Angst voor ouderwetse regels en verlies van christenen

In het Nederlandstalig gebied van West-Europa zijn er heel wat die extreme ideeën hebben. Beiden maken elkaar bang en willen de anderen doen geloven dat zij deze contreien gaan of moeten overheersen.

De grote toestroom van immigranten doet veel mensen denken dat diegenen die zich hier willen komen vestigen, zich niet zullen aanpassen aan onze westerse samenleving en dat zij hun geloof aan de anderen zullen gaan opdringen.

Velen die zo bang zijn vergeten dat het enkel diegenen die zwak in hun eigen geloof staan bekeerd zullen kunnen geraken. Doch bekering loopt niet zo van een leien dakje. Wij moeten echter bewust zijn dat sommige geloofsgroepen weinig vergen om een bekeerling op te nemen en dit doen met aanlokkelijke slogans maar weinig diepgang. Gevolg hiervan zal zijn dat sommige van die bekeerden na een tijdje wel de waarheid zullen gaan inzien en die gemeenschap dan ook de rug zullen gaan toe keren. Hiertoe moet de rest van de maatschappij ook openstaan en er voor zorgen dat die ontmoedigden dan terug opgevangen kunnen worden in een ordelijke maatschappij.

Dat uit een studie van 2013, die nu zeer in de belangstelling is, blijkt dat in Nederland en vijf andere Europese landen tweederde van de ondervraagde moslims hun religieuze wetten belangrijker vinden dat de wetten van de landen waarin zij leven moet ons niet verwonderen. In wezen zouden de geloofswetten voor elke gelovige de basis waarden moeten vormen voor hun leven. Ook in het Christelijk geloof wordt er gevraagd om uit de wereld te stappen en zeker nooit akkoord te gaan met staatswetten die indruisen tegen de wetten van God. Bij de meerderheid van de Christenen is het echter zo dat zij zelf veel wetten van God niet na leven en eigenlijk weinig of geen interesse hebben in de beleving van het geloof of van God. Waar zij zich hoofdzakelijk aan houden zijn de heidense feesten en de menselijke tradities die eveneens meestal gebaseerd zijn op heidense gebruiken.

Dat er zo veel jongeren aangetrokken worden tot het islamitische geloof zou de mensen in het westen meer vragen moeten doen stellen. Indien veel christenen zich zouden gaan bekeren tot de islam zegt dat niet meer over die christenen dan over de islamieten?

Men kan er niet naast zien dat in de jaren 6070 van vorige eeuw heel wat Turken en Marokkanen naar hier zijn gekomen om meer te verdienen en zich een beter leven op te bouwen. Van die gezinnen bracht de meerderheid een conservatievere levensstijl mee dan de meerderheid in hun land. Die zeer oude conservatieve godsdienstbeleving bleef hier in hun kinderen ingedrukt geworden. Ook zij moesten zich houden aan de klassieke geloofsbeleving meet al de gebruiken van hun ouders hun heimat. Door hun afzondering en dikwijls het leven in ghettos kon hun geloofsbeleving stagneren en gingen velen niet mee met de tijd.

Door institutionele uitsluiting en stigmatisering kon de ‘underdog’ groeien en kreeg men uitvergrote verkeerde beelden. Bepaalde politieke partijen zagen hierin de kans schoon om zich te richten op hen die anders zijn dan de plaatselijke bevolking.

WLM - roel1943 - Koran

WLM – roel1943 – Koran (Photo credit: Wikipedia)

In beide groepen, moslims en niet moslims geraakten valse beelden aangenomen gedachten die niet altijd kloppen met de werkelijkheid. Zo hebben bijvoorbeeld moslims in Duitsland aanmerkelijk minder rechten dan in Nederland. Sterker nog: in geen enkel Europees land hebben moslims zoveel rechten als in Nederland. Nochtans voelen vele moslims in Nederland onterecht behandeld. Ook in België geraken meerderen ook meer gefrustreerd. Vooral de media die mee helpen om een angstpsychose te creëren helpen er aan mee om de ontevredenheid aan te scherpen.

