a Place to discuss religious matters and Christadelphianism

“The proportion of the population who identify as having no religion – referred to as ‘nones’ – reached 48.5% in 2014, almost double the figure of 25% in the 2011 census. Those who define themselves as Christian – Anglicans, Catholics and other denominations – made up 43.8% of the population.” {People of no religion outnumber Christians in England and Wales – study}

wrote the Guardian in May 2016.

No only is it escalating on the Western Islands of Europe, it is a significant phenomenon all over the capitalist European continent. Even the growing Muslim population may not yet outweigh the atheist population in Europe.

People who were brought up with some religion now saying they have no religion at all. They dare to come out for it though in countries like Belgium lots of them though not believing still want to have a participation of the pagan/Christian feasts and celebrate ‘first communion’, ‘second communion’, Easter, Halloween, Christmas and some even other religious connected celebrations.

Religiosity is something where many today only want to talk about in the shade are in the darkness of the night. It is not a subject for a common open discussion in full day light.

The Belgian Christadelphians their electronic mail box though is often full of letters, people having questions about the same things. Them not reacting on our postings on our article platforms, makes that we, each time have to reply them personally and manually, which is a time consuming situation.

For those people who have no faith in God or who our doubting about religion we started a Forum, where all are welcome to discuss matters around religion, faith, how to make the best out of life, how to react on present situations, etc.

We do hope many may find the forum to make use of it. To get it going you are invited to contribute to it also and to bring subjects in the picture.

You may find the Forum on the Message Board Yuku, from a server in the United States of America under the name: Christadelphian

 

Christadelphian Forum (started August 2016)

Christadelphian Forum (started August 2016)

Please do find the following opening articles

 1. Welcome to Christadelphian
 2. Places of interest to get more knowledge about God
 3. Places of interest to get more knowledge about God
 4. Christadelphian a Christian
 5. A god, The God and gods
 6. How do you look at religion
 7. What or which god are you looking at and going for and who or what do you want to worship
 8. Christianity and Religiosity in Europe

+++

Angst voor ouderwetse regels en verlies van christenen

In het Nederlandstalig gebied van West-Europa zijn er heel wat die extreme ideeën hebben. Beiden maken elkaar bang en willen de anderen doen geloven dat zij deze contreien gaan of moeten overheersen.

De grote toestroom van immigranten doet veel mensen denken dat diegenen die zich hier willen komen vestigen, zich niet zullen aanpassen aan onze westerse samenleving en dat zij hun geloof aan de anderen zullen gaan opdringen.

Velen die zo bang zijn vergeten dat het enkel diegenen die zwak in hun eigen geloof staan bekeerd zullen kunnen geraken. Doch bekering loopt niet zo van een leien dakje. Wij moeten echter bewust zijn dat sommige geloofsgroepen weinig vergen om een bekeerling op te nemen en dit doen met aanlokkelijke slogans maar weinig diepgang. Gevolg hiervan zal zijn dat sommige van die bekeerden na een tijdje wel de waarheid zullen gaan inzien en die gemeenschap dan ook de rug zullen gaan toe keren. Hiertoe moet de rest van de maatschappij ook openstaan en er voor zorgen dat die ontmoedigden dan terug opgevangen kunnen worden in een ordelijke maatschappij.

Dat uit een studie van 2013, die nu zeer in de belangstelling is, blijkt dat in Nederland en vijf andere Europese landen tweederde van de ondervraagde moslims hun religieuze wetten belangrijker vinden dat de wetten van de landen waarin zij leven moet ons niet verwonderen. In wezen zouden de geloofswetten voor elke gelovige de basis waarden moeten vormen voor hun leven. Ook in het Christelijk geloof wordt er gevraagd om uit de wereld te stappen en zeker nooit akkoord te gaan met staatswetten die indruisen tegen de wetten van God. Bij de meerderheid van de Christenen is het echter zo dat zij zelf veel wetten van God niet na leven en eigenlijk weinig of geen interesse hebben in de beleving van het geloof of van God. Waar zij zich hoofdzakelijk aan houden zijn de heidense feesten en de menselijke tradities die eveneens meestal gebaseerd zijn op heidense gebruiken.

Dat er zo veel jongeren aangetrokken worden tot het islamitische geloof zou de mensen in het westen meer vragen moeten doen stellen. Indien veel christenen zich zouden gaan bekeren tot de islam zegt dat niet meer over die christenen dan over de islamieten?

Men kan er niet naast zien dat in de jaren 6070 van vorige eeuw heel wat Turken en Marokkanen naar hier zijn gekomen om meer te verdienen en zich een beter leven op te bouwen. Van die gezinnen bracht de meerderheid een conservatievere levensstijl mee dan de meerderheid in hun land. Die zeer oude conservatieve godsdienstbeleving bleef hier in hun kinderen ingedrukt geworden. Ook zij moesten zich houden aan de klassieke geloofsbeleving meet al de gebruiken van hun ouders hun heimat. Door hun afzondering en dikwijls het leven in ghettos kon hun geloofsbeleving stagneren en gingen velen niet mee met de tijd.

Door institutionele uitsluiting en stigmatisering kon de ‘underdog’ groeien en kreeg men uitvergrote verkeerde beelden. Bepaalde politieke partijen zagen hierin de kans schoon om zich te richten op hen die anders zijn dan de plaatselijke bevolking.

WLM - roel1943 - Koran

WLM – roel1943 – Koran (Photo credit: Wikipedia)

In beide groepen, moslims en niet moslims geraakten valse beelden aangenomen gedachten die niet altijd kloppen met de werkelijkheid. Zo hebben bijvoorbeeld moslims in Duitsland aanmerkelijk minder rechten dan in Nederland. Sterker nog: in geen enkel Europees land hebben moslims zoveel rechten als in Nederland. Nochtans voelen vele moslims in Nederland onterecht behandeld. Ook in België geraken meerderen ook meer gefrustreerd. Vooral de media die mee helpen om een angstpsychose te creëren helpen er aan mee om de ontevredenheid aan te scherpen.

Ook al willen de leden van het Christendom, en voornamelijk dan de Katholieken, geloven dat zij de grootste ware geloofsgemeenschap is, kan de Islam zich veroorloven te zeggen dat 1 op vier Islamiet is. Van de totale wereldbevolking in 2009 (6,8 miljard) werden er namelijk 1,57 miljard mensen als moslim geboekstaafd. Er leven ook meer moslims in Azië dan in het Midden-Oosten. Ook al zou slechts vijf procent van de Europese bevolking of  ongeveer  38 miljoen mensen, aanhanger van de Islam zijn moeten wij er rekening mee houden dat er een veel grotere groep is die niet behoort tot de algemeen erkende geloofsverenigingen of Moslimexecutieven.

Het zijn die anders gelovige moslims die zoals anders gelovige christenen toch ook een belangrijke geloofsgroep vormen. Ook in België zegt men dikwijls ‘de christenen’ maar doelt men op de katholieken en vergeet men heel wat christenen die heel andere gebruiken en geloofsovertuigingen hebben dan die Rooms Katholieken. Zo  ook  zijn er onder de Islamieten heel wat verschillende strekkingen die niet allemaal dezelfde regels hebben, laat staan de zelfde geloofsopvattingen.

Erg is het gesteld met de fundamentalistische groepen die zo veel aandacht krijgen in de media dat de gewone mens wel begint te geloven dat zij ‘de Islam’ voor stellen. Vooral de Moslimexecutieve of in het algemeen de Islamitische raden hebben hiertoe bij gedragen door niet tijdig tegenwind te geven en er op te duiden waar Alquada, ISIL, ISIS, IS of Daesh en Bokoharam dingen deden die indruisen tegen het ware islamitische geloof.

Pew Forum on Religion and Public Life bracht in 2009 naar voor dat Islam is de tweede godsdienst in de wereld na het Christendom, dat ongeveer 2,2 miljard volgelingen heeft. Nu zeven jaar later ziet het Christendom de zeer grote groei van die Islam als een bedreiging aan en beseffen velen dat er heel wat meer moslims zijn dan de geregistreerden.

In België is dat duidelijk te zien aan de vele streken waar meer dan de nu normale 25% moslims kan vast gesteld worden.

Die enorme groei van de laatste jaren, waarbij ook veel meer vrouwen met hoofddoek een gewoon straatbeeld zijn geworden, boezemt velen angst in dat het nog meer gaat doorzetten door de toestroom van migranten.

