Als de tijd ten einde loopt …… Vragen naar het goede

Vragen naar het goede

Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag:

‘Meester,wat voor goed moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?’

Hij antwoordde:

‘Waarom vraag je me naar het goede?
Er is er maar één die goed is.
Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden’. (Matt. 19:16-17)

In de evangeliën lezen we van een jongeman, die tot Jezus komt met de vraag wat hij moet doen om het eeuwige leven te verwerven. Kennelijk is hij van goede wil, en Jezus erkent dat, want het parallelverslag in Markus vertelt ons dat hij sympathie voor hem opvatte (Mark. 10:21). Toch berispt hij hem in zijn antwoord:

‘Waarom vraag je me naar het goede’.

Want er zit verborgen kritiek in zijn vraag:

‘God verlangt wel dat we het goede doen, maar vertelt er niet bij wat dat goede dan is’.

Velen denken vandaag de dag precies zo:

je kunt God niet kennen, dus je moet het zelf maar bedenken.

Alleen wordt dat nu gezien als een vorm van ‘vrijheid’; je mag het naar eigen goeddunken zelf invullen.

Wat is goed?

Maar Jezus wijst onmiddellijk op de enige echte bron van kennis. Dat is God zelf:

‘Er is er maar één die goed is’.

En hij somt vervolgens de geboden op. Letterlijk zegt hij:

als God zelf niet goed is (d.w.z. niet goed genoeg), dan is niemand het.

Alleen Hij is de bron van ware kennis. Let op dat ‘goed’ hier dus betekent: betrouwbaar als bron van kennis. Dat verklaart ook de wat andere weergave in de parallelverslagen van Markus en Lukas. Daar luidt de vraag:

‘goede meester, wat moet ik doen om …’.

En Jezus’ antwoord is:

‘wat noemt u mij goed?’

Je hoort vaak zeggen dat Jezus hier ontkent dat hij zelf goed zou zijn, althans vergeleken met God zelf. Maar dat is niet wat hij bedoelt. Het gaat om zijn betrouwbaarheid als bron voor de juiste kennis. En zelfs dan mag je er niet uit afleiden dat hij zichzelf in dat opzicht minder betrouwbaar zou vinden. Waar hij de nadruk op legt, is dat God zelf uiteindelijk de Enige Ware Bron van kennis is, als het gaat om de vraag hoe wij moeten leven. Uiteraard is het woord dat Jezus predikt betrouwbaar, maar alleen omdat het is afgeleid van Gods eigen woord. Jezus is zelf geen onafhankelijke bron van kennis.

Gods woord als enige bron van ware kennis

Dit incident illustreert overduidelijk dat Jezus zelf God, en dus Diens Woord, als enige betrouwbare bron van kennis wil zien. Maar wie in deze tijd om zich heen kijkt, ziet maar al te duidelijk dat het christendom allang niet meer op die koers zit. Enerzijds is er de huidige theologische tendens om de Schrift te zien als achterhaald en ‘niet meer van deze tijd’, waarna er van alles voor in de plaats wordt gesteld, afhankelijk van de mode van het moment. Anderzijds is er de orthodoxie die vasthoudt aan ‘het christelijk erfgoed’ maar zonder zich ooit af te vragen of dat ‘erfgoed’ destijds misschien evenzeer, al was het maar voor een deel, zou kunnen zijn ingekleurd door opvattingen of kerkelijke belangen van destijds. Zoals een radiospreker ooit eens zei:

“er zijn er die alles maar willen aanpassen, alsof alle verandering altijd verbetering is, en anderzijds zijn er die willen vasthouden aan ‘het geloof van de vaderen’, waarmee zij de ‘vaderen’ meer lijken te eren dan God”.

En daar tussendoor dartelen dan zij die de mond vol hebben van ‘Jezus toelaten in je hart’ zonder er zich om te bekommeren waar dat eigenlijk op neer zou moeten komen.

Het is tekenend voor die ‘middenweg’ dat iemand uit die kringen, die daarin wordt gezien als ‘wegwijzer’, pas toen hij werd geconfronteerd met een probleem waar hij echt niet meer uitkwam, zich terugtrok in een blokhut in de Rocky Mountains en daar de hele Bijbel van kaft tot kaft doorlas, zich (blijkbaar voor het eerst van zijn leven) afvragend wat het Boek Zelf nu eigenlijk te vertellen had. Zijn conclusie was:

“Het trof me met ongewone kracht dat het idee dat wij over het algemeen van God hebben, wel eens heel anders zou kunnen zijn dan het beeld dat de Bijbel van God schildert”.

Ik vrees dat dit niet alleen juist is, maar dan bovendien ook nog voor een veel breder deel van het hedendaagse ‘christendom’ dan alleen zijn eigen geloofsrichting. Veel, heel veel christenen hebben zich allang een eigen ‘God’ en een eigen ‘Christus’ geschapen, en zij lezen in hun Bijbel alleen die passages die dat beeld bevestigen.

De wereld van de aantrekkelijke schijn

Toch komt dit niet onverwacht. Jezus en de apostelen Paulus, Petrus, en Johannes waarschuwen allemaal voor de verwaarlozing van het ware woord en de ‘gezonde leer’, en het vervangen daarvan door een leer naar eigen smaak:

• Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden …

Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd. (Jezus in Matt. 24:11,24-25)

• Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoetkomen en hen naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels. (Paulus in 2 Tim. 4:3)

• Zo zullen er ook onder u dwaalleraren verschijnen. Ze zullen met verderfelijke ketterijen komen en zelfs de meester die hen heeft vrijgekocht verloochenen. Daarmee bewerken ze spoedig hun eigen ondergang. (2 Pet. 2:1)

• Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen … Die valse profeten komen uit de wereld voort. Daarom spreken zij de taal van de wereld en luistert de wereld naar hen. (1 Joh. 4:1,5)

De sleutel is hier het voorvoegsel ‘pseudo’, vertaald als ‘vals’, in valse profeten (pseudoprofeten) en valse messiassen (pseudochristussen), maar ook in valse broeders, als ‘dwaal’ in dwaalleraars, als ‘schijn’ in schijnapostelen en als ‘ten onrecht zo genoemde kennis’ (pseudokennis). Het beschrijft een wereld vol valse schijn. En we moeten helaas constateren dat dat past op onze wereld als op geen andere. Daaraan kunnen wij zien dat dit de laatste dagen zijn, en dat de tijd inderdaad ten einde loopt.

De ‘antichrist’

Johannes noemt die valse profeten eveneens pseudoprofeten, maar de pseudo-christussen heten bij hem anti-christussen (wat echter hetzelfde betekent:

ze ‘doen zich voor als’, maar ‘zijn’ het niet)

en zegt daarover:

• Onderzoek altijd of een geest [nl: van profetie] van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. De Geest van God herkent uhieraan: iedere geest [van profetie] die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. Iedere geest [van profetie] die dit niet belijdt, komt niet van God; dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen. (1 Joh. 4:1-3)

In deze verzen heeft Johannes het overduidelijk over zijn eigen tijd:

• Kinderen, het laatste uur is aangebroken. U hebt gehoord dat de antichrist zal komen. Nu al treden er veel antichristen op, en daardoor weten we dat dit het laatste uur is. Ze zijn uit ons midden voortgekomen maar ze hoorden niet bij ons, want als ze werkelijk bij ons hadden gehoord, zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar het moest aan het licht komen dat niemand van hen bij ons hoorde. (1 Joh. 2:18-19)

Hij gebruikt het begrip antichrist dus in het meervoud, en heeft het duidelijkover een (valse) leer van mensen uit hun eigen midden, die in verband daarmee de gemeente hebben verlaten. Maar de ‘christelijke’ wereld is er vast van overtuigd dat er één enkele antichrist zal komen, en dan niet in zijn tijd maar in die van ons, die zich zal manifesteren als een wereldheerser, en die de strijd zal aangaan met Christus bij zijn wederkomst. Recentelijk hebben enkele orthodoxe theologen zelfs nadrukkelijk verklaard dat de komst van die ‘antichrist’ aanstaande is. Terwijl ook deze hele uitleg alleen maar kan berusten op slecht lezen.

1 Johannes 4:1-3

Het gevaar van zulke opvattingen is dat ze de schuld voor wat er mis is met onze wereld bij een externe macht probeert te leggen, zoals Eva de schuld van haar overtreding bij de slang probeerde te leggen, terwijl we de oorzaak van het probleem in werkelijkheid bij ons zelf moeten zoeken, en bij de verwaarlozing van Gods Woord als enige bron van kennis.