Ook al willen de leden van het Christendom, en voornamelijk dan de Katholieken, geloven dat zij de grootste ware geloofsgemeenschap is, kan de Islam zich veroorloven te zeggen dat 1 op vier Islamiet is. Van de totale wereldbevolking in 2009 (6,8 miljard) werden er namelijk 1,57 miljard mensen als moslim geboekstaafd. Er leven ook meer moslims in Azië dan in het Midden-Oosten. Ook al zou slechts vijf procent van de Europese bevolking of  ongeveer  38 miljoen mensen, aanhanger van de Islam zijn moeten wij er rekening mee houden dat er een veel grotere groep is die niet behoort tot de algemeen erkende geloofsverenigingen of Moslimexecutieven.

Het zijn die anders gelovige moslims die zoals anders gelovige christenen toch ook een belangrijke geloofsgroep vormen. Ook in België zegt men dikwijls ‘de christenen’ maar doelt men op de katholieken en vergeet men heel wat christenen die heel andere gebruiken en geloofsovertuigingen hebben dan die Rooms Katholieken. Zo  ook  zijn er onder de Islamieten heel wat verschillende strekkingen die niet allemaal dezelfde regels hebben, laat staan de zelfde geloofsopvattingen.

Erg is het gesteld met de fundamentalistische groepen die zo veel aandacht krijgen in de media dat de gewone mens wel begint te geloven dat zij ‘de Islam’ voor stellen. Vooral de Moslimexecutieve of in het algemeen de Islamitische raden hebben hiertoe bij gedragen door niet tijdig tegenwind te geven en er op te duiden waar Alquada, ISIL, ISIS, IS of Daesh en Bokoharam dingen deden die indruisen tegen het ware islamitische geloof.

Pew Forum on Religion and Public Life bracht in 2009 naar voor dat Islam is de tweede godsdienst in de wereld na het Christendom, dat ongeveer 2,2 miljard volgelingen heeft. Nu zeven jaar later ziet het Christendom de zeer grote groei van die Islam als een bedreiging aan en beseffen velen dat er heel wat meer moslims zijn dan de geregistreerden.

In België is dat duidelijk te zien aan de vele streken waar meer dan de nu normale 25% moslims kan vast gesteld worden.

Die enorme groei van de laatste jaren, waarbij ook veel meer vrouwen met hoofddoek een gewoon straatbeeld zijn geworden, boezemt velen angst in dat het nog meer gaat doorzetten door de toestroom van migranten.

The Balkans Chronicles getuigt van zulk een angst in de volksmond. De auteur wil de mensen doen geloven dat de meeste mensen gewoon niet bewust zijn dat de islam niet zomaar een religie, maar een totalitaire politieke cult-achtige ideologie is, die zijn volgelingen dwingt tot blinde gehoorzaamheid, leert intolerantie, brutaliteit en alle moslims en niet-moslims vergrendelt in een strijd die rechtstreeks voortvloeien uit de 7e eeuw nomadische, roofzuchtige, Bedoeïen culture. {Islam is hier om Europa over te nemen!}

Waar hij dit vandaan haalt mag Joost weten. Hij schrijft verder

Deze politieke ideologie heeft als doel, de wereld te onderwerpen,hetzij vreedzaam door middel van zending en migratie, hetzij met geweld door middel van de heilige oorlog of jihad… {Islam is hier om Europa over te nemen!}

Zonder oog te hebben wat bepaalde zogenaamd christelijke groepen hebben uitgespookt de vorige eeuwen, hun moorddadige acties in de doofpot stekend, kijkt hij wel naar tegenreacties van Islamitische groepen.

