De eerste christenen hun vieringen

De eerste christenen vierden de feesten en sjabbat

Uit: De Najaarsfeesten door de Italiaanse theoloog en professor kerkgeschiedenis Samuele Bacchiocchio.
Het is zeer betreurenswaardig dat een onjuiste exegese van Kolossenzen 2:14-17 christenen eeuwenlang op het verkeerde spoor gebracht heeft, zodat ze geloofden dat de sjabbatdag en de hoogtijdagen aan het kruis genageld waren. Gelukkig heeft recent onderzoek de misvattingen/dwalingen van deze traditionele interpretatie aan het licht gebracht.
Een recent voorbeeld hiervan is het eerder aangehaalde artikel ‘Pagan and Judeo-Christian Time-keeping Schemes in Galatians 4:10 and Colosensians 2:16’ (Heidense en Joods- christelijke stelsels van tijdswaarneming in Galaten 4:10 en Kolossenzen 2:16), geschreven door Troy Martin, professor aan de Saint Xavier University in Chicago. Het artikel verscheen in 1996 in de voorjaarsuitgave van New Testament Studies (Studies van het Nieuwe Testament), een gewaardeerd wetenschappelijk tijdschrift. Martin heeft hierin geschreven:
Der verhandeling verschaft het bewijs dat de Paulinische gemeenschap in Kolosse, niet de tegenstanders, gebruik maakten van de tijdsordening die in Kolossenzen 2:16 in grote trekken wordt weergegeven…. Uit dit onderzoek naar de functie die de opsomming in Kolossenzen 2:16 heeft, blijkt dat de christenen te Kolosse, niet hun critici, deelnamen aan een religieuze kalender die feestdagen, nieuwe manen en sjabbatten omvat’.
Martin brengt naar voren:
‘Het feit dat Paulus en zijn gemeenten de religieuze kalender overnemen, betekent niet noodzakelijkerwijs dat zij ook Joodse religieuze rituelen uitoefenen. Na  de verwoesting van de Joodse tempel in 70 AD blijft het Joodse tijdstelsel intact, zelfs wanneer Joden niet langer in staat zijn de voorgeschreven offers te brengen. Daar komt bij dat de overname van de sjabbatviering door de heidenen waarvan Josephus verslag doet, niet inhoudt dat deze gepaard gaat met de overname van alle Joodse rituelen. Zelfs als Paulus en zijn gemeenten de Joodse religieuze kalender aanvaarden, oefenen ze ofwel de Joodse religieuze rituelen die ermee verbonden zijn uit, ofwel wijzingen of verwerpen ze deze.
Het soort religieuze rituelen dat door Paulus en zijn gemeenten in praktijk werd gebracht, staat los van de erkenning dat ze een Joodse liturgische kalender overnamen.
Martin komt tot dezelfde bevindingen in een eerdere verhandeling over Kolossenzen 2:17 die in het Journal of Biblical Literature verscheen. Hij schreef hierin:
‘Het voorafgaande grammaticale en syntactische onderzoek naar de zin to de soma tou Christou [maar het lichaam is van Christus (SV) in Christus in Kolossenzen suggereert dat de gebruiken die in hoofdstuk 2:16  worden genoemd, die van de christenen te Kolosse zijn en niet die van de tegenstanders…. Hoewel het minder zeker is dat neomenia [de nieuwe maan] wordt gevierd, vieren de eerste christenen zowel de feesten als de sjabbatten.

