and figure God out or try and predict His next step because even the things which are impossible for men, they are possible with God (Mark 10:27).
 • Bible containing scientific information (steppingtoes.wordpress.com)
  Unlike every other Ancient Near East cosmology, the Bible describes the universe in naturalistic terms. The sun, moon, and stars are inanimate objects rather than gods, the universe was not created from the recycled body parts of divine beings, and the universe operates according to fixed laws. Early Jewish and Christian commentators understood that nature is regular and orderly, since everything in nature takes place according to fixed laws which God has instituted, which never change.
 • Jehovah’s Witness Systematic Theology: Doctrine of Jehovah (trueforms.wordpress.com)
  In most cases, though, thoughts rather than specific words were miraculously conveyed to the hearts and minds of Bible writers, permitting them to choose their own words to express them. “The congregator sought to find the delightful words and the writing of correct words of truth,” states Ecclesiastes 12:10. The Gospel writer Luke “traced all things from the start with accuracy, to write them in logical order.” (Luke 1:3) God’s spirit ensured that human imperfection did not taint his message.”
  (The Watchtower 2012, They were Borne Along by the Holy Spirit, 25-29)
  +
  The Bible is Prophetic
  “The Bible contains numerous prophecies, many of which have already been fulfilled. Consider an example. Through the prophet Isaiah, who lived in the eighth century B.C.E., Jehovah foretold that the city of Babylon would be destroyed. (Isaiah 13:1914:22, 23) Details were given to show just how this would happen. Invading armies would dry up Babylon’s river and march into the city without a battle. That is not all. Isaiah’s prophecy even named the king who would conquer Babylon—Cyrus.—Isaiah 44:2745:2.

Don’t be the weakest link

After the children boom the world has become so egocentric it chooses to have an other chain than before World War II.
The family became not any more in the first place, but the gain of money became prime priority. After enriching themselves the western world came confronted by more than one financial crisis and got in a deep well. Now people have to work with more than one to be able to survive. Children in the family are now seen as an extra cost better to be avoided.

Those who believe in God and His Plan, should remember their task given in the Garden of Eden and later renewed by the son of God.
We should rethink how we want to live and what to do with ourselves, future generations, education and the use of our environment.
We also should check which material we want to use to build up our necklace. Each of us has to make the right choice willing to be a good part of the chain, which can hold humanity together. We ourselves can make a weak or strong link, but should strive to be the better link, having openings for other chains to join.

+

In If life was a manuscript… the writer says:

Habit deals with progressive and consistent action that is designed to build in you the discipline needed to succeed whatever your ambitions may be. The main point behind habitually performing progressive daily actions however small is that it cultivates a mindset that respects small beginnings and a willingness to try. Think of how even the great Usain Bolt was a baby learning to walk long before he became the fastest man in history.

English: Usain Bolt at the World Championship ...

+
Craft encompasses a willingness to learn. Craft is what directs your habits and builds on your voice. Craft is the acquired knowledge and understanding needed to exploit your voice. A lot of people are interested in doing something special, to change the world or live an interesting life, but few are dedicated to these ends. A demonstration of dedication is the amount of time one devotes to acquiring knowledge in their area of interest. Education is meant to open one’s mind to the beauties of universal knowledge and lead to a path of continuous learning – a means to an eternal end and yet people have mistaken education to be an end in itself.

 

In What’s your score? Setting goals that work for you he continues:

Life by its very nature is a series of goal-achieving processes that have a cumulative effect on our entire existence. From the moment we are conceived, nature initiates a series of life stages required to help us build the physical, mental, emotional and spiritual maturity needed to live up to the demands of adult responsibility. In an ideal world, these life stages should occur smoothly in a way that rightly equips us for life. Sadly, most people even in adulthood do not have a solid foundation for life and are left to live lives based on correcting one mistake after another.
+
The three elements -habit, voice and craft – help with goal setting because they help you create a rhythm for your life.

 

The celebrated writer Christopher Hitchens once made an interesting addition to the famous saying, “everyone has a book inside them”.

Christopher Hitchens

His addition was as follows,

“everyone has a book inside them, which is exactly [where], it should in most cases, remain”.

Than Moonga Mkandawire, the founder and Managing Director of ES Capital Partners and a self-taught musician and composer refers to Hitchens his rather cynical remark here because its humour masks a truth that applies to life in general, which is the value of perseverance during hardship.

Should yours happen to be the book that others believe is best kept inside and yet you are moved by a compulsion to write that will not let you go, the following elements of writing might come in handy no matter what anyone else says about you.

In the previous articles about fatherhood, stay-at-home dads and stay-at-home moms we told you that we do have to make choices in our life. Each of us has the free choice either to go with this world and continue in the direction the contemporary world wanted to evolve or to change direction. Each of us can choose the road which they would consider best for them. Depending on those who decide to take other roads, the world can turn around. We can make a difference, if we stop looking at those beyond our reach, and do put our priorities right, we can show other where our soul is. We also do have the free choice to choose those with whom we want to associate and work with. As a Christian such choices are very important, not only for ourselves, but also for the next generation.

 

°°°

Fathers do one of three things: they perpetuate a cycle or they break a cycle or they start a cycle.

Our craft is how we shape our skills-set and acquire the knowledge needed to carry out our task.