The Balkans Chronicles getuigt van zulk een angst in de volksmond. De auteur wil de mensen doen geloven dat de meeste mensen gewoon niet bewust zijn dat de islam niet zomaar een religie, maar een totalitaire politieke cult-achtige ideologie is, die zijn volgelingen dwingt tot blinde gehoorzaamheid, leert intolerantie, brutaliteit en alle moslims en niet-moslims vergrendelt in een strijd die rechtstreeks voortvloeien uit de 7e eeuw nomadische, roofzuchtige, Bedoeïen culture. {Islam is hier om Europa over te nemen!}

Waar hij dit vandaan haalt mag Joost weten. Hij schrijft verder

Deze politieke ideologie heeft als doel, de wereld te onderwerpen,hetzij vreedzaam door middel van zending en migratie, hetzij met geweld door middel van de heilige oorlog of jihad… {Islam is hier om Europa over te nemen!}

Zonder oog te hebben wat bepaalde zogenaamd christelijke groepen hebben uitgespookt de vorige eeuwen, hun moorddadige acties in de doofpot stekend, kijkt hij wel naar tegenreacties van Islamitische groepen.

Ook wijst hij met een boze vinger naar de migratieproblematiek waarin hij een verder gevaar van islamisering ziet. Hij schrijft:

In landen waar moslims met oorlogsvoering de sharia niet dwingend kan opleggen, daar wordt gebruik/misbruik gemaakt van migratie. Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India dankzij migratie werden geïslamiseerd. Migratie is slechts een verkapte verovering en het zal pas eindigen wanneer de hele wereld is veroverd.Er zijn nu 57 staten waarin de islam regeert…

Europa wordt binnenkort een ‘islamitische staat’, waar de shari’ah geldt! De opkomst van de islam, betekent ook de opkomst van de sharia wetgeving in ons rechtssysteem.Veel menende term ISLAMISERING niet helemaal begrijpen.Met islamisering wordt niet alleen de toename van de moslimpopulatie bedoeld, en ook niet de militaire verovering van het land door moslims of de stichting van een islamitische staat. Islamisering is een proces waarbij de religie sluipenderwijs alle aspecten van het leven gaat domineren. {Islam is hier om Europa over te nemen!}

Dit lijkt wel Vlaams Blok of Vlaams Belang praat en is niet gestoeld op werkelijkheid maar getuigd ook van een onderschatting van het huidige staatsapparaat. Alsook onderschat het het vermogen van de Europese Unie als gemeenschap van federale staten die ook zelf hun eigen zeg in eigen land mogen doen.

Londen is een mooi voorbeeld hoe zijn gedachte over de komende twintig jaar, werkelijkheid kan worden en er niet alleen  genoeg islamitische kiezers in dat Europa zullen zijn, maar dat er ook anderen er voor zullen kiezen om op een Islamiet te kiezen als burgemeester of als President!  Heeft men er in het verleden zo veel vragen bij gesteld als het een Katholiek, Protestant, Niet gelovige, Humanist, Boeddhist of anders gelovige was die zich kandidaat stelde in een gemeente of in het land voor een kiesbare plaats?

Hebben die Christenen die zo bang zijn dat hun geloofsgemeenschap zal verminderen zich zorgen gemaakt toen atheïsten de burgemeesterposten gingen opeisen of parlementszetels gingen innemen? Waar waren dan die bezorgde christenen toen wetten werden goedgekeurd die tegen hun christelijk geloof ingingen? Toen leek het allemaal heel gewoon of moest iedereen maar mee op de kar van de vooruitgang klimmen.

Wat heeft men gedaan toen men gemeenschapsscholen or rijksscholen oprichtte, of protestantse Bijbelscholen of Joodse scholen terwijl men nu bezwaren heeft tegen sharia erfenissen, sharia scholen, en sharia banken in Europa?

Dat in Amsterdam polygame huwelijken officieel worden geregistreerd door de gemeentediensten is dat niet gewoon der werkelijkheid voor waar nemen? Trouwens heel wat Belgische blanke mannen houden er ook meerdere vrouwen op na, zonder dat zij al doende geregistreerd zijn. Is hun buitenechtelijke verhouding dan zo veel beter dan de echtelijke verbintenis van diegene die openen bloot voor meerdere vrouwen zorgt en hun goed behandelt?

Heel wat zogenaamde christenen zien er geen bezwaar in om seks te hebben voor het huwelijk of om met nog anderen seks te hebben als zij al door de echt met iemand anders verbonden zijn. Sommigen houden er zelfs van om van de verscheiden geslachten te snoepen en enkelen vinden het heel aangenaam om met meerderen tegelijk de liefde te bedrijven en vinden er zelfs geen bezwaar in om er mee te pronken.

De normen en waarde in onze westerse samenleving zijn zodanig laag komen te staan dat bepaalde bevolkingsgroepen terecht een halt toe roepen tegen die decadentie. Dat het voornamelijk Islamieten zijn, getuigd alleen maar hoe weinig christenen echt met het geloof bezig zijn en zich aan de regels van hun heilige boeken willen houden.

Sommige debatten zoals rond de hoofddoeken zijn dikwijls zaken die wij eerder bij de katholieken ook gezien hebben. De kinderboom generatie hebben hun ouders nog weten gescheiden zitten in de kerk en zagen hun moeders nog gesluierd en ofwel met hoedje of met hoofddoek de straat op gaan. Voor veel jongeren vandaag is dat niet meer gekend, maar dat wij ze gerust eens onze familie albums eens voor leggen.

Vele christenen zijn vergeten hoe de nonnen hun kapsels waren of hoe priesters in habijt rond liepen. In sommige landen is dat nog gewone praktijk.

Kan men niet inzien dat bepaalde islamitische groepen nu in een zelfde fase zitten als de christenen in de vorige eeuw hebben mee gemaakt?

Ook bij de moslims ziet men een duidelijke trent dat jongeren hun geloof minder diep beleven dan hun grootouders en ouders. Maar dat er terecht nu een opleving komt in geloofsbevraging is een feit waar wij in het westen beter zouden nadenken wat er in onze eigen cultuur verkeerd is gelopen. Indien christenen zo bang zijn dat het christendom zou ‘overwonnen’ worden door de islam, zouden zij zich dan niet beter aan de regels van die christelijke leer houden?

Betreft regels aan anderen opleggen moet iedereen die in het westen komt wonen zich aansluiten bij de rechtsbepalingen van dat land. Anders moet hij of zij dar niet wonen. Indien dat duidelijk wordt gemaakt aan hen die naar hier komen mag dat ook geen probleem vormen.

Iedereen, moslims maar ook christenen moeten zich er bewust van zijn dat geen enkele religie het recht heeft zich op te dringen aan anderen.

Analoog aan de uitspraak de Spaanse minister van Justitie López Aguilar (op 11-09-2004 ), geldt ook hier hetzelfde wat de Australische minister van Onderwijs Brendan Nelson zei:

“Indien u en uw achterban niet van plan zijn onze wetten, waarden en omgangsvormen te accepteren, hoort u hier niet thuis en dient u de koffers te pakken, paspoorten in te leveren en Australië te verlaten!” …

Maar dit hoeft niet in te houden dat zij niet hun eigen gebruiken en wijze van geloofsuitvoering zouden mogen hebben.  Zolang zij de vrijheid van een ander niet beperken en niemand schade berokkenen met hun geloofsbeleving moet deze ook vrij blijvend kunnen uitgevoerd worden.

Nederlands: Hans Janmaat, fractievoorzitter va...

Hans Janmaat, fractievoorzitter van de centrumpartij, tijdens een televisieuitzending in de zendtijd voor politieke partijen. Nederland, 8 februari 1984. (Photo credit: Wikipedia)

Dat een stem voor de PvdA, SP, Groen, Groenlinks, CDA, CD&V, N-VA, Liberalen of D66 een stem zou zijn voor Sharia, voor de burka’s, hoofddoekjes, moskeeën, gescheiden zwemmen, gescheiden klassen en ga maar door is een onterechte uitspraak. Mogen wij er ook op wijzen dat wij, die nu nog leven, zelf nog dat gescheiden zwemmen hebben gekend.  Natuurlijk moeten wij niet terug naar die oude tijd toen onze ouders nog met die lange zwempakken het zeewater in gingen en wij niet met ontblote benen en armen mochten lopen. Misschien kan de oudere generatie de jongeren daar misschien even terug aan herinneren. Ook al hebben deze, zoals de schrijver van dit stuk, zich ook heftig tegen die ouderwetse ouders en de maatschappij verzet. Wij zijn er zelfs de barricaden voor opgeklommen in 1968 en hebben er niet tegen opgezien om naakt te lopen of in communes te leven. Zo is de wereld van één uiterste naar een ander gegaan en ziet het er naar uit dat de wereld nu terug naar een ander (vroeger) uiterste wil gaan.

