Wrestling with Genesis and Revelation

The inability of Christians to grasp the meaning and message of both Genesis and Revelation create a great divide in America. Christians struggle with both the beginning and culmination of the Scriptures — the Alpha and the Omega as they might be called. Both Genesis and Revelation bring a lot of baggage with them to the American religious scene.

We have great division on end-times views stemming from misadventures into Revelation. Our confused teaching has scarred our culture and created a religious society that has wasted immense energy preparing for the end of the world. The predictions have come and gone these past decades.

A few Christians are now ready, finally — at last, to leave behind the “Left Behind” mentality. Why? There have been too many false predictions. For some of us, they are hard to forget. Things got going with The Late Great Planet Earth in 1970. They heated up in 1987, and then we found it was really going to happen in 1988. Through the 90’s and even today we hear about the Middle East in prophecy. First, it was the Soviet Union. Then it was Saddam Hussein. Is it the European Union? Or is it Islam? The hot ticket for the Antichrist keeps changing hands. And who can forget Y2K? They have all come and gone and with them goes the credibility of tens of millions of Christians in America.

Genesis has been a more dangerous venture for some. Wrongly understood, it has the potential to undermine one’s faith in the God of creation.

Martin Timothy, Vaughn Jeffrey (2007) “Beyond Creation Science: New covenant creation from Genesis to Revelation” Apocalyptic Vision Press Whitehall MT

Seems a fair point. Those loudest about how Genesis must be understood have a long history of prophetic interpretative failures (from which nothing is learnt).

++

Additional reading

 1. A Book of life recording the names of true believers in God
 2. Main verses in the Bible telling us Who God is #8 Some more attributes of God
 3. Between Alpha and Omega – The plan of creation
 4. God’s Word Framing universe
 5. From waste and void coming into being by God’s Word
 6. I am the Alpha and the Omega, Revelation 1:8 – Who is Speaking?
 7. Forbidden Fruit in the Midst of the Garden 3
 8. The Song of The Lamb #3 Daniel and Revelation
 9. Matthew 16 Calvin’s view
 10. Religion and believers #8 Groups following one or another apostle
 11. Religion and believers #9 Old and new cults
 12. Much confusion about the Antichrist
 13. The Coining of the Lord Draweth Nigh
 14. Christian fundamentalists feeding Into the Toxic Partisanship and driving countries into the Dark Ages… #2
 15. Apocalyptic Extremism: No Longer a Laughing Matter
 16. Babylon is fallen
 17. 3/9/22 Adso on the Antichrist
 18. Antichrist
 19. Antichrist and The Most Hated Family in America in crisis
 20. The Most Hated Family in America
 21. For those who do everything to stop the work of Christadelphians
 22. Making the time ready for Jesus to return
 23. Last days and destruction of the flesh

+++

Related

 1. God’s Word, Just Nonsense, or Something Else? Pt. 2
 2. Alpha and Omega (where the aticle writer C. Newell wrongly says that Jesus Christ declared “I am the Alpha and Omega,”) It was God Who said that.
 3. Alpha and Omega
 4. “’I am the Alpha and the Omega,’ says the Lord God,
 5. TLIC Daily. Day 360. December 26: I am the Alpha and Omega.
 6. From Everlasting to Everlasting
 7. Guest Post: Blood and Fire (Alpha and Omega) by Kim Mullican ~ #BookTour #Excerpt
 8. Day 25: Christmas Day, Alpha and Omega
 9. “All that the prophets have spoken”
 10. …before YHVH ET (אֵת) in front of the veil
 11. Theology and the Anti-Christ
 12. AntiChrist’s Characteristics
 13. Ruler of the Nations
 14. March 25 is the Greatest of All Days in the History of the world
 15. Beyond Oblivion
 16. a sixth seal 
 17. Why Christians Must Prepare For The Metaverse – American Faith
 18. New Insight Destroys The Entire Plan Of The Antichrist. Ends Fear Mongering
 19. Russia: the Prophet Jeremiah’s Boiling Pot
 20. Recent Events In Russia And Ukraine Now Have Some Christians Asking Could Volodymyr Oleksandrovych Zelenskyy Be The Antichrist? Let’s Take A Look!
 21. Is Putin the Antichrist?
 22. The Final Showdown
 23. The Zionist entity🇮🇱 dreams of pushing the Arabs towards destruction in a Sunni-Shiite sectarian conflict against Iran🇮🇷! Zionism was, is and will remain the main existential threat & enemy of the Arab-Muslim world
 24. Christmas, typology, and Antichrist
 25. Yeshua Will Open Our Eyes and Ears
 26. Yeshua, the Mustering Prince of His Coming Army
 27. 1 John 2:22-23
 28. Defining Anti-Messiah – Part 1
 29. Defining Anti-Messiah – Part 2
 30. Is Government the New God? The New Religion of Totalitarianism
 31. The Time Has Come
 32. Already In The World
 33. Chaos Will Introduce A New World Leader – 02.17.2022
 34. Israel Will Embrace The Anti-Christ – 02.18.2022
 35. The Church, Men in heaven and the 4 horsemen
 36. What Is the Mark of the Beast? (w/ Dr. Matthew Halsted)
 37. Christ Returns To Earth – 02.19.2022
 38. The Reality of Dajjal
 39. Personalities in the Tribulation: The Unredeemed – Part 1
 40. Personalities in the Tribulation: The Unredeemed – Part 2
 41. Personalities in the Tribulation: The Two Witnesses
 42. Personalities in the Tribulation: The 144,000 Witnesses
 43. The Endtime News
 44. Rapture and the Seven-Year Tribulation (Part 2 of 2)

