Bijbel en Wetenschap: Geloof en onderzoek 3: Het bewijs van Gods bestaan (3) De Natuur als mechanisme

Bijbel en Wetenschap: Geloof en onderzoek 3: Het bewijs van Gods bestaan (3) De Natuur als mechanisme

Menselijke toewijzing

Verne (foto door Nadar omstreeks 1890)

Franse romanschrijver, dichter en toneelschrijver Jules Verne (foto door Nadar omstreeks 1890) – De samenwerking van Verne met de uitgever Pierre-Jules Hetzel leidde tot de oprichting van de Voyages extraordinaires, een zeer populaire serie nauwgezet onderzochte avonturenromans waaronder De la Terre à la Lune (1865), Vingt Mille Lieues sous les mers (1870), Le Tour du monde en quatre-vingts jours (1873).

De mens heeft millennia lang alles wat hij niet begreep toegeschreven aan de hand van God. Maar de opkomst van de wetenschap stelde hem in staat de natuur steeds meer te beschrijven en te begrijpen. Dat op zijn beurt stelde hem in staat machines te ontwikkelen en te bouwen die hem ten dienste begonnen te staan. Voor wetenschappers en ingenieurs begon de logica van dit alles steeds duidelijker te worden, maar voor het grote publiek grensde dit aanvankelijk nog zeer dicht aan zwarte magie. Nog vroeg in de 20e eeuw kon de schrijfster van een stuiversroman de spanning bij haar lezeressen dramatisch verhogen door een bepaalde dubieuze figuur nader aan te duiden als een ingenieur. Mysterieuzer kon het nauwelijks. Anderzijds kon een alert wetenschapsjournalist als Jules Verne de spannendste verhalen schrijven door alleen maar de ontwikkelingen van zijn tijd in een geschikte omgeving een hoofdrol te laten spelen. En het is tekenend dat hij daarmee de geschiedenis is ingegaan als een visionaire toekomstvoorspeller. Terwijl zijn verhalen toch alleen maar waren gebaseerd op kennis die op laboratoriumschaal al voldoende was aangetoond.

De natuur als mechanisme

Het hoeft dus weinig verbazing te wekken dat de gelovige burger in die tijd sterk werd aangesproken door een beschrijving van de natuur als een (buitengewoon gecompliceerd) mechanisme. Het hele begrip mechanisme had al iets goddelijks, dus wat kon er beter dienen om de grootsheid van Gods schepping te beschrijven dan de vergelijking met een super mechanisme. Met God Zelf als het superbrein (de ultieme ingenieur) die dat alles had uitgedacht en gebouwd.

Vooral de buitengewoon gecompliceerde levende natuur, in al haar talloze verschijningsvormen, elk optimaal aangepast aan zijn specifieke levensomstandigheden, sprak de 19e eeuwse mens buitengewoon aan: dat moest wel het ultieme bewijs zijn van Gods bestaan:

alles door Hem geschapen ‘naar zijn aard’.

En het was in die wereld dat er, vroeg in de19e eeuw, een boek verscheen dat de standaardbenadering is geworden van alle creationisten:

‘Natural Theology’ (natuurlijke theologie)

File:William Paley by George Romney.jpg

Engelse geestelijke, christelijke apoloog, filosoof en utilitair William Paley, door George Romney

van de Engelse dominee Paley. We hadden het daar al over in de serie over ‘Intelligent Design’ (intelligent ontwerp). Paley vergeleek de schepping met een horloge, in die tijd een toppunt van mechanische precisie, en concludeerde dat je daaruit wel moest concluderen dat dit het product was van een intelligente ontwerper, dus God.

Darwin

Helaas kwam deze conclusie wat op de tocht te staan toen Charles Darwin halfweg die eeuw met de (wetenschappelijk gezien) interessante hypothese kwam dat het leven in staat zou zijn zich aan zijn omgeving aan te passen. In het belang van de wetenschappelijke objectiviteit moeten we hier misschien eerst enkele broodjes aap opruimen.

• Darwin heeft nooit getracht te ‘bewijzen’ dat dergelijke aanpassing heeft kunnen leiden tot de totale diversiviteit aan levensvormen die wij op aarde vinden. Hij heeft slechts een hypothese opgesteld voor hoe dat zou kunnen zijn gebeurd, en het aan anderen over gelaten de bewijzen daarvoor te verzamelen.

• Darwin heeft nooit de bedoeling gehad met zijn hypothese de Bijbel te weerleggen. Hoewel zijn naam voor huidige creationisten zo ongeveer de belichaming is van het kwaad in eigen persoon, heeft de man zelf juist geworsteld met de vermeende theologische consequenties van zijn ideeën.

• Darwins hypothese bevatte geen enkel element voor het ontstaan van het leven zelf. Dat is er later door anderen aan toegevoegd.

De tekortkomingen van de beschrijving

Wanneer we ons echter losmaken van de traditionele controverse (op zichzelf al moeilijk genoeg) en ons eerlijk en objectief proberen af te vragen, wat dit alles ons nu leert, dan moeten we constateren dat Darwins ideeën, ongeacht wat ze waard zijn, wel degelijk een zwakte in de beschrijving van de levende natuur als mechanisme hebben blootgelegd, namelijk dat die onvoldoende rekening houdt met de specifieke eigenschappen van levende organismen. Anders gezegd: hij is veel te beperkt!

Het werktuigbouwkundig mechanisme was destijds het meest geavanceerde dat de mens zelf kon voortbrengen, maar daarmee heb je nog niet Gods werk in voldoende mate beschreven. Jesaja hekelt de neiging van zijn tijdgenoten hun goden gelijk te stellen aan het meest volmaakte dat zij kennen: een ‘pronkstuk van een mens’, vervaardigd met de meest geavanceerde technieken van destijds. Maar eigenlijk deed de 19e eeuwse mens niet anders toen hij Gods handwerk verge-leek met het beste dat hijzelf kon voortbrengen, terwijl de werkelijkheid die verre overtrof.

De huidige maatschappij heeft overigens op gelijke wijze de neiging alles om zich heen te beschrijven als een soort supercomputer. De neiging van de mens om Gods handwerk te beschrijven als het meest geavanceerde dat hijzelf op dat moment kan produceren, is kennelijk onuitroeibaar. En dat zou je wantrouwig moeten maken: zo’n beschrijving is blijkbaar nogal modegevoelig. Een mechanisme is echter star: het kan alleen dat doen waarvoor het is ontworpen, en zal dat nooit kunnen veranderen of verbeteren. Het is tot aan het einde van zijn levensduur gebonden aan die ene ingebouwde functie of groep van functies. Terwijl een levend organisme zich kan ontwikkelen, kan leren, beslissingen kan nemen, kan kiezen, en zich-zelf in bepaalde mate zelfs kan herstellen van opgelopen schade. Dat maakt het tot iets oneindig veel groters dan Paleys horloge.

Wanneer het zich werkelijk, over vele generaties, ook nog zou kunnen aanpassen aan zijn omgeving, zou dat het alleen maar nog grootser maken. Vanuit dat oogpunt gezien is het daarom eigenlijk uiterst merkwaardig dat zoveel orthodoxe christenen dat juist met alle macht proberen te ontkennen; nota bene met het argument dat dat afbreuk zou doen aan Gods grootheid, terwijl in feite het omgekeerde het geval is. Maar zoals we in de serie over Intelligent Design al zagen: deze houding is een onvermijdelijk gevolg van de poging op deze manier het bestaan van God te willen bewijzen. En dat brengt ons dus tot de conclusie dat die goedbedoelde poging zo dat bewijs te leveren in de praktijk juist leidt tot een afbreuk aan de grootheid van Gods werk, dat we dan immers verlagen tot het niveau van menselijk ambachtswerk.

R.C.R.

+

Voorgaande

Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden

Fundamenten van het Geloof 2: De levende en waarachtige God

Fundamenten van geloof 3: De Persoonlijkheid van God

Schepping, intelligent design, evolutie (3) – Godsbewijzen van heidense filosofen en horlogemakers

Schepping, intelligent design, evolutie (4) Het ontstaan van het universum

Bijbel en Wetenschap: Schepping, intelligent design, evolutie (6) De Boodschap van de Bijbel zelf

Het bewijs van Gods bestaan 1. De weg van veel goden naar geen God

Bijbel en Wetenschap – Geloof en onderzoek 1: Een wetenschappelijke benadering

Bijbel en Wetenschap: Geloof en onderzoek 2: Het bewijs van Gods bestaan (2)

Bijbel en Wetenschap: Schepping, intelligent design, evolutie (6) De Boodschap van de Bijbel zelf

Een meer dan Grote God om naar op zoek te gaan

El Shaddai Die verscheen voor Abraham

++

Aanvullend

 1. Onzeker over relevantie Bijbel
 2. Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God
 3. Hoge herkenningen. . . . Het hele licht van het universum
 4. Begrijpend Zingen: Psalm 8: Heerschappij mens en luister
 5. Wonder van openbaring
 6. Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God
 7. Gedachte bij de Bijbellezing van 27 december: Elihu verklaart de majesteit van God
 8. Een moment van Bezinning, even maar

Schepping, intelligent design, evolutie (3) – Godsbewijzen van heidense filosofen en horlogemakers

In deze aflevering wil ik eerst een zijweg inslaan, voordat we verder gaan met ‘Intelligent Design’. Aan de basis van deze hele discussie ligt namelijk de vraag of God bestaat. En die discussie hoort hier niet thuis!

Thomas van Aquino

Thomas van Aquino; altaarstuk van Carlo Crivelli (detail)

Thomas van Aquino; altaarstuk van Carlo Crivelli (detail)

In de 13e eeuw kwam Thomas van Aquino met zijn vijf ‘godsbewijzen’, filosofisch opgezette bewijzen, en volgens de redeneerkunst van die tijd onderbouwd met verwijzingen naar andere denkers. Voor Thomas was dat in de eerste plaats ‘de filosoof’: voor hem was dat de Griekse wijsgeer Aristoteles (4e eeuw v.Chr.). Moderne filosofen menen echter dat zijn betogen niet sluitend zijn, omdat hij uiteindelijk vervalt in cikelredeneringen. En achteraf gezien was het misschien ook niet zo’n goede gedachte om het bestaan van de God van de Bijbel te willen bewijzen met behulp van een heidense filosoof. De redenen daarvoor lagen echter verder terug in de geschiedenis, toen kerkvaders en andere vroege christelijke schrijvers het geloof voor hun tijdgenoten aanvaardbaar trachtten te maken, door ‘aan te tonen’ dat de beroemde Griekse denkers eigenlijk al op één lijn zaten met de leer van de Bijbel.

Het horloge van dominee Paley

Die poging van Thomas van Aquino had eigenlijk alleen maar academische waarde, want in zijn tijd twijfelde nog niemand aan het bestaan van God. Dat veranderde met de “Verlichting” (ca. 1650-1800) met zijn toenemend atheïsme. In antwoord daarop kwam de Engelse dominee Paley in 1802 met zijn boek ‘Natuurlijke Theologie’ (afgeleid van ‘natuurlijke historie’ als term voor biologie). Daarin ging hij uitgebreid in op de extreme complexiteit en kennelijke doelgerichtheid van allerlei levensvormen. Hij betoogde dat dit voldoende bewijs was voor het bestaan van een ‘designer’ (een ontwerper), dus God. Het voorbeeld waarmee hij opent is wereldwijd bekend geworden:

“Stel dat ik een wandeling zou maken over de hei en een horloge zou vinden”.