Om te zeggen

Nergens ter wereld bestaat er een goed functionerende islamitische samenleving...

is de waarheid geweld aan doen en er niet in geloven dat zoals het christendom geëvolueerd is, de Islam ook zal evolueren en gebonden zal zijn aan het tijdsgebeuren..

+

Lees ook:

 1. Veroverende geloofsgroep
 2. Angst en verlossing van het kwaad
 3. Eerste moslim-mensenrechtencommissie start deze maand
 4. Sharia een kwaad voor Islam
 5. 15 jaar cel geëist voor leider Sharia4Belgium
 6. Nieuwkomers, nieuwelingen, immigranten, allochtonen en import
 7. Wat heeft zovelen ertoe gebracht naar Duitsland te willen emigreren
 8. Migratie en veiligheid even geherformuleerd
 9. Overzicht voor het jaar 2015 #1 Dreiging en angst
 10. Islamofobie
 11. Is Islamfobie uitgevonden door fundamentalistische regime
 12. Interview P-magazine // Overbevolking: hoe gaan we al die vluchtelingen opvangen?
 13. Denemarken zwicht onder druk van anti asielzoekers
 14. Wanneer de jongere oor kreeg voor Arabische klanken
 15. Verbod veruiterlijking van overtuiging
 16. Boerka moet weg uit Frankrijk
 17. Fundamentalisme en religie #2 Frankrijk en België
 18. Fundamentalisme en religie #3 Vluchtelingen en racisme
 19. Fundamentalisme en religie #5 Verguisde Koran
 20. Fundamentalisme en religie #6 Versplintering
 21. Het Raadsel, Salah Abdeslam
 22. Waarom jihadi’s niet onze eigen schuld zijn
 23. Het failliet van de war on terror
 24. De nacht is ver gevorderd 2 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 1 Intro
 25. Het gevaar om niets te doen tegen de oorzaak en de kwaal
 26. Volgens vele Belgen over tien jaar in de problemen door te soepele asiel opnamen vandaag

++

Verwant aan het christen zijn en bekering

 1. Overdracht van mening te vrijwaren
 2. Moslims, Christenen en Gratis Heilige Boeken
 3. Onze God ook deze van de moslims
 4. Antwerpse tien dagen moslima voor sociaal experiment
 5. Bekering een ‘keerpunt’
 6. Christenen die het juiste hart hebben om anderen te roepen om naar God te komen
 7. Wie zichzelf kent, is mild voor een ander
 8. Wat betreft Wees de beste…
 9. Door verkondiging ook geruster
 10. De rol van de Vader en zijn Zoon

+++

Verdere bedenkingen van anderen
 1. Help mijn vriend doet aan de Ramadan!
 2. Religie, democratie & vrijheid
 3. Aanslagen en tegenslagen..
 4. Tegen IS, niet tegen de Islam
 5. De moslimburgemeester
 6. Ontbreekt het respect in Almere?
 7. Module: De succesvolle moslim door Ustaadz Suleyman Van Ael
 8. Leugens (FB column voorjaar 2015)
 9. Tijd voor Verandering
 10. Selvforsvar (upassende begejsting)
 11. Fremgang for ordentlige skoler
 12. Mental Health: Muslim Attitudes, Beliefs and Behaviour
 13. Should we wish a ‘Blessed Ramadan’ on our Muslim friends?

+++

Related articles

White Privilege Conference (WPC) wanting to keep the press out for obvious reasons

WPC organizers reacted very poorly to the discovery that this year’s conference was being reported on from inside. This is unsurprising, since WPC has attempted to totally ban reporters from covering its proceedings and has actively kept them out in the past.

It must not surprise you why it was kept secretly for the press the previous years. When you look at the debates it is clear we should seriously pose several questions by the speakers invited and by the set up of that conference.

Today there is a renewed attack (in the Western world) on anything to do with believing there is a God, a Creator of any kind!

There are even people who hold conferences to make it clear to others that almost every dysfunction in society, from racism and sexism to global warming and a weak economy, is united by the ideology of ‘Christian hegemony.’ That is at least what a lecturer at the 2016 White Privilege Conference (WPC) claimed.

Believers are again open to ridicule. Academics, who are confident they have the answer (or at least acceptable opinions) to everything about how the world began, compete among themselves for the “glory” they can receive from each other and from the public with their notions. Some also want others to believe that all more active believers would be creationists and do not seem to get the difference of believing that there has been a Most High Supreme being ordering everything  and being responsible for the creation.

Contingency, Hegemony, Universality

Contingency, Hegemony, Universality (Photo credit: Wikipedia)

Certain people, like Paul Kivel, think Christians “colonize our mind.”
Paul Kivel, is a social justice educator, activist, and writer, who to our mind looks not so social at all but is perhaps an atheist socialist against religion and willing to attack it. Though he claims to be an innovative leader in violence prevention for 35 years, it either looks like he has changed gear or has always loved to set up non-believers against believing people .

He defines Christian hegemony as the

everyday, pervasive, and systematic set of Christian values and beliefs, individuals and institutions that dominate all aspects of our society through the social, political, economic, and cultural power they wield. Nothing is unaffected by Christian hegemony (whether we are Christian or not) including our personal beliefs and values, our relationships to other people and to the natural environment, and our economic, political, education, health care, criminal/legal, housing, and other social systems. {Christian hegemony}

For him

All people who are not Christian, as well as most people who are, experience social, political, and economic exploitation, violence, cultural appropriation, marginalization, alienation and constant vulnerability from the dominance of Christian power and values in our society. {Christian hegemony}

It looks like Christendom and/or Christianity (though he constantly refers to Christianity) is/are the badness of this world.

The internalization of dominant western Christian beliefs and values by individuals in our society seems to bring all badness into the world and being the cause of the present problems we have with fundamental Muslims. but it seems also to be in participial white Christian men who are dominating this world and causing inequality and injustice.

He writes

Another level of Christian dominance is within the power elite, the network of 7-10,000 predominantly white Christian men who control the largest and most powerful social, political, economic, and cultural institutions in the country. And finally there is the level which provides the foundation for all the others – the long and deep legacy of Christian ideas, values, practices, policies, icons, and texts that have been produced within dominant western Christianity over the centuries. That legacy continues to shape our language, culture, beliefs, and values and to frame public and foreign policy decisions. {Christian hegemony}

He even wants us tot believe, that we believers are blind. It is true that we cannot go without all those companies and organisations which have their say in our communities and that economical as well as political parties want to have everything in their hands. But we think it over the top, him saying

Christian dominance has become so invisible that its manifestations appear to be secular, i.e. not religious. In this context, the phrase “secular Christian dominance” might be most appropriate, Christian hegemony under the guise of secularism. Of course, there are many forms of Christian fundamentalism which are anything but secular. Often fundamentalists want to create some kind of theocratic state. But the more mainstream, everyday way that dominant Christian values and institutions influence our lives and communities is less evident, although no less significant and certainly not limited to fundamentalists. {Christian hegemony}

According to him Christian leaders have established an annual holiday cycle that extols US militarism/ triumphalism, the nuclear family, consumerism and whiteness. Perhaps he is so much focussed on the U.S.A. that he does not see the holidays of other countries and mistakenly takes many heathen holidays as Christian holidays, though it mostly are also the heathen people who celebrate those and try to lure Christians to celebrate with them.

The holiday cycle which he presents on his website present many secular holidays which he presents as so called holidays of Christianity though Christianity argues a lot against the celebration of those feasts. But we do agree in Christendom we see many people with the name Christian celebrating those heathen festivals as so called Christian holidays.

English: Painting of Christopher Columbus. The...

Painting of Christopher Columbus. The painting Virgen de los Navegantes (in the Sala de los Almirantes, Royal Alcazar, Seville). A painting by Alejo Fernández between 1505 and 1536. It is the only state sponsored portrait of the First Admiral of the Indias called Don Cristoval Colon known today as Christopher Columbus in English. (Photo credit: Wikipedia)

For him those holidays downplays the violence in our history, holding up a few white Christian men, such as Christopher Columbus and his American presidents,

for uncritical praise and emphasizes faith, family and country.

he writes and continues:

For many in the US, this cycle has come to seem traditional, even though it is constantly recreated and most of the holidays originated within the last 150 years. For some, these holidays have come to feel familiar, unifying and just plain American even though for millions of others they can be painful and alienating. Most of our national holidays are seen as secular, even though their underpinnings are deeply Christian. Even Christmas and Easter are viewed as secular by many. (I have been told that the phrase Merry Christmas in bold letters on the public buses in my
city is not religious but merely a general holiday greeting.)