Als de tijd ten einde loopt …… Vragen naar het goede

Vragen naar het goede

Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag:

‘Meester,wat voor goed moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?’

Hij antwoordde:

‘Waarom vraag je me naar het goede?
Er is er maar één die goed is.
Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden’. (Matt. 19:16-17)

In de evangeliën lezen we van een jongeman, die tot Jezus komt met de vraag wat hij moet doen om het eeuwige leven te verwerven. Kennelijk is hij van goede wil, en Jezus erkent dat, want het parallelverslag in Markus vertelt ons dat hij sympathie voor hem opvatte (Mark. 10:21). Toch berispt hij hem in zijn antwoord:

‘Waarom vraag je me naar het goede’.

Want er zit verborgen kritiek in zijn vraag:

‘God verlangt wel dat we het goede doen, maar vertelt er niet bij wat dat goede dan is’.

Velen denken vandaag de dag precies zo:

je kunt God niet kennen, dus je moet het zelf maar bedenken.

Alleen wordt dat nu gezien als een vorm van ‘vrijheid’; je mag het naar eigen goeddunken zelf invullen.

Wat is goed?

Maar Jezus wijst onmiddellijk op de enige echte bron van kennis. Dat is God zelf:

‘Er is er maar één die goed is’.

En hij somt vervolgens de geboden op. Letterlijk zegt hij:

als God zelf niet goed is (d.w.z. niet goed genoeg), dan is niemand het.

Alleen Hij is de bron van ware kennis. Let op dat ‘goed’ hier dus betekent: betrouwbaar als bron van kennis. Dat verklaart ook de wat andere weergave in de parallelverslagen van Markus en Lukas. Daar luidt de vraag:

‘goede meester, wat moet ik doen om …’.

En Jezus’ antwoord is:

‘wat noemt u mij goed?’

Je hoort vaak zeggen dat Jezus hier ontkent dat hij zelf goed zou zijn, althans vergeleken met God zelf. Maar dat is niet wat hij bedoelt. Het gaat om zijn betrouwbaarheid als bron voor de juiste kennis. En zelfs dan mag je er niet uit afleiden dat hij zichzelf in dat opzicht minder betrouwbaar zou vinden. Waar hij de nadruk op legt, is dat God zelf uiteindelijk de Enige Ware Bron van kennis is, als het gaat om de vraag hoe wij moeten leven. Uiteraard is het woord dat Jezus predikt betrouwbaar, maar alleen omdat het is afgeleid van Gods eigen woord. Jezus is zelf geen onafhankelijke bron van kennis.

Gods woord als enige bron van ware kennis

Dit incident illustreert overduidelijk dat Jezus zelf God, en dus Diens Woord, als enige betrouwbare bron van kennis wil zien. Maar wie in deze tijd om zich heen kijkt, ziet maar al te duidelijk dat het christendom allang niet meer op die koers zit. Enerzijds is er de huidige theologische tendens om de Schrift te zien als achterhaald en ‘niet meer van deze tijd’, waarna er van alles voor in de plaats wordt gesteld, afhankelijk van de mode van het moment. Anderzijds is er de orthodoxie die vasthoudt aan ‘het christelijk erfgoed’ maar zonder zich ooit af te vragen of dat ‘erfgoed’ destijds misschien evenzeer, al was het maar voor een deel, zou kunnen zijn ingekleurd door opvattingen of kerkelijke belangen van destijds. Zoals een radiospreker ooit eens zei:

“er zijn er die alles maar willen aanpassen, alsof alle verandering altijd verbetering is, en anderzijds zijn er die willen vasthouden aan ‘het geloof van de vaderen’, waarmee zij de ‘vaderen’ meer lijken te eren dan God”.

En daar tussendoor dartelen dan zij die de mond vol hebben van ‘Jezus toelaten in je hart’ zonder er zich om te bekommeren waar dat eigenlijk op neer zou moeten komen.