Hij beschrijft dat horloge alsof het een onbekend voorwerp was, en betoogt dan dat hij bij bestudering van de complexiteit en doelgerichtheid van het mechanisme wel tot de conclusie moet komen dat dit is ontworpen en vervaardigd door een intelligent wezen, en niet door puur toeval kan zijn ontstaan. Uitgaande van dat voorbeeld beschrijft hij dan een uitgebreide reeks biologische organismen, om daaruit te concluderen dat deze slechts afkomstig kunnen zijn van de hand van een intelligente schepper. Dit is sindsdien de standaardbenadering van alle verdedigers van de scheppingsgedachte.
Je moet dan wel bedenken dat in Paleys dagen het begrip evolutie nog niet bestond. De eerste (voorlopige) uitgave van Darwins beroemde boek dateert van 1859 (de definitieve editie van 1872). In een herdruk van Paleys boek uit 1890, bijgewerkt en aangepast aan de laatste inzichten door een medisch professor, is in een introductie het volgende te vinden:

“De auteur (Paley dus) refereert aan een idee of veronderstelling, vagelijk gekoesterd door sommige schrijvers uit zijn tijd”,

waarmee hij vroege evolutiegedachten bedoelt. Paley had die even genoemd, om ze vervolgens als niet serieus van de hand te wijzen. In 1890 ligt dat intussen anders. De bewerker noemt de “theorie van evolutie” en ‘Dr. Darwin’ als een van de voornaamste verkondigers hiervan. Maar ook hij stelt (kort samengevat) dat het dan toch nog steeds alleen maar om het mechanisme van de ontwikkeling gaat, en niet om het duidelijke doel daarachter. Een constatering die zowel evolutionisten als creationisten intussen wat uit het oog verloren lijken te hebben. Tenslotte is het interessant te zien dat de term ‘Intelligent Design’ al opduikt in deze introductie.

De blinde horlogemaker

Sindsdien is er echter veel gebeurd in de wereld. Het atheïsme heeft de westerse wereld veroverd, en de biologie heeft vooral de laatste decennia spectaculaire ontwikkelingen doorgemaakt. En nu zijn fundamentalistisch denkende atheïsten (daar kom ik in een later artikel op terug) begonnen evolutie te presenteren als ‘bewijs’ dat God niet bestaat. In elementaire vorm houdt dat in:

“Je kunt de waargenomen complexiteit en doelgerichtheid van de bestaande organismen afdoende verklaren met behulp van de beide pijlers van het neo-darwinisme, te weten spontane mutaties van DNA en natuurlijke selectie. En dus heb je daarvoor geen God nodig”.

In de meest extreme vorm wordt daar dan ook nog de conclusie uit getrokken, dat die God dus ook niet bestaat. Het boek dat dat het nadrukkelijkst doet, is “De blinde horlogemaker” van Richard Dawkins. Dawkins geeft daarin welwillend toe dat Paleys bewijs vóór Darwin inderdaad onweerlegbaar was, maar sinds Darwin is er volgens hem geen enkel excuus meer om dat nog te geloven: evolutie is de ‘blinde horlogemaker’ die dat horloge op de hei tot stand gebracht heeft. Nu is Dawkins’ wijze van redeneren verre van sluitend, en in zijn ‘bewijs’ dat God niet bestaat, vervalt hij in nog veel duidelijker denkfouten (of zijn het bewuste manipulaties?) dan Thomas van Aquino zeven eeuwen eerder. Maar als we eerlijk zijn (en dat behoren we boven alles te zijn!) moeten we toegeven dat Paleys horloge wel het nodige van zijn oorspronkelijke glans heeft verloren. Dus het kan geen kwaad een en ander nog eens goed tegen het licht te houden.

Conclusie

We zouden uit deze ‘geschiedenisles’ daarom de volgende conclusie moeten trekken. Er zijn voldoende redenen Gods hand in de schepping te zien, en dus ook voldoende redenen om de doelgerichtheid daarvan te zien als een krachtige demonstratie van Zijn grootheid en wijsheid.
Maar de discussie is vervuild geraakt door goedbedoelde pogingen dit te gebruiken als bewijs voor zijn bestaan, en dat was niet zo verstandig. Zoals het destijds ook niet zo verstandig was om een bij uitstek Griekse denker als Aristoteles voor dat doel te gebruiken. We doen het verstandigst als we naar ervaringen zoeken die onszelf overtuigen, in plaats van onze buurman, en dan zijn er betere redenen om in God te geloven. En de schepping kan ons nuttiger lessen leren dan hoe wij onze ongelovige medemens intellectueel zouden kunnen aftroeven.

R.C.R.

+

Voorgaande

Schepping, intelligent design, evolutie – Ontstaan en ontwikkeling van het leven op aarde (1)

Schepping, intelligent design, evolutie – Ontstaan en ontwikkeling van het leven op aarde (2)

Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden

++

Aanvullend

 1. Ontstaan van het lineaire denken
 2. Kosmos, Schepper en Menselijk Lot
 3. Begin van leven op aard: schepping of evolutie
 4. EO-directie: ‘Wij geloven in God als Schepper’
 5. Grootste oorzaak van atheïsme in de wereld zijn de Christenen
 6. Christenen vragen atheïsten te bewijzen dat God niet bestaat

+++

Gerelateerd – Related articles

 1. Terechte kritiek vanuit gespecialiseerde ecologen op Dna-biologen @volkskrant #dnatechnologie #evolutieleer
 2. Terug naar de zee!
 3. Richard Dawkins, almost too British to function – de menselijke reflexiteit met betrekking tot inzicht en kritiek op de rede worden hier secundair en primair het contract, desondanks deze spanning zeer controversieel is in verband met de positie van de mens in de natuur en de bedenking met de drift boven dergelijke reflexifivtiet te plaatsen, is dit niet een een degratie van de mens, inzicht in de plaats van geforceerd ideen brengt een openplek voor de mens via een andere weg dan beginnen vanuit de hogere positie van de mens.
 4. Blogging through Darwin (3): Darwin admits his difficulties
 5. Scenes from a thesis: development
 6. Dataïsme op weg naar alleenheerschappij
 7. Myths and Misconceptions about evolution
 8. The God imperative
 9. Genesis 1:27 | Look at the Stars
 10. Darwin Devolves by Michael Behe
 11. Insects & Intelligent Design
 12. The Origin of the Universe — Explained by Hambo
 13. Hambo Says Tigers Prove the Bible Is True
 14. Creationist Wisdom #913: Science Has No Answers
 15. Creationist Wisdom #914: We’ve Been Poisoned
 16. Hawking Got Everything Wrong

The Immeasurable Grace bestowed on humanity

A passionate seeker for spiritual Truth wherever It is found blogs now for one year with ‘Purple Rays‘. This writer knows that we cannot all blaze a trail! But she is aware that we can all Light up our Corners and leave footprints of Light in the sands of time!

2008 Mingdau University Fashion Fusion Show: T...It may sound ridiculous that we as small human beings somewhere in this vast universe would be able to bring words that can change something in the world. But I am convinced we can do bring change, each in our own environment, and in case we join hands, we can even bring change in places far, far away from where we live. I may send messages from tiny split dark and wet Belgium, but looking at the statistics those messages are read more abroad than in the Flemish, Dutch , French and German parts of this section of the Low Countries.

Inspired by an earnest volition and love to share her thoughts with the world and to learn from the world, the writer brought already a few poetic musings while she seems to be aware that there is a battle of two wolves inside us all. She writes:

A war like the raging calm of the sea! A war with an ominous end! A war difficult for man to win! Since he feeds the wolves at both ends! Arming both friend and foe alike! Devout in prayer but wicked in deeds! Angel in words but evil at heart! How can he win the war and find peace? When he rides on the back of a tiger, And can only end in the belly of the tiger! {The Intellect Continuously Wars Against The Spirit!}

1380648_10152038590170185_985555164_n

Photo from Purple Rays category Engraved in gold series

Though there may be this constant battle in the world she also sees the solution that there is made available for all who want to grasp the Hand of the Provider.

God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble.” (Psalms 46:1 CJB)

She is also aware that the gods and goddesses of old are not figments of the imagination but, nature beings existing through the Will of God and still active today. But I would not agree with her calling them ‘servants of God’. Perhaps they ever tried to be a servant for the Divine Creator and were made more than they themselves wished, because it was, like she says, mankind who erred by making them objects of veneration and worship! I think many of those gods created by man are not serving the Most High Creator, the Spirit God.

To 99% of her listeners, the Purple Rays writer is a Buddhist and for non-Buddhists, her person is defined by what she might not be; not a Moslem, not a Christian, not a ‘believer’, not a true child of God and even worse negative descriptions! But for those people criticising others they should know we all are children of God.  Whatever we may believe, even when we do not want to believe that there exist a God who created heaven and earth, That Divine Creator stays the Maker of everything and the Father of all.

It is God Who allows all those people and gods to exist, and He is it who gives certain qualities to people which they can use for the good or the bad. God has given every body the free will to chose which way to go. It is not a dictator Father who only allows His Ways. Every one of us can say ‘I go my way’ or ‘It is My way’. All received a mind to use and have the freedom to think what they want, to follow those who they want to follow and believe in. The only thing is at the end of the trip, we are ourselves responsible and shall not be able to blame others for our own mistakes.

All people in the world are given the free choice by the Creator to choose in what and in whom they want to believe. He allows us to trust and accept what others say. He is not blind for the many teachers, good ones and false-teachers, there have been and still shall come in the world. We too can choose if we learn something from beings like Buddha, Confucius, Darwin, Gandhi, Muhammad or would like to follow the master teacher Jesus Christ, Jeshua the Messiah and the son of God and the best or real Servant of God!

Yuzen, a buddhist monk from the Sōtō Zen sect ...

Yuzen, a buddhist monk from the Sōtō Zen sect begging at Oigawa, Kyoto. Begging is part of the training of some Buddhist sects. (Photo credit: Wikipedia)

Purple Rays publishes:

Anyone who is privileged to read the untainted, transmitted accounts of the life and times of these truth bringers, with an open mind, will definitely perceive the Immeasurable Grace bestowed on humanity by their missions on earth! With Divine guidance, they were placed at different times and in different cultures/races to raise the collective consciousness of humanity from one level to the other!
Through countless un-celebrated Sages as well as renowned ones like Krishna, Zoroaster, Lao tse, Cassandra in Atlantis, Buddha, Moses, Jesus Christ, the Son of God, Prophet Muhammad down to Abd-ru-shin, mankind has received the truth unblemished! Each teaching dovetails into the other to form a luminous flight of steps: some at the bottom and some at the top, each forming an inevitable step in the stairway to spiritual maturity and emancipation! {Religion, Beliefs And Worship! (religionists are extreme believers of some sort!)}

She has good reason to believe that

If religion had evolved without prejudice like science and technology, today’s humanity would have recognized which piece each Messenger added to the spiritual consciousness jigsaw puzzle! They would have gone past bitter inter and intra religious rivalry, violent conversions, fanaticism and intolerance! They would have drawn the line between the truth and contrived creeds, dogmas and doctrines!
They would recognize and believe the truth irrespective of whether it issues from the mouth of a Bishop, an Imam or the Dalai Lama!