Een geschiedenis die zich herhaalt

Dit illustreert helaas de moderne ‘bijbellezer’, die in de Bijbel niet alleen maar zijn favoriete passages opslaat, maar daarin dan ook nog alleen dat leest wat hij er in wil zien. En dan wordt Openbaring gelezen alsof het een soort goddelijke horoscoop is, waarin we kunnen lezen wat ons (of eigenlijk anderen) in de wereld te wachten staat, in plaats van een dringende waarschuwing en oproep tot bekering. Want wie werkelijk vertrouwd is met de rest van de Bijbel kan het eenvoudig niet ontgaan dat de situatie die hier wordt beschreven een exacte kopie is van die waaraan de wereld van het volk van het Oude Verbond ten onder is gegaan. Ook toen meenden de ‘ijveraars’ en de zelfbewuste ‘zonen der gerechtigheid’ dat hun niets kon gebeuren omdat al die aangekondigde oordelen er alleen maar waren voor anderen. Terwijl er mede door hun toedoen van alles mis was met hun wereld. Zo is er nu ook van alles mis met onze ‘christelijke’ wereld.

We hebben de aarde die ons in bruikleen was gegeven, uitgeplunderd en verwoest, in plaats van die als goede rentmeesters te beheren. We hebben volkeren aan ons onderworpen om over hen te heersen en ze uit te buiten, zelfs als slaven te verkopen, in plaats van ze als medeschepselen te benaderen met de zorg en liefde waarmee God ons heeft benaderd. We hebben in ongebreideld materialisme gouden kalveren opgericht voor onze afgod: de Mammon. En nu aan dat goede leven een einde dreigt tekomen, zien we vol vertrouwen uit naar het moment waarop Christus ons komt halen om ons te vrijwaren voor ‘de grote verdrukking’ door die antichrist die zal komen heersen over de puinhopen die wij dan achter ons hebben gelaten en over onze ‘schuldige’ medemensen die wij al die tijd hebben verwaarloosd. Maar dat zelfde boek Openbaring vertelt ons overduidelijk dat de behoudenis er alleen is voor hen

‘die gedood waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God’ (Op. 20:4, NBG’51).

Dus net als die rijke jongeman kunnen we weten wat er in werkelijkheid van ons wordt gevraagd.

R.C.R

+

Voorgaand

Twijfelende aan de werkelijkheid, echtheid en de effectiviteit van Gods liefde

Op zoek naar spiritualiteit 3 Zin van Christus

Bijbels geloof en heidense filosofie

++

Vindt ook om te lezen

 1. Geloven in God
 2. God meester van goed en kwaad
 3. Wonder van voorzienigheid
 4. De nacht is ver gevorderd 22 Studie 4 Nu actueel: Nut van tekenen
 5. Vertrouwen op God
 6. Betreffende Christus # 2 Goddelijke bron, verband en goddelijk mens
 7. Woord van God
 8. Gods vergeten Woord 24 Getuigen 4 Jezus’ laatste boodschap
 9. De Bijbel als instructieboek #1 Lezen van de Bijbel
 10. De Bijbel als instructieboek #2 Effectief Bijbellezen
 11. De Bijbel als instructieboek #3 De Taal van de Bijbel
 12. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #3 Groeiende beweging uit Joodse sekte De Weg
 13. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #1 Stromen van gelovigen
 14. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #2 Een Zoon als gids en Geschriften als leidraad
 15. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #3 Van een bepaalde wereld zijnde
 16. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #4 Ambitieuze mannen, verdraaide woorden en akkoorden met wereldleiders
 17. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #5 Valse leraren en afvalligen
 18. Addendum 1: de leer van de “antichrist”
 19. De Ekklesia #11 Addendum 2: Een antichrist
 20. Misleid door valse opwekkingen
 21. De Meest gehate familie in America – inleiding tot vervolg
 22. Tekenen te herkennen in Tijden der Laatste dagen
 23. Tekenen van de laatste dagen wanneer moeilijke tijden zullen komen
 24. De Kerk waar de mens der wetteloosheid zich nestelt
 25. Wie zijt Gij, Here?

Bijbel en Wetenschap: Schepping, intelligent design, evolutie (6) De Boodschap van de Bijbel zelf

Bijbel en Wetenschap: Schepping, intelligent design, evolutie (6) De Boodschap van de Bijbel zelf

Waar gaat het nu uiteindelijk om in deze discussie over ‘intelligent design’?

Enerzijds zijn er bijbelgetrouwe christenen, ervan overtuigd dat God bestaat en de wereld heeft geschapen: voor hen valt daar niet aan te tornen. Anderzijds zijn er wetenschappers, die op grond van onderzoek tot conclusies zijn gekomen waarvan zij terecht menen dat je daar niet zomaar aan voorbij kan gaan.

Met geen van beide standpunten is op zichzelf iets mis. Er is zelfs geen fundamentele reden waarom die met elkaar in conflict zouden moeten zijn. Maar de discussie is vervuild geraakt doordat hij aan beide kanten in handen viel van fundamentalisten, die er een ‘godsdienstoorlog’ van hebben gemaakt.

De essentiële denkfout

Aan christelijke zijde is de basisfout al ten tijde van de ‘Verlichting’ gemaakt, door goed bedoelende gelovigen die in hun optimisme meenden dat je nu een oude droom in vervulling kon doen gaan: het bestaan van God wetenschappelijk bewijzen. Maar dat kan zo niet, en dus lukte dat ook niet. Het opkomend atheïsme heeft die voorzet voor open doel vervolgens vol benut: als die gelovigen het met hen eens zijn dat alles wat waar is ook wetenschappelijk te bewijzen valt, en als zij er dan vervolgens niet in slagen dat bewijs te leveren, dan is daarmee afdoende ‘aangetoond’ dat God dus niet bestaat, als een soort ‘bewijs uit het ongerijmde’.

Het grondprincipe van geloof is echter:

“Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven” (Johannes 20:29).

De ware gelovige gelooft om heel andere redenen dan die waar het in deze discussie voortdurend om gaat. En de ‘gelovige’ die voor zijn geloof wetenschappelijke bewijzen nodig heeft, zit bij voorbaat al op het verkeerde spoor. Die bewijsvoering dient dan ook niet om het geloof van gelovigen te versterken, maar om ongelovigen ‘plat’ te krijgen. Omdat het christendom zo onnadenkend is geweest zelf de discussie op deze basis aan te gaan, is zij vervolgens met haar eigen argumenten afgeslacht. Zij heeft, als een Eva, de verleider in haar hof uitgenodigd in de hoogmoedige overtuiging het debat met hem wel te zullen winnen, en kan nu niet meer terugvallen op het, op zichzelf juiste, argument dat de basis van dit debat zelf om te beginnen al volledig verkeerd is.

Wat de Bijbel ons werkelijk wil vertellen

“Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat” (Hebr. 11;6, NBG-51).

Dat moet het uitgangspunt zijn, niet het resultaat. Als de Schrift keer op keer spreekt over de wonderen van de schepping, is dat niet om Gods bestaan te bewijzen, maar om Zijn grootheid te benadrukken.

Een kind van God gelooft al in Zijn bestaan, en ziet om zich heen de bewijzen, niet van dat bestaan, maar van die grootheid en majesteit, en van Gods zorg voor Zijn kinderen.
Wij zijn de Schrift echter gaan lezen als beoordelaars in plaats van als leerlingen. Wij willen daarin vinden hoe God bezig is geweest in de schepping en niet waarom Hij dat allemaal heeft gedaan. Het eerste hoofdstuk van de Schrift vertelt ons dat God de aarde niet alleen maar heeft geschapen, maar dat Hij die vervolgens ook stap voor stap heeft ingericht en bewoonbaar gemaakt voor de mens. Dat moet ons leren dat de mens niet maar een toevallig bijproduct van die schepping is, maar het doel ervan, en dat wij mensen Hem dus kennelijk ter harte gaan. Maar wij gebruiken dat hoofdstuk alleen om uit te vinden hoeveel tijd het Hem koste om de klus te klaren, en hoe oud de aarde dus is; om het antwoord op die vraag vervolgens te gebruiken om onze mede gelovigen de maat te nemen: of de rechtzinnigheid van hun geloof wel door onze beugel kan. En we leiden er theorieën uit af over de wereld van voor de zondeval, gebaseerd op het feit dat God die situatie ‘zeer goed’ heeft genoemd (Gen. 1:31). Wat er in feite op neer komt dat wij God het recht ontzeggen die situatie zo aan te duiden wanneer die niet zou hebben voldaan aan onze criteria voor ‘zeer goed’.