Het is tekenend voor die ‘middenweg’ dat iemand uit die kringen, die daarin wordt gezien als ‘wegwijzer’, pas toen hij werd geconfronteerd met een probleem waar hij echt niet meer uitkwam, zich terugtrok in een blokhut in de Rocky Mountains en daar de hele Bijbel van kaft tot kaft doorlas, zich (blijkbaar voor het eerst van zijn leven) afvragend wat het Boek Zelf nu eigenlijk te vertellen had. Zijn conclusie was:

“Het trof me met ongewone kracht dat het idee dat wij over het algemeen van God hebben, wel eens heel anders zou kunnen zijn dan het beeld dat de Bijbel van God schildert”.

Ik vrees dat dit niet alleen juist is, maar dan bovendien ook nog voor een veel breder deel van het hedendaagse ‘christendom’ dan alleen zijn eigen geloofsrichting. Veel, heel veel christenen hebben zich allang een eigen ‘God’ en een eigen ‘Christus’ geschapen, en zij lezen in hun Bijbel alleen die passages die dat beeld bevestigen.

De wereld van de aantrekkelijke schijn

Toch komt dit niet onverwacht. Jezus en de apostelen Paulus, Petrus, en Johannes waarschuwen allemaal voor de verwaarlozing van het ware woord en de ‘gezonde leer’, en het vervangen daarvan door een leer naar eigen smaak:

• Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden …

Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd. (Jezus in Matt. 24:11,24-25)

• Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoetkomen en hen naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels. (Paulus in 2 Tim. 4:3)

• Zo zullen er ook onder u dwaalleraren verschijnen. Ze zullen met verderfelijke ketterijen komen en zelfs de meester die hen heeft vrijgekocht verloochenen. Daarmee bewerken ze spoedig hun eigen ondergang. (2 Pet. 2:1)

• Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen … Die valse profeten komen uit de wereld voort. Daarom spreken zij de taal van de wereld en luistert de wereld naar hen. (1 Joh. 4:1,5)

De sleutel is hier het voorvoegsel ‘pseudo’, vertaald als ‘vals’, in valse profeten (pseudoprofeten) en valse messiassen (pseudochristussen), maar ook in valse broeders, als ‘dwaal’ in dwaalleraars, als ‘schijn’ in schijnapostelen en als ‘ten onrecht zo genoemde kennis’ (pseudokennis). Het beschrijft een wereld vol valse schijn. En we moeten helaas constateren dat dat past op onze wereld als op geen andere. Daaraan kunnen wij zien dat dit de laatste dagen zijn, en dat de tijd inderdaad ten einde loopt.

De ‘antichrist’

Johannes noemt die valse profeten eveneens pseudoprofeten, maar de pseudo-christussen heten bij hem anti-christussen (wat echter hetzelfde betekent:

ze ‘doen zich voor als’, maar ‘zijn’ het niet)

en zegt daarover:

• Onderzoek altijd of een geest [nl: van profetie] van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. De Geest van God herkent uhieraan: iedere geest [van profetie] die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. Iedere geest [van profetie] die dit niet belijdt, komt niet van God; dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen. (1 Joh. 4:1-3)

In deze verzen heeft Johannes het overduidelijk over zijn eigen tijd:

• Kinderen, het laatste uur is aangebroken. U hebt gehoord dat de antichrist zal komen. Nu al treden er veel antichristen op, en daardoor weten we dat dit het laatste uur is. Ze zijn uit ons midden voortgekomen maar ze hoorden niet bij ons, want als ze werkelijk bij ons hadden gehoord, zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar het moest aan het licht komen dat niemand van hen bij ons hoorde. (1 Joh. 2:18-19)

Hij gebruikt het begrip antichrist dus in het meervoud, en heeft het duidelijkover een (valse) leer van mensen uit hun eigen midden, die in verband daarmee de gemeente hebben verlaten. Maar de ‘christelijke’ wereld is er vast van overtuigd dat er één enkele antichrist zal komen, en dan niet in zijn tijd maar in die van ons, die zich zal manifesteren als een wereldheerser, en die de strijd zal aangaan met Christus bij zijn wederkomst. Recentelijk hebben enkele orthodoxe theologen zelfs nadrukkelijk verklaard dat de komst van die ‘antichrist’ aanstaande is. Terwijl ook deze hele uitleg alleen maar kan berusten op slecht lezen.

1 Johannes 4:1-3

Het gevaar van zulke opvattingen is dat ze de schuld voor wat er mis is met onze wereld bij een externe macht probeert te leggen, zoals Eva de schuld van haar overtreding bij de slang probeerde te leggen, terwijl we de oorzaak van het probleem in werkelijkheid bij ons zelf moeten zoeken, en bij de verwaarlozing van Gods Woord als enige bron van kennis.