When people would also recognise the language of others, or all could come to understand and speak the same language, they would not have so much confusion and they would come to see that Allah is the title for God of All. And when they look further they will come to know That God, who can and should be recognised as the Divine Creator of heaven and earth. They shall come and should come to know that That Allah or God has a name which shall have to be known by many before the End of Times will come. His holy or set apart name being Jehovah:

2 And Elohim spoke to Mosheh and said to him, “I am יהוה {Jehovah }.” 3 “And I appeared to Aḇraham {Abraham }, to Yitsḥaq {Isaac }, and to Ya’aqoḇ {Jakob }, as Ěl Shaddai {The One Most High; The Almighty }. And by My Name, יהוה {Jehovah }, was I not known to them? 4 “And I also established My covenant with them, to give them the land of Kena’an, the land of their sojournings, in which they have sojourned. 5 “And I have also heard the groaning of the children of Yisra’ĕl whom the Mitsrites are enslaving, and I have remembered My covenant. 6 “Say, therefore, to the children of Yisra’ĕl, ‘I am יהוה {Jehovah}, and I shall bring you out from under the burdens of the Mitsrites, and shall deliver you from their enslaving, and shall redeem you with an outstretched arm, and with great judgments, 7 and shall take you as My people, and I shall be your Elohim. And you shall know that I am יהוה {Jehovah } your Elohim who is bringing you out from under the burdens of the Mitsrites. 8 ‘And I shall bring you into the land which I swore to give to Aḇraham, to Yitsḥaq, and to Ya’aqoḇ {Jakob }, to give it to you as an inheritance. I am יהוה {Jehovah }.’ ” (Exodus 6:2-8 The Scriptures 1998+)

Though there may be many gods in the world, the God of gods, the Adonai Elohim Hashem יהוה, Jehovah is the Only One God, heavenly Father of every one and Maker and Maintainer or Upkeeper of everything.

Every day we do have to be part of that universe This God of gods allows to exist. In it we do have to find our ways. Without fail and often without even realising it ourselves, we can and we do make some sort of impact on the life of someone else – either directly through our words and actions, or indirectly through our presence and example. We ourselves have to Sow and harvests in the garden of our own heart. We not only have to Control our destiny or somebody else will, we should be careful how we influence others and how we can have an impact on others.

Too many people do forget this impact they can have on others. We all should make more use of the power we have in ourselves, not only to build up or to make ourselves but also the power to change someone’s life, give someone hope, and change someone’s perspective. We should make more use of the power the Creator has given each person to inspire another soul.
Those who believe in That Creator should trust Him more and allow Him to enter their minds and to use them as a messenger, so that He can make us even more powerful and more extraordinary than we may realise and give ourselves credit for.

We shall be surprised that we can shift more stones than we ever thought and that people who see beyond any superficial (imagined) ‘imperfections’ shall be able to find and inspire each other. We also shall be able to meet people who see the magic and the Be You-Ty that lies hidden away in our hearts. {Extraordinary}

With every new heartbeat we may grow and find opportunities to look for wisdom in people their writings and sayings. Above those human beings we do have The Book of books which can guide us through our life as non other. The Words of That Writer, the God of gods, can transform us. And when we are wiling to take the many words of the world in consideration, thinking about them and putting them in the right perspective we can change with every new sunset.

We are not the same person we were yesterday, nor are we the person we will be tomorrow. Somewhere amid the challenges and the frustrations…  the successes and the setbacks… and the hardships and moments of happiness… our cocoon transforms into a butterfly. {Transformation}

When we look at the world, we notice that beauty is born out of every day tensions, suspense, pressure, anxiety and that the beauty is In these tensions because these tensions are called Life.

And life is beautiful.

Let’s remember this season when we are facing again a year coming to its end, soon to face a new year in the ever evolving world, that  there is a reason for everything we are now going though in our lives.

In moments of self-reflection, let’s remember how much we have transformed…and how far we’ve come.

And lets smile at who we have become…and who we are becoming. {Transformation}

World citizen

World citizen (Photo credit: Wikipedia)

Mary Anne Radmacher said:

Live with intention. Walk to the edge. Listen hard. Laugh. Play with abandon. Fail with enthusiasm. Continue to learn. Love well. Appreciate your friends. Practice wellness. Choose with no regrets. Do what you love. Live as if this is all there is.

Autumn reminds us how life can be so short and soon be taken away. It is the now that we do have to live. It is the now we do have to make it. We should not hesitate. We should not postpone until to morrow or until later, to become until never, forbearance being no acquittance. Do not tempt that all would not be lost that is delayed. Be sure that tomorrow never comes for such people.

+

Preceding:

Patriarch Abraham, Muslims, Christians and the son of God

Holidays, holy days and traditions

Hanukkahgiving or Thanksgivvukah

Thanksgivukkah and Advent

Please do find to read:

 1. Change
 2. Only I can change my life
 3. Time for global change
 4. The wrong hero
 5. Idolatry or idol worship
 6. Worship and worshipping
 7. “Who is The Most High” ? Who is thee Eternal? Who is Yehovah? Who is God?
 8. The manager and Word of God
 9. The Word being a quality or aspect of God Himself
 10. Did the Inspirator exist
 11. God Helper and Deliverer
 12. God is one
 13. God of gods
 14. Only one God
 15. Attributes to God, titles ascribed to Him or Names given to JHWH, the God of gods.
 16. One God the Father, a compendium of essays
 17. Full authority belongs to God
 18. Creator of heaven and earth and everything around יהוה
 19. God about His name “יהוה“
 20. Praise the God with His Name
 21. Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #1 Kings Faith
 22. Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #2 Calling upon the Name of God
 23. Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #3 Voice of God #2 Instructions and Laws
 24. Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #3 Voice of God #3 A voice to be taken Seriously
 25. Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #3 Voice of God #4 Words in Scripture
 26. Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #3 Voice of God #5 To meditate and Transform
 27. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #5 Prayer #3 Callers upon God
 28. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #7 Prayer #5 Listening Ear
 29. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #11 Prayer #9 Making the Name Holy
 30. The Divine name of the Creator
 31. Hashem השם, Hebrew for “the Name”
 32. Jehovah Yahweh Gods Name
 33. Who Is Jehovah?
 34. Creator and Blogger God 10 A Blog of a Book 4 Listening to the Blogger
 35. Lord or Yahuwah, Yeshua or Yahushua
 36. Jesus Messiah
 37. Jesus spitting image of his father
 38. Servant of his Father
 39. Religious Practices around the world
 40. The Trinity: paganism or Christianity?
 41. The Trinity – the Truth
 42. How do trinitarians equate divine nature
 43. About a man who changed history of humankind
 44. The Christ, the anointed of God
 45. The radiance of God’s glory and the counsellor
 46. He has given us the Pneuma, the force, from Him
 47. Promise of Comforter
 48. The inspiring divine spark
 49. Fearing the right person
 50. No prophecy of the scripture is of any private interpretation
 51. If you think you’re too small to be effective
 52. Communion and day of worship
 53. En Soma: One Body
 54. Parts of the body of Christ
 55. What part of the Body am I?
 56. The Church, Body of Christ and remnant Israel synonymous
 57. United people under Christ
 58. Rebirth and belonging to a church
 59. Making church
 60. A learning process for each of us
 61. Chief means by which men are built up
 62. Character transformed by the influence of our fellowships
 63. If we, in our prosperity, neglect religious instruction and authority
 64. Holiness and expression of worship coming from inside
 65. Being of good courage running the race
 66. Fellowship
 67. An ecclesia in your neighborhood
 68. Intentions of an Ecclesia
 69. Church sent into the world
 70. Sow and harvests in the garden of your heart
 71. Careful what you sow, it might grow
 72. Control your destiny or somebody else will
 73. Act as if everything you think, say and do determines your entire life
 74. A Living Faith #3 Faith put into action
 75. Faith related boycotts
 76. Quit griping about your church
 77. Migrants to the West #6
 78. Migrants to the West #10 Religious freedom
 79. Try driving forward instead of backwards
 80. Aim High: Examples of Godly Characters to follow
 81. Gods hope and our hope
 82. Thou shalt worship the Lord thy God
 83. Only worship the Creator of all things

Additional reading:

 1. Will God’s People Be Stumbled By The Name Of Jehoshua?
 2. Jesus – The Promised Messiah
 3. If the Father is the “only true God” (John 17:3) , does that mean that Jesus is a false god?
 4. The Father (Jehovah) is God Alone
 5. Is God comprised of three persons, or is He just one person?
 6. What Does the Bible Say About Free Will? Is God in Control?

+++

 • Declaring Your Power (thedivinecovenant.wordpress.com)
  Let it be known to all past, present and future, that this most sacred Covenant known as Pactum De Singularis Caelum, also known as the Covenant of One Heaven, is registered, recorded and recognized in all Heaven and the Universe as the deed that has lawfully conveyed any and all property back to the Society of One Heaven, so that no Level 6 Life Form, person, higher order spirit, entity or aggregate may claim to hold separate title, possession, occupation or ownership of property, unless it has been legitimately granted through the Society of One Heaven or an associated entity;
 • Immeasurably More (poynterjourney.wordpress.com)
  I love the word “immeasurably” – too large to measure! That is our God! He is able to do more than we could ever think or imagine because He is the bomb like that!I think we underestimate God way too much.  We put Him in our mind like He is a human.  Humans fall short, humans fail, humans let each other down.  God is not a flawed human – He’s a Perfect God and He loves you beyond what you could ever imagine.
 • “Be kind whenever possible. It is always possible” The DalaiLama (pocketperspectives.wordpress.com)
  Sometimes, it might seem easy to access a sense of kindness. Other times, it seems, at least for me, a bit more “challenging.”  ( “whenever possible” seems to be my range… “always possible” is an aspiration: “look, far away there  in the distance are my highest aspirations”...Louisa May Alcott )
 • An Encounter with the Dalai Lama (asiasketches.wordpress.com)
  If there was a reason we chose McLeod Ganj, it was to be in the Himalayas and encounter a bit of Tibetan culture. We had no idea we would attend a teaching by the Dalai Lama.
  +
  Buddhists must first respect all religions. First respect, then learn, understand. Buddha not want all the world Buddhist, not want all Buddhist teach Buddhism” and I try in vain to imagine the leaders of other major religions saying something similar.He relates the importance of religious pluralism and then says, “OK, so, let’s have some tea,” and releases a deep sincere belly laugh as he raises his cup. The seated admirers raise cups and drink and eat their biscuits.
 • “If you think y… (js250226.wordpress.com)
  “If you think you’re too small to make a difference, try getting in bed with a mosquito.”- Dalai Lama XIV
 • Pope Francis I: The Catholic Dalai Lama? (elephantjournal.com)
  Pope Francis:“It is clear that, when we show respect for the religion of our neighbours or when we offer them our good wishes on the occasion of a religious celebration, we simply seek to share their joy, without making reference to the content of their religious convictions.”
 • Gerald O’Donnell ~ Happy Thanksgiving 2013 And Beyond (shiftfrequency.com)
  It is customary in many countries around the world and part of ancient traditions to join in thanksgiving festivities addressed to the Creator for the bounties and the harvest that have been bestowed upon each of us in the prior year.This tradition is not only part of the new world but is as old as mankind’s birth as an organized family and community.
  +

  What really counts is what is alive: humanity, and its living environment of the natural world. What counts is what has consciousness, which is part of the Divine, and not what is but dead matter and dying dreams created by fear and lack-oriented consciousness.

  What really counts is to decide, in common accord, to enter a bountiful oriented consciousness, that knows that all that is needed is already present, some of it in yet unmanifest format, ready to be discovered and activated by us, but most of it already in manifested format.

  What is needed, is to dream and act for the good of all humanity and be willing to gift unconditionally in the name of unconditional Love your presents, and presence to all, without expecting anything in return, as a mother or a father would want to gift to their child.
  +
  You will notice that all other old forms of lack and fear-based systems have all been fundamentally strengthened in recent times, on purpose, as a lesson for all of humanity to feel their painful consequences. These will soon be witnessed, by all of you, as fully and terminally imploding under their own weight as they show us the misguided choices and roads they caused us to travel and travail in hardship for thousands of years.