Ook wijst hij met een boze vinger naar de migratieproblematiek waarin hij een verder gevaar van islamisering ziet. Hij schrijft:

In landen waar moslims met oorlogsvoering de sharia niet dwingend kan opleggen, daar wordt gebruik/misbruik gemaakt van migratie. Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India dankzij migratie werden geïslamiseerd. Migratie is slechts een verkapte verovering en het zal pas eindigen wanneer de hele wereld is veroverd.Er zijn nu 57 staten waarin de islam regeert…

Europa wordt binnenkort een ‘islamitische staat’, waar de shari’ah geldt! De opkomst van de islam, betekent ook de opkomst van de sharia wetgeving in ons rechtssysteem.Veel menende term ISLAMISERING niet helemaal begrijpen.Met islamisering wordt niet alleen de toename van de moslimpopulatie bedoeld, en ook niet de militaire verovering van het land door moslims of de stichting van een islamitische staat. Islamisering is een proces waarbij de religie sluipenderwijs alle aspecten van het leven gaat domineren. {Islam is hier om Europa over te nemen!}

Dit lijkt wel Vlaams Blok of Vlaams Belang praat en is niet gestoeld op werkelijkheid maar getuigd ook van een onderschatting van het huidige staatsapparaat. Alsook onderschat het het vermogen van de Europese Unie als gemeenschap van federale staten die ook zelf hun eigen zeg in eigen land mogen doen.

Londen is een mooi voorbeeld hoe zijn gedachte over de komende twintig jaar, werkelijkheid kan worden en er niet alleen  genoeg islamitische kiezers in dat Europa zullen zijn, maar dat er ook anderen er voor zullen kiezen om op een Islamiet te kiezen als burgemeester of als President!  Heeft men er in het verleden zo veel vragen bij gesteld als het een Katholiek, Protestant, Niet gelovige, Humanist, Boeddhist of anders gelovige was die zich kandidaat stelde in een gemeente of in het land voor een kiesbare plaats?

Hebben die Christenen die zo bang zijn dat hun geloofsgemeenschap zal verminderen zich zorgen gemaakt toen atheïsten de burgemeesterposten gingen opeisen of parlementszetels gingen innemen? Waar waren dan die bezorgde christenen toen wetten werden goedgekeurd die tegen hun christelijk geloof ingingen? Toen leek het allemaal heel gewoon of moest iedereen maar mee op de kar van de vooruitgang klimmen.

Wat heeft men gedaan toen men gemeenschapsscholen or rijksscholen oprichtte, of protestantse Bijbelscholen of Joodse scholen terwijl men nu bezwaren heeft tegen sharia erfenissen, sharia scholen, en sharia banken in Europa?

Dat in Amsterdam polygame huwelijken officieel worden geregistreerd door de gemeentediensten is dat niet gewoon der werkelijkheid voor waar nemen? Trouwens heel wat Belgische blanke mannen houden er ook meerdere vrouwen op na, zonder dat zij al doende geregistreerd zijn. Is hun buitenechtelijke verhouding dan zo veel beter dan de echtelijke verbintenis van diegene die openen bloot voor meerdere vrouwen zorgt en hun goed behandelt?

Heel wat zogenaamde christenen zien er geen bezwaar in om seks te hebben voor het huwelijk of om met nog anderen seks te hebben als zij al door de echt met iemand anders verbonden zijn. Sommigen houden er zelfs van om van de verscheiden geslachten te snoepen en enkelen vinden het heel aangenaam om met meerderen tegelijk de liefde te bedrijven en vinden er zelfs geen bezwaar in om er mee te pronken.

De normen en waarde in onze westerse samenleving zijn zodanig laag komen te staan dat bepaalde bevolkingsgroepen terecht een halt toe roepen tegen die decadentie. Dat het voornamelijk Islamieten zijn, getuigd alleen maar hoe weinig christenen echt met het geloof bezig zijn en zich aan de regels van hun heilige boeken willen houden.

Sommige debatten zoals rond de hoofddoeken zijn dikwijls zaken die wij eerder bij de katholieken ook gezien hebben. De kinderboom generatie hebben hun ouders nog weten gescheiden zitten in de kerk en zagen hun moeders nog gesluierd en ofwel met hoedje of met hoofddoek de straat op gaan. Voor veel jongeren vandaag is dat niet meer gekend, maar dat wij ze gerust eens onze familie albums eens voor leggen.