Een geschiedenis die zich herhaalt

Dit illustreert helaas de moderne ‘bijbellezer’, die in de Bijbel niet alleen maar zijn favoriete passages opslaat, maar daarin dan ook nog alleen dat leest wat hij er in wil zien. En dan wordt Openbaring gelezen alsof het een soort goddelijke horoscoop is, waarin we kunnen lezen wat ons (of eigenlijk anderen) in de wereld te wachten staat, in plaats van een dringende waarschuwing en oproep tot bekering. Want wie werkelijk vertrouwd is met de rest van de Bijbel kan het eenvoudig niet ontgaan dat de situatie die hier wordt beschreven een exacte kopie is van die waaraan de wereld van het volk van het Oude Verbond ten onder is gegaan. Ook toen meenden de ‘ijveraars’ en de zelfbewuste ‘zonen der gerechtigheid’ dat hun niets kon gebeuren omdat al die aangekondigde oordelen er alleen maar waren voor anderen. Terwijl er mede door hun toedoen van alles mis was met hun wereld. Zo is er nu ook van alles mis met onze ‘christelijke’ wereld.

We hebben de aarde die ons in bruikleen was gegeven, uitgeplunderd en verwoest, in plaats van die als goede rentmeesters te beheren. We hebben volkeren aan ons onderworpen om over hen te heersen en ze uit te buiten, zelfs als slaven te verkopen, in plaats van ze als medeschepselen te benaderen met de zorg en liefde waarmee God ons heeft benaderd. We hebben in ongebreideld materialisme gouden kalveren opgericht voor onze afgod: de Mammon. En nu aan dat goede leven een einde dreigt tekomen, zien we vol vertrouwen uit naar het moment waarop Christus ons komt halen om ons te vrijwaren voor ‘de grote verdrukking’ door die antichrist die zal komen heersen over de puinhopen die wij dan achter ons hebben gelaten en over onze ‘schuldige’ medemensen die wij al die tijd hebben verwaarloosd. Maar dat zelfde boek Openbaring vertelt ons overduidelijk dat de behoudenis er alleen is voor hen

‘die gedood waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God’ (Op. 20:4, NBG’51).

Dus net als die rijke jongeman kunnen we weten wat er in werkelijkheid van ons wordt gevraagd.

R.C.R

+

Voorgaand

Twijfelende aan de werkelijkheid, echtheid en de effectiviteit van Gods liefde

Op zoek naar spiritualiteit 3 Zin van Christus

Bijbels geloof en heidense filosofie

++

Vindt ook om te lezen

 1. Geloven in God
 2. God meester van goed en kwaad
 3. Wonder van voorzienigheid
 4. De nacht is ver gevorderd 22 Studie 4 Nu actueel: Nut van tekenen
 5. Vertrouwen op God
 6. Betreffende Christus # 2 Goddelijke bron, verband en goddelijk mens
 7. Woord van God
 8. Gods vergeten Woord 24 Getuigen 4 Jezus’ laatste boodschap
 9. De Bijbel als instructieboek #1 Lezen van de Bijbel
 10. De Bijbel als instructieboek #2 Effectief Bijbellezen
 11. De Bijbel als instructieboek #3 De Taal van de Bijbel
 12. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #3 Groeiende beweging uit Joodse sekte De Weg
 13. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #1 Stromen van gelovigen
 14. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #2 Een Zoon als gids en Geschriften als leidraad
 15. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #3 Van een bepaalde wereld zijnde
 16. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #4 Ambitieuze mannen, verdraaide woorden en akkoorden met wereldleiders
 17. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #5 Valse leraren en afvalligen
 18. Addendum 1: de leer van de “antichrist”
 19. De Ekklesia #11 Addendum 2: Een antichrist
 20. Misleid door valse opwekkingen
 21. De Meest gehate familie in America – inleiding tot vervolg
 22. Tekenen te herkennen in Tijden der Laatste dagen
 23. Tekenen van de laatste dagen wanneer moeilijke tijden zullen komen
 24. De Kerk waar de mens der wetteloosheid zich nestelt
 25. Wie zijt Gij, Here?

Christian fundamentalists feeding Into the Toxic Partisanship and driving countries into the Dark Ages… #2

In the United States we not only see that religious groups become endangered. Also the female person seems to be placed in a secondary role. We see the growing tendency by several American citizens to consider  the female being as second-class citizen whose place belongs in the kitchen and by her kids. the woman according several man should be subject to a strict social hierarchy. This hierarchy can be observed in every stripe of fundamentalism, from Islamic fundamentalism to Christian fundamentalism and it goes like this:

God/Jesus is the head of the man

Man is the head of the woman, subject only to God

Woman is subjugated to a status which is wholly reliant on having “faith” that her husband will do the right thing because he is specially influenced by God by special decree of the Bible.

Fundamentalist website after website counsels women that if her husband does wrong that the only thing she can do is pray that God will guide him to a different decision, that she is not to disagree with him publicly (or in front of children). She is free (sometimes) to give an opinion, but the ultimate decision is the man’s, because he has special dispensation by God to be in that position. The equal status of women is a threat to this hierarchy, and thus, a threat to God.

According to several writers on the net there is “Anti-intellectualism” at the base of the extremist behaviour of so many evangelicals and for others it is a matter to have everything in control. In order of occupancy of the Oval Office, there is an inverse relationship between the number of Episcopalian, Presbyterian, Methodist, and Baptist presidents of the United States and the percentage of each of those denominations in the broader population. As if that wasn’t embarrassing enough, there are no evangelicals among the current justices of the Supreme Court!