 • Unpacking Unthankfulness (ccmirvine.org)
  … we are minimizing God’s grace and goodness and trampling on His glory by belittling what He has done for us? Unthankfulness isn’t just a rude or inconsiderate act, it is an affront to God Himself. That is how unthankfulness is offensive to God.
  +
  We have seen the offensiveness of unthankfulness, but what about the effect that this sin has on us?
  +
  If we do not destroy this sin of unthankfulness, it has the potential to destroy us.
 • All BEings are Divine (amuseinharmony.wordpress.com)
  all beings, including human beings are divine manifestations of Creator Source on the physical earth plane materialized in various forms for the purpose of expansion. the earth is mother to us all. we are organisms formed from her womb. as she ascends, so shall we. the mother loves her humans as she does all creatures or our existence would no longer be. our love and unity with her and all her inhabitants is our duty as earth walkers.
  "Mother Earth" by Karl Bang
 • Words Of God (thedivinecovenant.wordpress.com)
  Before any higher order society, religion, or civilization existed within the star system we call the Solar System; Before the first thoughts, symbols or words were ever conceived, drawn or uttered by our higher order flesh ancestors; Before even matter itself existed, the idea of existence did exist in the form of that which we call God, the Universal, the Absolute, the ALL, the Divine Unique Collective Awareness;
 • Tibet in India (asiasketches.wordpress.com)
  Repression of the Tibetan way of life in Tibet and the draw of education at the Tibetan Children’s Village in McLeod Ganj pull these children to India. The stronger magnet, however, is the chance to see and be in the presence of the 14th Dalai Lama, who lives in McLeod Ganj. For Tibetans, the Dalai Lama is the closest thing to a god that exists. In China, Tibetans have been led to believe that he died in 1960.
 • Dalai Lama speaks on harmony to religious followers at Tokyo temple (japandailypress.com)
  The famous leader went on to explain that most of the problems humans encounter are of their own making, and thinking that they are all different from one another. This kind of thinking has a tendency to separate people instead of uniting them. His speech centered on the essential “oneness” of all people and emphasized on the divisiveness that comes with focusing on the “them” and “us,” rather than on the “we”, as a whole. Religious harmony is one thing that His Holiness has committed himself to, and hopes that it is something that Japan can contribute to as well.
 • China vows to silence Dalai Lama in Tibet (nation.com.pk)
  The Dalai Lama, who fled to India in 1959 after a failed uprising against Chinese rule, says he advocates greater autonomy for Tibetans rather than independence.
  Chen referred to Tibet as “a front line of the struggle against separatism” and vowed to “strengthen the role of party committees at every level, as the sole power”, in the editorial.
  Tensions between Tibetans and the Chinese government continue run high, with more than 120 members of the minority setting themselves on fire in protest in recent years, leading to a security crackdown.

Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden

Zoektocht naar zingeving

Door de eeuwen heen hebben heel wat mensen naar antwoorden gezocht op de verschillende vragen die meerdere mensen bezig hielden, zoals waar komen wij vandaan, hoe is de wereld ontstaan, wat is er in het heelal, hoe kunnen wij ons leven beïnvloeden en verbeteren, waar gaan wij naar toe wat gebeurt er na de dood, enz.

Mensen hebben hun toevlucht gezocht bij allerlei theorieën en godsdiensten. Langs één kant waren er die geloofden dat de natuurkrachten godheden waren die het leven beheersten. Anderen geloofden dat er eerder één bepaald iets of iemand was dat zorgde dat dingen in ontstaan kwamen. Een hele groep mensen nam hun toevlucht in godsdienst terwijl anderen dan weer juist vonden dat zo iets totaal overbodig was. Zodra mensen rationele verklaringen hadden voor angstaanjagende verschijnselen als donder en bliksem, bleken er voor hen dan ook geen geheimen meer te zijn en leek het allemaal zo simpel dat er niemand of niets boven moest staan.

Afwijking van vroeger geloof

Nederlands: De dichtheid is te berekenen door ...

Ideeën zoals over de dichtheid die is te berekenen door massa delen door volume. Maar met deze driehoek kun je ook de andere eenheden berekenen. je legt de vinger op de eenheid die je wilt weten, en dan blijven er twee eenheden over. de streep staat voor delen door. en de punt staat voor “keer”. voorbeeld: leg de vinger op de m van massa. dan staat er dus: ρ × V = m (Foto credit: Wikipedia)

Naast hen die de Schepper God via hun ouders en voorouders kenden en bleven eren waren er die mensen die afgeweken waren van dat geloof in die Ene Ware God en hun toevlucht zochten in het animisme, vervolgens in voorouders die in de hemel hun eigen leven blijven leiden, en later goden. Men zocht naar verklaringen voor aanvankelijk onverklaarbare verschijnselen.

geeft toe dat ook wetenschap een religieus kantje begint te hebben, waarmee hij niet bedoelt dat ‘geloven’ in Charles Darwin iets van dezelfde strekking is als geloven in een god.

Er zijn genoeg wetenschappelijk solide bewijzen voor het bestaan van natuurlijke en seksuele selectie om het geëmmer van creationisten te kunnen ontkrachten. Voor de vele zelfingenomen individuen die vinden dat zij zo waardevol zijn dat ze wel door een almachtige god geschapen móéten zijn, is de evolutietheorie een nachtmerrie. Die impliceert immers dat wij het resultaat zijn van een lang proces via allerhande tussenstadia met monsterachtige vissen, spitsmuisachtige mormels en – godbetert – voorouderlijke apen.

Natuurlijk ziet hij het gevaar uit Amerika komen, dat ook Nederland al begint in te palmen en waar creationisten een zeer enge geloofsopvatting willen doordrukken en negeren wat God hier op aarde tijdens de vele miljarden jaren heeft laten ontwikkelen of ‘evolueren’.

Het al of niet geloven of overtuiging hebben

De eerste betekenis van geloven is de veronderstelling dat iets waar of niet waar is. Het ‘Geloven‘ is iets aannemen als een zekerheid of een overtuiging in iets waar men zich volledig wil op toe leggen en niet wil ontkennen. Algemeen betreft het niet iets dat voor altijd vast moet staan, want daar heeft de geschiedenis meermaals bewezen dat de meeste mensen in datgene wat zij geloofden veranderingen hebben aangebracht. Van een kinderlijk geloof ging het naar een volwassen gedragen geloof waar men fundamenten heeft opgebouwd op stelling die men wenste voor waar te nemen.

Leerkrachten en doorgeven van kennis

English: Caricature of Charles Darwin from Van...

Karikatuur van Charles Darwin uit Vanity Fair magazine met de hoofding “Natuurlijke Selectie”. (Foto credit: Wikipedia)

Doorheen de geschiedenis kon men zo opgroeiende kinderen vinden die dingen aannamen van hun ouderen, ouders en onderwijzers, maar met de tijd meer gingen ingaan tegen hun eigen  leerkrachten. Dit maakte zelfs dat sommigen niet in hun proeven slaagden omdat die heren die hen les gaven overtuigd waren van hun gelijk. Maar met de tijd konden die onderzoekers verder dingen ontdekken en bewijzen zodat de goegemeente toch moest over gaan tot het gelijk geven van die mensen, wetenschappers, waar het zich eerst tegen verzette.
Steeds betrof het leerstellingen, gedachten waar men aan wenste te houden omdat zij een zekere vorm van zekerheid gaven.  Het ging om inschattingen die men maakte dat een bewering met een zekere waarschijnlijkheid waar of onwaar zou kunnen zijn. Deze waarschijnlijkheid is in het geval van ‘geloven’ groter dan wanneer men ‘geen idee’ heeft, en kleiner dan wanneer men iets ‘zeker weet’. Deze waarschijnlijkheden worden door individuen persoonlijk toegekend. In deze betekenis van geloven geldt dus dat er geen zekerheid is over de kwestie. Maar daarnaast is er dat stellige vertrouwen in de zekerheid die men denkt te vinden. Er is het hebben van vertrouwen of de overtuiging in een verwachting in iets of iemand, wat bijvoorbeeld tot uiting komt in de uitspraak “ze gelooft in mij”. In deze betekenis gaat het dus om de persoonlijke overtuiging dat iets zo is, gaat gebeuren of vaststaat. Geloven is dan vertrouwen en vervolgens stellen dat iets zo is.

Het waarin geloven

Nu heeft de mens zich al vele ‘kopbrekens’ bezorgd over de vraag van dat geloven en waarin te geloven. Weten en geloven (in de betekenis van overtuiging en vertrouwen) gaan vaak samen, en staan niet in tegenstelling tot elkaar. Geloven en weten of kennis hebben in de betekenis van een wetenschappelijk bewezen waarheid of onwaarheid staan echter vaker tegenover elkaar. Als een feit bewezen is (‘de aarde is rond’), is het moeilijk te geloven in het tegendeel ervan (zou men zeggen)

Bij gebrek aan feitelijke kennis is het menselijk individu echter beperkt tot het geloven van een veronderstelling of het tegendeel daarvan. Dit heeft dan ook tot gevolg gehad dat de mensheid haar geloof in bepaalde dingen regelmatig heeft moeten bijstellen. De logica was dikwijls ver zoek en vele mensen dachten meer zekerheden te vinden in traditionele waarden en overtuigingen die van generatie tot generatie werden overgeleverd. Naast vaste waarden die men wenste aan te nemen of te geloven waren er ook de gedachten naar het onbekende waar men een vermoeden wilde uiten dat men liefst als waar of als dusdanig wenste aan te nemen. Dit was dan een geloven in logische zin, dat kan geïnterpreteerd worden als het toekennen van een waarschijnlijkheid aan de veronderstelling dat deze waar is (bijvoorbeeld: “Ik geloof dat het morgen zal ophouden met regenen.”). De traditionele psychologie heeft vanouds geloven behandeld als was het de eenvoudigste vorm van geestelijke weergave en daardoor een van de bouwstenen van de bewuste gedachte.

Onweerlegbare of herkenbare

Wij moeten er echter  van bewust zijn dat het geloven meer vergt dan een gewoon aanvaarden dat iets zus of zo zou zijn. Velen vergissen zich dat het geloof steeds moet kunnen gehandhaafd worden door een onbepaalbaar iets of veel heeft te maken met het onweerlegbare. De Kerk heeft hiervoor vele dogma’s geschapen, waarbij zij mensen er toe brengt om onverklaarbare dingen zo maar als waar aan te nemen omdat zij het menselijke verstand te boven zouden gaan.

Zoals meerdere filosofen neem ook ik aan (= geloof ik) dat geloven normaal gesproken een persoonlijke keuze moet zijn om tot zekere hoogte spontaan en willekeurig over te gaan tot het aannemen van zaken of gedachten als ‘waarheden’ of ‘onmiskenbaarheden’. Sommigen menen dat men kan kiezen om een zaak te onderzoeken maar dat men niet kan kiezen het te geloven. Hier gaan vele geloofsgemeenschappen verkeerd door onweerlegbaar zaken op te leggen die iedereen maar moet aan nemen ook al kan men ze niet verklaren of verder uitdiepen.

Gevoelen, geloof en filosofie

Willard Van Orman Quine

Eveneens moeten wij toegeven dat er mensen zijn die soms dingen niet geloven omdat zij het niet willen geloven, in het bijzonder in zaken waarin men emotioneel betrokken is. Het gevoelsleven is namelijk een zwakke schakel in de geloofsvorming, die ook mede bepaald wordt door de invloeden die van uit de omgeving ‘gebombardeerd’ worden op de zoekende of afvragende persoon. Door dat de wereld regelmatig geconfronteerd werd door die zoektocht naar waarheden en naar het ‘wat geloven’ zijn er ook meerdere filosofen die belangrijke bijdragen hebben geleverd aan de ideeën over kennis en geloven zoals onder andere René Descartes, Benedictus de Spinoza, David Hume, Immanuel Kant en de logicus in de analytische traditie uit de 20e eeuw Willard Van Orman Quine, volgens wie filosofie meer dan slechts een conceptuele analyse kan zijn.

