‘Desperate’ Vladimir Putin may use tactical nuclear weapons, warns CIA chief

‘Desperate’ Vladimir Putin may use tactical nuclear weapons, warns CIA chief

The Times, April 16

Russia’s setbacks could prompt President Putin to use tactical nuclear weapons, William Burns, the CIA director, has said. Moscow has a stockpile of about 2,000 tactical nuclear weapons, also known as low-yield or battlefield munitions, that can be deployed by air, sea or artillery. These are generally less potent than the bomb the US dropped on Hiroshima in 1945 and the more powerful strategic weapons would not be used on a contested battlefield.

“Given the potential desperation of President Putin and the Russian leadership, given the setbacks that they’ve faced so far, militarily, none of us can take lightly the threat posed by a potential resort to tactical nuclear weapons or low-yield nuclear weapons,”

Burns, 66, said during a speech at Georgia Tech university in Atlanta.

“I know President Biden is deeply concerned about avoiding a Third World War, about avoiding a threshold in which, you know, nuclear conflict becomes possible,”

said Burns, who was the ambassador to Moscow between 2005 and 2008.

Comment

Albert Einstein once said that he did not know what weapons would be used in World War 3, but World War 4 would be fought with sticks and stones. We don’t know what weapons will be used but there is a high possibility that nuclear weapons could be used.

When pushed into a corner and with nothing to lose a leader like Putin could push the button. Russian state TV said a few weeks ago

“Why do we need a world if Russia is not in it?”

They would countenance destroying the earth if Russia could not exist.

Jesus said “no flesh” (no creature) would survive if God did not intervene in sending Jesus…

For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be.  And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect’s sake those days shall be shortened. (Matthew 24:21-22)

Andy Walton

Weekly World Watch

++

Additional reading

Pledges to send more military assistance to Ukraine and Russian warnings

Wetenschap: God of afgod? 2 De grenzen van de wetenschap

De vorige keer stelden we de vraag of wetenschap in strijd zou zijn met de Bijbel. Daarvoor moeten we allereerst begrijpen wat wetenschap eigenlijk is en wat het doet. Daarover gaat het nu.

Wetenschap bestudeert waargenomen verschijnselen en tracht daar een logische onderlinge samenhang in te vinden of, wat kort door de bocht, die te ‘verklaren’.
Maar al zal er voor ieder ‘waarom’ ook een ‘daarom’ zijn, ieder ‘daarom’ roept weer zijn eigen ‘waarom’ op. Waarom valt die vogel in de lucht niet naar beneden? Omdat hij vleugels heeft. Maar hoe werken die vleugels dan? Dat volgt uit de stroming van de lucht er omheen, en dat kun je weer verklaren uit de theorieën van de aerodynamica, die zelf weer volgen uit de wetten van de stromingsleer, die weer berusten op meer fundamentele behoudswetten (zoals behoud van massa en energie). Enz.
enz. enz., totdat je bent aangeland bij de grenzen van de gezamenlijke kennis. Maar niet bij die ene, unieke alles verklarende basisoorzaak!

Verschuivende grenzen

Die grenzen schuiven voortdurend op, maar die primaire oorzaak zul je zo nooit bereiken. Enerzijds kan dat frustrerend zijn, want als wetenschappers willen we graag alles weten. Anderzijds houdt het ons van de straat, want er blijft altijd weer wat te onderzoeken over. En voor de dagelijkse praktijk kunnen we er prima mee uit de voeten. Ooit moest je flink wat bruggen bouwen, waarvan er vrij veel op ongelegen momenten instortten, voordat we door begonnen te krijgen hoe je dat een beetje betrouwbaar kon voorkomen. En toen de Zweden in 1625 een nieuw oorlogsschip wilden hebben dat een maatje groter was dan alles tot dan toe, is dat al vóór de afvaart in de haven van Stockholm gezonken, omdat de stabiliteit wat te wensen over liet. Tegenwoordig lukt zulk opschalen van bekende ontwerpen naar grotere toch aanzienlijk beter. Je kunt al dat soort dingen nu van tevoren uitrekenen (ook al gebeurt er ook nu nog wel eens iets dat niet helemaal was voorzien). Het is echter van belang te beseffen dat wetenschap is gebaseerd op (waargenomen) feiten.
En mits die waarnemingen betrouwbaar zijn, moeten we ervan uitgaan dat die feiten nooit in strijd kunnen zijn met de waarheid: ze zijn de waarheid. En de zich Bijbelgetrouw noemende christen die bang is voor feiten, gelooft strikt genomen niet echt in de waarheid van de Bijbel.

De ‘ondergrens’

Oogsten van wilgen voor bio-brandstof

Het moet daarom wel duidelijk zijn dat we al te simpele opvattingen wel als onwetenschappelijk naar de prullenmand moeten verwijzen, omdat ze niet voldoen aan een minimum van wetenschappelijke redelijkheid. In mijn loopbaan ben ik regelmatig geconfronteerd met spectaculaire uitvindingen die auto’s op slag 20-30 % zuiniger zouden maken. Iemand komt dan bijvoorbeeld aanzetten met een apparaat dat de brandstofmoleculen zou ‘ioniseren’ en daarmee ‘richten’ zodat ze allemaal met de neuzen dezelfde kant op staan, wat een zoveel completere verbranding zou geven dat je die 30 % besparing beslist zou halen. Nu is het wetenschappelijk niet bekend dat je brandstofmoleculen zo zou kunnen ioniseren, en wetenschappelijk gezien kun je je ook al niets voorstellen bij dat ‘richten’, noch over de invloed die dat hoe dan ook zou kunnen hebben op de kwaliteit van de verbranding als dat al mogelijk zou zijn. Dat is gewoon consequent doorredeneren op basis van wat we weten. Je kunt ook overwegen dat er nooit meer dan iets van 5 % van de brandstof verloren ging door onvolledige verbranding, dus dan ga je die 30 % besparing ook dan nog niet halen. Daar hoef je niet eens voor te weten hoe het werkt, of zelfs maar òf het werkt. Dat is gewoon een kwestie van gezond verstand en kennis van zaken. En daar is niets mysterieus aan.
Dit voorbeeld lijkt misschien wat opgeklopt (hoewel toch echt uit het leven gegrepen). Maar tot ver in de 19e eeuw stond bijvoorbeeld de medische ‘wetenschap’ nog steeds op zulk peil. Op basis van wat we nu weten over bacteriën en virussen, en over de opbouw en het functioneren van het menselijk lichaam, stond die kennis nog op het niveau van middeleeuwse kwakzalverij. Volgens sommigen was het relatieve succes van een, wetenschappelijk gesproken, dubieuze theorie als homeopathie voornamelijk een gevolg van het feit dat deze theorie voor de patiënt in elk geval een stuk minder gevaarlijk was dan de toenmalige ‘reguliere’ geneeskunde. En bij alle publiciteit over medische missers zouden we er goed aan doen te bedenken dat in bijbelse tijden ziekten vaak al heel snel levensbedreigend waren. Onze opvatting dat doodgaan aan een ziekte eigenlijk ‘niet zou moeten kunnen’ is een luxe van zeer recente datum (en dan nog alleen voor onze westerse maatschappij!).