In fact, there aren’t even any Protestants these days!

Dakota O’Leary believes this is why America is seeing so many attacks on women, from trying to pass laws that undermine Roe v. Wade (personhood laws, restrictions on abortions, waiting periods, attempts to push laws to punish abortion doctors, restrictions on being able to get birth control, etc), to going to the trouble of redefining rape as being the woman’s fault, even part of God’s plan, while pushing to give rapists parental rights, to the unfortunate proclamations of Todd Akin and Richard Mourdock, et. The present president of America even boasted that girls love it to receive the male’s attention and being the prey man has to conquer. Nobody called yet to bring him before court for molesting women, though several women came forward with their story and some even with proof what this man had done to them in the past. To no avail…. He seems to be untouchable.

Many (conservative and evangelical) Americans are convinced that women dress in such a way they demand to be played at and to be raped and that babies born of rape are either a penalty for their attitude or are a blessing from God, (that the female body shuts down its reproductive system when a woman is being raped, etc.).

Controlling women’s bodies while at the same time denouncing “big government” is the popular meme of the fundamentalist mind. Women are simply not meant to destroy that Godly hierarchy set up by the Bible, and in their minds if you can control women, you’ve got half the populace conquered for God.

Fundamentalist anti-intellectualism often manifests itself in a sort of “pseudo-intellectualism” by which those with little or no educational background read a few articles or watch a few videos about a particular subject (usually published by their own religious compatriots, particularly about what a scientific theory is and evolution), and consider themselves “educated” because what they read agreed with their worldview, or, if being highly educated, usually get that education in a fundamentalist educational setting. They even go so far to say that scientists forge or falsify research to mislead pepole and to bring them away from God’s Word. They will then take that “evidence” and proceed to use it against empirical evidence that directly contests and even eviscerates the arguments they have carefully set up around what they have read or seen, and the argument invariably ends with ad hominem attacks against reason, facts, and education — because they have no actual evidence outside of the Bible to use to “win” the argument. A favourite tactic is to call the opposition an “atheist” (or a “liberal”) if someone disagrees with their worldview.

Rick Santorum by Gage Skidmore 12.jpg

Richard John Santorum

By the extremist evangelicals we also may see that education is then “demonized” as being a covert movement to “indoctrinate” the masses in the secular worldview, and thus, part of the forces of Satan. The American attorney, author, and politician Santorum demonstrates this principle admirably. Although he himself is highly educated, with a bachelor’s degree, Master’s degree and JD from Penn State, his Biblical worldview clearly trumps his empirical education and allows him to disregard it as a fly in the ointment in the “light of Biblical truth,” which is, of course, only empirical in that it is in print, in black and white, not empirical that it can actually be proven.

Faith is evidence enough, and reason becomes a threat to faith, thus, reason is from Satan, not God.

A good case in point is the persecution of Copernicus and Galileo by the Catholic Church, regarding the revolution of the Earth around the sun. This old argument, which has been proven in favor of Copernicus and Galileo, has arisen once again to haunt us.

According to a recent National Science Foundation survey, over twenty percent of the respondents believed in the geocentric model popular during the 1500s, that the sun revolves around the earth instead of the other way around. This is old, disproven thinking that comes from the idea that since humanity is God’s creation, naturally, everything revolves around humanity, with humanity at the centre of creation.

Humanity is thus, special. Anything that challenges the idea that humanity is special is thus a threat against God. After all, you can’t feel the earth move, so it must be stationary. You can’t see the stars move (well, you can with a telescope, something called parallax), but you can’t see it with the naked eye, so thus, the earth must be stationary with the sun moving around it.

This is an example of pseudo-intellectualism. You know what you see, but you don’t investigate to see if your assertions are valid under close scrutiny. Fundamentalists cannot afford to indulge in close scrutiny of their ideas, because close scrutiny would most certainly disprove most of what they believe, and they fear, more than anything else, of the erosion of their own faith.

In 1982, forty-four per cent of Americans held strictly creationist views, a statistically insignificant difference from 2012. Furthermore, the percentage of Americans that believe in biological evolution has only increased by four percentage points over the last twenty years.

Susan Jacoby, author of “The Age of American Unreason” and “Freethinkers” sums up the problem of fundamentalist anti-intellectualism succinctly:

This mindless tolerance, which places observable scientific facts, subject to proof, on the same level as unprovable supernatural fantasy, has played a major role in the resurgence of both anti-intellectualism and anti-rationalism.