De wereld kon meerdere denkers vinden die ook zochten de wetenschap te verstaan vanuit de middelen of bronnen van de wetenschap zelf. Daarbij kan men de vraag stellen of zij openheid in hun gedachten hadden om bij meerdere bronnen te rade te gaan of voorkeuren hadden om zich op een welbepaalde groep denkers te richten. Hierdoor kreeg men een afwijking van het objectief denken en belanden veel wetenschappers in het subjectief denken. Geloof en rationalisme en logica werden soms aangetroffen als stoorzenders in het zelfde vaarwater. In de religieuze context werden zij zo soms ten onrechte tegenover elkaar geplaatst, als zouden geloof en rede of verstand elkaar uitsluiten. Er wordt wel beweerd dat waar de wetenschap ophoudt, het geloven begint maar dit is een discutabele opvatting. Er zijn immers ook stromingen die een synthese tot stand proberen te brengen tussen religie en wetenschap: zie bijvoorbeeld Theosofie, Ken Wilber of Intelligent design.

Zin om te bepalen

Hier in het Westen willen wij alles zo graag definiëren. Alles moet in vakjes kunnen opgedeeld worden en moet een etiketje of label krijgen. Alles wat niet in het kader past willen wij ook dikwijls van de hand doen als onwaarheden of ‘rommel’ (‘paardenstront’ of ‘bullshit’) In veel culturen, zoals bij de traditionele Aboriginals in Australië, zijn er geen woorden om geloof en weten te differentiëren. Geloven en weten zijn daar één.

Hier in het Westen moet dat ook verenigbaar kunnen zijn, ook al ‘geloven’ daar veel mensen niet in. Maar alles is voor handen om dat weten en leven samen te laten gaan in een leven met kennis en inzicht voldoende om ons door het leven te krijgen. Het is niet omdat wij iets niet kunnen verklaren dat wij het niet zouden kunnen aannemen als iets dat door de eeuwen heen een vast staand feit is.  Als geschapen elementen, wezens die zijn of bestaan, moeten wij onder ogen zien dat wij eerst en vooral ‘wezens’ zijn. Maar als wezen moeten wij ook durven ‘wezen’ of ‘zijn’. Zonder het ‘zijn’ zijn wij niets. Hiertoe hebben wij eigenschappen in ons zelf die wij moeten ontginnen en leren gebruiken. Ieder van ons heeft de mogelijkheid om toegang te krijgen tot wijsheid, inzet, concentratie (of Samadhi  in het boeddhisme) en gewaarzijn. Volgens de Bijbel, dat wij als Woord van God beschouwen, moeten wij deze krachten als mens trachten te leren beheersen. Volgens dat Woord van God moeten wij aan ons zelf sleutelen om alle innerlijke elementen op elkaar af te stellen. Om een optimaal resultaat te bekomen moeten deze krachten in ons innerlijke in evenwicht komen of in balans zijn, vooraleer wij als mens kunnen slagen ten volle te zijn wie wij horen te zijn.

Vormen van aan te nemen houding

Volgens de Heilige Schrift (de Bijbel) is de correcte attitude essentieel en kan er zonder het werken aan zichzelf geen geloof zijn. Zonder werken is het geloof namelijk dood.

“ja, zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood.” (Jakobus 2:26 NB)

“Zo ook het geloof: als het geen werken inhoudt, is het dood, op zichzelf genomen.” (Jakobus 2:17 NB)

“Wil je erkennen, o lege mens, dat zo’n geloof zonder werken onwerkelijk is?(-)” (Jakobus 2:20 NB)

De Bijbel verzekerd ons dat wij moeten leren inzien dat ‘geloven’ geen zin heeft als wij niet tegelijk ook dóen wat God van ons vraagt. Geloof dat niet met daden  samengaat, is geen echt geloof volgens de Heilige Schrift en getuigd ook niet van dat geloven. Men kan wel zo veel zeggen maar als men er zich zelf er niet aan houdt zal dat ook anderen niet kunnen overtuigen van het gelijk.

Vast te stellen toestanden, verbanden en kwaliteiten

In de wereld zien wij dat de mens hoofdzakelijk naar de wetenschap streeft die zich berust op menselijk verklaarbare en in statistieken weer te geven vaststellingen. Men wil begrippen zien die men als een cognitieve eenheid, als mentale voorstelling van een of meer ideeën kan samenvatten in een hogere klasse van gelijkaardige of verwante verschijnselen of abstracte relaties. Zo heeft de mensheid ‘concepten‘ geschapen die op die manier de denkbeeldige objecten zijn waarmee filosofie wordt bedreven. Het gaat bij iedere filosofische benadering telkens om abstracte voorstellingen van toestanden, verbanden of kwaliteiten, die in de werkelijkheid worden onderscheiden en in een gezamenlijke denkvorm gebracht.

Nieuwe religie

Door de eeuwen heen zag men vele wetenschappers en filosofen hun ideeën verkondigen en wilden zij mensen doen geloven dat natuurkunde en de wetenschap het geloof hebben achterhaald. Vandaag krijgen wij ook soms de indruk dat wetenschappers een allesomvattende claim leggen op wat mensen nog mogen denken en geloven. Die wetenschap lijkt wel een soort nieuwe religie te zijn geworden. Men vindt ook daar meerdere kampen in (gelijk denominaties in de verscheidene kerken), die zich met momenten ook fel gaan bestrijden zoals wij in de kerkgemeenschappen ook zien waarbij de ene geloofsgroep fel afzet tegen de andere.

“Veel wetenschappers gaan zich aan forse uitspraken te buiten”

zegt hoogleraar fysica bij materiaalkunde Arie van den Beukel. Hij vervolgt:

‘Het leven heeft geen zin, het is het resultaat van toevalsprocessen’. ‘De mens is een schitterend ongeluk’; of een uitspraak van de fysicus Weinberg: ‘Hoe meer we het heelal leren kennen, des te zinlozer komt het ons voor’.

Hij onderzocht op welke wetenschappelijke basis dergelijke uitspraken berusten en kwam tot de onthutsende conclusie dat het gebakken lucht is. Geen wonder, voor ons, als wij zien hoe door de jaren heen de wetenschappelijke bevindingen moesten bijgeschroefd worden. Regelmatig moesten de schoolboeken gewijzigd worden met nieuwe wetenschappelijke inzichten, die telkens als dé waarheid werden verkocht, maar enkele jaren toch niet zo volledig de waarheid bleken te zijn.

Zoeken naar inzicht en kennis

Tower Hill Maar Deposits

Opmetingen en optekeningen. – Tower Hill Maar Deposits (Foto credit: only_point_five)

Veel wetenschappers doen echt bewust hun best om tot betere inzichten te komen. Met ernst trachten zij achter de waarheid te komen, maar vergeten daarbij wel eens hun nietigheid als mens. Allen zijn wij namelijk zeer beperkt en moeten wij inzien dat wij die beperktheden hebben. (Een moeilijk te verdragen iets.) Ook moeten wij beseffen dat elk van ons een product van zijn omgeving is, gevormd door onze ouders en onderwijzers in een cultuur die mee bepalend zal zijn voor de keuzes die wij zullen gaan maken. Hierbij kunnen wij ons niet van ontdoen dat die keuzebepaling ook mee gevormd zal worden door al die invloeden rondom ons. Dit zal tot gevolg hebben dat er een vorm van een soort vooringenomenheid zal zijn.

“Wanneer je een wetenschappelijke bril opzet, ontgaan de zinvragen je.”

Bekend de hoogleraar fysica van den Beukel.

Met de wetenschap zijn er verscheidenen die zich die wetenschappelijke boeken als geloofsboeken zijn gaan aan nemen. Sommigen zijn gaan denken dat wetenschap alles is. Het wetenschappelijk denken heeft het rationalisme van Descartes en het irrationalisme gebracht en verscheiden geloofsovertuigingen zoals het darwinisme en andere.

Wittgenstein staat in het centrum van van den Beukel zijn boek ‘Met andere ogen, over wetenschap en het zoeken naar zin’. Hij zegt over de OostenrijksBritse filosoof:

‘Waarover men niet spreken kan, daarover moet men zwijgen’, schreef Wittgenstein in zijn beroemde Tractatus. Wat Wittgenstein hiermee bedoelde, is dat het wetenschappelijk spreken zijn grenzen niet moet overschrijden. Wittgenstein is door de logisch-positivisten altijd misbruikt. Wat hun ontging was de mystieke levenshouding van Wittgenstein die, weliswaar verhuld, in zijn werk naar voren komt. Als wetenschappers bescheidenheid willen leren, moeten ze veel Wittgenstein lezen, zou ik zeggen. Èn begrijpen wat hij bedoeld heeft natuurlijk.”

Geen stilzwijgen

Dat men met taal alleen zinvol kan omgegaan als daarmee “standen van zaken” worden beschreven mag een mogelijkheid van denken zijn dat echter de mens niet tot zwijgen kan brengen. De mens moet namelijk stappen durven ondernemen op onbewandelde paden en zich durven in het ongewisse of de onbekende donkere ruimte durven begeven. Wij kunnen de wereld ervaren zoals hij is, maar moeten er ook durven over nadenken. Zelfs dingen die wij niet weten of nu nog niet kennen moeten wij durven bespreekbaar maken. Dit kan enkel door er over na te denken maar ook door er zelf over te durven praten. Later zag Wittgenstein ook in dat de taal te complex is om de wereld in een één-op-één verhouding te beschrijven. Zo is het onmogelijk om bijvoorbeeld een minachtend zuchten binnen het taalsysteem een duidelijke plaats te geven. In plaats daarvan spreekt hij van taalspelen. De verschillende taalspelen zijn toepasbaar op verschillende situaties, waarbij telkens een “familiegelijkenis” optreedt. Hoewel er voor elke situatie specifieke kenmerken zijn vast te stellen, zijn niet alle kenmerken toepasbaar op alle situaties, zoals leden van eenzelfde familie op elkaar lijken, zonder dat ze precies dezelfde gezichtstrekken hebben. Het is met deze nieuwe visie van taal dat hij veel invloed uitoefende op andere filosofen, voornamelijk in de Ordinary language philosophy. Een bekend criticus van deze latere Wittgensteiniaanse filosofie was de filosoof en antropoloog Ernest Gellner, voornamelijk in zijn boek Words and Things (1959).

Waarnemen en verwoorden

Flickr - NewsPhoto! - 350 climate change in Am...

Over heel wat zaken is er heel wat gedebatteerd en van mening verschild door erkende wetenschappers. – Flickr – NewsPhoto! – 350 climate change in Amsterdam (3) (Foto credit: Wikipedia)

Wij als mens kunnen waarnemen wat er gebeurd en dit trachten te verwoorden. Zin en onzin kunnen wij ook trachten te achterhalen. Ook kunnen wij proberen inzichtelijke argumenten naar voor te schuiven.

Rogeer Hoedemaekers in het boek ‘Iets of niets’ schrijft:

“Toen de natuurwetenschappen steeds meer structuur, orde en wetmatigheid vonden in de kosmos zagen de theologen daarin juist de scheppende kracht van God”

“En toen in de tweede helft van de achttiende en begin negentiende eeuw steeds meer orde, structuur en complexiteit in biologische organismen werd ontdekt, werden ook deze geïnterpreteerd als bewijs van Gods grootheid en almacht.”

Verenigbare analyse

Het is verkeerd te denken dat natuurwetenschap en religie binnen een gemeenschappelijk stelsel van analyse of verklaring niet verenigd of zelfs tot één geheel gemaakt zouden kunnen worden, maar evenmin waarom die twee ondernemingen een onderling conflict zouden moeten voelen.

De agnost Jay Gould, auteur van het boek ‘God en Darwin’, zegt:

“De natuurwetenschappen streven ernaar de werkelijkheid van de natuur in kaart te brengen en theorieën op te stellen die de aangetroffen feiten met elkaar in verband brengen en verklaren. De religie beweegt zich daarentegen op het even belangrijke, maar geheel verschillende terrein van de menselijke strevingen, zingeving en waarden. Onderwerpen die binnen het feitelijk domein van de natuurwetenschappen wel verhelderd, maar nooit opgelost worden.”