De ‘bovengrens’

Maar behalve een ‘ondergrens’ is er ook een ‘bovengrens’. In een interview met de auteurs van een nieuw boek viel (in het kader van God als schepper) de vraag of er plaats zou zijn voor een ‘boedelscheiding tussen wetenschap en godsdienst’. Het antwoord was:

“Of je bent lid van de wetenschappelijke gemeenschap, of je bent het niet. Beide tegelijk kan niet.”

Maar zo’n opmerking snijdt wetenschappelijk totaal geen hout. Wetenschappelijke theorieën en wetten beschrijven de logische samenhang tussen ‘normale’ verschijnselen. Maar elke goede wetenschapper weet dat als je de grenzen van het mogelijke nadert, die samenhang kan gaan verschuiven. Zo is er een wet van behoud van energie en één van behoud van massa. Onder normale omstandigheden zal energietoevoer aan een bewegend voorwerp resulteren in toename van de snelheid. Maar Einstein toonde aan dat als je de snelheid van het licht nadert, die energie zich gaat omzetten in massa. En in elke kernreactie wordt massa omgezet in energie. Dus onder extreme omstandigheden werken die beide wetten elk voor zich niet meer (hoewel nog wel de combinatie). En ‘God’ is uiteraard ook zo’n uiterste grens.

Wetenschap kan evenmin een primaire oorzaak aangeven, zoals ik al eerder aangaf. Wetenschap kan ontwikkelingen verklaren, en daarmee kun je uiteindelijk soms een beginpunt vaststellen. Maar een beginpunt is nog geen oorzaak. Zoals de politie uit een voetspoor in de sneeuw wel kan zien waar de verdachte zijn wandeling is begonnen, maar absoluut niet waarom hij dat deed. Zo zou je ook een perfecte geluidsopname kunnen maken van de Matthäus Passion en daar via Fouriertransformatie en frequentieanalyse een compleet geluidsspectrum van bepalen; en dat dan weer volledig verklaren uit de interactie tussen de akoestische eigenschappen van de instrumenten en stemmen enerzijds en de zaalcondities (akoestiek, luchtsamenstelling, vochtigheidsgraad, temperatuur, etc.) anderzijds. Maar betekent dat echt dat je dan afstand zou moeten doen van J.S.Bach als ‘schepper’ (primaire oorzaak) van dat werk? Omdat dat niet wetenschappelijk zou zijn? Kom nou! Dit is gewoon quasi-wetenschappelijk geleuter.

R.C.R
Bijbel en Wetenschap

+

Voorgaande:

Wetenschap: God of afgod 1 Wat zijn wetenschap en Bijbel en hun raakvlakken

Stemt de Bijbel overeen met de wetenschap

Wetenschap en religie zijn met elkaar te rijmen

Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden

++

Aanvullende lectuur

 1. Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God
 2. Hermeneutiek om uit te dragen #3 Wetenschap
 3. Geleerd en Gelovig
 4. Vaticaan publiceert procesakten van Galileo Galilei
 5. 2de vraag: Wat of waar is het begin

+++

Gerelateerd

 1. Wetenschap in beeld
 2. Superdiversiteit maakt alles wat complexer (video)
 3. Nietzsche in tien vrolijke lessen
 4. Theologie in de 21ste eeuw: de taak van een discipline in het nauw
 5. Even geen paraplu meer nodig
 6. Hoe wordt voeding weer een wetenschap?

Bible containing scientific information

Does the Bible contain scientific information unknown at the time?

Answered by  

Some attempts to find scientific knowledge in the Bible are misplaced. For example, in Isaiah 40:22 the ‘circle of the earth’ does not describe the earth as a sphere; the Hebrew word for ‘circle’ is used, not the Hebrew for ‘sphere’ or ‘ball’. However, the Bible does contain information which has historically been of considerable scientific value.

Demythologizing the cosmos

Aristotle

Aristotle (Photo credit: Lawrence OP)

Unlike every other Ancient Near East cosmology, the Bible describes the universe in naturalistic terms. The sun, moon, and stars are inanimate objects rather than gods, the universe was not created from the recycled body parts of divine beings, and the universe operates according to fixed laws. Early Jewish and Christian commentators understood that nature is regular and orderly, since everything in nature takes place according to fixed laws which God has instituted, which never change. [1] [2]

This concept of the universe, which we take for granted, was revolutionary in the Ancient Near East and was not even approached by the Greeks until around the 4th century BCE. In fact the inadequacy of Greek science led to a complete dead end. [3] Unable to free itself completely from mythology, Greek science finally stagnated and failed to advance any further. [4] Western science was not revived until the 6th century CE Christian philosopher John Philoponus challenged the pagan cosmology inherited from the Greeks. [5]

“Expositio et quaestiones” in Aristoteles De Anima by Johannes Buridanus, 1362?.

A pagan Greek philosopher,  Proclus, had written a massive polemical commentary explicitly criticizing the Biblical description of the universe and its origin, on the grounds that it was scientifically unsupportable. Philoponus destroyed Proclus’ arguments in his reply, demonstrating the many flaws in Proclus’ work. [6] He also wrote numerous commentaries on Aristotle’s works which identified their errors, using the Biblical cosmology as his tool. [7]  This breakthrough was instrumental in the formation of Western science as we know it. [8] Philoponus’ work was used by later scientific investigators such as such as Bonaventure, Gersonides, Buridan, Oresme, Gianfrancesco Pico della Mirandola, Galileo Galilei, and Isaac Newton, all of whom made significant scientific progress as a result.

The universe had a beginning

Philoponus had defended the Christian cosmology, deriving powerful arguments from observations of the universe that it must have had a beginning, and that it was finite in duration. He singlehandedly debunked the greatest pagan philosopher and cosmologist in recorded history (Aristotle), as well as burying Proclus’ criticism of the Christian cosmology. Later Jewish and Christian cosmologists throughout the medieval era made similar arguments, based on the same observations. Christian scientists from Francis Bacon to Isaac Newton all understood this, for centuries.

Incredibly, some of the greatest 20th century scientists such as Eddington and Einstein claimed it could not be true (apparently Einstein later said it was possibly the greatest error in his career). Eddington even admitted he didn’t want it to be true, for philosophical reasons. [9] It was only recently that scientific evidence for the ‘Big Bang’ proved that the universe did indeed have a beginning and would have an end, contrary to what many scientists had believed.