Copernicus and Galileo were persecuted by the Catholic Church for suggesting that humanity on earth was indeed not the centre of the universe. Copernicus did not suffer much persecution while he was alive, but after he was dead, his hypothesis that the earth revolved around the sun certainly did. Galileo dared to revive Copernicus’ idea, and packaged it in a mock debate between characters in a book he wrote called Dialogue Concerning the Two Chief World Systems (Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo) in 1632. The Catholic Church’s militaristic arm, the Inquisition, caught wind of what he had written, and banned his book, and placed Galileo under house arrest.

Now, the Catholic Church’s disagreement with Galileo and Copernicus did not make their ideas less true, which the idea certainly was, and revealed to be true through empirical scientific investigation over a period of years. Instead, the Church deflected the facts as “heresy,” which is something fundamentalists are particularly adept at doing. Ken Ham’s Creation Museum is a testament to this deflection of scientific facts as heresy.

By dismissing evolution as nothing more than a “theory,” (which goes to show pure, deliberate ignorance of what exactly a scientific theory is), we see again the application of the ad hominem attack Christian fundamentalists so love to employ when inconvenient facts get in the way.

The fundamentalists of today are a hardy lot, and they will use anything to win this battle for God — the Bible, which is the ultimate authority, the Constitution, revisionist science textbooks, and revisionist American history (a la David Barton) that “proves” America was a nation founded to be their brand of a “Christian nation.”

Their view of a Christian nation is a very restricted view where there is only place for their Christian conservative doctrinal teachings and where there can only some place for other trinitarian christians as long as they do not go against their views.

Never mind they are not Constitutional scholars. The Constitutional scholars are a threat to them because even though scholars have differing opinions about interpretation of the Constitution, any opinion that differs from the fundamentalist worldview is a direct attack on God. Never mind that the fundamentalist that lives in the general population is not a scientist.

They know better, because the Australian Christian fundamentalist and young Earth creationist living in the United States, Ken Ham and the Bible tell them that there is No Way God would use evolution to create (even though the Bible says nothing on the subject of evolution)

The Bible is black and white. God created the world as it is now in six days, and rested on the seventh.

You will rarely see a fundamentalist in a secular college or university because secular universities and colleges do not agree with their worldview (logically). This is why for the most part they are homeschooled, and go straight from homeschool to fundamentalist universities that teach their worldview.By presenting homeschooling by the parents themselves, who did not receive any educational formation to be a teacher, the kids are squeezed the truth and deprived of sound formation. Opportunities to go to a proper high school or to a good university is taken away. For such children is there only an opening to  universities and colleges churned out fundamentalists who are schooled in law, but only an interpretation of law that fits their Biblical worldview. Lawyers or judges who disagree with them, particularly in Supreme Court cases are dismissed ad hominem as “activist lawyers” and “activist judges” (i.e. enemies of God).

This lack of empirical education is changing American society into one that has eroded science education, particularly with their attempts to force the school voucher issue, which is nothing but a bid to get taxpayers to fund fundamentalist education, yet they object to taxpayer funded public education because “secularism” is persecuting them for their beliefs by simply disagreeing with them (because again, nothing they believe is based on empirical evidence).

Jerry Falwell Jr. has ambitious plans to affect life, law and culture in America, and it’s all being germinated at Liberty University, the fundamentalist bastion his father founded. (Source: Americans United)

The lack of empirical education is eroding American society in favour of a “faith based” education that has nothing whatsoever to do with facts that threaten their worldview. Liberty is something they interpret as the freedom to live in a society based solely on their Biblical worldview and does not at all give any liberty to free expression or freedom of thought. Freedom of religion for others in an inclusive society is anathema to them, because such freedom threatens to sideline them to the fringes. Individual liberty does not exist except for them, because they have an inherent distrust of the individual to make reasonable decisions, unless those decisions are based on their interpretation of Scripture. Thus, mainstream Christians are not their brethren; mainstream Christians are simply misinformed individuals who have deluded themselves into believing they are of the family of Christ, and only the clear lens of fundamentalism can see that mainstream Christians have been deceived by the enemy of God which is secular society. In this lies a big problem. They think they have to spread their ‘true religion’ all over the world and consider themselves as the chosen people of God and therefore they also consider themselves as the connected with the Zionists aiming to have peace in the Middle East. Though they do forget that by their refusal to see and understand that Jesus was not his real name, but that is was Jeshua and that he spoke Aramaic and as such used the word “Allah” for “God” plus that in the present day still millions of pepole use that word “Allah” which disgusts those American fundamentalists. And by their action against that word they bring resentment in several believers their heart. Their action against the use of non-english words for “God” gives not only peevishness, but lets many wonder if they belong to the right Christian religion of worse should not become a worshipper of the Only One true God and have to become Jew or Muslim and leave the Christian Trinity doctrine aside. A pity not more by those extremist Christians offended Christians go looking for an alternative Christianity where there is praised the God of Jeshua (Jesus Christ (Allah, the Elohim Hashem Jehovah) and where they still can use their Catholic or protestant Bibles with that word “Allah” in it when it talks about The God.