It looks like he does not know that Jesus was not at all born on the 25th of December and that all the traditions people flirt with have nothing to do at all with the birth of Christ nor with God, and are an abomination in the eyes of God, of which a real Christian should abstain.

That New Year’s day for Muslims, Jews, Hindus, Chinese, Vietnamese, Mayans and many Native peoples happens at other times of the annual cycle, has nothing to do with Christianity not with Christendom but with choosing an other calendar system.

The fact that western countries imposed this calendar worldwide, even though those in the West are a minority in the world, is never acknowledged.

he writes, but we do think that is a matter of choosing a time indication where the West has chosen to keep to that Gregorian calendar, even after some countries tried the Napoleonic calendar for some time, but whatever calendar they would choose always there would be people able to complain about the system chosen.

We do not see any reason at all why not to say “Happy Chinese New Year” or “Happy Jewish New Year”, like we do in the West of Europe? He should know that these other calendars are also culturally specific and that everybody is free to follow one or the other and that nobody would mind you saying “Happy New Year” when it is a new year for that person.
For us this article is written on the 12th of Nisan, 5776 but in the West most people would not know about which day we are talking therefore we also use the common general practised calendar indicating that it is today April the 20th of the year 2016 of the common Era (CE). For us on 22 April (Taanit Bechorot) Friday night we are looking at the 14th of Nisan, 5776 going to celebrate the Passover, the “Feast of Unleavened Bread” Erev Pesach and on the 23rd the 15th of Nisan, 5776 we look at the holiday yomtov, being part of the “Passover, the Feast of Unleavened Bread”or “Pesach I”, having on Sunday the 1st day of the Omer (or Pesach II) the period between Passover and Shavuʿot, the 16th of Nisan of the year 5776. {The holiday of Pesach, or Passover, is an annual week long festival commemorating the Exodus of the Jews from Egypt and slavery. Before the main festival begins for the Jews, the Christians remember the night that Jesus came together with his apostles for the Last Supper and announcement of the installation of the New Covenant. for us this 14 th of Nisan is the most important day of the year and precedes the Pesach festival which begins on the 15th day of the Hebrew calendar month of Nisan — which derives its name from the passing over of the homes of the Israelite slaves during the tenth plague. It is that liberation and the liberation by Christ that we should remember for ever.} Next year the Passover shall be on Monday, April 10 and in 2018 on Friday, March 30.
But this is all about arrangements and agreements and depending on which calendar you want to base your daily activities.

For economical and practical reasons an agreement has to be made to use what calendar and what to consider the first day of the week: Thursday (certain Hindus), Friday (like Muslims), Friday night – Saturday night or Sabbath (like the Jews), or the week beginning on Sunday or Monday, as such beginning the day at 00.00 hours or when the sun gets down. Here you may find calendars beginning the week with Sunday and others ending with the weekend (which I personally find more practical).
It is true that

holidays can be destructive when they celebrate war or colonialism, are promoted aggressively or when corporations use them to promote values hostile to our environment and us. {The Christian Holiday Cycle}

For sure we need to think seriously about what we celebrate and why, who is included or excluded in the celebration and what values are implicitly or explicitly communicated. But we never should condemn certain groups of people if they want to celebrate certain days, though it is our duty to point out to Christians what they are celebrating and which festivals are alright to take part in and which not.

For Kivel the choice of calendar use and the days celebrated shows the dominance of a certain group and the normalization of such a group.

It is said that WPC takes tremendous pains to protect everybody’s feelings, but this year many toes were stepped on. To ensure a gender non-conforming person isn’t labeled with a wayward “he,” attendees are asked to always introduce themselves with their name and their pronoun set. Presenters routinely ask for anybody to pipe up if they’re triggered by a presentation, and will apologize if such a complaint arises. Almost half the conference revolves around microaggressions and how to avoid them or defuse them.

A major part of WPC are the daily caucuses, where attendees segregate themselves by race and talk through their feelings on white privilege. They were assembled collectively beforehand and assigned to a specific smaller room ‘because of the large number of white people in attendance’. Organizers warned they could start physically exerting their white privilege by walking too aggressively and not paying heed to their surroundings. If attendees weren’t careful, they said, they risked getting in the way of non-white attendees who would have no choice but to shy away and debase themselves before these barreling vectors of overwhelming privilege.

Disaffected participants in the 2016 White Privilege Conference (WPC) have taken to Twitter to complain that the conference was, ironically, too white and was actually filled to the brim with white supremacy. Adopting the hashtag #WPCSoWhite, inspired by the recent #OscarsSoWhite campaign, Twitter users claimed the conference that was supposed to battle white privilege instead served to entrench it. The tag appears to have been started and pushed with particular vigour by Aeriel Ashlee, an education consultant who attended WPC and objected to several parts of a keynote address delivered by (white) historian James Loewen. Some of his comments where even described as “deeply offensive and traumatizing.”

More than 700 Barbie dolls are displayed during an exhibition which takes place from March 10 to September 18, 2016.    (MATTHIEU ALEXANDRE/AFP/Getty Images)Frederick Gooding, Jr., who styles himself as “The Race Doctor” gave a half-comedic, half-serious lecture intended to point out various moments of subtle white supremacy and white privilege throughout the past year. Near the end of his address, Gooding went after Hollywood for the recently-released film “Batman v. Superman: Dawn of Justice,” which features three Caucasian heroes in the form of Batman, Superman, and Wonder Woman.

“I have a quota where it’s just a little too much whiteness, I gotta tap out,”

the Doctor said to a laughing audience.

“One white hero at a time, I can kinda take that, but you have two of them … but then, the White Man said, we gonna show you something. And they throw in a white woman!”

For people discussing other folks it may not be easy today how to call them. All sorts of new terms have to be looked for to talk about people with an other skin colour or with an other faith. In this time of many fleeing from the Middle East and from Africa for discussing different terms are looked for, and one term which could be right at one time a few weeks later may be considered totally wrong to be used.  Undocumented immigrants may still be called “illegals” despite the fact that this also could be a highly inaccurate and pejorative term.  Whether intentional or accidental, the use of such terms has shaped public opinion on immigration policy.  Of course, not everyone who uses these terms intends to colour undocumented immigrants with the stigma that these terms carry with them.  Today the phrase “illegal immigrant” is by many considered

decidedly not okay

During a workshop titled “Nativism 101,” on the topic of immigration and the groups opposed to it, one attendee objected to another’s use of the term “undocumented immigrant.”

Instead of illegal or undocumented, the woman proposed that such immigrants be labeled

“unauthorized immigrants.”

Unauthorised where those who brought out photographs and texts from this conference where very high income prizes where charged, as if the poor people and immigrants ever would be able to pay such fees.

Dividing the people in categories for the debates Kivel finds it are the Christians who divide people and put them in hierarchical order. For him it is in-acceptable that there would be a

“God over people, men over women, parents over children, white people over people of colour,”

inevitably creating systems that justify and even glorify oppression, but was he and the organisers not doing just that?

 

Please do read also:

 1. The 17th annual White Privilege Conference a militantly Christophobic conference held in Philadelphia
 2. White Privilege Conference Attendees Complain Conference Is Too White
 3. White Privilege Conference: Almost Everything Bad Is Tied To Christianity
 4. 7 Things That Offended People At The White Privilege Conference

+++

Framework and vehicle for Christian Scholasticism and loss of confidence

in the December issue of the Spectator questions where Christianity began to lose confidence (as he thinks it now has) that its teachings can offer a sure framework for day-to-day moral reasoning.

Detail of The School of Athens by Raffaello Sa...

Detail of The School of Athens by Raffaello Sanzio, 1509, showing Plato (left) and Aristotle (right) (Photo credit: Wikipedia)

According to us all went wrong when the church fathers agreed to Constantine the Great to adapt their faith to the Roman faith and to include their gods in the god of Christianity, creating a three-headed god like in the Roman and Greek culture. They also were very attracted to the philosophers of antiquity. One of the greatest intellectual figures of Western history got his philosophies in the teachings of the false teachers of Christendom.