Vele christenen zijn vergeten hoe de nonnen hun kapsels waren of hoe priesters in habijt rond liepen. In sommige landen is dat nog gewone praktijk.

Kan men niet inzien dat bepaalde islamitische groepen nu in een zelfde fase zitten als de christenen in de vorige eeuw hebben mee gemaakt?

Ook bij de moslims ziet men een duidelijke trent dat jongeren hun geloof minder diep beleven dan hun grootouders en ouders. Maar dat er terecht nu een opleving komt in geloofsbevraging is een feit waar wij in het westen beter zouden nadenken wat er in onze eigen cultuur verkeerd is gelopen. Indien christenen zo bang zijn dat het christendom zou ‘overwonnen’ worden door de islam, zouden zij zich dan niet beter aan de regels van die christelijke leer houden?

Betreft regels aan anderen opleggen moet iedereen die in het westen komt wonen zich aansluiten bij de rechtsbepalingen van dat land. Anders moet hij of zij dar niet wonen. Indien dat duidelijk wordt gemaakt aan hen die naar hier komen mag dat ook geen probleem vormen.

Iedereen, moslims maar ook christenen moeten zich er bewust van zijn dat geen enkele religie het recht heeft zich op te dringen aan anderen.

Analoog aan de uitspraak de Spaanse minister van Justitie López Aguilar (op 11-09-2004 ), geldt ook hier hetzelfde wat de Australische minister van Onderwijs Brendan Nelson zei:

“Indien u en uw achterban niet van plan zijn onze wetten, waarden en omgangsvormen te accepteren, hoort u hier niet thuis en dient u de koffers te pakken, paspoorten in te leveren en Australië te verlaten!” …

Maar dit hoeft niet in te houden dat zij niet hun eigen gebruiken en wijze van geloofsuitvoering zouden mogen hebben.  Zolang zij de vrijheid van een ander niet beperken en niemand schade berokkenen met hun geloofsbeleving moet deze ook vrij blijvend kunnen uitgevoerd worden.

Nederlands: Hans Janmaat, fractievoorzitter va...

Hans Janmaat, fractievoorzitter van de centrumpartij, tijdens een televisieuitzending in de zendtijd voor politieke partijen. Nederland, 8 februari 1984. (Photo credit: Wikipedia)

Dat een stem voor de PvdA, SP, Groen, Groenlinks, CDA, CD&V, N-VA, Liberalen of D66 een stem zou zijn voor Sharia, voor de burka’s, hoofddoekjes, moskeeën, gescheiden zwemmen, gescheiden klassen en ga maar door is een onterechte uitspraak. Mogen wij er ook op wijzen dat wij, die nu nog leven, zelf nog dat gescheiden zwemmen hebben gekend.  Natuurlijk moeten wij niet terug naar die oude tijd toen onze ouders nog met die lange zwempakken het zeewater in gingen en wij niet met ontblote benen en armen mochten lopen. Misschien kan de oudere generatie de jongeren daar misschien even terug aan herinneren. Ook al hebben deze, zoals de schrijver van dit stuk, zich ook heftig tegen die ouderwetse ouders en de maatschappij verzet. Wij zijn er zelfs de barricaden voor opgeklommen in 1968 en hebben er niet tegen opgezien om naakt te lopen of in communes te leven. Zo is de wereld van één uiterste naar een ander gegaan en ziet het er naar uit dat de wereld nu terug naar een ander (vroeger) uiterste wil gaan.

Om te zeggen

Nergens ter wereld bestaat er een goed functionerende islamitische samenleving...

is de waarheid geweld aan doen en er niet in geloven dat zoals het christendom geëvolueerd is, de Islam ook zal evolueren en gebonden zal zijn aan het tijdsgebeuren..