Health & hygiene regulations

Examples of cleansing rituals (and other commandments), carried out under the Law of Moses with excellent hygiene benefits include:

 • Carrion is not to be eaten (Leviticus 7:24)
 • The examination and cleansing of objects known to have come into contact with infectious persons, and their destruction if they are unable to be cleansed (Leviticus 13)
 • The quarantine and routine inspection of those suffering from infectious diseases, and the washing or destruction of objects touched by that individual while infected (Leviticus 13, 14)
 • Dwellings known to be infected with mold are to be repeatedly cleansed and examined until the mold has been completely removed, persons in the dwelling to wash themselves and their clothes, any physical material in the house which carries the mold is to be disposed of outside the residential area (and replaced with new material), and if the dwelling cannot be cleansed or if the mold keeps reoccurring the entire dwelling is to be destroyed and the debris disposed of outside the residential area (Leviticus 14)
 • Men and women with abnormal genital discharges were to wash themselves and their clothes, if they touched anyone or anything without washing their hands that person or thing had also to be washed (Leviticus 15)
 • Cleansing rituals involved washing with running water, avoiding the danger of stagnation and the transmission of infection by contaminating a static body of water with unclean material (Leviticus 15)
 • Those in contact with a dead body to wash themselves and their clothes, and any open container which was in a room where a person had died was to be considered unclean, together with its contents (Numbers 19:11-20)
 • Latrines to be dug well clear of residential areas (Deuteronomy 23:12-13)

Historical, medical, and scholarly commentary on these passages has noted the value of these instructions. [10] [11] [12] [13] George Washington actually used and enforced the hygiene rules in the Law of Moses to improve the health of his troops, and to give them a significant advantage over their English enemies, who were not so aware. [14]

Egyptian medical science was crippled by its belief in the supernatural cause of many illnesses. [15] The Law of Moses never attributed sickness to supernatural evil such as demons (unlike the nations around them). This gave them a tremendous advantage when approaching the issue of health and medicine. [16] [17]


References

[1] Sirach chapter 16, verses 26-28, 180-175 BCE.

‘When the Lord created his works from the beginning, and, in making them determined their boundaries, he arranged his works in an eternal order, and their dominion for all generations. They neither hunger not grow weary, and they do not abandon their tasks. They do not crowd one another, and they never disobey his word.’

[2] Basil of Caesarea, ‘Hexamaron’, chapter 5, sections 10, 370 CE.

‘It is this command which, still at this day, is imposed on the earth and, in the course of each year, displays all the strength of its power to produce herbs, seeds, and trees. Like tops, which after the first impulse continue their evolutions, turning upon themselves, when once fixed in their center; thus nature, receiving the impulse of this first command, follows without interruption the course of ages until the consummation of all things.’

[3] John McKenna, article ‘John Philoponus, Sixth Century Alexandrian Grammarian, Christian Theologian and Scientific Philosopher’, Quodlibet Journal, Volume 5, Number 1, January 2003.

‘The Greek concept of God caused a deep confusion between cosmology and theology and was a dead-end to science, as we know it in our time.’

[4] Wilderberg, ‘John Philoponus’, Stanford Encyclopedia of Philosophy.

‘Reading Philoponus as well as the writings of his great adversary Simplicius, one gets the sense that in the 6th century CE, traditional pagan Greek learning had become desperately insular.’

[5]  Dan Graves, ‘Aristotle’s Earliest Creationist Critic’, 1998.

‘A widespread religion of Philoponus’s time was pantheism, a belief system that sees God as equivalent to nature. In his rejection of this, Philoponus argued that the Creator transcends nature rather than being within it. Having been created, nature exists without constant intervention by God. This radical conception shocked the pagans who believed the gods were imbedded within the material universe.’

[6] Wilderberg, ‘John Philoponus’, Stanford Encyclopedia of Philosophy.

‘The Athenian Neoplatonist Proclus (c. 411-485), the teacher of Philoponus’ own teacher Ammonius, had written a defense of the pagan Greek (Aristotelian, Platonist) belief in the eternity of the world. His aim was to show that Christian creationism was intellectually untenable.’

‘Like the polemic against Proclus, Against Aristotle is mainly devoted to removing obstacles for the creationist. If Aristotle were right about the existence of an immutable fifth element (ether) in the celestial region, and if he were right about motion and time being eternal, any belief in creation would surely be unwarranted. Philoponus succeeds in pointing to numerous contradictions, inconsistencies, fallacies and improbable assumptions in Aristotle’s philosophy of nature relating to these claims. Dissecting Aristotle’s texts in an unprecedented way, he time and again turns the tables on Aristotle and so paves the way for demonstrative arguments for non-eternity.’

[7] John McKenna, article ‘John Philoponus, Sixth Century Alexandrian Grammarian, Christian Theologian and Scientific Philosopher’, Quodlibet Journal, Volume 5, Number 1, January, 2003.

‘However, of greatest important is Philoponus’ cosmology, based upon his monotheism. Believing that heaven and earth were both created by God ex nihilo  he vehemently attacked Aristotle’s assumptions with regard to the eternity of the universe and its dichotomy into a heavenly and sublunary region.’

[8] Dan Graves, ‘Aristotle’s Earliest Creationist Critic’, 1998.

‘Philoponus’s application of Christian theology to physics prefigured a new era in science. The Alexandrian scholar was the first to combine scientific cosmology (the study of the nature of the universe) with monotheism and the Christian doctrine of creation. In doing so, Philoponus anticipated not only the findings but also the methods of modern science.’

‘Philoponus’ replies anticipated the great Renaissance scientists Galileo (1564-1642) and Simon Stevin (1548-1620).’

[9] Arthur Eddington, ‘The End of the World: From the Standpoint of Mathematical Physics’, Nature, volume127 (1931), p. 450.

‘Philosophically, the notion of a beginning to the present order is repugnant to me.’

‘I should like to find a genuine loophole.’

Eddington also acknowledged that the theory of the universe expanding, as proved by Einstein’s Theory of General Relativity, was a powerful argument for the truth of the Biblical description of the universe as having a beginning (Eddington, ‘The Nature of the Physical World’).

‘Religion first became possible for a reasonable man of science in the year 1927’

[10] C. Singer and E. A. Underwood, ‘A Short History of Medicine’, 1962.

‘Among the physicians of classical antiquity we find no consistent view of transmission of infection by contact. Indeed the whole idea of infection was effectively absent from them, so that preventive measures based upon them could not be developed. It was reserved for the Middle Ages to conceive serious official measures against spread of epidemics. These measures were constantly derived from the leper ritual of the Bible with its fundamental concept of isolation.’

[11] Kim Taylor, ‘Toxic Mold Assessment: Mitigation, and Prevention’, Federal Facilities Environmental Journal (Summer 2004), p. 60.

‘The first documented residential mold assessment and remediation was reported in the Old Testament (Leviticus 14) in which identification, evaluation, and cleanup methods were described. The cleanup methods described in Leviticus have not significantly changed in the present day.’

[12] Peter M Baldwin, ‘Contagion and the State in Europe, 1830-1930′ (1999), p. 5.

‘The ancient Jews had been the first to develop not only the rules of contagionist prophylaxis detailed in Leviticus, but had also formulated other pertinent aspects of public hygiene: a weekly day of rest, protection of the food and water supply, concern with abnormal discharges of the genitals and more general bodily cleanliness, including perhaps (if one is willing to attribute also functional motives to religious rituals) circumcision.’

[13] T Thulchinsky & E Varavikova, ‘The New Public Health: An Introduction for the 21st Century’ (2000).

‘The Hebrew Mosaic Law of the five Books of Moses stressed prevention of disease through regulation of personal and community hygiene, reproductive and maternal health, isolation of lepers and other “unclean conditions”, and family and personal sexual conduct as part of religious practice.’