Aristotle, Greek Aristoteles  (384 bceStagira, Chalcidice, Greece – 322, Chalcis, Euboea) his philosophical and scientific system that became the framework and vehicle for both Christian Scholasticism and medieval Islamic philosophy. Even after the intellectual revolutions of the Renaissance, the Reformation, and the Enlightenment, Aristotelian concepts remained embedded in Western thinking. For him

ethical questions were soluble by the application of logic and common sense that he could advise anyone seeking to determine the ‘right’ course of action to ask themselves what a respected gentleman would recommend; and if still in doubt ask what would be going too far, and would not be going far enough, and thereby locate the mean between them as the appropriate action. The Nichomachean Ethics do not speak to me of an age of aching uncertainty about the rules for human coexistence. From those times, only Pilate’s ‘what is truth?’ calls to us down the ages with a modern ring. {The question Christianity fails to answer: ‘Who is my neighbour?’}

Though he was the the founder of formal logic, devising for it a finished system that for centuries was regarded as the sum of the discipline, the 4th century church leaders did not seem to have much interest to keep everything logical and to keep just to what the words of the Bible said. Though the idea of the homoousios [consubstantial, of the same substance] used by the council of Council of Nicaea in 325, to define the Son’s relationship to the Father was not universally popular, different emanations from God looked much cooler and by transferring the god Zeus into the person of Jeshua corrupting his name to Issou or Jesus (Hail Zeus),they could go with the Roman emperor his ideas and keep the minds at ease, not confronting the Roman merchants with the instructions of followers of Jeshua to their believers not to buy figurines or sculptures to have them as representation of God or gods in their house.

The raising and discussing of doctrinal difficulties became a popular pastime. It also created the possibility for church-fathers to create writings and to gain popularity in certain circles. But because they agreed to certain Roman elements they became in difficulties with the Aristotelian use of deductive reasoning proceeding from self-evident principles or discovered general truths; and syllogistic forms of demonstrative or persuasive arguments. On lie or false teaching made they had to crate an other lie or a doctrine people had to take for truth, with the saying that it is something to difficult to understand for a human mind and therefore Christians had just to believe it as a creed of faith.

writes

Early Christianity strikes me as inheriting much from Aristotle’s ‘think about it: it’s obvious’ approach. The Roman Catholic church added layer upon layer of specific rules, all underwritten by a claim to divine authority — the big ‘Because’ — as handed down by a clear and certain hierarchy of human office-holders. The Reformation at first aimed to replace Roman Catholic certainties with certainties of its own. But in time the Reformation produced so many competing answers to the big ethical questions that in the schisms, sects and splinters — the rival certainties — modern Europe’s sense of one great, shared moral certainty was lost. {The question Christianity fails to answer: ‘Who is my neighbour?’}

The early Christians had already became distressed by heresies and by men who liked to have the pre-eminence over others. This resulted in schism and fragmentation. When the apostles were alive they still could call others to order. They made every effort to rebuke and educate those in error, sometimes with success and sometimes not. Those they could not bring to order or following the teachings of Christ Jesus grew in number and as such more and more people preferred those teachers which allowed them to keep the heathen rituals and to enjoy the human traditions. Still today we see that this is the main reason why many Christians do not want to convert to the truthful Christian groups which only want to keep to Biblical teaching and not to the human doctrines.

Some people are convinced that Aristotle is the most wise man who was keenly attuned to the realm of the divine. They also want to think that the divine the philosopher was talking about would have been the same divine Jesus and other Hebrew prophets were talking about.

He might have thought the divine being the origin of the human and the human at its best approaches the divine.

The latter is a paradoxical truth at the center of human existence {Aristotle’s Key to Christmas}

writes who thinks

the more perfect a human life, the more it stretches beyond the human and almost touches the divine. One who sees deeply into human greatness can as it were see through it, to something beyond. For men can become like gods. Such a profound truth Aristotle saw. {Aristotle’s Key to Christmas}

Aristotle had confidence — though not certitude — that the gods will reward those who become like them, and the followers of Christ asked their disciples to become like Christ. For lots of human beings to become like God would be the most favourable and the climax in their life, the sum-mum. So, having Christ Jesus as their god would be better than the gentiles having their Roman or Greek gods, when they would equal Jesus with the God of Abraham.

All the preaching of the Hebrew prophets and rabbi Jeshua was about becoming one with the God Most High, building up a relation to last in eternity.

In some sense the possibility of God and men becoming friends does enter his mind. It enters his mind as a possibility to be rejected: “when one party is removed to a great distance, as god is, the possibility of friendship ceases” (also from the Nicomachean Ethics). It is not that the notion was inconceivable to him. Rather, there was simply no ground to consider it a real possibility. For God and men to be friends an apparently unbridgeable gap would have to be bridged. For as Aristotle often points out, friends share one life together, and there is nothing for which they so yearn as to be together. {Aristotle’s Key to Christmas}

Such idea makes some Christian philosophers or Christian teachers, also today, placing Aristotle as the visionist who not only could tell what is  truly virtuous and what is mistakenly thought to be so, but also could tell the world what the meaning of Christmas is.

And this, then, is what Aristotle has to say about Christmas, about its deepest meaning.  If men are ever to become more than just somewhat-like the divine, if we are ever (tremble at the words) to live one life with him, and thus be his friends, then something very specific has to happen. And there is no human ground to expect that it ever will. {Aristotle’s Key to Christmas}

As you see, it was thought of that one could live with the gods and to be befriended with the gods and with God. In Ethika Politika speaks about that happening in what he calls the “first Christmas”. With that “first Christmas” he refers to what lots of Christians have taken as the birthday of Christ.

That celebration which is still popular by many Christians and is even seen as a Christian holiday by many non-religious persons is a pagan celebration with lots of figures which have nothing to do at all with the birth of the promised saviour, Jesus Christ, the Messiah.

But we can see or understand why many want to bring Aristotle’s thinking to that pagan celebration and to bring it in Christendom. For man it has always been a question why they lived, why they had to suffer so much and how they could bring an end to suffering and get a better life.

Many have searched for happiness and came to the conclusion it must also have to do with having friendly relationships to living beings and perhaps also to divine beings.

According to John Cuddeback

Aristotle had the key to understanding Christmas. His master achievement was a profound understanding of human happiness. It is as though he grasped as much as can be grasped by human reason alone. {Aristotle’s Key to Christmas}

Men are designed for greatness, a greatness that few ever achieve. True human happiness consists, simply put, in living virtuously. And virtuous living is the fundamental requirement and the necessary context for that deepest of human longings—true friendship. {Aristotle’s Key to Christmas}

gods take an interest in the struggles of men? Here, writing in the Nicomachean Ethics, Aristotle is more tentative:

For if the gods have any care for human affairs, as it seems they do, it would be reasonable both that they should delight in that which was best and most akin to them and that they should reward those who love and honor this most, as caring for things that are dear to them.

Remarkably, he has confidence—though not certitude—that the gods will reward those who become like them.

But this is as far as far as it goes. Surely the possibility of God and men entering into some sort of shared life never entered his mind. Right?

This is a subtle matter. In some sense the possibility of God and men becoming friends does enter his mind. It enters his mind as a possibility to be rejected:

“when one party is removed to a great distance, as god is, the possibility of friendship ceases” (also from the Nicomachean Ethics).

It is not that the notion was inconceivable to him. Rather, there was simply no ground to consider it a real possibility. For God and men to be friends an apparently unbridgeable gap would have to be bridged. For as Aristotle often points out, friends share one life together, and there is nothing for which they so yearn as to be together. {Aristotle’s Key to Christmas}

When for Aristotle the happiness meant to become wholesome, the early church argued people could become complete went hey became like Christ, though we do not know if they intentionally would say by that that people could become like God, because they came to take Christ Jesus to be God.

For Aristotle, eudaimonia was about living in accordance with reason; fulfilling our sense of purpose; doing our civic duty; living virtuously; being fully engaged with the world and, especially, experiencing the richness of human love and friendship. {Hugh Mackay, ‘Why we sometimes need to be sad’Happiness, Aristotle & Catholicism}

Today we do not see many Christians who understand that living the life Christ calls us to live as Christians is a very logical exercise. Many Christians do not want to believe Jesus when he says who he is and who is grater than him.