+

Lees ook:

 1. Veroverende geloofsgroep
 2. Angst en verlossing van het kwaad
 3. Eerste moslim-mensenrechtencommissie start deze maand
 4. Sharia een kwaad voor Islam
 5. 15 jaar cel geëist voor leider Sharia4Belgium
 6. Nieuwkomers, nieuwelingen, immigranten, allochtonen en import
 7. Wat heeft zovelen ertoe gebracht naar Duitsland te willen emigreren
 8. Migratie en veiligheid even geherformuleerd
 9. Overzicht voor het jaar 2015 #1 Dreiging en angst
 10. Islamofobie
 11. Is Islamfobie uitgevonden door fundamentalistische regime
 12. Interview P-magazine // Overbevolking: hoe gaan we al die vluchtelingen opvangen?
 13. Denemarken zwicht onder druk van anti asielzoekers
 14. Wanneer de jongere oor kreeg voor Arabische klanken
 15. Verbod veruiterlijking van overtuiging
 16. Boerka moet weg uit Frankrijk
 17. Fundamentalisme en religie #2 Frankrijk en België
 18. Fundamentalisme en religie #3 Vluchtelingen en racisme
 19. Fundamentalisme en religie #5 Verguisde Koran
 20. Fundamentalisme en religie #6 Versplintering
 21. Het Raadsel, Salah Abdeslam
 22. Waarom jihadi’s niet onze eigen schuld zijn
 23. Het failliet van de war on terror
 24. De nacht is ver gevorderd 2 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 1 Intro
 25. Het gevaar om niets te doen tegen de oorzaak en de kwaal
 26. Volgens vele Belgen over tien jaar in de problemen door te soepele asiel opnamen vandaag

++

Verwant aan het christen zijn en bekering

 1. Overdracht van mening te vrijwaren
 2. Moslims, Christenen en Gratis Heilige Boeken
 3. Onze God ook deze van de moslims
 4. Antwerpse tien dagen moslima voor sociaal experiment
 5. Bekering een ‘keerpunt’
 6. Christenen die het juiste hart hebben om anderen te roepen om naar God te komen
 7. Wie zichzelf kent, is mild voor een ander
 8. Wat betreft Wees de beste…
 9. Door verkondiging ook geruster
 10. De rol van de Vader en zijn Zoon

+++

Verdere bedenkingen van anderen
 1. Help mijn vriend doet aan de Ramadan!
 2. Religie, democratie & vrijheid
 3. Aanslagen en tegenslagen..
 4. Tegen IS, niet tegen de Islam
 5. De moslimburgemeester
 6. Ontbreekt het respect in Almere?
 7. Module: De succesvolle moslim door Ustaadz Suleyman Van Ael
 8. Leugens (FB column voorjaar 2015)
 9. Tijd voor Verandering
 10. Selvforsvar (upassende begejsting)
 11. Fremgang for ordentlige skoler
 12. Mental Health: Muslim Attitudes, Beliefs and Behaviour
 13. Should we wish a ‘Blessed Ramadan’ on our Muslim friends?

+++

Related articles

Traditionalists Vow to Fight Charges of Racism in Netherlands

In addition to Autumn traditions for 2014 – 1: Sinterklaas and Zwarte Piet and Geert Wilders wants mandatory blackface at Dutch festival we would like to give the word to the Editor of ‘Defend Christmas‘  not because we would be in favour of that heathen festival which lures many Christians in taking actions against the Will of God, but because we all should know that we do live in a mixt society where there are many sorts of people, different cultures and different colours having to find a place to live in peace with each other.

Like Christmas isn’t really the point of contention some people make it out to be. It has been celebrated in different ways by different people in different cultures around the world since before the birth of Jesus Christ. The world’s largest Christmas community online and the Internet’s oldest ongoing celebration of Christmas contend that Christmas is special for that fact alone. For them

The diversity of thought around the season needs to be celebrated — not condemned.

Defend Christmas

For nearly 200 years the Netherlands have carried on the St. Nicholas tradition of Zwarte Piet, a black elf-like character that only last year was condemned by critics as a racist caricature. Traditionalists tell Defend Christmas that they are organizing counter protests and the Winter Festival of 2014 will feature more Black Petes than ever, all but guaranteeing this issue will once again be at the forefront of media discussions of Christmas.