‘It also laid a basis for medical and public health jurisprudence. Personal and community responsibility for health included a mandatory day of rest, limits on slavery and guarantees of the rights of slaves and workers, protection of water supplies, sanitation of communities and camps, waste disposal, and food protection, all codified in detailed religious obligations.’

‘Food regulation prevented use of diseased or unclean animals, and prescribed methods of slaughter improved the possibility of preservation of the meat.’

‘The Mosaic Law, which forms the basis for Judaism, Christianity, and Islam, codified health laws for the individual and for society, all of which have continued into the modern era as basic concepts in environmental and social hygiene.’

[14] Colonel Robert Anderson, Office of the Surgeon General Department of the Army of Washington, ‘The Evolution Of Preventive Medicine In The United States Army, 1607-1939′ (1968).

‘Like Pringle, Brocklesby, Tilton, and others, Washington invoked the Mosaic sanitary code, as stated in the Fourth and Fifth Books of Moses in the King James Version of the Old Testament, Numbers 5: 1-4 and Deuteronomy 23: 12-14. This is shown in the facsimile reproduction (fig. 7) of the broadside of his general orders for the Army under the command of Brigadier General McDougall, issued at Head Quarters, Peeks-Kill [in October? 1777]. A copy of this broadside (43) is reprinted as appendix A, p. 189. In this broadside, Washington refers to Moses as “the wisest General that ever lived, for he was inspired.” He might also, with good reason, have referred to him as “the Founder of Preventive Medicine,” as proclaimed by Wood and others (44).’

[15] The Eber Papyrus (a collection of Egyptian medical texts).

‘When thou meetest a large tumour of the God Xensu  in any part of the limb of a person, it is loathsome and suffers many pustules to come forth; something arises therein as though wind were in it, causing irritation. The tumour calls with a loud voice to thee: it is a tumour of the God Xensu. Do nothing there against.’

[16] Ashland Theological Journal, (29:170), review ‘Powers of Evil: A Biblical Study of Satan & Demons’ (1997).

‘In contrast to contemporary Ancient Near-Eastern texts, the OT makes no reference to demon possession or exorcism, nor do the people exhibit undue fear or fascination with these spirits.’

[17] Richard Hess, ‘Review: A Reassessment of the Priestly Cultic and Legal Texts’, Journal of Law and Religion, Volume 17, #1/2 (2002), p. 378.

‘Milgrom argues that there is a basic distinction between the religious understanding of spiritual forces in the ancient Near East and in Israel. In the former, priests used rituals and incantations to thwart the evil powers and intentions of demons. P eliminated the world view that held demons responsible for the evil in the world. In its place, people were to be held responsible for the wickedness. In this sense, people replaced demons.’

****

Picture of Isaac Newton, Galileo Galilei and A...

Picture of Isaac Newton, Galileo Galilei and Albert Einstein (Photo credit: Wikipedia)

Replies:

 • Russell Hamner

  your looking for the wrong kind of science, it is indeed political science and social science that has been hidden from you. do some research and reasoning. moses came down the mountain with two tablets, leviticus for the oganization of religion for social science, and deuteronomy for the oganization of political science, seperated by numbers which tells you to count all who are able to go to war i.e. government, and not to count the levites i.e. religion. in effect separation of church and state, so.. the covenant of god demonstrates the seperatio of church and state, the constitutionalist formed the united states, and the constitution on the seperation of church and state or in other words they formed them on the covenant of god.

  look out into your world and watch… it is coming to and end as you know it, soon the kingdom will come upon you as a thief in the night, for god has revealed his purpose, the wheel she is big and she turns very slowly but yet it comes, and yet it is upon you. repent for the kingdom of god is upon you lest the wheel crush you under its heel.

 • Brandy Williams

  Oh my did you all do your home work, however, I have a slightly different outlook. I think that the Bible is full of many different types of sciences; social, medical, governmental, and personal. Even archeologicly. While being the written word of God the practical uses for everyday life was amazing and the governmental applications the best ever displayed. If we all followed them now maybe we wouldnt be in these messes. Socially all the knowledge you need is to love thy neighbor as thy self and it is a magor undertaking to do so at times. I call that art a science! Personally why would you follow Gods order for all the different types of tithing its built to make you prosper and geez at the amount of training it takes to do that! Another science to me. We dig stuff up out of the dirt all the time that proves that the people of biblical times had to be smart ie the babylonian light bulb! I think we tend to over think things instend of practality, we need to focus on what is at hand. Why should any of us care how we make it to the other side as long as Jesus is our center. All we should do is focus on making the time we are given a type of heaven on earth and seek His kingdom first, treat others as we would be treated and watch a move of God spring from the works of our faith and hope. You know those things unseen. What good is it to be a believer is waiting to die some horrible death? Even though I may give myself up to be burned my life now is so much more important than how I leave this life and enter the next. Focus boys focus! Who is our focus?! Nothing but Jesus!

 • Michael

  Russell, I’m not sure where you came up with this perspective but I see several errors you might want to resolve. God was to be the King of the Jews, the same God that inhabited the Temple, the same God that will rule with “a rod of iron.” The Jews did not obey the “separation of church and state” proscribed in the tablets, they rejected God in doing so. (1 Sam. 8:7) God appointed the kings, all the way to the Messiah through the same line. The two tablets don’t separate “church and state,” we don’t even know how many words were on each. The logical split, however, first reveals our relationship with God (commandments 1-4) and then reveals our relationship with each other (commandments 5-10). Leviticus vs. Deuteronomy? Deuteronomy, literally, means “second law,” but practically it is the second “telling.” Those that were present at the time of the first reading had perished, judged for doubting God and His character. Those who had grown up or been born during those forty years then received the same law. “it is indeed political science and social science that has been hidden from you. do some research and reasoning”??? Considering what you wrote, I would encourage you to do the same. “the wheel she is big and she turns very slowly…lest the wheel crush you under its heel”??? Mixed metaphors doesn’t come close, there is no heel on a wheel, oh my! Read Genesis over again, and once you understand who the “seed of the woman” is and the references to bruising, move on, but slowly.

  ***

  Galileo Galilei. Portrait by Ottavio Leoni. De...