A 22 year old Catholic woman writes

 if He is indeed God, then it is only logical that I need to center my life around Him. {Happiness, Aristotle & Catholicism}

But than she makes a funny remark as if Jesus would not be saying who he is, but than says

On the other hand, if Jesus is not who He says He is, if He is not God, then He’s not a nice man, He’s a dangerous fanatic, and therefore I would do well to avoid centering my life around Him. {Happiness, Aristotle & Catholicism}

what she does not seem to see that Jesus never told lies, because according to the Holy Scriptures, which we take to be the infallible word of God, being from the Most High God of gods Who does not tell lies, Jesus would not have sinned and as such would not have told lies. Jesus tells very clearly how he relates to God and how we like him have to relate to his heavenly Father.

As a Catholic she believes that our hearts are designed for union with God. She has reason to believe that, but she takes the wrong person to be her god. She has to be in union with her brothers and sisters in Christ and with Christ in union with God, like Jesus was in union with his heavenly Father. This will not make us to become Christ nor to become God, like Jesus was also not God, though one with God like we have to be one with Him.

This unity is the purpose of our existence that is inscribed into us; to love God and to be loved by God.

St. Augustine said,

“You have made us for Yourself, oh Lord, and our hearts are restless until they rest in You”

And so, when we live in a way that we were designed to live, we experience a pervading joy and peace that the world cannot give. St. Catherine of Siena said,

“Be who God meant you to be, and you will set the world on fire.”

In other words, to be fully alive is to be who we are meant to be. {Happiness, Aristotle & Catholicism}

These days in darker times of the year man tries to look at light and hopes to find in it happiness. He has taken the day of the goddess of light as the day to celebrate and present a Santa Claus, who has taken the place of Christ and the place of God. Man has become so materialistic and thinking happiness lays in the material goods one can get, that he is blinded not seeing the light of Christ and the Way to God.

All those false teachings were many became victim of give them a false hope of their spirit leaving their body and going to a sort heaven where they shall be able to find happiness. They do forget that Christ Jesus came to safe us and liberated us already some two thousand years ago from the penalty of death. thanks to him we are able to receive here already lots of happiness and hope in a marvellous new world here on earth.

Christian joy is living in accordance with reason, in a way that fulfills our sense of purpose, living virtuously, being fully engaged with the world and experiencing the richness of love and friendship with God.  {Happiness, Aristotle & Catholicism}

A reason that follows with reason the words form the most sacred Book of books, the Bible and not from human dogmatic teachings and philosophies.

+

Preceding

Focus on outward appearances

Marriage of Jesus 7 Impaled

Roman, Aztec and other rites still influencing us today

Irminsul, dies natalis solis invicti, birthday of light, Christmas and Saturnalia

++

Additional reading

 1. Integrity of the fellowship
 2. Gainsayers In Apostolic Days
 3. Nazarene Commentary Luke 3:18-20 – John’s Teaching and Imprisonment
 4. Matthew 1:1-17 The Genealogy of Jesus Christ
 5. Politics and power first priority #2
 6. Politics and power first priority #3 Elevation of Mary and the Holy Spirit
 7. Altered to fit a Trinity
 8. Spelling Yahshuah (יהשע) vs Hebrew using Yehoshuah (יהושע)
 9. Americans really thinking the Messiah Christ had an English name
 10. Experiencing God
 11. A Living Faith #10: Our manner of Life #2
 12. Focussing on oneness with Jesus like Jesus is one with God

+++

Further related articles

 1. In the Family Way or Aristotle’s Ethics
 2. What Aristotle Says About Christmas
 3. Merry Christmas and Happy New Year
 4. Deterring Determinism: The Freedom of Mankind
 5. 3 Quotes, 3 Days Challenge: Round 2
 6. The Birth of Science
 7. The Good Life: You Scratch My Back and I’ll Scratch Yours
 8. Four-Part Epilogue
 9. Aristotle’s Poetics and Sophocles’s Oedipus
 10. Interrogation
 11. Happiness, Aristotle & Catholicism
 12. Imagination defines humanity
 13. Some Thoughts about Two Old Guys
 14. Happy Holidays
 15. The Smiths’ Christmas Letter
 16. A really lovely yet simple day
 17. Out with the old, in with the new
 18. Solving the Unwanted Gift Dilemma – With Love
 19. Christmas Party 2015
 20. It could only  happen at christmas
 21. Deconstructing Christmas
 22. This Christmas
 23. Tales of Christmas
 24. Christmastime
 25. Twelve days of Christmas
 26. One Last Look at Christmas, 2015
 27. Attachment and Holidays
 28. Prepare the Way for Christ
 29. grandchildren, love, and being a “gift-hero”
 30. Where is My Christmas Joy
 31. Not ‘Feeling’ Christmas This Year?

+++

Roman, Aztec and other rites still influencing us today

Days shortening and darkness coming over us

When we look at the weather we would not have the impression we are coming to the coldest season of the year. We can not ignore the shorter days, which remind us that we are coming closer to the longest darkness of the year.

That darkness has always frightened people and therefore they looked for ways to get more light again.

Saturnalia, a Roman feast celebrated in mid-December, provided the model for many of the merry-making customs we know now as ‘The time of the Year‘ or ‘Christmas‘. From this celebration, for example, were derived the elaborate feasting, the giving of gifts, and the burning of candles.

Seasons, storms, thunder, darkness and light

In other cultures we also find that many centuries before Jesus was born they celebrated the ‘birth of light‘. The Roman Catholic Church was not shy to take over many traditions from heathen people who celebrated such elements as the ‘turn’ of the position of moon and sun and the change of season. Even the Israelites came to feast such natural elements as the four teḳufot (Teḳufat Nisan, Teḳufat Tammuz, Teḳufat Tishri and the Teḳufat Ṭebet) by which also superstition became connected with the teḳufot. Hai Gaon, in the tenth century, in reply to a question as to the prevalence of the custom in the “West” (i.e., west of Babylon) that all water that may be in the house or stored away in vessels in the first hour of the teḳufah had to be thrown away in the belief that the water is then poisoned, and if drunk would cause swelling of the body, sickness, and sometimes death, said it was followed only in order that the new season might be begun with a supply of fresh, sweet water.

Jupiter Smyrna Louvre Ma13.jpg

Zeus, god of the sky, lightning, thunder, law, order, justice – The Jupiter de Smyrne, discovered in Smyrna in 1680

When the sun enters Capricornus; this is the beginning of winter, or “‘et ha-ḥoref”(stripping-time), when the night is the longest during the year.For several people it was the time something had to be stripped down or some things that happened in the past had to be done with. The bad things had to be forgotten or to ‘be over with’ and new paths could be taken again. It was the time of a ‘turn over’ or a rebirth. People looked forward to the rebirth of the sun and hoped that everything would go well. For that reason they offered the rest of their food to the gods of nature which had to bear them fruits and good weather, not making the god of thunder (sky and thunder god Zeus) angry by forgetting him or to have bad spirits around, lots of noise was made to get them away from the own house.

Also in Latin America we can find such very noisy parties. For many people the darker nights were there for getting the ‘good’ and ‘goods’ together. All badness had to be down away. On the 24th of December it was the big moment to look for the next day when the goddess of light would return in case they all showed the goodness and willingness to her.

From December 16 through December 23 in Latin America eight posada parties are held and on the 24th, Nochebuena (The Good Night)(Christmas Eve) is celebrated, and families make an effort to be together for a special dinner. Also in West Europe this custom of a Christmas meal has been long a favourite moment.

Roman influences

Statue of three figures, seated side by side

Capitoline Triad – the three godheads side by side transposed in the Roman catholic church and shims of that church to the Trinity, being a God the Father, god the son, and a god the holy spirit.

Constantine the Great had managed to got the church leaders to agree to many of his demands so that the Christians would not any more be persecuted. For that reason they had to agree to the three-headed Roman god and Jeshua could become the ‘counterpart’ or ‘alias’ for Zeus with his name calling ‘hail Zeus‘ or ‘Issou‘ ‘Jesus‘. And they had to keep to the Roman festivals and as such should place their Christian Zeus (Jesus) his birth on the same major feast for the ‘light’ in the Roman world. As such rabbi Jeshua became Jesus , and his birth day became the 25th of December instead of October 17. Constantine insisted that the mighty king of the gods (Jupiter) or the Roman god of the sky, thunderstorms, lightning, weather and air got honoured on his day (December 25).

But it were not only Roman customs which entered Christendom.

Aztec influences

Latin Americans should come to see that American Christmas customs are nothing but Aztec rites. El Universal, a newspaper in Mexico City, commented:

“Friars from different orders took advantage of the fact that festivities of the Indian ritual calendar coincided with the Catholic liturgical calendar, so they used this to support their evangelizing and missionary work. They replaced the commemorations to the pre-Hispanic divinities with festivities to Christian divinities, introduced European festivities and activities, and also took advantage of the Indian festivities, which resulted in a cultural syncretism from which authentically Mexican expressions have arisen.”