 

– Martin Rozestraten

+

Voorgaande

Kolossenzen 2:16 en de jaarlijkse feesten

Kolossenzen 2:16 en de jaarlijkse feesten – vervolg

++

Aanvullend

 1. Omtrent het vieren van feesten
 2. Moeten wij ons aan de zondagsplicht houden
 3. Zondag, zonnegodsdag en zonnepartnersdag
 4. Volharden in het Avondmaal regelmatig vieren
 5. Communie en dag des Heren
 6. Do we need to keep the Sabbath
 7. Communion and day of worship

+++

Further related articles

 1. Richard Feldman Writes On Memory, Calendars, and Rituals
 2. The Creation of Jewish Time
 3. A Jewish Calendar – By Ben
 4. Words, Order, and Tisha B’Av
 5. Tisha B’Av: A Day of Remembrance
 6. Separation of Easter computation from Jewish calendar
 7. Reflections of our yesterdays
 8. [Middletown Esoteric Guide] 4. The Celtic Calendar
 9. It’s beginning to look a lot like Winter Solstice!
 10. 10 Ways to Celebrate Yule
 11. The Wheel turns…
 12. God’s Dozen: Twelve Become Thirteen
 13. Cheshvan: Pray for Rain
 14. Sukkot is Here!
 15. Just a little

Kolossenzen 2:16 en de jaarlijkse feesten – vervolg

Tweede studie

Uit: De Najaarsfeesten van Samuele Bacchiocchio

Goedkeuring of afkeuring van hoogtijdagen?

De belangrijke vraag die we in dit opzicht in overweging moeten nemen is of Paulus in Kolossenzen 2:16 de naleving van de heilige tijden van de Joodse kalender goedkeurt dan wel afkeurt. In het verleden is deze tekst, zoals ik in mijn dissertatie Van Sjabbat naar zondag heb aangetoond, geïnterpreteerd als een Paulinische veroordeling van de viering van de oudtestamentische hoogtijdagen. Ondanks het feit dat dit een oude en geliefde interpretatie is, is zij geheel verkeerd, omdat Paulus in dit gedeelte de Kolossenzen niet waarschuwt tegen de inachtneming van de vijf genoemde gebruiken (eten, drinken, feesten, nieuwe maan en sjabbatten), maar tegen ‘wie dan ook’ (tis) die oordeelt hoe ze dit zouden moeten doen.

Er moet worden opgemerkt dat de rechter die oordeelt niet Paulus is, maar de dwaalleraren onder de Kolossenzen die ‘geboden’ opleggen (2:20) wat betreft de manier waarop deze gebruiken in acht genomen zouden moeten worden, om ‘eigendunkelijke godsdienst, nederigheid en kastijding  van het lichaam’ (2:23) te bereiken. D.R. De Lacey geeft, schrijvend in het symposium From Sabbath to Lord’s Day, terecht als commentaar:

‘De rechter is waarschijnlijk een man met ascetische neigingen die bezwaar heeft tegen het eten en drinken tegen het eten en drinken door de Kolossenzen.’

Het meest begrijpelijk is om de rest van het gedeelte zo op te vatten dat hij niet ook een ritueel van feestdagen oplegt, maar eerder dat hij bezwaar maakt tegen bepaalde elementen van een dergelijke naleving. Vermoedelijk wilde de ‘rechter’, dat wil zeggen de dwaalleraren, dat de gemeente deze praktijken op een meer ascetische manier in acht zouden nemen (‘kastijding van het lichaam’ – 2:23,21). Anders gezegd: de dwaalleraren wilden dat de gelovige Kolossenzen minder zouden feesten en meer zouden vasten.