  Galileo Galilei. Portrait by Ottavio Leoni. Detail. (Photo credit: Wikipedia)

+

Additional reading:

 1. Deliverance and establishement of a theocracy
 2. Festival of Freedom and persecutions
 3. Observance of a day to Remember
 4. Were allowed to willfully break the Law of Moses
 5. Relapse plan

+++

 • Evidence from science, philosophy and history against Mormonism, the Church of Latter Day Saints (LDS) (winteryknight.wordpress.com)
  “In contrast to the self-sufficient and solitary absolute who creates ex nihilo (out of nothing), the Mormon God did not bring into being the ultimate constituents of the cosmos — neither its fundamental matter nor the space/time matrix which defines it. Hence, unlike the Necessary Being of classical theology who alone could not not exist and on which all else is contingent for existence, the personal God of Mormonism confronts uncreated realities which exist of metaphysical necessity.
  +
  Mormons believe in an eternally existing universe, such that matter was never created out of nothing, and will never be destroyed. But this is at odds with modern cosmology.The Big Bang cosmology is the most widely accepted cosmology of the day. It is based on several lines of evidence, and is broadly compatible with Genesis. It denies the past eternality of the universe. This peer-reviewed paper in an astrophysics journal explains. (full text here)
 • Mathematical Cosmology – Math, Physics, Cosmos (mountainviewranchstore.com)
  Mathematical cosmology seeks to explain the often complicated theories of our universe.
 • Jerry Coyne’s Twisted History of Science and Religion (forbes.com)
  In his latest post on the topic, he promotes the false belief that there is a fundamental conflict between science and religion, and he even makes the wild (and admittedly unproven) claim “that had there been no Christianity, if after the fall of Rome atheism had pervaded the Western world, science would have developed earlier and be far more advanced than it is now.” (For some thoughts on that theory, see this post.)Historians have long realized that the great conflict between science and religion is a myth. But it continues to be an article of faith among the New Atheists. In contrast to his views on evolution, Dr. Coyne thinks that he can ignore the evidence from history and disregard the settled view of experts in the field. But, being a scholar and a rational man, we’re sure that he will change his mind if shown to be wrong.
  +
  Steven Weinberg said it best, ‘science is a corrosive to religion .. and it’s a good thing too’. The church fought hard and long to keep the earth as the centre of the universe, to keep mankind as a result of ‘special creation’, to keep disease and natural disaster as a product of god’s wrath due to the evil of mankind. Anything that might damage the ‘faith and morals’ of the common folk was forbidden regardless of it’s truth .. not exactly a pro-science view. (Edward MacGuire)
  +
  Enter Copernicus. His book caused a massive change in the way people thought about the universe. If you think this was a problem for the church: It was even more of a problem for the universities. Copernicus actually delayed the publication of his book, not because he was worried about the church, but because he worried about the academics! If I recall the history correctly, this was more than just a new model: It was “experimental” mathematics. (Izak Burger)
 • ‘Less Than 1 in 479 Million’: Mathematician Calculates Impossibility of Contriving Creation Account (christiannews.net)
  A mathematician with a historical timeline organization has calculated that there is less than a 1 in 479 million chance that Moses, the author of Genesis, made up the Biblical creation account.Margaret Hunter is owner of Bible Charts and Maps: an organization that produces the Amazing Bible Timeline. The timeline is a circular chart that portrays Biblical events—based on the scholarship of Bishop James Ussher—alongside other significant historical happenings. According to Bible Charts and Maps’ website, over 50,000 people have purchased the Amazing Bible Timeline.
  +Hunter quoted a letter from the Smithsonian Department of Anthropology, which says “the Bible, in particular the historical books of the Old Testament, are as accurate historical documents as any that we have from antiquity and are in fact more accurate than many of the Egyptian, Mesopotamian, or Greek histories.”

  Ultimately, says Hunter, “The Bible is not a book of mythical stories of made up people fighting made up enemies, but a factual history confirmed by archaeological evidence at least as far back as archaeology has been able to take it.”

 • How to falsify a religion using scientific or historical evidence (winteryknight.wordpress.com)
  I notice that a lot of new atheists seem to think that “I don’t like it” can refute a religion. What I often see among atheists is this tendency to set up expectations of how God would have acted and then complain that he doesn’t met those expectations. I don’t think that this is a good way to argue against a religion, because it’s subjective. God isn’t obligated to comport with atheist expectations.So in this post, I wanted to show how a reasonable person can evaluate and reject different worldviews using evidence.
 • With Lines and Angles – Euclid – Changed the World – One Person (onepersonchangedtheworld.wordpress.com)
  In the Elements, Euclid deduced the principles of what is now called Euclidean geometry from a small set of axioms. Euclid also wrote works on perspective, conic sections, spherical geometry, number theory and rigor.
 • What Caused the Big Bang? A Master Mason and Knight Templar Offers a Unique New Approach to Multiverse Cosmology (prweb.com)
  “In the pages of “What Caused the Big Bang?, I introduce a striking new cosmology that transcends the models of Divine Creation and a spontaneous Big Bang that had no cause.””My book is written for people who are spiritual but not religious, who respect science but are not atheists,” Augustine noted. “If you have no use for the creation story in the Bible and likewise find the claim that the Big Bang just ‘spontaneously happened’ to be unconvincing, then you may indeed like what my book has to offer.”
 • Rare edition of the Bible on display in the Quad Cities (radioiowa.com)
  A very rare edition of the Bible is now on display in the Quad Cities. It’s a copy of the first hand-written and hand-illustrated Bible in more than 500 years, that was commissioned by Saint John’s University in Minnesota, and took 15 years to complete.

Blackness, nothingness, something, void

Void and darkness

Darkness. Nothingness.

Void, so there was and there is ….. complexity. Empty spaces make up void, but than there is something to make the spaces in between. Then there is density, length, with, depth, hight … space. When there are periodic fluctuations in the density of the visible baryonic matter of the universe, this means there is a stand still, a movement, but caused by what? If caused by acoustic waves then there would be sound and movement in space. If it would come to an explosion, call it Big Bang, than still it had to exist in the early universe.

Cosmology

First baryon octet

First baryon octet (Photo credit: Wikipedia)

Baryon acoustic oscillations (BAO) may provide a “standard ruler” for length scale in cosmology. does it help us to understand more about the nature of dark energy (which causes the apparent slight acceleration of the expansion of the universe) by constraining cosmological parameters? When there was a hot, dense plasma of electrons and baryons (protons and neutrons) then those also had to come into being.when there would have come overdensity gravitationally attracting matter towards it, the heat of photon-matter interactions creating a large amount of outward pressure, then there should have been something like emptiness and matter, something to cause limitness or presser on something else.. Then counteracting forces of gravity and pressure could create oscillations, analogous to sound waves created in air by pressure differences.

Collapses of masses, Big Bang and billion of years

Voids are believed to have been formed by baryon acoustic oscillations in the Big Bang—collapses of mass followed by implosions of the compressed baryonic matter. Starting from initially small anisotropies due to quantum fluctuations in the early Universe, the anisotropies grew larger in scale over time. Regions of higher density collapsed more rapidly under gravity, eventually resulting in the large-scale, foam-like structure or “cosmic web” of voids and galaxy filaments seen today.

When, according to scientists, approximately 13.798 ± 0.037 billion years ago the Universe was in an extremely hot and dense state and began expanding rapidly to cool down sufficiently to allow energy to be converted into various subatomic particles, including protons, neutrons, and electrons, there should have been all these elements. Subatomic particles, present in the nucleus of each atom having a mutual electromagnetic repulsion stronger than the attraction of the nuclear force, should still then have something to bring in force.

Books of man against books of Supreme Being

The Big Book made up of 66 books, brought together by men, beings of flesh and blood, got ideas in it which came from somewhere and bothered their brains. It let them think and handle, wondering about their being or not being, life and death. Being nothing, would it be being part of that void?

So that “Void” was considered part of the beginning.