The complaints against Zwarte Piet, or Black Pete, began outside of the country, which does not have a long term history of racial issues, and it has exploded into an emotional debate as Christmas traditionalists inside the country cry foul.

While the character of St. Nicholas, both in a historic sense and in contemporary practice, has some similarities to Britain’s Father Christmas or America’s Santa Claus, the tradition of St. Nicholas is decidedly different in the Netherlands. Sinterklaas, as he is known, shows up in mid-November in many communities, usually riding a white horse and wearing the traditional Bishop’s robes of St. Nicholas.

Nicholas was, in fact, a Catholic bishop of world fame who lived in the 5th century. His tradition in the Netherlands is as much — still — a religious tradition as it is a seasonal celebration. He comes into town sometimes with dozens of assistants known as Black Petes. And together — Nicholas and Zwarte Piet — they determine which children are well behaved. They visit schools, hospitals, churches, stores and even private homes for weeks at a time leading up to St. Nicholas Day, traditionally observed on December 6th.

Children respond by singing Sinterklaas songs leaving out wish lists and water and hay for the horse. If St. Nicholas happens by while checking on their behavior, the next morning children may find chocolate coins or letter, candy treats, pepernoten, and little gifts in their shoes. Everyone hopes for sweets, not coal or a little bag of salt. In some families he may stop by every night, but usually just once or several times—and not if the children have been naughty that day or forgot to sing their songs. By tradition St. Nicholas hands out the goodies while Zwarte Piete doles out the bad stuff.

While there is some history of Zwarte Piet taking on darker and more sinister forms of punishment his character over time has become more one of whimsy and mischief. Ironically, it is the character of Sinterklaas that has remained more serious while Zwarte Piet has come to bring the more light-hearted element to the proceedings.

Last year the Jamaican chair of the UN Human Rights Commission condemned the practice of Black Pete. “The working group cannot understand that why it is that people in the Netherlands cannot see that this is a throwback to slavery and that in the 21st century this practice should stop. As a black person, I feel that if I was living in the Netherlands I would object to it,” she said.

Those comments cast an international media spotlight on the Christmas traditions in the Netherlands and led to hundreds of protesters marching on a park in The Hague in support of Dutch traditions.

This summer a court agreed that Black Pete is racist and encouraged organizers to change the tradition. In response the mayor of Amsterdam has vowed to gradually reduce the presence of Black Pete and to diminish his traditional characteristics.

While race hasn’t been at the forefront of issues in the Netherlands it has increased in focus. In fact, local media reports that complaints of race discrimination in the Netherlands have doubled in the past year, in part due to the controversy over Zwarte Piet.

Surveys also show an overwhelming sense that political correctness has taken root in the Netherlands, adversely affecting not only tradition but race relations overall.

Expect more strife this Christmas from the Netherlands.

Traditionalists Vow to Fight Charges of Racism in Netherlands

++

Additional reading:

 1. Christmas, Saturnalia and the birth of Jesus
 2. Focus on outward appearances
 3. The imaginational war against Christmas
 4. Sancta Claus is not God
 5. Manna from Sint Nicholas

+++

 • Geert Wilders draws up a law to preserve Zwarte Piet (dutchnews.nl)

  The anti-immigration PVV is drawing up legislation which would ensure Zwarte Piet, Sinterklaas’s servant, remains black and that songs remain unmodernised.

  MP and party media strategist Martin Bosma has ‘worked all weekend’ on the bill to make sure that Piet remains black at official council Sinterklaas events, PVV leader Geert Wilders told television show Vandaag de dag.

  ‘We want to protect our culture,’ Wilders said. The idea that Zwarte Piet, played by white people in blackface make-up, is a sign of racism is ‘too ridiculous for words,’ Wilders said.