– Martin Rozestraten

+

Voorgaande

Kolossenzen 2:16 en de jaarlijkse feesten

+++

Verder ook op het net

Week 10 : bijbelleesplan

Kolossenzen 2:16 en de jaarlijkse feesten

Eerste studie

Paulus’ verwijzing naar ‘een feestdag, nieuwe maan of sabbat’  in Kolossenzen 2:16 is van speciaal belang voor onze bestudering van de manier waarop de Joodse kalender in de apostolische kerk werd gebruikt. De drie woorden feestdag, nieuwe maan en sjabbat stellen een zich stap voor stap ontwikkelende en uitputtende opsomming van de oudtestamentische heilige tijden voor. Deze drie woorden komen in dezelfde of in omgekeerde volgorde voor, vijf maal in de Septuaginta en verscheidene malen in andere literatuur. In deze gedeelten duiden ze de volgorde van de heilige tijden van de Joodse religieuze kalender aan.
De feestdagen zijn de jaarlijkse hoogtijdagen die in het voor- en najaar worden gevierd. De nieuwe maan is de maandelijkse viering van de eerste dag van de maand. Op deze dag werd in het vroege Israël op de bazuinen geblazen om de mensen aan de naderende Dag van het Bazuingeschal te herinneren (Num. 10:10; Ps. 81:4).
Het was een dag van speciale aanbidding (1 Sam. 20:5), waarop het werk werd onderbroken en extra offers werden gebracht (Num. 29:11-14).
Sjabbat is duidelijk de wekelijkse hoogtijdag die op de zevende dag in acht werd genomen. Het is duidelijk dat de drie woorden een opsomming van de heilige tijden voorstellen die door de Joodse kalender werden bepaald.
Het gebruik dat Paulus in Kolossenzen 2:16 van de speciale benaming ‘nieuwe maan’ (neomenia) maakt, in plaats van de algemene benaming ‘maand’ (men) zoals deze wordt gebruikt in Galaten 4:10), laat duidelijk zien dat hij de heilige tijden van de Joodse kalender voor ogen heeft en niet die van de heidense kalender. De vermelding ‘nieuwe maan’ is van belang voor onze studie van de Dag van Bazuingeschal, aangezien beide in ideologische zin met elkaar in verband stonden. Het blazen op de bazuinen bij nieuwe maan diende als een maandelijkse herinnering aan de naderende Dag van het Bazuingeschal, waarop op een indrukwekkende manier op de bazuinen werd geblazen, om de mensen op te roepen dat ze voor God terecht moesten staan tijdens de tien dagen die aan de Verzoendag voorafgingen. Op deze dag zouden hun zonden uiteindelijk voorgoed weggedaan worden.

(wordt vervolgd)

 

Martin Rozestraten

++

Aanvullend

 1. Holy Sabbath
 2. Do we need to keep the Sabbath
 3. Were allowed to willfully break the Law of Moses
 4. Communion and day of worship
+++

Gerelateerde stukken

 1. 10 Reasons Why I Love Shabbat
 2. The “Minhag” to Not Eat Meals on Friday
 3. Just the spot for ‘shabbat’
 4. Parashat Miketz / פרשת מקץ
 5. On Taking Time Off

+++

Het aardse en het hemelse heiligdom

Het aardse en het hemelse heiligdom worden met elkaar vergeleken en tegenover elkaar gesteld. Het aardse heiligdom was een constructie die onder leiding van Mozes door mensen gemaakt was (Hebr. 8:5), terwijl ‘het hemelse heiligdom niet door een mens opgericht werd’ (vgl. Hebr. 8:2) of ‘met [mensenhanden] gemaakt’ is (vgl. Hebr. 9:11,24).

De overeenkomst tussen het aardse en het hemelse heiligdom wordt in Hebreeën vastgesteld door middel van de relatie tussen afbeelding [hupodeigma] en schaduw [skia] van het hemelse heiligdom (Hebr. 8:2-5). ‘Noodzakelijk moesten dus hiermede (dierenoffers) de afbeeldingen [hupodeigma] van de hemelse dingen gereinigd worden, maar de hemelse dingen zelf met betere offeranden dan deze. Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding (SV: tegenbeeld, antitupos) van het ware [alethenos], maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen (Hebr. 9:23-24).  Daarom ‘bezitten we volle vrijmoedigheid om in te gaan in het [hemelse] heiligdom door het bloed van Jezus.’ (Hebr. 10:19).