Waar het echt om gaat

In de middeleeuwen was het een uitgemaakte zaak dat de aarde het middelpunt was van het heelal, want ‘dat stond duidelijk zo in de Bijbel’. En het was de christenheid volledig ontgaan dat de Schrift alleen spreekt van de aarde als het middelpunt van Gods doel met de schepping, en dat de vraag naar het fysieke middelpunt van het heelal daarvoor niet van belang is, en dat we het antwoord op die vraag daar dus ook niet kunnen vinden. In dat geval liggen de wetenschappelijke waarnemingen inmiddels echter zo duidelijk, dat de meeste van ons (hoewel niet allen!) daar intussen wel achter zijn. Maar het zou ons net zo duidelijk moeten zijn dat de beschrijving in Genesis 1 van de inrichting van die aarde (niet de schepping ervan) ons heel veel te vertellen heeft over Gods plan en doel met ons, en ook in dat geval helemaal niets over het fysieke proces. Maar op dat punt denken wij nog steeds middeleeuws, en dus gebruiken we dat hoofdstuk voor een totaal andere, volslagen onbijbelse, discussie.

De slotsom

Het wordt daarom hoog tijd terug te keren tot werkelijk bijbels denken.

“De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen” aan hen die geloven (Ps 19:2),

om hun geloof te versterken. Maar het is geen wetenschappelijk bewijs voor Zijn bestaan, te gebruiken om anderen mee om de oren te slaan.

Genesis 1 maakt ons duidelijk dat

‘niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God’,

zoals ook het feit dat Hij,

‘toen wij nog zondaars waren’,

Zijn Zoon heeft gegeven om ons te verlossen uit de macht van de dood, ons daar nog verder van overtuigt. Maar het is niet bedoeld om ons een beschrijving te geven van Zijn werkweek, en al helemaal niet om er onze mede gelovigen de maat mee te nemen.

De middeleeuwen kenden felle discussies over de vraag hoeveel engelen konden dansen op de punt van een naald, maar niemands behoudenis heeft ooit afgehangen van het antwoord daarop. Zo zouden wij inderdaad moeten begrijpen dat deze schepping het resultaat is van een buitengewoon intelligent ontwerpplan, een plan bedoeld voor onze behoudenis. Maar dat zouden wij moeten koesteren als een kostbaar inzicht, ons door God geschonken om ons geloof te versterken, en om zo mogelijk te delen met anderen. Maar niet als een rechtvaardiging voor fundamentalistisch gedrag.

R.C.R.

+

Voorgaande

Schepping, intelligent design, evolutie – Ontstaan en ontwikkeling van het leven op aarde (1)

Schepping, intelligent design, evolutie – Ontstaan en ontwikkeling van het leven op aarde (2)

Schepping, intelligent design, evolutie (3) – Godsbewijzen van heidense filosofen en horlogemakers

Schepping, intelligent design, evolutie (4) Het ontstaan van het universum

Geloof en onderzoek: Schepping, intelligent design, evolutie (5) De atheïstische fundamentalist

Wetenschap en religie zijn met elkaar te rijmen

++

Aanvullende lectuur

 1. Grootste oorzaak van atheïsme in de wereld zijn de Christenen

Uit de oude doos: Het Judasevangelie

In 2006 was er heel wat ophef over het Evangelie van Judas.

Wij schreven toen

Wie in onze wereld aandacht wil trekken, zit altijd goed met complottheorieën, vooral op christelijk gebied. Jezus zou niet op aan een paal gestorven zijn, en dus ook niet echt uit de dood zijn opgestaan. Paulus zou een Romeins ‘undercover agent’ zijn geweest die, met listige verdraaiingen van Jezus’ boodschap, de christenen zou hebben wijsgemaakt dat ze de (Romeinse) overheid moesten gehoorzamen.

De lijkwade van Turijn zou ’s werelds eerste foto zijn, gemaakt door Leonardo da Vinci, die daarmee het Vaticaan een of andere duistere poets heeft willen bakken. Je kunt het zo gek niet verzinnen of het is verkondigd.

Nu heeft de National Geographic Society (NGS) weer uitgepakt met het verhaal dat Judas juist de ‘goede’ man was en alle andere apostelen slechterikken, of in elk geval domoren. De basis voor dit laatste verhaal is de ‘sensationele’ vondst van ‘het evangelie naar Judas’.
Nu is dat verhaal over de edele bedoelingen van Judas al bijna net zo oud als het christendom zelf, en dus niet echt nieuw. En het bestaan van dit ‘evangelie’ is ook al meer dan 18 eeuwen bekend, zij het alleen uit vermeldingen. Halfweg de vorige eeuw is er echter een late Koptische versie van opgedoken, waar sindsdien een erg schimmig spel mee gespeeld is, met als voornaamste trefwoord: geld.

Eerste pagina van het Evangelie van Judas (Pagina 33 van de Codex Tchacos)

Nu heeft de NGS met een fors bedrag de vertaling van de tekst gesponsord, en uiteraard wil men daar wat van terugzien. Dat wordt nu sensationeel in het nieuws gebracht,met complottheorie: eindelijk komt de echte waarheid aan het licht.
Helaas staat de NGS niet bekend om haar wetenschappelijke benadering van het christendom. Dit geschrift is er een uit een lange reeks van zogenaamde gnostische geschriften. Gnostiek is een leer van ‘ingewijd zijn in verborgen kennis’ (gnostiek is afgeleid van ‘gnosis’ = kennis). Gnostiek maakt gebruik van christelijke, of christelijk klinkende, elementen, maar moet in zijn aard feitelijk als niet-christelijk worden getypeerd. Voor zover de Bijbel al een rol speelt, wordt deze zeer ‘spiritueel’ en symbolisch geïnterpreteerd. Extreme stromingen zien ‘Jehova’ zelfs als de god van het kwaad, die de gangbare leer heeft verspreid als een dekmantel voor zijn negatieve bedoelingen. Een weldenkende christen, die werkelijk gelooft in God en in Zijn almacht, doet er goed aan te bedenken dat God het onmogelijk kan hebben toegelaten, dat de waarheid 2000 jaar lang door welke belang-hebbende partij dan ook kan zijn achtergehouden, en dat de goedwillende gelovige daar dan de dupe van zou zijn. En wie dat niet wil of kan aanvaarden, zou zich ernstig moeten afvragen in wat voor ‘god’ hij dan wel gelooft.

+

Volgende artikel omtrent complottheorieën: Uit de oude doos: De da Vinci code

When there is secrecy involved

In this world there are lots of denominations in Christendom. Lots of Christians say that the non-trinitarian christians belong to cults or sects, but clearly than they forget what the characteristics of a sect or cult are.

The many non-Trinitarians who found one or another denomination in which they go to meetings are all free people with no obligations to that meeting, congregation or church except to live according to the commandments of God. In nearly all other Christian denominations of trinitarians we can find churches which dare to say they are the only church by which people can be saved or “go to heaven”. Nearly all of them are weekly asking money to their parishioners or even ask a tithing. Whilst in most of the non-trinitarian churches the parishioners are free to give or not to give any amount of money and are not pushed to do so. Never are they threatened by a so called burning in hell for ever, because such false teaching even does not exist by them.

Anna in Shadowland is a web-blog from a certain Andrea which represents the view of a disillusioned girl who left her own church to have an experience in a Charismatic church influenced by the New Apostolic Reformation. She writes

Every so often I receive testimonies from people who have read my “Leaving the NAR Church” series. There are more than 50 of them, and I am adding another. These stories are precious to me, and serve as a painful reminder that there is hope for the dear deceived ones caught up in this insidious movement. If you don’t know what NAR is, I hope you’ll take a moment and read What is the New Apostolic Reformation Movement. {Leaving IHOP and the NAR: Sammy’s story}

She has a testimony about how the good and faithful God she loves and wanted to serve opened her eyes and removed her from the clutches of the deception, lack of discernment, and false teachings of a movement that has invaded the worldwide church on a massive scale. {An open letter to the church I left}

In Christendom and Christianity we may see many churches who claim to be adhering to ‘authentic New Testament practices’ but when we look closer at them we find all sorts of practices which are not according to the lifestyle of the first Christians (which we can come to know from the Acts of the Apostles and from civil writings of the first century CE).

Today there are several churches who love to attract people with their “Speaking in tongues” and all sorts of trance movements, even not minding to have people in hysterics, shaking on the floor to the very contemporary music of Hillsong and Bethel (not to be confused with the Bethels of the non-trinitarians), surrounded by all their technological advances, big screens, and coffee bars, and all the other comforts of modern convenience that they manage to accumulate around them.