+

Find also:

 1. I’m not a Mooch
 2. Dignified role for the woman
 3. A learning process for each of us
 4. Determine the drive
 5. Be a ready giver
 6. Casual Christians
 7. Fear of God reason to return to Holy Scriptures

+++

 • The Weakest Link (upstraight.wordpress.com)
  I’m pretty sure you’ve heard it said that the home is the basic unit of a society. This is true, as human beings make up a society and every human being is a member of a family, at the very least, he/she has a father and a mother (whether or not he knows who they are), otherwise he wouldn’t exist.Now, you most likely have heard the phrase/proverb “a chain is only as strong as its weakest link”. This proverb has …well a very literal origin. A chain is made from several pieces of metal or iron, usually ovally shaped, linked together. The strength of the chain to bind or pull or lift whatever you want, literarily depends on the weakest link, because if the load you want to lift, for instance, is too heavy for the weakest link, it will give way, and the load will come tumbling down.Interestingly, this principle applies to …virtually everything. The success or failure of an endeavor is tied to the weakest link, which may be a person or a technicality. If the weakest link is strong enough to see the endeavour through, we have a success. If it is not, we have a failed situation.
 • About Christopher Hitchens….. (atheistfallacies.wordpress.com)
  There is no way to use science to make a positive rational assertion for why human beings should have inalienable rights, likewise there is no way to us evolution to do the same.  In fact it is quite possible to use both to do the opposite.  The only way that you can make a positive rational assertion for why human beings should have inalienable rights is if you posit god in some form.  You have to assume some authority some universal law to which all people are beholding and then you can have human rights. {About Christopher Hitchens…..}
 • Christopher Hitchens Remembered (oldroadapples.wordpress.com)
  “The life and career of award-winning journalist Christopher Hitchens is chronicled in this video collection. Hitchens, in his singular voice, reports and reflects on cultural trends, political events, and the forces that define our Age.”
 • You Are The Weakest Link; Goodbye. (christopherryandueck.wordpress.com)
  The paradox that arises is that to be a truly selfless notion it should not conjure feelings of jealousy or contempt.
  +
  If I give myself a break and believe in my abilities and still joyfully stay back to allow others to succeed, that would be selfless. I know that I am good at my job, good at guitar, decent at writing, but I am Terrified of the implications if I admit it.
 • The weakest link (guiltyoverdose.wordpress.com)
  ever gazed at the sky and wondered if your’e a consistent person in the sense that do you portray the same image with all people no matter what they resemble to you , do you change your personality in order to accommodate with the group or individual that your’e interacting with. I think of it all the time , I like to retrace my day in my head go through the main events , sit alone and think what if I did something  in a different way how would it have affected me and then I remember that I’ve always been like that.
  +
  the next time you gaze in the stars or wander off in your thoughts don’t think what would’ve happened  instead make it happen.
 • “You Are Only As Strong As Your Weakest Link” (rsdstakeholders.org)
  We are all familiar with the saying; “you are only as strong as your weakest link”, but do we really know what it means?
  +
  In a previous blog, two Rockwood parents shared their varied experiences.  One of those parents goes on to share what they feel needs to be done to strengthen a weak link in our community district.
 • How Jeff Goins Went From 50 Blog Readers To 100,000 (sebastianmarshall.com)
  I found the paradox is, if you want to be happy and have a purpose-filled life, you actually need to do the opposite of what you’re inclined to do. Instead of get, give. Instead of trying to accumulate more, do something for yourself. Do the opposite. At least, try it as an experiment. If you’re constantly trying to strive for more, what if the point was the opposite? Fill the opposite, fix the brokenness. What if the design is that we shouldn’t live independent of others, but rather giving and helping others who are in need?
  +
  Why are people self-centered? I don’t know. The goal of philosophy and religion is often to answer that question. I’m more interested in the solution.Nobody likes this about themselves, being so selfish, but they think it’s the only way to survive. I think a better solution to filling that hole is give, be generous, empty yourself rather than trying to fill the hole.Everyone who has ever been in love, who has ever been a part of a cause bigger than themselves, then they’ve already felt this. It’s not a call to altruism, it’s confirming what you’ve felt — that you can work towards a larger whole.
 • Retired Navy Seal, Marcus Luttrell, Talks About Persistance (freeemployeenewsletter.com)
  The keynote speaker was Marcus Luttrell, #1 national best-selling author of Lone Survivor and retired Navy Seal from Operation Red Wing in Afghanistan in 2005. His purpose was to give the audience a perspective on a truly bad day and how a person can overcome anything.
  +
  “No matter how many times I got hit, I just kept getting back up. I never stopped. Don’t every quit for anything.”
 • I’m not a Mooch (steppingtoes.wordpress.com)
 • Surviving Motherhood: things to get excited about, right now (steppingtoes.wordpress.com)

32 lyrics

chainEvery person’s life is a link in a chain. From our families to the communities that hold our societies together, we form a perpetual link that holds humanity together. Whether our families and communities succeed or fail depends on the quality of decisions made by the individual members; a chain is only as strong as its weakest link goes the old adage.

But what makes a decision good or bad? Surely individual experiences are so diverse that a general rule for good or bad decisions cannot apply across humanity? Rest assured that this is not what I wish to establish in this article. What I want to share is an observation that was brought to my attention at the inaugural Cornerstone Men’s Conference by the keynote speaker, Bishop Simon Peter. Speaking on fatherhood, he said that fathers do one of three things: they perpetuate a cycle or they break…

View original post 296 more words