Wetenschapper en bewijs van al of niet een God

Geen enkele wetenschapper heeft al kunnen bewijzen dat God niet bestaat, omdat daar ook geen bewijs van is, dat Hij niet zou bestaan. De Schepper God heeft bij Zijn Schepping ons het universum gegeven dat zo oneindig groot is dat wij het gewoon weg niet kunnen vatten, doordat er zelfs zo veel sterren en planeten zijn als zandkorrels op een strand die niet te tellen zijn (Boek Job). God heeft Zijn Schepsels voorzien van Zijn Woord dat een beeld schept van hoe de dingen zijn ontstaan en waar God met de mens naar toe wil. Hij is niet in details getreden om dat dat er eigenlijk niet toe doet. Wij hoeven al die fijnste dingetjes niet echt te weten om ons mens-zijn verder uit te bouwen tot een goed geluk of gelukzalig leven. Wel heeft de Schepper ons verstand gegeven om te gebruiken. Hiermee kunnen wij wetenschap uit voeren, zonder daarmee ons tegen God te hoeven keren. Integendeel, heeft God ons de hersenen gegeven om te gebruiken en verder kennis uit te bouwen. Die hersenen niet gebruiken zou verzuimen aan een van de vele opdrachten die God de mensheid heeft opgedragen.

Gelukkig kunnen wij genoeg wetenschappers aantreffen die dankbaar zijn dat zij de gave van het denken en onderzoeken hebben gekregen.  Deze wetenschappers achten het zeer onwaarschijnlijk dat het heelal bij toeval is ontstaan en voor hen zou het ook gerust kunnen dat er een Bijzonder Hoogwaardig Wezen dat ons begrip te boven gaat, achter zit. De Amerikaans biochemicus en aanhanger van intelligent design Michael Behe geeft een simpel voorbeeld:

“Een muizenval bestaat uit een plankje, een metalen beugel, een veer, een grendel en een scharnierend stukje hout. Alle onderdelen zijn nodig voor het functioneren van de muizenval. Verwijder één onderdeel en het geheel werkt niet meer.”

Dit is een soort onherleidbaar complex systeem. Andere concrete voorbeelden zijn het mechanisme van bloedstolling, trilharen, de werking van het oog, het immuunsysteem en de zweepstaart van de bacterie E. coli.

Bepaalde structuren op biochemisch niveau zijn gewoonweg nu nog te complex om verklaard te kunnen worden met behulp van evolutionaire mechanismen.

Voor hem is het duidelijk dat:

“intelligent design geen wetenschappelijke grondslag heeft, niet door middel van experimenten is getest en niet als wetenschappelijk behoort te worden beschouwd.”

Behe’s hypothese van onherleidbare complexiteit zou volgens door andere wetenschappers voldoende wetenschappelijk weerlegd kunnen worden en bovendien zou een eventueel argument tégen de evolutieleer niet automatisch een argument vóór intelligent design kunnen zijn.

Nog veel onverklaarbaar

Vele wetenschappers zijn nog niet echt tot in de diepste grond van de natuur kunnen geraken en moeten toegeven dat nog vele zaken onverklaarbaar zijn op dit ogenblik. Niets staat in de weg dat wij later meerdere dingen toch nog zullen kunnen verklaren of weer eens anders zullen gaan bekijken, door dat dit of gene weer wordt uitgevonden of verder opzoekingswerk het vroegere weer teniet doet.

Wij zullen daarbij moeten beseffen dat wij als onderdeel in het geheel mogen leven dat wij zullen moeten aan nemen voor wat het ook al kan er per definitie geen antwoord gegeven worden op religieuze vragen over God, zin en ethische waarden.
Daarin zullen wij ons nederig moeten betonen dat de mens niet alles zal te weten kunnen komen en dat wij slechts een klein onderdeel zijn van een geheel dat door God voorzien is en waarmee Hij een Plan heeft. Hij heeft er voor gezorgd dat de mens voldoende inzicht zou kunnen krijgen en heeft als het ware een ‘Blog‘ geschreven voor de mensheid. Wij zouden er ons best op toe leggen om dat Blog van God regelmatig te raadplegen en uit Zijn wijze woorden te leren. Dat Blog is een bundel verzamelde boeken die in meerdere talen in de wereld verspreid zijn en ter beschikking van iedereen liggen. De mens moet dat Boek der boeken, de Bijbel slechts op nemen en lezen en bestuderen, naar eigen goed vermogen.

De woorden van de wetenschappers zijn al dikwijls gewijzigd. al veelvuldig heeft men stellingen van beroemde wetenschappers zien ontkracht worden door andere wetenschappers. Veel woorden van filosofen en wetenschappers zijn al als niet valabel beschouwt. Velen hun woorden zijn al vergaan, maar God Zijn woord is nog steeds blijven bestaan en nog steeds volledig juist en betrouwbaar. Daarom kunnen wij ook best naar dat Woord van God grijpen om ons te laten vormen.

“Het is niet geschreven om hem alleen dat het hem toegerekend werd,” (Romeinen 4:23 NB)

“Want al wat tevoren werd geschreven, werd geschreven om ons te onderrichten, opdat wij door de volharding en door de vertroosting van de Schriften de hoop vasthouden.” (Romeinen 15:4 NB)

“en weet dit allereerst dat alle profetie in de Schrift niet van een eigen uitleg afhangt.” (2 Petrus 1:20 NB)

“Alle schriftwoord is van God doorademd en nuttig tot onderrichting, tot weerlegging, tot verbetering, tot de opvoeding in gerechtigheid,” (2 Timotheüs 3:16 NB)

Wij moeten in deze wereld dus hard opletten ons ook niet te veel gericht te houden op wereldse zaken en op wereldse bevindingen, maar moeten ons meer toeleggen op het doornemen van de Heilige Schrift die ons al het nodige te kennen geeft om iets degelijks van ons leven op te bouwen. wij zouden veel meer vertrouwen in die Oude Boeken moeten stellen dan de vele nieuwe populaire wereldse boeken.

+

Voorgaande artikel:

Stemt de Bijbel overeen met de wetenschap

++

Aanvullende lectuur:

 1. Wetenschap als surrogaat voor religie
 2. Echte wetenschap en geloof bijten elkaar niet
 3. Geloof en wetenschap: een worsteling om gelijkheid
 4. Zijn religie en wetenschap verzoenbaar?
 5. Geloof en wetenschap
 6. Geloof en wetenschap: een strijd zonder bestaansrecht
 7. Geloof in wetenschap biedt mogelijk steun aan atheïst
 8. God én Darwin: Geloof kan niet om evolutie heen
 9. Paus: “Wetenschap kan zin van het leven niet vatten”
 10. Atheïsme: een heelal zonder God
 11. Geleerd en Gelovig
 12. Geloven om te begrijpen
 13. Fundamenten van het geloof
 14. Woord van God
 15. Boek der boeken de Bijbel
 16. Blog van God opgetekend in een Boek
 17. Schepper en Blogger God 1 Leegte en Beweging
 18. Schepper en Blogger God 2 Beeld en gelijkenis
 19. Schepper en Blogger God 3 Les en oplossing
 20. Schepper en Blogger God 4 Verklarende Stem
 21. Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken
 22. Schepper en Blogger God 6 Voor Zijn volk
 23. Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 1 De Blogger geloven
 24. Schepper en Blogger God 8 Een Blog van een Boek 2 Heilig Maker van de Geschriften
 25. Schepper en Blogger God 9 Een Blog van een Boek 3 Over Profetie
 26. Schepper en Blogger God 10 Een Blog van een Boek 4 Luisteren naar Blogger
 27. Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens
 28. Schepper en Blogger God 12 Het Oude en Nieuwe Blog 2 Blog voor elke dag
 29. Belangrijkheid van de Heilige Schrift
 30. Het belang van het lezen van de Schrift
 31. Nut van het lezen van de Bijbel
 32. Plan van God
 33. Plan van God en wereldvrede
 34. Wat is Gods doel met de aarde?
 35. We kunnen Gods doel niet zien
 36. De naakte waarheid is altijd beter dan de best geklede leugen
 37. Een vrije keuze voor iedereen
 38. Voor hen die andere keuzes maken
 39. Weten waarheen te gaan
 40. Elk schepsel is een goddelijk woord omdat het God verkondigd
 41. Tot bewust zijn komen voor huidig leven
 42. Dorst naar geluk en zingeving
 43. Hersenen beheersen geloof in religie

+++

 • M is for Massive M staat voor massief (connectiv.wordpress.com)
  M is for massive and for MOOC. M is a very misunderstood word in the MOOC acronym.
  In some courses M is just for bulk, or just means very much students are involved. But massive has another connotation, that is of a solid construction or solid big thing.
  This second meaning of massive (geologists use massif for this connotation of massive) is what M of MOOC stands for.De M van Massief en van MOOC. Deze M staat voor een slecht begrepen woord in het acronym MOOC.
  In sommige cursussen betekent de M niet meer dan massaal, maar massief heeft, ook in het engels, nog een andere betekenis. Het betekent vast aaneengesloten, ondeelbaar. Geologen noemen een gebergteketen een massief . Deze tweede betekenis van massief is kenmerkend voor de echte MOOC.
 • Is Christianity Natural? (tasmedes.nl)
  The goal I had in mind was to develop a top-notch project proposal that would bridge the gap between the cognitive science of religion on the one hand and the philosophy of religion and systematic theology on the other.
  +
  For me, the end result was a couple of articles, and a top-notch project proposal that I submitted to the Netherlands Foundation for Scientific Research (NWO) in the end of 2011. The external referees gave the project A+, A+, A+, and A/A+. Yet, the committee that was hired to judge the papers decided in their immeasurable wisdom to overrule the external referees and decided not to fund the project. This was around May 2012.
 • “God bewijzen” door Stefan Paas en Rik Peels (boekbespreking, extern)
  Valt God te bewijzen? Nee, natuurlijk niet, en dat weten Stefan Paas (hoogleraar theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam) en Rik Peels (filosoof aan diezelfde universiteit) ook best. Daar gaat het ook helemaal niet om in hun boek. De titel is dan ook misleidend. Dit is helemaal geen boek dat probeert God te bewijzen. Het gaat ook niet om de vraag of God wel of niet bestaat. Wél gaat het om argumenten voor en tegen geloven. Het boek draait dus niet om God, maar om geloof, of beter gezegd over de vraag of geloven redelijk is. En dat is het, zo stellen Paas en Peels, in tegenstelling tot het atheïsme.
  +
  Jan Riemersma schreef in zijn recensie dat de bewijslast bij de gelovige lag, want zo werkt het in een rechtszaak. Dat vond ik meteen al vreemd, want als burger bevindt de gelovige zich bepaald niet in een rechtszaak.
  Zie ook http://www.strangenotions.com/who-has-the-burden-of-proof-when-discussing-god/ waarvan ik niet alle 527 commentaren heb doorgelezen.
  Paas & Peels leggen op blz. 78 ook duidelijk uit dat het niet om een rechtszaak gaat, en ik kan geen flaw in hun redenering vinden, dus ik begrijp niet helemaal hoe de heer Riemersma dan toch kan zeggen dat de bewijslast ligt zoals die in een rechtszaak ligt.
 • Sociale wetenschappen: tussen retoriek en werkelijkheid?
  In een populair-wetenschappelijk discours worden retorische instrumenten gebruikt om de werkelijkheid die uit de wetenschappelijke data “opdoemt” meer contouren te geven, om die duidelijker te laten uitkomen.
  +
  Schaf retoriek in de sociale wetenschappen af, zo stelt Pels, en de wijze waarop sociale wetenschap verhalen vertelt verdwijnt. Verdwijnt daarmee ook de sociale wetenschap zelf? Hoe wetenschappelijk is daarmee de sociale wetenschap? Is sociale wetenschap louter retoriek en heeft het maar rakelings te maken met de werkelijkheid? Dat laatste zegt Pels niet, dat besef ik ook, maar toch lijkt die conclusie tamelijk aantrekkelijk wanneer je die alinea leest.
 • Is Dawkins debet aan het succes van creationisten in de VS?
  Binnenkort krijgen Amerikaanse scholieren wellicht een creationistisch leerboek aangeboden. Creationisme lijkt in de VS, maar het is tegelijkertijd een globaal fenomeen, te groeien als kool. Hoe kan dat? Zou het kunnen dat het militante atheïsme van Richard Dawkins, met de centrale boodschap dat geloof en wetenschap water en vuur zijn, hier wellicht iets mee te maken heeft?