Although it sure is a whole lot of fun and I have to admit, you had me fooled there for a while.  {An open letter to the church I left}

does the blogger says after her eyes were opened. Continuing

I was really starting to climb up that ladder to sit there with you because I’m sure the view is amazing. But thankfully I could never quite manage to get there, and these days I actually find it rather insulting that anyone can claim to be living ‘authentic Christianity’ just because they belong to a certain kind of church.  {An open letter to the church I left}

The blogger Andrea thinks

seeking after a truly authentic apostolic life and experience would be completely unattainable, because I currently live in 2017. {An open letter to the church I left}

but than she forgets we do have enough civic papers, next to the biblical account, to give us a fair image how life was by the first century followers of the Nazarene Jewish master teacher Jeshua (Jesus Christ).

Naturally she should also know that life 2000 years later is so different that we should take that into account too.

Today we see a growing amount of people loving the ‘New Apostolic Reformation’ (NAR), a movement which seeks to establish a fifth house within Christendom, distinct from Catholicism, Protestantism, Oriental Orthodoxy, and Eastern Orthodoxy. Some of that church, at the moment, say they are ‘Charismatic’ others say they are a ‘New Testament’ or ‘Apostolic Household’ church and do not belong to the Charismatic movement.

For sure all the modern Holly-Bolly-Woody-Booly modern entertainment forms a very attractive asset to lure people in the community. At several places in the United States certain movements took place which were noticed by C. Peter Wagner to fall under the same denominator. Unlike several sects or cults groups it is not some secret society or shadowy organization. They started to find like-minded people who had no intention to overthrow world governments or undermining the Church. For many of them the “New Apostolic Reformation” started off as a name giving for a movement that was going through the established church. Nothing more but a term used to classify a subset of people throughout denominational and non-denominational Christendom who seem to share some common characteristics.

In Christendom we may find lots of churches which not only worship a Trinity, but also believe that the Holy Spirit is with them and moving around in their church even in such a way that this spirit would choose special pastors, giving them a special role in the Church of God and/or in the Kingdom of God. They may come up with many different stories even telling that people got ‘gold dust’ on their hands.

One of them was the wife of one of your pastors/elders, and she very excitedly and animatedly told us how the ‘spirit had been moving’ in a certain meeting, because the people had seen ‘gold dust’ on their hands. {An open letter to the church I left}

Andrea remarks

it is easy to dismiss the ‘manifestations of the spirit’ thing when someone is interpreting a verse of scripture about ‘being filled with the spirit’ or ‘being drunk in the spirit’, while you are sitting under the cloud of false teaching. But when you realize that these kinds of ‘manifestations’ are actually completely absent in scripture, and had been completely absent in the church until only a couple of years ago, that is when you sit up and take notice. And then when you realize that during all that time it had actually been present in the occult and Eastern mystic religions, that is when you start opening up a whole can of worms. That is when you get up and walk out of a meeting before the end, leaving behind some dear friends who are violently convulsing on the floor, and shaking in fits of ‘holy laughter’. That is when you walk out of a large WOF centre from a Jesus Culture ‘revival’ concert, feeling like you had just walked out of the depths of hell, and all the while absolutely hating yourself for having such feelings and for questioning ‘the work that God is doing through the moving of His spirit’.
And you’re asking yourself ‘Is this really the God that I know?’, but still you are convinced that the problem lies with you because you are ‘not open to the spirit’, because that is what you’re being told over, and over, and over again. And then you get pushed, and pushed, and pushed to get baptized so that you can also ‘receive the spirit’, and you’re left scratching your head because you had thought that because you were already a believer, you had already received the Holy Spirit, but the word ‘obedience’ gets thrown at you over, and over, and over again. And this is when you start to see the indoctrination above the doctrine. {An open letter to the church I left}

People should come to see that at such point they do come in the danger zone. There it is, where we would differentiate between a through church and a cult or sect. Whilst non-trinitarians do keep to the biblical teachings and are not pushing people to come into their church, afterwards demanding all sorts of obligations, and not letting people easily go, this is typical for the cult groups we notice in the trinitarian churches. Also when people then want to leave such a church or group we notice the leaders of such community want to give a ‘guilt feeling’ to the person who wants to leave.

Andrea gives a nice example how such cults or groups work

Instead you preyed on my hurt and my weakness, and used it to set your trap, so that you could be the ones who avoided the issue. This leads me to believe that, despite the deceptive façade, you actually have no idea who you are or what you believe, and you are carried about by every wind of doctrine. If this was not so, you would have had no problem answering all the questions I had first, despite any other issues that might have been present. {An open letter to the church I left}

Backsliding term used within Christianity to describe a process by which an individual who has converted to Christianity reverts to pre-conversion habits and/or lapses or falls into sin, when a person turns from God to pursue their own desire. – The story of the Prodigal Son has become a representation of a backslider that repented. Engraving of the Prodigal Son as a swineherd by Hans Sebald Beham, 1538.

In most such dominating churches we can see that they try to put the guilt feeling by accusing that person who has objections of being a backslider. Saying that the faith is watering down because the person is going the wrong way, spiritually. They want to have the doubting person to believe all lies within him or her. Saying that he or she  is regressing rather than progressing and that there is no proof any more of a commitment to Christ or that a certain standard of behaviour is not there any more.

DivideTheWord.blog, a cloud-based ministry who claim to have as purpose to spread the Gospel of Jesus Christ to the world in such a way as to be available to all of God’s children, saying it is free from denominational judgmentalism, free from race, colour or creed stipulations, brings a testimony

Having been a member of an independent Oneness Pentecostal (Apostolic) church for fifteen years, gaining a 4-year degree from a Oneness Pentecostal Bible College, and being involved in many ministries within that church, to them, I am now completely backslid. I know the doctrines. I learned the dogma. I defended it ardently.

I justified foul behavior for the purity of the doctrine and I even considered, as they do, all other Christians, lost. According to Apostolic Oneness Pentecostals (the majority, there are personal exceptions) all other Christians, be they Baptist, Lutheran, you name the group, they will not be going to heaven, because they do not follow the Pentecostal doctrines.

And when I finally had enough of the stink of judgmentalism, elitism, self-righteous pomp, the hypocrisy of their holiness standards, I backslid. I left the church. I’ll never return, nor attend another Oneness Pentecostal church again.

But something miraculous happened to me, and to hundreds, and thousands of others I’m connected to via this blog, my YouTube channel and many recovery based online groups;

I backslid, right into Jesus {I Backslid Into Jesus}

Also Andrea writes

I can assure you that I am anything but a ‘lukewarm’ Christian. {An open letter to the church I left}

The woman who likes to think of the NAR as a ‘mega cult’ or an ‘out-of-control cult’ seems to have not such nice experiences, though at first it looked even so attractive she left her ‘old’ traditional church.

For her

Praise and Worship during a Catholic Charismatic Renewal Healing Service.

It is probably important, at this point, to also note its interconnectedness with the Signs and Wonders, and Word of Faith movements. And that it is also known or characterized by a bunch of other terms, like ‘Dominionism’, ‘The Third Wave’, ‘Kingdom Now Theology’, ‘Joel’s Army’, ‘Manifest Sons of God Doctrine’, ‘Charismania’, ‘The Seven Mountain Mandate’, and ‘The Fivefold Ministry’, to name only a few. And that its precursor was ‘the New Order of the Latter Rain’, a discredited movement out of which a lot of current day NAR teachings is derived. It seems to be an ever changing, constantly evolving and expanding movement, which is what makes it so hard to pinpoint and, I believe, is part of its deceptiveness. {Eighteen Months in a Cult: Prologue}

In Pentecostalism there may be found so many subgroups that often people can not see the woods any more because of the trees. Some of those groups evolve around one ‘spiritual leader’ who can have many people under his spell. Some groups have an end to their existence when the pastor dies, others have a longer life.

In the book ‘A New Apostolic Reformation? A Biblical Response to a Worldwide Movement’, Geivett & Pivec writes:

“Whereas the Latter Rain revival lasted only a few years, NAR has been around for more than thirty years – since the 1980s, when the office of prophet began to be restored. NAR teachings have gained enough momentum for an entire generation of young people to be raised in churches that promote them. For these people, NAR teachings are at the heart of Christianity.”

Andrea was raised Reformed, and writes

– that is, the other reformation. Whereas the NAR is a falling away from the authority of Scripture towards ‘experiences’, ‘encounters’, and ‘new revelations’, the Protestant Reformation was a return to the light of Scripture. To the eternal things that God has already promised and revealed in His Word, and to recognizing it as the only truth and authority to live by. Hence one of the battle cries was Sola ScripturaScripture Alone. And even though I do not remember the emphasis ever really being placed on the fact that we were Reformed, or being taught exactly what that even meant, this was very much the culture and mind set I had grown up with. {Eighteen Months in a Cult: Prologue}

For the Mega-churches and Pentecostal Churches youngsters are an easy prey because they are not so much interested in pure words of the Scriptures, but like more “ambience” with song and dance and special actions, like seeing people going in trance or watching unbelievable things like people nearly going mad.