“And the earth was without form, and void; and darkness [was] upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.” (Genesis 1:2 AV)

Spirit, Space and Earth

Mass map of Abell 1689.

Mass map of Abell 1689. (Photo credit: Wikipedia)

Space and Earth being without form, part of the so called nothingness, which was something not seen, because darkness did not reveal it,  bottomless emptiness, an inky blackness. God’s Spirit brooded like a bird above the watery abyss, so there was water to hover over.

“And God said, Let there be light: and there was light.” (Genesis 1:3 AV)

Then there was a God, a Being, a Spirit, not man not woman, not flesh, not blood. darkness was elevated so there was light.

Fluids and Being

When there was water, there was space or volume, the volume of void-space (such as fluids). Having darkness and light makes radiation and reflection. To have reflection there has to be material and volume of solids. Volume change tendency control. If void ratio is high (loose soils) voids in a soil skeleton tend to minimize under loading – adjacent particles contract. The opposite situation, i.e. when void ratio is relatively small (dense soils), indicates that the volume of the soil is vulnerable to increase under loading – particles dilate.

The Void also can denote excretion, the process by which waste products of metabolism and other non-useful materials are eliminated from an organism. In vertebrates this is primarily carried out by the lungs, kidneys and skin. The void as such could be the part of the being, the breathing or passage of air, the composure of the things, be it man or animal or plant.

Dependant Independence

Elementary particles need not be statistically independent and everything could move around without the other but would interfere with the other. Einstein observed that the exchange of radiation between bodies should involve an exchange of mass; light quanta have mass exactly as do ordinary molecules. In his derivation of this result, Einstein speaks about a “light complex,” an entirely classical concept, rather than about a light quantum. When, after Bose’s work, he did attribute corpuscular properties to light quanta, he distinguished clearly between photons (a word he did not use), zero rest mass bosons (another word introduced later) whose number need not be conserved; and massive bosons, whose number must be conserved. His prediction of a condensed state for massive bosons (see Einstein, 1925), now called a Bose-Einstein condensate, offered the first theoretical explanation of a transition between two phases of a system. The prediction was spectacularly confirmed some seventy years later, winning its discoverers the 2001 Nobel prize in physics.

A light ray divides itself, but a light quantum cannot divide without a change of frequency” (Einstein to H. A. Lorentz, 23 May 1909, Collected Papers, vol. 5, p. 193).

Originator of Big Bang

The Big Bang era of the universe, presented as...

The Big Bang era ofthe universe, presented as a manifold in two dimensions (1-space and

time); the shape is right (approximately), but it’s not to scale. (Photo

credit: Wikipedia)

For those saying because there was a Big Bang, so there could not be a Creator is like having the empty peace of paper, getting sings or drawings on its own, without someone using a pen, his hand or his brains to bring something on the paper.

The Big Bang does not contradict anything which is written in the Book of Books, the Bible or Holy Scriptures, which is inspired and infallible the Word of that Maker, the Being behind it all.

The void got formed.

Philosophers

A pagan Greek philosopher, Proclus, called the Successor, had written a massive polemical commentary explicitly criticizing the Biblical description of the universe and its origin, on the grounds that it was scientifically unsupportable. Philoponus, also known as John the Grammarian or John of Alexandria, was a Christian and Aristotelian commentator and the author of a considerable number of philosophical treatises and theological works, destroyed Proclus’ arguments in his reply, demonstrating the many flaws in Proclus’ work. {Wilderberg, ‘John Philoponus’, Stanford Encyclopedia of Philosophy.}
He also wrote numerous commentaries on Aristotle’s works which identified their errors, using the Biblical cosmology as his tool. {John McKenna, article ‘John Philoponus, Sixth Century Alexandrian Grammarian, Christian Theologian and Scientific Philosopher’, Quodlibet Journal, Volume 5, Number 1, January, 2003.}

Cosmology, Philosophy and Science

This breakthrough was instrumental in the formation of Western science as we know it. Philoponus’ work was used by later scientific investigators such as such as Bonaventure, Gersonides, Buridan, Oresme, Gianfrancesco Pico della Mirandola, Galileo Galilei, and Isaac Newton, all of whom made significant scientific progress as a result.

Philoponus had defended the Christian cosmology, deriving powerful arguments from observations of the universe that it must have had a beginning, and that it was finite in duration. He single-handedly debunked the greatest pagan philosopher and cosmologist in recorded history (Aristotle), as well as burying Proclus’ criticism of the Christian cosmology.

Around 550 Philoponus wrote a theological work On the Creation of the World as a commentary on the Bible’s story of creation using the insights of Greek philosophers and Basil the Great. In this work he transfers his theory of impetus to the motion of the planets, whereas Aristotle had proposed different explanations for the motion of heavenly bodies and for earthly projectiles. Thus Philoponus’ theological work is recognized in the history of science as the first attempt at a unified theory of dynamics. Another of his major theological concerns was to argue that all material objects were brought into being by God (Arbiter, 52A-B).

Later Jewish and Christian cosmologists throughout the medieval era made similar arguments, based on the same observations. Christian scientists from Francis Bacon to Isaac Newton all understood this, for centuries.

To be or not to be true

Incredibly, some of the greatest 20th century scientists such as the son of a Somerset Quaker, Arthur Henry Eddington and Einstein claimed it could not be true (apparently Einstein later said it was possibly the greatest error in his career). Eddington even admitted he didn’t want it to be true, for philosophical reasons. [9] It was only recently that scientific evidence for the ‘Big Bang’ proved that the universe did indeed have a beginning and would have an end, contrary to what many scientists had believed.

The Bible did not want to give an exact picture of who everything came into being but does contain information which has historically been of considerable scientific value.

Biblical concept of the universe

WMAP image of the (extremely tiny) anisotropie...

WMAP image of the (extremely tiny) anisotropies in the cosmic background radiation (Photo credit: Wikipedia)

Unlike every other Ancient Near East cosmology, the Bible describes the universe in naturalistic terms. The sun, moon, and stars are inanimate objects rather than gods, the universe was not created from the recycled body parts of divine beings, and the universe operates according to fixed laws. Early Jewish and Christian commentators understood that nature is regular and orderly, since everything in nature takes place according to fixed laws which God has instituted, which never change.

Sirach chapter 16, verses 26-28, 180-175 BCE.

‘When the Lord created his works from the beginning, and, in making them determined their boundaries, he arranged his works in an eternal order, and their dominion for all generations. They neither hunger not grow weary, and they do not abandon their tasks. They do not crowd one another, and they never disobey his word.’

Basil of Caesarea, ‘Hexamaron’, chapter 5, sections 10, 370 CE.

‘It is this command which, still at this day, is imposed on the earth and, in the course of each year, displays all the strength of its power to produce herbs, seeds, and trees. Like tops, which after the first impulse continue their evolutions, turning upon themselves, when once fixed in their center; thus nature, receiving the impulse of this first command, follows without interruption the course of ages until the consummation of all things.’

This concept of the universe, which we take for granted, was revolutionary in the Ancient Near East and was not even approached by the Greeks until around the 4th century BCE. In fact the inadequacy of Greek science led to a complete dead end.