The Encyclopedia Americana explains:

Nativity plays early became a part of the Christmas celebration . . . The representation in church of the crèche [the manger scene] is said to have been begun by Saint Francis.”

These plays featuring the birth of Christ were performed in the churches during the beginning of the colonization of Mexico. They were organized by Franciscan monks in order to teach the Indians about the Nativity. Later the posadas became more popular. Whatever the original intention behind them, the way the posadas are held today speaks for itself. If you are in Mexico during this season, you can see or sense something that a writer for El Universal highlighted in his comment:

“The posadas, which were a way to remind us of the pilgrimage of Jesus’ parents looking for a shelter where the Child God could be born, are today only days of drunkenness, excesses, gluttony, vanities, and more and more crime.”

Traditional Nativity scenes

The idea of the nacimiento emerged during Colonial times from the original live representations in churches. While some find it attractive, does it correctly represent what the Bible says?
That is a valid question.

When the so-called three wise men — who in fact were astrologers — visited, Jesus and his family were no longer living in a stable. Time had passed, and the family was living in a house. You will find it interesting to note this detail in the inspired record at Matthew 2:1, 11. You can also note that the Bible does not say how many astrologers there were.

After Jesus had been born in Bethʹle·hem+ of Ju·deʹa in the days of Herod*+ the king, look! astrologers* from the East came to Jerusalem, saying: “Where is the one born king of the Jews?+ For we saw his star when we were in the East, and we have come to do obeisance* to him.” …  10 On seeing the star, they rejoiced with great joy. 11 And when they went into the house, they saw the young child with Mary his mother, and falling down, they did obeisance* to him. They also opened their treasures and presented him with gifts—gold and frankincense and myrrh. (Matthew 2:1-2,10-11)

Another detail should not be ignored: In the Mexican nacimiento, the baby is referred to as “the Child God” with the idea that it was God himself who came to earth as a baby. However, the Bible presents Jesus as being the Son of God who was born on earth; he was not the same as or equal to Jehovah, the Almighty God. Consider the truth about this, presented at Luke 1:35; John 3:16; 5:37; 14:1, 6, 9, 28; 17:1, 3; 20:17.

35 In answer the angel said to her: “Holy spirit will come upon you,+ and power of the Most High will overshadow you. And for that reason the one who is born will be called holy,+ God’s Son.+ (Luke 1:35)

16 “For God loved the world so much that he gave his only-begotten Son,+ so that everyone exercising faith in him might not be destroyed but have everlasting life.+ 17 For God did not send his Son into the world for him to judge the world, but for the world to be saved through him.+ 18 Whoever exercises faith in him is not to be judged.+ Whoever does not exercise faith has been judged already, because he has not exercised faith in the name of the only-begotten Son of God.+ (John 3:16-18)

Three wise men, Santa and birthday celebrations

In Latin America, the three wise men replace the idea of Santa Claus. Still, as is done in other lands, many parents hide toys in the home. Then on the morning of January 6, the children look for them, as if the three wise men brought them. This is a money-making time for toy sellers, and some have made a fortune on what many honesthearted people recognize is just a fantasy. The myth of the three wise men is losing credibility among a goodly number, even among little children. Though some are displeased that this myth is losing believers, what can anyone expect of a fantasy maintained only for the sake of tradition and for commercial convenience?

Christmas, or the Nativity, was not celebrated by early Christians. One encyclopedia says about this:

“The celebration was not observed in the first centuries of the Christian church, since the Christian usage in general was to celebrate the death of remarkable persons rather than their birth.”

The Bible links the celebration of birthdays with pagans, not with God’s true worshippers.

But when Herod’s birthday+ was being celebrated, the daughter of He·roʹdi·as danced for the occasion and pleased Herod so much+ that he promised with an oath to give her whatever she asked. Then she, at her mother’s prompting, said: “Give me here on a platter the head of John the Baptist.”+ Grieved though he was, the king, out of regard for his oaths and for those dining* with him, commanded it to be given. 10 So he sent and had John beheaded in the prison. (Matthew 14:6-10).

This does not, of course, mean that it is not beneficial to learn and remember the actual events involved in the birth of the Son of God. The factual Bible account provides important insights and lessons for all those who want to do God’s will.

Birth of Jesus According to the Bible

You will find reliable information about Jesus’ birth in the Gospels of Matthew and Luke. They show that the angel Gabriel visited a young unmarried woman by the name of Mary in the Galilean town of Nazareth. What message did he deliver?

“Look! you will conceive in your womb and give birth to a son, and you are to call his name Jesus. This one will be great and will be called Son of the Most High; and Jehovah God will give him the throne of David his father, and he will rule as king over the house of Jacob forever, and there will be no end of his kingdom.” (Luke 1:31-33.)

Mary was very surprised by this message. Not being married, she said:

“How is this to be, since I am having no intercourse with a man?” The angel answered: “Holy spirit will come upon you, and power of the Most High will overshadow you. For that reason also what is born will be called holy, God’s Son.” Mary, recognizing that this was the will of God, said: “Look! Jehovah’s slave girl! May it take place with me according to your declaration.” (Luke 1:34-38).

An angel told Joseph about the miraculous birth so that he would not divorce Mary, which he was planning to do after he learned of her pregnancy. He was then willing to assume the responsibility of taking care of the Son of God. (Matthew 1:18-25).

Then a decree from Caesar Augustus forced Joseph and Mary to travel from Nazareth in Galilee to Bethlehem in Judea, the city of their forefathers, to be registered.

“While they were there, the days came to the full for her to give birth. And she gave birth to her son, the firstborn, and she bound him with cloth bands and laid him in a manger, because there was no place for them in the lodging room.” (Luke 2:1-7).

Luke 2:8-14 describes what followed:

“There were also in that same country shepherds living out of doors and keeping watches in the night over their flocks. And suddenly Jehovah’s angel stood by them, and Jehovah’s glory gleamed around them, and they became very fearful. But the angel said to them: ‘Have no fear, for, look! I am declaring to you good news of a great joy that all the people will have, because there was born to you today a Saviour, who is Christ the Lord, in David’s city. And this is a sign for you: you will find an infant bound in cloth bands and lying in a manger.’ And suddenly there came to be with the angel a multitude of the heavenly army, praising God and saying: ‘Glory in the heights above to God, and upon earth peace among men of goodwill.’”

The Astrologers

Matthew’s account mentions that astrologers from the East came to Jerusalem looking for the place where the King of the Jews was born. King Herod was very interested in this — but not with good intentions.

“Sending them to Bethlehem,

he said:

‘Go make a careful search for the young child, and when you have found it report back to me, that I too may go and do it obeisance.’”

The astrologers found the young child and

“opened their treasures and presented it with gifts, gold and frankincense and myrrh.”

But they did not go back to Herod.

“They were given divine warning in a dream not to return to Herod.”

God used an angel to warn Joseph of Herod’s intentions. Joseph and Mary then fled to Egypt with their son. Next, in an effort to eliminate the new King, cruel King Herod ordered the killing of boys in the Bethlehem area. Which boys? Those two years of age and under. (Matthew 2:1-16).

What Can We Learn From the Account?

The visiting astrologers — however many of them there were — did not worship the true God. The Bible version La Nueva Biblia Latinoamérica (1989 Edition) states in a footnote:

“The Magi were not kings, but fortune-tellers and priests of a pagan religion.”

They came in line with their knowledge of the stars to which they were devoted. Had God wanted to guide them to the young child, they would have been led to the exact place without needing to go first to Jerusalem and to Herod’s palace. Later on, God did intervene to alter their course to protect the child.

At Christmastime this account is often surrounded by a mythical and romantic atmosphere that obscures the most important thing: that this baby was born to be a magnificent King, as was announced to Mary and to the shepherds. No, Jesus Christ is not a baby anymore, or even a child. He is the ruling King of God’s Kingdom, which very soon will eliminate all rulerships opposed to God’s will, and he will solve all problems of mankind. That is the Kingdom we ask for in the Lord’s Prayer.

44 “In the days of those kings the God of heaven will set up a kingdom+ that will never be destroyed.+ And this kingdom will not be passed on to any other people.+ It will crush and put an end to all these kingdoms,+ and it alone will stand forever,+ (Daniel 2:44)

“You must pray, then, this way:+

“‘Our Father in the heavens, let your name+ be sanctified.*+ 10 Let your Kingdom+ come. Let your will+ take place, as in heaven, also on earth.+ (Matthew 6:9, 10).