Andrea also admits

when you are a young person, still searching for passion and a sense of purpose, it is very hard to disagree with those who say that the traditional church is ‘dead’. And hymns, structure and doctrine simply does not seem all that relevant and exciting anymore.
So for me, when the opportunity presented itself to become part of a young, vibrant, hip & happening church, suffice it to say that I did not hesitate for very long. Even though the circumstances of how I came to be introduced to this church was accompanied by a sense of hurt and rejection, I nevertheless grabbed the opportunity to join what seemed like a genuinely committed, and caring, community of believers. I was hoping, and expecting, to have my faith nurtured and strengthened in the process. {Eighteen Months in a Cult: Prologue}

Question is how much such attractive groups can nurture a person in the good sense. We should know it is really god’s Word that must give guidance to people. It is the Bible which can give us the most correct education and foundation for a good faith.

When not much attention is given to the text from the Bible, people shall miss out edifying material, for reproof and profitable for correction for building up a life according to the Will of God.

When to much attention is giving to the pleasures of life or to the human or natural flesh the real faith can not grow. Mike sojournerphoto remembers

I (was) removed from these organisations many years ago – initially with judgement in my heart – but have since watched the ‘Toronto ‘blessing’ and such stuff thrive. I became increasingly appalled at what was happening and now am amazed that it continues, ever more subtle. I remember a dark day sitting in ‘my church’ sometime around 1986 or 7 and the band deciding to play on after the service to ‘continue to seek God’ and as looked down it was a though there was a dark pit (not visual, so much as metaphorical) and I felt compelled to leave the building. I later came to recognise so much of this as seeking after ‘the flesh’ and to equate it with James observation on the ‘earthly, natural, demonic’.

Therefore let us remember that a true Christian church should be open, have no secrecy for its members nor for the outside world, and should give most attention to the Word of God, it is to readings from the Bible.

Eighteen Months in a Cult: Prologue

+

Preceding

Lovers of God, seekers and lovers of truth

Some one or something to fear #3 Cases, folks and outing

All Souls’ Day

 

++

Additional reading

 1. Ideas about Religiosity
 2. Religions and Mainliners
 3. Parish, local church community – Parochie, plaatselijke kerkgemeenschap
 4. Expenses, costs – Onkosten, uitgaven
 5. Contribution – Contributie, bijdrage
 6. Follower of Jesus part of a cult or a Christian
 7. A small company of Jesus’ footstep follower
 8. Matthew 6:1-34 – The Nazarene’s Commentary on Leviticus 19:18 Continued 5 Matthew 6: 24-34: e) Anxiety and neighbor love
 9. Why we do not have our worship-services in a church building
 10. Why we do not keep to a Sabbath or a Sunday or Lord’s Day #6 Sunday or the Lord’s day
 11. Breaking up with a cult
 12. Evangelicalism in France on the rise
 13. Do those who want to follow Christ to be Jews
 14. What is the Full Gospel Business Men’s Fellowship International (FGBMFI)?
 15. What Doctrines came out of the Shepherding/Discipleship Movement (SDM)?
 16. Place for a fifth and sixth house in Christendom
 17. History of the NAR cult infiltrating the marketplace.
 18. Wagner the NAR and new wineskins
 19. C. Peter Wagner – The Don Quixote of Evangelicalism (Part 1): Knighted as a General.
 20. A new bible translation from the New Apostolic Reformation (NAR) group
 21. Using Alexander Dowie’s “altar call” system to suggest that they are God’s instrument to furthering the Kingdom of God here on earth
 22. Brian Simmons and The Passion Translation Deception

+++

Related

 1. Christianity Is Not a Cult, It’s How It’s Taught
 2. So you want to be a Christian? [731]
 3. Cult…
 4. Cults around the World: Heaven’s Gate
 5. 049 :: Cult thinking
 6. Sects in the New Testament
 7. Q17: Sects and conflicts
 8. Cult Accusations Against the Body of Christ
 9. True Talk: What goes on within a sect?
 10. Same God – Different People
 11. #Tupper #Saussy PDF : Exposing the #Luciferan #Jesuit #Cult for what it is. #Catholic #Evil – YouTube
 12. Church of England downplayed extent of child abuse allegations, ritual abuse, padeophile cults, multiple personalities, FLDS – Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter Day Saints
 13. What is the New Apostolic Reformation?
 14. New Series: The New Apostolic Reformation
 15. Churchwatchcentral create a boogie man
 16. Should James White be disregarded as a valid voice in the field of Christian apologetics?
 17. James Goll Is a Tricky Devil: He Deceives After Warning People About the Devil’s Deception
 18. Prophetess Stacey Campbell Participated in and Promoted Catholic Event that’s in submission to the Magisterium of the Church
 19. Make Your Marine Demon Tap Out Through Full Immersion: Jennifer LeClaire’s Spiritual Hacks to Drowning Marine Demons
 20. NAR Nonsens
 21. N’ar John Silver
 22. When Church Invades Your Home
 23. Blame Cindy Jacobs for Terrorist Attacks and Tyrannical Leaders
 24. Psychic Fishing Expedition with John Edward and Shawn Bolz
 25. Cults on the rise in social media
 26. Cults of the World: Synanon
 27. Cults of the World: Aum Shinrikyo
 28. Cults of the World: Lundgren Cult
 29. Cults and sects – Jehovahs witnesses [702]
 30. Cults and sects – Christadelphians [703]
 31. Cults and sect – World Wide Church of God, Herbert Armstrong [706]
 32. Children Of God #Cult Was Hell On Earth. #Scotland
 33. Rating Cult Websites (and some background about the cults)
 34. I said #no ..’#In14ways #MercyfulGrace
 35. When Control Sets In – An Excerpt from my Book
 36. The Fall Rivers Cult
 37. A Bunch Of Rich White People From New York Are Being Arrested In Connection With A Sex Cult
 38. This Isn’t a Culture War — But a Patriotic Defense Against All Cults
 39. “Choose Freedom, Choose Happiness” – introduction
 40. Introduction – Prophet or Profit?
 41. My cult made me do comedy
 42. Card Catalog Review: Breaking Free: How I Escaped Polygamy, the FLDS Cult, and My Father, Warren Jeffs
 43. Bethel School Of Spiritual Drunkenness
 44. Drawning in mystery or Secrets with Courtney – a brief series on Scientology
 45. Video Comparison: Matt Chandler and Bethel Redding’s Shawn Bolz on the Same Page: Kooky Practices of Charismatic Things
 46. Are Phil Pringle’s ‘visions’ from God just as infallible as the NT Apostolic letters?
 47. Todd Bentley’s Vintage Heresy Oil and Prayer Cloths
 48. Experience Outweighs Scripture Implies Apostle Jennifer LeClaire
 49. Dr. Michael Brown Promotes Baby Throwing Evangelist Smith Wigglesworth
 50. Greater Works Epic Fail: Why Did Bethel Redding Need to Buy so Many Groceries for CARR Relief?
 51. I Backslid Into Jesus
 52. “Be strong and of good courage; be not afraid”
 53. Jesus The Way (2)

Grootste misverstand over de islam

In de Volkskrant kwam de Iraans/Amerikaanse Reza Aslan aan het woord. Hij kreeg grote bekendheid in 2013 toen hij op Fox News geïnterviewd werd over zijn bestseller De zeloot – Het leven van Jezus van Nazareth en de geboorte van een religie. Presentator Lauren Green vroeg zich af waarom Aslan, een moslim, in hemelsnaam een boek zou schrijven over Jezus. Hij legde uit dat hij een godsdienstwetenschapper is en gespecialiseerd in het Nieuwe Testament, en dat hij toevalligerwijs ook moslim is. Maar de Fox-presentator was nog steeds niet tevreden:

‘Maar waarom zou u geïnteresseerd zijn in de grondlegger van het christendom?’

‘Omdat dit mijn werk is’,

reageerde Aslan verbaasd terwijl hij zijn handen op zijn borst klemde, alsof er sprake was van een pijnlijk misverstand.

Indien er een atheïst een boek over Jezus of over God zou geschreven hebben zou niemand er van opkijken, maar een moslim blijkt toch iets heel anders te zijn.