The extremist fundamentalist Christians say their sole aim is to “obey” God in creating conditions favourable to the return of Christ – and this one thought, this one design drives American foreign policy with Israel (they believe that when the Jews all return to Israel and the 3rd temple is rebuilt that Christ will return, (but not without sacrificing 2/3 of the Jewish people in the process), then all the remaining Jews will become Christians.

American fundamentalists are only interested in Jewish people and Israel insofar as it furthers the return of Jesus Christ. That is all.

Dakota O’Leary is convinced that because fundamentalists are engaged in the idea that they are warriors in a fight for God, (something Christian fundamentalists hold in common with Islamic fundamentalists), and says

they have the sort of mindset that if it came to it (which it has not yet, I do not think), they would not afraid to die for their faith. Proof of this idea was given a disturbing form by a video game “Left Behind: Eternal Forces,” which advocates killing anyone who doesn’t agree with them (i.e. can’t be converted to their idea of Christ):

Katherine Stewart writes

Aimed at conservative Christians, the game’s story line begins in a time after the “rapture”, when fundamentalist dogma contends that Christians will go to heaven. The remaining population on earth must then choose between surrendering to or resisting “the Antichrist”, which the game describes as the “Global Community Peacekeepers” whose objective is the imposition of “one-world government”.

“Part of the object is to kill or convert the opposing forces,”

Simpson said.

This is “antithetical to the Gospel of Jesus Christ,” he said, adding that he was dismayed by the concept in “Eternal Forces” of using prayer to restore a player’s “spirit points” after killing the enemy.

In the game, combatants on one side pause for prayer, intoning, “Praise the Lord”. A player can lose points for “unnecessary killing” but regain them through prayer.

But Simpson counters,

“The idea that you could pray, and the deleterious effects of one’s foul deeds would simply be wiped away, is a horrible thing to be teaching Christian young people here at Christmas time.”

Troy Lyndon, CEO of Left Behind Games Inc., which is promoting the new video, has defended the game as “inspirational entertainment” and said its critics were exaggerating. The game is based on the popular “Left Behind” novels, a Bible-based end-of-the-world-saga that has sold more than 63 million copies.

Dakota O’Leary reacts

Now, while this is a disturbing element, and the Left Behind books have genocidal scenes that seem to justify killing masses of unbelievers because they are incorrigible (not ever going to convert to the fundamentalist mindset), it should be reiterated that fundamentalists are not yet at the point in the US where they want to kill people, so let us not be alarmist. However, that being said, the way some fundamentalists are choosing to portray institutional racism and genocide (as punishment for sin and disbelief) to school age children is disturbing, and it is the belief of this scholar that the elements for radical action portrayed in the video game are there – but would need utter desperation in order to explode into being. It is the opinion of this writer that fundamentalists are not yet this desperate, but attempts to normalize killing for God are disturbing, to say the least. The Guardian had this to say about the subject in May of 2012:

The story of the Amalekites has been used to justify genocide throughout the ages. According to Pennsylvania State University Professor Philip Jenkins, a contributing editor for the American Conservative, the Puritans used this passage when they wanted to get rid of the Native American tribes. Catholics used it against Protestants, Protestants against Catholics.

“In Rwanda in 1994, Hutu preachers invoked King Saul’s memory to justify the total slaughter of their Tutsi neighbors,”

writes Jenkins in his 2011 book, Laying Down the Sword: Why We Can’t Ignore the Bible’s Violent Verses (HarperCollins).

In the fall of 2012, more than 100,000 American public school children, ranging in age from four to 12, were scheduled to receive instruction in the lessons of Saul and the Amalekites in the comfort of their own public school classrooms. The instruction, which features in the second week of a weekly “Bible study” course, came from the Good News Club, an after-school program sponsored by a group called the Child Evangelism Fellowship (CEF). The aim of the CEF is to convert young children to a fundamentalist form of the Christian faith and recruit their peers to the club.

There are now over 3,200 clubs in public elementary schools, up more than sevenfold since the 2001 supreme court decision, Good News Club v Milford Central School, effectively required schools to include such clubs in their after-school programing.

The CEF has been teaching the story of the Amalekites at least since 1973. In its earlier curriculum materials, CEF was euphemistic about the bloodshed, saying simply that “the Amalekites were completely defeated.” In the most recent version of the curriculum, however, the group is quite eager to drive the message home to its elementary school students. The first thing the curriculum makes clear is that if God gives instructions to kill a group of people, you must kill every last one:

You are to go and completely destroy the Amalekites (AM-uh-leck-ites) – people, animals, every living thing. Nothing shall be left.

“That was pretty clear, wasn’t it?” the manual tells the teachers to say to the kids.

Even more important, the Good News Club wants the children to know, the Amalakites were targeted for destruction on account of their religion, or lack of it. The instruction manual reads:

The Amalekites had heard about Israel’s true and living God many years before, but they refused to believe in him. The Amalekites refused to believe in God and God had promised punishment.