Concept of Origin and Originator

John McKenna, article ‘John Philoponus, Sixth Century Alexandrian Grammarian, Christian Theologian and Scientific Philosopher’, Quodlibet Journal, Volume 5, Number 1, January 2003.

‘The Greek concept of God caused a deep confusion between cosmology and theology and was a dead-end to science, as we know it in our time.’

Unable to free itself completely from mythology, Greek science finally stagnated and failed to advance any further.

Wilderberg, ‘John Philoponus’, Stanford Encyclopedia of Philosophy.

‘Reading Philoponus as well as the writings of his great adversary Simplicius, one gets the sense that in the 6th century CE, traditional pagan Greek learning had become desperately insular.’

Inheritance

Western science was not revived until the 6th century CE Christian philosopher John Philoponus challenged the pagan cosmology inherited from the Greeks.

Dan Graves, ‘Aristotle’s Earliest Creationist Critic’, 1998.

‘A widespread religion of Philoponus’s time was pantheism, a belief system that sees God as equivalent to nature. In his rejection of this, Philoponus argued that the Creator transcends nature rather than being within it. Having been created, nature exists without constant intervention by God. This radical conception shocked the pagans who believed the gods were imbedded within the material universe.’

Religious experience versus scientific experience

Eddington argued from a novel interpretation of positivism that religious experience and scientific experience were equally valid parts of human life, but that neither could prove any particular sectarian dogma. This ecumenical, reassuring position was quite popular in the interwar period with the last surge of liberal theology, but became less relevant with the death of that movement around World War II.

Einstein loved to discuss scientific problems with friends, but he was, fundamentally a “horse for single harness.” His belief in strict causality was closely related to his profound belief in the harmony of nature, which did not have to exclude a Supernatural Hand behind it all.

Most of the people do want to look at the universe rationally, in mathematical terms, and by doing so they often become blind for the mystical elemenents we as human beings can not understand. It is not because we can not cope with the matter that we do have to cease to evoke a deep — one might say, religious — feeling of admiration in the Power behind all science.

“The most incomprehensible thing about the world,” Einstein once wrote, “is that it is comprehensible.”

Free inventive capacity of human mind

To discover the basic laws and concepts of nature we can either try to find knowledge by scientist, whose findings after some years may become outdated and not so right as people thought after, first arguing a lot.

Einstein argued that while we learn certain features of the world from experience, the free inventive capacity of the human mind is required to formulate physical theories. There is no logical link between the world of experience and the world of theory. Once a theory has been formulated, however, it must be “simple” (or, perhaps, “esthetically pleasing”) and agree with experiment. One such esthetically pleasing and fully confirmed theory is the special theory of relativity. There was the Galilean invariance or Galilean relativity that states that the laws of motion are the same in all inertial frames. Galileo Galilei first described this principle in 1632 in his Dialogue Concerning the Two Chief World Systems using the example of a ship travelling at constant velocity, without rocking, on a smooth sea; any observer doing experiments below the deck would not be able to tell whether the ship was moving or stationary. The fact that the Earth orbits around the sun at approximately 30 km/s offers a somewhat more dramatic example, though it is technically not an inertial reference frame.

We might also adhere that there exists an absolute space, in which Newton’s laws are true, an inertial frame as a reference frame in relative uniform motion to absolute space where all inertial frames share a universal time. {Newtonian relativity}

If it be a relativity generalising special relativity and Newton’s law of universal gravitation, providing a unified description of gravity as a geometric property of space and time, or spacetime we in a moment of time can appear or dispensary, be or not be.  In the curvature of space-time we shall not be able to avoid the energy and momentum of whatever matter and radiation are present.

Subtle but not malicious

When Einstein was informed of D.C. Miller’s experiments, which seemed to contradict the special theory by demanding the reinstatement of the ether, he expressed his belief in the spuriousness of Miller’s results—and therefore in the harmoniousness of nature—with another of his famous aphorisms, “God is subtle, but he is not malicious.”

This frequent use of God’s name in Einstein’s speeches and writings provides us with a feeling for his religious convictions. He once stated explicitly,

“I believe in Spinoza’s God who reveals himself in the harmony of all being, not in a God who concerns himself with the fate and actions of men.”

It is not difficult to see that this credo is consistent with his statement that the

“less knowledge a scholar possesses, the farther he feels from God. But the greater his knowledge, the nearer is his approach to God.”

This should let us made to think about our position to the Divine Creator who provide human beings with brains so that they can think and have wisdom. Since Einstein’s God manifested Himself in the harmony of the universe, there could be no conflict between religion and science for Einstein. As Christians we should believe the Word of God and notice that many things written in it were first taught otherwise by man. Lots of people twisted words and told people they were in the Scriptures, but that ordinary people could not understand them. Many points of believe were created, people had to accept them, or they would be tortured and even be killed for other beliefs. The major points in this are that the world would be there in one go like we see it today, that the earth would be a flat surface, that God would be three in one (the Holy Trinity), that Jesus was God and that Jesus existed already at the time of the creation.

Looking into matters, taking time to study and for investigation

We should look into all matters, investigate them and make the right choices. The Creator provided the universe, placed human beings, plants and animals in it and gave guidance in His Word, to help them find their way. each of us has to use their brains to search, look for and to experiment. Each of us has also either to hear to the world or to see the Magnificent Hand of God and the Beautiful Works of God, which work faith.

Illustration of the expansion of the Universe ...

Illustration of the expansion of the Universe after the Big bang. In Bulgarian. (Photo credit: Wikipedia)

Einstein’s theory implies the existence of black holes — regions of space in which space and time are distorted in such a way that nothing, not even light, can escape — as an end-state for massive stars. There is ample evidence that the intense radiation emitted by certain kinds of astronomical objects is due to black holes; for example, microquasars and active galactic nuclei result from the presence of stellar black holes and black holes of a much more massive type, respectively. In time people will find out more about it. Many previous scientific findings may be considered mistaken. those faulty teachings where once taken as the truth and preferred above the Truth of God. We should know better and look for truth in the Bible, the Word of God. Studying that word we should come to conclusions and take the right choices doing the job god wants us to do.

No void anymore

We can have no void, having no members or examples. Today the void is gone. We live in the world not inhabited any more and is not deserted. Being part of those living elements of the universe, we can breath and move and fulfil duties.

When Einstein lay dying he could truly utter, as he did,

“Here on earth I have done my job.”

Shall we be able to say at the end of our life the same thing?

It would be difficult to find a more suitable epitaph than the words Einstein himself used in characterizing his life:

“God is inexorable in the way He has allotted His gifts. He gave me the stubbornness of a mule and nothing else; really, He also gave me a keen scent.”