Na dat interview schoot Aslans populariteit omhoog en belandde hij in het centrum van het Amerikaanse islamdebat. Hij werd de knuffelmoslim van Amerika.

Aslan kijkt naar onze wereld en stelt:

‘Er bestaat het idee dat de beleving van de islam op de een of andere manier fundamenteel anders zou zijn dan de beleving van het christen– of jodendom. Dat is niet alleen het grootste misverstand over de islam, maar ook de bron van islamofobie, zowel aan de linker- als de rechterkant van het spectrum. De islam wordt behandeld alsof die uniek is, niet divers en eclectisch, alsof deze religie niet onderhevig is aan verandering en ontwikkeling. Alsof de islam niet bestaat uit duizend variëteiten.

+

Vindt ook:

 1. Godsdienstwetenschapper: “Religie is geen keuze, geloof is een keuze”
 2. Mensen zijn gewelddadig niet religies
 3. Gelijk gelovenden
 4. Lees meer in de Volkskrant: Religie is geen keuze, geloof is een keuze

+++

Gerelateerd

 1. Nieuwkomers, nieuwelingen, immigranten, allochtonen en import
 2. Is Islamfobie uitgevonden door fundamentalistische regimes
 3. De massale immigratie in West-Europa onder de vlag van de Islam gaat steeds meer aanleiding geven tot een etnische burgeroorlog!
 4. Islam is bezig Europa veroveren met “Al–Hijra” migratie(“stealth jihad”)!
 5. Links neo- Marxisten willen zo snel mogelijk een Islam staat van Europa maken
 6. De stand na vijf dagen
 7. ‘I Could No Longer Live According to the Principle of ‘Schein und Sein’ – Pretending to be a Muslim and Free as well’
 8. Reza Aslan
 9. “Fresh Bread” Book Discussions
 10. Review: Zealot. The Life and Times of Jesus of Nazareth – Reza Aslan
 11. A Life of Pretending: Being Egyptian and Atheist
 12. God-Reza Aslan
 13. God: A Human History, by Reza Aslan
 14. God: A Human History, by Reza Aslan (All American)
 15. God by Reza Aslan
 16. “God: A Human History” by Reza Aslan (Buried Bibliophile)
 17. “You Are God.” – A Review of God: A Human History by Reza Aslan
 18. Reza Aslan’s new book, in which he becomes a pantheist
 19. Sam Harris versus Reza Aslan
 20. Garry Wills whitewashes the Qur’an
 21. Fired CNN host Reza Aslan: “It’s time to treat Donald Trump as an enemy of the state” | Salon.com
 22. Religionship
 23. A “Dear Reza” note from a Bangladeshi woman

Bouwen op het bijbels fundament: De apostelen deden het toch ook

De apostelen deden het toch ook

“11  want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt-Jezus Christus zelf. 12 Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen of met hout, hooi en stro, 13 van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is.” (1Co 3:11-13 NBV)

Elke christen zou zich eigenlijk moeten afvragen: wat is nu feitelijk de essentie van dit christendom van mij, waar gaat het nu echt om? Dat kan soms best lastig zijn, zoiets als ‘beschrijf het eiland waar je woont’, wanneer je daar nog nooit vanaf bent geweest. Als je de rest van de wereld kent, ken je ook de verschillen en weet je wat kenmerkend is voor je eigen plekje. Maar als je die niet kent, waar leg je dan de nadruk op? Maar ook: als je die rest van de wereld wel kent, waar leg je dan de nadruk op? Op het strand en de duinen, de polder en de vogels? Of op de saamhorigheid van die kleine leefgemeenschap enerzijds, en anderzijds het feit dat je er niet op hoeft te rekenen dat je binnen een half uur in een ziekenhuis ligt wanneer er iets grondig mis is gegaan?

Verpakking of inhoud

Zo ook: hoe zou je je geloof omschrijven ten opzichte van andere christelijke stromingen, of ten opzichte van andere religies? Waar leg je de nadruk op? Benadruk je de verschillen met die anderen, of zoek je het in het positieve en ben je in staat te wijzen op wat werkelijk kenmerkend is en waarde heeft? Dat laatste vereist uiteraard een goed inzicht in waar het echt om draait. Noem je bijvoorbeeld het feit dat je elke zondag naar de kerk gaat? Of spreek je over verlossing, vergeving van de schuld waarvoor je eigenlijk zou moeten sterven, en een hoop op leven die je desondanks toch hebt gekregen? En doe je dat dan op de trotse toon waarop een ander het over zijn nieuwe dure auto heeft, of doe je dat op de nederige toon van iemand die ten volle beseft dat hij – naar Gods maatstaven gemeten – al dood had moeten zijn en nu op cadeau gekregen tijd leeft? Wat geen enkele andere levensbeschouwing zou kunnen bieden?
Anders gesteld: leg je de nadruk op de verpakking, of op de inhoud?

Wie om zich heen kijkt, ziet dat voor velen de verpakking vandaag allang belangrijker is geworden dan de inhoud. Een ‘bekende Nederlander’ werd onlangs gevraagd of ze religieus was. Het antwoord was:

‘Ik ben diep religieus’,

en meteen daar achteraan:

‘maar met het concept God kan ik niet zo goed uit de voeten’.

Religie betekende voor haar glas-in-lood ramen, Mariabeelden en de geur van wierook. Een extreem voorbeeld? Uiteraard, maar staat het echt zo alleen? Voor velen bestaat christendom inderdaad uit indrukwekkende diensten met indrukwekkende rituelen, liturgische gewaden en loepzuiver gezang van professionele koren. Voor anderen juist uit massale bijeenkomsten in de open lucht met veel spontaan gezang op moderne muziek, handgeklap en hallelujageroep. Voor weer anderen zijn het genezingssessies in grote ‘glazen tempels’, spectaculaire duiveluitdrijvingen, of ‘het spreken in tongen’. En in het dagelijks leven is het voor de een sociaal bezig zijn in zijn omgeving, en voor de ander het vermijden van frivoliteiten en geen TV-kijken op zondag; voor de een het steunen van een bevrijdingsbeweging in een ver land en voor de ander het verspreiden van traktaatjes, of geld geven voor een of ander kerkelijk doel.

Op zoek naar de essentie

Sommige van zulke dingen zijn heel spectaculair, andere juist veel minder ‘zichtbaar’. Veel ervan zijn ontegenzeggelijk nuttig voor de maatschappij, andere toch meer gericht op het krijgen van ‘een goed gevoel’. Sommige worden verdedigd door er op te wijzen dat ook de apostelen zulke dingen deden, andere met het argument dat ze juist ‘de vertaling naar deze tijd’ zijn van zulke apostolische activiteiten. Maar ze hebben allemaal gemeen dat ze uiterlijkheden en bijzaken betreffen. Niet dat ze in alle gevallen onbelangrijk zouden zijn, maar ze vormen – als zodanig – toch niet de essentie van het christendom. Ook een atheïstische humanist kan heel sociaal en onbaatzuchtig bezig zijn, en op het eerste gezicht lijkt er ook weinig verschil te zitten tussen het ‘heb je vijanden lief’ van de bergrede en het ‘je moet je vijanden overwinnen door beter te zijn dan zij’ van een door orthodoxe christenen weinig gewaardeerde vorm van ‘afgoderij’. Genezingen, zelfs ‘duiveluitdrijvingen’, zijn veelvuldig te vinden op de pagina’s van het Nieuwe Testament, maar evenzeer in de binnenlanden van Afrika. Ook zulke zaken vormen niet de essentie van het Christendom.

Imiteren of navolgen

Je ziet jonge kinderen vaak het gedrag en het spreken van hun ouders imiteren zonder dat ze werkelijk begrijpen waar dat toe dient. Ze imiteren de uiterlijke vorm maar het heeft geen inhoud. Ze denken zo te tonen dat ze al ‘groot’ zijn, maar het toont juist hun gebrek aan begrip. Als volwassenen weten we dat ‘groot zijn’ niet zit in zulk gedrag, maar in de dingen die daar toe leiden. En zo gaat dat ook met het opgroeien in het geloof. Dat gaat ook niet om het imiteren van het gedrag van Christus of de apostelen, maar om het ontwikkelen van een karakter, om het opbouwen van ‘de gezindheid van Christus’: niet het ‘imiteren’
maar het ‘navolgen’ van Christus. En wellicht leidt dat dan weer tot zulk gedrag,maar dat hangt af van de situatie waarin God ons plaatst. Veel wat we als christen doen, of zouden moeten doen, kan ook gedaan worden vanuit andere motieven, en wordt
ook vaak gedaan vanuit zulke andere motieven. Op zichzelf is dat nog geen christendom. Je kunt weliswaar geen christen zijn zonder naastenliefde te tonen, maar je kunt wel degelijk heel erg veel naastenliefde tonen zonder christen te zijn. Dus daar zit de kern toch niet.