Science and the Bible—Do They Really Contradict Each Other?

Nikolaus Kopernikus.jpg

Portrait of Mikołaj Kopernik, better known as Nicolaus Copernicus 1580, Toruń Old Town City Hall

galileo_card

galileo_card (Photo credit: triviaqueen)

The seeds of the clash between Galileo and the Catholic Church were sown centuries before the Renaissance mathematician and astronomer Copernicus and Galileo were born. The earth-centered, or geocentric, view of the universe was adopted by the ancient Greeks and made famous by the philosopher Aristotle (384-322 B.C.E.) and the astronomer-astrologer Ptolemy (second century C.E.).*

Aristotle’s concept of the universe was influenced by the thinking of Greek mathematician and philosopher Pythagoras (sixth century B.C.E.). Adopting Pythagoras’ view that the circle and sphere were perfect shapes, Aristotle believed that the heavens were a series of spheres within spheres, like layers of an onion. Each layer was made of crystal, with the earth at the center. Stars moved in circles, deriving their motion from the outermost sphere, the seat of divine power. Aristotle also held that the sun and other celestial objects were perfect, free of any marks or blemishes and not subject to change.

Ancient Greek philosophers such as Plato and A...

Ancient Greek philosophers such as Plato and Aristotle would become highly revered in the christian world and later also in the medieval Islamic world. (Photo credit: Wikipedia)

Aristotle’s great scheme was a child of philosophy, not science. A moving earth, he felt, would violate common sense. He also rejected the idea of a void, or space, believing that a moving earth would be subject to friction and would grind to a halt without the application of constant force. Because Aristotle’s concept seemed logical within the framework of existing knowledge, it endured in its basic form for almost 2,000 years. Even as late as the 16th century, French philosopher, jurist and polyhistor Jean Bodin expressed that popular view, stating: “No one in his senses, or imbued with the slightest knowledge of physics, will ever think that the earth, heavy and unwieldy . . . , staggers . . . around its own centre and that of the sun; for at the slightest jar of the earth, we would see cities and fortresses, towns and mountains thrown down.”

Aristotle Adopted by the Church

The fifth of Thomas Aquinas' proofs of God's e...

The fifth of Thomas Aquinas’ proofs of God’s existence was based on teleology (Photo credit: Wikipedia)

A further step leading to the confrontation between Galileo and the church occurred in the 13th century and involved Catholic authority Thomas Aquinas (1225-74). Aquinas had a profound respect for Aristotle, whom he referred to as The Philosopher. Aquinas struggled for five years to fuse Aristotle’s philosophy with church teaching. By the time of Galileo, says Wade Rowland in his book Galileo’s Mistake, “the hybridized Aristotle in the theology of Aquinas had become bedrock dogma of the Church of Rome.” Keep in mind, too, that in those days there was no scientific community as such. Education was largely in the hands of the church. The authority on religion and science was often one and the same.

The stage was now set for the confrontation between the church and Galileo. Even before his involvement with astronomy, Galileo had written a treatise on motion. It challenged many assumptions made by the revered Aristotle. However, it was Galileo’s steadfast promotion of the heliocentric concept and his assertion that it harmonizes with Scripture that led to his trial by the Inquisition in 1633.

In his defense, Galileo affirmed his strong faith in the Bible as the inspired Word of God. He also argued that the Scriptures were written for ordinary people and that Biblical references to the apparent movement of the sun were not to be interpreted literally. His arguments were futile. Because Galileo rejected an interpretation of Scripture based on Greek philosophy, he stood condemned! Not until 1992 did the Catholic Church officially admit to error in its judgement of Galileo.

Lessons to Be Learned

What can we learn from these events? For one thing, Galileo had no quarrel with the Bible. Instead, he questioned the teachings of the church. One religion writer observed: “The lesson to be learned from Galileo, it appears, is not that the Church held too tightly to biblical truths; but rather that it did not hold tightly enough.” By allowing Greek philosophy to influence its theology, the church bowed to tradition rather than follow the teachings of the Bible.

All of this calls to mind the Biblical warning:

“Look out: perhaps there may be someone who will carry you off as his prey through the philosophy and empty deception according to the tradition of men, according to the elementary things of the world and not according to Christ.”—Colossians 2:8.

A page of hand-written notes, with a sketch of branching lines.

In mid-July 1837 Darwin started his “B” notebook on Transmutation of Species, and on page 36 wrote “I think” above his first evolutionary tree.

Even today, many in Christendom continue to embrace theories and philosophies that contradict the Bible. One example is Darwin’s theory of evolution, which they have accepted in place of the Genesis account of creation. In making this substitution, the churches have, in effect, made Darwin a modern-day Aristotle and evolution an article of faith.*

True Science Harmonizes With the Bible

The foregoing should in no way discourage an interest in science. To be sure, the Bible itself invites us to learn from God’s handiwork and to discern God’s amazing qualities in what we see. (Isaiah 40:26; Romans 1:20) Of course, the Bible does not claim to teach science. Rather, it reveals God’s standards, aspects of his personality that creation alone cannot teach, and his purpose for humans. (Psalm 19:7-11; 2 Timothy 3:16) Yet, when the Bible does refer to natural phenomena, it is consistently accurate. Galileo himself said: “Both the Holy Scriptures and nature proceed from the Divine Word . . . Two truths can never contradict one another.” Consider the following examples.

Even more fundamental than the movement of stars and planets is that all matter in the universe is governed by laws, such as the law of gravity. The earliest known non-Biblical reference to physical laws was made by Pythagoras, who believed that the universe could be explained by numbers. Two thousand years later, Galileo, Kepler, and Newton finally proved that matter is governed by rational laws.

The earliest Biblical reference to natural law is contained in the book of Job. About 1600 B.C.E., God asked Job: “Have you come to know the statutes [or, laws] of the heavens?” (Job 38:33) Recorded in the seventh century B.C.E., the book of Jeremiah refers to Jehovah as the Creator of “the statutes of the moon and the stars” and “the statutes of heaven and earth.” (Jeremiah 31:35; 33:25) In view of these statements, Bible commentator G. Rawlinson observed:

“The general prevalence of law in the material world is quite as strongly asserted by the sacred writers as by modern science.”

If we use Pythagoras as a point of reference, the statement in Job was about a thousand years ahead of its time. Keep in mind that the Bible’s objective is not simply to reveal physical facts but primarily to impress upon us that Jehovah is the Creator of all things—the one who can create physical laws.—Job 38:4, 12; 42:1, 2.

The Hydrologic Cycle. Illustration by Tom Schultz

Another example we can consider is that the earth’s waters undergo a cyclic motion called the water cycle, or the hydrologic cycle. Put simply, water evaporates from the sea, forms clouds, precipitates onto the land, and eventually returns to the sea. The oldest surviving non-Biblical references to this cycle are from the fourth century B.C.E. However, Biblical statements predate that by hundreds of years. For example, in the 11th century B.C.E., King Solomon of Israel wrote: “All the rivers run into the sea, yet the sea is not full. To the place from which the rivers come, to there and from there they return again.”—Ecclesiastes 1:7, The Amplified Bible.

Likewise, about 800 B.C.E. the prophet Amos, a humble shepherd and farmworker, wrote that Jehovah is “the One calling for the waters of the sea, that he may pour them out upon the surface of the earth.” (Amos 5:8) Without using complex, technical language, both Solomon and Amos accurately described the water cycle, each from a slightly different perspective.

The Bible also speaks of God as “hanging the earth upon nothing,” or he “suspends earth in the void,” according to The New English Bible. (Job 26:7) In view of the knowledge available in 1600 B.C.E., roughly when those words were spoken, it would have taken a remarkable man to assert that a solid object can remain suspended in space without any physical support. As previously mentioned, Aristotle himself rejected the concept of a void, and he lived over 1,200 years later!

Does it not strike you as amazing that the Bible makes such accurate statements—even in the face of the erroneous yet seemingly commonsense perceptions of the day? To thinking people, this is one more evidence of the Bible’s divine inspiration. We are wise, therefore, not to be easily swayed by any teaching or theory that contradicts God’s Word. As history has repeatedly shown, human philosophies, even those of towering intellects, come and go, whereas “the saying of Jehovah endures forever.”—1 Peter 1:25.

+

[Footnotes]

In the third century B.C.E., a Greek named Aristarchus of Samos put forth the hypothesis that the sun is at the center of the cosmos, but his ideas were dismissed in favor of Aristotle’s.

For an in-depth discussion on this topic, see chapter 15, “Why Do Many Accept Evolution?” in the book Life—How Did It Get Here? By Evolution or by Creation? published by Jehovah’s Witnesses.

The Protestants’ Attitude

  Leaders of the Protestant Reformation also railed against the sun-centered concept. They included Martin Luther (1483-1546), Philipp Melanchthon (1497-1560), and John Calvin (1509-64). Luther said of Copernicus: “This fool wishes to reverse the entire science of astronomy.”

  The Reformers based their argument on a literal interpretation of certain scriptures, such as the account in Joshua chapter 10 that mentions that the sun and the moon “kept motionless.”* Why did the Reformers take this stand? The book Galileo’s Mistake explains that while the Protestant Reformation broke the papal yoke, it failed to “shake the essential authority” of Aristotle and Thomas Aquinas, whose views were “accepted by Catholic and Protestant alike.”

[Footnote 2]

Scientifically speaking, we use incorrect terms when we refer to “sunrise” and “sunset.” But in everyday speech, these words are both acceptable and accurate, when we keep in mind our terrestrial perspective. Likewise, Joshua was not discussing astronomy; he was simply reporting events as he saw them.