The instruction manual goes on to champion obedience in all things. In fact, pretty much every lesson that the Good News Club gives involves reminding children that they must, at all costs, obey. If God tells you to kill nonbelievers, he really wants you to kill them all. No questions asked, no exceptions allowed.

Dakota O’Leary writes

Educating Christian fundamentalists simply doesn’t work. They do not accept any education that is in direct conflict with their worldview. What remains is to educate the rest of the American populace about Christian fundamentalism and dominionism, educating the American populace about the David Bartons of the world, so that when elections occur, an educated populace can reject the infiltration of fundamentalism on the rest of American society, which will, given the right opportunity (usually in a climate of fear like 9/11), erode American democracy entirely and push our nation into the fringes of the world into irrelevance.

Every American should know that Anti-intellectualism – as advocated by large and vocal elements within the Republican Party is dangerous to the future of their nation. but they also should know that those fundamentalist Christians threaten world peace, by their continuous actions against Muslims and against people who use the word “Allah”.

For the future of the States there is also the education danger, by having the students not to see how the world evolves and how everything is related with each other. Students who are protected from “globalist” views and real science will not grow up to be leaders. If the Americans themselves do not take care of providing a sound education to their children and to give them an understanding of other peoples and other languages they shall have to face a downfall of their nation.

**

Dakota O’Leary is a freethinker, and often sassy, scholar of theology and literature. She got her Bachelor of Arts degree in English and Theology from the State University of New York College at Buffalo, and her Master of Arts degree in Theology and Literature from Antioch University-Midwest. Dakota is a co-host of the God Discussion radio show, offering insight to the news stories of the week.

th

+

Preceding

Act of Faith held on February 6, 1481

American Christianity no longer resembles its Founder

Christian fundamentalists feeding Into the Toxic Partisanship and driving countries into the Dark Ages… #1

Science, 2013 word of the year, and Scepticism

++

Additional reading

 1. Religions and Mainliners
 2. Migrants to the West #1
 3. Migrants to the West #2
 4. Migrants to the West #7 Religions
 5. Migrants to the West #10 Religious freedom
 6. A last note concerning civil rights
 7. Religion, fundamentalism and murder
 8. Religious Practices around the world
 9. Religious Freedom in a Multicultural World
 10. 60 years after creation of European Economic Community, Europeans skeptical about one of their biggest achievements this century
 11. You might be an extrimist if …
 12. Responses to Radical Muslims and Radical Christians
 13. Liberal and evangelical Christians
 14. Christians fail there where Muslims succeed
 15. Engaging the culture without losing the gospel
 16. Back from gone #4 Your inner feelings and actions
 17. Full text of Pope Francis’ Interview with ‘La Vanguardia’
 18. Consequences of Breivik’s mass murder
 19. A New Reformation
 20. Blinded crying blue murder having being made afraid by a bugaboo
 21. The clean sweeper of the whole caboodle
 22. Catherine Ashton on the EU annual report on human rights
 23. Where is the USA wanting to go with the freedom of their people

+++

Further related

 1. On Biblical inerrancy and the priorities of fundamentalists
 2. Are there dividing lines between Mainline and Evangelical?
 3. How America’s Endless Civil War Between Protestant Sects Is at the Heart of American Identity
 4. Where Is Reality, as Fundamentalist Christians Think They Are More Discriminated Against Than Muslims?
 5. Christian, Jewish and Muslim Fundamentalists Agree that Natural Disasters Are God’s Revenge on the Modern World
 6. MainlineDecline, Decline-Talk, and Decline-ism — Sightings (Martin Marty)
 7. Sorry LGBTQ People and Fertile American Women
 8. Hate speech is acceptable in Trump’s America – as long as it comes from Christian fundamentalists
 9. Are Christian Fundamentalists Driving Our Country into the Dark Ages?
 10. Christian fundamentalists are driving our country into the Dark Ages…
 11. More about Christian Nationalism and President Donald J. Trump
 12. Hate speech is acceptable in Trump’s America – as long as it comes from Christian fundamentalists
 13. Trump is not a nativist
 14. Party Like It’s Armageddon?!
 15. Chris Hedges: Home Grown Hatred–Anger and Alienation in the US (2009)
 16. Christopher Hitchens and Michael Parenti Debate: Iraq and the Future of US Foreign Policy (2005)
 17. Betsy DeVos and The Christian Right’s “Big Ideas”
 18. Abby Martin and Chris Hedges: Donald Trump and Christianized Fascism
 19. These are the alarming parallels between the views of Steve Bannon and those held by Islamist jihadis
 20. Adsorbing/Deflecting a curse
 21. Satan Sprinkles A Few More Stegosaurus Bones Across Nation To Test Christians’ Faith
 22. The Handmaid’s Tale – An American Dystopia?
 23. Typical Examples of Christian Fundamentalist and Conservative Evangelical Hate Mail
 24. The Evangelical Identity Crisis
 25. Jordan Peterson – Atheist Researchers vs Christian Fundamentalists