Jezus’ missie was niet het genezen van zieken of het ‘solidair zijn met de armen’, maar het doen van een laatste oproep tot bekering aan zijn volk. Die genezingen waren een vervulling van de profetieën die hem aanwezen als de Messias, ze waren zijn identificatie. Hij wijst de boden van Johannes de Doper daarop (Luc. 7:21-22), maar wat werkelijk van belang is, laat hij er meteen op volgen:

“Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt” (vs 23)

wat in dit verband betekent:

… wie mij niet houdt voor een valse profeet.

O zeker, hij was vervuld van mededogen met allen die het moeilijk hadden in het leven. Maar hij was niet gekomen om alle ziekte uit het land uit te bannen. Zijn genezingen waren zijn identificatie, en tegelijkertijd een voorafschaduwing van het koninkrijk dat hij ooit op deze aarde zou komen oprichten. En het zou de taak van zijn apostelen zijn het woord verder te verspreiden, tot in heidense landen.
En ook daarbij zouden de genezingen die dubbele functie vervullen van autorisatie en van voorafschaduwing van wat eens zou komen. Maar tijdens zijn drie-jarige prediking genas Jezus niet alle zieken, want wanneer Petrus en Johannes in Hand. 3 naar de tempel gaan treffen zij bij de toegangspoort een verlamde die daar al vele decennia lag. En in de brieven van Paulus lezen we af en toe over medewerkers die ‘ten dode toe’ ziek zijn geweest en die hij kennelijk niet heeft kunnen genezen, of die hij ergens ziek heeft moeten achterlaten.

De kern van het geloof

Het gevaar van het louter imiteren van wat Jezus en de apostelen deden, of de gelovigen van het eerste uur, is dat het de nadruk legt op wat per saldo toch maar uiterlijkheden en bijzaken zijn. Sommige daarvan zijn niet echt belangrijk of zelfs helemaal niet. Andere zijn inderdaad van groot belang, maar ook dan niet de hoofdzaken, de dingen waar het ten diepste om gaat. Waar het werkelijk om gaat is de relatie met God, om het besef dat we die relatie eigenlijk had den verspeeld door onze zonde maar dat die toch weer is hersteld, niet door onze verdienste maar door Gods genade, en om de diepe dankbaarheid die we daarvoor zouden moeten voelen. Al die andere aspecten zijn alleen maar de consequenties daarvan, vaak zelfs de onvermijdelijke consequenties, maar toch niet de hoofdzaken. Wat kenmerkend is voor het ware geloof is die relatie, en de rest heeft alleen werkelijke waarde voor zover het daar uit volgt. Want alleen dan gaat het echt om de inhoud en niet om de verpakking.

R.C.R.

+

Aansluitende lectuur

 1. Geloof
 2. Geloof en geloven
 3. Geloof in Jezus Christus
 4. Geloof in slechts één God
 5. Geloof niet zonder daden
 6. Geloof – Vertrouwen voor het ongeziene
 7. Geloof voor God aanvaardbaar

+++

Gerelateerd

 1. Nep christenen
 2. Fundamentalisme: De kunst van het God onder de duim hebben.
 3. Scheepje (z)onder Jezus’ hoede

American Christianity no longer resembles its Founder

In the United States of America the last few months we could see that there is much division in the country, with lots of people who call themselves Christian took on not only a racist attitude, but also used many awful words against the different peoples living in their state and against those who show that they do not agree with their favoured politician and presidential candidate.

In the 16th century there was a time many who fled to the New World carried a Dutch crescent-shaped Geuzen medal at the time of the anti-Spanish Dutch Revolt, with the slogan “Liever Turks dan Paaps” (“Rather Turkish than Papist“), 1570, indicating to be better a Muslim than to be a Roman Catholic.

An American writer who considers himself reformed in his thinking and faith, considers himself a follower of Jesus and believing all  Scriptures, though he looks like a papist (not in an offensive way) and does not seem to believe all words of Jesus and not to accept that God is only One, but that is not the issue in this writing.  Today we want to look at what he wrote already in 2012.

In his article The Best Argument Against Christianity he looked at “Some Disturbing Statistics” and wrote

David Kinnaman, president of the Barna Group (a research organization focusing on religious trends and information), asserts that the primary issue that today’s culture has with Christianity is that it no longer resembles its Founder. {David Kinnaman, Unchristian, 2007, pg. 25. + The Best Argument Against Christianity}

In his book Unchristian, Kinnaman studied the Mosaic (born between 1984 and 2002) and Busters (born between 1965 and 1983) generations of the United States, which currently comprise approximately 77% of America’s population. With respect to Christianity, Kinnaman notes a growing tide of hostility and resentment, a statistic which is trending downward from a positive study that was done by his Barna group only one decade before. {The Best Argument Against Christianity}

Barna also describes the Mosaic Generation as “comfortable with contradiction”, “post-modern” and exhibiting “non-linear” thinking. All the contradiction going on in the New World many wanting to screw back into the past, makes it very chaotic.

The criteria for human value, to the world at large, has shifted from that of someone who champions high ethical standards at work, has personal integrity in his dealings, and who is committed to doing the right thing no matter what, to someone who, at work, is willing to do whatever can ensure the greatest commercial viability and his own personal security, and get away with whatever s/he can in their personal dealings. The more noble qualities of human nature are unwittingly being sacrificed on the altar of commerce. Most do not realize the cost: ending up as two-dimensional beings, mere cogs in the wheel of commerce without a heart capable of compassion.{Millennials: Escape the Credit/Debt Matrix}

For the blogger “evangelical” relates to Christianity, though we do not hope he wants to give the impression to his readers that ‘Evangelism‘ are the norm and does not use ‘Christianity’ in the same way as it is often used in Belgium when they speak of Christianity or of Christendom they mean ‘Roman Catholicism‘.

Most important to notice is the reflection of the spirit of the age. We have come in a time where atheists speak publicly more often about God than their in God believing counterparts. By the majority of the population there is a bad co-notation to the word ‘Christian’. In 2012 nearly half had a bad impression, and four year later we may say nearly three quarter of the population has a bad idea by the word ‘Christian’ and lots of them do find religion the cause of all the problems and all the wars.

Many non-religious people in the States and in Europe look at the works of ISIS/ISIL/Daesh, Boko Haram, Al Qaeda and see the similarities with the crusaders.  All those groups went killing and conquering territory, terrorising lots of people. Many non-religious people also hear the vile language of many who say they are Christian or are saying they are defending the Christian values. The 2016 American presidential election has been the example how the Christian manners shown to the world are not those of the master teacher, rabbi Jeshua, known in the States and many other countries as Jesus Christ.

In 2012 also

There were two things that Kinnaman’s study uncovered, and neither had anything to do with the theological teachings or doctrinal standards of the Church. First, unbelievers responded negatively to what they termed the Christian “swagger” – how Christians’ lives don’t match up to Christ’s, and the bark and bite that unbelievers say they see in Christians’ demeanor and action. {The Best Argument Against Christianity}

The immoral way of life by Christians, outsiders can see, is the most chocking to non-religious and other religious people. Muslims in particular are very disgruntled by the way Christian behave. Put out over their way of life no wonder several Muslim groups try to get Christians to their faith, trying to have them understand such a way of living is totally against the Will of God.

Lots of non-religious and non-Christian religious groups see as many respondents said that the charity and compassion of Jesus’ teaching in the Gospels have been dismissed by Christians in favour of their selfish gain, combative and judgemental actions against what they believe to be threats against their moral positions.

In other words, as Christians, we have become famous for what we oppose and stand against rather than for what we are in favor of and champion. {The Best Argument Against Christianity}

But what are those American Christians are in favour for? What are their aims and what is their willingness to follow Jesus’ teachings and to have that same attitude as that master teacher? How peaceful do they want to be? In most instances we can see those American ‘Christians’ only considering their church or nomination to be allowed to have the label Christian. Very often they feel other denominations of Christendom are the false groups and consider that most of those people will land up in hell (for them a place of eternal torture). The exclusion of other people is the most problematic element the American population now encounters.

Many youngsters, particular the Millennials who had first difficulties in paying their studies and now have problems paying off the loan and need a place to live (besides with their parents), clothes on their back, food to eat and resources to care for their children, do not see any surplus a church or religion may give them. For them their focus is not at all on something which we cannot see or not fully understand. They are focussing on the material which might be in their reach if certain groups would not stand in their way. They want to have time and money for travel, doing fun things, but nobody standing in their way or confronting them with how they have to live or behave. At the moment they also have become very disappointed with the political system they are living in and want change. It is that carving for change what made many also to chose for Donald Trump to be the next president of the United States, which have become very divided now.