[Credit Line 1]

From the book Servetus and Calvin, 1877

[Credit Line 2]

From the book A General History for Colleges and High Schools, 1900

[Credit Line 3]

From the book Encyclopedia of Religious Knowledge, 1855

After w05 4/1 pp. 4-7

+

Preceding articles:

Where is the edge

The mythical conflict of science and Scripture (1)

The mythical conflict of science and Scripture (2)

++

Additional reading:

 1. Living on the edge
 2. Is it “Wrong” to Believe that the Earth is a Sphere? Inclusive the first generation of Christadelphians their views
 3. A dialogue about the earth moving and spinning around the sun
 4. Cosmos creator and human destiny
 5. Everyday beauty

++

In Dutch:

+++

 • Reason Illuminates Faith (in the Middle Ages) (thesoapboxguild.wordpress.com)
  The Genesis of Science: How the Christian Middle Ages Launched the Scientific Revolution, is incredibly readable for its length and depth, and is a credit to its author. I would highly recommend it to anyone interested in science and the Middle Ages. This series of blog posts is my attempt to gain a deeper appreciation for the issues Hannam raises, and to think alongside him as he dives into the lost world of medieval cosmology, medicine, mathematics, and philosophy.
 • Thomas Aquinas’s Works and Philosophies  As an Italian philosopher and (bestessaycheap.wordpress.com)
  Thomas led the Church towards a new expression of thinking. (MSN knowledge and Research). From the beginning he rebelled against a life previously go d sustain the stairs by his family, and pave a road towards success for himself.
  +
  Although many philosophies were derived from the bookworm thinker, Aristotle, he believed that it focused too na! rrowly on only when a few professions.
 • Galileo (hiddengrail.wordpress.com)
  At the University of Pisa, Galileo learned the physics of the Ancient Greek scientist, Aristotle. However, Galileo questioned the Aristotelian approach to physics. Aristotelians believed that heavier objects fall faster through a medium than lighter ones. Galileo eventually disproved this idea by asserting that all objects, regardless of their density, fall at the same rate in a vacuum.
  +
  Because Galileo supported the Copernican system, he was warned by Cardinal Bellarmine, under order of Pope Paul V, that he should not discuss or defend Copernican theories. In 1624, Galileo was assured by Pope Urban VIII that he could write about Copernican theory as long as he treated it as a mathematical proposition. However, with the printing of Galileo’s book, Dialogue Concerning the Two Chief World Systems, Galileo was called to Rome in 1633 to face the Inquisition again. Galileo was found guilty of heresy for his Dialogue, and was sent to his home near Florence where he was to be under house arrest for the remainder of his life. In 1638, the Inquisition allowed Galileo to move to his home in Florence, so that he could be closer to his doctors. By that time he was totally blind. In 1642, Galileo died at his home outside Florence.
 • Who are the most significant moral philosophers in the history of Western philosophy? (leiterreports.typepad.com)
  1. Aristotle  (Condorcet winner: wins contests with all other choices)
  2. Immanuel Kant  loses to Aristotle by 364–227
  3. Plato  loses to Aristotle by 414–168, loses to Immanuel Kant by 349–241
 • Unified Truth: Faith and Reason (str.typepad.com)
  Christianity’s engagement with non-Christian thought proceeds from the Christian belief that reason and faith are complementary, not oppositional. Thomas Aquinas’ synthesis of Aristotle and Christianity is a vital chapter in this engagement. His interaction with the philosophy of Aristotle demonstrates both the harmony of reason and faith and the oneness of truth, which are both central to the Christian intellectual tradition….
  +
  Greek philosophy is not compatible with Christian theology, except in a few areas. In Greek philosophy, the body is bad. In Christian theology, the body is good and will be redeemed eventually by God. Greek philosophy has brought us off course in our understanding of eschatology and other important things on many occasions in the church. I am a bit wary about some of what Thomas Aquinas believes because of that.
 • Galileo Galilei (Scientific revolution) (chrissanchez42.wordpress.com)
  Galileo eventually combined his laws of physics with the observations he made with his telescope to defend the heliocentric Copernican view of the universe and refute the Aristotelian system in his 1630 masterwork, Dialogue on the Two Chief Systems of the World. Upon its publication, he was censored by the Catholic Church and sentenced to house arrest in 1633.
 • Aristotle (megcannington.wordpress.com)
  Aristotle’s works shaped centuries of philosophy from Late Antiquity through the Renaissance, and even today continue to be studied with interest. He was definitely a  prodigious researcher and writer.
 • Knowledge Development History (zahrohtimy.wordpress.com)
  According to Bertrand Russell , among all history , nothing so difficult so astonish or explained besides the birth of civilization in Greece of a sudden. It has many elements of civilization there for thousands of years in Egypt and Mesopotamia. But certain elements have not been intact until then executing Yunanilah race .
  +
  Archimedes , considered one of the greatest mathematicians of all time , it is based on mathematical principles form temuannya lever, pulley system ( which didemonstrasikannya to attract a private boat only), and penak thread, that shows the planetarium model that can show movement of sun, moon, the planets, and constellations in the sky possibility. In the field of mathematics, the findings on the value of p ( phi ) over the previous approach of scholars. Of his works that is experimental, it is then dubbed as ” Mr. Experimental IPA ”.
 • What’s the record for the longest delayed apology? (chron.com)
  The longest delayed apology I can think of came from the Catholic Church, in 1992, to Galileo:Moving formally to rectify a wrong, Pope John Paul II acknowledged in a speech today that the Roman Catholic Church had erred in condemning Galileo 359 years ago for asserting that the Earth revolves around the Sun.
 • Thomas Aquinas on Wisdom by Robert M. Woods (facebookapostles.org)
  For Thomas, and most Philosophers until the modern world, Philosophy was essentially the “love of wisdom.” To engage in the the practice of philosophy was the faithful pursuit of wisdom wherever it might be found. The primary understanding of truth was saying of a thing what was and not saying of a thing what was not. In a larger sense, wisdom was an understanding of the truth of things. Philosophy was not navel gazing and not ideological manipulation, but it was a diligent quest to understanding the good, the true, and the beautiful.

Nothingness

Eternity was, and the Eternal Being was there before the Void, which came after the nothingness. Because there was a before and a after there should have been the element of time. but also that time was created to become a measurable unit. With the years to measure that time changed and people got other ideas about time and still have changing ideas of time.
The void was in the darkness, there being no light, but would that mean that there would have been no warmth? Probably not. Temperature could be there when elements moved around and created friction which would cause warmth. When there were no energies present for any reaction to take place this would mean no action could cause reaction, and for sure no big hole could come into existing nor a Big Bang could provide for new forms or new life.
For sure in the purest form of an entity known as nothingness there was the Eternal Being, the Supreme Activator and Creator, the Elohim Hashem Jehovah.

/

We do and may ask people how life started, what reason it has to be here and how it is to continue. Without the past we shall not be able to understand the future. Therefore it is necessary to get to know The Power behind everything.

/

Man has always tried to find answers by himself. Man created special studies to gather ideas about how everything came into existence. Many scientific explanations could find the light and millions of words were written down on the subject.

/

In the scientific field, the theories which seek to explain the origin of the universe such as the big bang theory, as well as ideas which aim to resolve the issue of how humans were formed such as Charles Darwin’s Origin of the Species did find ardent followers but also many counterparts.

/

In the religious field through the years several theologians let themselves be carried away by many human writings, instead of studying the Holy Scriptures and following what is written in that Book of books. It looks like many stories we do know from the Bible can also be found in similar versions by other religions. This similarity of the stories by the many nations, should make us also wonder about the value of the oral traditions by those races.

/

The adherents of the big bang theory who  say that the big bang started from the rapid expansion of the universe may tell us where that first material and ‘first’ universe did come. When it would have been in a hot and dense state, there also should have been something that created that temperature. When there was nothing, what , how and why could there be something that could heat up if energy hasn’t even existed yet?

/

There are also gaps with religious ideas like the question where God came from, but there is the big catch of faith. The Being which is an Eternal Being, meaning having no beginning and no end, having been there for always, is the only point where we do need Faith for.  All other matters are clearly explained in the Bible and can also be proven by facts in history.
/

The Creator Himself provide a Guide-book or a Manual for our life. We can ignore it or use that Book of Books. when reading that book we shall be able to understand where we came from and where we have to go and where we shall end .

+

Preceding articles:

“Before” and “after” the Big Bang

Blackness, nothingness, something, void

++

Find also:

 1. Mighty God, Eternal Father
 2. Are there many gods, or is there only one God?
 3. God versus gods
 4. Only One God
 5. God is one
 6. Creator and Blogger God 1 Emptiness and mouvement
 7. Creator and Blogger God 3 Lesson and solution
 8. Creator and Blogger God 9 A Blog of a Book 3 Blog about Prophecy
 9. A viewpoint on creation
 10. The Origin of Life on Earth: Creation or Evolution?
 11. Creation of the earth out of something
 12. The World framed by the Word of God
 13. Is it “Wrong” to Believe that the Earth is a Sphere?
 14. Tu B’Shvat, the holiday of the trees
 15. Without God no purpose, no goal, no hope
 16. Man made life
 17. Men as God
 18. The professor, God, Faith and the student
 19. The manager and Word of God
 20. Jesus begotten Son of God #7 A matter of the Future

+++

 • The Scientific Proof of the Existence of God (davidhannon976.wordpress.com)
  The absolute scientific proof of the existence of God is: There are two things in the universe: energy; and, information, which is the conformation of energy. In 1John1:5 it says, “God is light”. Light is energy, therefore, energy is God. Capacitance causes consciousness. Gods eternal creating causes His eternal consciousness.
 • Entry No.1 – A Creation Myth (manioroy.wordpress.com)
  There was nothing but the Entity in the infinite space during the prologue of our universe. It had the ability to think, just like mankind, yet its thinking was way beyond our reasoning. It had knowledge of many things and it had an existence which was unfathomable. Despite this, however, the Entity was not all-knowing. It knew everything that man could and would ever know and even way beyond those but there was one thing that it did not know: the meaning of its existence. Existing in realm of nothingness, the Entity had nothing to see, feel, hear, or whatever our senses enable us to do, and it was due to this that the Being felt meaningless. Its knowledge was infinite but since it knew that infinity is not synonymous with all-encompassing, it was in distraught, seeking for an answer.
 • Speed of light not a constant (onesquarelight.wordpress.com)
  It was only a matter of time I suppose, that another scientific explanation of the cosmos would emerge which accepts the theory that the speed of light has not been constant over time.
  +
  Creationists welcome the idea of the possibility of a beginning, or a prior nothingness. Atheists, however, struggle to explain how nothing can ever produce something. It’s philosophically a hurdle that cannot be overcome. The conundrum leads inevitably to a demand by atheists, or scientists who who aim to explain reality without a creator, that something has always been. Creationists, on the other hand, see no reason not to believe in the possibility of nothingness prior to a Creator creating the first something.
  +
  The atomic clock, as it turns out isn’t a constant. It does not match the passage of time when compared to the earth’s orbit around the sun. Measuring time by examining the earth’s orbit around the sun is called Dynamical Time.
 • Creation Myth Flash Fiction (thewriterandpoet.wordpress.com)
  Eons Ago, in the vast emptiness of primordial space. Before, the supernova stars created the galactic star systems and the planets. For there was only the infinite cosmic void of nothingness. Then a tiny resonating molecule of concentrated energy began vibrating in the deepest recesses of the abyss. From this source of energy, came forth the divine and infinite singularity.
 • Stephen Hawking’s Big Ideas Made Simple (ritholtz.com)
  In just two and a half minutes, Alok Jha explains why black holes are doomed to shrink into nothingness then explode with the energy of a million nuclear bombs, and rewinds to the big bang and the origin of the universe
 • Peter Boghossian Offers Advice on How to Create Atheists in His New Book (patheos.com)
  There are basically only eleven defenses of faith. Most of these defenses fall into one of Harris’s three categories regarding religion: true, useful, or socially consequential.
 • Nothing Changing (thoughtuncommon.wordpress.com)
  Everythingness is oneness, one thingness.  / Sameness is oneness and oneness is nothingness. / The diamond light, Cracked with the sound of thunder, / Where there was nothing now there was one,  / and the one was also two because it was different from none, / the light shown back on the crack and scattered
 • Blackness, nothingness, something, void (steppingtoes.wordpress.com)
  Void, so there was and there is ….. complexity. Empty spaces make up void, but than there is something to make the spaces in between. Then there is density, length, with, depth, hight … space.

Carlos Intfilo

When you ask people about how life started, or even how the entire universe came into fruition, their answer would basically boil down into two categories – an answer which is derived from scientific explanations and another which involves an application of faith, a response born of their religion. In the scientific field, we see theories which seek to explain the origin of the universe such as the big bang theory, as well as ideas which aim to resolve the issue of how humans were formed such as Charles Darwin’s Origin of the Species. In the religious field, despite there being a plethora of religions which have their own version of the origin story, all of them still point out to the concept that everything was created by all-powerful and ever-present entity.

                However, no matter which side you may be with in the explanation of things, there always…

View original post 527 more words