 • Who profits from the production of blackface? (africasacountry.com)
  Some tried to turn blackface into brownface (only in the Netherlands) while others are still trying to convince us that Black Pete sets a fine example for black people. In any case, anti-blackface protestors have not been silent.Recently, anti-blackface campaigners have again drawn attention to the economic dimension of blackface. It is quite apparent that the Dutch state and its economy are profiting generously from their annual blackface partay. The Dutch spend more on the Sinterklaas celebration than on any other public holiday – think presents, but also lots of Sinterklaas related stuff from toys, candy, and chocolates to wrapping paper. It comes to no surprise then that campaigners are critically examining who exactly is profiting from the production of blackface.
  +
  using caricatures and stereotypes of black people in the design of, for instance, children’s toys is also common practice. The act of consuming blackface has now become a disposable act, unrelated to any political issue and completely emptied out of its historical context. This also, partly, explains the huge outrage (and all the tears) that anti-blackface campaigners are faced with; they are disturbing the natural order of things (blackface). As many have argued before me,
  +
  A collective of people, including the action group Mad Mothers NL, sent letters to the Sesame Street Workshop Corporation in the US and demanded that Black Pete be scrapped from the Dutch version of the program. Black Pete will now no longer appear on the show or be used for promotional purposes. Another example is Playmobil, who will no longer be selling plastic Black Petes. These actions are important because they demonstrate that international companies are indeed weary of supporting blackface – as they should be – and that protesting does help in some instances.
 • Who profits from the production of blackface? (ecowastribune.com)
  Dutch department store group De Bijenkorf (known for the Black Pete’s on a rope spectacle) is internationally owned, more specifically by Selfridges, a chain of high-end department stores in the UK.To that end, campaigner Eduard Mangal posted the following to the Facebook page of Selfridges:

  Mr. Anthony Graham of Wittington Investments, and Mr. Paul Kelly of Selfridges do you support racial offending actions that can hurt your business and ignore court decisions? Do you really support blackface? Talk to your management in the Netherlands and please respond!

  He also posted this to the Facebookpage of De Bijenkorf (who deleted the whole topic):

  Why does the Bijenkorf not respect the decisions of the [Dutch] court, the Board for the Protection of Human Rights and the UN working group of experts on peoples of African descent, that the blackface character “Zwarte Piet” is a racist caricature, confirming stereotypes? Why does the Bijenkorf [- your store in the Netherlands! – continue to offend people by] decorating their store with blackface characters?

  On September 26th, Selfridges responded to Eduard Mangal by basically saying that they are fine with promoting blackface because De Bijenkorf styles their Black Petes differently every year and take the “Dutch Centre for Folk Culture and Immaterial Heritage” into account.

 • Entire stock of Sinterklaas toys sold in one day (24oranges.nl)
  There’s already Sinterklaas treats in the shops, we’ve spent the summer in controversy with ‘Zwarte Piet’ and now in Ede, Gelderland, there’s a run on toys featuring the soon to be phased out black festive helper.Online webshop Lobbes.nl based in Ede has sold all its Fisher Price Sinterklaas sets in one day. We’re not talking millions of sets, but the run on the toys did not go unnoticed. ​Fisher Price has announced that it will stop producing its traditional sets following complaints related to the figure of Zwarte Piet deemed racist by the courts.
 • Black Peter banned from Albert Heijn ad campaigns (deredactie.be)
  Dutch supermarket chain Albert Heijn is getting rid of Black Peter (Zwarte Piet). Saint Nicholas’ (Sinterklaas) trusty –and controversial – side-kick will only be depicted on candy in-store, according to the Dutch daily ‘Algemeen Dagblad’. Black Peter is still welcome in the Belgian Albert Heijn branches.
 • Wilders Calls for Measure Supporting Tradition of Black Peter, Says It’s Children’s Party Figure……. (tundratabloids.com)

  Wilders said he was ‘so angry’ over the discussion, the law is designed to “protect our culture,” and the discussion on Zwarte Piet and racism is’ too ridiculous for words, “Wilders said. “It’s a children’s party. This has nothing to do with racism. “ I hope there is a majority, then we can at least maintain that tradition.”