+

Additional notes:

 1. Proclus Lycaeus was a Greek Neoplatonist philosopher, one of the last major Classical philosophers who set forth one of the most elaborate and fully developed systems of Neoplatonism. He stands near the end of the classical development of philosophy, and was very influential on Western medieval philosophy (Greek and Latin) as well as Islamic thought.
 2. The biblical findings and theological ideas of John the Grammarian or John of Alexandria broke from the Aristotelian-Neoplatonic tradition, questioning methodology and eventually leading to empiricism in the natural sciences. His doctrine on Christ’s duality, according to which in Christ remain two united substances, united but divided, is analogous to the union of the soul and body in human beings and coincides with the miaphysite school of thought.
  He was posthumously condemned as a heretic by the Orthodox Church in 680-81 because of what was perceived of as a tritheistic interpretation of the Trinity.
 3. Arthur Henry Eddington was the first interpreter of Einstein’s relativity theory in English, and made his own contributions to its development; and he formulated relationships between all the principal constants of nature, attempting a vast synthesis in his provocative but uncompleted Fundamental Theory.

Please do find:

 1. The professor, God, Faith and the student
 2. The Origin of Life on Earth: Creation or Evolution?
 3. God of gods
 4. The Divine name of the Creator
 5. Two states of existence before God
 6. A viewpoint on creation
 7. The World framed by the Word of God
 8. Creator and Blogger God 1 Emptiness and mouvement
 9. Creator and Blogger God 3 Lesson and solution
 10. Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #3 Voice of God #1 Creator and His Prophets
 11. Cosmos creator and human destiny
 12. Creation of the earth out of something
 13. Creation gift of God
 14. Creation and the Bible
 15. God, Creation and the Bible Hope
 16. A viewpoint on creation
 17. Man made life
 18. The manager and Word of God
 19. Newton did not believe in a Trinity
 20. Trinity: A False Doctrine of a False Church
 21. God works faith
 22. Without God no purpose, no goal, no hope
 23. Finish each day and be done with it

+++

 • Could ‘Higgsogenesis’ explain dark matter? (phys.org)
  The recently discovered Higgs boson is best known for its important role in explaining particle mass. But now some physicists are wondering if the Higgs could have played an equally significant role in generating dark matter and baryonic matter in the early Universe, as well as causing the hypothetical dark matter asymmetry and the observed baryon asymmetry between matter and antimatter particles.
 • Nothingness (coggj22.wordpress.com)
  When you ask people about how life started, or even how the entire universe came into fruition, their answer would basically boil down into two categories – an answer which is derived from scientific explanations and another which involves an application of faith, a response born of their religion. In the scientific field, we see theories which seek to explain the origin of the universe such as the big bang theory, as well as ideas which aim to resolve the issue of how humans were formed such as Charles Darwin’s Origin of the Species.
 • Why Does The World Exist? (rationaloptimist.wordpress.com)
  In writing previously about Lawrence Krauss’s book, A Universe From Nothing: Why is There Something Rather Than Nothing? I called this the greatest question. Comes now Jim Holt’s book, Why Does the World Exist? Whereas Krauss’s was basically a physics book, Holt’s is mainly philosophical. At the heart of the problem is what nothingness means (as the alternative to the Universe we’ve got, full of stuff). Holt spends much time on this, discussing the plausibility of nothingness via a process of subtraction from our cosmos of somethingness. Meantime Krauss described nothingness in such a way that applying physics to it could get you a Big Bang; he talks a lot about field theory and suchlike. imagesBut the trouble is that religious apologists can always say their nothingness (not even fields) is deeper than yours and requires a god to get something going.
 • Creation Myth Flash Fiction (thewriterandpoet.wordpress.com)
  According to the Standard Model of particle physics, the universe should be empty. Matter and antimatter, which are identical except for their opposite electric charges, seem to be produced in equal parts during particle interactions and decays. However, matter and antimatter instantly annihilate each other upon contact, and so equal amounts of each would have meant a wholesale annihilation of both shortly after the Big Bang. The existence of galaxies, planets and people illustrates that somehow, a small surplus of matter survived this canceling process. If that hadn’t happened, “the universe would be void,” Schönert said. “It would be very, very boring for us, who would not exist.”
 • Accommodation of the Void (themanaoblog.wordpress.com)
  Even thinking about it in terms that can be thought as even being semi-friendly makes a lot of our brains itch. We loathe a void. A void means that we are empty of something and that the void demands to be filled. What we are not realizing is that there is a reason for the void and once it is that we understand the reason, there will be no more void. Too many of us are not accepting this. Too many people believe that a void is a bad thing when in reality it is only a neutral thing and doesn’t carry any negative energy until we choose to believe that it is something other than what it truly is, which is merely and only a void.Nothing in existence did not first come from a void. A void is really only an empty space that is waiting for the right and matching energy to come through to it and fill it. The reason that there is a void created is because that which was there to begin with no longer fits and neither does the energy that used to be there.
 • Stephen Hawking’s Big Ideas Made Simple (ritholtz.com)
  No time to read Stephen Hawking’s A Brief History of Time? In just two and a half minutes, Alok Jha explains why black holes are doomed to shrink into nothingness then explode with the energy of a million nuclear bombs, and rewinds to the big bang and the origin of the universe?
  +
  Nice story, but many astrophysicists do not accept this theory of universal birth.
 • [CEA] Constraints on Large-Scale Dark Acoustic Oscillations from Cosmology (arxiver.wordpress.com)
  If all or a fraction of the dark matter (DM) were coupled to a bath of dark radiation (DR) in the early Universe we expect the combined DM-DR system to give rise to acoustic oscillations of the dark matter until it decouples from the DR. Much like the standard baryon acoustic oscillations, these dark acoustic oscillations (DAO) imprint a characteristic scale, the sound horizon of dark matter, on the matter power spectrum.
 • Higgs boson may have played a role in dark matter creation (vr-zone.com)
  The most famous subatomic particle in recent years is no doubt the Higgs boson, which is responsible for defining the mass of particles. Now scientists believe it may also have an important role in the creation of dark and baryonic matter in the early universe. It may also have something to do with the asymmetry between antimatter and matter particles.The concept of asymmetry involves the idea that while the big bang should have produced equal amounts of matter and anti-matter, it didn’t. If matter and anti-matter had been created in equal amounts, they should then have eliminated each other, leaving… nothing. Of course, that’s not what happened; there was a slight excess of matter, meaning some was left over after all the anti-matter had been eliminated. That matter is what makes up our universe.
 • The impact of baryonic processes on the two-point correlation functions of galaxies, subhaloes and matter [CEA] (arxiver.wordpress.com)
  The observed clustering of galaxies and the cross-correlation of galaxies and mass (a measure of galaxy-galaxy lensing) provide important constraints on both cosmology and models of galaxy formation. Even though the dissipation, and more importantly the feedback processes associated with galaxy formation are thought to affect the distribution of matter, essentially all models used to predict clustering data are based on dark matter only simulations.
  +
  We conclude that predictions for galaxy-galaxy and galaxy-mass clustering from models based on dark matter only simulations will have errors greater than 10% on sub-Mpc scales, unless the simulation results are modified to correctly account for the effects of baryons on the distributions of mass and satellites.
 • Using the topology of large-scale structure in the WiggleZ Dark Energy Survey as a cosmological standard ruler [CEA] (arxiver.wordpress.com)
  The Minkowski functionals are a set of statistics which completely describe the topological nature of each isodensity surface within the field, as a function of the density value.