Omdat het ‘een afbeelding’ en ‘een schaduw’ van het originele heiligdom is, speelt het aardse heiligdom een belangrijke rol in het uitleggen van de details van het verlossingsplan aan zowel eerdere als hedendaagse gelovigen. Bovendien geeft de definiëring van het aardse heiligdom en zijn diensten als een ‘schaduw‘ aan dat deze een voorafschaduwing waren van betere dingen die komen moesten. In feite spreekt de schrijver over de wet met haar rituele diensten als zijnde ‘slechts een schaduw [skia]… der toekomstige goederen, niet de gestalte dier dingen zelf.’ (Hebr. 10:1; cf. Kol. 2:17)

Martin Rozenstraten

+

Aanvullend

De verdwijnende heerlijkheid

Pew Research: How People in Muslim Countries Believe Women Should Dress

Writing at Pew Research last year, Jacob Poushter shared University of Michigan research revealing how Muslim populations believe women should (be forced to) dress.

An important issue in the Muslim world is how women should dress in public. A recent survey from the University of Michigan’s Institute for Social Research conducted in seven Muslim-majority countries (Tunisia, Egypt, Iraq, Lebanon, Pakistan, Saudi Arabia and Turkey), finds that most people prefer that a woman completely cover her hair, but not necessarily her face…

…Only in Turkey and Lebanon do more than one-in-four think it is appropriate for a woman to not cover her head at all in public.

The survey treated the question of women’s dress as a visual preference. Each respondent was given a card depicting six styles of women’s headdress and asked to choose the woman most appropriately outfitted for a public place. Although no labels were included on the card, the styles ranged from a fully-hoodedburqa (woman #1) and niqab (#2) to the less conservative hijab (women #4 and #5). There was also the option of a woman wearing no head covering of any type.

Overall, most respondents say woman #4, whose hair and ears are completely covered by a white hijab, is the most appropriately dressed for public. This includes 57% in Tunisia, 52% in Egypt, 46% in Turkey and 44% in Iraq. In Iraq and Egypt, woman #3, whose hair and ears are covered by a more conservative black hijab, is the second most popular choice. In Pakistan, there is an even split (31% vs. 32%) between woman #3 and woman #2, who is wearing a niqab that exposes only her eyes, while nearly a quarter (24%) choose woman #4. In Saudi Arabia, a 63%-majority prefer woman #2, while an additional 11% say that the burqa worn by woman #1 is the most appropriate style of public dress for women.

In several countries, substantial minorities say it is acceptable for a woman to not cover her hair in public. Roughly a third (32%) of Turks take this view, as do 15% of Tunisians. Nearly half (49%) in Lebanon also agree that it is acceptable for a woman to appear in public without a head covering, although this may partly reflect the fact that the sample in Lebanon was 27% Christian. Demographic information, including results by gender, were not included in the public release of this survey.

+

Preceding articles

The Dress Code for Women in the Quran

Coverings Worn by Muslim Women

Meditating Muslimah on “hijab to be a religious obligation”

Allowing dress code according liberty of religion

++

Additional articles

 1. African misery and women inequality
 2. Festival of Freedom and persecutions
 3. Fitting the bill in the North and in the East

+++

Allowing dress code according liberty of religion

**

**

In this contemporary world with many refugees coming into our regions from Muslim countries, lots of people become afraid their culture may take over ours. Undoubtedly the last ten years we have seen the dresses of many women changing to less colourful hip fashionable dresses into monotone long dresses which are associated with Muslim faith.

Français : habillement modeste pour des musulm...

Habillement modeste pour des musulmans et des non-musulmans (Photo credit: Wikipedia)

With the knowledge that observing hijab and covering the woman’s face in front of men would be established in the saheeh Sunnah that explains the Book of Allah according certain groups of Muslims. We should know that not all groups or denominations of the Islam do restrict women with strict dress codes which seem to limit their freedom, according our Western view.

It seems that certain Muslim women are convinced that the words

“and to draw their veils all over Juyoobihinna (i.e. their bodies, faces, necks and bosoms)”

mean that this covering the face came from the Prophet, because he was there and they asked him about everything that they did not understand about their religion.