The neo-Nazis and the weapon lobby gladly backed Donald Trump, because in him they saw the man to clean up the country and to enable enough income by the promotion of weapons to determinate ‘the vermin’. Strangely enough lots of evangelist Americans and other so called Christians in those states do promote the carriage and use of weapons and do not seem to mind to shoot at an other creature of God.

When we do hear how those gun-lovers talk about them having to prepare against ‘the enemy’ and how they have to train their kids in shooting and defending themselves, we clearly can form a good idea how far away they have gone from the teaching of Christ. It has gone even so far that there are churches in America where in the service there are tombola’s for or weapons given to their members. There exist even crusader rifles of which so called Christians are very proud to have such gun, which has a cross engraved on it.

That is where the Americans have left the real faith and have also gone far away from the idea of defending and living in a free state.
Lots of American Christians have come to think their freedom is to limit the freedom of others and to oppress their way of thinking to others. For them all have to take on their ‘belief’ and their ‘faith’ and all people in the United States of America do have to live according to their religious rules. For sure that was not something the founding fathers of the New World had in mind. They just had escaped the tyrannising position of the churches in Europe. Today lots of Americans are trying to create that what the founding fathers of the United States of America had fled for and have no idea of their sayings.

It is getting time American Christian get back to reading the Bible and to listen what is written in it. They have to get back on track, finding the inner moral compass to resist unethical business practices, to show others they have a moral and ethical attitude according Judeo Christian values.

Once back on track they can give a good example how a Christian should live together with all sorts of people from all sorts of place and religions. than they can start to rebuild the shattered state they are living in now.

+

Preceding articles

Scepticals of the Bible

Islamophobia Must be Fought and Defeated

God Isn’t a Republican

 

++

Additional articles

 1. American Founding Fathers Sayings
 2. 2014 Religion
 3. Six Reasons Young Christians Leave Church
 4. The 17th annual White Privilege Conference a militantly Christophobic conference held in Philadelphia
 5. Iranian preacher creating more hatred between religious groups
 6. Hamas the modern Philistines
 7. Refugee crisis, terrorist attacks and created fear
 8. Silence, devotion, Salafists, quietists, weaponry, bombings, books, writers and terrorists
 9. What Jesus Did – Misleading around the Messiah and the final assessment
 10. Running the battle
 11. Living in faith
 12. If You want to start winning the war
 13. Blinded crying blue murder having being made afraid by a bugaboo
 14. The clean sweeper of the whole caboodle
 15. Separation of church and state
 16. Demonizing families in poverty and misleading actions
 17. Right to be in the surroundings
 18. Which back voters in the US wants to see
 19. Christian values and voting not just a game
 20. Faith related boycotts
 21. Roman Catholic Church in the United States of America at war
 22. Ron Paul blames Neocons
 23. Jews the next scapegoat for Donald Trump
 24. The American clouds of Anti-Semitism
 25. Trump brand of migrant demonization #1
 26. Peppered Speeches at Republican National Convention
 27. Bumpy road to success
 28. Reluctance to act in Syrian civil war
 29. Al Qaeda regaining foothold in Middle East bubonic plague for American elections
 30. ISIL will find no safe haven
 31. The Crusader Rifle
 32. Conservative and Communist Climate Change Scam
 33. Bridge builder Obama
 34. Obama made in a cult
 35. Second term for Obama
 36. Children of Men
 37. Preparing for an important election
 38. Coming closer to the end of 2015 and the end for Donald Trump as presidential candidate
 39. Walls,colours, multiculturalism, money to flow, Carson, Trump and consorts
 40. When so desperate to hold onto power
 41. Are United States of America citizens going to show their senses
 42. Brexit No. 2 Blow-up
 43. Nigel Farage called Donald Trump’s victory ‘bigger than Brexit’
 44. Trump et al.— The Global Storm
 45. A strong and wise fighter who keeps believing in America
 46. Victims and Seekers of Peace
 47. Declaration of war against Islam and Christianity
 48. Discipleship way of life on the narrow way to everlasting life

+++

Further reading

 1. Millennials: Escape the Credit/Debt Matrix
 2. Fully Satisfied
 3.  Election 2016
 4. Election 2016 Afterthoughts
 5. On voting
 6. This American Life
 7. How America got Trumped
 8. they tried to bury us. they didn’t know that we were seeds.
 9. How the Hated Donald Trump Came to Power
 10. What Great Leaders Stay Focused #Leadership #SMB
 11. “love keeps us safe, not fear”
 12. … Focus on the Task at Hand , ObamaCraps [#Islamic Terrorism]…
 13. Lesson From Election 2016
 14. The Need to Focus and Not Be Scattered
 15. Blog 2016 046. 11/11/16 Evangelize like Jesus did! Ask questions to get to their motives.
 16. Racism in America or Amerikkka( as some might call it)
 17. Andrew Young: ‘This is our country. And it does not depend on the president to make it great’
 18. The ‘Theoretical’ Significance Of This Election
 19. Cacophony of lawsuits to follow Trump into White House
 20. How a major hate-watch group is preparing for President Donald Trump’s America and the alt-right
 21. The Power of Apathy
 22. Division: An open letter to my sons 
 23. Donald Trump Is an Icon
 24. Clinton Wounded the Party, Now Howard Dean Wants to Kill It
 25. Southeast schools take the streets of South Gate
 26. Trump Denounces Protesters In Tweet, Praises Them In Another
 27. Man Describes Brutal Attack; Crowd Yelled ‘That’s A White Boy Trump Supporter’
 28. The Transition
 29. Donal Trump, The New Miracle
 30. Millions Of Concerned Citizens Are Signing A Petition That Asks The Electoral College To Vote For Hillary Clinton
 31. PFW: Blowing the Rust off of Hillary’s America
 32. Rowan Blanchard Marches In ‘Not My President’ Protest With Powerful Sign — See Pic
 33. The media’s sanctimonious self-righteousness contributed to Trump’s victory
 34. Rural vs Urban: the Greatest Divide in Modern America
 35. Trumped up
 36. The traumatized Democrats
 37. Rainier Beach High Students Walkout to Find Hope, Optimism After Election
 38. Well, That Didn’t Take Long
 39. Call to ‘Lock Her Up’ Puts Trump in a Bind Over His Threat to Prosecute Clinton
 40. White Christians Who Voted for Donald Trump: Fix This. Now. | John Pavlovitz
 41. The TRUMPet Has Been Blown
 42. We Will Rise Above
 43. Post-Election 2016, cont.
 44. How Donald Trump Pulled It Off
 45. Confession of a watcher
 46. Things I’m Verbing: “We Reject the President-Elect” and a WPA for Journalism
 47. The Era of the Post-Truth Politician?
 48. The Ku Klux Klan has a Voice and a Leader in Washington
 49. Where Were They?
 50. Oh, Really? Omarosa Says Black People Should Educate Whites After Trump Victory
 51. Oh, Really? Omarosa Says Black People Should Educate Whites After Trump Victory
 52. Immigrants in U.S. gripped by deportation fears with Donald Trump election win
 53. Between Friends
 54. Hitlery’s terrorist youth demand a government overthrow
 55. The Other Side We Failed to See – 2016 U.S. Presidential Election
 56. Blanketing Fantasy With A Hint of Reality
 57. Here’s how to sleep with Donald Trump
 58. Voices: Reacting to Trump | ‘I will fight for my right to speak’
 59. Women Warned To Get IUDs Before Trump Becomes President
 60. November 11, 2016
 61. Trump commends protesters’ ‘passion’ after new night of rallies
 62. How Will a Trump Presidency Impact Your Health?
 63. The tweet of a narcissist 
 64. Episode 43: Welcome to Trumpdome
 65. Republican Age Of Austerity – ‘And Here We Go’
 66. The Wall
 67. Popped and Cultured: The Results Are In
 68. It’s time for a few hard truths.
 69. Usually liberals would have same opinions & views as the media & liberal social networking groups… really sad…
 70. The pitfalls of underestimation
 71. With the possibility of 11th-hour change, here are suggestions for Trump’s ‘national growth and renewal’
 72. A Rock and Roll Generation (Post-Election blues)
 73. Election Results 2016: Did Voter ID & Voter Suppression Help Elect Trump?
 74. Here’s What it Means to “Make America Great Again”
 75. Election vitory: Anti-Trump Protest enters day two
 76. The way of the world

+++

 

Save