Through the angels’ declaration to the shepherds, we learn that the opportunity for salvation is open to all who are willing to hear the message of the good news. Those who gain the favour of God become “men of goodwill.”
There are marvellous prospects for peace in all the world under the Kingdom of Jesus Christ, but people must be willing to do God’s will. Is the Christmas season conducive to this, and does it reflect that desire?
Many sincere people who want to follow the Bible feel that the answer is obvious.

10 But the angel said to them: “Do not be afraid, for look! I am declaring to you good news of a great joy that all the people will have. 11 For today there was born to you in David’s city+ a savior,+ who is Christ the Lord.+ 12 And this is a sign for you: You will find an infant wrapped in strips of cloth and lying in a manger.” 13 Suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly army,+ praising God and saying: 14 “Glory in the heights above to God, and on earth peace among men of goodwill.”* (Luke 2:10, 11, 14).

+

Preceding articles:

Irminsul, dies natalis solis invicti, birthday of light, Christmas and Saturnalia

Winter Solstice 2015: Shortest Day Of The Year Celebrated As Pagan Yule

Holidays, holy days and traditions

Focus on outward appearances

Autumn traditions for 2014 – 1: Sinterklaas and Zwarte Piet

Traditionalists Vow to Fight Charges of Racism in Netherlands

The imaginational war against Christmas

++

Additional reading

 1. Altered to fit a Trinity
 2. Americans really thinking the Messiah Christ had an English name
 3. Spelling Yahshuah (יהשע) vs Hebrew using Yehoshuah (יהושע)
 4. First month of the year and predictions
 5. Hosea Say What?
 6. Matthew 1:18-25 – Genesis of Jesus Christ
 7. Matthew 2:1-6 – Astrologers and Priests in a Satanic Plot
 8. Matthew 2:7-12 – Pawns of Herod, the Magi Find the ‘Child’
 9. Matthew 2:13-15 – Escaping the Slaughter by a Flight to Egypt
 10. Matthew 2:16-18 – Slaughter of the Innocents
 11. Matthew 2:19-23 – Out of Egypt to Nazareth
 12. Nazarene Commentary Luke 1:26-38 – Gabriel’s Appearance to Mary
 13. Nazarene Commentary Luke 2:39-40 – The Young Child Grows
 14. Nazarene Commentary Luke 2:41-50 – Twelve Year Old Jesus in the Temple
 15. Truth, doubt or blindness
 16. Getting out of the dark corners of this world
 17. The place where Jesus was brought up
 18. A Living Faith #7 Prayer

+++

Further reading

 1. Is Santa Real, Or Is He Really You, Dad?
 2. “Islam may have bad stuff. But …” – What of the other Bronze Age Invented Gods?
 3. Did Electricity kill Religion?
 4. Should we forgo happiness here for the sake of happiness hereafter?
 5. Life Comes in Threes
 6. The three gifts
 7. Wassail Ancient holiday tradition that involves drinking, singing, and making introverts nervous.
 8. A Christmas Wish
 9. America’s First “War on Christmas”
 10. A Breath of Fresh Air
 11. Lapland baby #blogmas day 19
 12. Snowflake Tea Light Cozy
 13. Christmas: The Giver’s Feast
 14. O Christmas Tree!
 15. Christmas Music Matters: I Heard the Bells on Christmas Day
 16. Preparing for Christmas
 17. Living in the Moment
 18. Jesus is the True and Better David (6/12)
 19. Last Minute Gift Idea
 20. Christmas Tree Farm
 21. A Christmas round up
 22. Mr. Santa’s Boogie
 23. 7 Events Which Turned Our Christmas Upside Down
 24. Jane Austen and old friends to the rescue
 25. 7th and 6th day of Christmas! !
 26. Once Upon a Holiday

+++

Denominationalism exists because?

In this world we do see many religions and in each religion many divisions. This tells a lot about man.

In Christendom we may find Christianity with people who follow Biblical doctrines and on the other-side lots of people who do prefer to follow human doctrines. those following the false teachings of man make up the majority in Christendom. They made themselves a three-headed god and many often did made graven images of their god and bow down in front of those pictures or statues to pray for, though according God’s Word, the Bible this is an abomination in God’s eyes.

Already very soon after Jeshua (Jesus Christ) died false teachings came into the ‘Christian‘ system, like it previously also had done in the Judaic system.

Perhaps one can bring as an excuse that the way of man is not in himself, but we must know that each of us is responsible for his own actions and his own thinking and his reaction on it.

‘Hautain’ man= arrogantly superior and disdainful haughty man thinks him superior to God’s Word and dares to frighten people that they would not be able to understand the Bible without their teachings. They forget that God His Word is infallible and indestructible, saying everything it has to say in a way that all people can understand and can have enough information according to their capabilities.

It are those theologians and church-institutions who wanted to keep their power or get more power, who adapted their teachings for the best of their institutions. Often they overlooked that for one lie an other one had to be created to have their teaching ‘soundproof’.

File:Greekorthodoxchurch nl.jpg

All denominations have their own specific worship-houses or church-buildings. – Greek orthodox churches.

Denominationalism is a man-made concept which we really do not need. We do have to follow Christ who is the cornerstone of the Church of God and not of a church of men.
In that church of God we do have to become one with Christ like Jesus is one with the Father. And all should be as brethren and sisters in Christ, worshipping only One True God, the God of Jesus Who is the God of Abraham.

+++

Biblical Notes

By Ron Thomas

Why are there so many denominations? This is the question asked in a Bible study book called God’s Answers to Man’s Questions (p. 178). The answer given? “Each is probably like a variety of fruit and it takes many varieties to make an orchard. (Many spokes to make a wheel.) Christ’s desire is that the Church on earth should be clean, glorious and holy, Eph. 5:27. ‘That He might present it (the Church) to Himself a glorious Church, not having spot, or wrinkle, or any such thing; but that it (you and I) should be holy and without blemish.’”

This is all there is to his answer. Did he answer it? Yes, I suppose you can say he did. Is his answer adequate or, better yet, biblical? It is not. The Bible passage he referenced is certainly biblical, but it does not support the contention of the…

View original post 552 more words

A British judge rules that mother can’t indoctrinate son with religion

A problem may arise when civil courts come to intrude with the upbringing of children about what to believe or what not to believe. But in the case of the JW mother judged about the upbringing of her son it has more to do with bringing up the child with discriminative ideas. Discrimination does not suits our civil society. All children should have the right to have contact with both parents whatever faith they may have.

All children also should not only learn about learning about mainstream Christianity or Christendom, but also about all other sorts of believes (atheism, Buddhism, Hinduism , shamanism, etc.). All children should learn that in this world there are different opinions and that every one should have respect for the different beliefs of others.

Though our society should also allow parents to bring their children into those communities they like to bring their children in, as long as they are not damaging the child. Kingdom halls are not a damaging environment. They are even less damaging than what can often be seen on television.

Taking a child away from the mother and the father is not at all a good idea and is not at all helping the child plus giving wrong signals to society in general.

As the writer of the article rightly says:

“Truly enlightened parents either tell kids to investigate different religions on their own, or help them do so without promoting one over the others. “

In several countries, like in Belgium ethical and religious education is part of the education program, giving all children the opportunity to learn about all sorts of religions, humanitarian and atheist visions. States should help the weaker ones, children, to receive an unbiased education, free from brainwashing and making the pupils strong enough to detect such forms which limit the right to think freely and to detect discriminating thoughts even by their own parents.

+++

Why Evolution Is True

Perhaps the statement from a New Atheist that most angers believers (or faitheists) is Richard Dawkins’s characterization of religious indoctrination of children as “child abuse.”  Yes, them’s strong words, but there’s something to be said for their truth. Of course it depends on the religion, but nearly all forms of parental teaching about religion abuse the intellectual curiosity of kids by taking advantage of their natural credulity. If you’re a Christian, you teach your kids stuff that is regarded by Muslims as not only false, but worthy of death. If you’re a Christian Scientist, you teach them to reject scientific medicine, a decision that can ultimately harm or even kill them. Further, religions can instill in children horrible feelings of guilt (ask an ex-Catholic), fear of hell, and a moral code that is bigoted, irrational, and hateful.

I don’t know how to remedy this problem, because clearly the state doesn’t want to…

View original post 426 more words