When we want to live in a free democratic state we should allow to everybody the right to live according to their faith. This means that we also should respect those women who do want to cover their face with a veil, like they consider their religion wanting this from them.

+

Preceding articles

The Dress Code for Women in the Quran

Meditating Muslimah on “hijab to be a religious obligation”

Coverings Worn by Muslim Women

+++

Coverings Worn by Muslim Women

For many Westerners it is difficult to know the different outer garments of Muslim women. Some of them have totally a wrong idea about how a certain garment may really look like. this makes some even to be against some clothing which was also regular female dress in our regions up to the 1960ies.

It is nice to be able to see the differentiates explained so clearly in the article by “an independent” who was a Beverly Hills Democratic Party lawn party member in Cheviot Hills (immediately south of Beverly Hills).

*

Hijab, niqab, burka = lots of different kinds of coverings worn by Muslim women all over the world.

 

Hijab
Niqab

Burka

Al-Amira

Shayla

Khimarhttps://coastcontact.files.wordpress.com/2015/10/chador.jpg

+

Preceding articles:

Meditating Muslimah on “hijab to be a religious obligation”

The Dress Code for Women in the Quran

+++

Further reading

 1. Peeling off the oppressive layer
 2. Burqa, Niqāb and Analogies
 3. The Burqa Question(s)
 4. Muslim Masks: Niqab and Burqa
 5. Islamism, Feminism & Defiance
 6. Richard Dawkins on Palestine, Jews, Science and the Burqa – Newsnight
 7. Why Are We So Terrified of Muslim Women?
 8. Hijabs Oppress Women! Unless It’s For Fashion…..
 9. Veiled Mystery
 10. Chances of Love
 11. The burqas are better in Langkawi
 12. Liberal dictators?
 13. Get Your Face Out for The Lads
 14. Is the Burqa truly Islamic?
 15. Burqas/Veils – liberating feminist attire or misogynistic throwback to primitive superstition?
 16. The Fashionable Strangers
 17. Unveiled: It’s now NO burqa or €405 fine in Netherlands
 18. Afghan artist challenges the burqa through graffiti
 19. Gisele Bundchen Wears Burqa To Visit Plastic Surgeon
 20. Opinion of the Day: Bündchen and the Burqa
 21. Who cares if supermodel Gisele wears a burqa?
 22. When Salman Khan wore a burqa
 23. Comfortable Outfit for College
 24. A Week Of Women – Day 1
 25. Ban Burqa – Full body Islamic covering
 26. To ban or not ban the burqa?
 27. On The Naqab Debate
 28. Debate Surrounding the Full-Face Veil: France, Belgium and Spain
 29. And the Debate About the Full-Face Veil Continues in Spain…
 30. On the niqab…
 31. On Veil Bans and Cultural Contradictions – Excerpt
 32. French Police Reminding Travelers Of The Burqa Ban In French Alps
 33. Cameroon Bans Burqa In Far North Region
 34. The dream
 35. On International Women’s Day, Clothes and Being Female
 36. Reflections of a Muslim Woman in a post 9/11 World
 37. Le regard des hommes
 38. Muslimah, Buang Saja Jilbabmu
 39. Il tuo burqa finisce dove inizia la mia libertà. Ode al Ticino.

+++

Coastcontact

The final debate prior to a national election in Canada for the prime minister’s position was partially focused on the right of Muslim women to wear a niqab.  The number of Muslims in Canada is about 1 million people.  According to Canada’s 2011 National Household Survey about 3.2% of the Canadian population, making them the second largest religion after Christianity. Muslims are not likely to influence the outcome of the election. The dilemma for western nations is the question of acceptance of Muslims. If their growing numbers results in sharia law taking priority over national laws then there will be a problem.

So what is a niqab?  The BBC offered the following explanation and drawings of the various head covering used by Muslim women.

Hijab, niqab, burka – there are lots of different kinds of coverings worn by Muslim women all over the world.

Some wear a headscarf to cover their…

View original post 268 more words